(Microsoft PowerPoint - Pr\346sentation om Kubens erfaringer med ...

kromannreumert.com

(Microsoft PowerPoint - Pr\346sentation om Kubens erfaringer med ...

UDBUDSSEMINAR HOS KROMANN REUMERT

DEN 9. JUNI 2009

SAMARBEJDSFORMER OG SAMFUNDSANSVAR

PRAKTISKE ERFARINGER MED OPP

v. CARSTEN KRONBORG

Seminar den 9. juni 2009

PROGRAM

Firmapræsentation

Kort om OPP i Danmark

• Hvad er OPP

• Gennemførte projekter og projekter på vej

• Typiske udfordringer i OPP

Praktiske erfaringer med OPP-projekter

• 3 projekter

Kan OPP benyttes i mindre projekter

• Hvordan kan det gøres attraktivt for OPP-leverandøren

Nyttige links

Seminar den 9. juni 2009

1


FIRMAPRÆSENTATION

KUBEN OPP A/S som OPP-leverandør

• Daginstitution/handicapboliger i Gribskov Kommune (OPS)

• Prækvalificeret på følgende projekter:

- Vildbjerg Skole (OPP)

- Rigsarkivet (OPP)

- Tinglysningsretten i Hobro (OPP)

- Koncerthus Odense (leje)

- Skat i Haderslev (leje)

KUBEN MANAGEMENT A/S som bestillerrådgiver

• 4 nye retsbygninger i et fælles udbud (OPP)

• Parkeringshus for Århus Universitetshospital (OPP)

• Parkeringshus i Billund Lufthavn (tilsvarende OPP)

Seminar den 9. juni 2009

KORT OM OPP i DANMARK

Hvad er OPP?

Offentligt byggeri

• Offentligt ejerskab og serviceansvar.

Offentlig-Privat Partnerskab (OPP)

• Privat ejerskab. Den private leverandør yder finansiering, design, opførelse,

drift, vedligeholdelse, forsyning og serviceydelser som én samlet opgave i

op til 30 år.

Offentlig-Privat Samarbejde (OPS)

• Offentlig ejerskab. Den private leverandør udfører design, opførelse,

bygningsdrift, vedligeholdelse, forsyning og serviceydelser i 10-20 år.

Andre samarbejdsmodeller

• Privat ejerskab. ”Skræddersyet lejemål”, hvor privat udlejer opfører eller

specialindretter en bygning til en bestemt lejer i 10-20 år.

Seminar den 9. juni 2009

2


KORT OM OPP I DANMARK

Gennemførte projekter

• Vildbjerg Skole (MTHøjgaard, Dan-Ejendomme, Bank DNB Nord)

• Rigsarkivet (Pihl & Søn, Dutch Infrastructure)

• Rudkøbing skole (MTHøjgaard, Dan-Ejendomme, Bank DNB Nord)

• Tinglysningsretten i Hobro (MTHøjgaard, Dan-Ejendomme m.fl.)

• Institution/boliger i Gribskov Kommune (KUBEN OPP A/S)

• Koncerthus Odense (Hotel HC Andersen/Lillebælt Gruppen A/S)

• Skat i Haderslev (KPC Byg, Kuben)

Projekter på vej

• 4 nye retsbygninger i fælles udbud (OPP-udbudet er i gang)

• Motorvej ved Tinglev i OPP

• Politistation i Holstebro

• Skat i Skive

• Magasinbygning i Ålborg m.fl.

Seminar den 9. juni 2009

KORT OM OPP I DANMARK

Typiske udfordringer i OPP-projekter

For det offentlige

• Bindende kontraktperioder på 20-30 år

• Deponeringsregler for kommuner og regioner

• Egne barrierer mod udlicitering af facility management (drift og

vedligehold samt serviceydelser)

• Længere udbudsproces/større transaktionsomkostninger

• Frafald under dialogfasen

Som leverandør

• Tilbudsprocessen er krævende (tid og økonomi)

• Kontrakten skal have en vis størrelse (tid og opgaver)

• Det offentlige har ofte billigere finansiering

• Manglende erfaring blandt konsortiedeltagerne

Seminar den 9. juni 2009

3


INSTITUTION/BOLIGER I GRIBSKOV

KOMMUNE

Fakta om projektet

• Daginstitution til 120 børn og 22 handicapboliger til psykisk og fysisk

handicappede på samlet ca. 2.700 m 2 .

