Læs mere om Faxe kommunes demenspolitik i pjecen ... - Sundhed.dk

sundhed.dk

Læs mere om Faxe kommunes demenspolitik i pjecen ... - Sundhed.dk

Demenspolitik

Godkendt af Byrådet 13. november 2008


Demenspolitikkens indhold

• Indledning

• Forekomst

• Vision

• Overordnet mål i Faxe Kommune

• Indsatsområder:

○ Information

○ Tidlig indsats / udredning

○ Tilbud til den demensramte borger

○ Tilbud til pårørende

○ Personalekompetencer

Indledning

Demens er en fællesbetegnelse for en række uhelbredelige sygdomme

i hjernen, som oftest kommer til udtryk ved, at hukommelsen

svækkes mere og mere i takt med, at sygdommen udvikler sig.

Ligeledes kan der forekomme personlighedsforandringer i form af

adfærdsforstyrrelser såsom rastløshed, indesluttethed, aggressivitet,

angst og utryghed.

De nævnte symptomer bevirker tilsammen, at en borger med demens

kan have svært ved at fungere i hverdagen og har brug for

hjælp i varierende omfang.

Forekomst

Demens kan forekomme i alle aldre, men hyppigheden er markant

stigende med alderen. De fleste patienter gennemgår et kronisk

fremadskridende sygdomsforløb, som medfører et stigende behov

for omsorg og pleje.

En arbejdsgruppe nedsat i Sundhedsstyrelsen er kommet frem til, at

den gennemsnitlige udbredelse af demens er på 7 % hos 65-årige

og derover.

2


Ifølge Danmarks Statistik udgjorde gruppen af 65 årige og derover i

Faxe Kommune pr. 1. januar 2008 i alt 5.557 personer 1 . Ved en forekomst

på 7 % svarer dette til, at der nu i 2008 lever ca. 389 personer

med demens i Faxe Kommune.

I overensstemmelse med den demografiske udvikling vil antallet af

demente stige kraftigt, når de store årgange fra 40´erne bliver ældre.

I de nærmeste kommende år vil antallet af ældre personer i befolkningen

stige således, at der i 2010 er 12 % flere ældre end i 2001,

og i 2020 er der 38 % flere ældre end i januar 2001.

Der må på basis heraf forventes en tilsvarende stigning i antallet af

demente 2 .

Faxe Kommunes vision er, at demensramte borgere

skal sikres et værdigt livsforløb.

Overordnet mål i Faxe Kommune

Det er Faxe Kommunes mål at hjælpe demensramte borgere, således

at den enkelte kan bevare sin personlige identitet, sine færdigheder

samt familiære netværk længst muligt.

Dette søges opnået ved tidligst muligt i sygdomsforløbet samt løbende

at tilbyde relevant støtte til borgeren og eventuelle pårørende.

Indsatsområder

Information

Formål:

Såfremt en borger udviser tegn på demens, er det af stor betydning,

at eventuelle pårørende eller andre, som er i kontakt med pågældende

person, kan indhente relevant information om mulige symptomer

og om, hvor der kan hentes hjælp og støtte. Informationen er

tiltænkt i starten af sygdomsforløbet såvel som løbende, da demens

er en sygdom, som har et fremadskridende og ofte uforudsigeligt

forløb.

1 http://www.dst.dk 17.03.2008

2 Sundhedsstyrelsen 2001: 42

3


Mål:

Demensramte borgere og deres pårørende sikres bedst mulig information

om demens samt om relevante tilbud om hjælp og støtte.

Handling:

Vi har derfor relevant informationsmateriale, som beskriver demens

samt Faxe Kommunes tilbud til demensramte og deres pårørende.

Informationsmaterialet er blandt andet placeret på Faxe Kommunes

hjemmeside.

Løbende afholdes der informationsmøder, der er specifikt målrettet

til nydiagnosticerede borgere med demens og deres pårørende.

Tidlig indsats / udredning

Formål:

Det er af stor betydning for borgerens livskvalitet, at borgere med

mistanke om demens bliver undersøgt og diagnosticeret så tidligt i

forløbet som muligt.

Tidlig undersøgelse og diagnosticering sikrer bedst muligt etablering

af relevante pleje– og behandlingstilbud.

Mål:

Demensramte borgere i Faxe Kommune skal, så vidt det er muligt,

have mulighed for hurtigst muligt at blive udredt med undersøgelse

og diagnosticering.

Handling:

Ældreområdets plejepersonale, visitatorer samt kommunens forebyggelseskonsulenter,

som forestår de forebyggende hjemmebesøg

til borgere i alderen 75+, skal kende de 10 tegn på demens og

samtidig være opmærksomme på at observere og agere, hvis de ser

symptomer på demens hos en borger.

Kommunens demenskoordinator udarbejder en vurdering af borgerens

funktionsniveau i dennes dagligdag, til brug for den eventuelt

videre udredning hos lægen.

Den lægelige udredning og behandling påbegyndes så hurtigt som

muligt, hvis der er symptomer på demens. Hvis den praktiserende

4


læge skønner behov for yderligere udredning eller behandling, kan

der foretages en lægelig henvisning til regionale behandlingstilbud.

