11.02.2014 Views

RUSPJECE 2012 - For Studerende - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2012 - For Studerende - Aarhus Universitet

RUSPJECE 2012 - For Studerende - Aarhus Universitet

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

u s-

p j ece

2 0 12

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI


Tak til alle, der har bidraget med billeder og

tekst gennem tiden. I denne udgave især

Thorsten Iversen og Jakob Løkke.

Tryk: Sun-tryk 2012


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 3

INDHOLD

Indhold 3

Velkommen til Aarhus Universitet, Business and Social Sciences 4

Introduktion 5

Velkomst og introduktion 6

Intermezzo 8

Første semester ved universitetet 9

Studievejledningen 12

AU Library 14

Teknikvagten, Studenterservice 15

Psykrådet 16

Studienævnet 17

AU Studieadministration, Studenterpræst 18

Rådgivnings- og støttecentret, Studenterrådgivningen ved AU 19

Borgerservice, Boligstøtte, Kollegiekontoret 20

Studiets A-Å 21

Nyttige links 24

IT ved psykologi 25

Til nordmenn fra nordmann 26

Til studerende med børn 27

Til pendlerstuderende 28

Foreninger 29

Fapia 30

Kursusgruppen 31

Psykologisk sommerlejr 32

Kein cortex 33

Fuld Fontex - instituttets festforening 35

Hyggocampus - Café– og hyggeudvalget 36

Fapia’s skitursudvalg 37

Dansk Psykolog Forening 38

Psykologisk revy 39

Studenterbladet: Psyklen 40

Smøringsudvalget – til glæde og til gavn 41

Den sociale kalender - Et år på PI 42

Hytteturen 46

Kort over uniparken 47

Hvor skal jeg møde? - en billedserie 48

Program for rusugen 51


4

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

VELKOMMEN TIL

AARHUS UNIVERSITET,

BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES (BSS)

Business and Social Sciences er et af Aarhus

Universitets 4 hovedområder og er Danmarks

største business- og samfundsvidenskabelige

universitære enhed med en stor faglig bredde

og en lang række stærke forskningsmiljøer.

Hovedområdet består af 7 enheder: Psykologisk

Institut, Juridisk Institut, Institut for Marketing og

Organisation, Institut for Erhvervskommunikation,

Institut for Økonomi, Institut for Statskundskab

samt AU Herning.

Ved at vælge at studere på Business and Social

Sciences har du valgt et uddannelsessted, der

er kendt for:

- Forskning og undervisning af høj international

kvalitet

- At uddanne studerende med gode job-og indtjeningsmuligheder

- En klar international profil med mange internationale

partnerinstitutioner og rigtig gode

udvekslingsmuligheder

- Tætte relationer til erhvervslivet og samfundet,

til gavn for både forskningen og undervisningen

Business and Social Sciences er et resultat af

fusionen mellem det tidligere Handelshøjskolen

i Aarhus (ASB) og Det Samfundsvidenskabelige

Fakultet, hvilket betyder, at Aarhus Universitet

har en bred business school. Som studerende

på Business and Social Sciences giver dette dig

lejlighed til at drage fordel af de mange muligheder,

der følger med et stort internationalt

universitet med mange fagspecifikke faglige

områder. Aarhus Universitet er et TOP-100 Universitet,

og denne position kræver, at vi har høje

standarder i vores undervisning og læring. Vi

lægger vægt på studerendes

personlige

udvikling, samt høje

etiske standarder i alt,

vi gør.

At studere på et universitet

er meget ofte

en afgørende periode

i ens liv. Det er en tid,

hvor din personlighed

formes, og hvor du

møder mennesker, der

ofte ender med at være meget væsentlige personer

i dit liv i en eller anden form. Jeg er selv

uddannet fra Aarhus Universitet for 40 år siden

og nogle af mine bedste venner i dag har jeg

mødt i denne periode af mit liv. Jeg håber, at

dine år på universitetet vil være lige så givende.

Jeg ønsker dig held og lykke i fremtiden, og selv

om arbejdsmarkedet er lidt presset i øjeblikket,

er jeg overbevist om, at dit valg om at studere

på Business and Social Sciences vil ruste dig

godt til fremtiden.

Velkommen!

Svend Hylleberg

Dekan, Business and Social Sciences


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 5

INTRODUKTION

Forord til ruspjecen

Som kommende studerende ved Psykologisk

Institut Aarhus Universitet, Business and Social

Sciences har du uden tvivl en masse spørgsmål

til, hvad der skal ske, når du begynder i slutningen

af august. Ruspjecen er udarbejdet for at

give dig så mange svar som muligt, inden du

begynder. Der vil naturligvis stadig være spørgsmål,

du må lade stå ubesvaret hen, men dem

skulle du gerne få svar på i løbet af rusugen,

som du i øvrigt kan læse mere om på de følgende

sider.

Du sidder højst sandsynligt begravet i pjecer

og reklamer fra diverse studenterforeninger og

deslige, alt sammen til stor forvirring. Læg dem

væk for en tid, og koncentrer dig i første omgang

om det, der står i denne pjece. Her vil du

få et indtryk af, hvad det vil sige at være Psykologistuderende.

Pjecen er opbygget således, at du indledningsvis

vil blive introduceret til, hvad der skal ske den

næste tid - rusugen og undervisningen er de

første og største milesten i enhver studerendes

liv. Vi har gemt informationen om hytteturen og

selve programmet for rusugen til de sidste sider

i pjecen, således at de altid er nemme at finde

og have ved hånden. Denne bibel kan altså (og

bør) medbringes i selve rusugen, hvor den kan

fungere som opslagsværk, skulle man glemme

hvornår det lige var, man skulle mødes igen eller

lignende.

Det er i rusugen, at du vil stifte bekendtskab

med Psykologisk Institut (PI), nogle af underviserne,

dine tutorer, der er ældre studerende,

samt dine medstuderende.

Den næste sektion af pjecen har vi spækket

med informationer om, hvor man søger

hjælp med alt fra kærestesorger til opfyldning

af sin print-konto. Herefter kommer en masse

praktiske informationer samt informationer

til sidefagsstuderende, pendlerstuderende,

udenlandske studerende og studerende med

børn - denne del kan med fordel bruges som

opslagsværk. De forskellige foreninger - alt fra

fredagsbar over festudvalg til julerevy og studenterforening

introduceres, inden der endelig

bringes en oversigt over de sociale arrangementer,

der finder sted på et typisk år ved Psykologisk

Institut.

Du overvældes måske af alle de udvalg, tilbud,

grupper og tiltag, som du bliver præsenteret

for. Det kan være svært at vurdere, hvilke tilbud

man vil benytte sig af, og hvad man skal engagere

sig i.

Men overblikket melder sig med tiden, og man

begynder at forstå, at man er privilegeret at studere

et sted med så mange muligheder.

God fornøjelse,

Redaktionen


6

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

VELKOMST OG

INTRODUKTION

Husk

Studieportalen

studerende.

au.dk/psykologi

Tillykke med optagelsen på psykologistudiet!

Du går en spændende tid i møde med nyt studie

og nye medstuderende. Til at sørge for, at

du får den perfekte start, er vi en flok tutorer, der

siden maj har planlagt et fedt rusugeprogram,

som vi glæder os utroligt meget til at præsentere

for jer. Formålet med rusugen er at få rystet

jer godt sammen, så du lærer dine medstuderende

at kende, samtidig med, at du kan danne

dig et billede af, hvordan det både fagligt og

socialt er at læse på universitetet. Udover dine

tutorer og medstuderende vil du også stifte bekendtskab

med undervisere, repræsentanter fra

diverse udvalg samt din kommende instruktor.

Sæt dit normale liv på standby i rusugen

Rusugen indebærer både arrangementer i løbet

af dagen, men ligeledes tilbud om bar, musik,

byture, konkurrencer og fest om aftenerne.

Det er selvfølgelig et frivilligt tilbud at deltage

i rusugen, men vi vil gerne opfordre dig på det

kraftigste til at deltage så meget som muligt.

Så tag fri fra arbejde, få fyldt køleskabet op

og vask dit tøj inden rusugen går i gang, så du

er klar til at opleve en uge, hvor du kan nyde

starten på psykologi-studiet uden at have alt for

mange andre ting i hovedet.

Glem bøger og læsning i rusugen

Ro på! - Du kommer tids nok i gang med at

læse, så fokuser på at lære dine medstuderende

at kende og få et indblik i, hvad der venter

dig. Du skal derfor heller ikke tage din computer

med i rusugen, medmindre dine tutorer

fortæller dig andet i løbet af ugen.

Hold tungen lige i munden

Gør dig klar til at blive bombarderet med informationer

af både social, faglig og teknisk karakter.

Du har nok også selv en masse spørgsmål

og vi forhåbentligt en masse svar.

Fortvivl ikke – det vigtigste skal nok sidde fast,

resten kommer af sig selv - ellers har du en evigt

dejlig tutor, der nok skal hjælpe dig.

Bring cash

Du skal regne med, at du i løbet af rusugen bliver

nødt til at tage tegnebogen op af lommen,

hvis du vil være med til de frivillige arrangementer.

Fællesspisning og pubcrawl koster ca. 150

kr. plus drikkevarer; fredagsfesten inkl. spisning

koster ca. 130 kr. plus drikkevarer. Desuden koster

hytteturen (28.-30. september) ca. 250 kr. i

deltagergebyr.

Du skal regne med, at beløbene opkræves allerede

fra tirsdag, så medbring kontanter, da vi

ikke tager dankort.

Kontanter er også nødvendigt, hvis du vil nyde

en øl eller sodavand i baren Kein Cortex i løbet

af ugen. Kantinen modtager dankort og er et

godt alternativ, hvis man ikke har energien til at

smøre madpakke om morgenen.

Køb af bøger

Når man læser på universitetet, skal man selv

købe sine bøger. I skal dog ikke bruge bøgerne

i rusugen, så I behøver derfor ikke være på forkant

med dette. Universitetet har sin egen boghandel,

Stakbogladen, som I vil blive introduceret

til i løbet af programmet (man kan alternativt


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 7

købe bøger online, NB: vær opmærksom på evt.

lang leveringstid).

I 2011 kostede det ca. 2000 kr. at købe bøger

til 1. semester (inkl. leksikon). Foruden bøger så

læser vi på Psykologisk Institut en masse artikler,

som bliver trykt i samarbejde med FAPIA (Foreningen

Af Psykologistuderende I Aarhus). I løbet

af rusugen vil der blive sat tid af til, at I både

kan få set boghandlen og købe de kompendier,

I skal bruge på 1. semester. Disse koster ca. 500

kr. Jeres tutorer informerer nærmere om dette

mandag.

