FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

KÖKSMASKIN KH 701

Säkerhetsanvisningar

Risk för elchock!

• Apparatens får endast anslutas och drivas enligt

uppgifterna på typskylten.

• Akta så att elkabeln inte blir våt eller fuktig när

du använder apparaten.

• Lägg elkabeln så att den inte kan klämmas eller

skadas på annat sätt. Låt inte elkabeln hänga

ner från arbetsbänken.

• Om elkabeln eller kontakten skadas ska du låta

kvalificerad fackpersonal eller vår kundtjänst

byta ut dem för att inte utsätta dig för onödiga risker.

• Dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder

apparaten, innan den rengörs och vid störningar.

Det räcker inte att bara stänga av den, eftersom

det finns spänning kvar i apparaten så länge

kontakten sitter i uttaget. Om kontakten dras

ut kan apparaten inte sättas på av misstag. Efter

ett strömavbrott sätter apparaten igång igen.

• Sätt aldrig på apparaten utan ingredienser.

Risk för överhettning!

• Låt aldrig personer (inklusive barn) som av fysiska,

sensoriska eller mentala skäl eller på grund

av bristande erfarenhet och kunskap inte kan använda

apparater på ett säkert sätt använda den

här apparaten utan att de först övervakats eller

instruerats av någon ansvarig person.

• Se noga till så att barnen inte leker med apparaten.

Varning: Doppa aldrig ner apparaten i

vatten eller andra vätskor. Risk för elchocker!

Risk för personskador!

• Akta: skär- och rivskivorna är mycket vassa!

• Var försiktig när du sätter in och tar ut skär- och

rivskivorna och mixerkniven samt när du rengör

dem!

• Akta: När apparaten arbetar får endast de

ingredienser som ska bearbetas tillsättas i

blandskålen, skäraren eller mixern.

• Stoppa aldrig in händer eller några föremål i

inmatningsöppningen eller mixern, då kan du

skada både dig själv och apparaten.

• Du får bara byta tillbehör när drivanordningen

står stilla.

• Apparaten fortsätter gå en stund efter att den

stängts av!

• Lämna aldrig apparaten utan uppsikt.

Förskriven användning

Den här apparaten ska användas för att bearbeta

livsmedel i de mängder som förekommer i ett vanligt

hushåll. Den är endast avsedd för privat bruk i slutna

utrymmen och skyddat för regn.

Den här apparaten är inte avsedd för yrkesmässigt

eller industriellt bruk och den får inte användas

utomhus. Endast originaltillbehör får användas tillsammans

med apparaten.

- 22 -

More magazines by this user
Similar magazines