Tilbud til den demensramte borger

Formål:

Det tilstræbes endvidere, at kommunens tilbud tager udgangspunkt

i den enkelte borgers livshistorie og nuværende funktionsniveau,

således at borgerens ressourcer, selvværd og identitet understøttes.

Der er varierede tilbud, og derfor udføres der en faglig vurdering af

den enkelte borger for at kunne vælge det, der bedst muligt støtter

den demensramte borger. Vurderingen foretages med basis i kommunens

vedtagne kvalitetsstandard og serviceniveau.

Den faglige vurdering foretages i et samarbejde mellem de involverede

faggrupper i kommunen, herunder kommunens visitator med

specialuddannelse indenfor demensområdet, demenskoordinatoren

samt relevant plejepersonale.

Mål:

Bolig og aktivitetstilbud vil, så vidt det er muligt, blive tilpasset den

enkelte borgers behov og ønsker.

Det tilstræbes, at nye boliger etableres i 1 plan og med adgang til

udeareal.

Handling:

Egen bolig: Såfremt den demente borger ønsker at forblive i egen

bolig, og så længe det er forsvarligt, målrettes hjælpen fra kommunen

hertil. Der kan på baggrund af faglig vurdering blandt andet visiteres

til personlig hjælp og / eller praktisk bistand samt målrettede

pædagogiske opgaver. Dette efter den vedtagne kvalitetsstandard

for hjemmepleje.

Plejebolig: Demensramte borgere kan blive visiteret til en plejebolig

i Faxe Kommune, idet Faxe Kommune har etableret særlige tilbud til

demente.

Aflastningspladser: Demensramte borgere kan visiteres til midlertidigt

ophold på en af kommunens aflastnings / vurderingspladser,

5


eksempelvis i forbindelse med at borgeren er i udredningsfasen for

demens. Her vurderes borgeren med det formål, at der kan gives

det bedst egnede tilbud til den demensramte borger.

Aktivitetstilbud:

Borgere med en diagnosticeret demenssygdom samt demenslignende

adfærd kan blive visiteret til at deltage i aktivitetscenter, der

er målrettet de demensramte borgere. Her tages der udgangspunkt

i den enkelte borgers ressourcer, og der lægges vægt på ro og faste

rammer omkring borgerne. Aktiviteterne kan bl.a. være madlavning,

bagning, håndarbejde og pasning af have.

På enkelte af plejecentrene i Faxe Kommune er der etableret fællesrum,

målrettet daglige aktiviteter for demensramte borgere.

Tilbuddene er målrettet demensramte borgere, som er bosiddende

på et almindeligt plejecenter, og som ikke har behov for yderligere

specialtilbud.

Magtanvendelse i form af personsikringssystemer anvendes efter

en konkret vurdering og i overensstemmelse med gældende regler.

Tilbud til pårørende

Formål:

At være pårørende til en demensramt borger kan være belastende.

For at imødekomme dette er det af stor betydning, at de involverede

personer tilbydes støtte, vejledning og eventuelt i perioder noget

aflastning.

Mål:

Pårørende til demensramte borgere tilbydes derfor støtte, vejledning

og fleksible tilbud om aflastning.

Handling:

Der er oprettet pårørendegrupper, som støttes op af kommunens

demenskoordinator.

Kommunens demenskoordinator tilbyder opfølgende besøg i hjemmet,

efter individuel faglig vurdering.

6


Demensramte borgere kan, ud fra en faglig vurdering, visiteres til

midlertidigt ophold på en aflastningsplads i et af kommunens plejecentre,

med det formål at aflaste ægtefællen.

Personalekompetencer

Formål:

For at sikre den bedst mulige støtte, pleje og omsorg til demensramte

borgere og deres pårørende er det vigtigt, at det tilknyttede

personale har den

fornødne viden om demens. Niveauet er dog afhængigt af grunduddannelse

samt medarbejderens funktion i forhold til arbejdet med

borgeren.

Mål:

I Faxe Kommune er personalet omkring de demensramte borgere

sikret bedst mulig viden om demenssygdomme.

Handling:

Personalet tilbydes løbende og efter behov uddannelse indenfor

demensområdet.

I Visitationen er medarbejder med specifik uddannelse indenfor demensområdet.

Denne medarbejder visiterer fortrinsvis borgere med

mistanke om demens.

Der er demenskoordinator med kompetencegivende uddannelse

indenfor området, som via undervisning og supervision omkring

demens bidrager med faglig bred viden til alle faggrupper i Ældreplejen.

Via intern undervisning øges informationen omkring lovgivning og

regler for brugen af magtanvendelseshjælpemidler.

Den demensramte borger vurderes ud fra gældende lovgivning i forhold

til brug af magtanvendelseshjælpemidler. Vurderes det, at disse

skal anvendes for at sikre den demensramte borger bedst muligt,

indhentes de relevante tilladelser.

7


Faxe Kommune

Social, Sundhed & Omsorg

Frederiksgade 9

4690 Haslev

Tlf.: 56 20 30 00

www.faxekommune.dk

More magazines by this user
Similar magazines