retssagsbehandling for virksomhedsjurister - Kromann Reumert

kromannreumert.com

retssagsbehandling for virksomhedsjurister - Kromann Reumert

RETSSAGSBEHANDLING FOR VIRKSOMHEDSJURISTER

JENS ROSTOCK-JENSEN, FRANK BØGGILD & KOLJA STAUNSTRUP


PROGRAM 1. KURSUSDAG - 3. MARTS 2011

14.00 Registrering med kaffe, te, frugt og kage

14.15 – 14.40 Hvornår skal en sag føres – og hvornår skal den

ikke? Hvordan håndteres sager, der ikke skal føres? Overvejelser

når en sag skal startes op

14.40 – 15.00 Processtrategi: Hvad er det, og hvordan lægges

den?

15.00 – 15.15 Samarbejdet med klienten/virksomhedsjuristen

15.15 – 15.30 Pause

15.30 – 16.15 Udarbejdelse af processkrifter

16.15 – 16.40 Fastlæggelse af bevisførelsen og indsamling af

bevismateriale

16.40 – 17.00 God kollegial adfærd


PROGRAM 2. KURSUSDAG - 11. APRIL 2011

14.00 REGISTRERING MED KAFFE, TE, FRUGT OG KAGE

14.20 – 14.50 Case: gode vink og råd (dommer Claus Forum

Petersen)

14.50 – 15.00 Forberedelse af hovedforhandlingen

Tilrettelæggelse af hovedforhandling:

15.00 – 15.25 Forelæggelse

15.25 – 15.40 Pause

15.40 – 16.10 Afhøringer

16.10 – 16.30 Procedure

16.30 – 16.45 Særligt omkring anke, forbud og voldgift

16.45 - 17.00 Gruppesøgsmål

17.00 – 17.45 Prøvesager


HVORNÅR SKAL EN SAG FØRES

– OG HVORNÅR SKAL DEN IKKE?

HVORDAN HÅNDTERES SAGER, DER IKKE SKAL FØRES?

OVERVEJELSER NÅR EN SAG SKAL STARTES OP


FØR MAN STARTER

Kortlæg faktum og jus i passende og muligt omfang

Hvad kan bevises – faktum oftest vigtigere end jura (og bedste

muligheder for at indsamle bevis er før første kontakt til

modparten)

Er der overhovedet en sag?

Hvem er modparten, og hvordan vil han/hun reagere?

Er det en sag om principper, økonomi eller følelser?

Hvad er målet? At få standset ulykken, penge, skræmme, statuere

eksempel, dialog, genskabe samarbejde, forlig.

Produktets livscyklus, mode-/sæsonvare

Retshjælpsforsikring - fri proces

Opdragsbekræftelse


MULIGHEDER, DER NORMALT BØR OVERVEJES

Gør ingenting (gør ingenting indtil videre)

Cease-and-desist-brev

Dialog/forligsforhandling

Mediation

Foreløbige retsmidler, fx arrest/fogedforbud/bevissikring

Politianmeldelse, Forbrugerombudsmanden, Ombudsmanden,

Konkurrencestyrelsen, etc.

Relevante administrative organer (Pressenævnet,

Fødevarestyrelsen, Radio- og TV-nævnet, Forbrugerklagenævnet,

Pengeinstitutankenævnet, etc.)

Pressen

Ikke enten-eller-valg men en skræddersyet plan A, B, C


RESSOURCER

Der findes ingen oplagte og lette sager

Sagen er ikke løst ved, at I overlader den til advokaten

Er I klar over omkostninger/tid/risici?

I skal selv være indstillet på at afsætte de fornødne ressourcer

de nødvendige økonomiske ressourcer

den krævede tid til at få kortlagt faktum

lægge de relevante oplysninger frem

parat til at sagen bliver omtalt i branchen/pressen

Vil omkostningerne stå mål med sagsgenstanden (er skaden fx

allerede sket)?


PROCESSTRATEGI:

HVAD ER DET, OG HVORDAN LÆGGES DEN?


HVAD VIL I HAVE?

”I gamle dage” vs. moderne tvisthåndtering

I vil vinde sagen!

I vil have value for money

I vil have driftsikker og ærlig rådgivning

I vil have effektiv sagsbehandling

…og I vil have en lille regning!

