Temadag - program - Dansk Selskab for Klinisk Etik

klinisketik.dk

Temadag - program - Dansk Selskab for Klinisk Etik

TEMADAG & Workshop

"Klinisk etik!"

"Udfordringer og muligheder

i klinisk praksis, nationalt som internationalt"

Fredag den 7. juni 2013 1030 til 15.30.

Center for Sundhed og Samfund,

Øster Farimagsgade 5,

1014 København K

(det tidligere Københavns Kommunehospital)

Temadagen starter med Generalforsamling fra 9.30 til 10.30, samme sted!

Tilmelding på www.klinisketik.dk

Gebyr 400 kr (200 kr for medlemmer)

indbetales senest 24. maj 2013 til reg nr 6771 konto nr 642 7339

Side 1 af 5


Dagen i oversigt:

9.00 til 9.30: Ankomst og kaffe med rundstykker.

9.30 til 10.30: Generalforsamling. Dagsorden fremgår af indkaldelsen på Selskabets

hjemmeside www.klinisketik.dk. Bemærk at forslag til generalforsamlingen skal

være bestyrelsen i hænde senest 1. april

10.30 – 10.45 Velkomst ved formand, overlæge Mogens Skadborg, Formand for Den Lokale

Kliniske Etiske Komite ved Aarhus Universitetshospital.

10.45 – 11.30: Søren Holm, Professor of Bioethics, School of Law,

The University of Manchester, Manchester, UK

Hvad så når den kliniske etiske komite er etableret?

Gør arbejdet en forskel og for hvem (patient, kliniker og / eller hospitalet som

institution).

Hvilken tendens kan udledes fra internationale erfaringer med arbejdet, der har

løbet over en længere årrække, og kan vi forvente os en analog udvikling i

Danmark?

11.30 – 12.15: Jacob Birkler, formand for Det Etiske Råd,

cand. mag filosofi og psykologi, phD medicinsk etik, .

Betragtninger af arbejdet med klinisk etik ude på de enkelte sygehuse.

Perspektiverer arbejdet i forhold til de fremtidige udfordringer inden for det

danske sundhedsvæsen.

12.15 – 13.00: Lunchbag.

13.00 – 14.30: 3 work-shop - se nedenfor, der er kaffe under work-shop.

14.30 – 15.00: Opsamling fra workshop ved overlæge Carsten Hædersdal fra den kliniske etiske

komite ved Bispebjerg/Frederiksberg Hospitaler.

15.00 – 15.15: ”Farvel og på gensyn!”

Pris:

Deltager gebyr 400kr, der inkluderer kontingent for 2013.

Medlemmer 200 kr.

Gebyr indbetales senest 24. maj 2013 til reg nr 6771 konto nr 642 7339

Deltagelse i generalforsamling er gratis.

Obs kun medlemmer har evt. stemme og taleret ved generalforsamlingen.

Side 2 af 5


Work-shop, fredag den 7. juni 2013, kl 13.00 til 14.30.

Der vil være et kort oplæg som introduktion til dialogen i den enkelte workshop.

Workshoppen faciliteres af bestyrelsesmedlemmer som anført.

Hver workshop producerer en eller flere flipover, der præsenteres ved opsamling i plenum.

1. Særlige udfordringer og erfaringer i opstartsfasen - Lokale CSS 1.1.18

Jeanette Bresson Ladegaard Knox og Dorte Elise Møller Holdgaard

a. Planlægning af den indledende periode er væsentlig for at arbejdet med klinisk etik bliver

anerkendt i organisationen.

Der vil blive stillet spørgsmål i forhold til formandens rolle og hvor stor en grad af

sekretariatsfunktion, der er nødvendig.

Der vil være et indledende oplæg omhandlende nationale og internationale erfaringer

med initiering af det kliniske etiske arbejde, og workshoppen vil give mulighed for

erfaringsudveksling og sparring for området.

b. Et naturligt omdrejningspunkt for denne workshop bliver at fokusere på et forslag til,

hvordan man kan definerer en veldrevet klinisk etisk komite.

