18.02.2014 Views

Nr. 9 - Schæferhundeklubben for Danmark

Nr. 9 - Schæferhundeklubben for Danmark

Nr. 9 - Schæferhundeklubben for Danmark

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Schæferhunden

Udgivet af Schæferhundeklubben for Danmark

Nr. 9 ● september 2005 ● 33. årgang

HAS reportage 2005

mini-TEMA: Nordjylland

NM for politihunde 2005

En travl weekend i Slagelse


Leder

Schæferhunden

ISSN 0900-6338

32. årgang ● Nr. 9, september 2005

Oplag: 4.800

Tryk: Tarm Bogtryk A/S

Udgivet af

Schæferhundeklubben for Danmark

Skolevej 42A ● 5690 Tommerup

Tlf. 6476 1326 ● Fax 6476 2790

Tlf. tid: Mandag kl. 15 -18

samt tirsdag-fredag kl. 11-14

E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

Redaktion:

Redaktør:

Lotte Albret Wissing

Kornager 401 ● 2980 Kokkedal

Tlf. 2641 5755

E-mail: lotte.wissing@privat.dk

Annonceekspedition:

Redaktøren

Overordnede bladansvar:

Hovedbestyrelsen

Korrektur:

Asa Garodkin

Udgivelsesplan 2005:

Schæferhunden udkommer sidst i månederne

februar, marts, april, maj, juni, august, september,

oktober og 2 gange midt i december, i alt

10 gange om året. Bladet udkommer ikke i

januar og november.

Nr. Deadline

1-2 12. januar

3 20. februar

4 20. marts

5 20. april

6 20. maj

7-8 20. juli

9 20. august

10 20. september

11 (HAS) 1. november

12 1. november

Der tages forbehold for ændringer

i udgivelsesplanen.

Udebliver medlemsbladet, skal man i første

omgang rette henvendelse til ens lokale

postkontor. Giver dette ikke resultat, rettes

henvendelse til klubbens sekretariat –

ikke til redaktionen.

Annoncepriser 2005:

1/1 side (inkl. indersider og bagside) kr. 3.200,00

3/4 side (184x195 mm) kr. 2.575,00

2/3 side (184x170 mm) kr. 2.350,00

1/2 side tværformat (184x129 mm) kr. 1.700,00

1/3 side (184x83 mm) kr. 1.350,00

1/4 side (90x129 mm) kr. 1.950,00

1/8 side (90x62,5 mm) kr. 1.575,00

1/16 side (90x29,5 mm) kr. 1.325,00

Rubrikannoncer – max. 7 linier kr. 1.165,00

Pr. ekstra linie kr. 11.20,00

Kennelannonce

- 9 ordinære numre pr. kalenderår:

Enkelt (kun tekst) kr. 1.800,00

Dobbelt (inkl. logo og /eller foto) kr. 1.200,00

Alle priser er excl. moms – incl. 4-farver

FOKUS...

Sommeren er nu ved at gå på hæld, og vi

schæferhundefolk er midt i højsæsonen

for vore helt store arrangementer.

Vi har overstået vores Hovedavlsskue

på bedste vis. Kreds 4-Roskilde havde

gjort et meget stort og flot stykke arbejde

for at give os alle en rigtig god weekend.

Antallet af hunde var acceptabelt, og den

kynologiske kvalitet blev så rigeligt både

bedømt og beskrevet på dagen. Men lidt

malurt i bægeret var der dog - Brugsklasse

tævers mod og kampdrift var ikke god.

Det betyder naturligvis, at der både i

vores avlsråd og i hovedbestyrelsen er

FOKUS på dette område - hvad kan vi

gøre her !!!

Vi står lige før afviklingen af det tyske

hovedavlsskue, og her har vi traditionen

tro masser af danske topdyr med.

At deltage i et sådan arrangement - med

flere tusinde deltagere og rigtig mange

tusinde tilskuere - og med bare en lille

smule held opnå topresultater kræver

FOKUS og igen langt og hårdt arbejde - og

I ønskes held og lykke i det tyske.

Jeg har fået fornøjelsen af i næste weekend

at være overdommer ved vores WMudtagelse,

hvor vi har inviteret 12 af vore

dygtigste hunde og hundeførere til at

kæmpe om, hvem der i oktober skal

repræsentere Danmark ved Verdensmesterskaberne

i Frankrig. Også dette kræver

FOKUS og mange års målrettet træning

for at blive en del af denne lille gruppe.

Deltagerne her

ønskes også alt

mulig held og

lykke både med

udtagelsen og

senere med at

repræsentere

de danske farver

i det store

udland.

FOKUS har også været baggrunden for,

at Hoved-bestyrelsen tidligere på året

valgte at ændre lidt i arbejdsfordelingen

omkring vores hjemmeside, igen her for

at få et endnu bedre resultat.

Endelig har FOKUS også været nøgleordet

for det meget store og flotte stykke

arbejde, der er blevet udført i forbindelse

med vores ”handlingsplan” for at sikre

fortsat mulighed for, at vi i Schæferhundeklubben

kan arbejde med ”forsvarsarbejde”.

Her satte Hovedbestyrelsen

FOKUS på alle de elementer, som vore

medlemmer fremkom med på de medlemsmøder,

som blev afholdt. Resultatet

af den FOKUS har været rigtig god, og

Hovedbestyrelsen har netop godkendt

”oplægget” til en DVD-produktion om

vores hund, schæferhunden.

Så en stor tak til alle, der med deres

FOKUS er og har været med til at gøre

vores klub og vores race til det, den er i

dag.

Peter Maltha Larsen

Landsformand

I dette nummer...

Debatsiderne ............................................................ 4

Boganmeldelse ........................................................ 7

Reportage fra Hovedavlsskuet .......................... 8

DKK’s etiske anbefalinger.................................... 14

Invitation til Sporhunde-DM .............................. 15

Herning Open............................................................ 16

NM for politihunde ................................................ 18

mini-TEMA: Nordjylland........................................ 20

Avlskåring på Amager i marts............................ 26

Avlskåring og LD-skue i Slagelse i juli .......... 27

Adresselisten ............................................................ 28

Nyt fra Avlsrådet ...................................................... 29

Kommende avlskåringer ...................................... 29

Anmeldte brugsprøver .......................................... 30

Nyt fra VM-udvalget .............................................. 31

Nyt fra Ungdomsudvalget .................................... 31

Kenneloversigten .................................................... 32

Avlshanner ................................................................ 36

Rubrikannoncer........................................................ 37

Arrangementskalender 2005 .............................. 38

Kredsannoncer ........................................................ 39

Forsidefoto:

Sådan er Hovedavlsskuet - flag, fest og farver.

Her fra travmønstringen af hvalpeklasse hanner.

Foto: Ivan Schmidt.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 3


Debatsiderne

Det danske HD-indeks er helt ud i skoven

Det danske HD-indeks og det tyske HDindeks

(ZuchtWert eller ZW) kendes

og/eller bruges af de fleste opdrættere

og mange ejere og købere af schæferhunde.

Mange finder det besværligt, at de

højeste tal er de bedste i det danske

system, i modsætning til det tyske

system, hvor de laveste værdier er de

bedste.

Det danske system er ”lånt” fra avlen

af produktionsdyr (måling af mælkeydelser,

kødprocenter osv.), mens HD i

det tyske system er defineret som en

egenskab, som man ønsker så lidt af

som muligt.

Men det er meget let at omregne værdier

fra det ene system til det andet:

Et dansk HD-indeks på 139 svarer

således til et tysk HD-indeks på 74.

Beregning: 100 - ((139 - 100) / 1,5).

Et tysk HD-indeks på 86 svarer til et

dansk HD-indeks på 121. Beregning:

100 + ((100 - 86) x 1.5).

Ved en høj statistisk sikkerhed burde

det danske og det tyske HD-indeks vise

de samme resultater. Men sådan er det

slet ikke! For overskuelighedens skyld

er der i eksemplerne herunder kun

nævnt tal for hunde fra udstillingslinierne,

men problemet er det samme for

hunde fra sportshundelinierne - og for

alle hunderacer, hvor der HD-bedømmes

mindst 50 hunde om året.

Af tabellen ses, at det danske og det

tyske indeks for Esko vom Dänischen

Hof er meget ens, at det danske indeks

for Ando vom Altenberger Land er lavere

end det tyske indeks, og at de danske

indeks for Ursus von Batu og Max della

Loggia dei Mercanti og deres linier alle

er større end de tilsvarende tyske

indeks.

De mulige forklaringer på forskellene

i de to indeks kan være: 1. forskelligt

bedømmelsesniveau, 2. fejl i registreringer

og/eller 3. fejl i beregningsmetode.

Ad 1) Forskelligt bedømmelsesniveau

DKK har tidligere igen og igen beskyldt de

tyske bedømmelser for at være alt for

milde,og de danske opdrættere,som ønskede

en tysk HD-bedømmelse, for at være

”snydere”. Men efter at J. Hindse Madsen,

formand for DKK, på repræsentantskabsmødet

fortalte, at DKK havde haft 50 tyske

HD-røntgenoptagelser til bedømmelse og

var nået frem til resultater, som ligger

meget tæt på de tyske resultater, så skyldes

forskellen i det danske og det tyske indeks

ikke, at bedømmelsesniveauet mht. HD i

Tyskland og Danmark er forskelligt.

Ad 2) fejl i registrering hos DKK

AA-status: 0 for Ando vom Altenberger Land

får kun betydning, hvis der også indføres et

indeks for albuer, men HD-status:A for Max

della Loggia dei Mercanti har derimod en

betydning for beregningen af HD-indeks.

Der findes dog også dobbeltregistreringer:Udenlandske

hunde,som importeres til

Danmark og registreres i DKK med et

dansk stambogsnummer, er allerede registreret

med det udenlandske stambogsnummer

- f.eks.Rudolf vom Westervenn (SZ

2117190 og 23795/2004) - og de tælles derfor

med flere gange i beregningen af

indeks. Flere udenlandske avlshunde er

registreret flere gange med forskellige

udenlandske stambogsnumre, f.eks. Max

della Loggia dei Mercanti, som hos DKK er

registreret med sit italienske stambogsnummer

(LOI 566843) og med sit tyske

stambogsnummer (SZ 1944110), og derfor

tæller de med flere gange i beregningen af

indeks! Max della Loggia dei Mercanti har

desuden flere kuld hvalpe og udenlandske

afkom registreret hos DKK, fordelt på de

respektive stambogsnumre! Og derved bliver

tallene for Indeks, Sikkerhed og Afkom

bedømt forskellige og helt forkerte!

Ad 3) fejl i beregningsmetode

Det er almindeligt kendt, at Esko vom

Dänischen Hof har været en særdeles god

avlshund mht. forbedring af HD-status, hvilket

også bekræftes af, at det danske og det

tyske indeks ligger helt på linje på et højt

niveau. Derfor er det meget overraskende,

at de danske tal for Ursus von Batu og Max

della Loggia dei Mercanti og deres linier er

så høje, og at de er så forskellige fra de

tyske tal, som har en meget høj sikkerhed.

En del af forklaringen kan udledes ved at

bruge tallene for Larus von Batu som

eksempel:

Larus von Batu er angivet til at have

44,44% afkom bedømt - beregnet som 4 ud

af 9 - men han har kun haft 1 kuld med 6

hvalpe i Danmark,hvoraf kun 1 hund har et

dansk HD-resultat (HD:A),altså 1 ud af 6,lig

med 16,67%.

Men udover dette kuld er følgende

hunde, som ikke er HD-bedømt i Danmark,

registreret og indgår i beregningen af

indeks:

Ricky vom Westervenn

(SZ 2117190) HD:A,AA: 0.

Rudolf vom Westervenn

(SZ 2117190) HD:A,AA: 0.

Rudolf vom Westervenn

(23795/2004) HD:A,AA: 0.

Det er forkert, at Rudolf tælles med 2

gange,men det er også forkert,at de 4 kuldsøskende

til Ricky og Rudolf ikke tælles

med. Det bør være alle eller ingen!

Da der i forhold til andre hunde er registreret

uforholdsmæssigt mange udenlandske

afkom efter Ursus von Batu - som regel

med HD-status:A - er Ursus von Batu m.fl.

derfor i højere grad end andre linier forfordelt

mht. gode indeks.

Når en udenlandsk avlshund første gang

registreres hos DKK i forbindelse med

stambogsføring, er dens mor, mormor, mormorsmor,

… ofte også ukendte hos DKK,

og de bliver derfor også registreret med

Danske og tyske tal pr. 1. juli 2005:

Navn Stambogs- Oplysninger fra DKK Oplysninger fra SV

nummer www.dansk-kennel-klub.dk www.schaeferhund.de og

SV Genetics

Indeks Sikker- Afkom Status ZW Indeks Status

hed bedømt Beregning

HD AA 100+((100–ZW)*1,5) HD AA

Esko vom Dänischen Hof SZ 1998887 142,87 0,872 44,44% A2 - 72 142,00 A -

Ando vom Altenberger Land SZ 2070626 134,32 0,700 10,26% A 0 74 139,00 A -

Ursus von Batu SZ 1932624 138,99 0,906 57,58% A2 - 86 121,00 A -

Ghandi von Arlett SZ 2031121 126,44 0,784 29.27% A - 94 109,00 A 0

Fritz vom Farbenspiel SZ 2052899 128,80 0,816 41,86% B - 95 107,50 B -

Yasko vom Farbenspiel SZ 2010154 132,19 0,848 37,14% A - 83 126,00 A -

Larus von Batu SZ 2062960 124,63 0,671 44,44% B - 96 106,00 B -

Erasmus van Noort SZ 2060362 111,32 0,774 19,30% B - 99 101,50 B -

Max della Loggia dei Mercanti SZ 1944110 130,37 0,780 80,00% A - 101 98,50 B -

Max della Loggia dei Mercanti LOI 566843 117,00 0,728 25,81% A -

Dux della Valcuvia LOI 98/41955 128,74 0,760 47,83% A -

Dux della Valcuvia SZ 2052621 100 100,00 A -

Quantum von Arminius SZ 2055986 118,57 0,635 100,00% B - 101 98,50 B -

Only vom Wutachtal SZ 2010235 111,41 0,535 100,00% A - 101 98,59 A -

4 · Schæferhunden · 9 · september 2005


deres udenlandske HD-resultat - og de indgår

alle i beregningen af indeks. Det ses

ved,at flere avlshanner som f.eks.Quantum

von Arminius og en lang række af tyske

avlstæver alle har 100% afkom bedømt. Det

er i sig selv, men især på grund af “det blinde

øje” til op til flere end tusinde afkom i

udlandet, totalt misvisende.

Ved at tilføre så mange udenlandske

hunde til det danske indeks-system samtidig

med, at der p.t. stambogføres og HDbedømmes

så få danske hunde, bliver

racens HD-gennemsnit trukket skævt, og

det vil hele tiden være ”op ad bakke”for de

danske hundes indeks. Og når populære

avlshunde får for gode danske indeks, er

der større risiko for, at opdrættere og hvalpekøbere

får ulykkelige overraskelser med

hensyn til HD.

Med venlig hilsen

Tommy Jensen

Ringsted

22. juli 2005

Avlsrådets kommentar til læserbrevet fra Tommy Jensen

Statistik - og hvordan den kan bruges!

Tommy Jensen har i ovenstående læserbrev

på en særdeles god måde belyst de forhold,

der gør sig gældende i forbindelse med

anvendelse af index og brugen af index i

forbindelse med opdræt og anskaffelse af

schæferhunde.

Tommy Jensen belyser dels de forskelle,

der er imellem det tyske HD-index

(zuchtwert) og det danske index (udarbejdet

af DKK), der har sine rødder i avl med

produktionsdyr. Avlsrådet har tidligere

behandlet dette emne i medlemsbladet,

men vi finder det absolut interessant, at

denne debat om index igen får sin plads på

disse sider.

Denne kommentar er ikke et forsøg på at

forsvare det ene eller andet index-system,

for der er styrker og svagheder i begge

systemer. Det er nu engang tilfældet, når

man arbejder med statistik - og det har

Tommy Jensen i sit læserbrev demonstreret

på bedste vis.

Men vi finder det alligevel på sin plads at

supplere dette læserbrev med en række

kommentarer:

Hvad enten man anvender det danske

index eller det tyske index, er der en række

faktorer, der spiller ind, herunder muligheden

for fejlregistreringer, antallet af bedømte

dyr, frasortering af ”dårlige” HD-billeder,

inden de sendes til bedømmelse, dobbeltregistreringer

af enkelte hunde og det forhold,

at en og samme hund i Tyskland og i

Danmark kan have vidt forskellige index,

fordi forskellen på antallet af fotograferede

og bedømte individer i de to lande ofte er

meget stor.Vi har tidligere anbefalet, at man

- i de tilfælde,hvor der er stor forskel på det

tyske og danske indextal - anvender det

lands indextal, hvori det pågældende individ

har haft flest parringer.

Læserbrevet giver ligeledes anledning til

en anden overvejelse: Er der sket en

ændring i den måde, vores opdrættere

arbejder på i dag i forhold til tidligere? Vi

har drøftet dette i Avlsrådet og mener, at

der - bl.a. med Internettets udbredelse - er

en tendens til,at man i højere grad benytter

sig af dette medie i forbindelse med valg af

avlspartnere, end man benytter muligheden

for at indhente sine oplysninger gennem

at tale med andre opdrættere.Tidligere

var det ikke ualmindeligt, at nye opdrættere

opbyggede viden og erfaring gennem

tæt kontakt til de mere erfarne opdrættere

- en slags ”mentorordning”, der har vist sin

store styrke gennem tiderne.Er der i dag en

tendens til, at ”man kan selv”? Og måske er

der også en tendens til, at nogle opdrættere

opfatter det som nedværdigende at søge

informationer hos sine opdrætterkolleger?

Vi har mange dygtige opdrættere i vores

forening - og vi har nye opdrættere med et

stort potentiale. Vores fremtid bygger på

dygtige opdrættere, der forstår at udvælge

de bedst mulige individer til at sikre det

bedst mulige avlsmateriale for fremtiden.

Vi vil opfordre til, at man søger viden -

ikke kun via Internettet - men gennem den

litteratur, der er til rådighed, og den store

viden, man kan drage nytte af gennem kontakt

med andre opdrættere.

Og hermed er debatten åben for alle, der

vil bidrage med et indlæg eller en kommentar

til Tommy Jensens indlæg.

Fritz Bennedbæk

Avlsrådet

Brugshundenes eksteriør

I et referat fra avlsrådsmødet den 17.

juni 2004 (se Schæferhunden nr. 9,

side 25), står der under punkt 7.

Avlskåringer følgende:

Der skal strammes op overfor de

eksteriørmæssige kriterier for at blive

kåret, dog uden at det skal skabe revolutioner.

Avlsrådsformanden har senere uddybet

dette referat.

I de sidste år er der sket et skred i avlen til

fordel for de hunde, som vi i daglig tale kalder

brugshunde. Dette udtryk er ikke helt

tilfredsstillende, da alle schæferhunde er

brugshunde eller burde være det.

Hvis vi ser på de sidste 10 års schæferhundeavl,

er avlen af de såkaldte brugshunde

ved at få et overtag, der er flere og flere,

der ønsker at dyrke brugshundesporten.

Det er kun godt, men de hunde, de dyrker

sporten med, burde have bedre eksteriør.

Et godt eksempel på en opdrætter, der

avlede fortrinlige brugshunde, var nu afdøde

Alfred Hahn. Alfred Hahn var dommer,

Half v. Busecker Schloss

kåringsmand og i mange år medlem af det

tyske avlsråd. Han avlede både smukke

hunde og hunde med fremragende væsenegenskaber,

noget mange brugshundeavlere

i dag kunne lære noget af.

Lad mig blot nævne nogle af disse hunde

fra Alfreds Hahns kennel v. Busecker

Schloss.

Gissa v. Busecker Schloss blev VA 8 i

1963, Valet v. Busecker Schloss, Pollus v.

Busecker Schloss, Sirk v. Busecker Schlos,

som var unghundevinder i 1966, søsteren

VA Seffe v.Busecker Schloss,Crok,Canto og

Cuba v. Busecker Schloss og senere Half v.

Busecker Schloss, og Turo v. Busecker

Schloss. Jeg kunne nævne endnu flere, hvis

eksteriørmæssige side var i orden.

For de, som vil læse mere om Alfred

Hahn, kan jeg henvise til artiklen i

Schæferhunden nr. 4 1995.

Er det kun i Danmark,den er gal med eksteriøret

på de såkaldte brugshunde? Nej,

det er det ikke, også i Tyskland mangler

mange af hundene et bedre eksteriør, dette

ses tydelig bl.a. på Bundessiegerprüfungen.

Jeg talte for kort tid siden med en hundeejer,

som fortalte mig, at han havde en god

brugshund. I den forbindelse spurgte jeg

ham, om denne havde været udstillet, hvortil

svaret var ja, den havde fået et God. Han

sagde også, at denne hund var meget

belastbar, hvorfor han mente, at den var

en god brugshund.

En anden oplevelse var en god ven, som

ringede til mig og spurgte, hvad jeg mente,

var en god brugshund. Selvfølgelig svarede

jeg ham,hvad jeg mente.I løbet af samtalen

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 5


Debatsiderne

fortalte han mig, at han havde været tilskuer

til en brugshundeudtagelse og

dér havde talt med en hundefører, som

fortalte ham, at han havde en god

brugshund. Men den var desværre

kryptorchid, hvortil min gode ven

sagde, at så var det ikke en god brugshund.

Vi fik en del snak frem og tilbage,men

var da enige om, at en god brugshund

er en hund, der har et godt eksteriører,

er velbygget,har et godt kønspræg,ikke

er kryptorchid, ikke er langhåret, ikke

har HD, har et godt væsen og kan få

mindst et Særdeles God på et skue.

Det var, hvad vi mente, var en god

brugshund.

I den forbindelse kunne jeg ønske

mig, at vi stiller større krav til vore hundes

væsen og brugsegenskaber.Vi så det

sidst på vores hovedudstilling 2004,

uden at jeg nærmere skal uddybe dette,

det er der andre, der har gjort.

På vores hovedudstilling stiller vi

visse krav til de udstillede hunde.Ligeså

bør vi stille nogle krav til de hunde,som

skal til DM, det gør vi desværre ikke.

Vi så det på sidste repræsentantskabsmøde,

hvor det nuværende avlsråd

stemte for,at hundene til DM ikke skal

være avls-kårede. Dette er for mig en

tilbagegang, som vi må have ændret.

Kun ved at stille nogle krav, kan vi få en

højere standard på vores hunde.

Brugshundeopdrætterne er ved at lave

den samme store fejl, som mange opdrættere

af højavlslinier har begået,nemlig den alt

for store indavl på bestemte blodlinier. Det

har medført nedsat hårdhed og brugsegenskaber,

det har vi tydelig set de sidste år.

Mange af de såkaldte brugshunde har

mangler i eksteriøret, derfor vil indavl ikke

give den fremgang, som vi kunne ønske os

og heller ikke den fremgang på den eksteriørmæssige

side, som vi har behov for. Det

kan være til stor skade for dem, som interesserer

sig for brugshundesporten og hele

schæferhundesagen.

Hvis vi ser på Siegerprüfungen i Tyskland

i de sidste år, er der kun få hunde, der har

fået fortrinlig, hvilket beviser, at man ikke

kun kan avle på point.

Vi skal også huske på, at ca. 80% af vore

hunde sælges til private mennesker, som

ikke har brug for hunde, som er så belastbare,

som mange af brugshundene er.

