Læs Gulvbranchens Årsberetning 2012/2013

gulvbranchen.dk

Læs Gulvbranchens Årsberetning 2012/2013

Årsberetning Gulvbranchens for Gulvbranchen årsberetning 2008/2009 2012/2013


Gulvbranchens årsberetning 2012/2013

Gulvbranchen

Nørre Voldgade 106

Postboks 2125

1015 København K

Telefon: 72 16 00 00

Fax: 72 16 00 38

info@gulvbranchen.dk

www.gulvbranchen.dk

Redaktion: Dansk Byggeri/Anders Hjorth Jensen

Dtp/grafisk opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum

Foto: Mikael Mortensen, Ricky John Molloy, Ulrik Samsøe Figen, Ege billedarkiv, Forbo billedarkiv

Udgivelse: April 2013


INDHOLD

Gulvbranchens årsberetning 2012/2013

4 Formandens beretning

4 Fair og loyal konkurrence

5 Status 2015-strategien

5 GVK

5 Samhandelsformer i Gulvbranchen

5 magasinetGULV

6 Svejsning i vinyl og linoleum

6 Gulvmesse 2013

7 De fagtekniske udvalg

7 Gulvfakta

7 Fagteknisk udvalg for elastiske belægninger

8 Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og

overfladebehandling

8 Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser

8 Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger

8 Fagteknisk udvalg for fugefri belægninger

9 GVK - Gulvbranchens Vådrumskontrol

9 Måling af tørstofindhold i vinyl

9 GVK Portalen i luften

9 Studietur Sverige i september 2012

10 Markedsføringskampagne

10 10Eksklusioner

10 SBi-anvisning 200

11 Medlemsstatus

11 Indmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen

11 Udmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen (uden sektion)

11 Indmeldte leverandørmedlemmer

11 Udmeldte leverandørmedlemmer

11 Gulvbranchens bestyrelse

12 Medlemmer i Gulvbranchens udvalg

12 Gulvbranchens reklamationsnævn

12 Tværfaglige udvalg

12 Klassifikationsudvalget

12 Markedsføringsudvalg

12 Miljøudvalget

12 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg)

13 Fagtekniske udvalg1

13 Tekstile gulvbelægninger

13 Elastiske gulvbelægninger

13 Lime, spartelmasser og flydemørtel

13 Fugefrie gulve

13 Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling

13 Gulvbranchens Vådrumskontrol

13 Syns- og skønsmænd

14 Regnskab Gulvbranchen

15 Regnskab Gulvbranchens Vådrumskontrol - resultat 2012

3


2 Formandens beretning

Danmark er præget af svag økonomisk vækst. Vi forventer dog,

at Folketinget vedtager regeringens forslag til en vækstplan –

Vækstplan DK. Sker det, forventer Dansk Byggeri, at initiativerne vil

øge bygge- og anlægsaktiviteten med knap 3,4 mia. kr. i 2013 og

med 5,5 mia. kr. i 2014 målt ved produktionsværdien. Det vil medføre

en samlet beskæftigelse i byggeriet og de leverende erhverv

på knap 6.000 mand i 2013 og 9.000 mand i 2014.

Et af de mest markante tiltag i regeringens nye vækstplan er,

at BoligJob-ordningen forhåbentlig genindføres uændret i hele

2013 og 2014. Dansk Byggeri vurderer, at det alene vil skabe 5.000

nye job i branchen allerede i år.

Udover en genindførelse af BoligJob-ordningen indeholder

regeringens vækstpakke en lang række andre tiltag, der også

kommer til at stimulere aktiviteten og beskæftigelsen i bygge- og

anlægsbranchen.

Selvom markedet stadig er vanskeligt er det vigtigt at fremhæve,

at vi i Gulvbranchen hver dag arbejder for at levere høj kvalitet

og service til vore kunder. Hermed baner vi vejen for at markedet

ser det samlede produkt som et resultat af ikke alene prisen, som

er vigtig, men også kvalitet og service.

Fair og loyal konkurrence

Som brancheforening er det en af vore væsentligste opgaver,

at sikre at markedet – dvs. bygherrer og rådgivere – opfatter

Gulvbranchen som en seriøs og saglig aktør. Det betyder bl.a. at

vi, entreprenører og leverandører, altid er garant for en lødig og

saglig information om vore produkter og ydelser.

Det er bl.a. derfor, at Gulvbranchen står bag Gulvfakta, hvor

man kan få adgang til neutral og professionel information om de

forskellige belægninger, deres montage, vedligehold mm. Det er

derfor vore fagtekniske udvalg løbende udvikler og vedligeholder

foldere og vejledninger, som vi og kunderne kan benytte i forbindelse

med gulvarbejdet.

