Kirkeblad-2006-2.pdf - 494KB - Skalborg Kirke

skalborgkirke.dk

Kirkeblad-2006-2.pdf - 494KB - Skalborg Kirke

Kirk ebladet

Udgives af Sk alborg M enigh edsråd

Sogneindsam lingen


Lifligh eds m agtgøre dorsk h ed opvak tAf Erik Steen M ø ler

Sk in ove r vang som e n m orge n m e d sang,

m orge n i m aj, når de t grønne s!

Lifligh e ds m agt gøre dorsk h e d opvak t,

så på Guds nåde de r sk ønne s!

Tone rne dybe i gry og k væ ld

røre se lv h je rte t så h årdt som fje ld!

Lifligh e ds m agt gøre dorsk h e d opvak t


I Sierra Leone bor etdejligt, ch arm erende og m ild

Du og din m and, Egon Nie lse n, h ar boe t i Sie r-

ra Le one og e r stadig tæ t k nytte t tillande t,

h vordan gik de t til?

H vad e r de t så isæ r, du e r k om m e t tilat syne s

om ?

H vad sk e te de r e ge ntlig, da borge rk rige n brød

ud i Sie rra Le one i 19 9 2?


dtfolk

Af H e le Sylvest

H vordan var de t så at ge nse Sie rra Le one ,

e fte r at k rige n var slutte t i 2002?

Sk alborg sogns ve nsk absm e nigh e d i Sie rra

Le one e r k riste n, m e n fle rta le t af lande ts

borge re e r m uslim e r. H vordan e r dagliglive t

for de to gruppe r indbyrde s?

H vordan m e ne r du, fre m tide n for Sie rra Le one

se r ud?


Da Vinci M ysterieti Sk alborg


Gudstjenester


Kirk ens k alender

En ny salm edigter

Udflugt

Onsdag den 7. juni.

Guds øje e r e n torde nsol

de r sk inne r for at gavne

Guds øje e r e n salm e pol

for døbe fonte ns navne

m e d sm e rte ns bri le r se r

du e ngle ne , de r le r

så tæ nd dit m orge nsm il

og gle m de n sk arpe pil

de r m angle r noge t m e re .

Guds k æ rligh e d e r sk æ nk e t dig

på be gge h e m isfæ re r

de n rydde de e n alfarve j

barn Je sus e r din læ re r

og dér h vor fode n gle d

blir k æ rligh e de n ve d

så bæ r stafe tte n h e n

im od e n fre m m e d ve n

lad h æ nde rne passe re .

More magazines by this user
Similar magazines