Schulstad Brød A/S Hammerholmen 21-31 2650 Hvidovre Påbud ...

spildevandsinfo.dk

Schulstad Brød A/S Hammerholmen 21-31 2650 Hvidovre Påbud ...

Schulstad Brød A/S

Hammerholmen 21-31

2650 Hvidovre

TEKNISK FORVALTNING

Hvidovrevej 278

2650 Hvidovre

Miljøafdelingen

Sagsbehandler:

Helle Buus

Tlf.direkte: 3639 3589

Telefax: 36 39 36 58

teknik@hvidovre.dk

Påbud vedrørende vilkår til afledning af spildevand til det offentlige

spildevandsanlæg for virksomheden Schulstad Brød A/S,

Hammerholmen 21-31, 2650 Hvidovre, matr.nr. 43 co.

Hvidovre Kommune har i brev af 5. september 2000 meddelt forvarsel

om påbud vedrørende spildevand fra virksomheden.

Schulstad Brød A/S er reguleret efter Miljøministeriets bekendtgørelse

nr. 807 af 25. oktober 1999 om godkendelse af listevirksomhed, E-8be.

Brevnummer 281616/ple

Sagsid 1806

Ekspeditionstid:

Mandag-Torsdag: 9-14

Torsdag: 15.30-17.30

Fredag: 9-13

E-8be er:

”Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af

færdige produkter på mindre end eller lig 300 tons pr. dag og mindst 20

tons pr. dag i gennemsnit på kvartalbasis”.

Materiale i sagen:

Som grundlag for Hvidovre Kommunes behandling af sagen har foreligget:

• Diverse analyserapporter over virksomhedens spildevand udarbejdet

af Levnedsmiddelkontrollen

• Reviderede miljøtekniske beskrivelser af Schulstad Brød A/S, sidste

dateret juli 2000.

• Skema til kortlægning af vaskeanlæg

Oplysningerne er sammenfattet i miljøteknisk notat af 30.08.2000, der

er vedlagt som bilag 1 til denne tilladelse.

På baggrund af det foreliggende materiale påbyder Hvidovre Kommune

revision af tilladelse af 21. februar 1975 og tilladelse af 20. april 1994 i

henhold til § 30 i lovbekendtgørelse om miljøbeskyttelse nr. 698 af 22.

9. 1998, idet følgende vilkår for udledning af spildevand fra ejendommen

Hammerholmen 21-31, til det offentlige spildevandsanlæg tilføjes:


2

Vilkår:

1. Generelt

1.1 Følgende spildevandstyper må fra ejendommen tilledes det offentlige

kloaksystem:

• Sanitetsspildevand

• Processpildevand fra kassevask lager og kassevask bageri.

• Processpildevand fra rengøring

• Udløb af fødevand fra osmoseanlæg

• Udløb fra kølekappe på kernekogerbeholder

• Processpildevand fra lastvognsvaskeanlæg

• Regnvand fra påfyldningsplads- samt vaskeanlæg

Andre spildevandstyper må ikke tilledes kloaksystemet.

1.11.2 Ved evt. ejer- og/eller lejerskifte eller ophør af produktion og/eller

vaskeanlæg og påfyldningsplads skal kommunen underrettes så

snart dette forhold er kendt.

1.11.3 Virksomhedens spildevandsforhold er som beskrevet i den miljøtekniske

beskrivelse, bilag 1 og miljøtekniske beskrivelse fra

Schulstad, juli 2000. Alle fremtidige ændringer i virksomhedens indretning

og drift, der indebærer en forøget forurening med spildevand

skal forelægges kommunen i god tid før ændringerne sættes i

værk m.h.p. revision af vilkårene i denne tilladelse

1.11.4 Vaskeanlægget skal drives samt være etableret og indrettet i

overensstemmelse med Hvidovre Kommunes vejledning for etablering,

indretning og drift af vaskepladser.

1.11.5 Påfyldningspladsen skal være indrettet i overensstemmelse med

Hvidovre Kommunes vejledning i indretning af pladser for påfyldning

af benzin og dieselolie.

1.11.6 Oplysninger om driftsuheld af betydning for spildevandsafledningen

herunder kloaksystem og renseanlæg skal straks videregives

til Hvidovre Kommunes tekniske forvaltning inden for åbningstiden

på tlf. 36 39 35 00. Uden for åbningstiden kontaktes Alarmcentralen

på tlf.112

12 Indretning

1.12.1 Spildevandet fra virksomhedens udendørs vaskeanlæg skal inden

udledning til det offentlige kloaksystem passere olieudskiller.

