28.03.2014 Views

Børnelitteratur i skoleBiBlioteket - Kulturstyrelsen

Børnelitteratur i skoleBiBlioteket - Kulturstyrelsen

Børnelitteratur i skoleBiBlioteket - Kulturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Børnelitteratur<br />

i skolebiblioteket<br />

udgivet af center for børnelitteratur<br />

og Dansklærerforeningens Forlag


Børnelitteratur<br />

i skolebiblioteket


Børnelitteratur i skolebiblioteket<br />

© Anna Karlskov Skyggebjerg (red.), Stine Reinholdt Hansen, Bent Nygaard, Nina Christensen,<br />

Thomas Illum Hansen, Inge Merete Nielsen, Marianne Eskebæk Larsen, Center for Børnelitteratur og<br />

Dansklærerforeningens Forlag 2012<br />

1. udgave, 1. oplag<br />

Mekanisk, fotografisk eller anden form for gengivelse eller mangfoldiggørelse<br />

er kun tilladt efter gældende COPY-DAN-aftaler.<br />

Omslag, vignetter og illustrationer s. 22 og s. 51: Lars Gabel<br />

Grafisk tilrettelæggelse: Dorte Cappelen<br />

Forlagsredaktion: Nicoline Dahlberg<br />

ISBN: 978 87 7996 574 4<br />

Bogen er sat med Mrs Eaves og Mr Eaves<br />

Papir: Arctic Silk, 130 g<br />

Denne bog er produceret hos Zeuner Grafisk as, der er godkendt til at producere CO 2-neutrale<br />

opgaver, og som desuden har FSC- og Svanemærke-licens.<br />

Printed in Denmark 2012<br />

www.dansklf.dk/boger<br />

Center for Børnelitteratur


indhold<br />

Forord 4<br />

Når børn læser bøger – en undersøgelse af børns læsevaner Af Stine Reinholdt Hansen 6<br />

Vis vejen i den nye børnelitteratur Af Bent Nygaard 20<br />

Billedbøger for alle Af Nina Christensen 30<br />

Skolebiblioteket – et læringscenter for den nye litteraturdidaktik Af Thomas Illum Hansen 38<br />

Skolebibliotekaren som offensiv litteraturformidler Af Inge Merete Nielsen 48<br />

Frem med fagbøgerne! Af Anna Karlskov Skyggebjerg 56<br />

Manga – nullernes nye børnelitteratur Af Marianne Eskebæk Larsen 64<br />

Om forfatterne 74


forord<br />

Børnelitteratur i skolebiblioteket er et inspirationskatalog med<br />

en række konkrete forslag til, hvordan skolebibliotekaren og<br />

dansklæreren kan formidle og undervise i den nye børnelitteratur.<br />

Hvorfor er den nye børnelitteratur så vigtig? Hvilke<br />

læsevaner har børnene? Hvordan ser en moderne litteraturundervisning<br />

ud, som også inddrager det digitale? Hvordan<br />

formidler skolebibliotekaren denne nye litteraturdidaktik<br />

og den nye børnelitteratur til dansklærerne? Hvilke aktiviteter<br />

kan skolebibliotekaren sætte i værk, så der skabes en<br />

værdifuld relation til eleven, og så eleven får øjnene op for<br />

litteraturen? Hvorfor er det vigtigt også at huske på genrer<br />

som fx fagbøger og manga, når man formidler børnelitteratur?<br />

Det er nogle af de spørgsmål, Børnelitteraturen i skolebiblioteket<br />

giver svar på.<br />

Bogens tekster forholder sig både til litteratur til undervisningsbrug<br />

og til fritidslæsning, og dermed belyses også<br />

skolebibliotekarens dobbeltrolle som henholdsvis kollegavejleder<br />

og litteraturformidler i forhold til eleverne. Det har<br />

i en årrække været en selvfølge, at skolebibliotekaren kunne<br />

»det med litteratur«, og han/hun er blevet efteruddannet<br />

som it-vejleder, pædagogisk rådgiver m.m. Skolebibliotekarens<br />

mange nye funktioner har haft den betydning, at<br />

uddannelsen og efteruddannelsen af skolebibliotekarer er<br />

blevet ganske omfattende rent emnemæssigt, og skolebibliotekaren<br />

har ikke nødvendigvis tid til på egen hånd at følge<br />

med i den nyeste litteratur. Derudover har den økonomiske<br />

situation i kommunerne nogle steder betydet, at adgangen<br />

til viden om den nyeste børne- og ungdomslitteratur samt<br />

litteraturpædagogik, fx gennem kurser og indkøb af teoretiske<br />

udgivelser, er blevet nedprioriteret. Det kan virke som et<br />

paradoks, at dette sker i en tid, hvor der som aldrig før er<br />

fokus på børns læsefærdigheder og -vaner, og hvor man ser<br />

adskillige nationale og lokale tiltag med det formål at få børn<br />

til at læse mere.<br />

4


Børnelitteratur i skolebiblioteket er en del af et udviklingsprojekt<br />

støttet af <strong>Kulturstyrelsen</strong>. Udviklingsprojektet »Skolebibliotekaren<br />

som formidler af ny viden om børnelitteratur og<br />

litteraturpædagogik« løb af stabelen i perioden 2009-2011 og<br />

involverede repræsentanter for Center for Undervisningsmidler<br />

Sjælland, Ishøj og Køge Kommune samt Center for<br />

Børne litteratur ved DPU, Aarhus Universitet. En lang række<br />

sjællandske skolebibliotekarer og lærere deltog i en undersø<br />

gelse af efteruddannelsesbehovet inden for børnelitteratur,<br />

og siden deltog 150 lærere og skolebibliotekarer i to<br />

kon feren cer, hvor forskning og praksisfortællinger om<br />

børne litteraturformidling blev kombineret. Børne litteratur i<br />

skolebiblioteket tager udgangspunkt i de efteruddannelsesbehov<br />

og formidlingserfaringer, som blev belyst i udviklingsprojektet.<br />

Udgivelsen af Børnelitteratur i skolebiblioteket er sket i samarbejde<br />

mellem <strong>Kulturstyrelsen</strong>, Dansklærerforeningens Forlag<br />

og Center for Børnelitteratur.<br />

Anna Karlskov Skyggebjerg, foråret 2012<br />

5


Når børn læser bøger<br />

– en undersøgelse af børns læsevaner<br />

Sigurd slæbte med fødderne, hen ad gangen, ind i klasse værelset.<br />

Det var så svært at komme over dørtrinene.<br />

Der skulle et tilløb til.<br />

– Op med humøret, Sigurd, sagde læreren muntert. – Det er ikke så slemt, når det kommer til stykket.<br />

De skulle have dansk i første time.<br />

Alt var klart, alt var tilrettelagt, Sigurd tog læsebogen frem og slog op på den side, de havde for.<br />

Så langt så godt.<br />

Han ville gerne lære at læse, det havde han også sagt til mor og mormor, for han ville gerne selv kunne<br />

læse historier.<br />

Men aldrig så snart havde han sat pegefingeren på et ord, før der skete noget, som distraherede ham.<br />

(Bent Haller: Det roterende barnekammer, 2005)<br />

Citatet er fra Bent Hallers kortprosasamling Det roterende<br />

barnekammer i 60 omdrejninger, og vidste man ikke bedre,<br />

kunne man tro, at historien var bestilt til at illustrere børns<br />

– og særligt drenges – manglende læselyst og -kompetencer.<br />

Citatet illustrerer, at læsning kan være en kompleks problematik.<br />

For Sigurd ovenfor har både læselyst og oplever sam­<br />

6


Af Stine Reinholdt Hansen<br />

tidig barrierer, der gør, at han ikke får læst. Det er overordnet<br />

meget sigende for selve læseproblematikken og de knap<br />

2000 elever mellem 9 og 12 år, som har deltaget i den læsevaneundersøgelse,<br />

