Klik her for at læse hele historien - Kromann Reumert

kromannreumert.com

Klik her for at læse hele historien - Kromann Reumert

Kromann Reumert

Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev oktober 2008

Ikke-funktionær

bundet af kundeklausul

En medarbejder var ifølge Østre Landsret bundet af

en kundeklausul fra sin tidligere arbejdsplads.

Østre Landsret har i september 2008 slået fast, at en

ikke-funktionær var bundet af en kundeklausul, da

han ikke kunne påberåbe sig en analogi af funktionærloven.

Han fik heller ikke medhold i, at klausulen

var ugyldig efter aftalelovens § 36.

Den pågældende medarbejder blev ansat i marts

2004 som timelønnet elektriker og overgik i februar

2006 til at være månedslønnet. Ved overgangen til

månedsløn påtog medarbejderen sig en kundeklausul.

I den aftalte han med arbejdsgiveren, at han

skulle kompenseres med 10 % af lønnen i klausulens

løbetid.


Kromann Reumert

Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev oktober 2008

Blev udlånt til konkurrent

I november 2006 blev medarbejderen udlånt af sin

arbejdsgiver til en konkurrerende virksomhed - en

af virksomhedens kunder – hvor han skulle udføre

tilsvarende arbejdsopgaver. Udlånet løb frem til udgangen

af februar 2007. Medarbejderen opsagde og

fratrådte imidlertid sin stilling hos virksomheden. I løbet

af marts 2007 blev virksomheden så opmærksom

på, at medarbejderen var blevet ansat hos kunden.

Det siger

aftaleloven § 36

Fakta

En aftale kan ændres eller tilsidesættes helt eller

delvis, hvis det vil være urimeligt eller i strid med

redelig handlemåde at gøre den gældende. Ved

afgørelsen tages hensyn til forholdene, da aftalen

blev indgået, aftalens indhold og senere indtrufne

omstændigheder.

Uenighed om klausuls gyldighed

Under justifikationssagen påstod virksomheden bl.a.,

at medarbejderen indtil udløbet af kundeklausulen

ikke måtte arbejde hos de af virksomhedens kunder,

som medarbejderen havde arbejdet med, mens han

var ansat i virksomheden.

Medarbejderen gjorde bl.a. gældende, at klausulen

slet ikke var gyldig af to grunde:

• Klausulen var ugyldig, da den måtte anses for en

konkurrenceklausul, som var i strid med princippet

i funktionærlovens § 18, aftalelovens § 38, stk. 1,

eller aftalelovens § 36.

• Klausulen var ugyldig, da der var tale om en kun

deklausul, der skulle tilsidesættes efter princippet

i funktionærlovens § 18 a eller efter aftalelovens § 36.

Om funktionærloven gjorde medarbejderen gældende,

at behovet for at beskytte almindelige håndværkere

mod uberettiget brug af klausuler utvivlsomt er

større end behovet for at beskytte funktionærer.

Østre Landsret: Klausulen var gyldig

Landsretten afgjorde sagen med følgende begrundelser:

Kunden var omfattet af den kundeklausul, medarbejderen

havde påtaget sig. Klausulen kunne hverken

efter sin ordlyd eller sit indhold anses som en

konkurrenceklausul. Landsretten lagde i den forbindelse

til grund, at den kundekreds, som medarbejderen

havde med at gøre under sin ansættelse hos

virksomheden, var så begrænset, at klausulen ikke

afskar medarbejderen fra at udøve konkurrerende

virksomhed. Da klausulen ikke kunne anses som en

konkurrenceklausul, kunne medarbejderen ikke påberåbe

sig aftalelovens § 38, stk. 1.

Landsretten konstaterede, at medarbejderens ansættelsesforhold

ikke var omfattet af funktionærlovens

regler. Dermed tilsidesatte retten medarbejderens

påstand om at tilsidesætte klausulen på grund af

princippet i funktionærloven.

