FOOD PROCESSOR - Kompernass

kompernass.com

FOOD PROCESSOR - Kompernass

KØKKENMASKINE

KH 701

Sikkerhedsanvisninger

Fare for elektrisk stød!

• Køkkenmaskinen må kun tilsluttes og anvendes

som angivet på typeskiltet.

• Sørg for, at ledningen aldrig bliver våd eller

fugtig under brug.

• Anbring ledningen, så den ikke kan blive klemt

eller beskadiget på anden måde. Ledningen må

ikke hænge ned fra arbejdsbordet.

• Hvis ledningen eller stikket er beskadiget, skal

delene straks udskiftes af kvalificeret specialpersonale

eller af kundeservice, så farlige

situationer undgås.

• Træk stikket ud af stikkontakten, når maskinen

ikke er i brug, før den skal gøres ren og hvis der

opstår fejl. Det er ikke tilstrækkeligt at slukke for

maskinen, da der stadig er spænding på maskinen,

så længe stikket sidder i stikkontakten. Samtidigt

undgås det, at maskinen tændes ved en fejltagelse.

Efter strømafbrydelse starter maskinen

op igen!

• Sæt aldrig maskinen i gang uden ingredienser.

Fare for overophedning!

• Denne køkkenmaskine må ikke benyttes af

personer (inklusive børn) med begrænsede

fysiske, sensoriske eller psykiske evner eller med

manglende erfaringer og/eller manglende viden,

medmindre en ansvarlig person holder

opsyn med dem og giver dem anvisninger til,

hvordan maskinen anvendes.

• Børn skal være under opsyn, så det sikres, at de

ikke leger med maskinen.

Advarsel: Læg aldrig maskinen ned i vand

eller andre væsker. Fare for elektrisk stød!

Fare for personskader!

• Forsigtig: Skære- eller riveskiverne samt

blenderknivene er meget skarpe!

• Forsigtig ved indsætning og udtagning samt

ved rengøring af skære- eller riveknivene samt

blenderknivene!

• Obs: Når maskinen kører, må du kun komme

de ingredienser, der skal bearbejdes, i røreskålen,

snitteenheden eller blenderen.

• Stik aldrig hænderne eller fremmede genstande

ind i påfyldningsskakten eller i blenderen, så

personskader og skader på maskinen undgås.

• Skift kun tilbehøret, når drevet står stille.

• Maskinen kører stadig kortvarigt videre, efter at

der er slukket for den!

• Lad aldrig maskinen være uden opsyn.

Bestemmelsesmæssig

anvendelse

Maskinen er beregnet til forarbejdning af fødevarer

inden for den normale husholdning og kun til privat

brug i aflukkede, regnbeskyttede rum.

Maskinen er ikke beregnet til erhvervsmæssig eller

industriel brug eller til anvendelse udendørs.

Maskinen må kun anvendes med det originale

tilbehør.

- 32 -

More magazines by this user
Similar magazines