som skal omtales her. Der læses fortsat<br />

bøger, man vil gerne læse, og samtidig er der nogle forhold,<br />

som gør, at børn ikke altid får læst så meget, som de kunne.<br />

En væsentlig pointe i den forbindelse er, at bogen i dag blot<br />

er ét medie blandt mange andre, som børn i dag benytter<br />

både i skolen og i fritiden.<br />

børns Læsevaner<br />

Læsevaneundersøgelsen er foretaget i februar 2010 som en<br />

del af et ph.d.-projekt på Center for Børnelitteratur DPU,<br />

Campus Emdrup. I alt 1998 elever fordelt på 12 forskellige<br />

folkeskoler rundt om i landet deltog i undersøgelsen, som<br />

primært handler om læsevaner i fritiden og tid brugt på<br />

bogen sammenlignet med andre medier. Derudover er det<br />

særlige ved denne undersøgelse, at der også er fokus på forskelle<br />

mellem børn med indvandrerbaggrund og etnisk danske<br />

børn.<br />

Undersøgelsen bekræfter eksisterende fordomme omkring<br />

læsning, men den udfordrer også flere af dem, og bidrager<br />

med nye perspektiver på læsning, både i forhold til<br />

hvor meget der læses, hvad der læses, og hvordan børn med<br />

indvandrerbaggrund forholder sig til læsning. Helt overordnet<br />

viste undersøgelsen bl.a., at:<br />

1. børn læser mere i dag end for 10 år siden<br />

2. piger læser fortsat mere end drenge<br />

3. børn med indvandrerbaggrund læser mere end etnisk<br />

danske<br />

4. børn med indvandrerbaggrund oplever flest barrierer i<br />

for hold til læsning<br />

5. børn kan bedst lide seriebøger, humor og gys<br />

7


Børn læser mere i dag end for 10 år siden<br />

Det er en udbredt opfattelse, at børn i dag ikke læser så meget<br />

i fritiden, som de gjorde før i tiden. De mange digitale<br />

alternativer er en af flere forklaringer på, hvorfor de ikke gør<br />

det. Men hvordan ser det reelt ud i dag i forhold til tidligere?<br />

I 2000 stillede man børn i alderen 9-12 år spørgsmålet: Hvor<br />

ofte læser du bøger i din fritid (ikke lektier)? I 2010 stillede jeg akkurat<br />

