Datablade - Skalflex

skalflex.dk

Datablade - Skalflex

SKALFLEX SOKKELSTOP

Injektionscreme til standsning af opstigende grundfugt

Tekniske egenskaber

Skalflex Sokkelstop er en højkoncentreret, tixotropisk og

silan/siloxane-baseret injektionscreme med kapillarbrydende

egenskaber. En såkaldt kemisk fugtmembran.

Skalflex Sokkelstop lægges som en vandret barriere, hvilket

medfører et lille sikringsområde og dermed lavt materialeforbrug.

Skalflex Sokkelstop har en høj viskositet, som sikrer, at

creme emulsionen ikke siver ud af borehullerne, men

forbliver, hvor den skal være.

Til injektion anvendes lavtrykssprøjte med lige

indføringsrør.

Anvendelsesområder

Skalflex Sokkelstop danner, hjulpet af mørtlens restalkalinitet,

et hydrofobisk (vandafvisende) netværk, som

permanent og effektivt blokerer for fugtvandring

i kapillarstrukturen.

Skalflex Sokkelstop er også velegnet til murværk med

ekstremt højt fugtindhold (over 60%).

Skalflex Sokkelstop kan anvendes som vandret spærring

mod opstigende grundfugt i alle slags absorberende og

mineralske byggematerialer som beton, kalkholdige sandsten,

teglsten, mange naturlige sten og mørtler.

Kan anvendes indvendig og udvendig.

VIGTIGT: Produktet må ikke fortyndes!

Klargøring af underlag

Fugt- og saltbeskadiget overfladebehandling som puds

og maling skal fjernes på sokkel og murværk. Overfladebehandlingen

fjernes 50 cm over det beskadigede

område. Fugtbeskadigede fuger kradses ud (3-5 cm).

Når fugtsikringen er udført, reetableres soklen.

Når Skalflex Sokkelstop sprøjtes ind udefra, skal borehullerne

placeres ved jordniveau eller i første skift over

sokkelniveau. Borehuller forsegles med Skalflex Sokkelpuds

Vandtæt. Når det sprøjtes ind indefra ved gulvniveau, er

forsegling af borehuller ikke påkrævet.

Borehullerne skal have en diameter på 12-15 mm og bores

med en afstand på 10-12 cm. Lodret kompensering på

højst 6 cm. Hullerne skal bores vandret ind i murværket.

Hullerne bores til en dybde på cirka 5 cm fra den anden

side af væggen. Se afsnit om Skalflex Sokkelstop for yderligere

vejledning.

Inden Skalflex Sokkelstop injekceres, skal borehullerne

renses for borestøv ved hjælp af lufttryk eller pumpe.

Det er ikke nødvendigt at forvande borehullerne.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Sokkelstop

Tekniske specifikationer

Døgntemperatur: Min. +5°C

Farve:

Hvid

Konsistens:

Cremet

Aktive indholdsstoffer: Ca. 80% af vægten

Massefylde:

0,9 g/ml

pH-værdi: Ca. 7

Anvendelse

Skalflex Sokkelstop kommes i lavtrykssprøjte med lige

indføringsrør. Hvis indføringsrøret har et lille knæk, kan

røret saves af ved knækket. Man kan tilpasse indføringsrøret

til borehullernes størrelse ved at bruge passende

gummirør.

Når Skalflex Sokkelstop skal injekceres, føres sprøjterøret

så langt ind i borehullet som muligt. Mens produktet doseres

med kontinuerligt tryk, trækkes røret langsomt ud i

en jævn bevægelse for at fylde hullet helt. Det er vigtigt

at fylde borehullet i hele dets bredde og dybde. Stands

opfyldningen 1 cm før borehullets forkant.

Såfremt der er tale om et kraftigt sugende murværk, kan

det blive nødvendigt med flere opfyldninger. Hvis produktet

anvendes på meget fugtigt murværk, kan det være

nødvendigt at forsegle hullet med passende propper for

at undgå, at produktet lækker ukontrolleret.

Efter udførelse forsegles borehullerne med Skalflex Sokkelpuds

Vandtæt. Det er ikke nødvendigt at udfylde

borehullerne helt, blot de yderste 5 cm.

Efter opfyldning er området fugtsikret, da der er spærret

for ny opstigende fugt. Overliggende murværk vil herefter

langsomt tørre ud.