Mange mennesker har svært ved at styre

disse hunde, og derfor mister de måske

interessen for at få en schæferhund. Måske

er det også grunden til det lave stambogsføringstal

- et tal, som er faldende de sidste

år.

Hvis vi analyserer mange af disse brugshunde,

finder vi også et nervesystem, der

ikke er ønskeligt. Vi ser ofte ved nogle af

disse hunde, at det f. eks. er svært at se tænder

på hundene, her viser de ofte en form

for aggressivitet.

At vores stambogsføringsantal er gået

meget tilbage, kan selvfølgelig skyldes

mange ting, men en ting er sikkert: Mange

hundeejere i de sidste mange år har fået

hunde med fejl så som langhår, kryptorchisme,

allergi, HD og mindre godt væsen.

Disse ting burde man som opdrætter se at

formindsket,og det kan kun lade sig gøre

med mere oplysning fra klubbens side.

Alt i alt må jeg sige, at mange brugshundeopdrættere

bør nøje overveje, hvilke

brugshunde de vil bruge i deres avl til en

forbedring af eksteriøret. Det er desværre

ikke nok, at disse hunde er kåret i klasse 1,

da det i disse år desværre ikke er nogen

garanti for, at hunden er velbygget eller har

godt væsen, selv om det burde være det.

Selvfølgelig bør også opdrætterne af de

såkaldte højavlsliner nøje overveje, om den

hanhund, de vil bruge til deres tæve, har de

egenskaber, som kan medvirke til en forbedring

af belastbarheden, for også på

mange af disse linier er der behov for en

forbedring.

Med venlig hilsen

E. Friis Mikkelsen

4. august 2005

Avlsrådets kommentar til læserbrevet fra E. Friis Mikkelsen

Brugshundenes eksteriør

E. Friis Mikkelsen kommer i sit læserbrev

ind på brugshundenes eksteriør,

men behandler samtidig en lang række

andre emner,der i det store og hele drejer

sig om kvaliteten af det opdræt, de

danske (og tyske?) opdrættere leverer

til kommende schæferhundeejere.

Læserbrevet tager udgangspunkt i en

kendt tysk opdrætter, Alfred Hahns

resultater. Og det er fuldstændig rigtigt,

at netop Alfred Hahn var kendt for at

opdrætte særdeles gode schæferhunde,

der både kunne gøre sig gældende på

Siegerhauptzuchtschau og på Bundessiegerprüfung.

Men op igennem firserne

skete der en udspaltning i interesserne,

idet de opdrættere, der interesserede

sig mest for brugshundekonkurrencerne,

lagde mindre vægt på eksteriøret,

og de opdrættere, der interesserede

sig mest for udstillingssporten, lagde

mindre vægt på brugsegenskaberne. En

udvikling, der ikke blev bremset (reguleret)

i tide, hvorfor vi i dag står i den

ulykkelige situation, at der er sket en

reel opsplitning i de to retninger, manifesteret

ved, at forældredyrene til de to

populationer får mindre og mindre

tilfælles. Et problem, der ikke lader sig

løse fra den ene dag til den anden. Det

vil tage mange år (hvis overhovedet?),

før man kan finde tilbage til det oprindelige

grundlag - dvs. det grundlag, som

grundlæggeren Max v. Stephanitz byggede

på. For jeg er sikker på, at han aldrig

havde i tankerne, at der skulle være to

populationer.

Det nuværende avlsråd udarbejdede sammen

med det tidligere brugshunderåd

(med Erik Dalby som formand) en avlsplan,

hvis overordnede målsætning var at ”skære

pølsen i begge ender”. Med det mente vi, at

vi ville bruge avlskåringerne som det regulerende

instrument og kun kåre de hunde,

der overholdt fastsatte mindstekrav både

for så vidt angår eksteriør som brugsegenskaber.Med

det ønskede vi populært sagt at

gøre ”brugshundene” kønnere, og ”udstillingshundene”

mere brugsegnede. Selv om

E. Friis Mikkelsen mener, at brugshundenes

eksteriør ikke er godt nok, mener jeg, at de

seriøse ”brugshundeopdrættere” har taget

signalet alvorligt og har fået bedre styr på

eksteriøret i de senere år. Specielt er en

række af de grove fejl, der går ud over

brugsdueligheden (f. eks. skæve benstammer)

blevet væsentligt reduceret.Jeg har tillid

til, at denne positive tendens fortsætter.

Mindre markant er det fremskridt, der skulle

være resultatet af avlspolitikken, når vi

ser på ”udstillingsopdrætternes” resultater.

Her har det været sværere at få budskabet

igennem. Og det er efter min mening ikke

godt nok, at man bevarer status quo for

vidt angår brugsegenskaberne.Vi må sikre,

at der sættes højere mål, og at opdrætterne

ved hver eneste parring finder avlspartnere

med egenskaber, der sikrer fremgang på

dette område.

Derudover vil jeg blot på et område kommentere

E. Friis Mikkelsens læserbrev. Der

står: ”At vores stambogsføringsantal er gået

meget tilbage, kan selvfølgelig skyldes

mange ting, men en ting er sikkert, at

mange hundeejere i de sidste mange år har

fået hunde med fejl så som langhår,kryptorchisme,

allergi, HD og mindre godt væsen.

Disse ting burde man som opdrætter se at

formindsket, det kan kun lade sig gøre

med mere oplysning fra klubbens side”.

Der er ingen tvivl om, at oplysning kan

være medvirkende til, at vi kan mindske

antallet af de fejl, som E. Friis Mikkelsen

nævner - og der stilles da også oplysninger

til rådighed på nogle af disse områder. Men

det er ikke på alle områder, man har været

i stand til at skaffe de oplysninger.Så hvis E.

Friis Mikkelsen har et konkret forslag til,

hvorledes man opsamler disse oplysninger

- og formidler dem, hører vi meget gerne

om det.

Herefter vil jeg lade debatten være åben

og håber,at læserbrevet kan være med til,at

andre af klubbens medlemmer finder det

interessant at bidrage til dette emne.

Fritz Bennedbæk

Avlsrådet

6 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Boganmeldelse

Bedømmelsen af

den tyske schæferhund

1975 udgav den tyske schæferhundeforening

Verein für deutsche Schäferhunde

(SV) et lille hefte med titlen “Die

Beurteilung des Deutschen Schäferhundes”.

Forfatteren var Erich Orschler, ejer af

kennel v. Batu, mangeårig dommer og

senest vicepræsident for SV. Heftet blev

flere gange genoptrykt, og i 1978 blev

det oversat til dansk, trykt på Terkel

Tryk i Birkerød, et forlag, der har stor

del i Schæferhundeklubbens historie,

idet ”Terkel” i mange år var både trykker

og redaktør af Schæferhunden og

desuden trykte flere småbøger om

schæferhunden.

Initiativtageren til udgivelsen var også

en af Schæferhundeklubbens farverige

personligheder, Ejner Kr. Skov. Skov var

foruden at være opdrætter under navnet

Skovgaard (Skovgaards Ørni var en

af hans kendte hunde), også dommer

og avlsrådsmedlem.

Skov havde et godt kendskab til tyske

forhold og venner og bekendte sydpå

og altid parat til at samle viden og give

den videre. Han blev straks opmærksom

på Orschlers lille hefte, oversatte

selv heftet, lavede tegninger

til, fik det trykt i

1000 eksemplarer og

sørgede for udgivelsen

på eget forlag.

I årene, der er gået,

har udgivelsen været et

nyttigt hjælpemiddel

for mange interesserede

og er selvfølgelig for

længst udsolgt. Nu har

Schæferhundeklubben

sørget for et genoptryk.

Det har nemlig

vist sig, at der stadig er

brug for det gamle hefte.Det er fordi,det er

så overskueligt og lettilgængeligt. På godt

40 sider gives der klar besked om en masse

vedrørende schæferhundens bygningsforhold.En

del tegninger understøtter teksten.

Siderne afsluttes med et eller et par meget

enkle spørgsmål. Kan man ikke svare på

dem, findes svaret på næste side.

Heftet fremtræder i nøjagtig samme skikkelse

som det gamle, samme format -

samme indhold.

Det er en udgivelse, som bør stå på hylden

hos alle, der interesserer sig for schæferhunden,

ikke blot dommere, avlsvejledere

og opdrættere. Den almindelige hundeejer

kan på samme vis her skaffe sig svaret

på mange spørgsmål vedrørende racen.Der

er selvfølgelig mest at hente for de nye,

men også hos mere erfarne kan der dukke

tvivlsspørgsmål op,som hurtigt kan afgøres

ved et opslag.

Heftet, der varmt kan anbefales, fås ved

henvendelse til sekretariatet.

Det koster kr. 75,00 + forsendelsesomkostninger.

Arne Bak Rasmussen

FRONTLINE Combo

• Fipronil dræber voksne lopper, flåter og lus i pelsen

• S-methopren forebygger æg, larver og puppestadier i omgivelserne

• Nem applikation med pipette til både hund og kat

®

- så er du dækket ind!

Produktinformation

Frontline Combo Vet. er et middel til brug på huden mod lopper og mider. Opløsningen indeholder en kombination af et aktivt stof med adulticide egenskaber, fipronil, og et aktivt stof med ovicide og larvicide egenskaber,

(S)-methopren. Indikationer: Behandling mod angreb af lopper, flåter og bidende lus hos hund og kat. Beskytter mod nye angreb af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 4 uger hos kat. Forebygger loppernes

formering ved at hæmme udviklingen af æg (ovicid effekt) samt larver og pupper (larvicid effekt) fra æg lagt af voksne lopper i op til 8 uger hos hund og 6 uger hos kat. Virkningen over for flåter varer i op til 4 uger hos

hund og 2 uger hos kat. Kan indgå i behandling af allergisk eksem forårsaget af loppeangreb. Mindste behandlingsinterval er 4 uger. Kan anvendes til drægtige og diegivende dyr. Kontraindikationer: Må ikke anvendes

til hunde under 8 uger og/eller 2 kilo og katte under 8 uger og/eller 1 kilo . Bør ikke anvendes til kaniner. Bør ikke anvendes til syge eller afkræftede dyr. Produktet til hund bør ikke anvendes til kat – der findes et særligt

produkt til kat. Administrationsmåde: Til udvortes brug. Dosering: Til hund: 1 pipette à 0,67 ml fra 2-10 kg; 1 pipette à 1,34 ml fra 10-20 kg; 1 pipette à 2,68 ml fra 20-40 kg; 1 pipette à 4,02 ml til hunde over 40 kg legemsvægt.

Til kat: 1 pipette à 0,5 ml til kat. OBS. Der er forskel i styrkerne på produktet til hund og til kat. Bivirkninger: Forøget savlen kan forekomme i en kort periode, hvis dyret kommer til at slikke sig på behandlingsstedet.

Forbigående hudreaktioner kan i yderst sjældne tilfælde forekomme. Forsigtighedsregler: Badning med vand inden for 2 dage samt hyppigere end en gang om ugen efter behandling

bør undgås. Ved gentagne shampoobade nedsættes virkningsvarigheden. Tilhæftning af enkelte flåter kan forekomme. Kontakt af produktet med mund og øjne bør undgås. Vask hænderne efter

brug. Dyr eller mennesker med kendt overfølsomhed over for insekticider eller alkohol bør undgå kontakt med produktet. Bemærk: I tilfælde af massivt angreb samt ved starten af behandlingen bør omgivelserne

behandles med et egnet bekæmpelsesmiddel og støvsuges regelmæssigt. Pakninger: Æske med 1 blisterkort med 3 pipetter: 0,5 ml - 0,67 ml - 1,34 ml - 2,68 ml - 4,02 ml. Udl. V. Se endvidere

brugsanvisning på pakningen . Jan. 2005 Merial Norden A/S, Mileparken 20 E, 2740 Skovlunde, Tlf. 4454 0040, Fax 4454 0045

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 7


Hovedavlsskuet

2005

Fotos: Steen Jensen, Martin Nielsen, Anne , Stage og Ivan Schmidt.

Roskilde – igen!

Af Fritz Bennedbæk,

formand for Avlsrådet

Endnu en gang stod Kreds 4-Roskilde for

afviklingen af et af de mest prestigefyldte

arrangementer i Schæferhundeklubben -

Hovedavlsskuet. En opgave, der kræver et

stort forarbejde, masser af planlægning og

mange menneskers indsats både før, under

og efter arrangementet for at sikre, at alt

fungerer til alles tilfredshed. En svær opgave,

der stiller store krav til en kreds, der

samtidig skal have hverdagen til at fungere.

Når man fredag ankommer til Hovedavlsskuet,

er man fuld af forventninger, og det

er en ganske særlig stemning, der breder

sig, når man kører ind på skuearealet. Det

myldrer af liv - stor aktivitet på campingpladsen,

man skal ud for at besigtige arealerne,

hundene skal luftes, og man skal lige

hilse på sine hundevenner (og konkurrenter).

Hvordan mon det går? Er hunden i

pelsform? Gad vide, om dommeren har blik

for netop min hund på dette HAS?

Spørgsmålene er mange, og det summer af

liv. Forplejningsteltet fyldes op med sultne

udstillere - nogen er kommet langvejs fra

og skal have stillet sulten eller tørsten.

Stadeholderne er i gang med at stille telte

og boder op - de er en væsentlig del af det

liv, der hersker på dyrskuepladsen i de tre

dage, HAS varer. Og kredsen har samtidig

sikret sig, at børnene ikke keder sig.

Forlystelser er der nok af - for både børn og

voksne. Og skulle man være i tvivl om, at

det er årets største arrangement, så skal

man blot gå et smut hen til præmieteltet -

et imponerende præmiebord, hvor der var

præmier til alle deltagende hunde. Og det

var fortjent, for den gennemsnitlige kvalitet

af hundene var meget høj.

Kreds 4 havde gjort alt for, at vi som tilskuere,

deltagere og dommere fik en stor

oplevelse - og som i 2003 var kammeratskabsaftenen

noget ganske særligt. Maden

var helt i top og stemningen ligeså.Alt i alt

et meget flot arrangement, som kredsen

skal have mange roser for.Tak for det,Kreds

4. At arealet ikke var helt toptrimmet til

dagen, kan kredsen ikke gøre for.Vi må blot

erkende,at Dyrskuepladsen er meget populær.

Det betyder, at en Roskilde-festival, et

dyrskue og et kræmmermarked så sent som

en uge før HAS sætter sit præg på arealerne.

Men alle tog det med godt humør og

lod sig ikke slå ud af det.

Når jeg nu har beskæftiget mig så meget

med rammerne omkring HAS, er det, fordi

det er en meget væsentlig del af arrangementet.Vi

kommer naturligvis til HAS for at

fremvise og få bedømt vores hunde. Men vi

kommer der også i høj grad på grund af den

særlige stemning, der er på et Hovedavlsskue.

Og det er også derfor, vi kan få tilskuere

og nye hundeejere med. Den særlige

stemning på netop det danske hovedavlsskue

er med til, at vi også kan tiltrække deltagere

og gæster fra udlandet. Mere end en

gang er jeg blevet kontaktet af udenlandske

hundevenner, der berømmer den særlige

stemning og gode ånd, der hersker i forbindelse

med vores HAS. Lad os blive ved med

at beholde det som vores varemærke. Så vil

vi fortsat kunne tiltrække mange mennesker

til dette enestående arrangement.

Antallet af tilmeldte hunde var tilfredsstillende.

Det var på linie med antallet af tilmeldte

i 2003. Og selv om vi da gerne

havde set et endnu større antal, var antallet

af hunde i de enkelte klasser fornuftigt,

også ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt.

Og der var mange dyr med af høj

kvalitet, og - hvad der var nok så vigtigt -

den gennemsnitlige kvalitet var høj. Det

vidner om, at vi har et højt stade i vores

opdræt,og at vi på dette arrangement præsenterer

ca. 10% af en årgang af stambogsførte

hunde. Det er bestemt ikke så ringe

endda, når vi tager i betragtning, at vi ikke

har hvalpe under ni måneder med på HAS.

Og når vi er ved det med afkom. Det er

imponerende, at vi i de senere år har set så

mange afkomsgrupper fremstillet. I år var

det en stor tilfredsstillelse at se ikke mindre

end 10 afkomsgrupper af særdeles god kvalitet,

herunder afkomsgrupper fra tidligere

års avlsklassehanner. Det betyder, at

opdrætterne har tillid til - og bruger - de

hanner, der kommer i avlsklasse, hvilket

igen giver tro på, at vi over tid får opbygget

et meget værdifuldt avlsmateriale til kommende

generationer af schæferhunde.

Yes, vi har vundet! Vinderne af unghundeklasse

hanner på podiet.

8 · Schæferhunden · 9 · september 2005


En mand og hans hund... René Jørgensen

og Hassenkam Nilas i en stille og tænksom

stund. Mange års hårdt arbejde, sorger

og skuffelser blev endelig kronet med

en Avlsklasse-placering.

Jeg vil ikke på dette tidspunkt kommentere

de enkelte klasser - det vil de enkelte dommere

tage sig af, når der i decembernummeret

kommer en fyldig reportage fra HAS

2005. Men man kan vel ikke undgå at

nævne Brugsklasse tæver,fordi denne klasse

havde et forholdsvis stort frafald efter modprøverne

lørdag. Vi har naturligvis drøftet

dette forhold i Avlsrådet, men vi vil ikke

drage forhastede konklusioner - men anvende

den kommende tid til at analysere dette

forhold nærmere. Under alle omstændigheder

skal det ikke tage glæden fra de hundeejere

og opdrættere,der med rette kan være

stolte af de resultater, de har opnået på

dette års Hovedavlsskue. Et stort tillykke til

alle deltagere. I er med til at gøre det sjovt

at beskæftige sig med schæferhund. Husk at

sikre jer, at I har et godt billede af jeres

hund til decembernummeret - det fortjener

både jeres hund og det nummer af bladet,

der udkommer i december. Og endnu en

gang tak til Kreds 4 for HAS 2005.

Resultater - de 10 bedste

i hver klasse

Brugsklasse hanner

AVKL 1 - AVKL Karat’s Ulko

AVKL 2 - AVKL Rindums Kaiser

AVKL 3 - Esto van Noort

AVKL 4 - AVKL Pascali’s Eiko

AVKL 5 - Thomsebo Janzo

AVKL 6 - Hassenkam’s Nilas

F 1 Paka Gambrinus

F 2 Carly von Blue-Rose

F 3 Lyshøj’s Rattata

F 4 Karat’s Karo

Der gøres klar til fri ved fod i brugsklasse hanner, en imponerende opvisning. Der er

koncentrerede og sammenbidte miner over hele feltet - meget er på spil.

4.Armani Rosenstolz

5. El Halcons Taco

6.Aldum Amadeus

7. Koldbakken’s Embo

8.Alderslyst Venus Loon

9. Basella’s Rico

10. Leri Gallon

Unghundeklasse tæver

1.Team Paka’s Daria

2. Karat’s Sakki

3. Maegaards Yoyo

4.Wildmarkens Juvel

5. Haus Lucien’s Fila

6. Iris des Clot de S’ullastre

7. Hvolbæk’s Cita

8. Kiami’s Koko

9.Alderslyst Unique

10. Karat’s Sazkia

Yngste klasse hanner

1.Thomsebo Nimbus

2. Scotch von Der Liebeswarte

3. Karat’s Yakko

4. Pascali’s Heiko

5. Lyshøj’s Wonder Boy

6.Akacias Aico

7. Snested Walker

8.Tønagergård’s Felix

9.Thomsebo Nike

10. Djego vom St.-Michaels-Berg

Yngste klasse tæver

1.Akacias Ayke

2. Janki Quila

3. Berthas Noa

4. Nørrehedens Lima

5. Korskilde’s Briana

6. Rindums Selly

7. Leri Nebka

8. Haus Haargaard Xelma

9.Akira vom St.-Michaels-Berg

10. Koldbakken’s Gabbi

Hvalpeklasse hanner

1. Eloy vom St.-Michaels-Berg

2. Lyngstedet Kevin

3.Alderslyst Balin

4. Karat’s Basso

5. Liva’s Grunk

6 Maack’s Heros

7. Leri Picasso

8. Djalsam’s Ovi

9. Hamsel’s Kian

10. Grøn Athos

Hvalpeklasse tæver

1. Hamsel’s Kaysa

2. Lyngstedet Kiwi

3. Lyngstedet Kikki

4. Marthasmindes Jedda

5. Evita vom St.-Michaels-Berg

6. Maack’s Hallie

7. Haus Luciens Gitana

8. Djalsam’s Otine

9. Hvolbæk’s Dottie

10. Kiami’s Lexie

Brugsklasse tæver

AVKL 1 - AVKL Dolores vom Fichtenschlag

AVKL 2 - Chijas Qvana

AVKL 3 - Thomsebo Jatzi

AVKL 4 - Garodkin Nadine

F 1 Houen Cirkeline

F 2 Leri Waziya

F 3 Grænsen’s Exstra

F 4 Alderslyst Opal

F 5 Maack’s Tasna

F 6 Trillingsgaards Gabi

Unghundeklasse hanner

1. Haweto Nufo

2. Chijas Weiko

3.Team Paka’s Diablo

Brugsklasse tæver - med Kim Larsens Tivoli som en festlig baggrund.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 9


En nybegynder

på Hovedavlsskue

Tekst: Lotte Albret Wissing.

Hovedavlsskuet - man smager lidt på

ordet, siger det langsomt, hurtigt og i

stavelser: hoved-avls-skuet. Som så

mange andre har jeg da været med før

- som tilskuer - og oplevet stemningen,

de mange flotte hunde, de mange mennesker...

Men i år er det anderledes -

min hund er tilmeldt yngste klasse

hanner, og det går pludselig op for

mig, at jeg er deltager på et hovedavlsskue

for første gang nogensinde.

Forskellen mærkes allerede ugen før. Bare

hunden nu ikke forvrider et eller andet, så

han halter. Det har han aldrig gjort før i sit

13 mdr. lange liv - men alligevel, han bliver

skånet på træningspladsen. Lidt hysterisk.

Torsdag aften kan jeg ikke sove. Bare han

nu ikke har hård mave, dårlig mave, halter,

får dårlige ører, øjenbetændelse, udslæt, får

halen i klemme i døren, knækker en tand,

brækker et ben, dør - listen bliver længere

og længere og mere og mere usandsynlig.

Der er da nerver på.

Fredag eftermiddag ankommer min

mand, min hund og jeg til Dyrskuepladsen

i Roskilde, så hunden kan blive standmønstret.

I bilen har jeg siddet og gennemgået

alt det, vi skal, når vi kommer frem. Først

skal hunden lige ud og snuse til stedet.Eller

nej - vi skal vel først lige finde informationen.

Og SÅ skal hunden ud. Hvor mon man

melder til henne? Guuud - har jeg nu

husket resultathæftet?! Jo,jo,mappen ligger

bagi bilen sammen med hunden. Og den

specielle udstillingsline.Vi har skam gået til

ringtræning hver uge i 4 mdr. i Vallensbæk

og kun brugt den line - så det ville da betyde

uheld, hvis vi havde glemt den.Tror jeg.

Efter en lille, men ophedet diskussion

om, hvor vi skal parkere, ender det med, at

vi slæber både hund og papirer med ned til

informationen. Er det her, man melder til?

Jo da. Der er en skøn udsigt til de mange

flotte præmier, Kreds 4 i Roskilde har fået

sponseret til deltagerne. Wow - jeg bliver

lige mindet om, at det jo er en konkurrence,

og det får mig lidt op på de høje nagler.