Vi skal for alt i verden undgå en situation, hvor kunderne

oplever at de forskellige belægnings- og materialetyper bekriger

hinanden indbyrdes med misvisende eller urealistiske anprisninger

om eksempelvis holdbarhed og rengøringsbehov. Der er vi heldigvis

ikke i dag og det er godt. Fordi alle taber troværdighed – og

dermed markedsandele, hvis det begynder at fyge med forkerte og

misvisende omtale af vore forskellige produkter og ydelser.

Det er også derfor, at vi i bestyrelsen for nylig måtte træffe

beslutning om eksklusion af et medlem. Jeg kan ikke huske, at vi

tidligere har taget et så drastisk skridt, men her var der tale om

vedvarende gentagelser af miskrediterende annoncer og brud på

god markedsføringsskik i en grad, at det måtte have konsekvenser.

Vi skal inden for Gulvbranchen have en skarp, men også fair

konkurrence. Det er unfair konkurrence når et medlem i annoncer

og artikler omtaler egne produkter vidtløftigt, mens konkurrerende

produkter omtales i misvisende og fejlagtige vendinger. Den slags

markedsføring skaber stor forvirring og usikkerhed blandt vore kunder,

hvilket i sidste ende altid vil falde negativt tilbage på os andre.

Vi skal som brancheforening i det hele taget reagere når vi ser

forkert information i markedet. Vi har netop taget fat i en tegnestue,

der stod bag nogle – mildt sagt – misvisende beregninger

om totaløkonomien ved forskellige gulvtyper. Der var helt konkret

lagt nogle helt urealistiske forudsætninger om konstruktioner og

vedligehold ned i beregningerne, hvilket betød at særligt een

belægningstype fremstod meget konkurrencedygtig.

Christian Strøm, formand for Gulvbranchen

4


Status 2015-strategien

Vi har haft et godt og travlt år i vores brancheforening. I forhold

til de målsætninger vi satte os i 2015-strategien, er vi allerede

nået langt. Med ansættelsen af Torben Hessing-Olsen har vi styrket

de faglige kompetencer i sekretariatet. Torben skal især bruge

sine kræfter i de fagtekniske udvalg hvor han bl.a. skal skærpe

Gulvbranchens profil som videnscenter og kompetent talerør når

det gælder alle de fagtekniske spørgsmål omkring gulve.

Vi har meldt os ind i et nyt fagligt forum for trægulve, som er

etableret i regi af Træ-informationen. Jeg skal ikke lægge skjul på,

at jeg helst havde set, at det var Gulvbranchen, der stod bag dette

forum, men det vigtigste er, at Gulvbranchen nu kan gøre sin

indflydelse gældende når der fremover udvikles normer og anvisninger

på trægulvs-området. Dermed sikrer vi, at der fortsat tales

med én stemme, når snakken går om trægulve.

Synlighed over for både medlemmer og samarbejdspartenere

er stadig en vigtig strategisk målsætning, og vi har i det forløbne

år også gjort en ekstra indsats på dette felt. Der sker nu løbende

information på hjemmesiden og nyhedsmails direkte til medlemmerne,

hvis der er relevante nyheder. Sekretariatets medarbejdere

kommer på medlemsbesøg når de alligevel er på landevejen, vi

har gennemført en medlemsundersøgelse om generalforsamlingerne

og flere er på vej om andre emner. Endelig har vi gennemført

enkelte medlemsarrangementer, og også her er flere på vej.

Bestyrelsen har udformet en liste over potentielle nye medlemmer,

og vi vil nu tage fat på i den opsøgende medlemsrekruttering.

Vort medlemstal er sådan set stabilt, men vi vil gerne være

flere endnu.

praksis desværre ikke ulovlig.

SBi’s vådrumsanvisninger er under revision, og det er vores håb

at de bliver strammet op således at vi fremover kan holde bygherrerne

fast på, at de skal benytte de GVK-certificerede virksomheder.

Derudover markedsfører vi certificeringen med annoncer i forskellige

byggemedier, især i Licitationen og Bygge Teknik. Endelig har vi

gennem en række artikler og indlæg skabt opmærksomhed omkring

problemet, og dette vil vi også fortsætte med det kommende år.

Med introduktionen af GVK-Portalen har vi også digitaliseret

hele systemet omkring registrering og kontrol, hvilket gør det

betydeligt for medlemmerne af administrerer ordningen. Med

disse forskellige tiltag fra vores side har jeg en forventning om

GVK-certificering igen vil blive efterspurgt og jeg håber samtidig,

at medlemmerne fortsat vil bakke op om GVK-ordningen.

Samhandelsformer i Gulvbranchen

På generalforsamlingen sidste år drøftede vi bl.a. de generelle

markedsbetingelser mellem entreprenører og leverandører på

tværs af branchen, herunder også brugen af eksempelvis direkte

leverancer. Bestyrelserne i begge foreninger har sammen bl.a.

gennemført en "minianalyse", der via spørgeskemaer og interviews

har set nærmere på, hvorledes de generelle samhandelsmønstre

udspiller sig i branchen.

