EF-DomStoLEN uNDERKENDER DaNSKE REgLER om ...

kromannreumert.com

EF-DomStoLEN uNDERKENDER DaNSKE REgLER om ...

Kromann Reumert

Skatteret

Nyhedsbrev

EF-domstolen underkender

danske regler

om kantinemoms

Af advokat Peter Nordentoft

EF-domstolen har den 11. december 2008 afsagt en

dom, som fastslår, at virksomheder har fradrag for

moms af udgifter til deres kantiners gratis bespisning

af forretningsforbindelser og ansatte under møder

i forbindelse med arbejdet. Domstolen underkender

dermed den hidtidige danske praksis om moms af

kantineydelser, hvorefter der generelt er nægtet adgang

til fradrag eller er opkrævet såkaldt udtagningsmoms

ved servering for forretningsforbindelser og

personale. Dommen åbner op for, at en lang række

danske virksomheder kan kræve tilbagebetaling af

for meget betalt moms og stiller dermed den danske

stat overfor en betydelig millionregning.

Dommen fra EF -domstolen er afsagt, efter at Vestre

Landsret i 2007 forelagde EF-domstolen en række

spørgsmål om fortolkningen af de danske momsregler.


Kromann Reumert

Skatteret

Nyhedsbrev

SKAT afviste at tilbagebetale moms

Det er Danfoss og AstraZeneca, der har anlagt

sagerne mod Skatteministeriet. Det er sket efter, at

SKAT har afvist at tilbagebetale i alt ca. 6,75 mio. kr.

betalt som ”udtagningsmoms” i forbindelse med de

to virksomheders gratis bespisning af kunder mv. ved

forretningsmiddage og af ansatte i forbindelse med

interne møder mv.

Landsretten bad således EF -domstolen bedømme:

om Danmark lovligt kan nægte fradrag for køb-

smoms af kantinemad, som serveres gratis for

forretningsforbindelser og/eller personale i forbindelse

med møder i virksomheden, og

om leveringen af sådanne måltider udgør en

udtagning til privat brug, således at der skal betales

udtagningsmoms.

SKAT begrundede dette med, at virksomheder efter

momsloven ikke kan fradrage moms af indkøb,

som vedrører kost til en virksomheds personale og

repræsentation mv.

I det omfang, der er opnået momsfradrag ved indkøb,

følger det desuden af momsloven, at der skal

betales moms, hvis de indkøbte varer og ydelser efterfølgende

anvendes til formål, som ikke vedrører

den momspligtige virksomhed - og derfor ikke berettiger

til fradraget. Det gælder f.eks. kost til ansatte.

Danfoss’ og AstraZenecas argumenter

Mod dette har Danfoss og AstraZeneca gjort gældende,

at de danske bestemmelser om manglende

fradragsret for kost og repræsentation mv. må fortolkes

i overensstemmelse med EU -retten.

EF-Domstolens dom

Den nye dom fra EF -domstolen besvarer nu disse

spørgsmål ved at fastslå, at:

• De danske momsregler, der generelt udelukker

fradrag for moms af indkøb mv., som vedrører

kost til personale og repræsensation, er i strid

med EF’s momsdirektiv.

• Der skal ikke betales moms ved servering af

måltider under møder med forretningsforbindelser,

når denne bespisning sker til formål, der ikke

er virksomheden uvedkommende, men som er

af strengt erhvervsmæssig karakter.

• Der tilsvarende ikke skal betales moms ved be-

spisning af ansatte i forbindelse med møder, når

dette er nødvendigt for at sikre en sammenhængende

og god afvikling af møderne.

Efter Danfoss’ og AstraZeneca’s opfattelse kan den

danske undtagelse derfor ikke udstrækkes til forretningsfrokoster

og -middage i virksomhedens kantine

eller til bespisning af ansatte ved interne møder mv.,

da en sådan bespisning sker i virksomhedens interesse.

Indkøbene sker derfor ikke til privat brug eller

som et personalegode.

Findes der en momsfri frokost?

Efter at Landsskatteretten i 2005 gav SKAT medhold,

blev sagerne indbragt for Vestre Landsret, som

i 2007 besluttede at forelægge en række spørgsmål

for EF-domstolen.

Konsekvenser af dommen

Den nye dom fra EF -Domstolen indebærer en tilsidesættelse

af den hidtidige danske praksis om

fradrag for udgifter til kantinemad og betaling af

udtagningsmoms ved bespisning af ansatte og forretningsforbindelse.

I modsætning til den hidtidige praksis er det således

nu fastslået at virksomheder med momspligtige aktiviteter

er berettiget til at fradrage købsmoms af de

varer og ydelser, der bruges ved bespisning af forretningsforbindelse

og ansatte, når dette sker som

led i mødeaktiviteter mv., og serveringen af kantine-


Kromann Reumert

Skatteret

Nyhedsbrev

maden dermed er erhvervsmæssigt begrundet.

Da disse regler har daglig relevans for hovedparten

af de danske virksomheder, kan den danske stat nu

se frem til meget betydelige tilbagebetalingskrav.

Det må forventes, at SKAT snarest udsender en meddelelse

om genoptagelse. SKAT må samtidig tage

initiativ til en ændring af SKAT s retningslinjer for betaling

af kantinemoms efter de nye regler, der træder

i kraft den 1. januar 2009. Disse regler indebærer

ellers, at der generelt mindst skal betales moms af

kostprisen ved servering af kantinemad for ansatte.

Dette kan nu ikke opretholdes fuldt ud, idet der

ikke kan opkræves moms ved gratis bespisning af

ansatte, som er begrundet i virksomhedens forhold.

Disse nye regler må nu ændres - endnu inden de er

trådt i kraft.

Kontakt: Peter Nordentoft,

pno@kromannreuemert.com


Kromann Reumert

Skatteret

Nyhedsbrev

Arne Møllin Ottosen

ao@kromannreumert.com

Direkte: + 45 38 77 44 66

Peter Nordentoft (Århus)

pno@kromannreumert.com

Direkte: + 45 38 77 43 67

København

Kromann Reumert

Sundkrogsgade 5

DK-2100 København

Danmark

Tlf.: +45 70 12 12 11

Fax: +45 70 12 13 11

E-mail: cph@kromannreumert.com

Århus

Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3

DK-8000 Århus C

Danmark

Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kromann

Reumert påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte

eller indirekte kan afledes af brugen af nyhedsbrevet. Dette

gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig

information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig

til nyhedsbrevet.

Tlf.: +45 70 12 12 11

Fax: +45 70 12 14 11

E-mail: arh@kromannreumert.com

More magazines by this user
Similar magazines