Jeg får min mand til at holde hunden udenfor,

mens jeg går ind til de flinke damer for

at få mit rygnummer og et katalog - det var

en dårlig plan. Hunden smyger sig straks ud

af halsbåndet for at komme hen og hilse på

en anden hund. Og kommer selvfølgelig

ikke, da jeg kalder på ham. Min stemme er

også lige gået i overgang...Nå,min mand og

jeg får samlet både hund,diverse materialer

og hinanden, undskylder pænt til højre og

venstre:“det har den altså ALDRIG gjort før

- ja, vi er altså nybegyndere og er lidt nervøse,

hæ hæ” - og skynder os tilbage til

bilen, lidt røde om ørerne. Fed start.

Ved bilen trækker vi vejret dybt og begynder

forfra. Hunden får lidt vand, vi smiler

afslappet - NU har vi styr på det.Vi skal bare

lige finde ham, der skal løbe med hunden.

Ny diskussion: skal vi tage rygnummeret

med eller komme tilbage og hente det lidt

senere? Altså - det er helt VILDT, så mange

detaljer, man skal holde styr på til sådan et

arrangement! Vi bliver enige om at slentre

stille og roligt rundt på konkurrencepladsen

med hunden.Vi ser Kim Larsens Tivoli

med karrusel, tombola, hoppeborg og det

hele, Faxes ølvogn, stadeholderne, der så

småt er begyndt at stille deres telte op

rundt om den store ring, får et kig over til

campingpladsen og går rundt mellem de

mindre ringe til standmønstring. Jo,

Hovedavlsskuet 2005 er godt i gang, og det

går, som det skal.

Vi får kontakt til hundens løber og aftaler

Danser med hunde - figurant Claus

Mouridsen i en tango med Thomsebo

Janzo. Støvet stod om fødderne på dem.

de nærmere detaljer med ham. Han har

travlt og skal løbe med mange hunde, så

han kan ikke sige præcist, hvornår han skal

ind med min hund. Jeg tager et par runder

med hunden i træningsringen for at få nerverne

lidt i ro. Mine, altså. Hunden er også

på dupperne, men det er mest, fordi han så

gerne vil lege med alle de andre hunde. Og

så - nu er det vores tur til standmønstring!

Eller rettere - det er hundens tur. For min

mand og jeg skal helst gemme os så langt

væk fra ringen som muligt, for ellers graver

vores hund banen op for at komme hen til

os. Og det er nok godt, at jeg ikke er i nærheden,

for sommerfuglene basker rundt i

maven på mig nu. Jeg ved ikke helt hvorfor

- hunden har været på 3 skuer før, og hver

gang har han opført sig som en drøm og

løbet, som om han aldrig havde bestilt

andet. Men det her er jo HOVEDAVLSSKU-

ET!

Og så er den side af sagen pludselig overstået.

Et eller andet sted ude i horisonten

har dommer Poul Meineche set og bedømt

hunden og kommenteret det, han skulle,

løberen er meget tilfreds, og hunden - ja,

Man skal virkelig være cool, når alles øjne - og kameraer -

hviler på en på vejen rundt i ringen. Her er det Grænsens

Helium, der er ude på opvisningstur.

10 · Schæferhunden · 9 · september 2005


han er da bare helt vildt glad for at se sin far

og mor igen. Vi går tilbage til bilen, hvor

han kan få lidt vand og komme ind i sit bur

og slappe af - og nu kan JEG også slappe af

indtil søndag formiddag, hvor det gælder

travmønstringen i den store ring.

Fredagen slutter med, at vi sammen med

mange andre går over og ser træningen til

mod- og kampdrift for brugsklassehundene

og får en sandwich i cafeteriet.

Lørdag morgen er vi klar ved ringsiden til

mod- og kampdriftprøverne. Det er et af

Hovedavlsskuets største trækplastre - der er

action på, fart og spænding. Bestået eller

ikke bestået - meldingen fra dommer Peter

Larsen kommer lynhurtigt og klart. Det er

knald eller fald her - måske en af årsagerne

til disciplinens store popularitet. Som i de

gamle romeres arenaer - tomlen op eller

ned, du’ eller dø - det giver stor dramatisk

effekt. Der går et sus gennem folkemængden,

når en hund ryger af ærmet før tid, og

der bliver klappet vildt, når et bid klappes

hurtigt og hårdt sammen om et ærme, og

hunden bliver fløjet rundt i luften.

Hundeførerne står i kø på volden for at

komme ind på scenen - spændte og forventningsfulde.

Jeg får en klump i maven -

gad vide, om jeg en dag vil stå der med min

hund. Så bliver det garanteret både med

gelé i knæene og elastikarme, ingen tvivl

om det.

Efter adrenalinsuset kan man lige nå en

mundfuld mad og lidt drikkevarer. Py ha!

Nu er det tid til at slentre over til store ring

og slappe lidt af med travmønstringen af

hvalpene.Der er mange,så det tager sin tid,

men de er sør’me dejlige at se på. Nå, man

kan da også shoppe lidt i standene ind imellem.

Et par nye bolde til hunden bliver det

til - andre køber både hundesenge, tegnede

portrætter af de elskede dyr, flytbare skjul,

pivedyr,hundefoder og meget meget andet.

Børnene hopper ovre i hoppeborgen - DET

kunne min hund altså også vildt godt tænke

sig at prøve!

Resten af eftermiddagen går med bedømmelse

af afkomsgrupper og opdrætsklasser.

Hvor er det dog imponerende, så store og

flotte klasser, der kan samles. Og tænk på

den planlægning, der ligger bag, når alle de

hundeførere, der repræsenterer det samme

forældredyr eller den samme opdrætter,

skal have ens dragter, t-shirts, kasketter

o.lign. på. Flot og festligt ser det ud. SÅ

mange af min hunds familie tror jeg aldrig,

der bliver samlet på et Hovedavlsskue, så

jeg må bare kigge beundrende på.

Min mand hiver mig lidt i armen og minder

mig om, at vi skal nå hjem og klæde om

inden kammeratskabsaftenen. Jo, jo - jeg

skal bare liiiige se den næste gruppe... Nå,

af sted kommer vi da - og er tilbage et par

timer efter, nyvaskede og med vandkæmmet

hår, til en hyggelig og fornøjelig aften i

godt selskab med ligesindede hundefolk.

Hvor er det dejlig fornemmelse at sidde der

og nyde den gode mad og vin og vide, at

man er DELTAGER - man har faktisk en

hund med og - UPS! Jeg skal jo tidligt op i

morgen - vi skal travmønstre kl. 9, og jeg

skal nå at sove og stå op og lufte hunden og

køre tilbage til Roskilde og børste hunden

og løbe lidt med den og tæmme de store,

baskende flagermus i maven - HJÆLP! Jeg

må hjem! Hvorfor meldte jeg også til?!

Søndag morgen er vild forvirring. Og

morgenmad får jeg kvalme af at tænke på.

Lyngstedet Kiwi blev en flot nr. 2 i hvalpeklasse tæver. En hund med en meget stor

udstråling, her med sin løber Jackie Månsson.

Jeg farer rundt i små cirkler, ingen må tale

til mig derhjemme, for så glemmer jeg bare

halvdelen på vejen ud af døren. Jeg skal jo

egentlig bare have hunden og den berømte

udstillingsline med - hvor svært kan det

være... MEGET svært. For jeg har planlagt at

ankomme til Roskilde ved 8.30-tiden - men

undervejs kommer jeg til at kigge i kataloget.

Der står, at man skal møde i opsamlingsringen

15 min. før travmønstring. Og

ALLE TIDER ER CIRKA TIDER! Tænk, hvis

klassen før bliver færdigbedømt, før vi når

til Roskilde. Og så kalder og kalder de på

min hund i højttaleren- men han er der

ikke! Det er søndag morgen, der er ikke et

øje på motorvejen - hvorfor i alverden skal

Så, piger - en hel flok nydelige mænd i ens shorts, t-shirts og kasketter. Hundene efter

Rindums Kaiser var flotte - men man glemte da helt at kigge på dem...

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 11


min mand så vælge netop denne dag til at

køre så langsomt?

Vi kører ind på p-pladsen i sneglefart -

synes jeg. Jeg springer ud med hunden og

farer rundt med ham, så han kan ræse den

værste energi af sig. Han er helt oppe på

neglene, og jeg er helt rød i hovedet af nerver.

Jeg når også lige at hvæse til min mand,

at han skal huske at gemme sig helt væk, så

hunden ikke kan se ham.Ikke noget med at

kigge ud bag et telt eller en gruppe mennesker.

HELT væk!

Der er GOD tid, viser det sig. Så vi falder

efterhånden til ro, både hunden og jeg. Jeg

sludrer lidt med de andre hundeførere - de

opfører sig, som om det var ingenting, bare

en ny almindelig dag. Som om de har

prøvet det uendeligt mange gange før - og

det er der jo også mange, der har. Jeg tror

slet ikke, at det højtidelige ved øjeblikket

sådan rigtigt går op for dem...

Så er det endelig vores tur - yngste klasse

hanner. Tidspunktet er kommet, kulminationen

på 4 måneders hård træning og en

masse neglebidning og nervøse trækninger.

Løberen er forsvundet ind i den store ring

med min hund, og jeg tager opstilling i

skjul bag et telt.Vi har aftalt nogle tegn,hvis

jeg skal kalde på hunden, men det plejer

ikke at være nødvendigt. Jeg må sige, at jeg

får valuta for mit tilmeldingsgebyr, som jeg

selvfølgelig har betalt 100 kr. ekstra for,

fordi jeg tilmeldte i sidste øjeblik. De løber

og løber rundt i ringen, og jeg kan knap se

min hund. Hold da op, hvor tager det lang

tid. Godt, godt, tænker jeg, så falder han lidt

til ro og traver pænt. Jeg har ikke de store

forventninger til hans placering, men løbe

pænt - DET kan han. Der går endnu længere

tid, og hundene begynder at blive lidt

trætte. Min løber stikker armen i vejret, og

jeg kalder med høj røst. Ahem - det hørte

hunden vist ikke... Jeg er jo ikke den eneste,

der forsøger at kalde, der er faktisk en

øredøvende larm. Jeg rømmer mig lidt og

prøver igen. YES - så kom der smæld på,

men det lykkedes mig vist også at kalde på

et tidspunkt, hvor der var ret stille i og

omkring ringen. Jeg tror faktisk, at ALLE på

HAS hørte mig kalde på min hund. Ups.

Hvorfor har jeg ikke også sådan en fløjte

eller en skralde eller noget andet helt specielt,

som kun min hund kender? Nå, pyt -

nu kører “toget” igen, hundene løber og

løber. Hvor er dommeren, hvem kigger han

på? Aner det ikke - jeg forsøger bare at

aflæse min løbers anvisninger. Kom ud fra

skjulet og kald, kald, kald! Løb fra dét hjørne

og til dét hjørne, råber han til mig. Jeg

jubler henrykt. I 4 mdr. har jeg stået og kukkeluret

i et kedeligt buskads i Vallensbæk -

nu får jeg ENDELIG lov til at løbe frem og

tilbage og rundt om ringen sammen med

alle de andre vanvittige hundeejere. Jeg

elsker det! Børn og gangbesværede - af

banen! For her kommer der en HAS-

UDSTILLER!

Og så er det overstået.Vinderne er fundet

og skal beskrives og hædres. Der skal fotograferes

og lykønskes. Vi er bestemt ikke

iblandt dem,men alle hundene har været så

dygtige på trods af deres unge alder. Min

løber kommer ud med min hund, vildt

imponeret over hans flotte opførsel. Han

mener faktisk, at hunden på et tidspunkt

svævede hen over banen, så flot travede

han.Arj, hvor er jeg stolt. Mors dygtige, dejlige

hund - jeg tror faktisk, han kan lide det!

Nu skal jeg lige gå lidt rundt med ham, så

han kan dampe af og finde pusten, og så

skal han hen i bilen og have vand og godbidder

og et velfortjent hvil.

Derefter tager jeg glad min mand under

armen, for nu er jeg altså skrupsulten. Det

har været så spændende. Og vi skal lige ned

og hente vores pokal. Jo, der var skam

præmier til alle - flot, flot. Så nu står Birgit

Nielsens Ærespræmie hjemme hos os - i

tilfælde af, at hun skulle undre sig over,

hvor den blev af.Og vi sætter meget pris på

den, skulle vi hilse og sige.

Tilbage ved store ring kan vi sætte os

ned, matte, men afslappede, og nyde resten

af dagen. Brugsklasserne er altid et syn

værd, der er så mange flotte hunde. Min

mand og jeg sidder og småsludrer og gætter

på vinderne. Og folk bliver så glade, når

de vinder - tårerne får ind imellem frit løb -

og jeg sidder og glæder mig sådan på deres

vegne og får selv en klump i halsen. Det er

så stort, og mange har kæmpet en hård

kamp for at nå så langt. Hvor er det dejligt

at være vidne til. Igen lurer tanken bagest i

hovedet - tænk, hvis man engang kunne

opleve at være med dér.

Eftermiddagen flyver af sted, og det holder

tørvejr hele vejen igennem kåringen af

brugsklasse hanner. Hovedavlsskuet 2005

er slut,vi pakker sammen og kører hjem,en

dejlig oplevelse rigere.Vi var nybegyndere -

men det er forhåbentlig ikke sidste gang, vi

er med. At være medlem af Schæferhundeklubben

betyder mulighed for at deltage i

en masse forskellige aktiviteter. Hvorfor

snyde sig selv for nogen af dem?

PS: Glemte jeg at fortælle, at min hund var

ham den helt sorte, der løb bagest i feltet

og blev nr. 24? Pyt med det - han er verdens

bedste hund herhjemme hos os. Og i øvrigt

har hans løber, Marc Skovsbøg, en kæmpestor

del af æren for hans prima opførsel i

ringen. Han har trænet RIGTIGT mange

timer med ham - tak til Marc og tak til alle

løbere, der gider løbe med vores hunde.

Der var travlt i sekretariatet, hvor alle

dommernes bedømmelser blev renskrevet

fra bånd.

Figurant Hans Skaaning tager en lille

svingom med Grænsen’s Helium. Peter

Larsen i gul jakke er dommer.

Paka Gambrinus får en flyvetur

af figurant Marc Skovsbøg.

12 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Tak til alle

præmiegiverne

på HAS 2005!

Det var så imponerende - på HAS 2005 fik samtlige

deltagende hunde en pokal med hjem, sponseret af

en præmiegiver. Og på hver pokal var indgraveret

giverens navn.

På arrangørernes vegne takker Sonja Pedersen og

Agnete Kjærsgaard hermed for de mange præmietilsagn.

De håber også, at dem, der endnu mangler at indsende

det lovede præmiebidrag, snarest gør det.

Et kig på nogle af de mange, mange flotte

præmier, som Kreds 4-Roskilde havde fået samlet.

Der var præmietilsagn fra:

Kreds 1-Rødovre

Kreds 2-Amager

Kreds 4-Roskilde

Kreds 5-Hillerød

Kreds 6-Frederikssund

Kreds 7-Kalundborg

Kreds 8-Rønnede

Kreds 9-Tommerup

Kreds 10-Hjørring

Kreds 11-Randers

Kreds 12-Århus

Kreds 13-Kolding

Kreds 14-Herning

Kreds 15-Nakskov

Kreds 18-Åbenrå

Kreds 19-Frederikshavn

Kreds 22-Bornholm

Kreds 23-Slagelse

Kreds 24-Odsherred

Kreds 25-Nordfyn

Kreds 26-Vestfyn

Kreds 29-Tølløse

Kreds 30-Greve

Kreds 32-Ringkøbing

Kreds 33-Holstebro

Kreds 34-Horsens

Kreds 35-Sydfyn

Kreds 38-Haderslev

Kreds 39-Arresø

Kreds 41-Nykøbing F

Kreds 42-Hedensted

Kreds 43-Hvidovre

Kreds 44-Esbjerg

Kreds 45-Struer

Kreds 46-Køge

Kreds 49-Odense N

Kreds 51-Brøndby

Kreds 53-Nibe

Kreds 54-Brønderslev

Kreds 55-Furesø

Kreds 56-Præstø

Kreds 59-Grindsted

Kreds 60-Thisted

Kreds 62-Vallensbæk

Kreds 65-Skanderborg

Kreds 67-Aabybro

Kreds 68-Skærbæk

Kreds 70-Fredericia

Kreds 71-Grenå

Kreds 77-Tørring

Kreds 79-Odense SV

Kreds 84-Skovbo

Privatpersoner og firmaer under

Kreds 4:

Askehøj Vagt ApS

Bileksperten

Birgit Nielsen

Carsten H. Brandt’s Vognmands ApS

Flemming Petersen

Gitte & Per Olsen

InterCon Data

OPIPRO Managent ApS

Peter G. Stage

PH.VVS og Gasservice ApS

Thorsten Kleven

Villy Petersen

Vognmand Kurt Hansen A/S

Avlsrådet

Kenneler:

Akacias

Alcea

Alderslyst

Almio

Amager

Arijel

Bannebjerg

Chijas

Coronis

Dancon’s

Dandixie

Egåen

El Halcon

Elverhøj

Flokkenlund

Garodkin

Glenn

Glosemosen

Greve

Grænsen

Gubbengaard

G-Zeb

Hanito

Hassenkam

Denne lille fyr -

eller fyrinde - havde

også fået lov til at

komme med på

Hovedavlsskuet.

Hatani

Haus Heldahl

Haus Haargaard

Haus Lucien

Haus Wiener’s

Haweto

Heager

Hekami

Heksehuset

Holst

Horsnæs

Houen

Janki

Jaspani

Jørini

Kala-Lu’s

Karat

Karsbæk

Kefas

Kiami

Kimberhytten

Kisa’s

Kochen

Kojack

Koldbakken

Korskilde

Kratmosen

Langtoften

Lerbækgård

Leri

Lijmi

Lillebælt

Lille-Noller

Liva

Lyngstedet

Lærkbo’s

Maegaard

Mai Tuk

Markager

Marthasminde

Maack

Nanner

Normanner

Nydningen

Nørreheden

Paka

Pelo

Rapi

Rask

RavneRock

Rindum

Rowick

Rubini

Rylebo

Salby

Sandkærgård

Santini

Satoris

Scharmark

Skriver’s

Smed

Smetana

Snested

Sonto

Staudt

Sustcom

Svikmøllen

Svogerslev

Søvænget

Team Dika

Team Keas

Team Marlboro

Team Paka’s

Team Sajo

Team Sufra

Tesvanes

Thomsebo

Thornblad

Toto

Trilllingsgaard

Ulveskoven

Vendebjerg

Vestegnen

We-Schou

Wildmarken

Zeleco Haus

Ørnesædet

Østersøen

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 13


Dansk Kennel Klubs

Etiske anbefalinger

Dansk Kennel Klub har som allerførste

punkt i sin formålsparagraf, §3, stk. 1, følgende

tekst:

Klubbens formål er at skabe interesse

for typiske, fysisk og mentalt sunde racehunde.

Videre står der i § 9 om avlsarbejdet, at

“Sundt avlsarbejde og kontrol hermed

søges fremmet gennem samarbejde med

specialklubberne.”

Som en del af Dansk Kennel Klubs

bestræbelser på at fremme avl af fysisk og

mentalt sunde hunde, blev der for nogle år

siden udviklet et sæt etiske anbefalinger for

avl og opdræt. Disse anbefalinger blev revideret

i december 2004 og bringes herunder

i deres helhed som rettesnor for alle

opdrættere i Dansk Kennel Klub - og dermed

også i Schæferhundeklubben:

1. Det påhviler enhver, der udvælger en hund til opdræt, at vurdere, om avlsdyret

fysisk og mentalt er egnet til avl.

2. Det skal tilstræbes, at der i avlen kun anvendes hunde, der kan parre sig

naturligt samt føde og opfostre hvalpe på naturlig vis.

3. En tæve bør ikke indgå i avlen, før den er fuldt udviklet.

4. En tæve bør maksimalt have 4-5 kuld i sin levetid - og sidste kuld inden

tæven fylder 8 år. Efter 2 kuld bør tæven have en pause, så mindst én løbetid

ikke udnyttes til parring.

5. Hunde med arvelige defekter bør ikke anvendes i avl. Parringer, der har

givet hvalpe med alvorlige defekter, bør naturligvis ikke gentages.

6. Parring mellem hunde nærmere beslægtet end fætter-kusine bør undgås.

7. Avl, hvor enkelte hunde antalsmæssigt dominerer avlen inden for en race,

bør undgås.

8. Så længe hvalpen er i opdrætterens varetægt, skal denne sikre

hvalpene en fysisk og mentalt god opvækst, herunder en god prægning.

9. Opdrætteren bør give hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger

om forældredyrene og om racens egenskaber og behov.

De etiske anbefalinger er netop anbefalinger.

De er ment som en hjælp til specialklubber,

opdrættere, hanhundeejere osv. til

at fremme sundt opdræt. Men i en kommentar

i Dansk Kennel Klubs medlemsblad

“HUNDEN” nr. 5, maj 2004, skriver juridisk

konsulent, Kurt Sørensen, blandt andet:

“I forhold til juraen og købeloven er det

heller ikke uinteressant, at de etiske anbefalinger

foreskriver, at så længe hvalpen

er i opdrætterens varetægt, skal denne

sikre hvalpene en fysisk og mentalt god

opvækst, herunder en god prægning.

Grove overtrædelser heraf kan bringe en

opdrætter i konflikt med DKK’s love som

en modarbejdelse af DKK’s eller en samarbejdende

specialklubs interesser.

Yderligere fastslår de etiske anbefalinger,

at det er opdrætterens pligt at give

hvalpekøberne fyldestgørende oplysninger

om forældredyrene og om racens

egenskaber og behov. Forsømmes dette -

specielt for så vidt angår oplysninger om

forældredyrene - og har opdrætterens forsømmelse

heraf haft betydning for køberens

bedømmelse af hvalpen, har opdrætteren

som sælger ikke opfyldt den loyale

oplysningspligt, som købeloven foreskriver

(købeløvens §76, stk. 1, pkt. 3). Det

kan få konsekvenser.“

Læs eventuelt mere på

www.dansk-kennel-klub.dk.

Red.

10. Både opdrætter og hanhundeejer

bør følge afkommets udvikling til

voksne hunde og derudfra løbende

vurdere deres avlsdyr.

14 · Schæferhunden · 9 · september 2005


SPH-DM 2005

Det er med stor glæde,

i Kreds 45 - Struer

at vi om få uger kan byde velkommen til deltagere,

dommere og tilskuere ved årets

DANMARKSMESTERSKAB for SPORHUNDE

der afholdes

den 22. og 23. okt. 2005

I Kreds 45-Struer har vi længe set frem til at

få lov til at afholde SPH-DM, og vi vil

bestræbe os på at arrangere et mesterskab,

hvor det sportslige er i højsæde. Vi håber

naturligvis også, at faciliteterne uden om

selve konkurrencen er tilfredsstillende. Du

kan løbende følge med i planlægningen på

www.kreds45.dk

Vi glæder os til at byde forhåbentligt 26 deltagere

velkommen, og en særlig velkomst

skal lyde til dommerne Harry Hansen og Per

Svold-gaard Nielsen. Sammenlagt skal de

nok få lov at trave nogle kilometre i løbet af

weekenden.