Analysearbejdet er endnu ikke færdigt og bestyrelserne vil

arbejde videre med dette emne, og forventer at det resulterer i

nogle generelle beskrivelser af de forskellige samhandelsformers

fordele og ulemper for byggeriets aktører.

GVK

Vi har i det forløbne år forsøgt at skabe fokus på et problem som

mange GVK-medlemmer oplever. Nemlig at selvom mange af de

udbudte vådrumsopgaver indeholder krav om GVK-certificering, så

er det alligevel ofte en entreprenør uden certificering, der løber

med opgaven. Dette giver ganske naturligt anledning frustration

og ærgrelse. Idet GVK er en frivillig certificeringsordning er denne

magasinet GULV

Vi er nu i gang med 2. sæson af gulvets helt eget blad – magasinetGULV,

der udgives i samarbejde med byggeplads.dk. Jeg syntes

det er blevet et rigtigt flot og indholdsrigt blad, der på meget fin

vis "sætter gulvet på dagsorden", blandt alle mulige andre byggemagasiner.

Magasinet har jo sin egen uafhængige redaktionelle

linje, men Gulvbranchen har de midterste sider, hvor vi kan fokusere

på de mere brancherelevante nyheder.

5


Jeg håber, at annoncørerne fortsat bakker op om bladet, og

jeg vil opfordre alle jer medlemmer til at bestille ekstra eksemplarer

af magasinet, som I kan omdele til jeres medarbejdere og kunder

og rådgivere. Det er god reklame for gulvet og Gulvbranchen.

celsius, der kan medføre fordampning af sundhedsskadelige stoffer.

Gulvbranchen er sammen med Arbejdsmiljøsekretariatet i Dansk

Byggeri i tæt dialog med Arbejdstilsynet, og er naturligvis meget

indstillet på at undersøge, hvorvidt der evt. kan opstå sundhedsproblemer

samt være med til at løse eventuelle problemer.

Svejsning i vinyl og linoleum

Gennem det seneste års tid har mange sikkert hørt om eventuelle krav

om værnemidler når der svejses i vinyl og linoleum. Gulvbranchen

har været igennem en længere dialog med både 3F og Arbejdstilsynet

for at fastlægge, hvorvidt der i det hele taget er behov for brug af

værnemidler. Sagen er endnu ikke afklaret, men ifølge Arbejdstilsynet

gælder ved svejsning i vinyl, at der skal bruges effektivt punktudsug

og kan dette ikke lade sig gøre så skal der bruges åndedrætsværn.

Når det gælder limfugning på linoleumsbelægninger (med eller

uden PUR-overflade) skal der ikke benyttes værnemidler idet temperaturen

ved belægningen ikke kommer i nærheden af de 150 grader

Gulvmesse 2013

Gulvbranchen har sammen med Messecenter Herning gennem det

seneste års tid set på mulighederne for en Gulvmesse i 2013. Det

er min vurdering, at det bliver svært for gulvet alene at tiltrække

rådgivere og arkitekter til en ren gulvmesse, og at vi derfor bedst

står os, hvis vi går sammen med andre brancher. MCH har nytænkt

det tidligere "Formland" til "UP" således at det i højere grad bliver

med fokus på bolig og interiør, hvor gulvene naturligt kan tænkes

ind. Vi i Gulvbranchen støtter op om MCH’s initiativ, men lader det

være op til vore medlemmer at vurdere, hvorvidt de vil deltage på

den planlagte august-messe.

Magasinet GULV fra 2. sæson

6


2 De fagtekniske udvalg

Gulvfakta

Styrkelsen af fagtekniske arbejde gavner også den løbende udvikling

af Gulvfakta. Vi har internt i Gulvbranchen drøftet, hvorvidt

Gulvfakta skal være en åben platform for alle, dvs også åben for

ikke-medlemmer. Sidste år besluttede vi at se nærmere på, hvem

der egentlig benytter sig af Gulvfakta, og nu har vi et resultat.

Først og fremmest viser vores undersøgelse, at gulvfakta.dk

har mere end 120 unikke brugere – dagligt! Det er ganske flot.

Undersøgelsen viser samtidig, at ca. 75 % af brugerne er ikkeprofessionelle,

dvs. private, studerende og "andre". Den resterende

fjerdedel er en blanding af medlemmer, ikke-medlemmer

og rådgivere, hvor sidstnævnte udgør over halvdelen. Ikkemedlemmerne

udgør den mindste del, i alt 3 %.

Til undersøgelsen skal dog tages det forbehold, at vi ikke

præcist ved, hvor ofte den enkelte bruger benytter Gulvfakta,

hvilket er relevant at vide og som vi vil undersøge nærmere. Men

det er dog tydeligt, at såfremt vi begrænser adgangen til kun

Gulvbranchens medlemmer, så afskærer samtidig rigtig mange af

de andre af byggeriets aktører som vi gerne vil i dialog med. Så

derfor er det min anbefaling, at vi fortsat fastholder Gulvfakta som

en åben platform.