Forbrug

Afhængig af sugeevne og murværkets tykkelse er det på

0,1 til 0,15 l/m med en murtykkelse på 10 cm.

Oplysninger om yderligere behandling

Efter udført fugtsikring kan facaden reetableres og evt.

fugtsikring af øvrige bygningsdele kan påbegyndes.

Rengøring af værktøj og udstyr

Værktøj og beskidte områder skal rengøres med vand

umiddelbart efter brug. Det hærdede produkt kan kun

fjernes mekanisk.

Opbevaring

Produktet kan anvendes i mindst 12 måneder, når det

opbevares i lukket originalemballage på et køligt, frostfrit

sted.

Emballage

5 kg spand.

Sikkerhedsoplysninger

Produktet har ingen faremærkning, men kan virke irriterende

på huden og øjnene.

Brug beskyttelseshandsker og briller under arbejdet.

Der er fare for alvorlige øjenskader.

Kodenr. 00-1 (1993).

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


SKALFLEX SALTBINDER/PRIMER

Grunder og saltbinder til murværk og beton

Tekniske egenskaber

Grunder, der binder skadelige salte i murværk og beton,

indtil ny overfladebehandling er hærdet.

Skalflex Saltbinder/Primer trænger ind i mineralsk byggemateriale,

hvor det reagerer med de fleste salte, der er

skadelige for bygningens struktur, og som dukker op på

bygningens overflade i tilfælde af f.eks. opstigende grundfugt

og sidelæns indtrængende fugt.

Skalflex Saltbinder/Primer bevirker, at muroverfladen stabiliseres

i overfladen, og at sugeevnen nedsættes.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være mineralsk, stabil, ren, bærende og

sugende. Alt løst og saltangrebet puds skal fjernes, og løse

emner skal fjernes helt. Beskadigede fuger skal kradses ud

til en dybde på min. 1,5 cm.

Anvendelse

Skalflex Saltbinder/Primer påføres over hele området med

malerrulle, pensel eller spraydyse.

Anvendelsesområder

Skalflex Saltbinder/Primer anvendes til at understøtte

renoveringsarbejde på murværk og beton i forbindelse

med fugtsikring.

Skalflex Saltbinder/Primer forhindrer salte i at trænge ud

i ny og endnu ikke hærdet facadebehandling, og sikrer

ensartet vedhæftning af efterfølgende behandlinger.

Skalflex Saltbinder/Primer forbedrer desuden de minerale

strukturers kemiske og mekaniske modstandsdygtighed,

dvs. mineralske materialer som puds og mørtel bliver

forstærket i overfladen.

Skalflex Saltbinder/Primer er velegnet til mørtler, puds og

beton, men ikke velegnet til gipsoverflader.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Saltbinder/Primer

Tekniske specifikationer

Døgntemperatur: +5°C til +25°C

Basis:

Polymer-silikat

Viskositet:

< 30 mPa·s

pH-værdi: 3

Tørretid

Tørretiden afhænger af temperaturen og luftfugtigheden

og er ca. 4 timer.

Forbrug

0,3 til 0,5 l/m² afhængig af underlagets sugeevne.

Oplysninger om yderligere behandling

Når Skalflex Saltbinder/Primer er tørret, kan overfladen

behandles med Skalflex Multitæt, Skalflex Sokkeltæt eller

Skalflex Sokkelstop.

Rengøring af værktøj og udstyr

Alle redskaber og beskidte områder skal rengøres med

vand umiddelbart efter brug.

Opbevaring

Produktet kan anvendes i mindst 12 måneder, når det opbevares

køligt og frostfrit i lukket originalemballage.

Emballage

5 liters dunk.

Sikkerhedsoplysninger

Skalflex Saltbinder/Primer er ikke klassificeret som farligt

materiale. Man skal følge de almindelige forholdsregler,

når man håndterer kemikalier.

Kodenr. 00-4 (1993).

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


SKALFLEX MULTITÆT

2-komponent vandspærrende puds til indvendigt brug

Tekniske egenskaber

Skalflex Multitæt er en 2-komponent, cementbaseret puds

med formidabel vedhæftning på mineralske overflader.

Kan modstå det negative vandtryk. Skalflex Multitæt giver

en permanent vandspærring.

Til indvendigt brug.