Udgangspunktet for SPH-DM bliver kredsens

klubhus, og sporarealerne vil være

beliggende mellem 2 og 15 km herfra. Vi har

bestræbt os på at finde sporarealer, der dels

har en ens svær-hedsgrad og dels i videst

muligt omfang er tilskuervenlige. Så tøv ikke

med at komme til Struer og opleve et

Danmarksmesterskab i en af de discipliner,

hvor hunden virkeligt skal arbejde for opgaven.

Vi håber hermed at se rigtig mange af klubbens

medlemmer til en god og fornøjelig

weekend.

Med venlig hilsen

Bernhard Bertelsen, Kredsformand

Praktiske oplysninger:

Overordnet tidsplan

Fredag

Kl. 16.00 Cafeteria åbner

Kl. 17.00 Sekretariat åbner

Kl. 20.00 Lodtrækning

Kl. 22.00 Cafeteria lukker

Lørdag

Kl. 07.00

Kl. 08.30

Kl. 09.00

Kl. 17.00

Kl. 19.00

Kl. 24.00

Søndag

Kl. 07.30

Kl. 09.00

Cafeteria og sekretariat åbner

Velkomst og væsentest

Afgang til sporarealer

Konkurrencen afbrydes

Kammeratskabsaften

Kammeratskabsaften slutter

Cafeteria åbner

Afgang til sporarealer

Præmieoverrækkelse

Forplejning

Der vil være mulighed for at købe en varm ret

fredag aften, og såvel lørdag som søndag morgen

vil der være stort “ta’ selv-morgenbord”.

Under selve konkurrencen er der ikke indlagt

middagspause, men der vil være rig mulighed

for at købe forplejning og drikkevarer fra cafeteriavognene

på sporarealerne.

Kammeratskabsaften

Lørdag aften afholdes en hyggelig og fornøjelig

kammeratskabsaften, hvor der serveres en

festmenu. Tilmelding til kammeratskabsaften

kan fo-retages på www.kreds45.dk eller til

Bjarne Jensen på telefon 4043 9065 så tidligt

som muligt og senest den 12. oktober. Prisen

for at deltage udgør 125 kr. pr. person. Der vil

være enkelte billetter, der kan købes under

konkurrencen til 150 kr.

Kørselsvejledning

Kredsens træningsplads og klubhus er beliggende

på Brasholmvej 6 i Struer (telefon 9786

5023). Den nemmeste måde at finde vej på er

ca. 1,5 km syd for Struer på landevejen mod

Holstebro i rundkørs-len at dreje mod Ølby.

Efter ca. 1,5 km kommer der en ny rundkørsel,

hvor der drejes af i første afkørsel mod Ølby.

Herefter vælges den første vej på højre hånd,

som er Brasholmvej (når du svinger ind på

Brasholmvej, skal du have kirken på din venstre

side). Det kan oplyses, at der vil være

opstillet skilte fra rundkørslen ved landevejen.

Yderligere oplysninger

Følg med på www.kreds45.dk, og har du yderligere

spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Søren W. Schubert, tlf. 9742 8266.

Overnatningsmuligheder

Hoteller og kroer:

Grand Hotel Struer

Østergade 24, 7600 Struer.

Tlf. 9785 0400.

Hunde må ikke medtages på værelser

- beliggende 2 km fra klubhus.

Humlum Kro

Vesterbrogade 4, Humlum, 7600 Struer.

Tlf. 9786 1764.

Hunde må medtages på værelser

- beliggende 8 km fra klubhus.

Hotel Færgekroen

Hovedvejen 4, Oddesund, 7790 Thyholm.

Tlf. 9787 5020.

Hunde må medtages på værelser

- beliggende 12 km fra klubhus.

Vandrehjem:

Struer Vandrehjem

Fjordvejen 12, Bremdal, 7600 Struer.

Tlf. 9785 5313.

Familierum med eget bad og toilet.

Hunde må ikke medtages på værelser

- beliggende 2 km fra klubhus.

Privat værelsesudlejning:

Else Ernst

Kløvenhøj 5, Ølby, 7600 Struer.

Tlf. 9796 5210.

Udlejning af enkelt- og dobbeltværelser

- beliggende 1 km fra klubhus.

Feriehusudlejning:

Udlejningsbureauet “Limfjorden”

Fiskergade 1, 7600 Struer.

Tlf. 9785 1685.

Campingpladser:

Bremdal Camping

Fjordvejen 12, Bremdal, 7600 Struer.

Tlf. 9785 1650.

Udlejning af hytter og campingvogne

- beliggende 2 km fra klubhus.

Skovly Camping

Gl. Landevej, Toftum Bjerge, Humlum,

7600 Struer. Tlf. 9785 1330.

Udlejning af hytter og campingvogne

- beliggende 10 km fra klubhus.

Mejdal Camping

Birkevej 25, 7500 Holstebro.

Tlf. 9742 2068.

Udlejning af hytter - beliggende

15 km fra klubhus.

En situation fra sidste års Sporhunde-DM i Kreds 14-Herning. Bo Nielsen med Pa-Schacks Narco og

dommer Søren Schubert.

Foto: Red.

Af pladsmæssige årsager vil det ikke

være muligt at campere ved konkurrencepladsen.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 15


Herning

- en sommeroplevelse hos Kreds 14

Den traditionelle Herning Open blev

afholdt hos Kreds 14 den 16. og 17. juli.

Under forberedelserne om fredagen fik vi

så megen regn, at vi var bange for, at det

hele skulle drukne i regn og pløre. En overgang

var det så slemt, at vi overvejede at

indføre en sidedisciplin i hundesvømning,

blot for at få noget positivt ud af det dårlige

vejr.

De første deltagere ankom fra fredag middag,

og lige så stille kom arrangementet i

omdrejninger.

Lørdag morgen kl 09.00 var der velkomst

ved vor dommer Peter Rohde,Tyskland, og

prøveleder Kurt Jensen. De gav deltagerne

et par gode ord med på vejen og ønskede

alle en god og sportslig konkurrence.

Vejret havde besluttet sig for at følge vor

plan og fordelte sig fint mellem sol, overskyet

og et par byger. Et rigtigt hundevejr.

Der var tilmeldt 33 hold, som stillede i

enten IPO eller BHP-programmet. Alle

hunde kunne stille, hvilket betød, at der var

en stor håndfuld hunde af andre racer end

schæferhunden. Der skal stilles i mindst

den sværhedsgrad, hvor der tidligere er bestået

prøve. Det betød, at næsten halvdelen

stillede i sværhedsgrad et. Programmet var

lagt med seks hunde i gruppe B, herefter

seks hunde i gruppe C og så fremdeles.

Vore to dygtige figuranter Henrik Nielsen

og Jan Rasmussen sikrede et fortræffeligt

og ensartet figurantarbejde,som var med til

at få det bedste frem i hundene.

Mange af deltagerne benyttede lejligheden

til en miniferie. De havde taget telt,

børn og ægtefælle med, og når der ikke

blev kikket på hundearbejde,var der afslapning

på Kreds 14’s teltplads eller med hunden

på træningspladserne. Det meste af

tiden blev dog brugt i og ved det store telt

på konkurrencepladsen. Ud over at se hundearbejde

i høj klasse, kunne der købes al

slags udstyr til hunden og forplejning til

hundefører og tilskuer.

Over 60 deltog i den hyggelige fællesspisning

lørdag aften. Der blev serveret helstegt

gris og salatbar.Ved 23-tiden begyndte

trætheden at melde sig, og kun de mest

hårdhudede blev oppe til efter midnat.

Herning Open sluttede søndag eftermiddag

med dommeren og prøvelederens

rosende ord til deltagerne for høj kvalitet i

hundearbejdet og god sportslig optræden.

Der var tak til figuranter og Kreds 14 for et

godt og hyggeligt arrangement.

Herefter var der overrækkelse af præmier

til de fem bedste hold og en særlig pokal til

bedste B og C-arbejde.

Resultater

Som nummer et kom Søren Poulsen med

Troldbjergs Fenzi og Jens Vinther med Crog

v. Forstermore - i alt 193 point.

På andenpladsen kom John Rasmussen

med Yasso v. Herding Brook og Heine

Jacobsen med Segerviljan’s Bozak - i alt 191

point.

På en delt tredjeplads kom Frank Olsen

med ChaDe’s Xombie og Jens Carlseng

med ChaDe’s Xaro - i alt 191 point.

På en delt tredjeplads kom Jean Rytter

med Limba v. Greifenring og Jesper Klinge

med Daneskjolds Uzi - i alt 191 point.

På femtepladsen kom Jens Carlseng med

ChaDe’s Tammi og Bettina Carlseng med

ChaDe’s Onik - i alt 190 point.

Bedste B-program blev gennemført af

Dennis Rohde med Atenagårdens Yari med

97 point, og bedste C-program blev gennemført

af Heine Jacobsen med Segervil-

En af de deltagende

hunde har fået et godt

greb i figurant Jan

Rasmussen.

Et flot svæv i flugtspring

med apportering.

Fra afslutningsceremonien

og uddeling af præmier.

Et kig ud over de mange deltagende hold.

16 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Open

jan’s Bozak med 98 point.

Et stor tillykke med de flotte placeringer.

Alle point og placeringer kan ses på vor

hjemmeside www.kreds14.dk.

Kreds 14 vil gerne sige tak til alle deltagere,

dommere, figuranter, hjælpere og

andet godtfolk,som har tilbragt weekenden

hos Kreds 14. Også en tak til vore sponsorer

Dog Sport, Erlands Hundeartikler, SMC

biler og Canone Dogfood,som har fået økonomien

til at hænge sammen.Vi håber at se

alle igen samt en masse andre hundefolk,

som vil have en hyggelig weekend i hundens

tegn.

Med venlig hilsen

Ole Høyer

PRK - Kreds 14-Herning

En af de lokale deltagere - Niels Bay med Mock’s Dunga.

Vi fører alt til

træningsarbejde

og udfører specielle

opgaver i læder og

webbing.

Reparation af

dragter/ærmer m.v.

Salg af foder.

Åbningstider:

Mandag lukket, tirsdagfredag

14.00-18.00,

lørdag 10.00-15.00,

søndag-helligdage

LUKKET

Vi fører beskyttelsesudstyr

fra: FRABO,

SCHWEIKERT og KLIN

Leverandør til

Politiets, Flyvevåbnets og Told/Skats tjenestehunde

ApS

»Skelgården«, Sallevvej 39 . 4622 Havdrup

Tlf. 4618 7724 . Fax 4618 7725

E-mail: kenjan@kenjan.dk . Hjemmeside: kenjan.dk

Løbegården er opbygget af 20 mm firkantrør med tremmer af 5

mm stål med 50 mm aftand mellem hver tremme. Det hele er

sammensvejset til moduler, der fås i størrelse 1000 x 1800 mm

(længde x højde).

Varmegalvanisering af højeste kvalitet udgør en effektiv rustbeskyttelse

og gården kan stå ude hele året rundt i skiftende vejrlig.

Dørmodulet er af standardlængde 1000 mm med en 600 mm

døråbning.

Løbegården kan samles i

utallige kombinationer.

Overliggere, spær og

trådholdere alt efter behov.

Specielle mål og

ønsker udføres.

Ring eller skriv til:

MetalicaFyn ApS

Glasvænget 6 · 5492 Vissenbjerg

Telefon 64 47 35 66

Fax 64 47 36 37

E-mail: Ann-Hedegaard@mail.dk

www.nielsen-hedegaard.dk

LØBEGÅRD

• Løbegården, der passer til

alle hunderacer

• Uendelige kombinationsmuligheder

• Standardmoduler

• Ingen rust – varmegalvanisering

• Prisbillig

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 17


Nordiske mesterskaber for

politihunde

i Holstebro

Simba har godt fat i Søren Bjæverskovs

hel-beskyttelsesdragt. Læg mærke til pistolen

i Sørens højre hånd.

Tekst og fotos: Lotte Albret Wissing

I dagene 2.-4. juni var det Danmarks

tur til at afholde de Nordiske mesterskaber

for politiets patrulje- og narkotikahunde.

Konkurrencen blev afviklet

i Holstebro, og der var meget interessant

hundearbejde at kigge på - også

en del anderledes end det, vi er vant til

i Schæferhundeklubben.

Og den individuelle Nordiske Mester

i patruljehundeklassen blev såmænd

ikke mindre end danske Jørgen Weinkouff

Petersen, politihundefører og

medlem af Kreds 11-Randers, med

Hajens Laban.

Deltagerne kom alle fra politiet i Norge,

Sverige, Finland og Danmark, og hvert land

stillede med et hold på tre patruljehunde

og en narkotikahund, samt reserver. Torsdag

og fredag var der sporsøg, feltsøg, personsøg

og rondering på programmet. Disse

discipliner var dog lukket for almindeligt

publikum.

Figuranter fra Schæferhundeklubben

Men lørdag den 4. juni var der lydighed og

forsvarsarbejde på Holstebro Stadion, hvor

alle var velkomne til at komme og kigge på.

Og det var hyggeligt at møde flere af Schæferhundeklubbens

medlemmer, der havde

fundet vejen forbi, heraf et par af vore

brugsprøvedommere. Arrangementet var

også brugsmæssigt interessant for os i

Schæferhundeklubben, fordi to af vore dygtige

figuranter, Henrik Nielsen og Kent

Thing - begge fra Kreds 59-Grindsted - var

blevet inviteret til at figurere lørdag eftermiddag.

Og Søren Bjæverskov, som selv er

politihundefører og velkendt medlem af

Schæferhundeklubben, var figurant i fuld

beskyttelsesdragt.

Kompliceret pointsystem

Vejret var mildest talt rædselsfuldt - det var

gråt, trist og regnede det meste af dagen.

Men tilskuerne kunne sidde i tørvejr på

den overdækkede tribune og nyde de 12

deltagende patruljehunde, hvoraf de fleste

var schæferhunde, og deres førere. Om formiddagen

var der lydighed, og om eftermiddagen

stod den på forsvarsarbejde -

eller angreb, som politiet kalder denne

disciplin. Ekvipagerne kom ind skiftevis en

fra hvert land, og der var spænding om

resultatet til det sidste pga. et meget indviklet

pointsystem. Bedømmelsen sker

efter en 10 point karakterskala efter hver

enkelt øvelse, og de afgivne points ganges

med et forudbestemt koefficienttal for den

pågældende øvelse. På den måde vægtes

nogle øvelser højere end andre. Der er en

dommer og en assistent fra hvert deltagende

land.

Anderledes øvelser

end i Schæferhundeklubben

Selve konkurrenceprogrammet er baseret

på svensk politis mønstringsøvelser iblandet

momenter og detaljer fra de øvrige deltagende

lande - fra Danmark især PH’s program

(Politihundeforeningen). En af de

øvelser, vi ikke kender i Schæferhundeklubben

- og måske også gerne vil være fri

for - er “Halsgivning på kommando”.

Hunden sidder på plads, og hundeføreren

beordrer den til at give hals på kommando.

Halsgivningen skal foregå i mindst 10 sek.

og afsluttes med en ny kommando. For at

opnå point kræves mindst 3 glam.

En anderledes øvelse er også “Frem-adsendelse

med indkald”. Hunden skal på kommando

i hurtig gangart flytte sig mindst 10

m frem foran den gående hundefører, men

samtidigt holde kontakt - den må altså ikke

bare styrte af sted.Hunden kaldes tilbage på

plads, mens hundeføreren fortsætter sin

gang fremad, og den skal løbe hurtigt ind,

men må ikke løbe bag hundeføreren. For en

udenforstående som undertegnede ligner

øvelsen nærmest en spadseretur.

I angrebsøvelserne skal hunden, for at

opnå højeste point, konstant foretage angreb,

så længe figuranten bevæger sig, det

vil sige flygter/forsøger at flygte og retter et

angreb mod hundeføreren eller hunden.Vi

skal huske, at der her er tale om højtuddannede

politihunde, som bruges i aktiv

tjeneste. Men når figuranten kommanderes

til at stå stille og hunden til at slippe, skal

den slippe.Angreb på en stillestående figurant

medfører automatisk diskvalifikation.

I modprøven med stokkeslag må hunden

ikke slippe figuranten, før hundeføreren

har afvæbnet ham. Først derefter begynder

bevogtningen. Og så er der selvfølgelig

øvelsen “Stop af pistolbevæbnet forbryder”,

hvor figuranten er iført hel beskyttelsesdragt

(og ligner en Michelin-mand med

rugbrød under armene og mellem benene)

og affyrer to skud. Igen må hunden først

slippe, når figuranten er afvæbnet og våbnet

sikret.

Hunden er sprunget over flugtspringet og dækket af på den modsatte side, hvor den

afventer kommando til tilbagespring fra hundefører Bent Stokbæk. En af de svenske

dommere holder øje.

Dommeren - en fra hvert deltagende land - afgiver

18 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Jørgen Weinkouff Petersen og Hajen’s Laban viser indtransport af figurant Kent Thing.

Det vil føre for vidt at beskrive de øvrige

discipliner i konkurrencen her.Men spændende

var det at få mulighed for at se flot

prøvearbejde på en lidt anderledes måde

end sædvanligt. Og det var da opmuntrende,

at Danmark vandt det individuelle

mesterskab for både patruljehunde og narkotikahunde

og dermed også holdmesterskabet.De

ønskes held og lykke,når de skal

til Norge og forsvare mesterskabet til næste

år.

Nordiske mestre -

Jørgen og Simba

Politiassistent ved Randers Politi, Jørgen

Weinkouff Petersen, og Hajen’s Laban - til

dagligt kaldt Simba - har deltaget i Nordiske

Mesterskaber for Politihunde 3 gange før i

år, men det er første gang, de står som vindere

af klassen for patruljehunde. Efter

nogle gode resultater i de to første angrebsøvelser

havde Jørgen på fornemmelsen, at

sejren kunne være hjemme, men han vidste

også, at den svenske vinder fra sidste år

pustede ham i nakken. Desværre missede

den dygtige svenske malinois-tæve tilbagespringet,

og så var Jørgen og Simbas flotte

sejr hjemme. Lang tids intensiv træning

blev kronet med titlen Nordisk Mester.

Jørgen har været medlem af Schæferhundeklubben

i ca. 15 år - alle årene i Kreds 11-

Randers. Familiens første schæfer blev

egentlig købt som familiehund, men da

Jørgen fik mulighed for at uddanne sig til

tjenestehundefører i politiet, blev hunden

også uddannet. Og medlemskabet af Schæferhundeklubben

har gennem årene givet

Jørgen mulighed for at følge med i, hvad

der rører sig inden for racen.

For 8 år siden døde Jørgens daværende

tjenestehund. Han havde i nogen tid gået

og bemærket Hulgaards Karlo - en tjenestehund

med stor udstråling. Så da der blev

født et kuld hvalpe efter Karlo og Hajen’s

Daffi hos Kennel Hajen i oktober 1997,blev

lille Simba anskaffet som ny tjenestehund.

Jørgen synes, at det er vigtigt at få sin nye

samarbejdspartner fra 8 ugers alderen, så

han kan præge den fra starten. Hans hunde

har altid boet sammen med den øvrige

familie, som også tæller hans kone og to

børn, og Jørgen lægger stor vægt på, at tjenestehunde

også kan fungere som familiehunde.

Og det kan Simba i allerhøjeste grad. Han

er meget tillidsfuld og venlig og god til at

disponere sine ressourcer. Han leger gerne

med børnene, er særdeles initiativrig og

elsker at komme med bolde og alt muligt

andet, når han har lyst til at aktivere sine

mennesker.Og så er han god til at slappe af,

når han skal. Men når det gælder arbejdet,

er han straks i omdrejninger og ved, når det

gælder. Jørgen fortæller, at et af Simbas

største fortrin er hans store evne til at koncentrere

sig, når han arbejder. Og det er

bestemt en evne, der også kommer Jørgen

til gode til konkurrencer.

Jørgen kan godt lide at gå til konkurrencer

- mest i Politihundeforeningen (PH),

hvor programmet ligger meget tæt op af de

obligatoriske mønstringer, som alle aktive

tjenestehunde skal bestå årligt. Jørgen

synes, at det er spændende at se, hvor langt

man kan komme med sin træning og se

resultater - og så holder det hundens kunnen

ved lige rent arbejdsmæssigt. Om der

er nerver på? Jo da, siger Jørgen, han er da

sundt nervøs - men med en godt gennemarbejdet

hund ved man nogenlunde, hvor

man står.

Simba er en gruppe 1-tjenestehund - den

højeste uddannelse for patruljehunde i

politiet. Det vil sige, at han og Jørgen kan

blive tilkaldt til grove forbrydelser såsom

røverier, drab og voldtægtssager, hvor der

kun må anvendes gruppe 1-hunde. Og med

sine knap 8 år er Simba en meget dygtig og

erfaren tjenestehund. Indtil videre har han

givet sine gode gener videre til ca. 8 kuld

hvalpe, hvorfra der går 7-8 stykker mini-

Simba’er rundt i politiets tjeneste. Og

Jørgen er glad for, at Simbas gode egenskaber

bliver sikret for fremtiden på denne

måde.

Her afvæbner politiassistent Hans Henrik

Sørensen figurant Henrik Nielsen. Hunden

må ikke slippe, før figuranten er afvæbnet.

ver points efter hver øvelse.

Om eftermiddagen klarede det en anelse op - og så kom de gæve dommere ud af teltet.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 19


mini-TEMA: Nordjylland

En landsdel med gang i!

Schæferhundeklubben er p.t. delt op i seks landsdele (LD), med et antal kredse samlet i hver. Der er mildt sagt stor

forskel på aktivitetsniveauet i hver landsdel, for mange medlemmer vælger at lægge kræfterne på kredsniveau og ser

landsdelene som et unødvendigt og energikrævende mellemled.

Men i Landsdel 6 - Jylland Nord - forsøger man i stedet at puste liv i aktiviteter, der kan samle medlemmerne i dette

område. Dette mini-tema handler om forskellige initiativer og personer, der på hver deres måde arbejder for at højne

sammenholdet i deres krog af Schæferhundeklubben - Nordjylland. Fordi samarbejde mellem flere kredse i samme egn

kan komme flere medlemmer til gode.

Red.

Beg. B og B/C-match

i Hjørring

28. maj var datoen, vi havde valgt til dette

arrangement. Ikke en dato, der passede

alle, men der er mange arrangementer i

Schæferhundeklubben, og så må man foretage

et valg. Arrangementet lige i denne

form er nyt, selv om ideen med lokale konkurrencer

har en lang tradition også heroppe

i LD-6. Men der har været stagnation

på området, og vi mener, at det er noget, vi

generelt gør for lidt ud af i vores klub.

Måske er det en af årsagerne til, at det ser

lidt sløjt ud med medlemstallet, der er

svagt vigende i modsætning til en klub som

DcH (Danmarks civile Hundeførerforening.

Red.), der melder om god fremgang.

Hvis der var flere konkurrencer på lavt

niveau, så var der en mulighed mere for

både nye og gamle medlemmer at have

noget at samles om, arbejde med og se

frem til. Det er en af måderne, hvorpå man

kan skabe en klubånd og et sammenhold i

en forening.

Vi ville altså forsøge her i Kreds 10-Hjørring

at gribe tilbage og genoplive noget,

man tidligere har

kunnet samles

om.

Bea Thorén og

Bayogi Prima

afslutter apportering.

Blandt de gode arrangementer, der huskes,

var en B/C-match i Kreds 19-Frederikshavn.

Den kørte godt gennem nogle år, men sygnede

så hen. Endnu tidligere havde vi i

Kreds 10 en åben match i alle programmer.

Også den kørte godt en tid med god tilslutning,

men det var i de store år i 80’erne, og

i dag er medlemsgrundlaget noget mindre.

