Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård i Frederikssund ...

regionh.dk

Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård i Frederikssund ...

Miljøscreening af graveområde D3, Ryegård

Miljøscreening

Miljøparametre

Produkter, materialer og

råstoffer

Kemikalier, miljøfremmede

stoffer

Ikke relevant

Forhold, der bør vurderes

Forhold, der ikke

vurderes yderligere

x

x

Bemærkninger

Der forventes indvinding af sand og grus.

Forbruget af kemikalier ifm. med råstofindvinding omfatter primært forbrug

af olieprodukter til køretøjer. Håndtering og opbevaring reguleres i de enkelte

råstoftilladelser.

Affald, genanvendelse x Der vurderes ikke at fremkomme væsentlige affaldsmængder ifm.

råstofindvinding. Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af eventuelt affald

reguleres i de enkelte råstoftilladelser.

Visuel effekt

Arkitektonisk udtryk x Ingen bemærkninger

Kystnærhedszone og -profilet x Graveområdet ligger indenfor kystnærhedszonen ca. 2,5 km fra kysten (se

figur 4). Kystnærhedszonen skal friholdes fra bebyggelse og anlæg i henhold

til planloven. Etablering af en råstofgrav i kystnærhedszonen vurderes ikke at

medføre væsentlige påvirkninger af kystnærhedszonen.

Lys og/eller refleksioner x Ingen bemærkninger

Sikkerhed

Kriminalitet x Ingen bemærkninger

Brand, eksplosion,

x

Ingen bemærkninger

giftpåvirkning

Socioøkonomiske effekter

Påvirkning af sociale forhold x Ingen bemærkninger

Påvirkning af erhvervsliv x Det nye arealudlæg er et landbrugsareal. Det nye arealudlæg vurderes ikke at

medføre væsentlige påvirkninger af erhvervslivet i forhold til den eksisterende

situation.

Ref. 1.

Ref. 2.

Ref. 3.

Kommuneplan 2009-2021 for Frederikssund Kommune.

Danmarks Miljøportal – www.arealinfo.dk, www.naturdata.dk

Kulturarvstyrelsen. Fredede og bevaringsværdige bygninger – www.kulturarv/fbb.dk

7

More magazines by this user
Similar magazines