Kan anvendes udvendigt som primer på tjærebehandlede

overflader og på meget fugtige overlader, inden der skal

viderebehandles med Skalflex Sokkeltæt.

Anvendelse

Skalflex Multitæt kan anvendes på faste og rengjorte

mineralske overflader, såsom mursten, beton og cementpuds.

Ikke velegnet til gipsholdige overflader.

Klargøring af underlag

Overfladen skal være ren, bæredygtig, absorberende og

fri for fedt og olie. Eventuelt kalkbestrygning skal fjernes

helt. Beskadiget puds og betonoverflader, revner og huller

skal repareres. Ujævne overflader oprettes med Sokkelpuds

Vandtæt. Eventuelle sætningsrevner udbedres med

Skalflex Armeringssystem.

Saltudblomstringer behandles med Skalflex Saltbinder/

Primer.

Gennemføringer ved rør, afløb og faldstammer bør sikres

med Skalflex Rør-/Gulvmanchetter.

Muroverfladen gøres fugtig, inden Skalflex Multitæt

påføres.

Anvendelsesområder

Den flydende delkomponent omrøres, inden pulveret

tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel ad gangen, og

røres med en langsomtgående pisker, indtil blandingen

er fuldstændig homogen og fri for klumper. Herefter kan

næste tredjedel af pulveret tilsættes, omrøres osv.

Skalflex Multitæt påføres i 2 lag. Første lag påføres med

pensel eller kost nedefra og op. Efter 2-3 timer påføres

andet lag ligeledes med pensel eller kost, denne gang i

vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning.

Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Multitæt

Afhængig af rumtemperatur skal den færdigblandede

Skalflex Multitæt anvendes inden for 0,5-1 time. Sørg for

jævnlig omrøring af produktet.

Skalflex Multitæt bør ikke anvendes, når døgntemperatur

eller produkt er under 5°C.

Tekniske specifikationer

Døgntemperatur: +5°C til +25°C

Opblanding efter vægt: 3 dele pulver (komponent A)

til 1 del væske (komponent B)

Massefylde: Komponent A: 1,1 g/cm 3

Komponent B: 1,0 g/cm 3

Anvendes indenfor: Max. 2 timer

Gangbar:

Efter 2 døgn

Sammentrækning: 0,2%

Trækstyrke: 1,6 N/mm 2

Trykstyrke: 40 N/mm 2

Tørretid

Skalflex Multitæt hærder meget langsomt.

For at afkorte hærdetiden kan der påføres et lag

Skalflex Saltbinder/Primer, umiddelbart efter det andet

lag Multitæt er påført. Herved afkortes hærdetiden til

0,5-4 timer afhængig af rumtemperatur.

Forbrug

Ca. 2 kg/m 2 pr. mm lagtykkelse.

Oplysninger om yderligere behandling

Hvis Skalflex Multitæt påføres et opvarmet emne

(f.eks. gulv med tændt gulvvarme) vil materialet tørre for

hurtigt.

Rengøring af værktøj og udstyr

Værktøj og beskidte områder skal omgående rengøres

med vand.

Opbevaring

Skalflex Multitæt opbevares tørt og køligt i original

emballage.

Emballage

Leveres i enheder á 20 kg:

Komponent A (pulver): 15 kg spand

Komponent B (væske): 5 kg dunk

Sikkerhedsoplysninger

Komponent B (væske) er ikke klassificeret som farligt.

Komponent A (pulver) består af særligt cement og kan

irritere huden.

Komponent A:

FARE

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P260a Indånd ikke pulver.

P280f Bær beskyttelseshandsker, øjenog

ansigtsbeskyttelse.

P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis det

kan gøres. Fortsæt skyldning.

P313 Søg lægehjælp.

P501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse

med lokale bestemmelser.

Kodenr. 00-4 (1993).

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


SKALFLEX BITUMEN PRIMER

Bitumenbaseret grunder og asfaltblødgører

Tekniske egenskaber

Skalflex Bitumen Primer er en næsten lugtfri bitumengrunder

med opløsningsmidler.

Grunderens gode hæfteevne på selv lettere fugtige overflader

opnås ved at kombinere en bitumenopløsning med

særlige bindende tilsætningsstoffer. På grund af dets lave

viskositet trænger Skalflex Bitumen Primer fortræffeligt ind

i alle overflader med lav, mellem og høj sugeevne. Det

sikrer en god vedhæftning for alle senere bitumenlag.