samme spørgsmål, og hvis vi sammenligner resultaterne<br />

med 10 års mellemrum, ser det sådan her ud:<br />

Hvor ofte læser du bøger i din fritid (ikke lektier)? 2000<br />

Svar i %<br />

Drenge<br />

Piger<br />

3. klasse<br />

4. klasse<br />

5. klasse<br />

6. klasse<br />

Næsten<br />

hver dag<br />

29<br />

40<br />

47<br />

36<br />

32<br />

25<br />

Flere<br />

gange<br />

om ugen<br />

18<br />

23<br />

18<br />

23<br />

22<br />

20<br />

Flere<br />

gange om<br />

måneden<br />

21<br />

19<br />

14<br />

21<br />

21<br />

25<br />

Sjældent<br />

28<br />

17<br />

19<br />

20<br />

23<br />

29<br />

Aldrig<br />

Alle 35 21 20 23 2<br />

4<br />

1<br />

3<br />

1<br />

3<br />

2<br />

Hvor ofte læser du bøger i din fritid (ikke lektier)? 2010<br />

Svar i %<br />

Drenge<br />

Piger<br />

Indvandrerbaggrund<br />

Etnisk<br />

danske<br />

3. klasse<br />

4. klasse<br />

5. klasse<br />

6. klasse<br />

Næsten<br />

hver dag<br />

24<br />

36<br />

31<br />

30<br />

36<br />

32<br />

32<br />

20<br />

Flere<br />

gange<br />

om ugen<br />

29<br />

32<br />

35<br />

29<br />

28<br />

32<br />

33<br />

29<br />

Flere<br />

gange om<br />

måneden<br />

17<br />

13<br />

13<br />

16<br />

11<br />

11<br />

13<br />

24<br />

Sjældent<br />

22<br />

17<br />

17<br />

21<br />

20<br />

20<br />

19<br />

20<br />

Aldrig<br />

Alle 30 31 15 20 5<br />

Lægger man tallene for kolonnerne Næsten hver dag og Flere<br />

gange om ugen sammen, kan det overordnet konstateres, at<br />

der er flere flittige læsere i 2010 end i 2000, hvilket vil sige<br />

børn, der læser mindst flere gange om ugen. Det gælder<br />

både, hvis vi ser på drenge og piger, og det gælder også, hvis<br />

vi ser på de forskellige klassetrin. Samtidig er der fortsat<br />

25 %, som sjældent eller aldrig læser. Det kan tydeliggøres<br />

med følgende lille faktaboks:<br />

8<br />

2<br />

5<br />

5<br />

5<br />

5<br />

3<br />

7<br />

8


Hvor ofte læser du bøger i din fritid (ikke lektier)?<br />

2000 2010<br />

56 % af alle var flittige læsere. Dvs.<br />

læste mindst flere gange om ugen<br />

Piger var de mest læsende: 63 %<br />

var flittige læsere<br />

47 % af drengene var flittige<br />

læsere<br />

Interessen for læsning faldt<br />

markant ved overgangen fra<br />

3.-4. klasse<br />

25 % af alle læste sjældent<br />

eller aldrig<br />

61 % af alle var flittige læsere. Dvs.<br />

læste mindst flere gange om ugen<br />

Piger var de mest læsende: 68 %<br />

var flittige læsere<br />

53 % af drengene var flittige<br />

læsere<br />

Interessen for læsning faldt<br />

markant ved overgangen fra<br />

5.-6. klasse<br />

25 % af alle læste sjældent<br />

eller aldrig<br />

Det vil altså sige, at der til trods for de digitale mediers indtog<br />

det seneste årti læses mere på ugebasis i dag end for 10<br />

år siden. Det er i forlængelse af det bemærkelsesværdigt, at<br />

interessen for at læse tilsyneladende først falder mellem 5.<br />

og 6. klasse i 2010. Et helt årtis læsekampagner og læse tiltag<br />

er blevet planlagt ud fra undersøgelser, som har vist, at børn<br />

opgiver læsningen mellem 3. og 4. klasse. Dvs. i overgangen<br />

fra automatiseret læsning til selvstændig stillingtagen, fra<br />

afkodning til forståelse. Når tidspunktet nu synes at have<br />

rykket sig, så interessen først for alvor falder omkring 6.<br />

klasse, tyder det på, at de senere års fokuserede indsats har<br />

hjulpet. Det er tilsyneladende lykkedes at få børnene videre,<br />

så flere børn end tidligere både læser på den umiddelbare<br />

begejstring over at kunne læse og derefter bruger evnen til<br />

at skabe egne selvstændige læsepræferencer.<br />

Hvor kan man sætte ind?<br />

En udfordring for politikere, fagfolk og kampagneledere<br />

kunne være at foretage en lignende læseindsats for de ældste<br />

skoleelever. Et afgørende spørgsmål i den forbindelse er<br />

selvfølgelig, om en fokuseret læseindsats rettet mod de ældre<br />

børn/unge vil kunne lykkes i samme omfang. Undersøgelser<br />

(Steffensen og Weinreich 2001, Medierådet 2003, Nyboe<br />

2009) tyder på, at flere lektier, et stort udbud af<br />

fritidsinteresser og større adgang til en digital mediekultur<br />

giver mindre plads til bogen som fritidsbeskæftigelse, når<br />

børnene når en vis alder. En anden stor udfordring er de<br />

25 %, som stort set ikke læser. Hvem er de, og hvilke barrierer<br />

oplever de? Måske kunne det være nyttigt også at sætte<br />

ekstra fokus på denne forholdsvis store gruppe.<br />

9


Færre læseheste – flere hyppige læsere<br />

I Politiken i februar 2011 kunne man under overskriften<br />

»Færre danske børn læser for sjov« læse, at PISA-undersøgelser<br />

viste, at 7 % færre børn læste dagligt i 2010, end det<br />

var tilfældet i 2000. Hvis man igen vender opmærksomheden<br />

mod undersøgelsens tal herover, vil man se en lignende<br />

tendens. Tallene viser nemlig også et fald i daglige<br />

fritidslæsere i forhold til den undersøgelse, der blev foretaget<br />

af Center for Børnelitteratur i 2000. Det kan tydeliggøres<br />

med følgende lille faktaboks:<br />

Piger læser fortsat mere end drenge<br />

Som det fremgår, læser piger fortsat mere end drenge. Det<br />

kommer særligt til udtryk i de spørgsmål i undersøgelsen,<br />

som handler om læselyst og motivation. Følgende billede<br />

tegner sig:<br />

Pigers versus drenges læselyst<br />

Drenge<br />

Jeg synes, det er kedeligt at læse:<br />

Piger<br />

Meget enig = 14 % Meget enig = 7 %<br />

Daglige læsere i 2000 Daglige læsere i 2010<br />

Drenge: 29 %<br />

Piger: 40 %<br />

Drenge: 24 % = fald på 5 %<br />

Piger: 36 % = fald på 4 %<br />

Ugentlige læsere i 2000 Ugentlige læsere i 2010<br />

Jeg ville blive glad, hvis nogen gav mig en bog i gave:<br />

Meget enig = 19 % Meget enig = 28 %<br />

Jeg nyder at læse:<br />

Drenge: 18 %<br />

Piger: 23 %<br />

Drenge: 29 % = stigning på 11 %<br />

Piger: 32 % = stigning på 9 %<br />

Meget enig = 30 % Meget enig = 41 %<br />

En samlet tolkning af børnenes svar kan altså være, at der<br />

måske nok var færre deciderede læseheste i 2010, men til<br />

gengæld flere hyppige læsere, hvilket de seneste tiårs læsekampagner<br />

sandsynligvis har haft indflydelse på.<br />

Et centralt spørgsmål i den forbindelse er, hvad børnene<br />

hver især forstår ved »læsning«, og hvilken indflydelse det<br />

har haft på deres svar. Undersøgelser fra Norge (Smemo<br />

2009, Hoel og Helgevold 2005) viser fx, at myten om, at læsning<br />

er for nørder, afholder mange drenge fra at opfatte sig<br />

som læsere. Kvalitative studier samme sted fra viser samti­<br />

10


dig, at drenge faktisk læser en del. Det er bare ikke tekster,<br />

som de selv eller fagfolk normalt forbinder med kvalificeret<br />

læsning og rigtige bøger. Tegneserier, humoristiske bøger og<br />

action er fx genrer, som disse undersøgelser peger på, er<br />

drengenes foretrukne (det samme viser læseundersøgelsen<br />

her).<br />

Samtidig viser studierne, at drenge i højere grad praktiserer<br />

læsning som aktivitet og ikke identitet. Fx via computerspil,<br />

viden/underholdning fra internettet og i fagbøger. Deres<br />

læsning kan således både have en mere social karakter<br />

end hos pigerne, fordi det ofte sker i samvær eller dialog<br />

med andre, og en mere nytteorienteret, fordi læsning hos<br />

drenge i højere grad praktiseres med et bestemt formål.<br />

Over for det er piger mere tilbøjelige til at læse skønlitteratur<br />

og det som en særlig fritidsbeskæftigelse, de – mens<br />

læsningen foregår – har for sig selv. Piger deler også viden<br />

om det, de læser. Både i fysiske og digitale læseklubber. Det<br />

sker bare ikke, mens de læser, og selv når læseerfaringer deles,<br />

har de ofte afsæt i den enkelte pigelæsers egne tanker og<br />

følelser. Et eksempel ses her fra den danske hjemmeside om<br />

Twilight-sagaen Fanspires:<br />

Jeg har lige købt min engelske udgave af The Official<br />

Guide i dag, og jeg glæder mig helt vildt til at åbne den i<br />

morgen, når jeg har tid til at fordybe mig i den :) Jeg har<br />

hele serien på engelsk, inkl. Bree Tanner og Twillight<br />

Graphic vol. 1. :)<br />

(Fanspires, april 2011)<br />

Hvor kan man sætte ind?<br />

Piger læser fortsat mere end drenge, men de nævnte undersøgelser<br />

kunne give anledning til, at man fx i skolen tog<br />

højde for disse forskelle mellem drenge og piger, og bl.a. var<br />

opmærksom på at nuancere, hvad det vil sige at være »en<br />

læser«. Det er muligt, at drenge ville have udbytte af i højere<br />

grad at læse andre tekster end dem, mange typisk anvender<br />

i danskundervisningen i dag. Hvorfor ikke lade fx sportsbiografier<br />

eller tegneserier indgå ved siden af de kanoniske<br />

tekster?<br />

11


Børn med indvandrer Baggrund<br />

læser mere end etnisk danske<br />

Det er nærliggende at tro, at børn med indvandrerbaggrund<br />

læser mindre end etnisk danske børn, fordi de oplever flere<br />