Fagligt på 1. semester

Det første halve år modtager du undervisning i

Social & Personlighedspsykologi (S&P), Psykologiens

Filosofi & Videnskabsteori samt Studieintroduktion.

Der er også planlagt to temaweekender i S&P,

hvor der frivilligt er mulighed for at fordybe sig

lidt mere i et emne. Sidste år var temaerne: selvet

og kriminologi.

De første fire semestre tilbydes du desuden at

deltage i hjælpelærer-/instruktorundervisning

3 timer ugentligt (Arbejds- og Organisationspsykologi

dog kun 1 time pr. uge). Din instruktor

er en (eller to) ældre studerende, der fungerer

som hjælpelærer og kan hjælpe dig til fagligt at

falde til på studiet.

Flytning

Hvad du måske ikke er klar over er, at når du

som ny studerende starter på studiet, er vi lige

flyttet fra Nobelparken og ind i Universitetsparken.

Dette er vi meget spændte på, men på

den måde er vi også lidt ”nye”, og der kan derfor

opstå uforudsete problemer. Dette håber vi, I vil

bære over med :)

Har du spørgsmål angående rusugearrangementet,

er du velkommen til at henvende dig

til en af de to tutorsekretærer:

Meimei Claudi Mikkelsen:

meiseclaudi@hotmail.com

Janus Krøjgård: janusfcb@gmail.com

Sidefagsstuderende:

30 af jer nye vil være sidefagsstuderende og har

således allerede studeret 2 år. Sidefaget er tilrettelagt

således, at I følges ad med de hovedfagsstuderende.

Derfor vil vi også råde jer 30 til at

deltage i rusugen.


8

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

INTERMEZZO


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 9

FØRSTE SEMESTER

VED UNIVERSITETET

Kære nye generation Psykologistuderende

Mange slags folk byder jer indenfor i denne tid.

Vi vil gøre det som nogle af de undervisere, I

skal møde fra starten af jeres studium. Velkommen

til universitetet, velkommen på psykologistudiet

og velkommen på studiets første

semester.

På første semester skal I have tre fag, der sammen

fungerer som byggestene på studiet og

skal bidrage til, at I fra første færd får en fornemmelse

af, hvad faget Psykologi som helhed

går ud på. Jeres hovedfag vil være

Social- og Personlighedspsykologi (SP). Og de

to øvrige fag er Studieintroduktion (SI) og

Psykologiens Filosofi (PF).

Fagomtale

Studieintroduktion

Studieintroduktion består af tre elementer:

• Psykologiens historie

• Psykologiens metode

• Psykologien som integration

Faget bestås ved en prøve i hvert element.

Derudover vil Studieintroduktion også bevæge

sig omkring psykologien som videnskab og universitetet

som institution.

Psykologiens Filosofi

Psykologiens Filosofi skal ligesom Studieintroduktion

medvirke til, at I fra starten af jeres

studium får en begyndende mulighed for at

gennemskue, hvilke basale tanke- og forståelsesformer

der ligger til grund for psykologisk

videnskabelig forskning, indsigt og erkendelse.

Social- og Personlighedspsykologi

Social- og Personlighedspsykologi er som

nævnt jeres hovedfag på 1. semester og det, der

omfangsmæssigt fylder mest. Men det betyder

ikke, at de andre fag er mindre vigtige. Det er

vigtigt at komme godt fra start i alle tre fag.

Social - og Personlighedspsykologi regnes som

en almenpsykologisk disciplin, hvormed menes

en disciplin, der handler om det ”almindelige”,

det generelle, det grundlæggende psykologiske.

Derfor kaldes Social- og Personlighedspsykologi

også en grunddisciplin. Det samme

gør Kognitions- og Indlæringspsykologi (andet

semester) og Udviklings psykologi (tredje semester),

som I også vil blive introduceret til ved

studieintroduktionsundervisningen.

Undervisningen i Social- og Personlighedspsykologi

tilbydes dels som forelæsninger - med

to indlagte temaweekender, som vi ikke skal

komme nærmere ind på her - og dels som gruppeundervisning.

På forelæsningerne vil I møde

de fagligt ansvarlige for SP-grundkurset bestående

af Henrik Høgh-Olesen, Jan Tønnesvang,

Sarah van Mastrigt og Preben Bertelsen. Som

universitetsansatte er vi ikke først og fremmest

”lærere”, men ”forskere-der-også-underviser”.

Det er vigtigt for universitetsfolk at fremhæve

denne rollekombination for at holde den fane

højt, at hovedparten af al universitetsundervisning

er og skal være forskningsbaseret. Hvad

betyder så det? Ja, det spørgsmål må I gerne

tage med jer gennem de næste mange år.


10

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

Gruppeundervisningen varetages derimod af

ældre psykologistuderende ansat som instruktorer.

Den enkelte instruktor tilrettelægger selv

undervisningen i dialog med sit hold. Der er

tradition for, at holdet og instruktoren følges ad

gennem studiets første tre semestre.

Forelæsningerne er fagligt set den centrale del

af undervisningen i både SP, SI og PF, og de er

mastodontforetagender. Jeres årgang tæller

over 200 indskrevne studerende, inklusive 30 sidefagsstuderende,

og selv om ikke alle kommer

fra gang til gang, bliver det til mere end hundrede

studerende på den ene side af katederet

og en enkelt underviser på den anden side.

Slaraffenland eller mareridt

Sammenlignet med gymnasiet og lignende

uddannelsessteder med 117 parallelt løbende

fag får I nu tre fag, som I kan koncentrere jer

om gennem et helt halvt år. Der er også ”kun”

to større eksamener (på SP og PF) i forbindelse

med det første semester.

Det kunne lyde som en fed tjans, især hvis man

holder af at fordybe sig snarere end at sprede

sig på mange forskellige aktiviteter. Men sådan

vil det nu alligevel kun blive oplevet af de færreste!

I vil sandsynligvis støde på en anden type

reaktioner hos jer selv eller naboen:

• Hvorfor er der så ustyrligt mange nye begreber,

teorier og navne?

• Hvordan skal man nogensinde finde hoved og

hale i alt dette?

• Hvorfor får man ikke bedre hjælp fra bøgerne

og undervisningen?

• Hvorfor kan vi ikke få flere timer?

• Hvorfor er det hele så tørt og teoretisk, handler

psykologien da ikke om levende mennesker?

• Hvorfor får man ikke lektier for fra gang til

gang?

• Skal man virkelig huske alle de mange pensumsider?

• Hvorfor er der ingen, der kan give klar besked

om, hvad man skal kunne til eksamen?

Nå - før man ved af det, er semestret gået, og

man synes kun, man nåede at kradse overfladen.

Hvor ofte har vi ikke i forbindelse med

januareksamen i Social - og Personlighedspsykologi

hørt studerende sige: ”Det var først i

forbindelse med eksamenslæsningen, at jeg

begyndte at se de større linjer og forstå, hvad

det hele handlede om - allerhelst ville jeg også

bruge det næste halve år på SP.”

Sådan er det, når man for alvor skal tilegne

sig kundskab. Og det er jo det, man skal på et

universitet. Man skal fordybe sig, men man skal

også videre til de næste fagområder. Man skal

arbejde med fagets dele og fagets helhed, ikke

i en jævnt fremadskridende progression, men

i en spiralbevægelse. Man skal have en masse

viden indenbords, men man skal også lære

en metode til løbende at skaffe sig indblik og

overblik både før og efter det punkt, hvor man

formelt set er færdig med at være studerende.

Russerne, de ældre studerende, underviserne,

forskerne, psykologerne ude i praksis - alle er vi

del af samme store kundskabsproces, blot befinder

vi os i forskellige faser.


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 11

Overgang og ansvar

Tilbage til jeres situation lige nu. For mange vil

starten på universitetet blive noget af et chok.

En voldsom overgang, som tærer på selvtilliden.

Man må tage sin tvivl alvorligt, for den første

tid skal jo også bruges til at finde ud af, om

man hører hjemme her, og om det nu også er

det fag og den fremtidige beskæftigelse, man

skal bruge sit liv til. Kast jer ud i kaos. Tro på, at

tingene gradvist vil samle sig. Lev med alle de

løse ender i starten. Vid, at det ikke kan undgås

at blive frustreret. Pas på ikke at tage for meget

af skylden på jer selv, a la ”jeg duer heller ikke til

noget, alle de andre er kloge, jeg er bare dum”.

Og pas såmænd også på med at kaste hele

skylden på Psykologisk Institut og underviserne,

ikk’å’!

Læring og kundskabstilegnelse sker ikke lineært

og additivt, men cirkulært og niveauforskudt.

Det første niveau må nødvendigvis blive noget

flimrende. Og hovedansvaret for at få det til at

samle sig er jeres eget. Grib ansvaret, men tag

også godt vare på jer selv.

Vi ses -

Underviserne på grundkurset i

Social- og Personlighedspsykologi

På de følgende sider beskrives kort,

hvilke instanser der kan hjælpe dig med stort

og småt i din hverdag.


12

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

STUDIEVEJLEDNINGEN

Hvad kan du bruge studievejledningen til?

ALLE spørgsmål af studiemæssig, økonomisk,

personlig og social art. Du kan bl.a. komme til

os med studiemæssige spørgsmål vedrørende

eksamen, SU, orlov, barsel, studieplanlægning,

udlandsophold, dispensationer og når studiet er

svært. Du kan også henvende dig med problemer

af faglig eller social karakter, og de kan synes

store eller små. Uanset størrelse og indhold

giver vi gerne vejledning, støtte og opbakning

til at hjælpe dig videre. Vi henviser også gerne

til andre hjælpeinstanser, hvis der er behov for

det. Kontakt os hellere én gang for meget end

én gang for lidt, er vores erfaring. Vi er til for dig

og for alle studerende på instituttets bachelor-,

kandidat- og tilvalgsuddannelse samt potentielle

studerende.

Det er en særlig god idé at kontakte studievejledningen,

hvis...

• du har det svært med studiekammeraterne og

det faglige niveau

MEN lad være med at henvende dig, hvis du

påtænker eller har snydt ved eksamen. Her har

vi nemlig indberetningspligt!

Tavshedspligt

Din henvendelse til studievejledningen kan

være anonym, og vi har tavshedspligt overfor

ALLE, dvs. mor og far, undervisere, instruktorer,

studienævnet, studieadministrationen, studiekontoret,

socialkontorer mm.

Studievejlederne er ansat af Information og Vejledning

på Business and Social Sciences, men

er udelukkende ansat til at støtte og hjælpe dig

gennem studiet på en måde, som er tilfredsstillende

for dig – selvfølgelig inden for lovens

rammer.