Brugere af Gulvfakta i 2012 - 13

5 % 3 %

2 %

14 %

5%

rådgiver

privat

25 %

studerende

andet

synsmand

medlem

ikke medlem

Fagteknisk udvalg for elastiske belægninger

2012 har været et år præget af følgende aktiviteter:

22

Undersøge behov for brug af værnemidler når der arbejdes

med vinyl og linoleum

22

Udarbejdelsen af en folder vedr. "Forventninger til elastiske

gulvbelægninger"

22

Udvikle metode til undersøgelse af fyldstoffer i PVC

22

Udarbejdelse af info folder om gummigulve

22

Dialog med tegnestue om total-økonomiske beregninger

Gulvbranchen er i dialog med Arbejdstilsynet og 3F med henblik

på at afklare behov og regler, når der svejses og fuges i vinyl- og

linoleumsbelægninger.

Arbejdet med en "Forventningsfolder for elastiske gulvbelægninger"

har pågået hele året og er så småt ved at kunne afsluttes.

Folderen giver læseren et overblik over de konditioner, der skal

være på plads for at denne gruppe af belægninger virker optimalt,

såvel brugsmæssigt og som visuelt. Herudover beskrives, hvorledes

denne gruppe af belægninger skal bedømmes samt acceptgrænserne

for de vigtigste kvalitetsparametre. Folderen er primært

tænkt til det professionelle marked.

Udvalget har i samarbejde med GVK bidraget til et bachelorprojekt

på DTU. Projektets formål var, at finde en simpel metode

til at bestemme tørstofindholdet i PVC. Baggrunden for projektet

var et behov for at kunne kontrollere tørstofindholdet, da dette

vurderes som værende en væsentlig parameter i forbindelse med

vurderingen af vinylernes egnethed til vådrum. Således er der i

GVK stillet krav om, at der maksimalt må være 50 % fyldstof i en

vådrumsvinyl.

Desværre lykkedes ikke, at finde en simpel metode til bestemmelse

af tørstofindholdet. DTU’s repræsentant i GVK-udvalget har

fremlagt nogle ikke afprøvede ideer til andre afprøvningsmetoder.

Format og finansiering skal afklares. GVK arbejder videre med

problemstillingen med udvalget for elastiske gulvbelægninger på

sidelinjen.

12 %

40 %

7


Fagteknisk udvalg for trægulve, laminatgulve og

overfladebehandling

Gulvbranchen har indgået et samarbejde med Træinformation omkring

trægulve. Arbejdet foregår i "Fagligt forum for trægulve". Formålet

med udvalget er at præge de faglige standarder inden for trægulvsområdet,

og Gulvbranchen vil via dette samarbejde have direkte adgang

til at præge udviklingen. Som sidegevinst giver medlemsskabet on-line

adgang til alle Gulvbranchens medlemmer til Træinformations

håndbøger, der omhandler gulvområdet (Træ 60, 63 og 64).

Gulvbranchen vil stadig vedligeholde afsnittet i Gulvfakta om

trægulve og vil fremadrettet arbejde for at skaffe nye leverandørmedlemmer.

Ambitionen er, at vi igen skal have et fagteknisk

udvalg for trægulve.

Fagteknisk udvalg for lime og spartelmasser

Udvalget blev i 2012 suppleret med endnu en leverandør af lime og

spartelmasser idet Torben Larsen fra Bostik indtrådte i udvalget.

Mærkningsordninger / klassificering og lignende problemstillinger

har været drøftet flittigt i 2012.

Baggrunden er et krav om mere miljørigtigt byggeri. Fra bl.a.

bygherrer skærpes kravene til minimering af de stoffer, der frigives

fra de anvendte materialer, hvoraf eksempelvis limene også er i

fokus. Baggrunden for dette er de forholdsvis store mængder, der

anvendes ved fuldflade klæbning af gulvprodukter samt limenes

"historiske" indhold af flygtige stoffer. I takt med at limene bliver

mere miljørigtige synes det "vindue" gulvlæggeren har at arbejde

i, at blive mindre og som konsekvens heraf kan opstå udfordringer

i forbindelse med nedlimning af hængefolder, buler o.lign.

På europæisk plan arbejdes der for at samtlige vare til byggebranchen

skal have et CE-mærke. Lime til gulvområdet er p.t. ikke

omfattet af nogen EU-norm (produktstandard) og skal derfor ikke

mærkes. Udvalget har orienteret medierne omkring dette.

Udvalget har også diskuteret om der skulle udfærdiges en

Lim-guide, men konkluderede, at der ikke er behov er behov for

denne. Alle de lime der leveres af udvalgets medlemmer er testet i

h.t. Nord testmetoden og / eller gældende EN-normer.