barrierer. Dels sproglige, dels sociale. Denne undersøgelse<br />

viser, i overensstemmelse med PISA etnisk fra 2009 (Egelund,<br />

Nielsen, Rangvid), at det på ingen måde er tilfældet,<br />

når det drejer sig om læsning i fritiden. Undersøgelsen her<br />

viser også noget andet interessant, nemlig at børn med indvandrerbaggrund<br />

ikke bare læser mere i fritiden, men at de<br />

også læser mere nytteorienteret end etnisk danske.<br />

Hvis vi vender tilbage til læseundersøgelsens procentfordeling<br />

for børn med indvandrerbaggrund, vil man se, at<br />

denne gruppe læser mere end etnisk danske børn både dagligt<br />

og ugentligt. Lægges tallene sammen, er der 66 % med<br />

indvandrerbaggrund, som er flittige læsere, mens det er<br />

59 % for etnisk danske børns vedkommende. Tendensen kan<br />

tydeliggøres med følgende oversigt over svarene på spørgsmålet:<br />

Hvor ofte gør du disse ting uden for skolen?<br />

Hvor ofte gør du disse ting uden for skolen?<br />

Mindst flere gange om ugen:<br />

Jeg læser højt for nogen<br />

derhjemme<br />

Jeg lytter til at nogen læser højt<br />

for en derhjemme<br />

Jeg taler med mine venner om<br />

det, jeg læser<br />

Jeg taler med min familie om det,<br />

jeg læser<br />

Jeg læser for fornøjelsens skyld<br />

uden for skolen<br />

Jeg læser for at finde ud af ting,<br />

som jeg godt vil lære<br />

Anden etnisk<br />

baggrund<br />

Etnisk dansk<br />

43 % 35 %<br />

36 % 27 %<br />

33 % 25 %<br />

47 % 45 %<br />

64 % 62 %<br />

71 % 51 %<br />

Ved samtlige udtalelser har indvandrerbørn større procentsats<br />

end etnisk danske børn. Mest markant ses en forskel på<br />

20 % i svarene på det sidste spørgsmål, som handler om at<br />

læse for at finde ud af ting, man godt vil lære. Tallene bekræfter<br />

således, at børn med indvandrerbaggrund både<br />

læser oftere i deres fritid og samtidig er mere tilbøjelige til at<br />

forholde sig nytteorienteret til læsning end etnisk danske.<br />

12


»Undersøgelsen her<br />

viser også noget andet<br />

interessant, nemlig at børn med<br />

indvandrerbaggrund ikke bare<br />

læser mere i fritiden, men at de<br />

også læser mere nytte orienteret<br />

end etnisk danske.«<br />

Men selvom børn med indvandrerbaggrund er flittige fritidslæsere,<br />

oplever de samtidig større barrierer i forhold til<br />

at læse. Det tydeliggøres ved at se på spørgsmål, der handler<br />

om, hvad der kunne få børnene til at læse mere.<br />

Børn med indvandrerbaggrund oplever<br />

flest barrierer i forhold til læsning<br />

Der kan være forskellige mulige barrierer og grunde til, at<br />

børn ikke læser så meget, som de kunne. Børnene i undersøgelsen<br />

måtte sætte så mange krydser, de ville, ud for følgende<br />

begrundelser:<br />

Jeg ville nok læse mere:<br />

• Hvis jeg havde mere tid<br />

• Hvis jeg syntes bedre om at læse<br />

• Hvis jeg vidste, hvad jeg skulle læse<br />

• Hvis min skole hjalp mig mere med det<br />

• Hvis mine venner læste mere<br />

• Hvis nogen læste højt for mig<br />

• Hvis mine forældre hjalp mig mere med det<br />

• Hvis det var emner, jeg interesserede mig for<br />

• Hvis bøgerne havde flere billeder/tegninger<br />

• Hvis historierne var kortere<br />

• Hvis biblioteket var bedre<br />

• Hvis biblioteket lå tættere på<br />

Svarene på næste side er fordelt på etnicitet og opstillet med<br />

de hyppigste svar øverst.<br />

13


Jeg vil nok læse mere, hvis …<br />

Etnisk danske % Indvandrerbaggrund %<br />

1. det var emner, jeg<br />

interesserede mig for<br />

49 1. jeg havde mere tid 56<br />

2. jeg havde mere tid 49 2. det var emner, jeg<br />

interesserede mig for<br />

3. jeg vidste, hvad jeg<br />

skulle læse<br />

4. jeg syntes bedre om<br />

at læse<br />

5. bøgerne havde flere<br />

billeder<br />

39 3. jeg syntes bedre om<br />

at læse<br />

36 4. jeg vidste, hvad jeg<br />

skulle læse<br />

24 5. bøgerne havde flere<br />

billeder<br />

6. biblioteket var bedre 15 6. biblioteket var bedre 21<br />

7. historierne var kortere 15 7. biblioteket lå tættere på 19<br />

8. biblioteket lå tættere på 14 8. historierne var kortere 18<br />

9. mine forældre hjalp<br />

mig mere med det<br />

10. nogen læste højt<br />

for mig<br />

11 9. nogen læste højt<br />

for mig<br />

11 10. mine forældre hjalp<br />

mig mere med det<br />

11. mine venner læste mere 7 11. skolen hjalp mig mere 13<br />

51<br />

38<br />

36<br />

35<br />

17<br />

17<br />

Når man ser på, hvad der har betydning for mere læsning,<br />

er der ikke den store forskel på børn med indvandrerbaggrund<br />

og etnisk danske børn. Børnene mangler mere tid og<br />

emner, de interesserer sig for. De er også enige om, at hjælp<br />

fra skolen, og hvorvidt ens venner læser, betyder mindst.<br />

Samtidig er der en del forskelle, hvis vi sammenligner de<br />

forskellige procentsatser:<br />

• der er flere med indvandrerbaggrund, som ønsker flere<br />

billeder i bøgerne (35 % over for 24 %)<br />

• der er flere med indvandrerbaggrund, som ville ønske, at<br />

bibliotekerne var bedre (21 % over for 15 %)<br />

• der er flere med indvandrerbaggrund, som ville ønske, at<br />

biblioteket lå tættere på (19 % over for 14 %)<br />

• der er flere med indvandrerbaggrund, som gerne vil have<br />

læst højt (17 % over for 11 %)<br />

• der er flere med indvandrerbaggrund der gerne vil have<br />

hjælp fra forældre (17 % over for 11 %)<br />

• der er en del flere med indvandrerbaggrund, som savner<br />

hjælp fra skolen end etnisk danske (13 % over for 5 %)<br />

• der er flere med indvandrerbaggrund, som synes, de<br />

mangler mere tid (56 % over for 49 %)<br />

12. skolen hjalp mig mere 5 12. mine venner læste mere 9<br />

14


Dvs. at børn med anden etnisk baggrund ved 7 ud af 12 mulige<br />

begrundelser oplever større barrierer end etnisk danske.<br />

Alle sammen begrundelser, som tyder på, at børn med<br />

indvandrerbaggrund i højere grad mangler hjælp og vejledning<br />

end etnisk danske. Noget tyder på, at indvandrerbørn<br />

generelt er mere entusiastiske i forhold til at få læst mere<br />

– sammenlignet med etnisk danske børn. Det er bemærkelsesværdigt,<br />

at flere børn med indvandrerbaggrund savner<br />

hjælp fra skolen i forhold til etnisk danske. Det tyder på, at<br />

der her er en gruppe med særlige behov, som ifølge denne<br />

undersøgelse kunne imødekommes bedre. Det er også interessant,<br />

at disse børn savner billeder og tegninger i bøgerne.<br />

Det kunne bl.a. tyde på, at flere børn med indvandrerbaggrund<br />

er svage læsere end etnisk danske. Endelig synes biblioteket<br />

at spille en større rolle for indvandrerbørn, og det<br />

kunne være interessant at undersøge, om særlige indsatser<br />

for denne målgruppe både med hensyn til at kunne komme<br />

fysisk på biblioteket og de ting, der foregår der, kunne få<br />

flere til at læse mere.<br />

Hvor kan man sætte ind?<br />

Tallene peger på, at børn med indvandrerbaggrund har engagement<br />

og lyst til at læse. Der er altså et potentiale at arbejde<br />

videre med, når flere tal på den ene side peger på, at<br />

børn med indvandrerbaggrund læser mere end etnisk danske<br />

børn i fritiden, og andre tal på den anden side viser, at<br />

denne målgruppe mangler mere hjælp. Noget tyder på, at<br />

skolen muligvis kan hjælpe bedre ved fx at inddrage flere<br />

tegninger/illustrationer, arrangere højtlæsning med forældre<br />

og evt. skabe samarbejder mellem folke- og skolebiblioteker,<br />

så viden fra begge steder forenes i tiltag, der i højere<br />

grad end nu kommer disse børns behov i møde.<br />

Børn kan bedst lide seriebøger,<br />

humor og gys<br />

Denne undersøgelse handler primært om læsning i fritiden,<br />

men i arbejdet med børns læsevaner er der to overordnede<br />

indfaldsvinkler til læsning, som konstant tørner sammen.<br />

Den ene handler om læsning forstået som en fornøjelig og<br />

uforpligtende fritidsbeskæftigelse. Den anden om test og<br />

PISA-undersøgelser i skolen og om, hvorvidt danske skoleelever<br />

læser godt nok til at kunne klare sig i en globaliseret<br />

verden. De to læseopfattelser står ikke alene og heller ikke<br />

nødvendigvis i modsætning til hinanden. Tværtimod menes<br />

den første at kunne skabe gode resultater i den sidste. Måske<br />

kan børnenes egne læsepræferencer inspirere til en alternativ<br />

form for læsning i skolen, hvor man med en faglig tilgang<br />

inddrager genrer, som børnene selv vælger i fritiden.<br />

15


Når du læser bøger, hvad kan du så bedst lide at læse?<br />

Undersøgelsen har indkredset, hvilke genrer børnene foretrækker<br />

at læse i fritiden. Børnene har haft følgende valgmuligheder<br />

og måtte sætte kryds ved flere af genrerne:<br />

• Bøger om dyr<br />

• Eventyr (fx H.C. Andersens eventyr)<br />

• Krimi/detektivbøger<br />

• Krigs- og spionbøger<br />

• Gyser- spøgelses- og horrorbøger<br />

• Fantasy/science fiction<br />

• Bøger om sport<br />

• Bøger om kærlighed<br />

• Realistiske bøger om børn og unges problemer<br />

• Humor/sjove bøger<br />

• Digte<br />

• Seriebøger<br />