For at sikre en god tilslutning, og for at

der skulle være mulighed for deltagelse for

så mange som muligt inklusive nye medlemmer,

bestemte vi, at det skulle være en

konkurrence både for Beg. B og B/C.

Vi sendte tidligt indbydelse ud til alle

kredse i LD-6,og ved en rundringning senere

til BRK’erne fik vi en masse positive tilkendegivelser,

der gik på, at man syntes

godt om ideen og også ville arbejde for tanken

i hjemkredsen.

Da tilmeldingsfristen var udløbet, så vi på

antallet og måtte spørge os selv, om tallet

var tilfredsstillende. Svaret var både og. Der

var et pænt antal deltagere på 32, der startede.

Hovedparten deltog i B/C-afdelingen,

og det var i og for sig et fint antal. Der var

nok til at fylde en dag ud, en dag som gik

fra kl. 10 til kl. 16, så hvis der havde været

mange flere,var det blevet nødvendigt med

en ekstra dommer.

Altså et tilfredsstillende antal deltagere,

men vi kunne godt have ønsket en bredere

opbakning. Det viste sig nemlig, at alle

hundene kom fra 3 kredse: 81-

Løkken/Vrå, 54-Brønderslev og 10-

Hjørring og dertil en enkelt hund

fra DcH-Støvring.

Selv om det havde givet os lidt

flere problemer, havde vi

gerne set nogle hunde fra de

øvrige kredse.

Hvad var grunden til, at

de udeblev, når der

ellers fra starten lød

til, at der var god

opbakning om

ideen? Er der

efterhånden

Jørgen Væhrens klar til apportering med

Triumphs Utara.

for lidt tradition i vores klub for at konkurrere

på et jævnere plan? Blev der fyret nok

op under medlemmerne rundt i kredsene

af BRK’ere og træningsledere? Vi ved det

ikke, men vi synes stadig, at ideen er god,

og vil forsøge at gentage spøgen næste år.

Skulle nogen have gode ideer eller forslag

til forbedringer,er vi meget modtagelige,og

vi håber selvfølgelig på god opbakning,

som helst skal starte længe før arrangementsdagen.

Selve dagen forløb på bedste vis, ikke

mindst takket være et grundigt forarbejde

af vores BRK’er Ole Skov Mortensen, som

allerede under arbejdet med DM i 2003

havde vist, at han havde tag på endog store

arrangementer.

Vejret var perfekt og blev først hen mod

slutningen virkelig varmt, så det passede

20 · Schæferhunden · 9 · september 2005


hundene godt. Dommeren Flemming Due

sørgede for fordelingen af pointene, og

Carsten Søhus, Kim Skov Mortensen og

Mads Jensen deltes om figurantarbejdet.

Forløbet var tilrettelagt således, at der

veksledes mellem B, Beg. B og C, så alle

afdelinger var i gang dagen igennem. Her

så vi hundearbejde på mange niveauer, og

det var dejligt, at også landsdelens meget

dygtige hundeførere bakkede op omkring

arrangementet. Det gjorde selvfølgelig, at

vinderchancerne nok blev mindre for den

jævne hundefører, men til gengæld fik vi

lejlighed til at se meget forskelligt hundearbejde,

og for hundeførerne var der stadig

mulighed for at opleve spændingen ved at

stille op samtidig med,at man kunne prøve

sin hund af i en uhøjtidelig atmosfære.

Endelig er der på sådan en dag god lejlighed

til at få en snak med andre hundefolk.

Vi ser i vores klub efterhånden en tendens

til, at det kun er toppen, der deltager. Det

gælder både skuer og konkurrencer. Det er

en uheldig udvikling, for en top trives

bedst, når der også er en god bredde

nedenunder.Vi havde netop tænkt os dette

arrangement

som et

sted, hvor alle

kunne mødes, og hvor

det ikke bare gik ud på at

vinde,men at have en god dag,hvor

man kunne se hundearbejde på mange

niveauer, måske lære noget og få en hyggelig

hundedag. Derfor var vi også glade for,

at så mange forskellige hundefolk mødte

op og var med til at gøre det til en god dag.

Hans og Lise tog sig af forplejningen og

sørgede for, at ingen behøvede at gå sultne

hjem.

Arne Bak Rasmussen

Tilskuerne

nød det gode vejr.

Houens Cirkeline lige før hun fanger figuranten

Mads Jensen.

Jan Christensen runder skjulet, mens Satoris Rosty passer på figuranten Mads Jensen.

Dommeren Flemming Due takker af.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 21


mini-TEMA: Nordjylland

Hvor der er vilje, er der

Jan Vejen...

Tekst og fotos: Lotte Albret Wissing

Han beder myndigt hundeførerne

om at komme nærmere på den

store græsbane og gøre sig klar

med hundene. Det er de små hvalpe

først, og de bliver stillet op på en

række foran ham. Han kigger lidt på

opstillingen og kommenterer fejl og

giver gode råd om, hvordan hvalpene

vil præsentere sig bedst. Så bliver

hundeførerne bedt om at sætte

hvalpene i trav, og han følger dem

opmærksomt med et skarpt blik

hele vejen rundt. Da de kommer tilbage,

samler han dem omkring sig,

beder førerne vise hvalpenes tænder

og kommer hele tiden med råd,

vejledning og anvisninger. Efter

hvalpene følger de unge hunde og

til sidst de rutinerede.

Vi er til ringtræning i Kreds 53-Nibe, og det

er avlsvejleder Jan Vejen, der styrer slagets

gang.Ved hans side har avlsvejlederaspirant

Lise Lotte Houen travlt med at lytte,lære og

hjælpe til med det praktiske. Hun ved, at

hun har en krævende, men også meget

vidende læremester, som vil gennemgå

dagen med hende senere som et nødvendigt

led i hendes uddannelse.

Glemte jeg at sige, at Jan Vejen er spastisk

lammet og sidder i kørestol? Men det afholder

ikke en ildsjæl som Jan fra at dyrke sin

passion, arbejdet med schæferhunde. Og

Jan har en virkelig solid baggrund og viden

i bagagen.Aftenen før ringtræningen sidder

vi i Lise Lotte og Christian Houens hyggelige

stue i Vrå og får os en sludder om dengang,

før Jan blev syg.

Jan Vejen, 49 år, blev medlem af Schæferhundeklubben

i 1975. Han begyndte tidligt

at interessere sig for avl, studerede de tyske

linier nøje og erhvervede kennelmærket

Tøtmosen i 1977.Interessen blev undervejs

støttet af Arne Bak Rasmussen,som altid var

klar med gode råd og vejledning. Jan deltog

i et væld af udstillinger, løb med et utal af

hunde og havde flere årsvindere af eget

opdræt på Hovedavlsskuer. Han opnåede

også at få opdrætternålen på et Hovedavlsskue.

Hans opdræt kvalificerede sig også til

DM og EM i BHP3, ligesom hunde fra hans

kennel har deltaget i BHP-pokalmatcher.

For sin store indsats i kredsarbejdet, som

avlsvejleder og samarbejde med specielt

Avlsrådet blev Jan udnævnt til æresmedlem

af Schæferhundeklubben på repræsentantskabsmødet

den 24. marts 2002.

Jans sygdom har over de sidste ca. 15 år

efterhånden gjort ham 100% afhængig af

kørestol og hjælp til at komme omkring.

Men det forhindrer ham altså ikke i fortsat

at bidrage med sin store all-round viden om

schæferhunde og at have visioner om en

god schæferhundeklub:

- Det er vigtigt med en rød tråd i klubben,

understreger han. - Schæferhundeklubben

skal være for alle, både høj og lav. Det ville

være dejligt, hvis alle var på bølgelængde -

det er vigtigt at respektere andre, som de

er. Medlemmer med forskellig baggrund

kan bidrage en masse til klubben.

Jan beklager tendensen til, at det er de

samme “gamle”, der driver hjulene i Schæferhundeklubben:

- De gamle laver for meget, mener han. -

Det er dejligt, når der er nogle nye, der

tager fat ude i kredsene.

Vores snak kommer hurtigt til at dreje

hen imod, hvad en avlsvejleders funktion

egentlig er, for mange medlemmer kender

ikke avlsvejlederne.

- Vi avlsvejledere har bl.a. en basisviden

Der er ikke meget, der undslipper Jans opmærksomhed, og hver enkelt hundefører får en masse gode råd.

Og som en ekstra bonus bliver hvalpene vænnet til kørestolen og larmen fra dens motor.

22 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Jan Vejen og avlsvejlederaspirant Lise Lotte Houen konfererer om aspekter ved

ringtræningen.

om de linier, vi avler på i dag, inklusive

brugslinierne, fortæller Jan. - I forhold til

nye opdrættere betyder det, at vi kan vejlede

om valg af egnede avlspartnere. Men en

avlsvejleder kan meget andet. Vi kan f.eks.

stå for ringtræningen af de nye hvalpe og

unghundene ude i kredsene. Derved får vi

mulighed for at holde øje med hvalpenes

tilstand og kan rådgive om røgt og pleje af

hvalpen. Avlsvejlederen kan også give nyttig

information om de forskellige hundes

baggrund og eventuelle værdi som avlshund,

hvis ejeren er interesseret i det.

- Rent praktisk kan avlsvejlederen også

fortælle nye hundeejere om, hvad der sker

på skuer, hvordan ejerne kan forberede sig

selv og deres hvalpe, og hvad dommeren

ser på i sin bedømmelse af hunden, fortsætter

Jan. - Og avlsvejlederen kan eventuelt

samle de nye og tage med dem på et skue

for at støtte dem og stimulere deres interesse

for skuer. Det kunne måske også forebygge

den dårlige “uden for ringen”-kultur,

som synes at brede sig på skuerne, ved at

avlsvejlederen foregår de nye udstillere

med et godt eksempel.Det er vigtigt ikke at

stå og råbe op, synes Jan, men snarere lade

folk komme til én, så man kan forklare og

vejlede.

Jan er i øvrigt meget positiv over for de

nye tiltag om at lade ejeren selv vise hvalpe

i 4-6 måneders alderen frem for dommeren.

Det kan tage presset af både hvalp og fører,

at hvalpen ikke skal vises frem,som om den

var en voksen og erfaren top-udstillingsstjerne.Avlsvejlederne

kan også stå for mixmatch’er,

som er en sjov og lærerig introduktion

til skuer.

Som avlsvejleder kan man også hjælpe

nye hvalpekøbere med at finde den rigtige

hvalp. Men pga. Internettet går folk ofte

direkte til opdrætteren. Det er synd, synes

Jan, for derved udnyttes avlsvejledernes

store baggrundsviden ikke optimalt til at

matche hvalpene og deres nye ejer. Der er

ikke tale om at fremhæve en kennel frem

for en anden,understreger Jan,for det er en

tillidssag at være avlsvejleder. Men avlsvejlederne

er vant til at have med hvalpekursister

at gøre og kender de overvejelser, de

nye hvalpeejere har gjort sig i forbindelse

med anskaffelse af en schæferhund.

Faktaboks

Avlsvejledernes arbejdsområder

- kredsens og klubbens funktion

- arrangementsafvikling

- hunden røgt, pleje, fodring

og udviklingstrin

- ringtræning

- avlspartnersammensætning

- grundlæggende genetik

- indsigt i det danske avlsmateriale

- kendskab til aktuelle tyske linier

(Kilde: Gældende bestemmelser - www.schaeferhund.dk)

Generelt savner Jan mere dialog mellem

avlsvejlederne og opdrætterne. Han synes,

det er vigtigt at gøre opdrætterne opmærksomme

på,hvordan avlsvejlederne kan støtte

dem.Der er alt for lidt fokus på og udnyttelse

af avlsvejledernes store basisviden.

Avlsvejlederne fungerer efterhånden kun

internt i kredsene,men ifølge Jan er det vigtigt,

at avlsvejlederne også har kontakt til

opdrættere uden for egen kreds for at

opretholde erfarings- og vidensgrundlaget.

Jan Vejen kan kun gisne om årsagerne til

opdrætternes tilbageholdenhed. Måske

føler opdrætterne mere og mere, at de selv

kan tilegne sig den nødvendige viden og

samtidig bevare objektiviteten.Men at blive

og være avlsvejleder kræver, at man er

meget nysgerrig, bruger meget tid på selvstudium,

undersøger andre opdrætteres

erfaringer og resultater og hele tiden følger

med i udviklingen både i Danmark og i

racens moderland,Tyskland. Jan fremhæver

de gode avlsmøder, der afholdes i Landsdel

6-Nordjylland, og nævner også det årlige

avlsvejledermøde, hvor netop disse emner

diskuteres og debatteres med henblik på at

finde en fælles tråd. For en del år siden stod

Jan Vejen og Poul Nielsen fra Kreds 11-

Randers for en oplysningsbank, der var i

kontinuerlig kontakt med opdrættere over

hele landet, og hvor man altid kunne få en

snak om avlsmaterialet. Men oplysningsbanken

er blevet nedlagt,og der mangler et

forum, der kan erstatte denne løbende dialog

mellem avlsvejledere og opdrættere,

synes Jan.Avlsrådet kunne måske også gøre

mere for at gøre avlsvejleder-funktionen

mere attraktiv og definerbar, bl.a. ved at

strukturere uddannelsen lidt bedre.

Jan Vejen har nok sværere ved at dyrke

sin passion, schæferhundesporten, end

langt de fleste af os andre. Og der har da

også været perioder, hvor det blev for

hårdt, og lysten til hundearbejdet forsvandt.

Men en ildsjæl som Jan er ikke

sådan at kue. Gnisten er vendt tilbage, og

den intense glød i øjet er ikke til at tage fejl

af: Jan VIL schæferhunden! Vi andre kan

kun ydmygt takke ham for den store indsats,

han har ydet og fortsat yder for klubben

og hundene.

Jan Vejen følger opmærksomt hvalpene, mens de traver rundt i ringen til

ringtræning.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 23


mini-TEMA: Nordjylland

Ny avlsvejlederaspirant i Nordjylland

Lise Lotte

Houen

Lise Lotte demonstrerer fri ved fod med 1 voksen hund og 3 hvalpe hjemme på sin egen

træningsplads i Sterup ved Vrå.

Jan Vejen er meget glad for Lise Lotte Houen,

som netop er en sådan ny igangsætter,

som han efterlyser. Lise Lottes interesse for

at blive avlsvejleder har baggrund i hendes

eget virke i Kreds 81-Løkken/Vrå og som

opdrætter under kennelmærket Houen - et

opdræt, der er under stadig udvikling og

forbedring. - Jeg startede min kennel i

1993, beretter Lise Lotte. - Da havde jeg

Vennebjergs Vendi, og Be-Vendi, som er mit

eget opdræt, er opkaldt efter hende.

Hendes ansøgning om at blive avlsvejleder

i Schæferhundeklubben er gået gennem

kredsbestyrelsen, som har indstillet

hende til Avlsrådet. Lise Lotte blev efterfølgende

officielt godkendt som avls-vejlederaspirant

i oktober 2004. Uddannel-sen forventes

normalt at vare ca. 1-1,5 år.

Der findes ingen officielle, formaliserede

kurser for avlsvejlederaspiranter, fortæller

Lise Lotte, alt foregår ved selvstudium.

Derfor er hun også glad for, at Jan Vejen har

indvilget i at øse ud af sin store viden og

sørge for,at hun bliver helt klar til eksamen.

For trods den løse uddannelsesstruktur er

der en meget formel eksamen ved Avlsrådet

med både en praktisk og en teoretisk del.

Lise Lotte er meget enig med Jan i, at det

er vigtigt, at avlsvejlederne viser sig

regelmæssigt på træningspladsen. Ikke blot

er det et krav i uddannelsen, men det er

også med til at sikre vejlederens løbende

opdatering samt kendskabet til avlsvejlederfunktionen.

Lise Lotte opfylder til fulde

selv dette krav. Som kredsformand, træner

og med hele familien engageret i hunde- og

kredsarbejdet går der ikke mange dage

uden kontakt til kredsen. Men hun understreger

også det vigtige i at vise initiativ og

stå for arrangementer i kredsen, der kan

samle medlemmerne om skuer og stimulere

interessen for avl og opdræt af schæferhunde.

Tidligere på året - i april - afholdt

Løkken/Vrå-kredsen sit første skue i 10-11

år med ca. 40 deltagende hunde, hvor Lise

Lotte for første gang stod for hele arrangementet.

Det var meget lærerigt.

Ligesom Jan savner Lise Lotte også et fast

forum, hvor avlsvejlederne kan kommunikere

løbende med opdrætterne. Men som

aspirant efterlyser hun også mere dialog

med de “gamle” avlsvejledere til inspiration

i uddannelsen. Og efterfølgende vil et

struktureret netværk af avlsvejledere kunne

sikre en kontinuerlig udveksling af viden,

ideer, udvikling af uddannelsen og funktionen

osv.

Når jeg er lige ved at smide håndklædet i

ringen - når jeg næsten ikke magter at

bruge mere tid og energi på Schæferhundeklubben

- ja, så er det godt og motiverende

at tænke på mennesker som Jan Vejen

og Lise Lotte Houen. Så tager man lige en

tørn mere og glæder sig over den ære, det

er at få lov til at arbejde sammen med så

engagerede mennesker.

Faktaboks - om avlsvejlederaspiranter

Mindstekravene for at blive godkendt som avlsvejlederaspirant er:

- at ansøgeren har været medlem af Schæferhundeklubben for Danmark

i mindst 5 år

- at ansøgeren - i eget navn - har opdrættet mindst 5 kuld hvalpe på tæver,

der er avlsgodkendt inden for Schæferhundeklubbens regi (AK/ AMhunde)

- at ansøgeren kan henvise til hunde af eget opdræt, som har opnået prøveog

udstillingsresultater

- at ansøgeren har vist interesse for og medvirken til klubbens virke, herunder

skuer, avlskåringer, opdræt og brugshundearbejde.

(Kilde: Gældende bestemmelser - www.schaeferhund.dk)

Lise Lotte Houen har godt styr på

hvalpene!

Lise Lotte Houen

- avlsvejlederaspirant i

LD 6-Nordjylland

- med to hvalpe af

eget opdræt.

24 · Schæferhunden · 9 · september 2005


fælles

Ny

hjemmeside!

www.ld6.dk

I sommer lancerede Landsdel 6 en ny fælles

hjemmeside for landsdelens kredse -

www.ld6.dk. Her nævnes landsdelens kredse,

der kan læses om alle de aktiviteter, der

foregår i landsdelen, og indsendes forslag

til foredrag, kurser eller blot en idé til en

hyggelig hundedag. Endvidere er der lister

over landsdelens koordinatorer, figuranter

og avlsvejledere. Ole Skov Mortensen fra

Kreds 10-Hjørring har påtaget sig arbejdet

som webmaster på den nye hjemmeside.

LD-6folder

Ud over den nye hjemmeside har

landsdelen også produceret en

info-folder med en liste over

kredsene i regionen, landsdelsudvalget

samt diverse arbejdsopgaver.

LANDSDELSKOORDINATORER:

Lise Lotte Houen

Abildgårdsvej 183, Sterup

9760 Vrå

Tlf : 98988881/40157766

LD 6 kontaktpersoner:

LANDSDELS-BRK:

Mette D. Thomsen

Skodsborgvej33

9270 Klarup

Tlf.: 98 32 65 32

Faktaboks - Kredsene i LD-6

Landsdel 6-Nordjylland består

af følgende kredse:

Kreds 10 - Hjørring

Kreds 11 - Randers

Kreds 16 - Aalborg

Kreds 19 - Frederikshavn

Kreds 53 - Nibe

Kreds 54 - Brønderslev

Kreds 60 - Thisted

Kreds 63 - Hobro

Kreds 67 - Aabybro

Kreds 81 - Løkken/Vrå.

Landsdel 6 er en sammenslutning af de

kredse schæferhundeklubben har i

Nordjylland

Dette er en guide til alle nuværende samt kommende

hundeejere

1918 – 2005

PrintedbyBakkedalen

Copyright©2005Scæferhundeklubben´s LD6

Folderen uddeles til gamle

og nye medlemmer, samt

til opdrætterne, så

de kan give den til

hvalpekøberne.

MEDLEMMERNESpletskud

Et pletskud

fra Nordjylland

Indsendt af Lester’s nye “far”,

Jørgen Poulsen fra Brovst,

medlem af Kreds 67-

Aabybro.

De har også dejlige hvalpe i Nordjylland!

Her er det lille, lidt betuttede, Bettig Lester,

der lige var ankommet til sit nye hjem

i sommer, 8 uger gammel.

Lester er efter Ghandi von Arlett

og Dauløkke’s Waya.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 25


Avlskåringen på Amager

den 13. marts 2005

Fotos: Georg Fencker

Kåringsdommer: René Jørgensen.

Tæve kåret i klasse 1:

Rask Jessie, DKK 08930/2002, f. 02-05-

2002, BHP1, UHP (Heilei’s Cantona - Rask

Uschi). Opdr.: Opdr.: Lis og Erling Rask,

Egtved. Ejer: Bo Hansen og Hanne Larsen,

Møllegårdsvej 38, 4295 Stenlille.

Stor, tør og fast opbygget tæve, korrekte

højde-/længdeforhold, rigt pigment, feminint

udtryksfuldt hoved, udtalt maske og

pandebånd, i stand særdeles god manke,

lige ryg, vellejret kryds af god længde, harmoniske

brystforhold, særdeles god baghåndsvinkling,

særdeles godt lejret skulderblad,

god længde og leje af overarmen, træder

lige for og bag, kraftfuld energisk

bevægelse med særdeles effektivt fraskub

og dertil passende fremgreb, en nuance

fastere albuer. Prima opførsel. MKH:

Udpræget, slipper.

ChaDe’s Xombie blev på dagen kåret i klasse 2 - og fik særlig ros for en flot fremførelse

i forsvarsarbejdet.Thomas Bo Larsen var figurant.

Tæve ej kåret:

Janki Mony

Han kåret i klasse 2:

ChaDe’s Xombie

Han ej kåret:

Slottets Robin Hood

Til avlskåring testes hundens væsen

bl.a. ved, at den skal kunne gå upåvirket

rundt blandt en tæt gruppe

mennesker og blive berørt af en

fremmed. Her sidder Rask Jessie

midt i trængselen uden problemer.

Rask Jessie i mod- og kampprøven - her i en tæt

bevogtning af figuranten og med ejeren på vej

ind til hunden.

Der var stor koncentration - og kolde fingre

- i dommerteltet, hvor det nye kåringssoftware

skulle benyttes.

På avlskåringerne er der altid mulighed

for at få checket og talt hundens

tænder og ført det i resultathæftet

uden at være tilmeldt avlskåringen.

Man møder bare op på

dagen. Det var der flere, der benyttede

sig af på Amager.

Marts måned, sol, kulde og et lag frostsne. Det

var fra venstre Else Loft, i midten Ejler Nielsen

og til højre kåringsdommeren René Jørgensen,

der forestod dagens avlskåring.

26 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Avlskåring og Landsdels-skue

i Kreds 23-Slagelse

Af Lilli Nagel

Weekenden den 2. og 3. juli 2005 afholdt

Kreds 23-Slagelse et rigtigt flot arrangement.

Der var avlskåring lørdag, som desværre

for kredsen kun havde ganske få deltagere.

Synd, når man havde satset så meget - arbejdet

er jo det samme, om der er mange eller

få. I det hele taget var de ydre rammer

meget flotte.

