Aktuel information om Puljeinvest - Danske Bank

danskebank.dk

Aktuel information om Puljeinvest - Danske Bank

Afkast i 3. kvartal 2008

Puljernes investeringer

Puljernes sammensætning ultimo 3. kvartal 2008

Mio. kr.

Kontant

Obligationer

Aktier

Indeksobligationer

Investeringsforeninger

I alt

Kontant

Korte danske obligationer

Danske obligationer

Indeksobligationer

Danske aktier

Udenlandske aktier

Udenlandske obligationer

Udenlandske højrenteobl.

207,4

35,4

62,2

44,0

40,2

181,3

9,0

74,6

Skattepligtigt

afkast i pct.

4.457,6

11.149,2

1.488,9

349,6

Beskatning af puljeafkast (pension)

3. kvartal 2008

Kontant

Korte danske obligationer

Danske obligationer

Indeksobligationer

Danske aktier

Udenlandske aktier

Udenlandske obligationer

Udenlandske højrenteobl.

3.539,5

2.848,6

5.669,7 2.939,0

2.791,8

Forrentning af Kontantpuljen og beløb der ikke er investeret

Den del af din opsparing i den enkelte

ordning, der er placeret i Kontantpuljen,

forrentes pr. 30. september 2008 på

denne måde:

Dit indestående i Kontantpuljen:

Pensionsopsparing

0,7

1,3

2,0

1,3

-14,1

-6,2

6,1

-5,6

Rentesats:

207,4

4.493,0

11.211,4

3.583,5

2.888,7

8.790,0

1.497,9

3.215,9

Handelsomkostninger

i pct.

For Børneopsparing sker der ingen beskatning af puljeafkastet. For pensionskonti beskattes puljeafkastet med 15%.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-0,1

0,0

0,0

Rentesats:

Børneopsparing 4,25 % pr. år

Opsparing i de andre puljer, som midlertidigt

ikke er investeret, forrentes pr. den

30. september 2008 med 3,25 procent

om året.

Indhold

S. 2 Markedskommentar

og Bankvalg

S. 3 Selvvalg og

Generel

Information

S. 4 Puljernes

Investeringer

Aktuel information

om Puljeinvest

Under 25.000 kr. 2,50 % pr. år

Under 100.000 kr. 2,75 % pr. år

På eller over 100.000 kr. 3,25 % pr. år

Rentesatserne er variable, og du kan få

oplyst satserne i din afdeling.

Udgiver:

Danske Bank

Holmens Kanal 2-12

1092 København K

Telefon 33 44 00 00

www.danskebank.dk

Redaktion:

Christian Kjærgaard

Redaktionen afsluttet den 8. oktober 2008.

17491 2008.10


Den økonomiske udvikling: Historisk finanskrise i USA

Afslutningen på 3. kvartal bød på en højdramatisk

udvikling i finanssektoren i USA - blandt

andet med krakket i den 150 år gamle investeringsbank

Lehman Brothers. Dertil kom

alvorlige problemer i andre store finansielle

institutioner, at opkøb, statsovertagelse, nødlån

fra centralbanken og et gigantisk finanspolitisk

indgreb har vist sig nødvendigt for at redde sektoren

fra total nedsmeltning – med betydelige

makroøkonomiske konsekvenser til følge. De

accelererende problemer skabte enorm panik

på finansmarkederne.

De økonomiske nyheder er gledet i baggrunden

oven på turbulensen, ikke mindst fordi en løsning

af problemerne i finanssektoren er den altovervejende

forudsætning for, at den omkringliggende

økonomi kan fungere normalt. Men

usikkerheden om udviklingen i USA, efter stimulansen

fra sommerens skatterabatter forsvinder,

er stadig til stede, og samtidig har Europa

og Japan på det seneste vist svaghed. Væksten

i udviklingslandene holder sig på et solidt niveau

trods lavere vækst i den vestlige verden.

Bankvalg

Hvis du har valgt Bankvalg, investerer vi

din opsparing i bankens forskellige puljer.

Vi vurderer og tilpasser løbende fordelingen

mellem puljerne under hensyn til din

investeringshorisont.

Investeringsstrategi

Høj aktieandel

Middel aktieandel

Lav aktieandel

Uden aktier

Vi forventer fremadrettet svag vækst i vesten

og solid vækst i resten af verden, hvorfor vi ikke

venter en dyb global recession men nærmere

svag global vækst. Af samme grund forventes

det, at inflationen vil aftage de næste 12 måneder

fra sit nuværende høje niveau.

Bankkollaps skabte panik på finansmarkederne

Efter olieprisens fald havde skabt fornyet stabilitet

på markederne, blussede panikken op

igen på baggrund af uroen blandt bankerne. Det

betød store fald i aktier såvel som renter.

Fundamentalt virker aktier stadig billigt prisfastsat,

men usikkerheden er i øjeblikket særdeles

høj, hvorfor en neutral aktivallokering anbefales.

Puljeafkast

Afkastet i puljen Danske aktier har i 3. kvt. været

-14,1 procent, mens puljen Danske obligationer

har givet et afkast på 2,0 procent.

Bankvalg Pension med middel aktieandel og en

lang investeringshorisont opnåede i 3. kvt. et

afkast på -3,4 procent.