Når du læser bøger, hvad kan du så bedst lide at læse?<br />

Drenge % Piger %<br />

1. Humor/sjove bøger 61 1. Seriebøger 60<br />

2. Gyser-, spøgelses- og<br />

horror bøger<br />

49 2. Humor/sjove bøger 60<br />

3. Seriebøger 47 3. Gyser-, spøgelses- og<br />

horror bøger<br />

4. Fantasy/science fiction 40 4. Bøger om kærlighed 39<br />

5. Bøger om sport 38 5. Fantasy/science fiction 34<br />

6. Krigs- og spionbøger 34 6. Bøger om dyr 32<br />

7. Krimi/detektivbøger 33 7. Eventyr 27<br />

8. Bøger om dyr 24 8. Krimi/detektivbøger 26<br />

9. Eventyr 14 9. Realistiske bøger<br />

om børn og unges<br />

problemer<br />

40<br />

24<br />

10. Realistiske bøger<br />

om børn og unges<br />

problemer<br />

8 10. Bøger om sport 15<br />

11. Bøger om kærlighed 5 11. Digte 12<br />

12. Digte 5 12. Krigs- og spionbøger 11<br />

16


Seriebøger ligger højt hos både drenge og piger, men siden<br />

langt de fleste bøger for børn og unge i dag udkommer som<br />

større eller mindre serier, er det ikke overraskende. Piger og<br />

drenge er også fælles om at vægte bøger med humor meget<br />

højt. Det er interessant, i betragtning af at der i dag både<br />

skrives og prisbelønnes en betragtelig del bøger for børn,<br />

som har meget alvorlige temaer. Fx Anita Krumbachs Et mærkeligt<br />

skib, som fik Kulturministeriets forfatterpris for børneog<br />

ungdomsbøger i 2009, og Oscar K.s og Dorte Karrebæks<br />

Lejren, som vandt Kunstrådets konkurrence »Den illustrerede<br />

bog«, eller Hans Otto Jørgensens Vand, blod, tis og maskiner.<br />

For blot at nævne nogle stykker.<br />

Samtidig udgives og findes der også mange humoristiske<br />

bøger, som ofte er kendetegnet ved at kunne interessere<br />

både drenge og piger, fordi indholdet ikke er kønsspecifikt.<br />

Her kan nævnes Kenneth Bøgh Andersens Antboy-bøger,<br />

Manu Sareens Iqbal Farooq-bøger eller Rune T. Kiddes serie<br />

Søde Sally Sukkertop og andre ækle eventyr.<br />

Samme kønsmæssige neutralitet kendetegner oftest gys<br />

og fantasy, som også ligger højt på ranglisten hos både<br />

drenge og piger. Der er de seneste årtier udkommet en stor<br />

mængde gyser-, spøgelses- og horrorbøger, som ud over at<br />

have gys og gru tilfælles også ofte udkommer som letlæsningsbøger.<br />

Fx serier som Gåsehud af R.L. Stine eller Koldt<br />

Blod af Jørn Jensen. Serier, der er forholdsvis store og også<br />

markedsført som sådan, vil ofte blive læst mere end bøger,<br />

der kun udgives enkeltvis, simpelthen fordi der er flere af<br />

dem, og de fungerer som et velkendt univers, man gerne vil<br />

vende tilbage til. Derudover har hele vampyrbølgen, som for<br />

en stor del er kommet i kølvandet på Stephenie Meyers<br />

Twilight-serie, sandsynligvis også haft stor indflydelse på gysergenrens<br />

popularitet, særligt for piger.<br />

Fantasy er ifølge undersøgelsen fortsat en populær genre<br />

både hos drenge og piger. Harry Potter-bøgerne har efter alt<br />

at dømme haft stor indflydelse på det, ligesom Narnia af C.S.<br />

Lewis og J.R.R. Tolkiens trilogi Ringenes Herre, der har været<br />

udbredt verden over både som bøger og film. Filmatisering<br />

af bøgerne kan meget vel have indflydelse på deres popularitet,<br />

fordi de derved får længere levetid på websites og som<br />

merchandise, og derfor bliver lettere tilgængelige for børn<br />

og unge gennem de digitale medier.<br />

Pigers præferencer<br />

Der hvor piger læser betydeligt mere end drenge, er i forhold<br />

til bøger om kærlighed, eventyr, realistiske bøger om<br />

børn og unges problemer samt digte. Kendetegnende for<br />

disse genrer er, at de for en stor del beskæftiger sig med tanker<br />

og følelser hos bogens personer og/eller taler til et indre<br />

17


følelsesliv hos læseren. Deciderede kærlighedshistorier topper,<br />

mens digte, som typisk er sværere tilgængelige, er det,<br />

der bliver læst mindst af de foretrukne pigegenrer.<br />

Drenges præferencer<br />

Drenge læser til gengæld mere end piger, når det kommer til<br />

bøger om sport, krimier og detektivbøger samt krigs- og<br />

spion bøger. Som ved de foretrukne pigegenrer synes disse<br />

præferencer at gengive et traditionelt drenge/mandeunivers:<br />

Det er sportspræstationer, action og spænding, som<br />

specifikt optager drengene, og bøgerne er i høj grad kendetegnet<br />

ved fysisk aktivitet, højt tempo og en særlig ydre<br />

handlingsintensitet.<br />

Hvor kan man sætte ind?<br />

Børn har deres egne forestillinger om, hvad der er godt læsestof,<br />

og det er ikke sikkert, det stemmer overens med de<br />

bøger, vi voksne synes har kvalitet. I forlængelse af det må<br />

det være vores opgave – både som forældre og som fagfolk –<br />

at have stor respekt for det, de selv vælger. De skal have lov<br />

til at have deres læsning i fritiden for sig selv, uden at der<br />

stilles spørgsmålstegn ved dens kvalitet, og uden at den ødelægges,<br />

fordi den inddrages i en skolemæssig sammenhæng.<br />

Samtidig kan det vise sig at være nyttigt for både læselysten<br />

og læsekompetencerne, hvis vi i højere grad sammentænker<br />

læsning i fritiden med læsning i skolen. Fx ved at tage højde<br />

for:<br />

• at børn har deres egne præferencer, når det kommer til<br />

læsning<br />

• at drenge og piger har forskellige opfattelser af læsning og<br />

gode bøger<br />

• at børn med indvandrerbaggrund har en anden tilgang til<br />

læsning end etnisk danske<br />

• at det fortsat er vigtigt at udfordre børnenes egne læsepræferencer,<br />

så nye verdener, de ikke umiddelbart selv<br />

ville have opsøgt, åbner sig.<br />

18


Skønlitteratur<br />

Andersen, Kenneht Bøgh: Antboy 1-4. Høst & Søn 2007-<br />

2011<br />

Jensen, Jørn: Koldt blod (serie). Alinea 2003-<br />

Jørgensen, Hans Otto: Vand, blod, tis og maskiner.<br />

Gyldendal 2010<br />

K., Oscar: Lejren. Høst & Søn 2011<br />

Kidde, Rune T.: Søde Sally Sukkertop og andre ækle eventyr.<br />

Modtryk 1998-2006<br />

Krumbach, Anita: Et mærkeligt skib. Høst & Søn 2009<br />

Meyer, Stephenie: Twilight, dansk: Tusmørke (serie i<br />

4 bind). Carlsen 2009-2010<br />

Sareen, Manu: Iqbal Farooq og den sorte Pjerrot.<br />

Carlsen 2006<br />

Stine, L.R.: Gåsehud (serie). Borgen 2008-2010<br />

Teoretisk litteratur<br />

Egelund, Niels, Chantal Pohl Nielsen og Beatrice<br />

Schindler Rangvid: PISA Etnisk 2009 – etniske og danske<br />

unges resultater i PISA 2009<br />

Hoel, Trude og Lise Helgevold: Jeg leser aldri – men jeg leser<br />

alltid! Gutter som lesere og som bibliotekbrukere. Nasjonalt<br />

senter for leseopplæring og leseforsking, Universitetet<br />

i Stavanger 2005<br />

Medierådet: Børn, unge og computerspil. 2003<br />

Nybro, Lotte: Digital dannelse – Børn og unges medieforbrug<br />

og -læring inden for og uden for institutionerne.<br />

Frydenlund 2009<br />

Smemo, Jorun: Gutter og engasjement i lesing. Masteropgave<br />

i norskdidaktik. Trondheim, Høgskolen i Sør-<br />

Trøndelag 2009<br />

Steffensen, Anette og Torben Weinreich: Den dyrebare tid<br />

– de 14-15-åriges læsevaner. Roskilde Universitetsforlag<br />

2001<br />

19


vis vejen i den nye børnelitteratur<br />

Igennem de sidste mange år har man talt om, at bogen er i<br />

krise. Mange børn læser ikke bøger af egen fri vilje, de læser<br />

kun dem, de er »tvunget« til i skolen. Omvendt viser flere<br />

undersøgelser,* at mange børn rent faktisk læser mange bøger.<br />

Det kan være svært at få et entydigt billede af børns læsevaner.<br />

Med afsæt i erfaringer som pædagogisk konsulent<br />

gives her nogle bud på, hvad man både som skolebibliotekar<br />

og dansklærer kan gøre for at fremme børns læselyst. På skolebiblioteket<br />

oplever jeg, at en forholdsvis stor gruppe elever,<br />

mest piger, er trofaste læsere, lige fra de knækker læsekoden,<br />

til de forlader skolen. Mange af disse elever læser<br />

endog mange bøger. Men der er også en stor gruppe, især<br />

drenge, der stort set ikke læser bøger. De låner bøger en<br />

gang imellem, men ofte får de dem ikke læst færdige. De taber<br />

åbenbart interessen for bogens indhold, og ofte afleverer<br />

de bogen med sætningen: Den er kedelig! Læsevaneundersøgelser<br />

har vist, at en del elever stort set holder op med at<br />

læse frivilligt, når de har knækket læsekoden. Bogdroppere<br />

er det ord, der er blevet hæftet på disse elever. Fra slutningen<br />

af 90’erne er danske elever blevet testet i de såkaldte<br />

PISA-undersøgelser. Resultaterne er velkendte: Danske skoleelever<br />

læser dårligere end eleverne i de lande, vi normalt<br />

sammenligner os med. Derfor har der igennem de sidste 10<br />

år været sat fokus på læsning. Først i indskolingen, senere<br />

omkring den faglige læsning i hele skoleforløbet. Og det har<br />

hjulpet. Eleverne er blevet bedre læsere, men det har tilsyneladende<br />

ikke hjulpet på lysten til at læse, i hvert fald klager<br />

flere lærere over, at mange elever kun læser det, de skal<br />

læse i forbindelse med deres undervisning.<br />

* Fx Læs !les Läs – Læsevaner og børnebogskampagner i Norden (2004) af Anette Øster<br />