Anvendelse

Skalflex Bitumen Primer påføres med pensel eller passende

sprøjtedyse. Vi anbefaler, at man anvender en passende

øjenbeskyttelse og handsker og sørger for god ventilation.

Skalflex Bitumen Primer bliver tyktflydende ved kolde

temperaturer. Hvis den udsættes for varme og sol, kan der

opstå bobler.

Klargøring af underlag

Overfladen kan være lettere fugtig, men skal være ren,

bæredygtig og fri for fedt og olie. Beskadiget puds og

betonoverflader, revner og huller skal repareres, før grunderen

påføres.

Anvendelsesområder

Skalflex Bitumen Primer er udviklet som grunder for alle

absorberende mineraloverflader, gamle bitumenlag, træ

og til efterfølgende varme eller kolde bitumenprodukter.

Skalflex Bitumen Primer blødgør gammel bitumenbehandling

(f.eks. asfalt) på sokler, så ny bitumenbaseret

overfladebehandling kan hæfte.

Kan ikke anvendes som grunder på kulbaserede produkter

som f.eks. tjære.

Benyttes som grunder i forbindelse med Skalflex Tætningsmembran

i overensstemmelse med DIN 18 195, stk 2.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Bitumen Primer

Tekniske specifikationer

Døgntemperatur: -5°C til +30°C

Massefylde: 0,85 g/cm 3

Opløsningsmiddel: Mineralsk terpentin

Flammepunkt: Over 21°C

Tørretid

Tørretiden afhænger af lufttemperaturen, bygningens

struktur og luftens fugtighed og cirkulation. Ved en

temperatur på +20°C er overfladen støvtør efter 30-60

minutter.

Test evt. med en finger. Grunderen er tør, når den ikke

længere smitter af.

Forbrug

Der skal anvendes 0,1 til 0,5 liter Skalflex Bitumen Primer

pr. m 2 , afhængig af absorberingsevnen og overfladens art.

Ved porøst beton skal der anvendes 0,5 l/m 2 . Når grunderen

anvendes til at binde sider sammen (f.eks. ved manchetter

og Skalflex Tætningsmembran), er forbruget 50 ml/m 2 .

Skalflex Bitumen Primer skal påføres i et tyndt lag, da separation

mellem lagene ellers kan forekomme.

Stærkt sugende underlag kan grundes 2 gange.

Oplysninger om yderligere behandling

Når grunderen er tør, kan underlaget viderebehandles

med Skalflex Sokkeltæt eller Skalflex Tætningsmembran.

Rengøring af værktøj og udstyr

Værktøj og beskidte områder skal omgående rengøres

med mineralsk terpentin.

Opbevaring

Skalflex Bitumen Primer opbevares tørt og frostfrit i den

originale beholder på et godt ventileret sted.

Emballage

Leveres i 5 liters spand.

Sikkerhedsoplysninger

FARE

H226 Brandfarlig væske og dampe.

H304 Kan være livsfarlig, hvis det indtages

og kommer i luftvejene.

H411 Giftig for vandlevende organismer,

med langvarige virkninger.

P101 Hvis der er brug for lægehjælp,

medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P261 Undgå indånding af dampe.

P262 Må ikke komme i kontakt med øjne,

hud eller tøj.

P370+P378 Ved brand: Anvend pulver,

skum eller vandtåge til brandslukning.

P301+P331+P315

I TILFÆLDE AF INDTAGELSE:

Fremkald IKKE opkastning.

Søg omgående lægehjælp.

Kodenr. 3-1 (1993).

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


SKALFLEX SOKKELTÆT

2-komponent vandspærrende puds til udvendigt brug

Tekniske egenskaber

Skalflex Sokkeltæt er en fleksibel og vandspærrende puds,

som kan modstå det positive vandtryk fra terrænet (op til

6 bar). Skalflex Sokkeltæt er et 2-komponent bitumenbaseret

pudsmateriale, som hærder op med en konsistens

som gummi.

Skalflex Sokkeltæt er vejruafhængig og kan påføres ved

døgntemp. mellem 2°C og 30°C. Tørretiden er 2-7 døgn.

Opblanding

Den flydende delkomponent omrøres, inden pulveret tilsættes.