Lørdag aften havde kredsen arrangeret

fælles spisning og derefter debat. En god

ide, blot kunne jeg ønske, man havde lavet

en dagsorden, så der havde været lidt flere

emner at diskutere. Men ideen er god og

kan sagtens gentages også af andre kredse.

Søndag var der LD-skue. Hold da op, et

flot præmiebord. Der var vist ingen, der gik

hjem uden præmie. Det er en af de ting, der

er vigtige, for at få så mange som muligt til

at deltage i klubbens arrangementer.

Vejret var helt i top, ja næsten for varmt.

Faktisk var det så varmt, at kredsen havde

problemer med at holde alle hjælpere og

dommere med vand. Godt, der var udstillere

med masser af vand,som de gavmildt stillede

til rådighed i den ring, hvor jeg var

avlsvejleder.

Kredsen havde gjort et kæmpe arbejde.

Alle, der har været med til at planlægge et

sådant arrangement, ved, at de stakkels

hjælpere næsten render livet af sig.

Jeg synes, ideen med avlskåring lørdag og

LD-skue eller kombi-skue søndag er alle

tiders og måske et af de nye tiltag, der skal

til.

Også stor ros til dommerne, der helt klart

fulgte Avlsrådets nye linie angående

bedømmelse af hvalpe. Det er dejligt at se

og høre, hvordan de forklarer udstillerne

om deres bedømmelse af hundene, og rart

at se, at hvalpene ikke skal trave, guderne

ved hvor længe.

Tak til kredsen for god behandling.

Når man laver så stort et arrangement,

kan det ikke undgås,der er lidt småfejl,men

det var i det store hele et flot arrangement.

Jeg håber, I har mod på at gentage det.

Avlskåringen den 2. juli 2005

Kåringsdommer: Fritz Bennedbæk.

Hanner kåret i klasse 1

Brix’s Lupo, 14644/2003, f. 26-03-2003, HD:

B, UHP, BHP3 (Sjællands Kalle - Berthas

Dolly). Opdr. og ejer: Bjarne Brix,

Berberisvej 82, 9492 Blokhus.

Stor, let strakt, maskulin han, med en særdeles

god knoglekraft. Substansfuld med

særdeles godt kraftfuldt hoved,mørke øjne,

korrekt ørestilling, særdeles godt anlagt

manke, fast ryg og lænd, krydset er særdeles

godt lejret og af god længde. Overarm

og skulderblad er af særdeles god længde

og godt lejret. Særdeles gode brystforhold,

normal frontstilling, savner en anelse fasthed

i håndroden. Fortrinligt vinklet bag, en

anelse indfodet for. Bevægelsen er særdeles

harmonisk og parallel, med særdeles godt

fraskub og godt fremgreb, hvorunder hunden

fører manken korrekt. Mod og kampdrift

udpræget, slipper.

Tæver kåret i klasse 2

Slottet’s Sweet Emoution

Tæve ej kåret

Brifer’s Xanadue

En erfaren og en

grøn hundefører fortæller...

Vi var to her fra Jylland - Bjarne Brix med

Brix’s Lupo (erfaren hundefører) og Gurli

Simonsen med Brifer’s Xanadue (grøn hundefører),

som skulle stille til kåring med

vores hunde, og Lupo skulle deltage i skuet

om søndagen.

Da der var campingmulighed, ville vi

komme fredag, så hundene kunne slappe

lidt af inden lørdag. Det var en god plads, vi

kunne campere på, med fine toilet- og

badefaciliteter. Pladsen, hvor avlskåringen

og skuet skulle finde sted, lå tæt på, en dejlig

plads med god udenomsplads.

Med det store stykke arbejde, der ligger i

at stable sådan en weekend på benene, var

det ærgerligt, at der kun stillede 3 hunde til

kåring.

Kredsen havde lørdag aften arrangeret

fællesspisning og debataften, hvor man

havde inviteret Avlsrådet og den lidt ældre

gruppe af dommere (Tonny L. Jørgensen,

Erik Lassen og Sv. E. Lundkvist). Det blev en

aften med megen debat om at finde en

egnet avlshan til Wildmarkens Take That.

Martin Joensen fremlagde, hvad der var

tævens positive/negative sider samt resultatet

af tidligere kuld.

Der ud over kom der en betjent med sin

narkohund og fortalte om det arbejde, han

og hunden kunne, og gav os eksempler

herpå.Det var et meget imponerende resultat

efter mange træningstimer, hvor man til

stadighed bruger hundens naturlige byttedrift.

Et flot initiativ, men måske skulle der

have været lidt mere struktur på de forskellige

indslag, da et emne nemt kommer til at

fylde det meste af tiden.

Som ny i ”faget”var der en del indforstået

snak, men det var dejligt, at de mennesker,

jeg sad med, ville ”oversætte” for mig.

Skuet om søndagen var godt besøgt fra

morgenstunden af, med mange dejlige

hunde, hvor specielt yngste klasse tæver,

samt brugsklasse tæver blev fremhævet.

Der var et imponerende præmiebord med

præmier til alle. Det er dejligt, at der er så

mange mennesker, der vil sponsorere et

sådan tiltag.

Efter middagspausen var der tyndet en

del ud i tilskuerne, og det er ærgerligt, for

det at få hele oplevelsen med og vise sin

interesse for andres arbejde kunne jo

komme en selv til gode, når det bliver ens

egen tur til at rykke op i klassementet.

Alt i alt et flot arrangement, hvor vi blev

mødt af mange hjælpsomme mennesker.

Med venlig hilsen

Bjarne Brix og Gurli Simonsen

Ja, ja, så skal vi vist lige have en snak om

ligeret - altså med omvendt fortegn!! Her

er vinderne af brugsklasse hanner og

deres kvindelige ejere på Landsdels-skuet

i Slagelse. Foto: Martin Joensen.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 27


Adresseliste

Hovedbestyrelse:

Landsformand:

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41,

2700 Brønshøj. Tlf. 3860 7268.

E-mail: formand@schaeferhund.dk

Kredsudvalget

Næstformand:

Karin Christiansen, Bovvej 40, 6534 Agerskov.

Tlf. 7483 3705. E-mail: karin@schaeferhund.dk

PR-/marketingudvalg

Familiehundeudvalget

Substitut for landsformanden

Sekretær:

Charlotte Dybbro, Hågerupvej 79

5600 Fåborg. Tlf: 6264 1224.

E-mail: charlotte@schaeferhund.dk

Ungdomsudvalget

Kasserer:

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,

4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646.

E-mail: kasserer@schaeferhund.dk

Sekretariatet

Bestyrelsesmedlem:

Steen Andersen

Gl. Næstvedvej 33, 4683 Rønnede.

Tlf: 5838 2508, mobil: 2334 2623.

E-mail: steen@schaeferhund.dk

IT-udvalget

1. suppleant:

Martin Dyberg

2. suppleant:

Finn Skovbjerg

Avlsrådsformand:

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,

3390 Hundested. Tlf. 4793 9685.

E-mail: avr@schaeferhund.dk

Brugshunderådsformand:

Kurt Jensen, Matrosvænget 263,

6710 Esbjerg. Tlf. 7546 0094.

E-mail: ukj@esenet.dk

Forretningsudvalg:

Peter Larsen

Bent Andersen

Karin Christiansen

Sekretariat:

Jette Storm

Skolevej 42A, 5690 Tommerup.

Tlf. 6476 1326, fax 6476 2790

Tlf.tid: mandag 15-18 samt

tirsdag-fredag 11-14

E-mail: schaeferhund@schaeferhund.dk

Redaktør:

Lotte Albret Wissing

Kornager 401, 2980 Kokkedal

Tlf. 2641 5755

E-mail: lotte.wissing@privat.dk

Klubbens bibliotek:

Ida Larsen, Ølstedvej 3, Brobyværk,

5672 Broby. Tlf. 6263 1236

Avlsråd:

Fritz Juul Bennedbæk (Formand for rådet),

Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested.

Tlf. 4793 9685.

E-mail: avr@schaeferhund.dk

Karsten Sonne Andersen, Fyllestedvej 44,

5463 Haarndrup. Tlf. 6444 2676

E-mail: satori@get2net.dk

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg.

Tlf. 3966 6166

Else Loft, Assentorpvej 90, 4295 Stenlille.

Tlf. 4361 0697, e-mail: e.loft@ofir.dk

Ejler Nielsen, Søsvinget 33, 2635 Ishøj.

Tlf. 4373 1012, e-mail: hatani@ishoejby.dk

Poul Schmøkel, Ollingvej 9, 6933 Kibæk.

Tlf. 9660 0178, e-mail: pakasch@mail.tele.dk

Brugshunderåd:

Kurt Jensen (Formand for rådet)

Matrosvænget 263

6710 Esbjerg

Tlf. 7546 0094

E-mail: ukj@esenet.dk

John Jabina

Ringstedvej 101 A+B

4000 Roskilde

Tlf. 4636 3634, mobil: 4074 3634

E-mail: jabina@tdcadsl.dk

Anders Olsen

Møllevej 24, Tornemark

4262 Sandved

Tlf. 2927 8298

E-mail: a.o@olsen.mail.dk

Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal,

6500 Vojens. Tlf.: 7454 7776.

E-mail: E.ahrends@mail.tele.dk

Poul Eriksen-Jensen, Byagervej 82 B, 8330 Beder.

Tlf. 8693 7818, e-mail: poj@nypost.dk

Jørgen U. Sørensen, Lystrupvej 24, Ølsted, 8723

Løsning. Tlf. 7576 1850 / 2485 0450.

E-mail: kennel@kala-lu.dk

Eksteriørdommere:

Frits Andresen, Åbenråvej 46, Hjordkær,

6230 Rødekro. Tlf. 7466 6406

Fritz Juul Bennedbæk, Ved Klintebakken 3,

3390 Hundested. Tlf. 4793 9685

E-mail: avr@schaeferhund.dk

Helge Hansen, Horsensvej 471, Boks 1052,

7120 Vejle Ø. Tlf. 7589 5513

Jørgen Jacobsen, Kløftevænget 3B, Stensballe,

8700 Horsens. Tlf. 7565 7626

René Jørgensen, Højvangen 39, 2860 Søborg.

Tlf. 3966 6166

Tonny L. Jørgensen, Klarup Skolevej 10,

9270 Klarup. Tlf. 9831 8368

Erik Lassen, Kløvermarksvej 11, Annisse,

3200 Helsinge. Tlf. 4879 5392

Michael Lumby, Søndervig Landevej 5,

6950 Ringkøbing. Tlf. 9732 4846

Sv. E. Lundkvist, Fredensvej 18,

3400 Hillerød. Tlf. 4825 1510

Jørgen Hindse Madsen, Hovedgaden 164,

3630 Jægerspris. Tlf. 4753 1302

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby,

8981 Spentrup. Tlf. 8644 1390

(bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)

E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Kurt Sørensen, Kløvervangen 14, 3660 Stenløse.

Tlf. 4818 4282

Brugsprøvedommere:

Erik Ahrends, Pottervej 4, Over Jerstal, 6500 Vojens.

Tlf.: 7454 7776.

E-mail: E.ahrends@mail.tele.dk

Bent Andersen, Scheels Eng, Tykmosevej 16,

4622 Havdrup. Tlf. 4618 8646

E-mail: scheelseng@vip.cybercity.dk

Flemming Due, Bredgade 18, 3. tv.,

9000 Aalborg. Tlf. 2345 1205 eller 9818 2003

E-mail: fldu@fjordskolen.dk

Henrik Egemose, Fuglsangsallé 133,

2700 Brønshøj. Tlf. 3874 0960

Harry Hansen, Havrevænget 5,

3650 Ølstykke. Tlf. 4717 8832

Gunner Jensen, Præstetoften 12,

5471 Søndersø. Tlf. 6489 2090

E-mail: kgjensen@adslhome.dk

Erik Johannesson, Overlundvej 47,

8830 Tjele. Tlf. 2533 9242

E-mail: eij@os.dk

Lars Juhl, Rugtoften 30, Skodborg,

6630 Rødding. Tlf. 7484 8561

Peter Larsen, Bækkeskovvej 41, 2700 Brønshøj.

Tlf. 3860 7268. E-mail: maltha@e-privat.dk

Poul Meineche, Randersvej 47, Mejlby,

8981 Spentrup. Tlf. 8644 1390

(bedst kl. 18.30-19.30 samt mandag)

E-mail: Poulm@haar-hund.dk

Per Svoldgaard Nielsen, Breumvej 8, Jebjerg,

7870 Roslev. Tlf. 9757 4636

E-mail: pandp@dlgtele.dk

Villy Petersen, Bakkevej 8, 4621 Gadstrup.

Tlf. 4619 0585

Helle Priess, Allindelillevej 20, 4100 Ringsted.

Tlf. 5760 0648 el. 2346 3098.

E-mail: maituk@maituk.dk

Søren W. Schubert, Leharsvej 42,

7500 Holstebro. Tlf. 9742 8266, e-mail: sws@it.dk

Christian Sørensen, Rhodesiavej 72,

2770 Kastrup. Tlf. 3253 3321

Landsdelskoordinatorer

ARK:

LD 1:

LD 4: Lene Riis Olsen, Aagaardsvej 37,

3700 Rønne. Tlf. 4038 8837

LD 5: Lynge Larsen, Ølstedvej 3,

5672 Broby. Tlf. 6263 1236

LD 6: Liselotte Houen, Abildgårdsvej 183

9760 Vrå. Tlf. 9898 8881

E-mail: kennelhouen@hotmail.com

LD 7:

LD 8: Karin Christiansen, Bovvej 40, 6543

Agerskov. Tlf. 7483 3705.

E-mail: karin.fc@get2net.dk

BRK:

LD 1:

LD 4: Flemming Larsen, Lindeallé 4, 3700

Rønne. Tlf. 5696 3376/4032 1866

LD 5: Ida Larsen, Ølstedvej 3, 5672 Broby.

Tlf. 6263 1236. E-mail: kennelmaegaard@privat.dk

LD 6: Mette Dalsgaard Thomsen, Skodsborgvej

33, 9270 Klarup. Tlf. 9832 6532

E-mail: Kreds-53-Nibe@klarupnet.dk

LD 7:

LD 8: Bente Smidt Bonde, Hindbærvænget 36,

6000 Kolding. Tlf. 7556 6690

Landsdele

Schæferhundeklubben er opdelt i 6 landsdele (LD)

på følgende måde:

LD 1 - Sjælland: Kredsene 1 - 2 - 3 af 1996

4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 15 - 23 - 24

- 29 - 30 - 39 - 41 - 43 - 46 -

47 - 51 - 55 - 56 - 57 - 61 - 62

72 - 82 - 84.

LD 4 - Bornholm: Kreds 22.

LD 5 - Fyn: Kredsene 9 - 25 - 26 - 27 - 35

49 - 52 - 79.

LD 6 - Jylland Nord: Kredsene 10 - 11 - 16 - 19 -

53 - 54 - 60 - 63 - 67 - 81.

LD 7 - Jylland Midt: Kredsene 12 - 14 - 17 - 20 -

21 - 31 - 32 - 33 - 34 - 45 - 64

65 - 71 - 74 - 75 - 80.

LD 8 - Jylland Syd: Kredsene 13 - 18 - 28 - 37 -

38 - 42 - 44 - 58 - 59 - 68 -

70 - 76 - 77.

28 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Nyt fra Avlsrådet

De nye AK-beviser

- så er de her!

Så er de nye avlskåringsbeviser og stamtavler endelig

helt klar. Forsinkelsen skyldes først og fremmest,

at logoer og det juridiske element skulle være helt

på plads.

Begge dokumenter er godkendt i SV.

AK-beviser

Det nye kåringsbevis er et firesidet A4-dokument,

hvor side 2 og 3 er beskrivelsen af hunden på

dagen, og side 4 (bagsiden) er en forklaring til de 2

foregående sider. Bagsiden er altså ikke hundens

beskrivelse.AK-beviset er en direkte oversættelse af

det tyske.

Lilli Nagel

Kommende avlskåringer

OBS!

Tilmeldingen skal være modtaget senest 14 dage før kåringen. Hvis du har spørgsmål, så henvend dig til din avlsvejleder, der gerne

vil være dig behjælpelig.

HUSK på dagen at medbringe original stamtavle, resultathæfte, dokumentation for HD-resultat samt DNA-test.

Er din hund HD-fotograferet eller har brugsprøver i Tyskland, skal resultatet være registreret i Dansk Kennel Klub.

Originale papirer skal medbringes med påskrift fra DKK på kåringsdagen. Er det ikke i orden, afvises hunden.

Kreds 10-Hjørring den 6. november 2005

Kl. 9.00 på kredsens træningsplads Vinstrupvej 69, Hjørring. Kåringsdommer: Poul Meineche.

Kåringsleder: Aase Jensen, Haurholmvej 80, 9800 Hjørring, tlf. 9898 6318.

Kreds 22-Bornholm den 6. november 2005

Kåringen finder sted på Midtbornholms Ridecenter, Vasegårdsvej 2A, Åkirkeby. Kåringsdommer: Fritz Bennedbæk.

Kåringsleder: Lene Riis Olesen, Aagårdsvej 37, Klemensker, 3700 Rønne, tlf. 5696 6688.

Kreds 62-Vallensbæk den 13. november 2005

Kl. 9.00 på kredsens træningsplads Lundbækvej 9, Vallensbæk Strand. Kåringsdommer: Fritz B. Bennedbæk.

Kåringsleder: Gert Helmer, Rylevej 18, 2650 Hvidovre, tlf. 3649 2044.

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 29


Anmeldte brugsprøver

HUSK! at indsende alle nødvendige

oplysninger ved tilmelding til brugsprøve,

såsom hundens fulde navn

(som angivet på stambogen, hvis en

sådan haves), tidl. beståede prøver,

køn, fødselsdato, DKK reg.nr. og

øretatoveringsnr., prøve der tilmeldes

i, samt ejers navn, adresse, tlf.

nr. og medlemskreds. Indsend

gerne en kopi af stambogen til

prøvelederen, det vil gøre det nemmere

at udfylde resultat- og dommerlister

mv.

Forsikring

For at kunne aflægge prøve, skal

prøvedeltagerens hund være dækket

af en udvidet ansvarsforsikring.

Kvittering herfor skal på forlangende

kunne forevises.

September

3/9. Kreds 84-Skovbo. Beg. B, BHP kun

lydighed. D: Bent Andersen. P: Henrik

Jeberg, tlf. 4484 0111. Start kl. 9.00.

3-4/9. VM udt. Kreds 17-Randers. D: A:

Lars Juhl, B+C: Søren W. Schubert. P:

Jørgen U Sørensen, tlf. 7576 1850. Start

kl. 9.00.

6/9. Kreds 33-Holstebro. UHP. D:

Michael Lumby. P: Keld Præst, tlf. 9742

1892. Start kl. 17.30.

7/9.Kreds 81-Løkken-Vrå.UHP.D:Tonny

L. Jørgensen. P: Søren Jensen, tlf. 2127

8111. Start kl. 17.00.

10/9. Kreds 62-Vallensbæk. Beg. B, BHP,

IPO. D: Henrik Egemose. P: Carsten

Bisgaard Christensen, tlf. 5614 5125.

Start kl. 9.00.

11/9. Kreds 30-Greve. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Bent Andersen. P: Lotte

Hansen, tlf. 4615 3753. Start kl. 9.00.

10-11/9. DM-VM UDT. Kreds 54-Brønderslev.

D:A: Lars Juhl, B+C: Per S. Nielsen. P:

Peter Christiansen. Start kl. 8.00.

17/9. Kreds 70-Fredericia. Danmarks

Bedste BHP1. D: Søren W Schubert gr.A

og Gunner Jensen gr.B+C.P:Anne-Mette

Lynge, tlf. 7586 0793. Start kl. 9.00.

20/9. Kreds 43-Hvidovre. BHP. D: Bent

Andersen. P: Birgitte Andersen, tlf. 3648

0119.

24/9. Kreds 6-Frederikssund. Beg. B,

BHP,IPO,SPH,SL.D:Christian Sørensen.

P:Yvonne Brink, tlf. 4733 3799. Start kl.

10.00.

25/9. Kreds 62-Vallensbæk. SPH. D:

Christian Sørensen. P: Carsten Bisgaard

Christensen,tlf.5614 5125.Start kl.9.00.

29/9. Kreds 54-Brønderslev. BHP. D:

Flemming Due. P: Peter Chistiansen, tlf.

9894 4096. Start kl. 16.30.

Oktober

1/10. Kreds 2-Amager. Færdselsprøve. D:

Henrik Egemose. P: Wia Petersen, tlf. 4465

4948. Start kl. 9.00.

1/10. Kreds 6-Frederikssund. Beg. B, BHP,

IPO, SL. D: Villy Petersen. P: Yvonne Brink,

tlf. 4733 3799. Start kl. 9.00.

1/10. Kreds 10-Hjørring. Beg. B, BHP. D: Erik

Johannesson, P: Ole Skov Mortensen, tlf.

9896 9720 / 25549987. Start kl. 9.00.

1/10. Kreds 44-Esbjerg. Kredsmesterskab.

Beg. B, BHP, IPO, SL. D: Gunner Jensen. P:

Bernth Jensen, tlf. 7511 5821. Start kl. 9.00.

8/10. Kreds 46-Køge. Beg. B, BHP, IPO, SL. D:

Harry Hansen, P: Frank Andersen, tlf. 2274

3656. Start kl. 9.00.

9/10. Kreds 38-Haderslev. Beg. B, BHP, IPO.

D: Erik Ahrends. P: Louise Kjeldstrøm, tlf.

5918 5531. Start kl. 9.00.

15/10. Kreds 62-Vallensbæk. Beg. B, BHP,

IPO. D: Peter Larsen. P: Carsten Bisgaard

Christensen, tlf. 5614 5125. Start kl. 9.00.

15/10. Kreds 42-Hedensted. Beg. B, BHP,

IPO, SPH. D: Gunner Jensen. P: Kaj Verner

Thomsen, tlf. 2288 3940. Start kl. 9.00.

15/10. Kreds 77-Tørring. Beg. B, BHP. D: Erik

Johannesson. P: John Hedegaard, tlf. 7587

2340. Start kl. 9.00.

16/10. Kreds 18-Aabenrå. Beg. B, BHP, IPO,

SL. D: Erik Ahrends. P: Ole Madsen, tlf. 7461

3240. Start kl. 9.00.

29/10. Kreds 28-Sønderborg. Beg. B, BHP,

IPO.D:Gunner Jensen.P:Lars Kyndesen,tlf.

7446 5401. Start kl. 9.00.

29/10. Kreds 53-Nibe. Beg. B, BHP, IPO, SL.

D: Per Svoldgaard Nielsen. P: Mette Thomsen,

tlf. 9832 6532. Start kl. 9.00.

30/10. Kreds 33-Holstebro. Beg. B, BHP, IPO,

SPH. D: Lars Juhl. P: Keld Præst, tlf. 9742

1892. Start kl. 9.00.

November

5/11. Kreds 29-Tølløse. Beg. B, BHP, IPO. D:

Bent Andersen. P: Freddy Eriksen, tlf. 5965

1872. Start kl. 9.00.

5/11. Kreds 45-Struer. Beg. B, BHP, IPO, SPH.

D: Erik Ahrends. P: Søren W. Schubert, tlf.

9742 8266. Start kl. 9.00.

5/11. Kreds 62-Vallensbæk. Kredsmesterskab.

Beg. B, BHP, IPO, SL. D: Henrik

Egemose. P: Carsten Bisgaard Christensen,

tlf. 5614 5125. Start kl. 9.00.

6/11. Kreds 80-Viborg. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Erik Ahrends. P: Pat Funnell, tlf.