• Projektet er gennemført som OPS og med en drifts- og

vedligeholdelsesperiode på 15 år. Ydelsen omfatter faste

installationer, hårde hvidevarer, styring/overvågning af tekniske

installationer samt indvendig (dog ikke i boliger) og udvendig

vedligehold.

• Rengøring, gartner, snerydning, forsikring, p-pladser og

adgangsveje er ikke med.

• Anlægssum er kr. 38,5 mio. ekskl. moms

• Ibrugtagning var 1. september 2007.

Seminar den 9. juni 2009

INSTITUTION/BOLIGER I GRIBSKOV

KOMMUNE

Aftalegrundlag i projektets faser

Tildeling af

opgave

Udbud

Optimering

Detailprojekt

Udførelse

Drift

Kuben OPP

A/S

Gribskov

kommune

Partnerskabsaftale

Totalentreprisekontrakt

D/V-aftale

Seminar den 9. juni 2009

4


INSTITUTION/BOLIGER I GRIBSKOV

KOMMUNE

Incitament/bonus i aftalen

• Incitamentsordning for Kuben OPP A/S

• Driftsoptimering, fx besparelse/fordyrelse på el- og varmeforbrug

fordeles 50/50 mellem Kuben OPP A/S og Gribskov Kommune

- 50% af Gribskov Kommunes andel bruges i incitamentspulje til

brugerne

• Årlig tilfredshedsundersøgelse kan udløse bonus til Kuben OPP A/S

Seminar den 9. juni 2009

INSTITUTION/BOLIGER I GRIBSKOV

KOMMUNE

Erfaringer i projektet

• Fokus på drift førte til ekstrabevilling til CTS-anlæg

• Øget og bedre tilsyn igennem byggeprocessen

• Forenklet administration for Gribskov Kommune

• Sikker budgettering

• Minimumskvalitetsniveau fastlagt i lang tid

• Stor brugerindflydelse i projekteringsfasen

• Svigt i kvalitet udbedres hurtigt

• Løbende forbedringer (bonusbestemmelser, der medfører

teknologiske fremskridt udført af den private leverandør)

Seminar den 9. juni 2009

5


4 NYE RETSBYGNINGER I FÆLLES

OPP-UDBUD

Udbud af opgaven

• Opførelse af 4 nye retsbygninger i hhv. Herning, Holbæk, Holstebro

og Kolding samlet i en kontrakt over ca. 20 år.

• Grundplaceringen skal ligge inden for et foruddefineret område.

• Gennemføres i konkurrencepræget dialog, hvor følgende

virksomheder netop er valgt:

- Team 4 x byretter – MT Højgaard A/S, Dan-Ejendomme m.fl.

- KPC Herning og Nordea Ejendomsinvestering A/S m.fl.

- A. Enggaard A/S

- Sjælsø Danmark A/S

- E. Pihl & Søn A.S. m.fl.

Seminar den 9. juni 2009

4 NYE RETSBYGNINGER I FÆLLES

OPP-UDBUD

Fakta om projektet

• Samlet bruttoetagemeter på ca. 18.500 m 2 .

• Retsbygningerne skal indeholde retssale, ventefaciliteter

mødelokaler, kontorarbejdspladser, parkering mv.

• Kontrakten vil skulle omfatte finansiering, projektering, opførelse,

bygningsdrift, forsyning, rengøring mv.

• Projektet vil ikke være detailbeskrevet. De funktionsbaserede krav

giver frihedsgrad til en økonomisk set fordelagtig løsning for

opgaven.

• Ibrugtagning forventes i 2012.

Betalingsmekanisme

• Nedsættelse i huslejen ved fx manglende rengøring, udfald i

tekniske installationer mv.

Seminar den 9. juni 2009

6


P-HUS PÅ ÅRHUS

UNIVERSITETSHOSPITAL

Udbud af opgaven

• OPP-kontrakt om finansiering, opførelse og drift af p-hus med ca.

