KommissioNEN KUNNE æNDRE siN tilDEliNGsBEslUtNiNG

kromannreumert.com

KommissioNEN KUNNE æNDRE siN tilDEliNGsBEslUtNiNG

Kromann Reumert

Udbud

Nyhedsbrev 3/2010

ved et byggeri, der endte med at blive en klagesag

ved Klagenævnet for Udbud. Klagesagen angik to

af entrepriserne ved byggeriet, nemlig lukningsentreprisen

og tømrerentreprisen. Tildelingskriteriet for

begge entrepriser var laveste pris.

Jakobsen og den vindende tilbudsgiver i lukningsentreprisen

indeholdt således Dansk Byggeris Standardforbehold,

uanset at kommunen i et rettelsesblad til

udbudsbetingelserne havde angivet, at disse standardbetingelser

ikke ville blive accepteret.

Kommunen modtog tilbud fra en række virksomheder,

og uanset Børge Jakobsen & Søns tilbud i

begge entrepriser havde den laveste pris, valgte Sorø

Kommune at indgå kontrakt med de tilbudsgivere,

der havde givet de næstlaveste priser.

Forbehold for AB 92

I udbudsbetingelserne var det angivet, at AB 92 skulle

være gældende for entrepriserne med forskellige

nærmere opregnende fravigelser. Da Børge Jakobsen

i sine to tilbud under ”forbehold” havde skrevet ”AB

92”, anså kommunen således tilbuddene for at være

ukonditionsmæssige. Kommunen forstod således

”forbeholdet” som en tilkendegivelse af, at tilbuddene

ikke accepterede de angivne fravigelser fra AB

92.

Sorø Kommune afviste derfor tilbuddene fra Børge

Jakobsen med den begrundelse, at der i de to tilbud

var taget forbehold for grundlæggende elementer i

udbuddet.

Klagen

Børge Jakobsen gjorde gældende, at henvisningen til

AB 92 ikke skulle forstås som en manglende accept

af de fravigelser fra AB 92, som Sorø Kommune

havde foretaget i udbudsbetingelserne, og at tilbuddene

derfor ikke var ukonditionsmæssige.

Endvidere gjorde Børge Jakobsen gældende, at

kommunen havde overtrådt ligebehandlingsprincippet

ved i lukningsentreprisen at indgå kontrakt

med en tilbudsgiver, der havde afgivet et ukonditionsmæssigt

tilbud. Både tilbuddet fra Børge

Endelig påstod Børge Jakobsen annullation af tildelingsbeslutningen

samt erstatning for de konstaterede

overtrædelser.

Nævnets afgørelse

Klagenævnet kom frem til, at fravigelserne fra AB

92 var grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne,

og at henvisningen i Børge Jakobsen tilbud

til AB 92 mest nærliggende måtte forstås sådan, at

Børge Jakobsen krævede AB 92 anvendt uden fravigelser.

Sorø Kommune havde derfor været forpligtet

til ikke at tage Børge Jakobsen tilbud i betragtning i

nogen af entrepriserne, og afvisningen af tilbuddene

var derfor berettiget.

Klagenævnet kom endvidere frem til, at Sorø

Kommune havde været forpligtet til ikke at tage

tilbuddet med den næstlaveste pris vedrørende

lukningsentreprisen i betragtning, da tilbuddet

indeholdt en henvisning til Dansk Byggeris Standardforbehold,

uanset det udtrykkeligt fremgik

af udbudsbetingelserne, at dette ikke var tilladt.

Tilbuddet fra Børge Jakobsen var af samme grund

ukonditionsmæssigt på dette grundlag også.

Da kommunen i strid med udbudsreglerne havde

besluttet at indgå kontrakt med en tilbudsgiver

med et ukonditionsmæssigt tilbud, annullerede

Klagenævnet Sorø Kommunes beslutning om at

indgå kontrakt med denne vindende tilbudsgiver i

lukningsentreprisen.

Selv om tilbuddet fra Børge Jakobsen var ukonditionsmæssigt,

fik han således medhold i, at kommunens

More magazines by this user
Similar magazines