Hvorvidt klausulen herefter var ugyldig, kunne derfor

alene afgøres efter aftalelovens § 36.


Kromann Reumert

Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev oktober 2008

Klausul ikke tilsidesat efter aftalelovens §36

I sin vurdering af klausulens gyldighed efter aftalelovens

§ 36, udtalte landsretten, at det arbejde, medarbejderen

udførte, forudsatte særlig fagkundskab.

Samtidig var arbejdet meget selvstændigt og præget

af, at medarbejderen havde den daglige kontakt til

virksomhedens kunder. Landsretten lagde i øvrigt

til grund, at virksomhedens ordning med at tilbyde

visse af medarbejderne kundeklausuler, skyldtes et

tidligere tab af medarbejdere til kunder.

På baggrund af ovenstående betragtninger fandt

landsretten ikke, at der forelå sådanne omstændigheder,

at klausulen kunne tilsidesættes.

Landsretten lagde desuden til grund, at klausulen

var tidsbegrænset og alene kunne gøres gældende

i en periode på 12 måneder efter medarbejderens

fratræden. Derudover konstaterede landsretten, at

den ydede kompensation på 10 % af lønnen, måtte

anses som en reel betaling for, at medarbejderen påtog

sig klausulen.

Det kan vi udlede

af dommen

Fakta

Funktionærloven gælder ikke for

ikke-funktionærer

Har en arbejdsgiver indgået en kundeklausul

med en medarbejder, og er denne medarbejder

ikke funktionær, vil medarbejderen ikke kunne

påberåbe sig, at funktionærlovens regler ikke er

opfyldt.

Klausuls rimelighed vurderes

konkret efter aftalelovens § 36

En kundeklausul, som ikke er omfattet af funktionærlovens

regler, skal vurderes efter aftalelovens

§ 36. Det indebærer en konkret vurdering af

klausulens rimelighed. I vurderingen indgår momenter

som omfanget af klausulen, de faktiske

begrænsninger, begrundelsen for indgåelsen,

den tidsmæssige udstrækning, samt den aftalte

kompensation.


Kromann Reumert

Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev oktober 2008

Nyt fra Kromann Reumert

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til dette nyhedsbrev,

er du naturligvis velkommen til at kontakte:

KØBENHAVN

Tel.: 70 12 12 11

Fax: 70 12 13 11

Claus Juel Hansen

cjh@kromannreumert.com

Tilmeld dig det nye nyhedsbrev om personskat.

Kromann Reumert begynder i oktober at udsende et

nyhedsbrev om personskat. Personskat-Nyhedsbrevet

vil særligt have fokus på de skattemæssige forhold,

der betyder noget for virksomheder med medarbejdere.

Emnerne vil for eksempel være:

ÅRHUS

Tel.: 70 12 12 11

Fax: 70 12 13 11

Helene Amsinck

ham@kromannreumert.com

• personalegoder, bl.a. bil, bolig og båd, sundhedsstiltag,

kantine, uddannelse, pc og telefoner, gaver,

rejse- og befordringsgodtgørelser

• virksomhedens forpligtelser i forhold til at indeholde

A-skat og indberette til SKAT

• aktieaflønning og medarbejderobligationer indog

udstationeringsforhold, herunder de særlige

regler for forskere og nøglemedarbejdere.

Hvis du/din virksomhed er interesseret i at modtage

Kromann Reumerts nyhedsbrev om personskat, så

klik her eller tilmeld dig på www.kromannreumert.com.

Dette nyhedsbrev kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Kromann

Reumert påtager sig intet ansvar for skader eller tab, der direkte

eller indirekte kan afledes af brugen af nyhedsbrevet. Dette

gælder, hvad enten skaden eller tabet er forårsaget af fejlagtig

information i nyhedsbrevet eller af øvrige forhold, der relaterer sig

til nyhedsbrevet.

More magazines by this user
Similar magazines