Fagteknisk udvalg for tekstile gulvbelægninger

Udvalget har netop afsluttet udarbejdelse af folder om forventninger

til tekstile gulvbelægninger.

Folderen er tænkt som en hjælp for dem, der skal have ny

tæppebelægning på sine gulvflader. I folderen gennemgås de

ønsker og krav man skal overveje i forhold til sit kommende gulv,

og som vi i Gulvbranchen erfaringsmæssigt ved er vigtige for et

tilfredsstillende resultat.

Folderen er opbygget af tre hovedafsnit: vigtige forhold inden

tæppet lægges, vurdering af det færdige resultat efter tæppet er

lagt og afslutningsvist anvisninger om korrekt rengøring og vedligehold.

Udvalget har fulgt revisionen af EN 1307, bl.a. via formandens

sæde i DS/S-386. Den ny standard forventes endeligt vedtaget i

sommeren 2013, og udvalget skal efterfølgende arbejde med tilpasning

af egenskabstabellerne i Gulvfakta som følge af den reviderede

standard.

Endelig er der igangværende arbejde med revision af vedligeholdelsesvejledningen,

herunder ajourføring af pletguiden mm.

Fagteknisk udvalg for fugefri belægninger

Udviklingen af kvalitetskontrolskemaer for fagområdet, har fyldt

meget i 2012. Projektet blev afsluttet i 1. kv 2013 og der ligger nu

færdige oplæg til kontrolskemaer på Dansk Byggeriers hjemmeside

til download for foreningens medlemmer. Skemaerne er tilpasset

Dansk Byggeris overordnede kvalitetsstyringskoncept.

Udvalget har påbegyndt en folder omkring "Forventninger til

hærdeplastgulve". Folderen er henvendt til de kunder der ønsker

at få udført et hærdeplastgulv. Folderne kommer til at indeholde

et afsnit der kort redegør for de forskellige typer af hærdeplast

gulve, et afsnit om de forudsætninger der skal være på plads for

at få et optimalt resultat, samt et afsnit der beskriver de udfaldskrav

men kan / skal stille til denne type af gulve.

Der kom i 2012 nye EU-regler for faremærkning af emballager

der indeholder kemiske stoffer, der er klassificeret som farlige.

Dette har medført at etiketterne på mange produkter skal ændres.

8


2 GVK - Gulvbranchens Vådrumskontrol

Udvalget har gennemgået området således at leverandører og

entreprenører kender de nye regler.

Udvalget har også ønsket at supplere sig med et (eller flere)

nye medlemmer i det fremmøde til udvalgsmøderne nogle gange

har været for ringe. I 2013 indtrådte Hans Henrik Gylov fra Sto i

udvalget.

Udvalget har 2012 arbejdet med planlægning af en temadag.

Konklusionen på arbejdet er, at det er mest hensigtsmæssigt, at

denne afholdes som en del af et større arrangement f.eks. interiørmessen

UP som Herning Messecenter planlægger til august.

Måling af tørstofindhold i vinyl

I efteråret 2012 blev indledende undersøgelser for etablering af en

prøvningsmetode for bestemmelse af fyldstofindhold i vinyl gennemført

som et bachelorprojekt på DTU. Ved projektets afslutning i

januar 2013 var forskellige laboratoriemetoder blevet gennemprøvet

og analyseret, og det viste sig vanskeligere end forventet, at

finde en egnet og tilstrækkelig præcis målemetode. Derfor overvejer

GVK-udvalget nu at gennemføre yderligere målinger i forlængelse

af bachelorprojektet, så det fremover vil være muligt for GVK

at udføre stikprøvekontrol på de godkendte vinyler, såfremt det

vurderes nødvendigt.

GVK Portalen i luften

I efterårets løb blev GVK’s nye websystem til registrering og kontrol

af vådrumsarbejder udviklet, og sat i drift umiddelbart efter

nytår. Dermed er håndteringen af papirgangene og kontrollerne

nu reduceret betragteligt, idet registrering af byggesager samt

udførelse af proces- og slutkontrol kan foretages digitalt. Sitet

er designet så indtastningerne kan ske valgfrit på pc, tablet eller

smartphone, hvilket giver høj mobilitet og mulighed for at indtaste

både på kontoret og på byggepladsen.

For leverandører af de godkendte vinyler er proceduren for

godkendelse af nye produkter også forenklet og automatiseret.

Rådgivere, arkitekter og bygherrer har dermed en altid opdateret liste

over godkendte materialer samt tilsluttede leverandører og entreprenører.

