Se kort beskrivelse af konstituerende moduler Kbh - IVA

iva.dk

Se kort beskrivelse af konstituerende moduler Kbh - IVA

Appetizers

KBH

Konstituerende moduler

Entreprenørskab og formidling

Modulet har til formål at give de studerende vidensmæssige, metodiske og praktiske

forudsætninger for at arbejde med entreprenørskab. Der er fokus på de studerendes arbejde med

et reelt problem i relation til et konkret, aktuelt og ønsket innovationsprojekt på f.eks. en

virksomhed, museumsinstitution, interesseorganisation eller et samarbejdsprojekt. I forbindelse

med forankringen af innovationsprojektet bliver formidlingsarbejdet centralt. De studerende

indgår i et tværfagligt samarbejde, hvor resultatet er en kvalificering og berigelse af det

pågældende projekt. Den studerende udvikler herved en handlingskompetence med det formål at

skabe værdi for andre med formidling som omdrejningspunkt.

Informationsadfærd og systemdesign i organisationer

Det overordnede mål med modulet er analyser af sammenhænge mellem organisationers

informationssystemer, informationsstrategier og informationsadfærd. Modulet omfatter

teoretiske, metodiske og værktøjsmæssige tilgange og aspekter, som tilsammen giver et

nuanceret billede af organisationens anvendelse af informationssystemer, design af disse og

sammenhængen med organisationernes strategiske mål. Der er fokus på organisationers

informationskultur samt organisationers informationsbehov og den måde disse håndteres

organisatorisk. Der lægges vægt på diskussion af metodiske tilgange og konsekvenserne af disse i

forbindelse med forskning og implementering.

Knowledge Management

The module is based on historical shifts in conceptions of knowledge, where knowledge from

having been perceived generally as something universal and unique, now also can be perceived as

something local, contextual and relational. This development has influence on the way science has

been understood and has influenced and changed the traditional subject fields of knowledge

production and knowledge sharing. The module will investigate how a focus on knowledge

management is included in more and more life contexts, and how this is expressed generally in the

interest in learning and innovative processes. The module will focus on discussions of knowledge,

learning and innovative processes at both the societal, organizational and individual levels.

Kulturteori og videns- og oplevelsessamfundets kulturinstitutioner

Modulet sætter fokus på de ændrede samfundsmæssige betingelser, der udfordrer kultursektoren

og dens institutioner i det 21. århundrede. Det studerer samspillet mellem globalisering, medier,

digital teknologi og kulturel frisættelse. Det udforsker ændringernes betydning for sektorens og

kulturinstitutionernes brugere og brugerkulturer. Det spørger til kulturinstitutionernes og

kulturformidlingens rolle, funktioner og legitimitet i en tid, hvor de traditionelle kunst- og

kvalitetshierarkier er i opløsning, hvor oplevelse, æstetisk produktion og æstetisk kommunikation

er blevet alment tilgængeligt og hvor nye brugerkrav om anerkendelse, nærvær, deltagelse og


kritisk dialog udfordrer faglig autoritet og forestillinger om kvalitet. Modulet placerer sig,

teoretisk, metodisk og analytisk, i dette komplekse felt.

Vidensteori og domæneanalyse

Vidensteori og domæneanalyse er et indsatsområde som handler om grundlaget for og teorier om

repræsentation, søgning og formidling af viden og information i forskellige kontekster. Teorier om

viden og information er centrale for at få dybde og sammenhæng i faget. ”Vidensteori” henviser

til et tværfagligt felt, der omfatter bl.a. videnskabsteori, erkendelsesteori, tegnteori og

kognitionsteori, mens domæneanalyse refererer til at viden altid er viden om noget specifikt, fx

musik, litteratur, computerspil, medicin/sundhed eller andet. Kurset belyser endvidere forskellige

teoretiske positioner og deres konkrete betydning for repræsentation og formidling af information.

Vi ser fx på forskellige tilgange indenfor forskning i informationssøgning, i græsning (browsing), i

klassifikation, indeksering og IR, i relevansforskning osv. For hvert område belyses hvordan det

gør en vigtig forskel, hvorvidt det ene eller det andet vidensteoretiske udgangspunkt forfægtes.

Kurset belyser også hvordan informationsprofessionelle kan arbejde med forskellige domæner, fx

kunst og medicin.

More magazines by this user
Similar magazines