20


Af Bent Nygaard<br />

Hvad skaber en lystlæser?<br />

Det har ikke skortet på initiativer til at fremme læselysten,<br />

både på det lokale og det nationale plan. Et af de markante<br />

tiltag er projektet »Hvad skaber en lystlæser? – en undersøgelse<br />

gennemført i samarbejde mellem Gentofte Bibliotekerne<br />

og Center for Børnelitteratur« fra 2007. Resultatet af<br />

denne undersøgelse viste, at der er flere faktorer, der spiller<br />

ind, hvis man skal blive »lystlæser«. Forældre spiller en vigtig<br />

rolle, både som oplæsere og som rollemodeller: Læser<br />

forældrene, vil barnet med stor sandsynlighed også læse.<br />

Lige ledes er kammeraterne vigtige, fordi de anbefaler de<br />

gode bøger til hinanden. Dansklæreren og skolebibliotekaren<br />

er også meget vigtige personer i udviklingen af lystlæsere.<br />

Dansklæreren som formidler og medspiller i litteratursamtalen<br />

og skolebibliotekaren som den, der kender<br />

basissamlingen og derfor kan anbefale den rigtige bog til<br />

den enkelte elev. Vi har nok vidst det altid: Også når det gælder<br />

evnen til at få eleverne til at læse, er det de voksnes relationskompetence,<br />

der spiller en væsentlig rolle. Den lærer<br />

eller skolebibliotekar, der kan skabe relationer til sine elever,<br />

formår at få dem til at læse med indlevelse og forståelse.<br />

Derfor er det vigtigt, at danskundervisningen på læreruddannelsen<br />

ikke kun bliver læseforståelse og afkodning, og<br />

at skolebibliotekarer ikke kun uddannes til læringsvejledere.<br />

Eleverne i undersøgelsen, som gik i 5. og 6. klasse, og som<br />

i forvejen læste meget, siger også, at de bliver fagligt dygtigere<br />

ved at læse meget. De får stor viden om deres omverden,<br />

og de får kendskab til narrative strukturer, som de bl.a.<br />

kan bruge, når de selv skal formulere sig på skrift. Der er<br />

altså et nytte- og dannelsesperspektiv knyttet til deres læsning,<br />

som giver eleverne kompetencer, de kan bruge i andre<br />

sammenhænge. Det, de ikke nævner, men som måske ligger<br />

implicit i svarene, er, at de får en stor viden om sig selv gen­<br />

21


nem læsning af litteratur. Som læser forholder man sig til<br />

bogens karakterer, og man forholder sig til de tanker og<br />

handlinger, som karaktererne foretager sig: »Hvad ville jeg<br />

have gjort i den situation? Ville jeg have handlet anderledes?<br />

Tænkt anderledes?«<br />

En af sidegevinsterne ved at læse meget skønlitteratur er,<br />

at eleverne får encyklopædisk kompetence, altså en viden<br />

om den verden, de lever i. Både i de litterære tekster og i<br />

mange film er der intertekstuelle referencer til andre værker,<br />

som både børn og voksne kan have stor gavn af at få<br />

kendskab til. Det er ikke et krav, at alle disse referencer bliver<br />

afdækket, men det er uomtvisteligt, at man kommer dybere<br />

ind i teksten, hvis man har kendskab til dem.<br />

En af de forfattere, der ofte benytter sig af intertekstualitet,<br />

er Bent Haller. Hans tekster har ofte referencer til enten<br />

den græske mytologi, Det Gamle Testamente eller den nordiske<br />

mytologi. Louis Jensen og Peter Mouritzen kan have de<br />

samme tilbøjeligheder. Skal det være et krav, at læreren skal<br />

kunne afkode disse referencer? Som hovedregel mener jeg,<br />

at det skal læreren kunne. I sin forberedelse må man undersøge<br />

den symbolik, som man finder i teksten, evt. i samarbejde<br />

med danskkolleger og skolebibliotekarer. Mange nyere<br />

romaner er allerede analyseret og fortolket i den litteraturteoretiske<br />

litteratur, som der findes en del af (se litteraturlisten).<br />

Problemet er blot, at mange lærere ikke har eller tager<br />

sig tid til at læse teoretisk litteratur. Derfor må skolebibliotekaren<br />

træde til. Ifølge bekendtgørelsen om skolebiblioteker<br />

i folkeskolen fra 1995 er det skolebibliotekarens pligt at<br />

formidle pædagogisk litteratur til lærerne. Dette kan gøres<br />

på fagudvalgsmøder eller som særskilte møder med den enkelte<br />

lærer eller en gruppe af lærere. Hvis skolebibliotekaren<br />

er uddannet vejleder på skolen, er der måske også muligheder<br />

for undervisning af lærerne i danskfaglige områder.<br />

En anden mulighed er, at man tager kontakt med danskkonsulenten<br />

på CFU og får råd og vejledning her.<br />

Fra Læsespire til Læseføl<br />

På Kildemarkskolen i Næstved opererer vi med to kategorier<br />

af førskolebørn: Læsespirer og Læseføl. Læsespire er man<br />

fra sundhedsplejerskens sidste besøg, hvor barnet er 1½ år.<br />

Her får barnet Okker Gokker Gummiklokker som gave fra skolen,<br />

med et brev om, hvor vigtigt oplæsning og leg med rim<br />

og remser er for barnets sproglige udvikling. I januar måned,<br />

det år, hvor barnet begynder i børnehaveklassen, bliver<br />

det Læseføl. Den dag barnet indskrives i skolen, får det Halfdans<br />

ABC, og fra ultimo januar til medio maj kommer børnene<br />

fra fem børnehaver, mellem 50 og 60 børn, op på skolebiblioteket,<br />

hvor de får læst eller fortalt en historie. De<br />

bliver indskrevet som lånere og kan nu låne bøger med<br />

hjem. Den første gang børnene kommer på skolen, får de<br />

23


også udleveret en lille Læsefølspose til de lånte bøger. Posen<br />

fortæller, at barnet er Læseføl på Kildemarkskolen.<br />

Inden barnet møder op første gang, har der været afholdt<br />

et orienteringsmøde for forældrene. På dette møde har jeg,<br />

som skolebibliotekar, mulighed for at fortælle, hvorfor jeg<br />

læser op for deres barn. Jeg taler både om udvidelse af ordforråd<br />

og omverdensforståelse. Herefter læser jeg en af de<br />

historier, som barnet vil komme til at høre, når det kommer<br />

på skolen. Jeg vælger ofte en historie af Kim Fupz Aakeson:<br />

fx Manden og damen og noget i maven (2002) eller Mor (1998),<br />

bøger, hvis temaer rammer ind i mange familiers hverdag.<br />

De fleste forældre kender ikke bøgerne, og under den efterfølgende<br />

samtale er der mange positive tilkendegivelser,<br />

men der er også negative ytringer: Er disse historier for små<br />

børn? Det er så en diskussion, jeg beder pædagogerne i børnehaverne<br />

om at tage med forældrene efterfølgende. På mødet<br />

får forældrene udleveret en folder med gode bøger til<br />

oplæsning. Efterfølgende kan jeg konstatere, at nogle forældre<br />

læser disse bøger, men i en del hjem bliver der overhovedet<br />

ikke læst.<br />

Det er ikke kun børnene, der møder ny litteratur. Det gør<br />

mange af pædagogerne også. Vi har gennem årene haft<br />

mange samtaler om, hvorvidt de nyere billedbøger er litteratur<br />

for så små børn. Marianne Eskebæk Larsen har i Nedslag<br />

i børnelitteraturforskningen nr. 9 en artikel om et projekt<br />

omkring højtlæsning i børnehaver: »Højtlæsningens ABC.<br />

En undersøgelse om pædagogers litteraturopfattelse og læsevaner«.<br />

Undersøgelsen viser, at pædagoger generelt stadig<br />

bruger de ældre velafprøvede titler, når de skal læse op. De<br />

kender ikke den nyere børnelitteratur, og møder de den, er<br />

det ofte med en vis skepsis. I mine samtaler med pædagogerne<br />

har jeg gjort de samme iagttagelser.<br />

Dette førte til, at jeg i CFU-regi afholdt et kursus for børnehavepædagoger<br />

