Midtvejsrapport I UDREDNINGSARBEjDET OM ... - Kulturministeriet

kulturstyrelsen.dk

Midtvejsrapport I UDREDNINGSARBEjDET OM ... - Kulturministeriet

KAPITEL 2

Midtvejsrapport

i udredningsarbejdet om fremtidens museumslandskab

6

2. Arbejdsgruppens foreløbige

overvejelser og vurderinger

I dette kapitel præsenteres arbejdsgruppens foreløbige overvejelser og

vurderinger med udgangspunkt i tre centrale temaer set i forhold til det

fremtidige museumslandskab:

• Funktion

• Kvalitet og bæredygtighed

• Forankring og samarbejde

2.1. Funktion

Der er i dag en lang række formulerede og ikke-formulerede krav, ønsker

og forventninger til, hvad et museum er, hvad museet løser af opgaver, og

hvilken rolle museet indtager i samfundet lokalt, nationalt og internationalt.

Det er nødvendigt at sikre en fælles forståelse for, hvad det samlede

museumsvæsen skal og ikke skal – ikke som en spændetrøje for det enkelte

museum, men som grundlag for en fælles afstemning af forventningerne i

forhold til brugerne og samfundet som helhed og som grundlag for at sikre

kvalitet og troværdighed om det samlede museumsvæsen.

Arbejdsgruppen ser et behov for at præcisere museumsvæsenets mission og

grundlæggende rammer samt udfolde en ny, tidssvarende fælles vision. Et

sådant klart fundament vil danne et godt afsæt for tilsvarende klarhed om

museernes opgaver, profil og roller i fremtiden. Arbejdsgruppens første bud

herpå er følgende:

Missionen for det samlede museumsvæsen er at bevare og udvikle kulturarv

og naturarv og at producere og formidle viden om kunst, kultur og natur

i lokalt, nationalt og internationalt perspektiv. Museerne er til for alle.

Som aktive videnscentre og læringsmiljøer bidrager museerne til livslang

læring og udvikling af kulturelle identiteter. Museerne perspektiverer og

genspejler samfundets udvikling og kulturelle diversitet og bidrager derved

til historisk og æstetisk bevidsthed og kritisk refleksion.

»Samarbejde er et

kerneområde på alle

niveauer.«

»Det internationale

perspektiv skal ind

alle steder, der hvor

det er relevant«

»Vi skal i clinch med

kommunerne ikke på

enkeltsagsniveau, men

generelt«

»Vi lever af partnerskaber.«

»EU-partnerskaber

og unisamarbejder

er mest

interessante.«

Fra temamøde

De grundlæggende rammer skal fortsat bestå af et sammenhængende

museumsvæsen, der drives i samspil mellem stat og kommune – med statsligt

medansvar og kommunal/tværkommunal forankring. Rammerne udgøres

af én fælles museumslov, der omfatter såvel de fælles opgaver inden for

kultur- og naturarv, som diversiteten i de tre museumskategorier; kunst-,

kultur- og naturhistorie.

Det sammenhængende museumsvæsen skal være fagligt og økonomisk

bæredygtigt, funderet på en klar og logisk arbejdsdeling og koordinering på

og imellem alle niveauerne:

More magazines by this user
Similar magazines