Kan der udpeges særlige indikatorer for dette, og hvori består lederens rolle i forhold til

disse udfordringer?

2. Analysearbejdet af aktuelle etiske dilemmaer - Lokale CSS 7.0.18

Anne Marie Enderlein og Carsten Hædersdal

Hvad har dette arbejde budt på af udfordringer, og hvilke arbejdsmetoder anvendes i

udredningsarbejdet? -

Er der markant forskel i analysetilgang og giver denne forskel anledning til overvejelser

i forhold til de udledte svar?

Skal der overhovedet være en metode for den etiske drøftelse og analyse?

Workshoppen tager udgangspunkt i konkrete eksempler fra klinisk praksis.

3. Real case-analyse - Lokale 7.0.22

Pernille Wendtland Edslev, Bettina Koch og Mogens Kim Skadborg

Se en klinisk etisk komite i arbejde!

Der vil blive præsenteret en aktuel case som komiteen foretager en etisk analyse af.

Workshoppen inddrager deltagerne i analyse og evaluering af såvel case som

komitéens arbejdsform og metode.

Vi vil meget gerne have forslag på cases / dilemmaer/problemstillinger, som ønskes medtaget i

workshoppen.

Både cases af klinisk karakter som af organisatorisk karakter kan bruges.

Send dine forslag til bestyrelsen@klinisketik.dk senest 1 juni 2013

Side 3 af 5


Lokaler: oversigt over temadagen, afholdt af DASKET

Fredag den 7. juni,

Center for Sundhed og Samfund,

Øster Farimagsgade 5,

1014 København K

(det tidligere Københavns Kommunehospital)

TID LOKALE Kontekst:

09.00 - 09.30 Forhalsområde

Ankomst og kaffe med

rundstykke

09.30 - 10.30 CSS 1.1.18. Generalforsamling - se side 5

10. 30 -10.45 CSS 1.1.18

10.45 - 11. 30 CSS 1.1.18

11.30 - 12.15 CSS 1.1.18

Velkomst

Ovl. Mogens Skadborg

DASKET

Hvad så når de Kliniske Etiske

Komiteer er etableret?

Prof. Ved Manchester

University Cand. Med. Søren

Holm

Betragtninger af arbejdet med

kliniske etiske komiteer i

Danmark ved formanden for

Etisk Råd, Jacob Birkler

12.15 – 13.00 Forhalsområde Frokost / Lunchbag

Workshop 1

Lokale CSS 1.1.18

Erfaringer fra den indledende

periode i komiteens arbejde

Workshop 13.00 - 14.30

Workshop 2

Lokale CSS 7.0.18

Beskrivelse og vurdering af

forskellige analyse-metoder

Workshop 3

Lokale 7.0.22

Case-analyse in real life.

Opsamling fra Workshop

TID LOKALE Kontekst:

14.30 – 15.00 1.1.18 Opsamling fra Workshop ved

overlæge Carsten Hædersdal

15.00 – 15.15 1.1.18 Farvel og på gensyn

Side 4 af 5


Generalforsamling i Dansk Selskab for Klinisk Etik.

Fredag den 7. juni kl 9.30 til 10.30 på

Center for Sundhed og Samfund,

Øster Farimagsgade 5,

1014 København K

(det tidligere Københavns Kommunehospital)

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens mundtlige beretning.

3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper

4. Indkomne forslag. (Der er medio marts ikke indkommet forslag til generalforsamlingen).

5. Regnskab og budget, herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand. - ikke valg

7. Valg af kasserer. ikke valg

8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. ikke valg

9. Valg af 2 kritiske revisorer. ikke valg

10. Eventuelt.

Bestyrelsen

DASKET

31. marts 2013

Side 5 af 5

More magazines by this user
Similar magazines