• du bliver forsinket i studiet pga. sygdom, barsel,

dumpede eksaminer etc. Her kan vi hjælpe

med studieplanlægning, da flere fag skal tages

i en bestemt rækkefølge, og flere fag kun kan

tages på bestemte tidspunkter

• du vil søge dispensation, merit eller fravalg

• du ’glemmer’ at tilmelde dig undervisning og

eksamen

• du ønsker at klage over undervisning eller

eksamen

• du overvejer at droppe ud. I nogle tilfælde er

det ikke studievalget, der er noget galt med,

men en række andre faktorer, som måske kan

ændres

• du får stress og eksamens-/præstationsangst


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 13

Hvem er studievejledere?

Vi er tre studievejledere på Psykologisk Institut;

Lea Lund Hornstrup

Johanne Kirstine Lauge og

Jakob Eiríksson

Vi er alle studerende på kandidatuddannelsen

og kender derfor til studielivet ’på egen krop’.

Hvordan og hvornår kan du træffe os?

Telefon:

87 16 52 92

Mandag-onsdag kl. 9-12

Torsdag kl. 13-16

Personlig henvendelse:

Mandag-onsdag kl. 13-16

Torsdag kl. 9-12

Gerne efter aftale, men du er også velkommen

til at stikke hovedet ind uden forudgående

aftale.

Mail:

studvej@psy.au.dk

Studievejledningen har kontor i bygning 1350,

1. sal.

Se mere på Studieportalen:

studerende.au.dk/psykologi-studievejledning

Tillykke med dit nye studium, og velkommen

på Studievejledningen!

Mvh. Lea, Johanne & Jakob


14

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

AU LIBRARY

Aarhus University Library ved Business and

Social Sciences (Bartholins Allé 9) byder dig

velkommen som ny studerende ved Aarhus Universitet.

Vi glæder os til at se dig på biblioteket,

hvor du har adgang til en lang række faciliteter.

Biblioteket giver adgang til den nyeste Faglitteratur

samt en lang række databaser og tidsskrifter,

som alle studerende ved Aarhus Universitet

kan benytte.

På biblioteket kan du finde semesterhylder, hvor

der er opstillet bøger fra pensumlisten. Materialet

er ikke til udlån men til kopiering eller brug

på stedet. Du kan også læse dagens avis i vores

café-område eller benytte dig af en af vores

mange læsepladser. Der er endvidere mulighed

for at printe og kopiere fra bibliotekets materialer,

når du har oprettet en print/kopi-konto.

er du også oprettet som bruger ved de andre

biblioteksenheder af AU Library (inkl. Statsbiblioteket).

I åbningstiden er bibliotekets personale klar til at

hjælpe og vejlede dig i forbindelse med

informationssøgning, og du har også mulighed

for at ”booke en bibliotekar” på vores hjemmeside.

Vi udbyder i løbet af studieåret en lang række

kurser i informationssøgning og referencehåndtering.

Se mere info på vores hjemmeside:

www.sam.au.dk/bibliotek

Når du er oprettet som biblioteksbruger hos os,

Kontakt

Bartholins Allé 9, bygning 1351

Tlf: 8716 4653

Mail: sam-bib@sam.au.dk

Åbningstid

Man-tor 8.00-17.00

Fre 8.00-14.00

Udenfor åbningstiderne

Her kan du få adgang til

biblioteket ved brug af dit

studiekort som nøglekort.


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 15

TEKNIKVAGTEN

Har du spørgsmål vedrørende IT på Psykologisk

Institut, så kontakt teknikvagten.

Telefon:

8716 4442

Email:

support@psy.au.dk

Placering:

Bygning 1322, 1. sal

BUSINESS AND

SOCIAL SCIENCES

STUDENTERSERVICE

Her kan du få generel vejledning om uddannelserne

på hovedområdet, information om

undervisnings- og eksamensadministration,

information om udveksling m.m.

Centeret kan findes på Tåsingegade 3.

Pga. omflytninger er der ikke endnu information

om åbningstider eller bygning/lokale-nummer,

Men følg med på Studieportalen, hvor det vil

blive oplyst: studerende.au.dk/psykologi

Tjek

Studieportalen

studerende.

au.dk/psykologi


16

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

PSYKRÅDET

Nu sidder du sikkert og tænker: ”Er der ikke noget

elevråd på Psykologi?” – dét er der!

Netop på universitetet er der al mulig grund til

at kæmpe for sine rettigheder, det er der nemlig

ikke så mange andre end en selv til at gøre.

Psykrådet er forummet, hvor de studerendes rettigheder

og interesser diskuteres og operationaliseres.

Møderne foregår på tværs af semestrene

og man får information fra alle relevante afgreninger

af instituttet og fakultetet.

Det Lille Psykråd

...er de eneste permanente medlemmer af

Psykrådet og fungerer som en arbejdsgruppe

for Psykrådet. Psykrådssekretæren er ligeledes

permanent medlem og er ansvarlig for mødeindkaldelse

og udsendelse af dagsordener.

Psykrådet er frem for alt en god mulighed for at

møde andre studerende.

Beslutningerne sendes ofte videre til arbejde i

Studienævnet (som er et forum for valgte studerende

og videnskabeligt personale) eller videre

på universitetsplan, men det sker også, at beslutningerne

kan udfolde sig på studenterplan.

F.eks. hvordan vores faciliteter bør være i Den

Lukkede. Vil du have indflydelse på universitetslivet,

er det HER man skal søge hen.

Møderne er månedlige, åbne for alle og alle

har selvfølgelig en stemme i beslutningsprocesserne.

Og så er der lækker guffeliguf.

Der bliver altid reklameret for møderne, især på

Facebook, hvor det specificeres, hvor møderne

afholdes. Engagement er ikke bindende, så

man deltager helt på egne præmisser og kommer

bare, når man kan.

Der er selvfølgelig fastlagt en dagsorden, men

man er mere end velkommen til at komme med

et punkt – f.eks. hvis man føler sig uretfærdigt

behandlet af sine undervisere eller synes, at der

mangler noget i hverdagen.

Mvh.

Det Lille Psykråd

Kontakt Psykrådssekretæren på

fr.pi.au@gmail.com

Læs mere om Psykrådet og -møder

på www.fapia.dk --> Psykrådet


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 17

STUDIENÆVNET

Hvad er studienævnet?

Studienævnet (SN) er det øverste studiemæssige

organ på Psykologisk Institut. Det er sammensat

af fire VIP’er og fire studerende samt en

suppleant. De studerende er valgt demokratisk

i november og består af: Emil Rask Pedersen,

Rasmus Zacho Malver, Anne Smed Christensen,

Anne Kathrine Kirk Bebe (SN-næstformand) og

Amalie Andersen (suppleant).

I studienævnet træffes en lang række vigtige

beslutninger, som vedrører dit studie. Studienævnets

opgave består f.eks. i at sikre tilrettelæggelse,

gennemførelse og udvikling af

uddannelse og undervisning, herunder bl.a.

kvalitetssikre og kvalitetsudvikle. Det er således

Studienævnet, der i sidste ende bestemmer,

hvilke eksamensformer som anvendes, og hvilke

fag der udbydes. Endvidere er det Studienævnet,

der behandler eventuelle klagesager.

Hvis du ønsker indsigt i de vigtige beslutninger,

som bliver truffet i Studienævnet, så læs referater

fra mødet på din Studieportal under Undervisning

og Eksamen ---> Studienævnet eller

kom til Psykrådsmøderne, hvor der altid vil være

en studienævnsrepræsentant til stede.

Har du spørgsmål, som du ønsker drøftet i

Studienævnet, kan du henvende dig skriftligt

på: sn_stu@psy.au.dk... eller du kan henvende

dig til studienævnets næstformand (Anne

Kathrine Kirk Bebe) eller de øvrige studentermedlemmer,

der efter aftale med studielederen

vil tage sagen med på dagsordenen.

Velkommen på et studie i bevægelse.

Studienævnet Psykologi 2012

Vores tids studenterindflydelse kan vi i høj grad

takke nogle psykologistuderende for, som i 1968

gjorde oprør mod professorvældet - og herved

sørgede for, at de studerende fik en slags

tillidsmænd/-kvinder til at være medbestemmende

på professorernes gamle reelle myndighedsområde.

Dette er blevet mere aktuelt end

nogensinde, efter at Aarhus Universitets organisatoriske

struktur er ændret, pga. fusioner med

andre uddannelsesinstitutioner.


18

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

AU STUDIE-

ADMINISTRATION

Som studerende på AU, Business and Social

Sciences, Psykologisk Institut vil du opleve at

blive henvist til både Informations- & Vejledningscentret

og SU-kontoret. Informations- &

Vejledningscentret og SU-kontoret er en del af

Vejledningsområdet i AU Studieadministration.

Informations- & Vejledningscentret

Informations- & Vejledningscentret behandler

sager inden for optagelsesområdet, ansøgning

om orlov, overflytninger og varetager desuden

universitetets generelle regler for optagelse og

indskrivning mv. Centret har åbent for personlig

henvendelse og telefon mandag-torsdag kl.

9-15 og fredag kl. 9-14.

Kontaktoplysninger:

Fredrik Nielsens Vej 5, bygn. 1445,

8000 Aarhus C

Tlf.: 8715 0720

Email: stuf@au.dk

Hjemmeside: studieguide.au.dk

SU-kontoret

SU-kontoret hjælper dig, hvis du som studerende

Aarhus Universitet har brug for konkret

hjælp til ansøgning eller ændring af din SU, eller

hvis du i det hele taget har spørgsmål om din

SU-situation. SU-kontoret kan kontaktes pr. telefon

eller mail.

Kontaktoplysninger:

Tlf.: 8715 0730

E-mail: su@au.dk

Hjemmeside: studerende.au.dk/su

STUDENTER-

PRÆSTEN

Studenterpræsten

Hvis du har brug for en fortrolig at tale med,

så er studenterpræsten (måske) en mulighed.

Studenterpræsten er ansat af Kirkeministeriet og

har tavshedspligt. Al henvendelse er anonym

og gratis.

Samtalerne behøver ikke handle om religion,

men kan handle om alt mellem himmel og jord,

det er, hvad du kommer med, der er afgørende

og i centrum. Det kan være præstations- og

eksamensangst, sorg og modløshed, lavt selvværd,

ensomhed, kærestesorg, usikkerhed - alle

de ting, der kan gøre, at du ikke er rigtig glad.

Jens Munk

Jeg hedder Jens Munk og er

uddannet teolog og psykoterapeut.