omkring den moderne billedbog. Her<br />

blev de præsenteret for bøger som: Kim Fupz Aakesons En<br />

historie om vokseværk (2006), Kim Fupz Aakensons Damen, der<br />

elskede sin dreng (2006), Dorte Karrebæks Den nye leger (2001)<br />

m.fl. Det vakte en enorm diskussion. Kunne man præsentere<br />

disse billedbøger for børnehavebørn? Det kan man selvfølgelig<br />

godt. Det afhænger fuldstændig af den didaktiske<br />

tilgang. Efterfølgende har flere børnehaver anskaffet sig en<br />

eller flere af disse billedbøger, og de bliver brugt i oplæsningen<br />

og samtalen med børnene. Generelt kan man sige, at de<br />

børnehaver, der deltager i Læsefølsprojektet, har fået suppleret<br />

deres »litteraturreol« med mange nye titler, som lægger<br />

op til væsentlige samtaler om vigtige emner i ethvert<br />

menneskes liv.<br />

24


Indskolingen<br />

Der findes efterhånden en del gode bøger til litteraturarbejdet<br />

i indskolingen. På Kildemarkskolen er Katrine Marie<br />

Guldagers bøger om Frøken Ignora, bogserien Vilde veje og Naja<br />

Marie Aidts Zakariasbøger ret populære blandt elever og lærere,<br />

og her på det sidste er der kommet en helt ny serie, Os<br />

fra Blomsterkvarteret, skrevet af Dy Plambeck og illustreret af<br />

Charlotte Pardi, som også er illustrator på Frøken Ignora. De<br />

mange billedbøger, der har erobret den litterære scene gennem<br />

de sidste år, er også blevet populære. Alle de nævnte<br />

bøger er skrevet af dygtige, danske forfattere, der har formået<br />

at skrive litteratur til små læsere med et indhold, der<br />

lægger op til samtaler om problemstillinger, som mange<br />

børn i dag er berørte af.<br />

Når jeg har arbejdet med bøgerne, har jeg ofte brugt den<br />

strukturerede litteratursamtale som den litteraturpædagogiske<br />

tilgang. Gennem oplæsning/selvlæsning har vi arbejdet<br />

med livets store spørgsmål som svigt, død, skilsmisse,<br />

venskab, selvværd og ligeværd. Eleverne er altid engagerede,<br />

og alle føler, at de kan deltage på lige fod. Den strukturerede<br />

samtale bevirker, at alle kan komme med spørgsmål og svar,<br />

som bliver taget alvorligt.<br />

Ingelise Moos, Karen Wilhelmsen og Marianne Frandsen<br />

har i deres projekt om fiktionskompetence, Og så er litteratur<br />

jo også ren nydelse!, fremsat den påstand, at hvis eleverne ikke<br />

»Den lærer eller skole-<br />

bibliotekar, der kan skabe<br />

relationer til sine elever, formår at<br />

få dem til at læse med indlevelse<br />

og forståelse.«<br />

møder litteraturen i deres læsebøger i indskolingen, så er<br />

sandsynligheden for, at de bliver bogdroppere i 3. eller 4.<br />

klasse, temmelig stor, fordi de ikke er vant til litteratursamtalen.<br />

De er ikke »trænede« i at læse på og mellem linjerne.<br />

Når de på mellemtrinnet møder litteratur, de ikke synes giver<br />

mening, så mister de lysten til at læse. Derfor bør det<br />

være et krav til dansklærerne i indskolingen, at de arbejder<br />

med litteraturen som beskrevet i Fælles Mål, hvor der bl.a.<br />

står, at eleverne skal: »forstå, at litterære tekster og andre<br />

udtryksformer kan udtrykke holdninger og værdier«.<br />

25


Mellemtrinnet<br />

På mellemtrinnet har vi gjort en stor indsats for at få lærerne<br />

til at arbejde med både billedbøger og billedromaner. Og det<br />

er lykkedes. Med udgangspunkt i Nina Christensens Den danske<br />

billedbog 1950-99 og Maria Nikolajevas Billedbogens puslespil<br />

er lærerne på fagudvalgsmøder og gennem undervisning<br />

blevet præsenteret for teorier om den nye billedbogslæsning.<br />

De har også deltaget i undervisning i nogle af de postmoderne<br />

billedbøger. Efterfølgende har billedbøger vundet<br />

stor udbredelse i undervisningen, og hvert år indgår billedbogen<br />

i prøveoplægget til den mundtlige afgangsprøve.<br />

Også billedromanerne får større og større udbredelse i<br />

skolens undervisning. På fagudvalgsmøderne præsenterer vi<br />

bøgerne og giver anvisning til, hvordan de kan anvendes.<br />

Det er ikke sådan, at de især henvender sig til bestemte elevgrupper<br />

på mellemtrinnet, men det er klart, at mange<br />

drenge er glade for bøgerne, fordi de er overskuelige, der er<br />

billeder på hver side, og så er de handlingsmættede. Der bliver<br />

arbejdet meget forskelligt med indholdet lige fra den<br />

strukturerede litteratursamtale over meddigtning til filmatisering<br />

af bogen.<br />

Men også andre udfordrende bøger bliver formidlet til<br />

lærerne fra skolebiblioteket: Den sovende sangerinde (2003) af<br />

Kamilla Hega Holst, Lykkebo lukker (2008) af Vibeke Marx,<br />

Bent Hallers bøger En tordenagtig forelskelse (2011) og Grænsebørn<br />

(2008), Peter Mouritzens bøger Hekseringe (2008) og Huset<br />

med de syltede hjerter (2010) og Oscar K’s serie Forbudt for børn<br />

(2011). Titler, som lærerne ikke umiddelbart vælger, men<br />

som gennem samtaler finder vej til oplæsning eller til fælleslæsning<br />

i klasseværelset. Vi har også oplevelsen af, at elever<br />

kommer og spørger efter samme genre, efter de har arbejdet<br />

med teksten. Der er ikke meget tid i skolen til<br />

litteraturarbejdet. Derfor er det vigtigt, at det er »kvalitetslitteratur«,<br />

