Referat af Birkerådsmødet d. 20. januar 2011

bagkost.dk

Referat af Birkerådsmødet d. 20. januar 2011

Referat af Birkerådsmødet d. 20. januar 2011

Tilstede: Jeanett Schultz Brix (beg.A), Annette Dam Ryt-Hansen (beg.B), Christine Holme

(1.A), Linda Nørgård Andersen (2.A), Anders Skjold (2.B), Peter Klinge (3.A), Mette Linde, Rikke

Christensen og Helle Brinch (HB).

Afbud: Susan Bølle (1.B), Pernille Kyst (3.B), Berit Olsen (BO)

Valg af referent: Helle Brinch (HB)

1. Godkendelse af referat fra mødet d. 11. oktober 2010

Referatet blev godkendt.

2. Reaktioner på stigningen af cafépenge?

Der har ikke været nogen reaktioner.

3. Nyt fra skolen

HB orienterer om nye tiltag på skolen.

4. Nyt fra forældrerepræsentanterne

Formanden opfordrer til, at repræsentanterne gør det kort, så der er ekstra tid til

punkt 6.

3.A Det går godt i 3. klasserne. Der blev spurgt til antallet af børn i juleferien, da

flere forældre den ene dag havde oplevet, at der var mange børn i forhold til

personaler. Mette svarede, at Birken desværre ikke altid kan regne med det

antal, der er meldt til, selvom der er sendt lister ud. Ofte kommer der langt

færre end tilmeldt. Den pågældende dag var der 89 børn og 6 voksne, hvilket

er en rimelig normering. Idé fra birkerådet: BO skriver ud på ferielisterne, at

det betyder meget, at forældrene melder så præcist tilbage som overhovedet

muligt, så Birken kan udnytte ressourcerne bedst muligt.

2.B Der har været holdt drenge- og pigeovernatninger i privat regi. Rigtig god

ide. Det fungerer godt med legegrupper og fælles fødselsdage.

2.A Legegrupperne fungerer fint. God forberedelse af, at der er kommet en ny

dreng i klassen.

1.A Er i gang med 2. runde af legegrupper. Der bliver holdt fælles fødselsdage og

individuelle fødselsdag. Fungerer upåklageligt.

Beg.B

Beg.A

Fungerer fint. Pigerne grupperer sig lidt.

Glade børn og forældre.


5. Nyt fra Birken

Mette orienterer fra Store Birken:

Det går fortsat godt. De er vokset efter jul. Der har netop været afholdt møde om klub.

Her og nu fylder nytårsfesten meget. Der er skøjtehalsbesøg. Efter uge 7 arbejdes der

med gallafesten. Sproget er til tider lidt hårdt, særligt blandt drengene.

Rikke orienterer fra Lille Birken:

Børnene glæder sig meget til nytårsfesten. De er ved at lave lanterner. 2. klasserne bliver

tilbudt ture i skøjtehallen sammen med 3. klasserne. Ture til søen for begynderklasse og

1. klasse. Forældre spørger til om der er en mulighed for at lave flere runder med

akrobatik og gøgl, da det har været en kæmpe succes.

6. Emne: Trivsel på tværs af klasserne

Følgende besked er sendt ud til alle forældre i Indskolingen:

Birkerådet har brug for jeres hjælp!

I lighed med sidste skoleår, har Birkerådet valgt trivsel som emne til årets

birkerådsmøder. Denne gang med fokus på trivsel på tværs af klasser.

I den forbindelse ønsker vi input fra jer forældre:

- Hvordan oplever I trivslen på tværs af klasser i Birken?

- Ideer til initiativer til styrkelse af trivslen på tværs af klasser i Birken.

- Etc.

Birkens personale vil også drøfte spørgsmålene og fremlægge deres synspunkter på

birkerådsmødet den 20. januar 2011.

Tilbagemeldinger:

3.A Børnene leger godt på tværs af klasserne. God idé med pigeture og

drengeture indimellem.

2.B Et par forældre har meldt tilbage, at de oplevede mere samarbejde i

begynderklassen end nu, men der er tilfredshed. Opfordrer Birken til at lave

tilbud til de enkelte klassetrin.

2.A Oplever at børnene leger godt på kryds og tværs af hele Birken. God idé, at 2.

klasserne inviteres med i skøjtehal med 3. klasserne. Indimellem er der

problemer på fodboldbanen. Birken roses for aktiviteterne ud af huset, hvor

elevernes mikses. Idé: Indfør ordning med tanter/onkler for de nye børn.

1.A Akrobatik og gøgl på tværs af klasserne i Birken er et godt initiativ.

Beg. B

Beg.A

Ingen har responderet. Fint med emneugerne.

Ingen har responderet.


Personalet: Drengene i 2.A og 2.B har ofte konflikter på fodboldbanen. Gode ideer:

• På alle klassetrin laves drenge- og pigeture

• Grillarrangementer, hvor børnene bliver lidt længere

• Man inviterer hinanden på te f.eks. 1.A og1.Bs piger.

• MGP-grupper på tværs af klasser.

Konklusion: Børnene i Birken trives generelt godt, også på kryds og tværs. Det viser,

at Birkens personale håndterer det godt.

Vi ønsker også på næste møde, som ligger den 12. april 2011, at have et emne på

dagordenen. Personalet går i tænkeboks. Hvis der er forældre, der har ideer, så

opfordrer vi til, at de kontakter deres birkerådsrepræsentant.

7. Evt.

Det er fortsat et problem om morgenen, at nogle forældre parkerer eller sætter barn af

den strækning, hvor der er standsning og parkering forbudt. Det er til stor fare for øvrige

trafikanter. Birkerådet opfordrer på det kraftigste til, at man overholder trafikreglerne.

More magazines by this user
Similar magazines