Jeg har i mange år

arbejdet som højskolelærer

og før det som medarbejder

i en samtaletjeneste om natten.

Jeg er en del af universitetet

og står til rådighed for dig som studerende. Så

kig forbi mit kontor i Studenternes Hus eller ring

på tlf. 6020 2640, så kan vi aftale tid og mødes.

Kontor:

Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, lok. 122,

8000 Aarhus C

Tlf: 6020 2640

Email: studenterpraest@au.dk

Træffetid:

tirsdag-torsdag, kl.10-12, samt fredag, kl. 11-13

Privat adresse:

Blåmejsevej 14, 8210 Aarhus V.


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 19

RÅDGIVNINGS-

OG STØTTECENTRET

Rådgivnings- og støttecentret

Rådgivnings- og støttecentret (RSC) tilbyder

rådgivning og støtte til studerende, som har en

funktionsnedsættelse eller et særligt behov for

støtte. RSC er for alle studerende på Aarhus

Universitet. Du kan få støtte, hvis du har:

• Læse/skrivevanskeligheder (ordblind)

• En psykisk lidelse

• En neurologisk lidelse

• En fysisk lidelse

• Anden sproglig baggrund end dansk

Støtteformerne er tilpasset den enkelte studerende

og vedkommendes specifikke studievanskelighed.

Der skal være tale om varige

lidelser, og man skal have formel dokumentation

for sin funktionsnedsættelse fra speciallæge

eller psykiater. Ved læse/skrivevanskeligheder

foretager RSC test for ordblindhed.

STUDENTER-

RÅDGIVNINGEN

VED AU

Psykologer, socialrådgivere og psykiatere hjælper

dig gratis med at komme godt gennem dit

studieliv. Studenterrådgivningen tilbyder gratis

rådgivning og behandling til studerende på

lange og mellemlange videregående uddannelser.

I Studenterrådgivningen kan du få samtaler

med en psykolog, psykiater eller socialrådgiver

med psykoterapeutisk efteruddannelse.

Ring og få en tid til samtale, eller brug vores

telefonrådgivning:

Adresse:

Ryesgade 23, 1

8000 Aarhus C

Telefon:

7026 7500

RSC yder støtte og rådgivning gennem hele

studieforløbet og telefonisk rådgivning til alle,

som ønsker oplysninger om Specialpædagogisk

støtte.

For nærmere information besøg RSCs

hjemmeside studerende.au.dk/rsc eller ring

på tlf. 8716 2720.


20

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

BORGERSERVICE

BOLIGSTØTTE

Kontakt borgerservice, bl.a. når du skal melde

din flytning eller skifte læge.

Adresse:

Rådhuset (tårnindgangen)

Rådhuspladsen 2

8000 Aarhus C

Telefon:

8940 2222

E-mail:

borgerservice@aarhus.dk

Opgaverne vedrørende boligstøtte er delt

mellem Borgerservice og Boligstøttekontoret:

(For borgerservice, se information til

venstre.)

Boligstøttekontoret

Adresse:

Søren Frichs Vej 36G

8230 Åbyhøj

Telefon:

8940 4191

KOLLEGIEKONTORET

Adresse:

Nordhavnsgade 1, 1.th. 8000 Aarhus C

Telefon:

8613 2166

E-mail:

info@kollegiekontoret.dk


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 21

STUDIETS A-Å

Akademisk kvarter:

Når man skal til forelæsning på universitetet, begynder

undervisningen reelt set først et kvarter

efter mødetidspunktet. Hvis der står, at man skal

møde kl. 10:00, vil undervisningen altså først

begynde 10:15.

AU Career:

Au Careers fornemmeste opgave er at skabe

kontakt imellem studerende på Aarhus Universitet,

Business and Social Sciences og erhvervslivet.

Karrierecentret fokuserer på at sikre

studerende den bedst mulige overgang til livet

efter studierne og vejen til drømmejobbet. Gennem

et tæt samarbejde med virksomheder og

organisationer samt en række karriererelevante

services søger vi at skabe de bedste muligheder

for studerende i deres karrierevalg og hjælpe

den studerende i den rigtige retning allerede

under studiet.

Hvad vi tilbyder

Vi tilbyder blandt andet karriererådgivning hvor

du kan få feedback på dit CV og ansøgning

samt at blive bedre rustet til jobsamtalen. Vi

tilbyder også forskellige kurser i blandt andet at

skrive CV og ansøgninger. Derudover afholder vi

mange forskellige og spændende events i løbet

af semesteret, ofte i samarbejde med erhvervslivet.

Du kan læse mere om vores mange tilbud

på www.career.au.dk

Som en vigtig del af vores karriereservices

ejer AU Career AU Job og Projekt Bank, der er

mange AU studerendes foretrukne jobbank. Her

kan AU studerende finde mange relevante studiejobs,

fultidsjobs og praktikker/projekter.

På de følgende sider finder du

en quick-guide til studiet, nyttige

links, hvad-er-hvor, IT m.m.

Kan du tænke dig et relevant studiejob?

Det studierelevante fritidsjob kan være svært

at finde som rus’er. Der er dog mange ting, du

kan gøre allerede nu, både for at opbygge dit

netværk i en ny by samt ruste dig bedre til det

super studiejob der venter. Hos karrierecentret

kan du booke en personlig samtale med en af

vores konsulenter for at snakke om, hvad frivilligt

arbejde kan føre til.

Aula:

Aula er Aarhus Universitets E-læringsplatform,

hvor underviserne giver information videre til

deres studerende. Det er her, du finder pensumlister,

oversigt over forelæsningsrækken, forelæsningsnoter

og her, du i enkelte fag afleverer

opgaver.

Bogkøb:

Bøgerne købes i Stakbogladen, der ligger på

Nordre Ringgade 3. Der vil i løbet af rusugen

blive sat tid af til at se Stakbogladen.

Busser:

Linje 1A, 5a, 12, 14, 18, 100 og 200 kører fra banegården

og holder tæt på Universitetsparken.

Den Lukkede:

Dette er centrum for det sociale sammenhold

på PI i hverdagen. Her kan du slappe af, hyggesnakke,

spille et spil bordfodbold og meget,

meget mere.


22

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

Kapsejlads:

Kapsejlads er Aarhus Universitets største sociale

begivenhed, hvor mere end 15.000 mennesker

deltager i festligheden. 12 studieretninger dyster

i at være de hurtigste i en alternativ stafetform.

Det gælder om at sejle over søen i uniparken,

bunde en øl og sejle tilbage og give båden videre

til den næste på holdet.

Festudvalget:

Fuld Fontex arrangerer flere fester hvert semester

- glæd jer! Der vil være fire fester i løbet af

året: semesterstartsfest, julefest, fastelavnsfest

og sommerfest.

Forelæsninger:

På psykologi foregår størstedelen af undervisningen

som forelæsninger i forskellige auditorier

i universitetsområdet.

Fredagsbar:

På Psykologi bliver der afholdt fredagsbar hver

fredag fra kl. 15-18 i samfundsfaglig kantine. Her

er der rig mulighed for at puste ud efter en lang

uges læsning.

Holdtimer:

Ved optagelse på bacheloruddannelsen i

Psykologi samt sidefag i Psykologi bliver den

studerende placeret på et instruktorhold, der er

knyttet til hvert af de fire fag SP, KI og U samt AO.

Her vil en medstuderende fra en ældre årgang

hjælpe og vejlede dig igennem pensum.

Kompendier:

Dem kan du købe på FAPIA-kontoret.

Læseplan:

Læseplanen finder du på PI’s hjemmeside,

http://psy.au.dk, under kursuskataloget. Her får

du oplysninger om faget, dets domæne, hvor

mange ects-point faget består i, antal undervisningstimer,

og hvilke undervisere der står for

faget m.m.

Læsesalen:

På universitetet er der indrettet adskillige læsesale,

som alle må benyttes, hvis du har brug for

et sted uden støj, når du skal koncentrere dig.


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 23

HUSK AT LÆSE

DIN STUDIE-

ORDNING!

Massage

Jo - den er go’ nok. FAPIA passer på de studerende

og har derfor investeret i en professionel

massagebriks, så der kan tilbydes massage to

gange om ugen. Her har DU mulighed for endelig

at få masseret dine ømme læse-skuldre

og få løsnet op for myoser af en vaskeægte fysioterapeut-studerende.

Som medlem af FAPIA

er prisen 60 kr. for en halv time, mens prisen for

ikke-medlemmer er 80 kr. pr. halve time.

Studieordning:

Studieordningen er de enkelte fags grundlov. I

studieordningen har studienævnet fastlagt reglerne

for uddannelsen, og du finder oplysninger

om fx, hvor stort et pensum der kræves for det

enkelte fag. Reglerne er absolutte, dvs. en lærer

kan ikke gå ind og lave eksamenslængden om,

hvis der står i studieordningen, at eksamenen

skal vare 4 timer. Du finder studieordningen på

din Studieportal under Undervisning og Eksamen.

Studiekort:

Dette får du tilsendt med posten, men det bliver

først aktiveret i rusugen. Studiekortet er et bevis

på, at du er studerende, og giver dig adgang til

PI uden for instituttets åbningstider. Det er også

et kort, som giver rabatfordele mange steder

f.eks. på museer, i biografer osv.

SU:

At studere på universitetet giver studieunderstøttelse,

og det er man berettiget til i 6 år, derefter

skal regningen betales fra egen lomme. En

vigtig ting at have i baghovedet er, at SU sætter

et krav om, hvor stor en indtjening man må

have ved siden af sit studie, før man skal betale

penge tilbage i skat.

Semester:

Hvert akademisk år består af 2 semestre. Efterårssemesteret

går fra september til december,

med december/januar som eksamensmåneder.

Forårssemesteret starter i februar og slutter i

maj, med maj/juni som eksamensmåneder.

Universitetsbaren:

Unibaren er en selvstændig bar, der ligger i De

Studerendes Hus på Nordre Ringgade 3. Her

mødes studerende fra forskellige studier til øl,

kaffe eller et spil kort.


24

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

NYTTIGE LINKS

Studiejob?

Tjek AU jobbank på

jobbank.au.dk

studerende.au.dk/psykologi/

Dette er psykologis Studieportal, som løbende

bliver opdateret med nyttige oplysninger. Blandt

andet vil der være information om kursuskataloget

og studieordningerne. Det er altså her, du

skal gå ind, hvis du vil vide mere om dine fremtidige

fag.

www.fapia.dk

Her finder du Foreningen Af Psykologistuderende

I Aarhus’ hjemmeside.

mit.au.dk

Her finder du selvbetjeningen, hvor du får din

egen side med fx eksamensresultater, en AUmailadresse,

og det er her, du tilmelder dig

eksamenen. Du finder også din indskrivningsbekræftelse

her.

www.aula.au.dk

Det er universitetets e-læringsplatform, hvor

underviserne kommunikerer med deres studerende.