9757 4636. Start kl. 9.00.

12/11. Kreds 62-Vallensbæk. Kredsmesterskab.

SPH. D: Peter Larsen. P: Carsten Bisgaard

Christensen, tlf. 5614 5125. Start kl. 9.00.

12/11. Kreds 1-Rødovre. SPH. D: Bent

Andersen. P: Edwin Johansen, tlf. 5470

5117. Start kl. 8.00.

12/11. Kreds 14-Herning. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Søren W. Schubert og Lars Juhl.

P: Niels Bay, tlf. 9715 5636. Start kl. 9.00.

12/11. Kreds 26-Middelfart. Kredsmesterskab.

Beg. B, BHP, IPO, SPH, SL. D: Erik

Ahrends.P:Henry Kuus,tlf.6486 1796.Start

kl. 9.00.

12/11. Kreds 47-Suså. Beg. B, BHP. D: Helle

Priess. P: Michael Johansen, tlf. 5556 5696.

Start kl. 9.00.

13/11. Kreds 5-Hillerød. Beg B, BHP. D:

Henrik Egemose. P: Kirsten Kristiansen, tlf.

2978 3612. Start kl. 9.00.

13/11. Kreds 30-Greve. Beg. B, BHP, IPO.

SPH1, SL. D: Bent Andersen. P: Marianne

Norring, tlf. 4390 6063. Start kl. 9.00.

19/11. Kreds 1-Rødovre. SPH. D: Harry

Hansen. P: Edwin Johansen, tlf. 5470 5117.

Start kl. 8.00.

19/11.Kreds 6-Frederikssund.Kredsmesterskab.

Beg. B, BHP, IPO, SPH, SL. D: Henrik

Egemose. P: Yvonne Brink, tlf. 4733 3799.

Start kl. 9.00.

19/11. Kreds 71-Grenå. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Søren W. Schubert. P: Kirsten

Nielsen, tlf. 8632 3140. Start kl. 9.00.

19/11. Kreds 84-Skovbo. Beg. B, BHP, IPO,

SPH1. D: Bent Andersen. P: Henrik Jeberg,

tlf. 4484 0111. Start kl. 9.00.

20/11. Kreds 10-Hjørring. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Poul M. Hansen. P: Ole Skov

Mortensen, tlf. 9896 9720. Start kl. 9.00.

20/11. Kreds 1-Rødovre. Beg. B, IPO, BHP,

SL. D: Bent Andersen. P: Edwin Johansen, tlf.

5470 5117. Start kl. 8.00.

20/11. Kreds 30-Greve. Beg. B, BHP, IPO,

SPH, SL. D: Villy Petersen. P: Marianne

Norring, tlf. 4390 6063. Start kl. 9.00.

December

3/12. Kreds 8-Rønnede. Beg. B, BHP. D: Bent

Andersen. P: Bjarne Carlsen, tlf. 5050 1943.

Start kl. 10.00.

17/12.Kreds 32-Ringkøbing.Beg.B,SL,BHP.

D: Erik Johannesson, P: Maja Kristensen, tlf.

9733 0133. Start kl. 9.00.

Anmeldelse af prøver skal være BHR-Brugshunderådet

i hænde senest 14 dage før prøvens

afholdelse.

Prøven kan anmeldes elektronisk via hjemmesiden

og via papirblanketten.. Hvis du anmelder prøven på

papirblanketten, skal den påføres starttidspunkt for

prøven, samt e-mailadresse på prøvelederen.

Papirblanketten skal sendes til:

Anders Olsen, Møllevej 24, Tornemark,

4262 Sandved, tlf. 2927 8298.

30 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Nyt fra VM-udvalget

VM 2006 - september 2005in o

VM 2006 figuranter

De figuranter, der indgår i VM figuranttruppen,

er nu udtaget og godkendt af

undertegnede, og de vil i det kommende

år blive brugt til DM/VM-udtagelser.

Ved DM/VM-udtagelserne vil den enkelte

gruppe C-dommer blive bedt om at

give en vurdering af den enkelte figurant

efter hver udtagelse, således at vi

løbende kan følge op på VM-figuranternes

standard og justere deres uddannelse

efter behov. Herudover vil der blive

gennemført specielle figurantsamlinger

for hele VM figuranttruppen.

Jeg er opmærksom på, at der har været

og er en del støj omkring denne VM-figurantudtagelse.

Dette skal jeg være den

første til at beklage, men årsagen er, at

der har hersket lidt tvivl om, hvem der

egentlig har ansvaret for udtagelse og

træning af figuranterne til VM 2006.

www.schaeferhund.dk/Arrangementer/VM2006

Nyt fra Ungdomsudvalget

Tak til alle sponsorer af Ungdomslejren 2005!

f

Lad mig hermed gøre det helt klart, at som

VM-koordinator er ansvaret mit og mit alene.

De 8 figuranter, der nu indgår i VM

Bruttotruppen, er alle udtaget og godkendt

af mig og uanset, hvad andre har lovet eller

sagt tidligere, så beklager jeg meget, hvis

dette har givet anledning til, at nogen er

skuffet eller utilfreds. Det er ikke tilsigtet

fra min side, og jeg kan kun beklage, at ikke

alle har været helt klar over, hvor ansvaret

for VM-figuranterne lå.

Jeg vil dog for god ordens skyld gøre

opmærksom på, at vi omkring vurdering og

uddannelse af VM-figuranterne arbejder

sammen med Brugshunderådet, men ansvaret

er VM-Koordinatorens.

For nuværende ved vi ikke, hvor mange

figuranter vi kan/må benytte til VM 2006.

Der går en del rygter, men det bliver først

endeligt afklaret på WUSV-mødet i forbindelse

med VM 2005 i Frankrig. Når jeg kender

WUSV’s

krav til antallet af

figuranter, vil den nuværende VMbruttotrup

blive reduceret i løbet af 2006.

Herudover kan der ske udskiftninger

undervejs, hvis der sker frafald, eller de

nuværende VM figuranter ikke lever op til

de krav, der stilles.

VM Bruttotruppen består for

nuværende af følgende figuranter:

Marc Skovsbøg

Alan Brettschneider

Anders Olsen

Henrik Nielsen

Klaus Mouritsen

Torben Alrik

Michael Keblovszki

Jesper Klinge

VM 2006 Koordinator

Mogens Bechmann

Der skal meget til at få en Ungdomslejr

til at løbe rundt - ikke mindst økonomisk.

Der er heldigvis mange, der gerne

vil støtte dette vigtige arbejde for vores

juniormedlemmer med både penge og

gaver. Derfor skal de alle have denne

helt specielle tak.

I år havde vi for første gang en enesponsor

på de flotte dragter, nemlig

Eldorado, som er velkendte for deres foder

ProPlan. Dragterne vakte helt naturligt stor

glæde blandt de unge og udvalget,for det er

en stor sponsorgave.

Endnu en gang tak til jer alle for jeres

bidrag.

Ungdomslejren 2005 - i de flotte dragter fra Eldorado/ProPlan.

Med venlig hilsen

Charlotte Dybbro

Karin

Christiansen

holder den

flotte dragt op.

Sponsorer Ungdomslejren 2005

Propla, Eldorado, Haderslev.

Kenjan Hundeartikler

Bosch hundefoder, ved Hanne og Frits Andresen

Vordingborg hundesport v. Kennel Lærkbo`s

Kennel Søbo.

Landsdel 7.

Reiner Larsen.

Yvonne Brink Frederikssund.

Kennel Sonto

v/Sonja Pedersen

Kennel Jabina v Dorte og John Jabina

Kennel Jørini ved Rita og Jørgen Nissen

Kennel Skriver ved Lilly Skriver

Kennel Sandkærgård ved Lillian Christensen,

Dorthe og Alex Rafn

Kennel Kiami ved Kirsten og Poul

Kreds 4, Roskilde

Kreds 9, Odense

Kreds 38, Haderslev

Kreds 39, Arresø

kreds 65, Skanderborg

Kreds 71 Grenå

Kreds 70 Fredericia.

KW. Hunde- og Katteartikler.

Vestfyns Dyrlæger, Brenderup.

Tilst Dyrehospital, Mundelstrup.

Avifauna, Kruså.

SøPet Dyrehandel, Svendborg.

Dalum Dyrehandel, Odense.

Kennel Kochen.

Poul Granslev.

Hagner Hundeartikler

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 31


Kenneloversigten

Fordele ved at være med i

kenneloversigten:

1. Kennelannonce/annonce med navn i 9 ordinære

numre af medlemsbladet pr. kalenderår

under Kenneloversigten

2. Fri hvalpe/parringsannoncer på

Schæferhundeklubbens hjemmeside med eget

password/adgangskode/bruger-id og mulighed

for link til egen hjemmeside.

3. Gratis rubrikannonce efter gældende regler i

medlemsbladet, max. 7 linier, 1 gang pr. blad.

NB! Tilbuddet om at få sin egen side på klubbens

hjemmeside + 1 gratis rubrikannonce pr.

blad gælder kun, hvis der er tegnet annonce i

medlemsbladet under kenneloversigten.

4. Gratis annonce i kåringsbogen

5. Avlsrådet sender nyt fra SV m.m. på E-mail til

kenneloversigtens annoncører

6. Rabat på kåringsbog

7. Rabat på HAS film

Med venlig hilsen Redaktionen og IT-udvalget

Pris:

Lille annonce (kun tekst):

kr. 800,00 + moms pr. 9 fortløbende numre

Dobbeltannonce (incl. logo i farver):

kr. 1.200,00 + moms pr. 9 fortløbende numre

Bobæk

Margit Sørensen.................................. 5628 6813

mobil ....................................................... 2160 7813

Køgevej 15, 4652 Hårlev

E-mail: Bobaek@post.tele.dk

Degn

Jill og Leif Degn .................................. 3252 0726

mobil ................................ 4020 0726/3062 1404

Østerlarsvej 22, 2770 Kastrup

E-mail: degn@kennel-degn.dk

www.kennel-degn.dk

Disager

Hans Peder Søndergaard ............... 5858 1250

Disagervej 10, 4200 Slagelse

E-mail: hps@disager.dk

www.disager.dk

Elverhøj

Jackie Månsson .................................. 4075 4027

Hornbækvej 517, 3080 Tikøb

E-mail: elverhoj@c.dk

www.elverhoj.com

Bornholm

Cabster

Camilla Byskov Andersen ................ 2614 1603

Solager 21, Vridsløsemagle, 2630 Tåstrup

E-mail: c.b.andersen@privat.dk

Garodkin

Asa og John Garodkin ..................... 5599 3020

Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø

E-mail: garodkin@post.tele.dk

www.kennel-garodkin.dk

Sund Hund

Parly & Anita Carlsen ....................... 5647 0714

Godthåbsvej 17, 3751 Østermarie

E-mail: a.carlsen@worldonline.dk

kennel C kennel H I J A C S

H I J A S

v/Jette og Jan

v/Jette og Jan

Siebenhaar

Siebenhaar

Glenn

Lilli Nagel & Peer Thykjær ............... 5678 9407

mobil ....................................................... 2534 3804

Alslevvej 8 B, 4653 Karise

E-mail: kennel-glenn@hund.dk

www.kennel-glenn.tk

Sjælland og

Lolland-Falster

Greve

Erik & Else Loft..................................... 4361 0697

mobil/fax ......................... 4054 0997/4361 0897

Assentorpvej 90, 4295 Stenlille

E-mail: e.loft@ofir.dk

www.kennelgreve.com

Akacias

Karin Gram ........................................... 4465 7226

mobil ....................................................... 4014 7226

Nederkær 9, 2765 Smørum

E-mail: akacias@akacias.dk

www.akacias.dk

Coronis

Gitte & Steen Møllegaard Salmonsen

Telefon ........................................................ 5764 0181

mobil ....................................................... 2096 5626

Skovvej 26, Nordrup, 4100 Ringsted

E-mail: coronis@wanadoo.dk

Grænsen

Martin Hjort Nielsen & Pernille Pedersen

Tlf./mobil........................... 4618 7170/2239 0551

Havdrupvej 13, 4622 Havdrup

E-mail: mhn@wanadoo.dk

www.kennelgraensen.dk

Alcea

Peter Nielsen..........................................4632 6227

Teglværksvej 15, Kamstrup, 4000 Roskilde

E-mail: alcea@alcea.dk

www.alcea.dk

Bannebjerg

Lillian Samuelsen ............................... 4839 1156

mobil ....................................................... 2532 8016

Bannebjergvej 30, 3230 Græsted

E-mail: Isa-bannebjerg@mail.dk

Tina Vibeke Jensen

Tina Tina og Vibeke Jan Rasmussen

Elna Lassensvej 53, Jensen Evetofte,

Elna Sigerslevvestervej Lassensveej 3370 Melby. 53, Evetofte, 18

DK-3600 Tel: +45 3370 Frederikssund

47 Melby 98 73 78

Tlf. +45 47 98 73 78

E-mail: +45 dandixie@dandixie.dk

23 30 92 78

E-mail: Homepage: dandixie@dandixie.dk

www.dandixie.dk

Homepage: www.dandixie.dk

Gubbengaard

Karen Gubbengaard & Dan Køber

Tlf./mobil........................... 4399 9203/5194 9203

Høje Taastrupvej 24, 2630 Taastrup

E-mail: kennel@gubbengaard.dk

www.gubbengaard.dk

Hajen

Katja Cath Carnett .............................. 4361 2828

mobil ....................................................... 4077 9999

Kringsholmvej 15, 2670 Greve

E-mail: kennel.hajen@mail.tele.dk

www.kennel-hajen.dk

32 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Hatani’s

Ejler Nielsen ......................................... 4373 1012

mobil ....................................................... 4042 7582

Søsvinget 33, 2635 Ishøj

E-mail: hatani@ishoejby.dk

Haus Haargaard

Lisa Haargaard ..................................... 4774 9820

Mobil ....................................................... 2064 7468

Myntestien 13, 3310 Ølsted

E-mail: kennel@haus-haargaard.dk

www.haus-haargaard.dk

Haus Wieners

Jannie Paustian.................................... 4354 9080

Mobil ...................................................... 2811 9180

Bredekærsvænge 212, 2635 Ishøj

E-mail: e.brocks@ishoejby.dk

Kefas

Torben Schou........................................ 4640 3803

Holtevej 41, Mølleborup 4370 St. Merløse

E-mail: post@kennel-kefas.dk

www.kennel-kefas.dk

Kojack

Lise Røssel og Ole Jørgensen

telefon/mobil ................. 5546 2208/4045 4208

Byvænget 10, 4262 Tornemark

E-mail: kojack@mail.dk

Korskilde

Helge Petersen.......................................5596 7970

Mobil .........................................................2651 6218

Brøderupvej 22, 4733 Tappernøje

E-mail: kennel@kennel-korskilde.dk

www.kennel-korskilde.dk

www.

maituk.

dk

Helle Priess

Allindelillevej 20

4100 Ringsted

Tlf. 5760 0648

Velkommen til

Kennel Mai Tuk

Opdræt af familie- og sportshunde

E-mail: maituk@maituk.dk

Nolte

Jesper Walin & Annette Nolte

tlf./mobil .......................... 5614 1558/2087 1558

Yderholmvej 23, 2680 Solrød Strand

E-mail: jesper@kennelnolte.dk

www.kennelnolte.dk

Hedegård

Karsten Hedegård Andersen ........ 5492 8006

Kirkevej 1, Branderslev, 4900 Nakskov.