Når tidspunktet nærmer sig, hvor du skal

træde ud af Puljeinvest, nedtrapper vi

automatisk andelen af aktier.

Du kan vælge mellem fire investeringsstrategier

i Bankvalg.

Aktieandel i pct.

60

40

20

0

Aktieandelen kan i de enkelte grupper variere op til 20 procentpoint i op- og nedadgående retning.

Eksempel på puljefordeling i Bankvalg ultimo 3. kvartal 2008

Pensionskonti Danske obl.

Børneopsparing Danske obl.

28%

9%

10%

37%

4%

12%

Indeksobl.

Danske aktier

Udenlandske akt.

Udenlandske obl.

Udenlandske

højrenteobl.

Puljefordelingen viser en puljekonto i Bankvalg, der har en middel aktieandel med en investeringshorisont over otte år.

Puljekonti tilmeldt Bankvalg kan have en anden puljefordeling, hvis saldoen er under 5.000 kr.

37%

10%

37%

4%

12%

Danske aktier

Udenlandske akt.

Udenlandske obl.

Udenlandske

højrenteobl.

Eksempel på afkast i Bankvalg i procent

Høj aktieandel

Pension

Børneopsparing

Middel aktieandel

Pension

Børneopsparing

Lav aktieandel

Pension

Børneopsparing

Uden aktieandel

Pension

Børneopsparing

Selvvalg

Hvis du selv har bestemt puljefordelingen

i Puljeinvest og selv holder øje med udviklingen

på investeringsmarkederne,

Afkast i procent

Kontant

Korte danske obligationer

Danske obligationer

Indeksobligationer

Danske aktier

Udenlandske aktier

Udenlandske obligationer

Udenlandske højrenteobl.

2003

6,9

6,8

4,0

3,7

1,3

1,8

0,8

1,6

0,6

1,3

-0,5

0,9

2008

2. kvartal

Afkastet er beregnet for en puljekonto med en investeringshorisont over otte år. Afkastet for pensionskonti er før

pensionsafkastskat. Puljekonti, hvor saldoen i perioden har været under 5.000 kr., kan have været tilknyttet Kontantpuljen.

For disse puljekonti vil afkastprocenterne afvige fra dem, vi nævner her. *Fra 1. marts 2004.

2003

1,2

3,8

4,8

6,6

33,8

5,0

-4,0

-

Puljeafkastene opgøres på basis af kurserne den 4. sidste bankdag i december måned og den sidste bankdag i

månederne januar til november. *Fra 1. marts 2004.

Generel information

2004

2,0*

1,7*

7,3

6,9

3,9*

3,2*

6,5

5,8

2004

0,8

3,2

6,4

8,9

22,5

3,1

0,5

7,4*

2005

23,5

23,1

17,4

16,7

11,4

10,6

6,0

4,8

2005

0,8

2,4

4,2

8,4

45,4

25,6

8,8

6,7

Afkastet på din konto i Puljeinvest bliver

regnet ud hver måned. Tallene i tabellerne

tager udgangspunkt i, at saldoen på din opsparing

er den samme hele perioden. Hvis

du har indbetalt på din konto i løbet af året,

bliver dit samlede afkast derfor anderledes

end i tabellerne.

Afkastprocenterne i tabellerne er beregnet

af Danske Bank ud fra puljernes afkast i

Puljeinvest og er opgivet efter handelsomkostninger.

For deltagelse i Puljeinvest

2006

5,9

6,0

4,6

4,5

3,1

3,0

1,6

1,4

2006

1,4

2,9

1,5

2,1

18,2

4,9

-3,2

4,3

2007

-1,0

-1,4

-1,1

-1,8

-1,6

-2,3

-1,3

-2,6

kan du her se mere om afkastet i de forskellige

puljer.

2007

2,6

3,8

1,4

-4,6

7,0

0,5

0,5

-0,8

2008

1. kvartal

-9,2

-9,3

-6,4

-6,5

-3,3

-3,4

0,4

0,3

2008

1. kvartal

0,7

1,3

1,8

2,9

-7,6

-15,0

-0,8

-5,2

2008

2. kvartal

0,7

-0,3

-3,8

2,4

-1,9

-0,7

-3,0

2,2

2008

3. kvartal

-5,3

-5,2

-3,4

-3,4

-1,2

-1,1

0,5

0,6

2008

3. kvartal

0,7

1,3

2,0

1,3

-14,1

-6,2

6,1

-5,6

2008

1. -3. kvartal

-15,5

-15,9

-11,0

-11,7

-6,1

6,9

-0,4

-1,7

2008

1. -3. kvartal

2,2

2,3

-0,1

6,7

-23,6

-21,8

2,3

-8,6

beregnes et administrationsgebyr. Bemærk

at historiske afkast ikke kan bruges som

indikator for fremtidigt afkast.

Næste “Aktuel information om Puljeinvest

udkommer omkring 24. januar 2009. Vil du

i løbet af året følge puljernes udvikling,

kan du gå ind på vores hjemmeside

www.danskebank.dk, hvor vi hver måned

informerer om puljernes afkast. I Danske

Netbank kan du også følge udviklingen

i afkastet på din konto i Puljeinvest.

More magazines by this user
Similar magazines