Det er også her, du finder dine forelæsningsnoter

fx slides fra forelæsningen.

www.dp.dk

Her finder du Dansk Psykologforening. Dette er

en fagforening og en standsforening for psykologer

i Danmark.

www.dp.dk/Netvaerk/Sektioner/Studentersektionen

Her finder du DPS (studentersektionen). DPS arbejder

for at fremme de Psykologi-studerendes

faglige og studiepolitiske interesser og støtte

medlemmernes faglige udvikling.

au.dk/ic

Internationalt Center er skabt for at imødekommende

et voksende behov for internationalt

samarbejde mellem universiteter og varetager

services for internationale studerende, ph.d.’er

og udenlandske forelæsere. På siden kan du

eksempelvis finde information om Erasmusprogrammet.

career.au.dk

Karriererådgivning, kurser og events med fokus

på den gode jobsamtale, feedback på dit CV

og din ansøgning. Se også jobbank.au.dk

Facebook-grupper

Disse links er gode at tilmelde sig, hvis man

vil vide, hvad der sker på PI både socialt, men

nogle gange også rent fagligt. Evt. kan der også

komme jobopslag omkring relevant studiearbejde.

Du logger ind på din konto, søger derefter

på grupper ved de navne, som står herunder:

- Psykologisk Institut

ved Aarhus Universitet

- Kein Cortex

- Fuld Fontex

- Hyggocampus, caféudvalget på PI

- FAPIA

- Kurser og Foredrag på

Psykologisk Institut

- DPS - Studentersektionen i

Dansk Psykologforening


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 25

IT VED PSYKOLOGI

Følgende er en (meget) kort introduktion til ITsituationen

på Psykologisk Institut, blot så du

ved, hvilke muligheder du kan forvente. Hvis

du efter læsningen af guiden er mere forvirret

end før, så fortvivl ikke! Du vil i rusugen blive

holdt i hånden med både mundtlig og skriftlig

gennemgang. Bemærk i øvrigt, at der siden

skrivende stund kan være sket små ændringer

pga. flytningen.

Når dørene er låst

Dit studiekort giver dig adgang til instituttet. Du

får aktiveret dit studiekort ved at udfylde og underskrive

en blanket, som du kan få på instituttet

– spørg din tutor om vej. Mister du dit studiekort,

kan du bestille et nyt på mit.au.dk.

Trådløst netværk

Du kan komme trådløst på nettet med din bærbare

computer på institutområdet. Forudsætningen

er dog, at din bærbare har trådløs adgang

(indbygget eller som USB-stik eller indstikskort),

og at denne adgang er aktiveret (se evt. din

manual).

Sådan gør du

• Tænd for din computer (og evt. for din trådløse

adgang, hvis den ikke er tændt).

• Opret forbindelse til enten AUgadget eller

AUWlan.

• Start din browser (f.eks. Explorer eller Firefox).

• Vent til der dukker et skærmbillede op, der fortæller,

hvad du videre skal gøre for at logge ind.

Brug for at printe?

Når du er startet på studiet, får du brug for at

oprette en brugerkonto, hvortil din AU-mail er

og printe fra dem.

tilknyttet. Hvordan du

opretter denne, får du

at vide i rusugen, men

når du har den, er du

klar til at både at bruge

instituttets computere

Registrering af kopikonto/indsættelse af beløb:

1. Vælg adressen www.sam.au.dk/safecom.

2. Indtast brugernavn og PINkode.

Første gang du logger på, er PIN koden

1234, men den skal laves om i forbindelse med

første login (ændres under punktet ”Opsætning”).

3. Vælg derefter punktet ”ePay”.

4. Angiv det beløb, der ønskes overført til printkonto,

og tryk ”Godkend”.

5. Vælg betalingskort (Dankort/VISADankort,

MasterCard, VISA, VISA Electron, JCB).

6. Indtast kortoplysninger til validering og tryk

”Udfør betaling”.

7. Bliver overførslen godkendt, opdateres printkontoen,

og der sendes en kvittering til den

valgte e-mailadresse (du kan se din valgte e-

mailadresse under punktet ”ePay”).

8. Log ud

Når pengene er sat ind

Når du har penge på kontoen, kan du gå til

teknikvagten og få dit sygesikringskort tilknyttet

kontoen. Sygesikringskortet kan du derefter

bruge i kortlæseren ved både print- og kopimaskine.


26

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

TIL NORDMENN

FRA NORDMANN

Kjære nordmann!

Du er heldig som får oppleve mange år fremover

på Psykologi-studiet i Aarhus. Det er like

dejligt å være norsk i Danmark som ordtaket

(reklamen) sier.

For det er mest fordeler knyttet til å studere i et

annet land, selv om bekymringene kanskje står

noe i sentrum den første tiden; ”Hvordan er det

å bo i Danmark vekk fra mitt norske nettverk, og

vil jeg forstå språket?”

For det første er det i luftlinje like langt fra Oslo

til Trondheim som fra Oslo til Aarhus, og Ryanair

sørger for en (nogenlunde) trygg, rask og billig

flyvning direkte til Oslo. Dessuten er du ikke

den eneste som ikke kjenner noen - det er også

mange dansker som kommer tilflyttende alene

fra andre byer.

På instituttet er det gode muligheter for å stifte

bekjentskaper, i første omgang i rus-uken, men

også ellers. Du kan melde deg inn i for eksempel

barutvalget, festutvalget, julerevyen osv.

Meld deg også inn i ANSA, en organisasjon for

nordmenn i utlandet, som i løpet av året arrangerer

en rekke forskjellige arrangementer bla.

Pubcrawl og 17. mai-feiring.

En god idé for å utvide sine bekjentskapskretser

er også å flytte inn i bofellesskap. Da blir man

raskt kjent med dansker og vant til språket.

For når det gjelder dansk språk, er dette noe

mange nordmenn lurer på hvordan fungerer.

Jeg kan med en gang si at det å lese pensum

er helt uproblematisk, og det meste er uansett

på engelsk. Det er derimot litt vanskelig å henge

med på forelesningene i starten, men etter ca to

måneder går det greit.

Det å kommunisere med dansker er verre, fordi

de ofte ikke forstår og 1. Begynner og snakke

engelsk, eller 2. Tror du er svensk og synes det

er kjempegøy å si ”jättebra grabbar” til deg. For

å unngå dette, snakk derfor sakte, tydelig og en

anelse høyt.

Den største utfordringen er allikevel at ord som

tilsynelatende skrives likt, har vidt forskjellige

meninger, noe som kan føre til misforståelser av

ulik art. Bytt derfor ut de typisk norske ordene

med danske. F.eks. rar – merkelig, frokost – morgenmad,

lunsj – frokost, flink –dyktig (flink betyr

nemlig snill på dansk), og til sist, bytt for all del

ut ordene lag/gruppe/team/etc. med hold (et

ord som brukes i alle sammenhenger her på

instituttet).

Hvis dere putter på litt ”jæmmeneeh asså” foran

hver setning, er dere godt på vei til å lære flytende

dansk (les: bli en del av holdet).

Jeg er helt sikker på at dere vil ha stor glede av

studietiden deres her i Aarhus og falle for dansk

kultur, for ved hvilket norsk universitet kan du

ta deg en kold bajer etter forelesning til 15 kr. i

instituttets egen bar?

Vennlig hilsen Cecilie


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 27

TIL STUDERENDE

MED BØRN

Der er en Facebook-gruppe for ældre

studerende (med børn eller ej), hvor

læsegrupper, køre-aftaler eller lignende

kan aftales. Den hedder Klub Gammelsmølf.

10 punkter om min oplevelse af at være studerende

mor

(I skrivende stund på 3. semester med en søn på

17 måneder)

1. Selvom dette ikke er en hit-liste, vil jeg nu alligevel

sætte prioriteringsevne, effektivitet og

planlægning under nr. 1. Som mor synes jeg, jeg

har erhvervet mig en fantastisk evne til at være

effektiv og planlæggende og til at vide, hvad

der er vigtigt og mindre vigtigt.

2. Fleksibilitet: med min (nyerhvervede) morselvdisciplin

er studielivets fleksibilitet en gave,

især med et vuggestuebarn, der tildrager sig

mange vintervirusser, og som desuden kan blive

hentet forholdsvist tidligt.

7. Det sociale: studiet er fyldt med dejlige mennesker,

som man med lidt prioriteringssnilde

godt kan få tid til at være sammen med udenfor

studiet.

8. Økonomi: nu er jeg jo vant til SU’en, men jeg

vil sige, at man med så lav en indkomst kan få

en række fordelagtige tilskud til vuggestue, bolig

og forsørgelse.

9. Tidligere i arbejde og flere børn: til denne

gruppe kan jeg ikke henregne mig selv, men

den eksisterer, og jeg ved, at det med lidt studieteknisk

træning godt kan lade sig gøre.

10. Som det sidste og opsummerende punkt

i min ti-punkts-raket: jeg kan kun anbefale at

være studerende med barn!

3. Det lyder overlegent, men når man har ’prøvet’

at have et spædbarn, kan man altså ikke

lade sig slå ud af stort pensum m.v.

4. I sammenhæng hermed: hvor er det bare dejligt

at sidde på læsesalen med sin kop kaffe og

en spændende psykologibog og være sin helt

egen arbejdsgiver. Jeg sætter som travl familiemor

stor pris på denne studiero.

5. Og udover roen: jeg har fået et afslappet,

men stadig sundt forhold til mit studie.

6. Større forståelse for stoffet: at være forældre

giver klart større forståelse for temaer med fokus

på børn og unge.


28

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

TIL PENDLERSTUDERENDE

Jeg er pendlerstuderende og har ca. 1½ times

transport til og fra universitetet, men har forsøgt

at komme til de fleste forelæsninger og

undervisningstimer. Set fra mit hjørne af verden

skaber det ikke nogen særlige problemer at

være pendlerstuderende, hvis man blot indstiller

sig på, at det ikke må blive et problem. Med

andre ord gælder det om at beslutte sig for,

at det at bo langt væk fra universitet ikke må

blive til en belastning, men derimod en fordel.

Jeg har vendt det til noget positivt ved at bruge

transporttiden til at læse, skrive eller tænke over

tekster og problemstillinger, og på den måde

betragte transporttiden som en del af den samlede

arbejdsdag.