1.12.2 Overfladevand fra vaske- og påfyldningsplads skal passere olieudskiller

inden udledning til det offentlige kloaksystem.

1.12.3 Alt sanitetsspildevand skal tilsluttes det offentlige kloaksystem.

1.12.4 Spildevandet skal passere en målebrønd med mulighed for måling

af flow og udtagning af spildevandsprøver af den samlede udledning,

inden udledning til det offentlige kloaksystem.


3

13 Drift

3.1 Olieudskillere skal tilmeldes Hvidovre Kommunes tømningsordning

for olieudskillere

3.13.2 Olieudskillere skal tilses 2 gange årligt og tømmes efter behov

ved kontakt til den kommunale tømning. I tilfælde af unormalt stort

olieindhold skal årsagen klarlægges, og de nødvendige tiltag for at

undgå en gentagelse skal gøres.

3.13.3 Sandfang skal tilses mindst 1 gang årligt og tømmes efter behov.

Sandfang bør tømmes, når de er halvt fyldte.

3.13.4 Der må ikke i forbindelse med vask tilledes stoffer (sæber, detergenter

eller andre olieemulgerende stoffer), der virker væsentligt

nedsættende på olieudskillerens effektivitet.

3.13.5 Der må ikke i forbindelse med vask bruges petroleumslignende

rengøringsprodukter.

3.13.6 Opholdstiden i olieudskilleren skal være lang nok til at olie, der

er emulgeret i forbindelse med en renseproces, kan opfanges.

14 Spildevandsparametre

4.1 Mængden af processpildevand afledt til kloak via samlebrønd S må

max. antage 25.000 m 3 /år.

4.14.2 Ved udledning til det offentlige kloaksystem skal spildevandet

overholde følgende grænseværdier ved brug af de nævnte analysemetoder:

grænseværdi

analysemetode

- pH 6,0-9,0 DS 287

- temperatur max. 35 o C

- COD 900 mg ilt/l DS 217

- BOD 400 mg ilt/l DS/S 254

- Nitrogen 80 mg/l DS 221

- Phosphor 19 mg/l DS 292

- mineralsk olie 20 mg/l DS/R 208

- animalsk og vegetabilsk

olie og fedt 50 mg/l DS/R 208

- anioniske detergenter 10 mg/l DS 237

- suspenderet stof 300 mg/l DS 207

- bundfældeligt stof 50 ml/l DS/R 233

- Nitrifikationshæmning

ved testfortynding 200 ml/l > 20% ISO 9509*

* Nitrifikationshæmningen kan undersøges ved en screeningstest

udført efter Vandkvalitetsinstituttets metode i stedet for ISO 9509.

Såfremt der ved screeningstesten måles hæmning større end

20%, skal vilkåret dokumenteres overholdt ved analysemetoden

ISO 9509. Der skal ved begge metoder anvendes slam fra Spildevandscentret

Avedøre.


4

4.14.3 Andre stoffer end de i vilkår 4.2 anførte må ikke tilledes offentlig

kloak i mængder eller koncentrationer, der kan virke til gene for

personer, der er beskæftiget med driften af kloaknettet eller renseanlægget

eller til skade for kloaknettet, renseanlægget,

vandområdet, der modtager det rensede spildevand eller slammet

fra renseanlægget.

4.14.4 Nitrifikationshæmningen analyseret ved ISO 9509 må ikke

overskride 50 %. Såfremt den nitrifikationshæmmende effekt ligger

mellem 20 % og 50 % skal virksomheden undersøge, hvad

der er årsag til disse høje værdier og fremlægge og gennemføre

en handlingsplan til opnåelse af et effektniveau der ikke overstiger

20%.

5. Egenkontrol

5.1 Virksomheden skal senest 3 måneder efter meddelelse af spildevandstilladelsen,

det vil sige inden den 15. januar 2000, og herefter

hvert halve år, udtage prøver til kontrol for overholdelsen af

grænseværdierne for følgende parametre:

- mineralsk olie

- olie og fedt

- BOD

- COD

- Nitrogen

- Phosphor

- anioniske detergenter

- suspenderet stof

- bundfældeligt stof

- Nitrifikationshæmning

- temperatur

- pH værdi interval

5.15.2 Spildevandsprøverne skal udtages flowproportinalt over 1 døgn

i samlebrønd S, mens virksomheden er i normal drift.