I vil godt betale for godt håndværk – men ikke ”flæsk”


HVAD ER EN PROCESSTRATEGI?

Hvilke mål kan og vil du opnå med en retssag

Hvordan når du målene

”Inde i hovedet-plan” eller strategi skrevet på papir?


PROCESSTRATEGI

Start med at tage dig tid til at finde ud af: Hvordan vinder du

sagen

Hvilke(t) juridiske argument skal du vinde sagen på

Hvilke fakta/beviser skal du vinde sagen på

Andre – saglige/usaglige - formål med at føre sagen end at vinde

Fx vise handlekraft, fremme forligsposition, påføre modpart

omkostninger, hindre forældelse/passivitet, afskære en anden

sag, opnå klarhed for branchen, fremprovokere en opsigelse,

gøre det uattraktivt at sælge produkter, medieomtale, etc.

Hvor dybt skal man grave til at starte med?

Alt kan ikke kortlægges dag 1, men meget kan, hvis det

ønskes

Være parat til hele tiden at tilpasse strategien til udviklingen

Hurtigt eller langsomt, billigt eller dyrt, barskt eller skånsomt


PROCESSTRATEGI (FORTSAT)

Hvem er din klient – og din modpart

Økonomisk ligevægtige parter

Klientens/modpartens “frygt” for medieomtale

Risiko for modangreb, fx modpåstande, ugyldighedsindsigelser

Risikovillighed: Nogle kan ikke tåle at tabe en (bestemt) sag

Stærke/svage punkter, der skal afdækkes

Behov for bevisskridt, før du kontakter modpart?

Hvad er dit alternativ til at starte sag nu og når du har startet sag?


PROCESSTRATEGI (FORTSAT)

Voldgift eller retssag: Ønske om (anden) aftale herom med modpart?

Hvem skal sagsøges (skadevolder, forsikringsselskab, leverandør,

tidligere ejer, revisor, bestyrelse, etc.)?

Hvad skal opnås processuelt (penge, forbud, anerkendelse,

handlepligt, tilbagekaldelse, dementi, straf, tilintetgørelse)?

Er der andre potentielle ”medsagsøgere”?

Enkeltsag eller del af sagskompleks – prøvesager, gruppesøgsmål,

kumulation, sambehandling, berostillelse etc.

Er der en forening/organisation, der kan/vil optræde som

mandatar/”sponsor”?


SAMARBEJDET MED

KLIENTEN/VIRKSOMHEDSJURISTEN


FORHOLDET MELLEM ADVOKAT OG KLIENT

Retsplejelovens § 126, stk. 1

Advokatetiske regler

Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling

Advokatens opgave er at fremme retfærdighed og modvirke uret

Advokaten skal aktivt varetage og forsvare sin klients rettigheder

og friheder samt være klientens rådgiver

Advokaten skal ved sin repræsentation af klienten iagttage

fortrolighed samt bevare sin uafhængighed og integritet,

herunder i forhold til statsmagten

Advokaten har juridiske og etiske forpligtelser over for klienten

Advokaten skal også under udførelsen af sine pligter for klienten

udvise den nødvendige respekt over for personer og

myndigheder, som advokaten har kontakt med på klientens

vegne


SAMARBEJDE

Kunden har altid ret. Klienten har ikke altid ret.

Forventningsafstemning

Hvad kan klienten klare?

Arbejdsdeling


UDARBEJDELSE AF PROCESSKRIFTER


RETSSAGENS FASER - TIDSLINJE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11

12

1. Tvist opstår – strategi lægges

2. Forhandlinger mellem parterne

3. Stævning indleveres

4. Svarskrift indleveres

5. § 353-møde, retsmægling

6. Evt. syn og skøn, el. lign.

7. Replik

8. Duplik

9. Forberedelsen slutter

10.Hovedforhandlingen forberedes

11.Hovedforhandling

12.Dom/anke


RETSSAGER FYLDER ALTID…

Lav din egen tegning med sagens parter, relationer og krav

Lav kronologi

Overblik og grundighed en væsentlig del af retssagsbehandling

Derfor: Hold orden og opfind dit eget ”system” afhængig af sagens

art og omfang


SITUATIONSBESTEMT STRATEGI – ”STILVALG”

Hvorfor skriver du processkriftet?

Hvem læser det, du skriver?