400 pladser samt drift af ca. 500 p-pladser i terræn (flere adresser)

• Kontraktperiode mindst 10 og højst 25 år (betinget af udflytning af

Århus Sygehus til Skejby)

• Bestemmelser om økonomisk godtgørelse hvis driftsfasen bliver

mindre end 25 år.

• Der er prækvalificeret 5 virksomheder til at byde på opgaven:

- Team Århus Sygehus - MT Højgaard A/S, Dan-Ejendomme m.fl.

- Ejendomsselskabet Borgergade Parkering ApS m.fl.

- E. Pihl & Søn A.S. og Høgh & Rousing A/S m.fl.

- Hermod Ejendomme A/S og Sinding

& Compagni m.fl.

- A. Enggaard A/S m.fl.

• Begrænset udbud uden dialogfase

Seminar den 9. juni 2009

P-HUS PÅ ÅRHUS

UNIVERSITETSHOSPITAL

3 scenarier ved kontraktens udløb

Kontraktindgåelse

Kontrakt

udløb

RM ejer grund

RM køber p-hus

RM ejer grund

OL ejer p-hus

Drift af

terrænparkering på

Tage Hansens

Gade opsiges evt. i

2016 eller senere

RM ejer grund

OL lejer grund af RM

OL ejer p-hus

OL køber grund

OL ejer p-hus

(fortsat uændret

forløb)

RM opsiger lejeaftale

vedr. grund og køber/

overtager p-huset

Seminar den 9. juni 2009

7


P-HUS PÅ ÅRHUS

UNIVERSITETSHOSPITAL

OPP-leverandørens ydelser

• Finansiering, design, projektering og opførelse af p-hus

• Drift og vedligehold, dog ekskl. løbende reparation af p-pladser i

terræn

• 24 timers overvågning af parkering

• Renhold, dog ekskl. fejning af terrænparkering, snerydning og

glatførebekæmpelse

• Administration af betalingsparkering og personaleparkering

• Udstedelse og indkrævning af kontrolgebyrer

• Udarbejdelse af statistik over omsætning mv.

• Informationsmateriale til patienter og medarbejdere mv.

Seminar den 9. juni 2009

P-HUS PÅ ÅRHUS

UNIVERSITETSHOSPITAL

Incitamenter i aftalen

• Indtægter fra betalingsparkering og personalekort går både til

Bestiller og OPP-leverandør

Den samlede indtægt opgøres pr. år og fordeles på følgende

delposter (udfyldes af tilbudsgiver):

- Afskrivning, finansiering og øvrige omkostninger vedr. p-hus,

driftsmidler og P-teknisk udstyr

- Bygningsvedligeholdelse

- Driftsudgifter hhv. for p-hus og terrænparkering

- Til fordeling mellem bestiller og OPP-leverandør

Fordelingen angives i tilbudet pr. år over 25 år.

Bestillers andel af ”overskuddet” skal være mellem 30-70%

Seminar den 9. juni 2009

8


KAN OPP BRUGES I MINDRE PROJKTER

Hvordan kan det gøres attraktivt for OPP-leverandøren

• Forenklet udbudsproces - fx uden konkurrencepræget dialog

• Hensigtsmæssig længde på kontraktperioden

• Sammensætte projektet, der tilsammen kan give en interessant opgave – fx

udvidet Facility Management pakke

• Gode incitamenter - fx indtægter til begge parter

• Udnytte kompetencer og erfaringer hos leverandørerne

• ”Åbent OPP” dvs. udefineret grund og hus

… og for kommunen

• Omfordeling af risici

• Alternativer til OPP og kortere kontraktperioder

• Gevinster ved stordrift

• Alternativ til ejerskabet efter kontraktens udløb

• Inddrage Facility Management under projektering og udførelse

• Totaløkonomiske beregninger (sammentænke anlæg og drift)

Seminar den 9. juni 2009

NYTTIGE LINKS

• Erhvervs- og Boligstyrelsen www.ebst.dk

• Slots- og Ejendomsstyrelsen www.ses.dk

• Udbudsportalen www.udbudsportalen.dk

Seminar den 9. juni 2009

9

More magazines by this user
Similar magazines