Modulets titel Kulturformidling – rum, roller og processer ECTS ... - Iva

iva.dk

Modulets titel Kulturformidling – rum, roller og processer ECTS ... - Iva

Modulets titel

Kulturformidlingrum, roller og processer

ECTS omfang

15 ECTS

Indhold

Kulturlivet er i skred. Den teknologiske, digitale og mediemæssige udvikling har ændret

relationerne mellem sektorens producenter, institutioner, formidlere og brugere og dermed sat det

20. århundredes tilskuer- og beskuerkultur og dens oplysnings-, dannelses- og kvalitetshierarkier

under pres. Grænserne mellem børn, unge og voksne er under forandring, nye brugertyper og nye

brugergrupper stiller krav, nye medie- og medierede muligheder kræver nytænkning.

Hvad er kulturformidling i dag? Hvilket teoretisk grundlag kan den bygges på? Hvilke krav stiller

det til udvikling af formidlingstyper, formidlingsprocesser, formidlingsroller og

formidlingssamarbejder? Det er modulets centrale spørgsmål. Det vil derfor sætte fokus på følgende

felter:

Kulturformidling i teori – introduktion til nyt formidlingsgrundlag

Kulturformidling i praksis – analyse og diskussion af konkrete formidlingstiltag

(herunder kunstformidling, litteraturformidling, formidling af visuelle medier mm)

Kulturformidling som design – rum, medier, materialer, processer, roller, samarbejder

Kulturformidling som deltagelse – brugertyper, brugerroller, brugermuligheder

Målbeskrivelse

Modulet vil give de studerende et teoretisk og analytisk grundlag, der kan bidrage til refleksion over

formidlingsprocesser, formidlingsroller og formidlingssamarbejder. Det vil give de studerende

teoretiske og analytiske redskaber til udvikling af formidlingsdesign, der kan føre til nye typer af

formidlingspraksis. De studerende vil efter modulets afslutning:

Viden og forståelse

Vidensfeltet

Kunne forstå og på et teoretisk grundlag reflektere over de udfordringer, der er knyttet til

senmoderne kulturformidling

Forståelses- og refleksionsniveauet

Kunne forstå og på et videnskabeligt grundlag reflektere over centrale brugertyper og

brugerproblematikker

Kunne identificere væsentlige kulturformidlingsproblemstillinger i teori og i praksis

Færdigheder

Typen af færdigheder

Kunne anvende teorier og analysemetoder som redskaber til kritik af ældre og udvikling af

nye kulturformidlingstiltag

Vurdering og beslutning

Kunne vurdere teoretiske og praktiske problemstillinger i forbindelse med udvikling af nye

formidlingsstrategier


Formidling

Kunne udvikle bud på kulturformidling som deltagelse

Kunne formidle og diskutere kulturformidlingsproblematikker både til fagfæller og ikkespecialister

Kompetencer

Handlingsrummet

Kunne styre og udvikle kulturformidlingstiltag, der er komplekse, uforudsigelige og som

fordrer nytænkning og nye typer af løsningsmodeller

Samarbejde og ansvar

Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre nye kulturformidlingsprojekter både i faglige

og tværfaglige sammenhænge

Læring

Selvstændigt kunne tage ansvar for udvikling og etablering af det nødvendige faglige

grundlag

Prøveform

Skriftlig afhandling. En besvarelse af en selvvalgt og af underviseren godkendt opgaveformulering,

der dækker centrale elementer af det pågældende modul.

Bedømmelse

Intern bedømmelse med karakter efter 7-trins-skalaen

Omprøveform

Omprøveformen er en skriftlig afhandling.

More magazines by this user
Similar magazines