Processkriftet er et redskab

Hvad og hvor meget skal der stå i et processkrift?

Sproget

Det klassiske, dårlige processkrift er en lang procedure i et

indviklet sprog med for lidt fokus på påstandene, masser af

ligegyldig sagsfremstilling, for få og forkerte provokationer, for lidt

fokus på bevisførelsen, og alt for mange anbringender!

Det gode processkrift er… hmm, det afhænger af situationen

Forskellen på sammenfattende processkrift til Højesteret og

forbudsrekvisition til fogedretten


HVIS DU ER SAGSØGER: STÆVNING

Vær sikker på at RPL § 348 (jf. bl.a. § 353) er opfyldt.

§ 348 = mindstekrav. Husk også fx dato på forside, advokatens

navn, CVR, om klienten er momsregistreret, mv.

Hvilken eller hvilke domstole har kompetence til at behandle

sagen, RPL §§ 224 – 232 (saglig kompetence) og RPL §§ 235 –

248 (stedlig kompetence)?

Værnetingsaftale?

Voldgiftsklausul?

Lovvalg - lovvalgsklausul?


PÅSTANDE

Her kan det for alvor gå galt!

Skal formuleres klart og være operationel

Gør dig klart, hvad du vil:

Anerkendelsespåstand

Fuldbyrdelsespåstand

Forbudspåstand

Genoprettelsespåstand

Rentepåstand

Behov for subsidiære, alternative, betingede påstande?


HVILKE PÅSTANDE ER GODE, HVILKE ER IKKE?

1. Sagsøgte forbydes at markedsføre produkt XX eller andre lignende

produkter, der krænker sagsøgers produkt.

2. Sagsøgte tilpligtes som erstatning at betale kr. XX til sagsøger, jf.

købelovens § 22.

3. Sagsøgte forbydes ved markedsføring af sit produkt at gøre brug

af de fotos, der er markeret med pile på bilag XX.

4. Sagsøgte skal til sagsøger betale kr. XX til sagsøger fordi

produkterne gengivet i bilag YY er mangelfulde.

5. Sagsøgte skal til sagsøger betale kr. XX med sædvanlig

procesrente fra sagens anlæg til betaling sker.

6. Sagsøgte skal anerkende at have befundet sig i væsentlig

misligholdelse af samarbejdsaftalen fremlagt som bilag XX fra den

1. januar 2010 til 31. december 2010.


SAGSFREMSTILLING

Strategi: Hvad bør medtages nu, hvad bør gemmes til replik - eller

hovedforhandling?

Hvor lang skal en sagsfremstilling være?

Pædagogik: Start fx med: ”Denne sag handler om” og

præsentation af parterne. Herefter normalt kronologisk, evt.

emneopdelt sagsfremstilling

Forventningsafstemning med klient

Hvor meget bestemmer klienten, hvor meget bestemmer

advokaten?

Objektiv eller ”farvet” sagsfremstilling?

Forhold til anbringender, evt. slå sagsfremstilling og anbringender

sammen?


ANBRINGENDER

Anbringender til støtte for hver påstand

Sondring mellem påstande og anbringender

”at”-formen eller ”1-2-3”-formen

Dumt at glemme anbringender

… men også dumt at skyde med spredehagl

Få, centrale anbringender med kant virker overbevisende

Vær modig, men ikke dum!


PROVOKATIONER

Hvad er det, og hvad bruges de til?

Retlige kontra faktuelle

Taktiske og reelle provokationer

Editionspligt = slag i luften? RPL § 298

Gør dig klart, hvilken processuel skadevirkning manglende

opfyldelse skal have


BILAG/BEVISFØRELSE

Ikke for mange, ikke for

Fremlægge kronologisk vs. emneopdelt

Originaler normalt ikke påkrævet

Oversætte udenlandske bilag? RPL § 149

Sagsøger = bilag 1, 2, 3. Sagsøgte = bilag A, B, C men ikke bilag ”I”

Hvad med sagsøgte 2, adciterede og ankesager?

Hvad med bilag der ikke er almindeligt papir, fx DVD’er, lydfiler,

bøger, produkter etc.?


BILAG/BEVISFØRELSE

Angiv vidner/mulige vidner

Hvem bør afhøres?

Hvornår skal det endeligt afgøres?