Alt efter, hvor ofte man kommer på instituttet,

kræver det, at man selv er aktiv i forhold til at

opsøge den information, der er nødvendig for at

føle sig som en del af studiemiljøet. Der er også

visse arrangementer, det kan være svært at

deltage i uden for studietiden, da transporttiden

er lang. Men efter min mening er den fysiske

afstand til instituttet ikke en udfordring, med

mindre man gør det til det. Man skal selv gøre

en indsats for at føle sig knyttet til stedet, men

det tror jeg gælder for alle, lige meget om man

bor i Aarhus eller længere væk.

Merete Hein Knudsen


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 29

FORENINGER

På de næste sider er de sociale foreninger beskrevet. Foreningen er

dit springbræt til et netværk, der er større end de 20

mennesker på dit hold. Foreningerne optager medlemmer på

forskellige tidspunkter af året, så hold øjne og ører åbne..!

Det vigtigste i FAPIA er vores medlemmer!


30

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

FAPIA

Kære RUS!

Velkommen til FAPIA – Foreningen Af Psykologistuderende

I Aarhus. Vi er en forening med det

formål at gøre studiet mere behageligt, bedre,

lettere og federe for de psykologistuderende på

Psykologisk Institut.

Foreningen består af en bestyrelse, der bliver

valgt ved den årlige generalforsamling, samt

forskellige underudvalg.

FAPIA sørger for praktisk information, kontorartikler,

kompendier, massage, bordfodbolde,

egenterapi, julerevy samt økonomisk støtte til en

lang række sociale og faglige arrangementer

– kort sagt alt det, der gør det fedt at være psykologistuderende

i Aarhus.

Underudvalgene

FAPIA er en paraplyorganisation, der yder økonomisk

støtte til diverse underudvalg på Psykologi,

herunder: Kursusgruppen, Festudvalget,

Caféudvalget, Psyklen, Skituren, Julerevyen og

Sommerlejren.

Derudover administrerer vi FapiaFonden, der er

DIN mulighed for at søge penge til afholdelse af

diverse arrangementer, der er til glæde for dine

medstuderende. Fondens kapital er på 10.000

kr. pr. år, så hold dig ikke tilbage – send os en

ansøgning!

Medlemskab

Det vigtigste i FAPIA er vores medlemmer! Som

medlem betaler du et årligt eller halvårligt

kontingent og er dermed med til at sikre et fantastisk

studiemiljø. Derudover kommer desuden

en lang række medlemsfordele, herunder bl.a.

rabat på køb af kompendier, kurser, massage,

billetter til fester, skitur og sommerlejr. Medlemskontingentet

er på 125 kr. pr. år eller 90 kr. for

1/2 år. FAPIA er ikke noget uden sine medlemmer

- Psykologistudiet er ikke noget uden FAPIA!

Venlige hilsner

FAPIA -bestyrelsen, 2012

Sted:

Bygning 1351.

Åbningstider:

Mandag-Fredag kl. 12.00-12.45


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 31

KURSUSGRUPPEN

I kursusgruppen på Psykologisk Institut er vi

en flok studerende, der har det til fælles, at vi

ønsker at give alle de psykologistuderende

ved Aarhus Universitet mulighed for at få mere

praktisk erfaring som et supplement til en ellers

meget teoretisk uddannelse.

Vi holder månedlige møder, der både indeholder

praktisk arbejde og hygge. Vi arrangerer

kurser og foredrag, der oftest omhandler emner,

der ikke bliver synderligt berørt på studiet.

Foredragene kan være patienthistorier eller

praktiserende psykologer, der fortæller om

deres arbejde ’i felten’. Kurserne tilstræbes at

indeholde en stor del praktiske øvelser, så man

også får lov at prøve kræfter med forskellige

teoretiske metoder.

medbestemmelse ift., hvilke arrangementer der

arrangeres, et større indblik i, hvad der rører sig

på Psykologisk Institut, og ikke mindst være en

del af et skønt socialt fællesskab.

Vil du vide mere?

Facebook:

Søg på gruppen ’Kurser og Foredrag på Psykologisk

Institut’.

Fapia.dk:

Se under fanen ’Udvalg’.

Kontakt:

Formand

Karen Vedel

(karenvedel@hotmail.com)

Der udstedes kursusbevis til alle deltagere på

kurser.

Arrangementerne finansieres gennem deltagerbetaling,

dog bestræber vi os på at holde

foredrag gratis, hvilket lader sig gøre, da vi modtager

støtte fra FAPIA.

Ved starten af hvert semester udarbejder kursusgruppen

en folder, hvor programmet over

det følgende semesters kurser og foredrag præsenteres.

Folderen er altid at finde på FAPIAkontoret,

og for det meste også på instituttets

bibliotek. Desuden lægges den på nettet – på

Facebook og FAPIA’s hjemmeside. Som medlem

af kursusgruppen har du mulighed for at opnå

organisatorisk erfaring, PR-kendskaber, at skabe

kontakter til det kommende arbejdsmarked, få


32

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

PSYKOLOGISK SOMMERLEJR

Hvert år i første halvdel af juli drager en flok

Psykologistuderende fra Aarhus, Aalborg,

Odense og København til Martofte på Nordfyn.

Her afholdes Psykologisk Sommerlejr, som er en

fantastisk mulighed for Psykologistuderende fra

hele landet.

Psykologisk Sommerlejr er 6 dages intensiv

hygge og læring, hvoraf 3 af dagene består af

kurser med færdiguddannede psykologer.

Læringsdagene introducerer til forskellige dele

af psykologiens praksis, et praktisk fokus som

kan være tiltrængt efter et helt år med snuden i

bøgerne.

Udover kurserne er sommerlejren en oplagt mulighed

for at networke og hygge med volleyball,

guitarspil og fest.

Der er rift om pladserne, så slå til hurtigt, når du

ser opslagene på instituttet, som kommer omkring

april. Det koster ca. 650 kr. at komme med

på sommerlejren, som er en oplevelse for livet -

også for de nye studerende, som gerne vil lære

nye folk at kende og lære mere om psykologien.

Du kan altid læse mere på:

www.fapia.dk -> Udvalg ->

Andre grupper -> Sommerlejr

Med venlig hilsen

Sommerlejrudvalget 2012


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 33

KEIN CORTEX

Kære nye årgang

Fredagsbaren ’Kein Cortex’ er Psykologisk

Instituts største sociale forum og er for mange

studerende et fast holdepunkt gennem hele

studietiden. Hver fredag kl. 15.00 åbner baren

og bliver derved den perfekte afslutning på

en hård uge i selskab med bøgerne. Baren er

stedet, hvor du med god samvittighed kan efterlade

alle pensumrelaterede bekymringer, smide

hæmningerne og udfolde dig socialt. Så kom

op i Samfundsfaglig Kantine, hvor vi fra sommeren

’12 holder til sammen med Statskundskab

(PF) og Jura (JUS)

Bar-arrangementer

Kein Cortex laver som hovedregel fire forskellige

typer barer i løbet af et semester:

- De ordinære fredagsbarer finder sted i Samfundsfaglig

Kantine fra kl. 15-18 sammen med

PF og JUS.

- Torsdagsbarer finder sted flere gange pr. semester

torsdage i Samfundsfaglig Kantine fra

kl. 15-24.

- De lange fredagsbarer, som er temabarer med

tema, oppyntning og udklædning. De finder

ligeledes sted i Samfundsfaglig Kantine, fra kl.

15-02.

- Til sidst, men ikke mindst, afsluttes hvert semester

med afleveringsbarer, hvor I fejrer, at I netop

har overlevet et helt semester og dertilhørende

eksamener.


34

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

Barmedlemmer

Kein Cortex er en frivillig forening, som består

af ca. 20 medlemmer fordelt på alle semestre

og med nogenlunde ligelig kønsfordeling. Som

barmedlem tager du mindst tre barvagter pr. semester,

møder til barmøde en gang om måneden,

påtager dig diverse kreative og praktiske

opgaver, som er nødvendige, for at baren fortsat

kan lave nogle fede arrangementer, og selvfølgelig

tager del i det sociale fællesskab internt

i baren. Der er mere i det at være barmedlem

end blot at lange øl over disken og shake drinks

til barerne, og der skal lægges en vis portion

energi og entusiasme i baren; men når det er

sagt, så giver det så meget mere igen!

Der vil i løbet af rusugen blive informeret om,

hvad du skal gøre, hvis du vil være en del af

Kein Cortex. Kom og hils på os i baren – alle

spørgsmål er velkomne.

Alle os fra Kein Cortex glæder os til at se dig i

baren!!

De bedste hilsner

Formanden: Janus Krøjgård

Telefon: 2232 2269

Mail: keincortex@gmail.com


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 35

FULD FONTEX -

INSTITUTTETS FESTFORENING

Fuld Fontex består af ca. 25 studerende fra

forskellige semestre. Festudvalgets vigtigste opgave

er -sjovt nok - at sørge for, at de fester, der

afholdes på instituttet, er nogle man vil slås for

at komme med til.

Vi arrangerer fire store fester om året:

• en temafest i februar (”langt ude i skoven”- var

temaet sidst)

• en sommerfest i juni (studenterfest med spisning

og studenterkørsel)

• en semesterstartsfest i september (don’t miss

it!)

• den store julegallafest (også med spisning) i

november/december.

• dertil arrangerer vi indimellem en fest med et

andet studie.

Til alle fester er der mulighed for at drikke til

SU-venlige barpriser, hygge med sit hold, møde

andre psykologistuderende og danse løs til musikken

fra nogle af Aarhus’ dygtigste DJ’s eller et

liveband.

At være medlem

Som medlem af Fuld Fontex består opgaverne

til festerne blandt andet i at bestille band/DJ,

sælge billetter, handle ind, pynte op, stå i døren/

baren til festen samt ikke mindst den obligatoriske

oprydning, når festen er slut. Udover festerne

er Fuld Fontex også ansvarlige for Psykologis

deltagelse i kapsejladsen, og hjælper også

nogle gange til til fredagsbarens arrangementer.

Da det er nødvendigt for festudvalget også

at fungere på det sociale plan, arrangeres der

også en del sociale aktiviteter i festudvalget,

ligesom vi deltager i arrangementer med de

andre udvalg på instituttet.

Vi optager løbende nye medlemmer, men altid

når en ny årgang begynder i september, så vi er

sikre på, at der hele tiden er repræsentanter fra

de forskellige årgange.

Vi glæder os til at feste med dig!

Kontakt:

fuldfontex@fapia.dk


36

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

HYGGOCAMPUS-

CAFÉ– OG HYGGEUDVALGET

Vi er en flok på ca. 15 glade psykologistuderende,

der sørger for hyggelige og sociale hverdagsarrangementer

på Psykologisk Institut.