Studietur Sverige i september 2012

Der var god tilslutning til studieturen til Stockholm, hvor en

række gulvvirksomheder, GVK-udvalget og Peter Udsen Pagaard

fra Byggeriets Kvalitetskontrol mødtes med vores svenske kolleger,

og blev præsenteret for den organisatoriske opbygning af

Golvbranschen samt den svenske vådrumskontrol GVK. Den svenske

GVK blev dannet i 1988 efter dansk forbillede, og siden da

har svenskerne udbygget deres kontrolordning, så den i dag også

9


omfatter vådrum udført med fliser. Deltagerne havde rig lejlighed

til en god og inspirerende dialog, og studieturen bød også på

byggepladsbesøg i Uppsala, hvor rundvisningen blandt andet gav

et indblik i, hvordan de svenske vådrum ofte opbygges med vinylmembraner

under flisebeklædninger.

Markedsføringskampagne

"Vores navn siger det hele" - med dette velvalgte slogan gennemførte

Gulvbranchen i 2012 en annoncekampagne for GVK.

Kampagnen stiller skarpt på fordelene ved at benytte håndværkere,

der lever op til GVK. Der bliver udført rigtig mange vådrum i

Danmark, både som traditionelle badeværelser i private husstande

og som storkøkkener, laboratorier, klinikker samt baderum på fx

skoler og institutioner, men det er et problem, at bygherrerne afviger

fra udbudskrav om, at den udførende skal være tilsluttet GVK.

Målsætningen er at minde bygherrerne og deres rådgivere om,

at de altid skal huske at tjekke om gulvfirmaet er GVK-certificeret,

når der skal laves vådrum. Annoncerne blev indrykket bredt i

fagpressen, og alle GVK-medlemmer fik i august 2012 tilsendt

annoncematerialet inklusiv en pressemeddelelse, som alle opfordres

til at anvende i lokalområdet – fx ved indrykning i lokalaviser

og på egen hjemmeside. Gulvbranchen har afsat midler til at fortsætte

kampagnen i hele 2013.

Eksklusioner

Ved indgangen til 2013 har det desværre været nødvendigt at

ekskludere 5 entreprenørmedlemmer fra GVK. Virksomhederne

havde inden da fået adskillige henstillinger om at dokumentere,

at de udførte et tilstrækkeligt antal vådrum i overensstemmelse

med vedtægternes krav om et minimumsomfang. Bestemmelsen

beror på, at en virksomhed ikke skønnes at kunne opretholde en

tilstrækkelig rutine og kvalitet i vådrumsarbejdet, såfremt der ikke

jævnligt udføres vinylarbejde. På den baggrund besluttede GVKudvalget

at eksklusionerne var nødvendige for at bevare kontrolordningens

seriøsitet.

SBi-anvisning 200

Tilbage i 2001 blev den nugældende anvisning om vådrum udgivet

af Statens Byggeforskningsinstitut, og en grundig revision af

anvisningen har derfor været påtrængende i et stykke tid. Via

Dansk Byggeri deltager GVK i en arbejdsgruppe, som i foråret 2013

giver de sidste kommentarer og tekstforslag til den reviderede

vådrumsanvisning, som forventes at blive publiceret i efteråret

2013. Revisionen sker blandt andet på baggrund af skærpede krav

til vådrum, som blev indført i bygningsreglementet i 2010, og det

overvejes desuden at give anvisninger i nye vådrumskonstruktioner

med vinyl som det vandtættende lag under fliser. Desuden

arbejder GVK for en indskærpelse af anvisningens tekst om, at

vinylvådrum skal udføres af certificerede virksomheder, som udfører

kvalitetssikring og overvåges af en ekstern kontrolinstans –

altså netop sådan, som kontrolordningen i GVK er bygget op.

Vores navn siger

det hele

Som medlem af Gulvbranchens

Vådrumskontrol er man underlagt

en række skrappe krav og ekstern

kvalitetskontrol.

Det er din sikkerhed for, at vådrummet

udføres forsvarligt af en

professionel håndværker.

Læs mere om, hvad du kan bruge

os til på gulvbranchen.dk

Nørre Voldgade 106, 1358 København K, tlf. 72 16 00 00

10


2 Medlemsstatus

Oversigt over ind og udmeldte i Gulvbranchen i perioden 2. februar

2012 til 1. februar 2013:

Gulvbranchen har i alt 191 medlemmer (pr. feb. 2013) fordelt på

29 L-medlemmer og 162 E-medlemmer (heraf 31 uden sektion).

GVK har i alt 56 medlemmer.

Indmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen

22

Agulve.dk ApS

22

Allan Olsens Gulvbelægning Eftf. ApS

22

Avnslev Gulv

22

EU Gulve ApS

22

European Isopartner ApS

22

Jægerspris Gulvslibning ApS

22

Kim Gulvmand

22

Lumbye Gulve ApS

22

M2 Gulve

22

Støcbo Senge A/S

22

ØFO Østjysk Facaderens og Overfladebehandling ApS

22

Lyhmark

Udmeldte entreprenørmedlemmer i Gulvbranchen (uden sektion)