Diskussionen om dine/mine vidner

Begæring om anden bevisførelse, fx

syn og skøn

forelæggelse for FSR, Arbejdsskadestyrelsen, mv.

markedsanalyse

præjudiciel forelæggelse for EU-Domstolen


HVAD SKAL SENDES TIL RETTEN/MODPART?

Til retten sender du:

Original stævning – husk at underskrive

Bilag – kopi er normalt godt nok

Antal genparter? Spørg retten

Check til dækning af retsafgift

Modpart repræsenteret ved advokat?

Hvis nej: Bed retten foretage forkyndelse

Hvis ja: Orienter retten og send kopi til modparts advokat


HVIS DU ER SAGSØGT: SVARSKRIFT

Læs og forstå stævningen – vær kritisk

Få de implicerede personers udlægning – vær grundig og kritisk

igen

Du er rådgiveren og du skaber værdi ved at være objektiv, kritisk

og i stand til at anvende oplysningerne i en juridisk kontekst

Skal håndklædet kastes i ringen (tage bekræftende til

genmæle)?

Skal der tilbydes delvis betaling

Alternative løsninger, der er værdiskabende for begge parter


OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED

AFGIVELSE AF SVARSKRIFT

Skal der adciteres?

Skal der procestilvarsles?

Skal sagen stilles i bero?

Skal der indgås aftale med andre om suspension af

forældelse/passivitetsfrister?

Skal der fremsættes modkrav?

Skal modpåstand nedlægges til kompensation eller selvstændig

dom?


KAN OG BØR DU FANGE MODPARTEN PÅ

FORMALITETS-FNIDDER?

Sjovt nok, men kun hvis der reelt er problem

Har modparten iagttaget RPL § 348?

Rette sagsøger?

Søgsmålskompetence, retlig interesse

Udlænding sagsøger? Sikkerhed, RPL § 323

Rette sagsøgte?

Påstand formuleret for bredt/upræcist

Underskrevet af mødeberettiget

Værneting, lovvalg, voldgift


HVIS DER ER ET FORMALITETSPROBLEM

Formalitetsindsigelser skal fremsættes i svarskriftet, jf. RPL § 351,

stk. 4, 1. pkt.

Begræns eventuelt svarskriftet til formalia, jf. RPL § 351, stk. 4, 2.

pkt.

Begæring om formalitet skal skrives til retten i følgebrev, ikke kun

i processkrift

Afvisnings- og/eller frifindelsespåstand?

Formalitetsprocedure eller afgørelse på skriftligt grundlag?


REALITETEN

Læs RPL § 351, stk. 2

Påstande, supplerende sagsfremstilling og anbringender

Bestrid forhold, du er uenig i: Det, der ikke er bestridt, bliver lagt

til grund

Medvirk til at skære sagen til

Bindende proceserklæringer

Skal modparts provokationer opfyldes?

Skal du fremsætte provokationer, begære syn og skøn eller anden

supplerende bevisførelse

Dele af realitet, der egner sig til særskilt forhandling, jf. RPL §

253, fx forældelse, rette sagsøgte, etc.


YDERLIGERE PROCESSKRIFTER

Husk nu, at processkrifter er et redskab, der skal bruges til at

vinde sagen, ikke til at glæde klienten eller få afløb for følelser

Vurder behovet for yderligere processkrift - måske er replik/duplik

ikke nødvendig

Start ikke med Adam og Eva igen: Gentagelser normalt

unødvendige: Glem ”Det bestrides fortsat, at” eller ”Det

fastholdes, at”.

Overdriv ikke betydningen af at få ”det sidste ord” i

skriftvekslingen


PÅSTANDSDOKUMENT

Påstandsdokument eller sammenfattende processkrift?

Et vigtigt redskab for retten og dig selv – skelet til proceduren

Lav et udkast før forberedelsen slutter

Indeholder parters navne, påstande, anbringender, dokumenter og

vidner

Kræves ofte af retten (RPL § 357) – men lav det selv hvis retten

ikke kræver det


FRISTER!!!

Vær omhyggelig og overforsigtig!

Lav fristliste, send dig selv beskeder, etc.

Beregn fristerne rigtigt – og kend lukketiderne hos domstolene

Sende processkrifter pr. brev/fax/bud/e-mail?

Hvad nu hvis du/modpart glemmer frist?