Pulveret tilsættes en tredjedel ad gangen, og røres

med en langsomtgående trekantmixer (f.eks. Festool WR

125) indtil blandingen er fuldstændig homogen og fri for

klumper. Herefter kan næste tredjedel af pulveret tilsættes,

omrøres osv.

Påføring

Der skal påføres 2 lag Sokkeltæt, begge med ens lagtykkelse.

Vi anbefaler at anvende 6 kg/m 2 . Det svarer til en

lagtykkelse på 6 mm i våd tilstand, der giver en lagtykkelse

på 4 mm i tør tilstand.

Første lag påføres med 6 mm tandspartel for at sikre

ensartet lagtykkelse. Arbejd nedefra og op. Efter 2-3

timer fyldes rillerne ud ved hjælp af stålbræt eller den

glatte side af tandspartlen. Denne gang arbejdes vandret.

Skalflex Sokkeltæt påføres kældermuren helt op til

terrænniveau.

Ved afbrydelser udfases kanterne over min. 10 cm.

Når arbejdet genoptages, skal det nye lag overlappe det

gamle. Hold ikke pause i arbejdet ved hjørner.

Hvis man vil fastgøre plader til beskyttelse, dræning eller

isolering, skal man påføre Skalflex Sokkeltæt punktvis på

pladerne. Pladerne trykkes mod det tørre lag. Man bør

undgå, at det belastes på punkter eller langs linjer.

Ønskes armering i pudslaget, lægges nettet i det første

pudslag. Der arbejdes vådt i vådt, til nettet er helt dækket.

Klargøring af underlag

Underlaget skal være solidt, bærende, jævnt og fri for olie,

fedt, støv og andre ting, der forhindrer en vedhæftning.

Fugerne i murværket skal være hele og udfyldte.

Hvis ujævnhederne i muren er større end 5 mm, oprettes

sokkel og kældermur med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt i

en lagtykkelse på 2-10 mm. Tørretid min. 1 døgn inden

videre behandling.

Underlaget pårøres et lag Skalfex Saltbinder med kost

eller rulle. Dette forhindrer nye saltudblomstringer, indtil

den nye overfladebehandling er hærdet. Grunderens

tørretid er ca. 4 timer.

Stærkt sugende og bitumenbehandlede overflader,

grundes med et tyndt lag Skalflex Bitumen Primer.

Tørretid: 30-60 minutter.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Sokkeltæt

Meget fugtige overflader primes med Skalflex Multitæt.

Anvendelsesområder

Skalflex Sokkeltæt er udviklet til forsegling af bygninger

mod fugt, trykkende og ikke trykkende vand. Til kældre,

bygninger uden fundament, fundamenter, fundamentsokler,

rørgennemføringer etc. samt som lim til EPS

isoleringsplader.

Skalflex Sokkeltæt kan anvendes på mineralske overflader,

f.eks. beton, afretningslag, puds, kalkholdig sandsten,

gasbeton og mursten. Pudslaget skal påføres på den

positive vandtryksside, dvs. udvendigt.

Tekniske specifikationer

Døgntemperatur: +5°C til +25°C

Massefylde: 1,2 g/cm 3

Tørstof: 65%

pH-værdi: 9,0 - 11,0

Farve:

Sort

Anvendes indenfor: * ½ til 2 timer

Regnresistent:

* Efter 3 timer

Hærdning:

* 2 til 7 dage

* afhængig af luftfugtighed, temperatur og overflade.

Tørretid

Normalt 2-7 dage. Tørretiden er kortere ved højere temperaturer

og længere ved lave temperaturer.

Forbrug

Fugtigt underlag og ikke trykkende vand: 4,3 kg/m 2

Trykkende vand: 5,8 kg/m 2

Når det anvendes som fliseklæb: 1 kg/m 2

Spartlens tandstørrelse:

6 mm

Oplysninger om yderligere behandling

I tørretiden må Skalflex Sokkeltæt ikke udsættes for

temperaturer under +5°C. Skalflex Sokkeltæt skal være

gennemtørt, før man påfører et beskyttende lag.

Rengøring af værktøj og udstyr

Alt værktøj skal rengøres med vand umiddelbart efter

brug.

Opbevaring

Skalflex Sokkeltæt kan anvendes i op til 12 måneder

når det opbevares køligt, tørt og frostfrit i den lukkede

originalemballage.