22

Allan Olesen Gulvbelægning Eftf. A/S

22

Dahls Gulve ApS

22

Dansk Belægningsentreprise A/S

22

F.R. Gulvbelægning ApS

22

Intro Flex ApS

22

Visti Petersen Eftf. ApS

Gulvbranchens bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer

Valgt indtil

22

Christian Strøm, formand, Charles Christensen A/S 2014

22

Jens Chr. Iversen, næstformand, Forbo A/S 2013

22

Geir Tangen Nerhus, Casco Byglim A/S Udtrådt

22

Mads Lindegaard, ege contract A/S 2013

22

Carsten Vilhelmsen, Dana Tæpper og Gulvbelægning 2013

22

René Krog Pedersen, A10 Tæpper & Gardiner A/S 2014

Suppleanter

22

Bent Pedersen, Interface 2013

22

Claus Winther, Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning 2013

Kritisk revisor

22

Jan Overgaard, Ribergaard Gulve A/S

22

Allan Jacobsen (suppleant), Charles Christensen A/S

Statsautoriseret revisor

22

PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret

Revisionspartnerselskab

Indmeldte leverandørmedlemmer

22

Ingen

Udmeldte leverandørmedlemmer

22

Fagadan Hardwoods A/S.

11


2 Foreningsforhold (medlemmer af de forskellige udvalg)

Medlemmer i Gulvbranchens udvalg

Tværfaglige udvalg

Gulvbranchens reklamationsnævn

Belægningsleverandører

22

Mads Lindegaard, ege contract a/s 2014

22

Jørgen Baden, Tarkett A/S 2013

22

Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S 2013

Klassifikationsudvalget

Repræsentant for tæpper

22

Jan Ladefoged, ege contract a/s

Repræsentant for elastiske gulvbelægninger

22

Thomas Kjær, Forbo Flooring A/S

Bimaterialeleverandører

22

Carsten Rasmussen, Ardex Skandinavia A/S 2014

22

Torben Broe Larsen, Bostik A/S 2013

Entreprenører

22

Claus Frandsen, KD Gulve A/S 2013

22

Carsten Wilhelmsen, DANA Tæpper og Gulvbelægning A/S 2014

22

Dan Johansen, LH-Gulve 2013

Byggeriets Ankenævn

22

Søren Hovgaard Christiansen, Tæppeland Erhverv A/S

22

Johnny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning

Repræsentant for lime/ spartelmasser/flydemørtel

22

Michael Larsen, CC-Gulve A/S

Repræsentant for trægulve, laminatgulve og overfladbehandling

Vakant

Markedsføringsudvalg

22

Pia Secher, Charles Christensen A/S

22

Ann Charlott Lade, Interface

22

Anne-Mette Holm, Forbo Flooring

22

Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær)

Miljøudvalget

22

Thomas Kjær (formand), Forbo Flooring A/S

22

Jan Ladefoged, ege contract a/s

22

Niels Frederiksen, Casco Byglim A/S

22

Jørn Høi, Garant Gulve og Gardiner ApS

22

Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær)

12


Fagtekniske udvalg

Tekstile gulvbelægninger

22

Jan Ladefoged (formand),ege contract a/s

22

Per Thomsen, Interface

22

Claus Madsen, Dan-Floor A/S

22

John Dahl Kristensen, Garant Gulvbelægning A/S

22

Jan Møller (tilforordnet), Foamtex A/S

22

Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen (sekretær)

Elastiske gulvbelægninger

22

Thomas Kjær, (formand), Forbo Flooring A/S

22

Søren Thomsen, Armstrong Danmark A/S

22

Jan Adrian, Altro Danmark

22

Jonny Jørgensen, Næstved Gulvbelægning

22

Bo Hartel Esmann, Charles Gulve Engros as

22

Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær)

Lime, spartelmasser og flydemørtel

22

Michael Larsen (formand), CC-Gulve A/S

22

Carsten Rasmussen, Ardex Scandinavia A/S

22

Herbert Riener, Uzin Salgskontor DK

22

Rene Fält, Casco Byglim A/S

22

Jan Georgsen, Dana Lim A/S

22

Thomas Broe Larsen, Bostik A/S

22

Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær)

Fugefrie gulve

22

Ove Hoe Andersen (formand), BASF Denmark A/S

22

Thomas Lundorf, Sika Danmark A/S

22

Benny Thidex, P. Rasmussen og Sønner A/S

22

Jens Mortensen, Condor Entreprise A/S

22

Hans Henrik Gylov, Sto Danmark A/S

22

Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær)

Trægulve, laminatgulve og overfladebehandling

22

Jørgen Baden, Tarkett A/S

22

Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S

22

Torben Hessing-Olsen, Gulvbranchen (sekretær)

Gulvbranchens Vådrumskontrol

22

Jens Brendstrup, Cowi A/S

22

Erik Brandt, SBi

22

Kurt Kielsgaard Hansen, Danmarks Tekniske Universitet, BYG·DTU

22

Keld Hummel, Hummels Gulvservice A/S

22

Jørgen Baden, Tarkett A/S

22

Anders Hjorth Jensen, Gulvbranchen

22

Mikael Mortensen, Gulvbranchen (sekretær)