Anmodning om fristforlængelse

Din egen

Modpartens


FASTLÆGGELSE AF BEVISFØRELSEN OG

INDSAMLING AF BEVISMATERIALE


BEVISOVERVEJELSER

Sager vindes på den rette bevisførelse!

Overvej behovet for bevisførelse

Hvem har bevisbyrden?

Hvad skal og kan du bevise?

Hvordan imødegås modparts beviser?

Syn og skøn

Partsforklaring – vidner

Bevissikring

Øvrig bevisførelse


SYN OG SKØN

RPL §§ 196 – 211

Hvordan foregår det i praksis?

Er der nu også behov for syn og skøn?

Formulering af spørgeskema: Præcision og pædagogik

Ikke juridiske/irrelevante spørgsmål

Supplerende skønstema?

Behov for at imødegå modparts spørgetema

Hvem skal udmelde skønsmand?

En eller to skønsmænd?

Skønsrapportens betydning for sagens afgørelse

Omkostninger


VIDNER

Vidner husker bedre nu end om et eller to år

Ven eller fjende?

Dit eller modpartens vidne?

Modvillige vidner: Er de nu også nødvendige og så vigtige, som du

tror?


ØVRIG BEVISFØRELSE

Responsum fra brancheorganisation

Sagkyndige erklæringer

Ensidigt indhentede erklæringer?

Tænk utraditionelt

Markeds-/forbrugeranalyse

Bånd-/videooptagelser (NB: God advokatskik?)

Brancheerklæringer/erklæring fra Dansk Sprognævn

Lignende sager i udlandet?


FUNKTIONÆR ELLER KREATIV

Dom fra Højesteret (UfR 2008.446 HD)


RETSMÆGLING

Retsplejelovens §§ 271 - 279

I hvilke type konflikter kan retsmægling være relevant?

Hvornår i processen kan/bør der afholdes retsmægling?

Hvem fungerer som retsmægler?

Hvordan forløber en typisk retsmæglingsproces?

Forsinker retsmægling sagen?

Omkostninger


§ 353 OG § 355-MØDER

Hvorfor afholdes de?

Hvem tager initiativet? Retten eller dig?

Hvornår og hvor ofte afholdes de?

Hvordan foregår de, telefonisk eller fysisk møde?

Klienter bør ikke deltage


NÅR FORBEREDELSEN SLUTTER


FORBEREDELSEN SLUTTER

Hvornår slutter forberedelsen (RPL § 356)?

Hvilken betydning har det, at forberedelsen slutter?

Når forberedelsen slutter er alt gennemtænkt og på plads

påstandene skal nu være fit for fight

alle anbringender skal være gjort gældende

alle bilag skal være fremlagt

evt. yderligere bevisførelsesskridt skal være tilendebragt


GOD KOLLEGIAL ADFÆRD


GOD ADVOKATSKIK I RETSSAGER

Modpart skal have samtidig kopi af alle skriftlige henvendelser til

retten

Utrykte domme tilsendes modpart i forvejen

Ikke fortælle retten om forligsforhandlinger (dog evt. egne forslag)

Ikke kontakt til modparten eller modpartens vidner

Ulovligt tilvejebragte beviser

Advokater kan godt samarbejde uden at skade klienten


GOD ADVOKATSKIK I RETSSAGER (FORTSAT)

Ikke foretage unødige retsskridt

Du skal varetage klientens interesser

Vær en god kollega – men ikke på bekostning af klientens

interesser

Kollegialiteten må af og til vige: Kan du gavne din sag, så gør det

Protest mod

For sent indleveret ankestævning?

For sent fremsat anbringende, som din modpart helt oplagt

blot har glemt?

Påstandsforhøjelse to dage før hovedforhandling?

Bilag fremlagt tre uger før hovedforhandling?

Takt og tone


KONTAKT

Jens Rostock-Jensen, partner

Tel.: +45 38 77 44 50

Mobil: +45 40 59 04 32

E-mail:

jrj@kromannreumert.com

Frank Bøggild, partner

Tel.: +45 38 77 45 95

Mobil: +45 24 86 00 11

E-mail:

fb@kromannreumert.com

Kolja Staunstrup, advokat

Tel.: +45 38 77 43 91

Mobil: +45 61 61 30 30

E-mail:

kos@kromannreumert.com

More magazines by this user
Similar magazines