Hvert semester afholder vi to-tre arrangementer,

der blandt andet har bestået af julebanko,

hypnoseshow, filmaftener, påskedag, kræmmermarked

og stor fælleslejr med rundstykker

for psykologistuderende til kapsejladsen i uniparken.

Derudover har vi det seneste år afholdt en månedlig

bezzerwizzer-turnering med stor succes.

Vores intention med dette udvalg er at gøre

hverdagen lidt sjovere og hyggeligere som

psykologistuderende, og derfor håber vi meget

at se jer nye studerende til vores kommende arrangementer!

Venlige hilsener fra HYGGOCAMPUS

Find os på Facebook:

”Hyggocampus, caféudvalget på PI”


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 37

FAPIA´S SKITURSUDVALG

I 2009 så et nyt udvalg dagens lys på Psykologisk

Institut – FAPIA’s skitursudvalg. Udvalgets

formål giver måske lidt sig selv – at arrangere en

årlig skitur for psykologistuderende på Aarhus

Universitet, hvor første tur var i uge 4 2010. Turen

var en succes, og en ny tradition var født.

Hovedformålet for skitursudvalget er naturligvis

at arrangere en skitur til en overkommelig pris

for de studerende på Psykologi, men det er

samtidig meget mere end det. Det handler i høj

grad om at skabe rammerne for at få nye bekendtskaber

på tværs af årgange og instruktorhold,

socialt samvær, fest og farver – sammenlagt

at være et tiltrængt pusterum efter et langt

efterårssemester og afsluttede eksamener.

Skituren henvender sig til ALLE, uanset om man

er tyk eller tynd, øvet eller begynder, festabe

eller hyggetrold. Udvalget bestræber sig på at

lave en tur, der favner så bredt som muligt, hvor

man kan stå på ski og hygge med ligesindede.

Derfor skal man heller ikke lade sig afskrække

af, at man aldrig har stået på ski før, men i stedet

betragte turen som en sjov og billig mulighed for

at blive introduceret til skiløbets forunderlige (og

fantastiske) verden.

Skituren ligger i sidste uge i januar (uge 4), hvor

folk er færdige med eksamenerne og går anno

2013 til Sestriere i Italien – vi tager i år ca. 77

afsted og prisen bliver 3395 kr. Så hvis du har

lyst til at lære en masse nye spændende mennesker

at kende på en ny måde, få en fantastisk

oplevelse og har lyst til at stå på ski eller snowboard

– så er FAPIA’s skitur det, der kan opfylde

denne drøm!

Hvis du har spørgsmål, kan vi kontaktes på:

fapiaskitur@gmail.com

Vi håber at se dig på FAPIA’s skitur 2012!

Wush wush - vind i håret og skibriller på - snehilsener

Marie Bjerrum Nielsen, Torbjørn Pfeffer, Mikkel

Stjerne, Janus Krøjgård og Line Winther Nikolajsen


38

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

DANSK PSYKOLOG FORENING

Dansk Psykolog Forening (DP) er danske psykologers

og psykologistuderendes fagforening.

Omkring 9000 psykologer og 1250 psykologistuderende

er medlemmer. Foreningen varetager

de psykologifaglige og psykologipolitiske

interesser og vil i din studietid være det organ,

som kan levere viden og nyheder fra psykologverdenen

uden for universitetets mure. Fx vil du

gennem medlemsbladet Psykolog Nyt kunne

læse artikler om relevante faglige problemstillinger,

som psykologer står over for i denne tid.

Dette er med til at give dig en helt ny dimension

til dit studie, idet du får lov til at få et indblik i den

verden, du om nogle år selv skal ud og være en

del af. Teorier og forskning, som du bliver præsenteret

for på studiet, får du mulighed for at

sætte i et praktisk perspektiv. Du er som studentermedlem

af DP automatisk medlem af Studentersektionen

(DPS). Denne er med til at sikre

psykologistuderendes interesser bl.a. ved at

være repræsenteret på DP’s bestyrelsesmøder

og i faglige udvalg i foreningen. På universitetet

arrangerer vi faglige og sociale arrangementer

for de studerende som fx foredrag, filmaftener,

frivlligmesse og minikonference. Der kan endvidere

søges støttemidler hos os. Vi har været

med til at betale sofaerne i de studerendes fællesareal

(Den Lukkede) og støttede Psykologisk

Sommerlejr i 2011.

Vil du vide mere?

Hjemmeside: www.dp.dk/studentersektionen

Facebook: DPS – Dansk Psykolog Forenings Studentersektion

Kontakt: Formand Karen Vedel (karenvedel@hotmail.com) eller DPSaarhus@dps.dk


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 39

PSYKOLOGISK REVY

Revyen på Psykologisk Institut er de sidste år

vokset fra en mindre opsætning til et stort event

med op mod 50 medvirkende. På scenen er der

både skuespil, sang og dans, som bakkes op af

revyens band og kor. Bag scenen står alle de

mange, der har været med til at sy kostumer og

lave scene og teknik. Ud over at være et stort

og flot show er revyen også et sjovt projekt med

plads til mange mennesker med forskellige

kreative talenter og lyster.

Revyen spiller i år i midten af november, og vi er

så småt i gang med at planlægge slagets gang.

Har du lyst til at være med til at skabe dette års

revy og møde en masse dejlige mennesker på

tværs af årgange? Så hold øje med opslag på

instituttet og facebook og spring til, når vi kommer

ud til din forelæsning og fortæller om det!

Venlig hilsen

Koordinatorgruppen

Meld dig ind i gruppen ”Psykologisk Revy

2012” på Facebook og få opdateringer og se

billeder fra sidste års revy.


40

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

STUDENTERBLADET: PSYKLEN

Psyklen er institutbladet på Psykologisk Institut.

Psyklen udkommer i semestermånederne og

er at finde online (se fapia.dk eller Psyklens

Facebookside), i studenterrummet, i kantinen

og på FAPIA-kontoret. Redaktionen bestræber

sig på at lave et alsidigt og spændende blad,

som rummer alt fra seriøse, oplysende artikler

til farverige anmeldelser af barer og fester på

Psykologisk Institut. Desuden bringer vi som en

service til de studerende kalenderoversigt, stillingsannoncer

mm.

NR 1’12

PSYKLEN

NYTÅR 2011/12

Redaktionen

På redaktionen er vi for tiden en god håndfuld

stykker. Vi mødes en gang månedligt op til

deadline. Udover at se redaktionens arbejde i

Psyklen kan du møde os til diverse arrangementer,

hvor vi står klar med vores kamera og en

anmeldelse rumsterende i baghovedet. Vi forsøger

hele tiden at holde fingeren på pulsen, men

mener du alligevel, at vi mangler at skrive om

for eksempel et specielt emne eller en særlig

begivenhed, modtager vi gerne forslag. Har du

selv lyst til at skrive et enkelt indlæg eller to, eller

måske til at blive en del af vores redaktion – det

værende som fotograf, skribent eller måske

layouter - er dette meget velkomment! Indlæg

sendes som vedhæftet fil til psyklen@gmail.com

ADHD

EN MUSIKALSK KONSTRUKTION

DEN ÆGTE LATTER

LATTERKLUBSREPORTAGE

HAPPINESS IS A WARM GUN

REFLEKSION OVER LYKKE

JULEREVYANMELDELSE

UPDATES

REPORTAGER

ARTIKLER

KLUMME

ANNONCER

ANMELDELSE

STUDENTERTIDSSKRIFTET VED

PSYKOLOGISK INSTITUT

AARHUS UNIVERSITET

Kontakt

psyklen@gmail.com


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 41

SMØRINGSUDVALGET

– TIL GLÆDE OG TIL GAVN

Som det nok allerede er gået op for dig, så har

vi på Psykologisk Institut rigtigt mange udvalg.

Det er derfor også meget sandsynligt, at du

netop nu sidder og overvejer, hvad vi dog skal

med et smøringsudvalg! Det skal vi her fortælle

dig.

Smøringsudvalget blev dannet i efteråret 2010

med et ene formål at glæde de studerende

på Psykologisk Institut og, om muligt, skabe et

endnu bedre studiemiljø for alle jer dejlige mennesker.

Som udgangspunkt smører vi, fordi ”Den

der smør’ godt, kør’ godt!”.

Vi smører alt fra den knirkende dør på læsesalen

over stængerne på bordfodboldbordet til

din gamle

cykelkæde og dine rustne gear. Men også din

tørre gane og læse-trætte krop får en tur, med

saftige

forfriskninger, våde kys og muligheden for fysiske

udfoldelser - kort sagt er det vores mål at

smøre jeres og vores smilemuskler ved sjove,

såvel praktiske tiltag og skøre events.

Vi er et uafhængigt udvalg og hører dermed

ikke under FAPIA. Dette har visse fordele i og

med, at vi har en meget stor bevægelsesfrihed,

og altså ikke er bundet af nogen former for

bureaukrati. Det betyder dog også, at vi er selvfinansierede,

og at visse af de events, vi laver,

har en beskeden brugerbetaling. Vi vil i den forbindelse

gerne understrege, at vi er et non-profit

udvalg, og at de penge, I betaler, går tilbage til

jer - krone for krone - igennem andre og større

events.

Meld dig allerede i dag ind i vores Facebookgruppe

(Smøringsudvalget), og hold øje med,

hvad det næste event bliver, eller giv os en melding

hvis du har opdaget noget, der trænger til

at blive smurt, så skal vi nok få det til at glide.

Smøringsudvalget ønsker dig rigtigt hjerteligt

velkommen på Psykologisk Institut og ser frem

til en

masse hyggelige, sjove og fuldstændigt vanvittige

oplevelser i dit selskab.

Sammen kan vi skabe det mest fantastiske

studiemiljø!


42

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

DEN SOCIALE KALENDER

ET ÅR PÅ PI

Rusuge (aug.)

Jeres semesters start vil I kun opleve en enkelt

gang (medmindre selvfølgelig, at I bliver tutorer).

Ugen indeholder mange højdepunkter - det

centrale, udover at forberede jer til studierne,

er at ryste jer sammen - både som hold, men

bestemt også som årgang. I er over 200 nye

studerende på årgangen og 20 på et hold. Arrangementerne

er meget alsidige - alt fra Sport

og Leg over Pubcrawl og Spilaften er arrangeret

for jer.

Hytteturen (sept.)

Hytteturen river jer ud af en netop startet hverdag.

Her er alt fagligt skåret væk, og kun det

sociale står i centrum. Turen er spækket med

arrangementer - både nat og dag, der er arrangeret

af jeres meget engagerede Tutor-Team

og hyttetursudvalget bestående af folk fra jeres

midte.