Syns- og skønsmænd

22

Lars Christensen, A.I Gulve A/S

22

Kurt Hjørnet, Casco Byglim A/S

22

Jan Ladefoged, ege contract a/s

22

Allan Petersen, Ardex Scandinavia A/S

22

Michael Larsen, Charles Christensen

22

Preben Laugesen, Vesla A/S

22

Bo Hansen, Vesla A/S

22

Bjarne Hegnsvad, Dansk Belægningsentreprise a-s

22

Henning Rasmussen, Jul. Nielsen Entreprise

22

Dan Johansen, LH-Gulve

13


2 Regnskab Gulvbranchen

Resultatopgørelse 2012 2011

Kontingentindtægter 2.381.188 2.508.885

Salg af tryksager mm 4.451 0

Kurser 1.200 3.000

Indtægter i alt 2.386.839 2.511.885

Salgs- & markedsføringsomk. -266.357 -134.039

Omkostninger medlemsvalgte -321.964 -213.787

Møde-og rejsevirksomhed -31.948 -16.441

Kontoromkostninger -37.030 -30.360

Administration -1.803.500 -1.631.900

Tab på debitorer 0 -55.480

Omkostninger i alt -2.460.799 -2.082.007

Driftsresultat -73.960 429.878

Finansielle indtægter 116.010 104.836

Finansielle udgifter -13.410 -59.824

Ordinært resultat før skat 28.640 474.890

Skat 0 0

Årets resultat 28.640 474.890

Balance 2012 2011

AKTIVER

Obligationer 696.131 1.877.579

Kursregulering - Obligationer 41.517 31.744

Obligationer i alt 737.648 1.909.323

Aktier 724.004 724.004

Kursregulering - Aktier -124.911 -183.221

Aktier i alt 599.093 540.783

Diverse tilgodehavender 14.944 51.288

Momsafregning 42.685 935

Tilgodehavender i alt 57.629 52.223

Jyske Bank 1147200 417.847 55.253

Likvider i alt 417.847 55.253

Omsætningsaktiver i alt 1.812.217 2.557.582

Aktiver i alt 1.812.217 2.557.582

PASSIVER

Disponibel egenkapital 772.837 297.947

Årets resultat 28.640 474.890

Egenkapital i alt 801.477 772.837

Garantiordning kapital 278.756 278.756

Udbetalinger -20.000 0

Garantiordning i alt 258.756 278.756

Egenkapital i alt 1.060.233 1.051.593

Hensat til tab på debitorer 29.138 55.000

Skyldige omkostninger 67.286 120.834

Uddannelsesbidrag 206.300 138.400

Mellemregning Dansk Byggeri 449.260 1.191.755

Gæld i alt 751.984 1.505.989

Passiver i alt 1.812.217 2.557.582

14


2 Regnskab Gulvbranchens Vådrumskontrol - resultat 2012

Resultatopgørelse 2012 2011

Kontingentindtægter 629.364 710.231

Kurser netto 14.400 -18.334

Indtægter i alt 643.764 691.897

Kontrolbesøg m.v. -315.019 -207.925

Salgs- og markedsføringsomk -62.638 0

Bruttoresultat 266.107 483.972

Omkostninger medlemsvalgte -82.371 -72.506

Møde-og rejsevirksomhed -49.344 -3.059

Kontoromkostninger -9.800 -11.000

Administration -307.850 -300.000

Tab på debitorer -2.375 -741

Omkostninger i alt -451.740 -387.306

Driftsresultat -185.633 96.666

Renteindtægter mv. 39.663 59.021

Renteudgifter mv. -1.835 -4.398

Ordinært resultat før skat -147.805 151.289

Selskabsskat 0 0

Årets resultat -147.805 151.289

Balance 2012 2011

AKTIVER

Værdipapirer

Obligationer 633.654 902.153

Kursregulering 40.058 35.158

Værdipapirer i alt 673.712 937.311

Tilgodehavender

Momsafregning 6.705 36.818

Løbende anke 4.006 4.006

Tilgodehavender i alt 10.711 40.824

Likvider

Jyske Bank 1147572 458.448 88.625

Likvider i alt 458.448 88.625

Omsætningsaktiver i alt 1.142.871 1.066.760

Aktiver i alt 1.142.871 1.066.760

PASSIVER

Egenkapital

Disponibel egenkapital 771.859 620.570

Årets resultat -147.805 151.289

Egenkapital i alt 624.054 771.859

Andre kreditorer

Skyldige omkostninger 10.801 19.500

Mellemregning Dansk Byggeri 508.016 275.401

Andre kreditorer i alt 518.817 294.901

Gældsforpligtelser i alt 518.817 294.901

Passiver i alt 1.142.871 1.066.760

15

More magazines by this user
Similar magazines