Emballage

22 kg spand Komponent A (flydende)

8 kg pose Komponent B (pulver)

Sikkerhedsoplysninger

Komponent A (flydende) er ikke klassificeret som farligt.

Komponent B (pulver) består af særligt cement og kan

irritere huden.

Komponent B:

Kodenr. 00-4 (1993).

FARE

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P260a Indånd ikke pulver.

P280f Bær beskyttelseshandsker, øjen- og

ansigtsbeskyttelse.

P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis det

kan gøres. Fortsæt skyldning.

P313 Søg lægehjælp.

P501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse

med lokale bestemmelser.

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


SKALFLEX TÆTNINGSMEMBRAN

Elastisk bitumen-membran til vandtætning og radonsikring

Tekniske egenskaber

Elastisk og selvklæbende bitumenmembran – til både

indvendige og udvendige forseglinger.

Skalflex Tætningsmembran er fleksibel, revnedækkende

og termisk stabil. Membranen har stor modstandsdygtighed

mod frost og salt, og er selvklæbende med formstabile

egenskaber.

Den er lamineret på oversiden med en kraftig, brudstærk

HDPE-film. Den selvklæbende underside af forseglingsmembranen

er beskyttet med silikonepapir. Membranen

giver en sikker forsegling og modstandsdygtighed over for

vandtryk og vanddamp.

Skalflex Tætningsmembran garanterer en ensartet lagtykkelse

i forseglingen. Da membranen ikke skal opvarmes

før brug, og da man ikke skal tage højde for en tørretid,

kan forseglingsmembranen påføres let og hurtigt.

Hermed opnås hurtigt en effektiv forsegling. Skalflex

Tætningsmembran er selvforseglende i tilfælde af mindre

skader. Den meget solide HDPE-film giver en høj modstandsdygtighed

mod perforering.

Skalflex Tætningsmembran er godkendt til radonsikring.

Til lodrette og vandrette flader.

Anvendelsesområder

Skalflex Tætningsmembran er især egnet til vandtætning

mod fugtig jord og sivende vand ved kælderfundamenter

og mure (DIN 18195/4) samt mod ikke-trykkende

vand (DIN 18195/5). Den forsegler mod opstigende og

sidelæns indtrængende fugt og fungerer som vanddampspærre

under vægtfordelende plade, f.eks EPS isoleringsplade

eller drænplade.

Klargøring af underlag

Overfladen skal være solid, bærende og jævn samt

fri for olie, fedt, støv og andre ting, der forhindrer

vedhæftning.

Kælderens murværk oprettes med Skalflex Sokkelpuds

Vandtæt for at opnå en plan overflade.

Ved overgangen fra vandret til lodret vandtætningsområde

og ved fremspring i fundament skal der lægges en

hulkehl med en runding på mindst 5 cm, som skal hærde,

før der påføres grunder.

Overfladerne grundes med et tyndt lag Skalflex Bitumen

Primer. Grunderen skal tørre fuldstændigt og lamineres

med forseglingsmembranen samme dag. Grunderens

tørretid er 30 - 60 minutter.

Stærkt sugende områder skal have to lag grunder.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Tætningsmembran

Tekniske specifikationer

Døgntemperatur:

+5°C til +30°C

Samlet lagtykkelse:

1,5 mm

Vægt: 1,7 kg/m 2

Brandklassificering: B2 (DIN 4102)

Længdeforøgelse ved brud: 300%

Længdeforøgelse ved maksimal trækstyrke på langs: 197%

Længdeforøgelse ved maksimal trækstyrke diagonalt: 225%

Maksimal trækstyrke på langs: 235 N/50 mm

Maksimal trækstyrke diagonalt: 217 N/50 mm

Farve:

Sortgrå

Anvendelse

Tætningsmembranen skæres i den ønskede længde og

rulles sammen igen. Vi anbefaler, at man bruger en meget

skarp kniv til at skære med. Kniven bør fugtes af og

til, så den ikke klæber fast.

Afsæt en vandret linie øverst, hvor tætningsmembranen

skal starte (f.eks. murersnor eller kridtstreg), så banerne

ikke opsættes skævt. Tætningsmembranen er selvklæbende

og binder med det samme, så placeringen kan

ikke fortrydes.