5.3 Prøvetagning og analyse skal foretages af et af Dansk Akkrediterings

Ordnings akkrediteret laboratorium med mindre andet er aftalt

med Hvidovre Kommune.

5.4 Senest 1 måned efter, at analyseresultaterne foreligger, skal de

fremsendes i kopi til Hvidovre Kommune ledsaget af relevante oplysninger

om prøvetagningen og produktionen.

5.5 Såfremt egenkontrollen viser, at et eller flere af kravværdierne i vilkår

4.2 ikke overholdes, skal der sammen med analyseresultaterne

fremsendes en handlingsplan for, hvordan det sikres, at spildevandet

fremover vil kunne overholde tilladelsens vilkår. Endvidere øges

prøvetagningsfrekvensen til hver 3. måned indtil alle grænseværdier

er dokumenteret overholdt.

5.55.6 Virksomheden skal føre driftsjournal over produktionens sammensætning

og størrelse (jf. kap. 5 godkendelse, vilkår 7.2). Spildevandsmængden

afledt til offentlig kloak skal registreres. Journalerne

skal opbevares i 3 år og fremvises/fremsendes kommunen på forlangende.


5

5.55.7 Hvidovre Kommune kan til enhver tid forlange udtaget og analyseret

ekstra spildevandsprøver, såfremt kommunen vurderer, at det

er miljømæssigt begrundet.

5.55.8 Hvert år inden den 1. marts skal der udarbejdes en årsrapport til

Hvidovre Kommune, der viser det foregående års forbrug af vaskeog

rengøringsmidler.

7. Renere teknologi

7.1 Virksomheden skal senest den 15. januar 2001 fremsende en redegørelse,

som redegør for mulighederne for ved hjælp af renere teknologi

at nedbringe spildevandsmængden og spildevandets indhold

af benyttede vaskemidler og rå- og hjælpestoffer. Vaskemidler, der

benytter A- og B-stoffer, bør substitueres eller så vidt muligt undlades

i vaskeprocessen.

Orientering

Hvidovre Kommune forbeholder sig ret til at ændre vilkårene, såfremt

forhold i recipient, på renseanlæg, i kloaknet eller ny/renere teknologi

på produktionsområdet taler herfor.

Såfremt de i ansøgningen beskrevne forhold ændres væsentligt, bortfalder

denne tilladelse. Der skal i så fald indsendes en ny ansøgning.

Godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven fritager ikke virksomheden fra

at indhente fornøden tilladelse efter anden lovgivning. Nyanlæg og ændringer

af ejendommens kloakanlæg skal godkendes af Hvidovre

Kommunes bygge- og planafdeling og udføres af autoriseret kloakmester.

Klagevejledning

I medfør af miljøbeskyttelseslovens kapitel 10 kan denne tilladelse påklages

til Miljøstyrelsen. Klageberettigede er enhver, der har individuel

interesse i sagen, samt de i miljøbeskyttelseslovens §§ 99-100 nævnte

klageberettigede interesseorganisationer i det omfang de er klageberettigede

i den konkrete sag.

En eventuel klage skal stiles til Miljøstyrelsen, men fremsendes gennem

Hvidovre Kommune, Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre, som videresender

klagen ledsaget af det materiale, som er indgået i kommunens bedømmelse

af sagen. Klagen skal være Hvidovre Kommune i hænde

senest den 13. november 2000.

Hvis denne afgørelse ikke forinden er påklaget til Miljøstyrelsen, kan

den i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 101 indbringes for domstolene

indtil 6 måneder efter den dag tilladelsen er meddelt.


6

Ikrafttrædelse

Denne tilladelse er gældende fra klagefristens udløb under forudsætning

af, at der ikke er indgivet klager.

Med venlig hilsen

Carsten Raad Petersen

miljøchef

Helle Buus

ingeniør

Bilagsoversigt:

Bilag 1:

Bilag 2:

Miljøteknisk beskrivelse

Plan over virksomhedens afløbsinstallationer

Følgende har fået tilsendt spildevandstilladelsen:

• Spildevandscenter Avedøre, Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre

• Embedslægeinstitutionen for Københavns Amt og Frederiksberg,

Herlufsholmsvej 37, 2., 2720 Vanløse

• Københavns Amt, Teknisk Forvaltning, Stationsparken 27, 2600

Glostrup

• Arbejdstilsynet, Kreds Københavns Amt, Dyregårdsvej 5, 2740

Skovlunde

More magazines by this user
Similar magazines