E-mail: info@kennelhedegaard.dk

www.kennelhedegaard.dk

Kratmosen

Eva Haargaard...................................... 4589 0649

mobil..........................................................2181 7320

Kratmosevej 7, 2950 Vedbæk

E-mail: kratmosen@mail.tele.dk

www.kratmosen.dk

Normanner

Pia & Fritz Bennedbæk .................... 4793 9685

mobil ....................................................... 2368 4400

Ved Klintebakken 3, 3390 Hundested

E-mail: kennel@normanner.dk

www.normanner.dk

KENNEL

Hulgaard


✉Salbyvej 166

Ll. Salby

4600 Køge

Tlf. 5682 1360

CARL HULGAARD

@E-mail: kennelhulgaard@get2net.dk

www.kennelhulgaard.dk

Langtoften

Elsie & Arne Lambrecht.................... 5545 6520

mobil ....................................................... 2368 0553

Byvænget 24, 4262 Sandved

E-mail: arne.l.@mail.dk

Nørremosen

Helle Olsen ........................................... 4772 4269

Carlsvej 33, 3300 Frederiksværk

E-mail: helle-47724269@mail.tele.dk

Pelo

Peder og Lotte Olesen

Telefon ............................. 4619 5442/6171 5442

Vilkestrupvej 1, 4623 Ll. Skensved

E-mail: pelo@kennel-pelo.dk

Lena Pichler Bjerre & Erik Bjerre

Boeslunde Byvej 60, 4242 Boeslunde

Tlf/Fax: 5814 0239, mobil: 4016 8939

E-mail: Kennel@Leri.dk

www.german-shepherd-dog.de

www.leri.dk

RavneRock

Susanne Olsen .................................... 2619 0580

Stig Vestberg ....................................... 2698 5099

Ravnens Kvt 7A, 2620 Albertslund

E-mail: RavneRocks@mail.tele.dk

John & Dorthe Jabina

Tlf./mobil............................4636 3634/4074 3634

Ringstedvej 101 A & B, 4000 Roskilde

E-mail: Jabina@tdcadsl.dk

www.jabina.dk

Lærkbo’s

Per Rasmussen Lærke........................5534 1402

mobil/fax ...........................5050 1402/5534 1406

Platanvej 10, 4760 Vordingborg

E-mail: prl@hundesport.dk

www.hundesport.dk

Rowick

Per Dandanell & Tage Wichmann Jørgensen

Tlf..........................................5538 8200/3297 4490

mobil ..........................................................2872 7322

Hovvej 5, 4771 Kalvehave

E-mail: pia.larsen@cirque.dk

Jørini

Rita & H. Jørgen Nissen .................. 5573 3886

fax ............................................................ 5573 3886

Helgenæsvej 95, 4700 Næstved

E-mail: Jorini@mail1.stofanet.dk

www.jorini.rohde-nissen.dk

Maack

Svend Rungstrøm................................ 4753 1209

mobil ..........................................................2986 8785

Hovedgaden 119, 3630 Jægerspris

E-mail: sr@kennelmaack.com

www.kennelmaack.com

Rubini

Susanne & Kaj Rubini ....................... 5682 8112

mobil ....................................................... 2089 5770

Hulegårdsvej 5, 4100 Ringsted

E-mail: rubini@hund.dk

www:skrubini.dk

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 33


Kenneloversigten

Salby

Frank & Linda Jacobsen ................. 5682 0714

mobil ....................................................... 2170 6003

Salbyvej 206, 4600 Køge

E-mail: salby@privat.dk

Thomsebo

Thomas Bo Larsen................................ 4774 9980

mobil ........................................................ 2461 6351

Skåninggårdsvej 1, 3300 Frederiksværk

E-mail: vibsi.bo@mail.dk

www.thomsebo.dk

Maegaard

Ida & Lynge Larsen..............................6263 1236

Ølstedvej 3, 5672 Broby

E-mail: kennel.maegaard@privat.dk

www.kennelmaegaard.dk

SCHÆFERFARMEN

V/ Berit Wideborg & Ove Andersen

Køgevej 17, 4653 Karise

Tlf.: 70 20 97 00

Mobil: 40 70 02 15

www.schaeferfarmen.dk

E-mail: bw@schaeferfarmen.dk

Schæfer Power

Benny & Helle Kristensen .............. 5918 8888

mobi ........................................................ 4015 0880

Østrupvej 28, Østrup, 4350 Ugerløse

E-mail: power@paradis.dk

Trillingsgaard

Vibeke & Michael Johansen............... 5556 5696

Bakkevej 2, Bøgesø, 4700 Næstved

E-mail: trillingsgaard@mail.tele.dk

www.trilling.dk

Gorm Christensen og

Merete Frank Christensen

57 84 53 24

www.kennel-trold.webbyen.dk

Jylland

Michael Lumby

Søndervig Landevej 5, 6950 Ringkøbing

Tlf. 2024 4846

E-mail: kennel@alderslyst.dk

www.alderslyst.dk

Sonto

Sonja Pedersen .................................. 4649 9481

mobil ....................................................... 2464 0055

Skullerupvej 22, 4330 Hvalsø

E-mail: sonto@tdcadsl.dk

www.sonto.dk

Ulveskoven

Henrik West

Tlf./mobil ......................... 5636 1508/4011 1315

Munke-Bjergebyvej 15, 4190 Munkebjergby

E-mail: kennel@ulveskoven.dk

www.ulveskoven.dk

Bayogi

Tove & Jan Pedersen...........................9896 3360

mobil..........................................................2993 7110

Bredkærvej 100, 9800 Hjørring

E-mail: bayogi@tele2adsl.dk

www.bayogi.dk

Svikmøllen’s

Mona Pedersen ............ 5682 1662/6116 0528

mobil ....................................................... 2064 1848

Lergravsvej 9, Ørslev, 4100 Ringsted

E-mail: Svikmoellen@mail.tele.dk

We-Schou

Thomas Schou .................................... 4641 2027

Hyggevej 8, 3630 Jægerspris

E-mail: we-schou@kennel-we-schou.dk

www.kennel-we-schou.dk

Bøggild

Frank Volter

Tlf./mobil ....................... 8699 9892 / 2215 1901

Bøggildsvej 7, 8530 Hjortshøj

E-mail: fpv@get2net.dk

http://kennelboeggild.dk

Svogerslev

Bent & Susanne Andersen.............. 4618 8646

mobil ....................................................... 4051 3807

»Scheels Eng«, Tykmosevej 16, 4622 Havdrup

E-mail: scheelseng@vip.cybercity.dk

http://scheelseng.homepage.dk

Fyn

Dancon

Henrik Ludvigsen..................................8622 6217

Hjortshøj Møllevej 31, 8530 Hjortshøj

E-mail: dancons@vip.cybercity.dk

www.dancons.dk

Team Sajo

Susanne N. Jensen & John Nielsen

Tlf./fax .............................. 5852 0823/5852 0823

mobil ....................................................... 2552 4888

Thorvaldsensvej 5, 4200 Slagelse

E-mail: teamsajo@get2net.dk

Team Sufra

Susanne & Frank Pedersen ............. 4640 7054

Hovedvejen 294, Osted, 4140 Borup

E-mail: sufra@sufra.dk, susanne@sufra.dk

www.sufra.dk

Bjarli

Bjarne og Lisbeth Petersen ........... 6485 2412

mobil ....................................................... 2280 5412

Gl. Skolevej 13, 5450 Otterup

E-mail: bjarne@bjarli.dk

www.bjarli.dk

Charbro

Charlotte & Lars Dybbro ................. 6264 1224

Hågerupvej 79, 5600 Faaborg

E-mail: charbro@dybbro.dk

www.charbro.dk

Inger & Egon Knudsen

SCHÆFERHUNDEOPDRÆT

34 · Schæferhunden · 9 · september 2005


El Halcon

Alf Rafn

Ydersmindesvej 5A, 8560 Kolind

Tlf. 8639 1387 · Mobil 2537 2696

E-mail: el-halcon@mail.dk

www.el-halcon.dk

Kala-lu’s

Aase Overgaard & Jørgen U Sørensen

Tlf./mobil........................... 7576 1850/2485 0450

Lystrupvej 24, Ølsted, 8723 Løsning

E-mail: kennel@kala-lu.dk

www.kala-lu.dk

Kiami

Kirsten & Poul Granslev

tlf./mobil.............................8629 5520/4013 5520

Præstegårdsvej 89, 8320 Mårslet

E-mail: kiami@get2net.dk

www.kiami.dk

Mierelle

Dorte Mierelle ..................................... 7594 4320

mobil......................................................... 2074 4805

Rubinvej 46, Erritsø, 7000 Fredericia

E-mail: mail@kennel-mierelle.dk

www.kennel-mierelle.dk

Fatini

Lone & Svend Højager Nielsen ...... 9747 6330

mobil ....................................................... 2043 4280

Hallundbækvej 9, Hodsager, 7490 Aulum

E-mail: fatini@mail.tele.dk

www.fatini.dk

Koldbakken

Benny Kristensen ................................ 8644 1291

Koldbakken 5, Tvede, 8900 Randers

E-mail: koldbakken@mail.tele.dk

http://home13.inet.tele.dk/koldbak/koldbak

Haweto

Werner Schuhmacher........................ 8615 1504

mobil ....................................................... 2172 4382

Fuglsangsvej 1, 8660 Skanderborg

E-mail: alholt@mail.tele.dk

Kweo

Inge Hellmund & Ole Sarbæk .........8655 4646

Mobil: Ole 2825 5546-Inge 2825 4546

Gosmervej 21, Ørting, 8300 Odder

E-mail: kweo@get2net.dk

http://hjem.get2net.dk/kweo

Okjær

Ove Vad Rokkjær ................................ 9714 1476

Røjenvej 11, 7451 Sunds

E-mail: kvik2@power-up.dk

Heager

Maja & Ove Kristensen.......................9733 0133

mobil ....................................................... 2326 3133

Novej 64, Heager, 6950 Ringkøbing

E-mail: kennel@heager.dk

www.heager.dk

Laguso

Lars & Gurli Jønsson ......................... 8694 4562

Havervej 14, 8464 Galten

E-mail: laguso@post.tele.dk

www.laguso.dk

Paka

Poul Schmøkel .............. 9660 0178/4037 2678

Ollingvej 9, 6933 Kibæk

E-mail: pakasch@mail.tele.dk

Horsnæs

Anders Friis Jørgensen..................... 7562 6461

Steen Blichersvej 3, 8700 Horsens

E-mail: kennel-horsnaes@mail1.stofanet.dk

www.kennel-horsnaes.dk

Lijmi

Lone Mørch & Carsten Gustafsen

Tlf./mobil............................8629 9400/4038 5322

Obstrupvej 56, 8320 Mårslet

E-mail: carstengustafsen@mail.tele.dk

Pri-Wat

Birgitte Prior og Bent Ochwat

Tlf............................................................... 9893 0512

Mosevej 160, Blæsbjerg, 9870 Sindal

E-mail: pri-wat@mail.tele.dk

www.kennel-pri-wat.dk

Houen

LiseLotte Houen .................................. 9898 8881

mobil..........................................................4015 7766

Abildgårdsvej 183, Sterup, 9760 Vrå

E-mail: familienhouen@privat.dk

Lillebo

Anni Siim og Henrik Dahl

Tlf./mobil........................... 3511 2505/4094 8746

Mikkelstrupvej 39, 8900 Randers

Rask

Erling Rask .................... 7586 3090/2033 1090

Jægervej 3, Blåkærskov, 6040 Egtved

På Sjælland: Joan Serritzlev .......... 4642 0112

E-mail: erling@kennelrask.dk - joan@kennelrask.dk

www.kennelrask.dk

Lille-Noller

Knud Topgaard Jensen & Gitte Kudsk

Tlf./mobil............................9695 5100/2123 1984

Egebjergvej 25, 7830 Vinderup

E-mail: lille-noller@post.tele.dk

www.lille-noller.dk

Rebeta

Jørgen Erichsen .................................. 9714 7489

Klinkhøjvej 52, Kølkær, 7400 Herning

E-mail: rebeta@12move.dk

Jimmy B. Rasmussen

Mølledraget 3, 8653 Them

Tlf. 8684 8495, mobil: 2223 4900

E-mail: kennel@karats.dk

www.karats.dk

Liva

Lis & John Busse.......................................8641 5885

mobil...............................................................2639 0487

Marie Grubbesvej 31, 8830 Tjele

E-mail: livas@privat.dk

www.livas.dk

Skriver’s

Lilly Skriver ..............................................7533 5242

Højene 18, 7250 Hejnsvig

E-mail: skrivers@mail.dk

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 35


Kenneloversigten

Kennel

Sandkærgård

Lillian Christensen

Hjortsvang Kærvej 4,

7160 Tørring

Tlf. 7567 6550

E-mail: Sandkaergaard@os.dk

Smed

Irene Thygesen & Jakob Smed

Tlf. ...................................... 8640 6812/4079 1165

Fiskegårdsvej 30, 8900 Randers

E-mail: irene@kennel-smed.dk

www.kennel-smed.dk

Staudt-dk

Niels Christian Staudt

Tlf.-fax/mobil ................... 9893 4278/4096 4278

Nørregade 107, 9870 Sindal

E-mail: kennelstaudt@mail.dk

www.kennelstaudt.dk

Studsdal

Danielle og Alex Pedersen

Tlf............................................................... 7586 3224

mobil ....................................................... 4052 8018

Farrisvej 40, Troldkær, 6630 Rødding

E-mail: Studsdal@sport.dk

www.kennelstudsdal.dk

Vendbo

Tove & Kaj-Verner Jensen

Tlf. ...................................... 9646 1015/4014 7412

Brønderslevvej 262, 9480 Løkken

E-mail: kv.tove@get2net.dk

http://hjem.get2net.dk/Kennel-Vendbo

Vittarp

Søs & Poul Fuglsang

Tlf./mobil........................... 9737 6018/2124 4633

Bavnegårdsvej 5, Vittarp, 6880 Tarm

E-mail: fuglsang@vittarp.dk

http://www.vittarp.dk

Avlshanner

CHIJAS W E I K O

Under uddannelse til

prøver og avlskåring

HD:A, AA:0, AGK, DNA

HD:Index 134, 74

(Cello v. Alfavlk, SchH3 - Chijas Qvana, BHP1)

Henvendelse til:

Kennel Chijas v/ Jette og Jan Siebenhaar

Kirkevænget 53 A, 4360 Kr. Eskilstrup

Tlf. 5918 0153 / 2648 7161

chijas@chijas.dk / www.chijas.dk

Hulgaard's Qato

AK I, Mønstret politihund i Grp. I, PH-P, PH-K,

Henvendelse til:

Laust Jakobsen

Tlf. 8710 2253, mob. 6165 2253

Email: laust@qato.dk

SchH3, AK/I

HD: Normal, DNA

HD-index: 133,07

Særlige bemærkninger:

Nr. 2 ved DM

En særdeles tiltalende grå han, som skal

roses for sin størrelse og harmoni. Han fremstilles tør og fast.

Kan med fordel tilføres tæver, som savner temperament og

arbejdslyst.

www.qato.dk

Far: Etzel vom Stadtfeld · Mor: Hera vom Stadtfeld

SchH1 297 p. - SchH2 295 p. - SchH3 286 p.

Yderligere oplysninger: Kristen Michelsen,

Løgagervej 34, 6973 Ørnhøj, tlf. 9740 2996/2869 9643

Team Paka’s

Ulla Hansen......................7352 9099/2277 3036

Birkevej 35, 6100 Haderslev

E-mail: teampakas@teampakas.dk

http://www.teampakas.dk/

Team Quindi’s

Hanne Boe

Tlf.mobil ....................................................7533 1807

mobil ..........................................................2815 1741

Plougslundvej 206, 7190 Billund

E-mail: hanneboea@hotmail.com

To-Fast

Kent Krog & Lars Jakobsen..............9831 7408

mobil/fax ......................... 2220 5132/9832 6444

Skodsborgvej 42, 9270 Klarup

E-mail: lars.jakobsen@shell.com

Toto

Vivi og Jan Larsen .........6061 4201/2120 9982

Allelevvej 2, Allelev,

8570 Trustrup

PILOT VOM BÄRENFANG

Flere gange VMog

BSP-deltager

HD-normal - ZW 78

Boss v. Grossen Land

Happy v. Bärenfang

(Gildo Körbelbach 3,4-2)

Yderligere oplysninger:

Kennel Svogerslev

v/Bent og Susanne Andersen

»Scheels Eng« · tlf. 46 18 86 46 · 40 51 38 07

E-mail: scheelseng@vip.cybercity.dk

Hajen’s

Laban

5 x DM-deltager

Nordisk Mester

Henvendelse til:

Jørgen Weinkouff

Eskildsvej 8, 8900 Randers

Tlf. 86418734, 51808734

eskildsvej@webspeed.dk

Mønstret i Gr. I

4 x NM-deltager

2 x DANMARKSMESTER

AVKL Kiami’s Ikon

AK 1, BHP III,

HD-normal,

albuer 00,

DNA

Ejer/holder:

Per Rasmussen,

tlf. 9843 9414

E-mail:

Per@Kiamis-Ikon.dk

www.kiamis-ikon.dk

(Hoss vom Lärchenhain

- Rebeta’s Ulja)

Henvendelse til:

Opdrætter/ejer:

Kennel Kiami

v/Kirsten & Poul Granslev

tlf. 8629 5520 - 4013 5520

E-mail: kiami@get2net.dk

www.kiami.dk

36 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Rubrikannoncer

Rubrikannoncer sendes (elektronisk) til:

Lotte Albret Wissing: lotte.wissing@privat.dk

(se kolofonen s. 3 for øvrige kontaktdetaljer).

Betaling opkræves, når bladet er udkommet

med annoncen.

Spaltebredden for rubrikannoncer er 87 mm, og

minimumprisen for en meddelelse er 165 kr. for op

til 7 linier à ca. 70 karakterer (bogstaver, tegn og

mellemrum) inkl. navn og adresse. For hver ekstra

linie ud over de 7 betales 20 kr.

Hvor annoncen handler om hvalpekuld, kan kun

optages kuld, der kan og vil blive stambogsført i

Dansk Kennel Klub. Indsenderen hæfter for, at

ovenstående overholdes og er ansvarlig over for

Schæferhundeklubben og Dansk Kennel Klub.

Kennel Hajen v/Katja Cath Carnett, Kringsholmvej 15,

2670 Greve, tlf. 4361 2828 eller mobil 4077 9999 meddeler:

1) Hajen’s Vimse BHP1, AK, DNA (Rasko v. Karthago SchH3, AK, HD:

normal - Hajen’s Drønert PH-K, AK, DNA, HD:B1) er d. 16/7-05 parret med

Boban van’t Heukske SchH3, AK, HD:normal, VM-deltager (Alpha v.d.

Menisten IPO3, HD:normal - Irka vom Schwartenzwinger AK).

2) Hajen’s Yoyo BHP1, AK, DNA, HD:B (Troll v. Haus Milinda SchH3, nr.

2 VM, HD:normal, AK - Hajen’s Drønert PH-K, AK, DNA, HD:B1) er d.

29/7-05 parret med Quino vom Herding Brook SchH3, AK, HD:normal,

DNA (Chicco v.d. Fasanerie SchH3, AK, BSP, HD:normal - Enny v.d.

Längerts HD:normal).

3) Hajen’s Yndige Bjæf PH-P, AK, HD:B, DNA (Troll v. Haus Milinda

SchH3, nr. 2 VM, HD:normal, AK - Hajen´s Drønert PH-K, AK, DNA,

HD:B1) er d. 31/7-05 parret med Boban van´t Heukske SchH3, AK,

HD:normal, VM-deltager (Alpha v.d. Menisten IPO3, HD:normal - Irka vom

Schwartzwinger AK).

Kennel Pri-Wat v/Gogge og Gitte: Bent Ochwat og Birgitte Prior,

Mosevej 160, Blæsbjerg, 9870 Sindal, tlf. 9893 0512, e-mail: priwat@mail.tele.dk,

http//www.kennel-pri-wat.dk meddeler:

Pa-Schaks Ghia AK, BHP1, HD:B (Satoris Vitus - Pa-Schacks Feddi) har

den 10/8-05 født 5,4 (4,1 mørkegrå, 1,3 sorte) efter Vintermarkens Odin

AK, HD:B, BHP3, DM-deltager (Degn’s Føniks - Athenagårdens Walli).

Salgsklare 05/10-05. Forudbestilt 3 hanner og 2 tæver.

Kennel Degn v/Jill og Leif Degn, Østerlarsvej 22, 2770 Kastrup,

3252 0726 - 4020 0726, www.kennel-degn.dk, degn@kenneldegn.dk

Degn’s Ninka BHP1, AK, HD:A, DK index 138 (DM deltager Degn’s Xanto

- Degn’s Glena) er d. 1/8-05 parret med VM & BSP-deltager Pilot vom

Bärenfang SchH3, AK, HD:A, SV index 78. (Boss vom Grossen Land -

Happy vom Bärenfang).

Kennel Kweo meddeler:

En tæve (29/05-05) af Kweo’s Yodie og Basco Neckarur-sprung.

En tæve (19/02-05) af Kweo’s Balalaika og Basco Neckarur-sprung.

En tæve på 1 1/2 år af Lacelle Gaja og Kweo’s Merckx.

Mere info på http://hjem.get2net.dk/kweo eller 8655 4646 - 2825

5546.

Kennel Houen & Kennel Garodkin, Abildgårdsvej 183, Sterup, 9760

Vrå, 9898 8881, kennelhouen@hotmail.com, www.kennelhouen.dk

meddeler:

AVKL 4 Garodkin Nadine SchH3, AK-D, HD:A, AA:0, DNA (AVKL 1

Trillingsgaard’s Ambi BHP3, AK, HD:A2, DNA - Garodkin Dizzy Miss Lizzy

SchH1, AK-D, HD:B1, DNA (også mor til Årsvinder 2003 Garodkin Jenny,

Jenny)) er den 8/8-05 parret med Quentin vom Karanberg SchH 3, AK-

D, DNA - Årsvinder af yngste klasse hanner ved BZS 2002 (VA 1 Yasko

vom Farbenspiel SchH3, AK-D - Mary von Tronje SchH2, AK-D). Hvalpe

forventes født i uge 40.

Kennel Korskilde, v/Helge Petersen, Brøderupvej 22,

4733 Tappernøje, 5596 7970 - 2651 6218,

www.kennel-korskilde.dk meddeler:

AVKL 2 Karat´s Lexie BHP3, IPO3, HD:A, DNA (Valium von Arminius

SchH3, HD:A - AVKL Karats Jenka BHP3, IPO3, SPH, HD:A) er d. 23/8-05

parret med VA 3 Erasmus van Noort SchH3, HD:normal, DNA (VA 1

Yasko vom Farbenspiel SchH3, DNA - VA 4 Alke van Noort SchH1).

Forventet fødsel 24/10-05.

Kennel Sundhund v/Anita og Parly Carlsen,

Godthåbsvej 17, 3751 Østermarie, tlf. 5647 0714,

e-mail: a.carlsen@worldonline.dk, www.sundhund.dk:

Flicka von den Rabauken BHP1, AK1 (Quasy von der Bösen

Nachbarschaft SchH3 (V-BSP), IP3, FH1, HD:a normal - Uschi vom

Posthorn SchH2, HD:a normal) har født 3,2 hvalpe efter: 3 x DM og 2 x

VM-deltager Jabina Fisther BHP3, AK (DM- og VM-deltager Jabina

Frigga BHP3, AK - Pike v.d. Schafbachmühle SchH3, AK).

Kennel Janki v/Jan M. Christensen, Snedkærgårdsvej 32,

4640 Fakse, tlf. 5639 8095,

e-mail: jan.m.christensen@12move.dk, meddeler:

Janki Lie SchH1, AK/1, HD:A (VA Untox v. Ducati SchH3, AK/1 - Janki

Sandra SchH2, AK/1) har den 29/7-05 født 3 hanner og 4 tæver efter Tim

v. Frankengold SchH3, IPO3, AK/1, HD:normal (AVKL Esto v. Noort

SchH3, AK/1 - Anuschka v. Frankengold SchH1, AK/1). Hvalpene er

sort/brune. Der er 1 langhåret tæve og han i kuldet. De er salgsklare i uge

38.

Endvidere sælges en særdeles belastbar/driftstærk velstimuleret hanhvalp.

Kennel Garodkin, Oregårdsvængevej 15, 4720 Præstø,

5599 3020, garodkin@post.tele.dk,

www.kennel-garodkin.dk, meddeler:

1) AVKL 1 Garodkin Jenny, Jenny. Årsvinder ved HAS 2003. SchH3,

IPO3, AK-D, HD:A2, AA:0, DNA (AVKL 1 Nabonas Jameson BHP3, AK -

Garodkin Dizzy Miss Lizzy SchH1, AK-D, DNA) har d. 1/9-05 født 5 hanner

og 5 tæver efter Quentin vom Karanberg. Årsvinder af yngste klasse

ved BSZ 2002. SchH3, AK-D (VA 1 Yasko vom Farbenspiel SchH3, AK-

D - Mary von Tronje SchH2, AK-D).

2) Garodkin Miss Ann SchH1, AK-D, HD:A, AA:0, DNA (Miko v. Alexyrvo

Hof SchH3, AK-D - Garodkin Dizzy Miss Lizzy SchH1, AK-D, HD:B1, DNA)

er d. 2/9-05 parret med Snested J-Heros BHP3, AK, HD:B, AA:0, DNA

(AVKL 1 Heilei’s Cantona BHP3, AK - Snested Gilla BHP1, AK).

Julen nærmer sig

med hastige skridt!

- og det er slet ikke for tidligt at

begynde at tænke på at bestille

en annonce i julenummeret.

Sidste deadline for bestilling

er 1. november 2005.

Kontakt redaktøren

Lotte Albret Wissing via

e-mail lotte.wissing@privat.dk

eller på telefon 2641 5755.

Redaktionen

hjælper meget

gerne med

opsætning af din

annonce helt

uden beregning!

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 37


Arrangementskalender 2005

Dato Arrangement LD Kreds Dommere

OKTOBER

01-02.10 SPH-DM Udtagelse 5 25-Nordfyn Per Svoldgaard Nielsen

02.10 Kombi 5 49-Odense Michael Lumby, Poul M. Hansen

08-09.10 WUSV-VM - Haguenau, Frankrig

09.10 Kombi 6 67-Aabybro Hans Jürgen Begier (Tyskland)

15-16.10 DM/VM Udtagelse BHP 3 1 29-Tølløse A: Bent Andersen, B+C: Henrik Egemose

16.10 Kombi 1 30-Greve Poul Meineche, Per Nielsen

22-23.10 SPH 1 DM 7 45-Struer A: Per S. Nielsen, Harry Hansen

23.10 Mix-Match 1 84-Skovbo

29-30.10 DM/VM Udtagelse 1 43-Hvidovre A: Peter M. Larsen, B+C: Søren Schubert

NOVEMBER

05-06.11 DKK Int. Udstilling (Sch. søndag) Herning Göran Bodegaard, Sverige

06.11 Kombi + AK 4 22-Bornholm Fritz Bennedbæk

06.11 Kombi 1 06-Frederikssund Frits Andresen, Sv. E. Lundkvist

06.11 AK 6 10-Hjørring Poul Meineche

13.11 AK 1 62-Vallensbæk Fritz Bennedbæk

MEDLEMMERNESpletskud

En kølig dukkert...

På en varm sommerdag er det skønt med en tur i køligt vand.

ChaDe’s Milo tager gerne springet igen og igen.

Indsendt af Henrik Olsen, Kolding.

Transportboxe

• Til bil eller trailer

• Let vægt

• Mindre snavs i bilen

• Sikker transport

• Flot kraftigt design

Hundegårde

• Modulsektioner

• Let at samle

• Varmegalvaniseret

• Vedligeholdelsesfri

PROFILTEKNIK ApS

Energivej 3 · 6870 Ølgod · Tlf. 75 24 61 11

www.hakon-profil.dk

38 · Schæferhunden · 9 · september 2005


Ekspertise og omsorg for store og små

Virklund Dyreklinik

Fagdyrlæge Peter Weis

Marienlystvej 4 · Virklund · DK-8600 Silkeborg

Tlf. 86837510 · www.virklunddyreklinik.dk

KOMBISKUE

I

GAPPAY

Figurantudstyr samt andre hundeartikler

KVALITET MED BID I.

Tlf.: 56 82 19 49

(mellem kl. 16.00-19.00)

www.gappay.dk

gappay@mail.tele.dk

Her er plads til

din annonce

SØNDAG

DEN 9. OKTOBER 2005 KL. 9.00

DOMMER:

HANS JÜRGEN BEGIER, TYSKLAND

TILMELDING:

Benedikte Kisbye, tlf. 9820 9803

e-mail: bkisbye@privat.dk

SKUETS ADR.:

Østrehovensvej 20, Åbybro

Kørevejledning:

Følg motorvejen indtil afkørslen

med rute 549 mod Åbybro.

Tilmeldingsfrist:

Senest onsdag den 5. oktober 2005

HUSK! Også hvalpe 4-6 mdr.

Hundehuse

sælges. 3 størrelser (lille - mellem - stor).

Husene er dobbelt isolerede med tag lige til at løfte af.

Med spidstag eller fladt tag. Brochure med billeder

- og altid gerne til tjeneste med yderligere oplysninger.

GUDMUND LEMMINGER

Jordkærvej 23 . 8600 Silkeborg . Tlf. 8685 5142

Kreds 29 – Tølløse inviterer til

Tølløse Pokalen 2005

den 15. og 16. oktober

på vores træningsplads, Sønderstrupvej 28 i Tølløse.

Dommer, gr. A: Bent Andersen

Dommer, gr. B+C: Henrik Egemose

Tilmelding senest 3/10 til:

Merete Frank Christensen, Flinterupvej 29, 4180 Sorø

eller på vores hjemmeside www.Kreds-29.dk

Vi glæder

os til at

se jer.

Tølløse Pokalen er sponsoreret af Engelykke Pet Food.

Kombiskue

Sæt allerede nu

et stort

i kalenderen

Søndag

den 16. oktober 2005

På Kreds 30's træningsplads

Greve Centervej 48, 2670 Greve

Vi starter med

4-6 mdr. hvalpe

Dommer:

Poul Meineche

Som altid serverer

vores køkken rigtig god

mad til rimelige priser

Tilmelding senest 9. oktober til

Per Christiansen, Ørnesædevej 1, 4622 Havdrup

per@oernesaedet.dk

eller online på www.kreds30.dk

Flot præmiebord!

Schæferhunden · 9 · september 2005 · 39


Stor rabat

og direkte

levering


Såfremt du har kennelnavn,

kan du opnå dette ved at melde dig ind i

Royal Canins Privilege System

• Levering af SIZE Pro til din privatadresse

• Spar op til 41% på dit foder

• Gratis hvalpepakker til dine købere

• Gratis medlemsskab

RING 89 15 3555


Ansøgning om optagelse i Privilege System kan også ske ved

henvendelse til Lars Bundgaard på tlf. 25 12 17 30

Ernæringsprogrammet Size Health Nutrition

respekterer de grundlæggende mofologiske

og biologiske forskelle. De enkelte programmer

er ernæringsmæssigt tilpasset hundens

alder og aktivitetsniveau i hele hundens levetid

og med respekt for hundens reelle natur.

Maskinel Magasinpost

ID NR. 42380

Afsender:

Postbox 7777

7000 Fredericia

Ændringer vedr. abonnement

ring venligst 64 76 13 26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!