Ved opsætning rulles de udskårne baner ud til en længde

af 50 til 100 cm, og beskyttelsespapiret fjernes i en

længde af 30-50 cm.

Tætningsmembranen må ikke skæres i direkte sol eller

varme.

Start med hjørner og kanter. Se brochure om Tætningsmembran

for detaljeret vejledning vedr. tætning af

hjørner og kanter.

Membranen placeres, og det blottede klæbende lag skal

trykkes hårdt mod underlaget begyndende fra midten.

Man bør undgå at fange luftbobler under membranen,

og at der kommer folder (f.eks. ved at bruge en børste

eller gummirulle).

Beskyttelsespapiret trækkes af i én bevægelse, mens man

ruller membranen.

Den næste bane tætningsmembran skal overlappe den

første med 10 cm. For at opnå en permanent og sikker

forsegling skal det selvklæbende område trykkes hårdt

ned i det overlappende område (f.eks. med en gummirulle,

så man undgår, at regn eller andet vand kommer

under membranerne.

Alle samlinger skal overlappe med min. 10 cm.

Banesamlinger kan både være vandrette og lodrette.

Når man forsegler tagafløb etc., skal der skæres skruehuller

i tætningsmembranen. Tætningsmembranen skal fastgøres

på mure i en højde på mindst 15 cm.

Øverst på udvendig mur (over terræn) fastgøres tætningsmembranerne

til muren ved hjælp af en profil og storhovede

søm. Membranen fastgøres med storhovede søm for

hver 20. cm. Efterfølgende forsegles overgangen mellem

mur og membran med Skalflex Tætningstape. Sluttelig

dækkes tapen af en profil, som fastgøres til muren med

søm eller skruer.

Skalflex Tætningsmembran kan tåle belastning, umiddelbart

efter den er lagt.

Forbrug

1,10 m pr. m 2 (overlap tager 10 cm i bredden).

Oplysninger om yderligere behandling

Skalflex Tætningsmembran egner sig ikke til at blive

gået på, og lodrette flader bør beskyttes mod mekaniske

skader ved hjælp af isolerings- eller drænplader. Man bør

undgå, at membranen belastes på punkter eller langs kanterne.

Gulvområder skal beskyttes med et afretningslag.

Rengøring af værktøj og udstyr

Rengør omgående redskaberne med vand.

Opbevaring

Skalflex Tætningsmembran kan anvendes i mindst 24 måneder

uden tab af kvalitet, når de opbevares tørt og lodret

i en papkasse, hvor de er beskyttet mod direkte sollys.

Skalflex Tætningsmembran bør først tages ud af papkassen

kort før brug.

Emballage

Ruller á 1 × 15 m pakket enkeltvist i papkasse.

Sikkerhedsoplysninger

Skalflex Tætningsmembran er ikke klassificeret som farlig.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


SKALFLEX LETPUDS

Fugt-/kondensabsorberende puds til indvendigt brug

Tekniske egenskaber

Skalflex Letpuds er en cement-baseret letpuds til kældre,

og udmærker sig ved at have fugt-/kondensabsorberende

egenskaber.

Hæfter på alle faste, rengjorte mineralske overflader som

tegl, beton, kalksandsten, Leca, porebeton m.m.

Til indvendig brug.

Kan påføres i lagtykkelser fra 3-8 mm pr. lag.

Ved underliggende isolering påføres 7-8 mm pr. lag.

Ved lagtykkelser over 8 mm trækkes pudsen på af flere

omgange.

Anvendelsesområder

Velegnet til indvendige rum med skiftende luftfugtighed.

Anvendelse

Skalflex Letpuds påføres med stålbræt og bearbejdes med

pudsebræt eller filtsebræt.

Den færdigblandede Letpuds skal anvendes inden for

2 timer.

I varme perioder kan der eftervandes ved forstøvning

med vand.

Kan efterbehandles efter 3-4 døgn med Skalcem 100.

Klargøring af underlag

Stærkt sugende underlag som f.eks. porebeton skal forvandes,

men ellers skal underlaget som hovedregel ikke

forvandes.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Letpuds

Tekniske specifikationer

Døgntemperatur: Min. +5°C

Massefylde: 1,2 g/cm 3

Hærdeperiode: 28 dage ved 20°C

Overmalbar: Indendørs efter ca. 1 uge.

