SIKKERHEDSDATABLAD ANTI-STATIC FOAM CLEANSER - Elfa

www1.elfa.se

SIKKERHEDSDATABLAD ANTI-STATIC FOAM CLEANSER - Elfa

Report Date : 08/12/2008

UDARBEJDET: NOVEMBER 2008

ANTI-STATIC FOAM CLEANSER

R-SÆTNINGER (HELE TEKSTEN)

R11

R12

R20/21/22

R22

R36

R36/38

R38

R41

R65

R67

Meget brandfarlig.

Yderst brandfarlig.

Farlig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse.

Farlig ved indtagelse.

Irriterer øjnene.

Irriterer øjnene og huden.

Irriterer huden.

Risiko for alvorlig øjenskade.

Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.

Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

FRIHOLDELSESKLAUSUL

Disse oplysninger vedrører kun det specifikt anførte materiale og gælder ikke for dette materiale, når det bruges sammen med andre materialer eller i en

proces. Efter firmaets bedste overbevisning er disse oplysninger nøjagtige og pålidelige på den anførte dato. Der gives dog ingen garanti for deres

nøjagtighed, pålidelighed eller fuldstændighed. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at disse oplysninger er egnede til hans eget brug.

5 / 5

More magazines by this user
Similar magazines