Semesterstartsfest (flere)

Hvert semester starter med et brag: Festudvalget

Fuld Fontex arrangerer en semesterstartsfest,

der altid viser en ny side af de studerende,

altid giver os studerende en ny mulighed for at

komme hinanden ved.


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 43

FAPIA’s Talentaften (okt.)

Finder sted i oktober. FAPIA indbyder ALLE talentspirer

og tilskuere til en aften i x-factorens

tegn. Kan du prutte med hænderne, imitere din

forelæser, stå på et ben, synge eller nå din næsetip

med tungen, er dette din mulighed for at

vise dit talent.

Hygge-arrangementer

Hyggocampus - PI’s caféudvalg - står flere

gange hvert semester for at arrangere flere

forskellige hygge-arrangementer. Dette udvalg

laver fx Bezzerwizzeraftener, Maleraften, Pub-

Quiz, Banko og meget mere.

Danmarks Største Fredagsbar (forår & efterår)

Studenterrådet ved Aarhus Universitet arrangerer

flere gange årligt Danmarks Største Fredagsbar,

der har som mål at samle alle studerende

ved Aarhus Universitet om udendørs musik, fest

og farver.

Temabarer (flere)

Fredagsbaren Kein Cortex arrangerer mindst

en gang pr. semester tema-barer: Lufthavns-,

Sailor- og Jule-bar er eksempler fra de seneste

semestre.


44

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

Juledagen/-revyen (nov.)

Revy-udvalget laver hvert år en - ja – julerevy,

der laver sjov og spas med hverdagen på PI.

Julefesten (nov./dec.)

Festudvalget Fuld Fontex sørger for, at semesteret

slutter med et brag! Sidste år var vi i Klubben

til et brag af en fest, hvor vi spiste lækker mad,

drak overdådig drikkelse mens Master Fatman

vendte plader. Ved dette arrangement bliver

der virkelig kræset for gæsten, og i bedste julefrokoststil

kommer man virkelig hinanden ved.

FAPIA-skitur (jan.)

For dem af os, der skulle være habile på det

kolde, hvide underlag (eller har en drøm om at

blive det), bliver der årligt arrangeret en skitur

i slutningen af januar. Denne tur er for både

eksperter, øvede, uøvede og helt grønne – det

vigtigste er, at vi har hjertet med.

Konkurrence (flere)

Bordfodbold og ølbowling er tilbagevendende

konkurrencer arrangeret af fredagsbaren Kein

Cortex. Har du en lille dyster i dig, så meld dig


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 45

Kapsejlads

2010 blev det første år i mands minde, hvor

Psykologisk Institut fik et hold roere med til den

årlige kapsejlads. Dette er den største årlige begivenhed

i Universitetsparken, hvor over 15.000

tilskuere samles omkring søerne for at se deres

hold dyste om det gyldne bækken. Se videoen

på youtube ved at søge på ”kapsejlads 2010”.

Afleveringsbarer (flere)

Fredagsbaren Kein Cortex kanaliserer vores

eufori efter en afleveret eksamen lige lukt ned i

øl og sammenhold.

Sommerfesten (juni)

Hvert sommersemester slutter med manér: Fuld

Fontex kridter banen op, for at vi kan nyde sommeren,

med grill og fester til langt ud på natten.

Så tag dit mini-skørt eller dine badeshorts på.


46

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

HYTTETUREN

Alting har en ende, selv en rusuge.

Derefter starter det virkelige liv på PI med bøger

og forelæsninger. Når først hele ”lavinen ruller”,

er vi næsten 100 % sikre på, at du halvsmilende

vil drømme dig tilbage til den festlige rusuge,

hvor du havde tid til og mulighed for at lære

dine medstuderende at kende, feste, hygge og

måske bare slappe lidt af et par dage. Derfor

har vi allerede nu planlagt en hyttetur, hvor I alle

sammen kan få et velfortjent break og lade batterierne

op sammen med de andre nye psykologistuderende

og jeres hengivne tutorer.

Vi lover, at det bliver en uforglemmelig oplevelse,

man ikke vil gå glip af, så derfor skal

der sættes kryds i kalenderen fra den 28.-30.

september. Afgang er fredag kl. 13 og I kommer

hjem søndag eftermiddag. Prisen bliver

ca. 250 kr., som samles ind i starten af rusugen..

Du vil blive hentet fra PI fredag og kørt tilbage

søndag eftermiddag. Hytteturen er overordnet

arrangeret, men det er faktisk jeres eget arrangement,

som vi tutorer bare har gjort forarbejdet

til: meget af indholdet laves færdigt af jer. Vi skal

derfor i rusugen finde nogle, som vil være med

i Hyttetursudvalget. Her vil du sammen med

andre aktive og herlige mennesker stå for at

planlægge ’fyldet’ på turen. Tænk allerede nu

over, om det kunne være noget for dig. Der er

kun lidt arbejde i det og til gengæld så meget

ekstra socialt.

Hytteturen - hvad er det?

Det hele kommer til at foregå i Stendislejren:

Stendisvej 43, 7830 Vinderup, tæt på Holstebro.

Omgivelserne er hyggelige og naturen skøn.

Hvad mere kan man næsten ønske sig… Prisen

pr. næse for hele herligheden er ca. 250 kr., som

vi samler ind i løbet af rusugen. Så glæd dig

allerede nu til at lade bøgerne blive hjemme

og nyde en fantastisk, hyggelig og selvfølgelig

festlig hyttetur sammen med alle dine nye medstuderende

og alle tutorerne.

Vi glæder os til at se dig!


KORT OVER UNIPARKEN

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 47


48

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

HVOR SKAL JEG MØDE?

- EN BILLEDSERIE

Du står på Nørrebrogade. Du vil til Universitetsparkens gule bygninger.

Kører du med bus kan du stå af ved Nordre Ringgade/Randersvej.


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 49

Du har nu passeret fodgængerovergangene og står ved de gule bygninger.

Du har nu passeret tre store gule bygninger. Nu går du til højre – ned mod parken.


50

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

Nu er det med at gå ned ad vejen, eller plænen, indtil du når det lille T-kryds.

Ved T-krydset skal du til højre…


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 51

… og SÅ er du ved samfundsfaglig kantine og lige overfor Psykologisk Institut.

PROGRAM FOR RUSUGEN

MANDAG 27. AUGUST

9.00 Dørene til Samfundsfaglig Kantine åbnes og der sker en opdeling i hjælpelærerhold.

9.30 Officiel velkomst v. tutorerne

9.45 Velkomst ved Institutleder Henrik Høgh-Olesen

10.00 Holdene samles

12.30 Frokost

13.15 Rundvisning på Psykologisk Institut

14.30 Introduktion til psykologiens grunddiscipliner

16.00 Ministudiestartskursus

16.30 Holdene samles igen

17.00 Hygge i Fredagsbaren (Kein Cortex): tutor-band, konkurrencer og events, band


52

RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI

TIRSDAG 28. AUGUST

9.30 Morgenmad på holdene (som I selv køber)

10.00 Klargøring til eftermiddagens program FAPIA kommer rundt og præsenterer sig selv

11.00 Besøg af instruktor

12.00 Frokost

12.45 Følgende mødes: Pendlerstuderende, Ældre studerende og studerende med børn,

Udenlandske/norske studerende, Hyttetursudvalget, Studievejleder + ældre studerende

besøger sidefags-holdet.

De, der ikke skal mødes i andre grupper, klargør til psykologisk have

14.00 Sport og leg på plænen

18.00 Hyggocampus-arrangement. Herefter åbner Fredagsbaren Kein Cortex

ONSDAG 29. AUGUST

9.00 Morgenmad på holdene. Faglige oplysninger fra tutorer.

10.00 Møde med venskabsholdet

11.30 Hvem, Hvad, Hvor

12.15 Frokost

13.00 Præsentation af diverse udvalg i auditoriet

14.30 Gå hjem og gør dig lækker

18.00 Fællesspisning i byen med venskabsholdet. Derefter pubcrawl og diskotek.


RUSPJECE 2012

PSYKOLOGI 53

TORSDAG 30. AUGUST

12.00 Brunch med venskabsholdet

13.30 Tour des Campus – Rundvisning i Aarhus Universitets campusområde

15.00 Psykologisk Filmfremvisning i Auditoriet

16.00 Fredagsbaren Kein Cortex åbner (pubquiz eller anden underholdning)

Møde for fredagsfest-gruppen

FREDAG 31. AUGUST

9.00 Morgenmad på holdene.

09.15 Besøg af underviser fra Psykologisk Institut

11.00 Evaluering og opsamling i grupperne

12.00 Frokost

13.00 Praktiserende psykologer ”fra det virkelige liv” fortæller i auditoriet

14.30 Gå hjem og klæd dig ud

18.00 Dørene åbnes til fest på Psykologisk Institut


Mandag

27.08

09.00 Dørene

åbnes

09.30 Velkomst

ved

tutorerne

09.45 Velkomst

ved

institutlederen

10.00 Holdene

samles

Tirsdag

28.08

09.30 Morgenmad


holdene

10.00 Klargøring til

eftermiddag

ens program

+ FAPIA

11.00 Besøg af

instruktor

Onsdag

29.08

09.00 Morgenmad


holdene

10.00 Møde

med

venskabsholdet

11.30 Hvem, hvad,

hvor

Torsdag

30.08

Fredag

31.08

09.00 Morgenmad


holdene

09.15 Besøg af

underviser

11.00 Evaluering

og

opsamling

12.30 Frokost 12.00 Frokost 12.15 Frokost 12.00 Brunch 12.00 Frokost

13.15 Rundvisning


BSS PI

14.30 Psykologiens

grunddiscipliner

16.00 Ministudiestartskursus

16.30 Holdene

samles

igen

17.00 Hygge i

fredagsbaren

Kein Cortex

12.45 Møder+

klargøring

til psykologisk

have

14.00 Sport &

leg på

plænen

18.00 Hyggocampusarrangement

18.00 Fællesspisning

i

byen med

venskabsholdet

Pubcrawl

og

diskotek

Fredagsbaren

Kein

Cortex

åbner

13.00 Præsentation

af

udvalg i

auditoriet

14.30 Gå hjem

og gør dig

lækker

13.30 Tour des

Campus

15.00 Filmfremvisning

i

auditoriet

16.00 Kein Cortex

åbner (underholdning)

+

Møde for

fredagsfestgruppen

13.00 Psykologer

fra ”det

virkelige liv”

i auditoriet

14.30 Gå hjem

og klæd

dig ud

18.00 Dørene

åbnes til

fest på PI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!