Tørretid

Tørretiden afhænger af lufttemperaturen, bygningens

struktur og luftens fugtighed og cirkulation. Skalflex

Letpuds er overfladetør efter ca. 1 døgn, og kan viderebehandles

efter 3-4 døgn.

Forbrug

Afhængig af lagtykkelse. Ca. 1,2 kg/mm/m².

Oplysninger om yderligere behandling

Når grunderen er tør, kan underlaget viderebehandles.

Rengøring af værktøj og udstyr

Værktøj og beskidte områder skal omgående rengøres

med vand.

Opbevaring

Skalflex Letpuds opbevares tørt og køligt i lukket,

original emballage.

Emballage

20 kg sæk.

Sikkerhedsoplysninger

FARE

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P260a Indånd ikke pulver.

P280f Bær beskyttelseshandsker, øjenog

ansigtsbeskyttelse.

P305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis det

kan gøres. Fortsæt skyldning.

P313 Søg lægehjælp.

P501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse

med lokale bestemmelser.

Kodenr. 00-4 (1993).

Se sikkerhedsdatabladet for yderligere oplysninger.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


SKALFLEX

REPARATIONSBETON VANDTÆT

Tekniske egenskaber

Skalflex Reparationsbeton Vandtæt er en vandtæt, fiberforstærket

beton med en meget høj slidstyrke. Anvendes

til reparation af beton på gulve, lofter, trapper, sokler og

vægge i lagtykkelser op til 80 mm. Velegnet ude og inde.

Kan også anvendes i vådrum og andre vandbelastede

områder.

Opblanding

Blandes i forholdet fra ca. 0,8 liter vand til 5 kg Reparationsbeton

Vandtæt. Vandmængden kan variere afhængig

af opgavens art. Vandet hældes i en blandespand og

pulveret tilsættes under oprøring. Der blandes med pisker

eller murske.

5 kg pulver giver ca. 2,5 liter færdig beton.

OBS! Den færdige blanding skal anvendes inden

45 minutter.

Forbehandling

Overfladen, der skal behandles, skal være rengjort, fast

og fri for snavs. Løst beton fjernes. Der hugges fri langs

kanterne på reparationsstedet – mindst 5 mm, så der ikke

opstår revner på grund af for tynde overgangslag.

Reparationsstedet rengøres for løst materiale og støv.

Før påføring skal overfladen forvandes. Der kan evt. også

primes med Beto-Binder opblandet med vand i forholdet

1:3 umiddelbart før behandling.

Påføring

Det oprørte materiale påføres med murske, spartel eller

lignende, og trykkes grundigt på plads for at sikre maksimal

vedhæftning. Når betonen har sat sig, glattes efter

med pudsebræt.

Rengøring

Værktøj skal rengøres umiddelbart efter brug med varmt

vand. Når materialet er afbundet, kræves mekanisk

afrensning.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk


03/2012

Skalflex Reparationsbeton Vandtæt

Tekniske data

Anvendelse:

Opblanding:

Til mindre reparationer af betonskader

Fra ca. 0,8 liter vand til 5 kg

Reparationsbeton Vandtæt

Op til 80 mm

Lagtykkelse:

Tørretid: 8-12 timer ved 20°C

Forbrug: 1,7 kg pr. mm/m 2

Døgntemperatur: Min. +5°C

Oplagring:

Emballage:

Tørt

5 kg spand

Sikkerhedsmærkning

FARE

H315 Forårsager hudirritation.

H318 Forårsager alvorlig øjenskade.

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

P260a Indånd ikke pulver.

P280f Bær beskyttelseshandsker,

øjen- og ansigtsbeskyttelse.

P 305/351/338 VED KONTAKT MED ØJNENE:

Skyl forsigtigt med vand i flere minutter.

Fjern eventuelt kontaktlinser, hvis dette

kan gøres. Fortsæt skylning.

P313 Søg lægehjælp.

p501a Indholdet bortskaffes i overensstemmelse

med lokale bestemmelser.

Kodenr. 00-4 (1993).

Se Sikkerhedsdatablad for yderligere oplysninger.

Skalflex A/S · Industrivej 20B · 8800 Viborg · Tlf. 86 61 22 99 · Fax 86 61 21 99 · mail@skalflex.dk · www.skalflex.dk

More magazines by this user
Similar magazines