dvs. litteratur, der kan få eleverne til at reflektere<br />

over det, de læser, samtidig med at bogen er skrevet i et<br />

sprog, der løfter. Dette valg er både dansklærerens og skolebibliotekarens<br />

ansvar. Begge skal være litteraturens vogter<br />

og være opdateret på den nyeste børnelitteratur, så de kan<br />

formidle lige de tekster, der passer til den enkelte elev.<br />

Overbygningen<br />

Igennem de sidste mange år er der udkommet rigtig mange<br />

gode ungdomsbøger. Forfatteren Anders Johansen har skrevet<br />

Supernova (2002), Stjerneskælv (2008) og Tranedans (2010).<br />

Josefine Ottesen har skrevet serierne Krigeren 1-3 (2001-2003)<br />

og Det Døde land 1-3 (2008-2011). Louis Jensen har blandt andet<br />

skrevet 2 kroner og 25 øre (2010), og blandt de nyere forfattere<br />

kan nævnes Ronnie Andersens Date med en engel (2008),<br />

6 (2010) og Tilfælde (2011), Marie Wolfsberg Oscilowskis Solo<br />

(2010), Anita Krumbachs bøger Et mærkeligt skib (2009) og<br />

26


Den som Fanden lytter til (2011) og Jesper Wung-Sungs bøger<br />

Ægte Brøker (2009) og Tretten tynde teenagere (2011). De skriver<br />

tekster, der rammer lige ind i de unges hverdag, de skriver<br />

om det at være ung, om problemer med forældre, venner,<br />

kærligheden og identiteten. Det er bøger, der er så populære,<br />

at de unge ofte kommer på skolebiblioteket og spørger<br />

om bøger med et tilsvarende indhold. Disse bøger er populære,<br />

og det ses bl.a. af udlånsstatistikkerne på CFU’erne.<br />

Man skal være opmærksom på, at der i Prøvebekendtgørelsen<br />

står, at eleverne skal have arbejdet med tekster, der er<br />

skrevet i deres egen levetid. Hvis man som lærer synes, at<br />

det kan være svært at arbejde med den komplekse børnelitteratur,<br />

er der i disse år stor hjælp at hente i diverse undervisningsmaterialer.<br />

Der udgives mange gode titler til litteraturarbejdet,<br />

men mange lærere klager over manglende tid<br />

til didaktisk læsning. På Kildemarkskolen bruger vi bl.a.<br />

fagudvalgsmøderne til videndeling, men også til præsentation<br />

af nye materialer og deres anvendelse i undervisningen.<br />

Det har gennem de sidste år betydet, at rigtig meget nyere<br />

ungdomslitteratur er blevet hjemlånt fra CFU. Indimellem<br />

til stor irritation for nogle af eleverne, men en del af eleverne<br />

må alligevel erkende, efter endt læsning, at bogen har<br />

rørt noget i dem. De har mærket genkendelsen af problematikker<br />

i mødet med litteraturen, og det sker temmelig ofte,<br />

at en elev spørger: »Har I noget, der minder om denne her<br />

bog«?<br />

God litteratur er kunst, derfor skal vi præsentere den for<br />

eleverne, så de kan få en æstetisk oplevelse. Vi lever i en opbrudstid,<br />

og mange af vore elever kommer fra hjem, hvor<br />

dagligdagen ikke altid er nem. Mange tumler med eksistentielle<br />

problemer, som kan være svære at tackle, og svære at<br />

tale om. Gennem arbejdet med litteraturen kan der åbnes<br />

op for samtaler, som kan være med til at bringe en afklaring<br />

og måske en forståelse for, hvorfor omgivelserne reagerer,<br />

som de gør, og hvorfor andre elever reagerer, som de gør.<br />

Også derfor skal vi præsentere eleverne i hele skoleforløbet<br />

for den gode litteratur.<br />

27


Billedbøger<br />

Erlbruch, Wolf: And, Døden og tulipanen. Høst & Søn 2007<br />

Guldager, Katrine Marie: Anton og sorgens pil, illustreret af<br />

Kirsten Raagaard. ABC Forlag 2008<br />

Guldager, Katrine Marie: Anton og tingenes sjæl, illustreret af<br />

Kirsten Raagaard. ABC Forlaget 2010<br />

Hole, Stian: Garmanns sommer. Branner og Kock 2008<br />

Hole Stian: Garmanns Gade. Høst & Søn 2010<br />

Hole Stian: Garmanns hemmelighed. Høst & Søn 2010<br />

Oscar K: Idiot, illustreret af Dorte Karrebæk. Høst & Søn<br />

2009<br />

Oscar K: Lejren, illustreret af Dorte Karrebæk. Høst & Søn<br />

2010<br />

Oscar K: De skæve smil, illustreret af Lilian Brøgger. Klematis<br />

2008<br />

Aakeson, Kim Fupz: Mor, illustreret af Mette-Kirstine Bak.<br />

Gyldendal 1998<br />

Aakeson, Kim Fupz: Manden og damen og noget i maven,<br />

illustreret af Eva Eriksson. Gyldendal 2002<br />

Aakeson, Kim Fupz: Så blev farfar et spøgelse, illustreret af Eva<br />

Eriksson. Gyldendal 2004<br />

Aakeson, Kim Fupz: En historie om vokseværk, illustreret af<br />

Lilian Brøgger. Gyldendal 2006<br />

Aakeson, Kim Fupz: Damen der elskede sin dreng, illustreret af<br />

Rasmus Bregnhøi. Carlsen 2006<br />

Indskoling<br />

Guldager, Katrine Marie: Ignora-bøgerne 1-20. Alinea 2002-<br />

2010<br />

Eken, Cecilie m.fl.: Serien Vilde Veje. Alinea 2005<br />

Aidt, Naja Maria: Zakarias-bøgerne 1-5. Alinea 2005<br />

Plambeck, Dy: Os fra Blomsterkvarteret 1-4.<br />

Dansklærerforeningens Forlag 2011<br />

Mellemtrin<br />

Holst, Kamilla Hega: Den sovende sangerinde. Høst & Søn 2003<br />

Marx, Vibeke: Lykkebo lukker. Høst & Søn 2008<br />

Haller, Bent: En tordenagtig forelskelse. Høst & Søn 2011<br />

Haller, Bent: Grænsebørn. Høst & Søn 2008<br />

K, Oscar: Forbudt for børn 1-3. Gyldendal 2011<br />

Mouritzen, Peter: Hekseringe. Høst & Søn 2008<br />

Mouritzen, Peter: Huset med de syltede hjerter. Høst & Søn 2010<br />

28


Ungdomsbøger<br />

Andersen, Ronnie: Date med en engel. Høst & Søn 2008<br />

Andersen, Ronnie: 6. Høst & Søn 2010<br />

Andersen, Ronnie: Tilfælde. Høst & Søn 2011<br />

Jensen, Louis: 2 kroner og 25 øre. Gyldendal 2010<br />

Johansen, Anders: Supernova. Modtryk 2002<br />

Johansen, Anders: Stjerneskælv. Modtryk 2008<br />

Johansen, Anders: Tranedans. Modtryk 2010<br />

Krumbach, Anita: Et mærkeligt skib. Høst & Søn 2009<br />

Krumbach, Anita: Den som Fanden lytter til. Høst & Søn 2011<br />

Oscilowski, Marie W.: Solo. Høst & Søn 2010<br />

Ottesen, Josefine: Krigeren. Høst & Søn 2001<br />

Ottesen, Josefine: Bag borgens mure. Høst & Søn 2002<br />

Ottesen, Josefine: Over åbent hav. Høst & Søn 2003<br />

Ottesen, Josefine: Det døde land. 1-3. Høst & Søn 2008-2011<br />

Wung-Sung, Jesper: Ægte brøker. Dansklærerforeningens<br />

Forlag 2009<br />

Wung-Sung Jesper: Tretten tynde teenagere. Dansklærerforeningens<br />

Forlag 2011<br />

Teoretisk litteratur<br />

Christensen, Nina: Den danske billedbog 1950-99. Roskilde<br />

Universitetsforlag 2003<br />

Henkel, Ayoe m.fl., red.: Stjernebilleder I-III. Dansklærerforeningens<br />

Forlag 2009-2011<br />

Jensen, Eiler: 7 grunde til at læse romaner. Forlaget Resen 2010<br />

Larsen, Marianne E.: »Højtlæsningens ABC. En<br />

undersøgelse af pædagogers litteraturopfattelse og<br />

læsevaner« i Nedslag i Børnelitterturforskningen. Roskilde<br />

Universitetsforlag 2008<br />

Moos, Ingelise, Karen Vilhelmsen, Marianne Frandsen: Og<br />

så er litteraturen jo også ren nydelse! Agora, CVU<br />

Storkøbenhavn 2006<br />

Nikolajeva, Maria: Billedbogens puslespil. Høst & Søn 2004<br />

Sønsthagen og Weinreich: Værker i børnelitteraturen. Høst &<br />

Søn 2010<br />

Weinreich, Torben: Forfattere i nyere dansk børnelitteratur.<br />

Høst & Søn 2011<br />

Øster, Anette: Læs !les Läs – Læsevaner og børnebogskampagner i<br />

Norden. Roskilde Universitetsforlag 2004<br />

29


illedbøger for alle<br />

»I dag findes der billedbøger for<br />

alle aldre. Der udgives billedbøger,<br />

som både i indhold, tematik og<br />

formsprog retter sig mod større<br />

børn, unge og voksne.«<br />

Der var engang, hvor billedbøger kun var for små børn.<br />

Der var engang, hvor man forestillede sig, at billeder i bøger<br />

for indskolingen primært var en støtte for udvikling af læsefærdighed,<br />

og at der derfor ikke behøvede at være billeder<br />

i bøger for større børn. Der var engang, hvor man ikke i<br />

dansk undervisningen beskæftigede sig med billeder.<br />

I dag findes der billedbøger for alle aldre. Der udgives billedbøger,<br />

som både i indhold, tematik og formsprog retter<br />

sig mod større børn, unge og voksne. Hvor tekst og billeder<br />

tidligere blev opfattet som to vidt forskellige udtryksformer,<br />

er det i dag et faktum, at tekst og billeder spiller sammen i<br />

en lang række sammenhænge, og det afspejles også i udgivelser<br />

i bogform for børn. Derfor er det også med tiden blevet<br />

en væsentlig del af danskundervisningen at arbejde både<br />

med tekster og billeder, og med former, der kombinerer det<br />

skrevne ord og visuelle udtryk. Her gives en kort introduktion<br />

til disse tre perspektiver på billedbogen: målgruppen


Af Nina Christensen<br />

for billedbøger, forholdet mellem tekst og billede i aktuelle<br />

billedbøger samt billedbogen på skolebibliotek og i danskundervisning.<br />

Billedbøger for alle<br />

Traditionelt har man ud fra mængden af henholdsvis tekst<br />

og billede kunnet afgøre målgruppen for en udgivelse. En<br />

bog med billeder helt uden tekst – pegebøger – var rettet<br />

mod det helt lille barn, bøger med en ganske kort og enkel<br />

tekst var for småbørn, mens billedbøger med et lidt mere<br />

udfoldet forløb, lidt mere kompleks tekst og lidt ældre hovedperson<br />

var for de 3-6-årige. I bøger beregnet til indskolingen<br />

blev billeder anbragt ved teksterne som støtte for læseindlæringen.<br />

Derfor var det vigtigt, at billederne viste,<br />

hvad teksten beskrev. Når barnet forventedes at kunne læse,<br />

forsvandt illustrationerne gradvist ud af bøgerne.<br />

Dette mønster begyndte for alvor at ændre sig omkring<br />

1990. Den teknologiske udvikling gjorde, at billeder blev en<br />

meget større del af trykte og elektroniske medier. Op gennem<br />

1990’erne så man et boom i produktionen af billedbøger<br />

og en udvikling i målgruppen for disse bøger. En milepæl<br />

var Dorte Karrebæks Pigen der var go’ til mange ting (1996),<br />

som fortæller historien om en pige, hvis forældre ikke kan<br />

finde ud af andet end at skændes, så pigen både er overladt<br />

til sig selv og til at tage sig af forældrene og husførelsen. Da<br />

hun må opgive at få forældrene til at enes, beslutter hun sig<br />

for at vokse op og flytte hjemmefra. »Alle børn flytter hjemmefra<br />

før eller siden. Pigen flyttede før«, lyder teksten til illustrationen,<br />

hvor pigen forlader hjemmet. Bogen vakte en<br />

vis opsigt i formidlerkredse, fordi den ikke blev bedømt til at<br />

være en bog, man fx kunne stille i krybberne på folkebiblioteket,<br />

hvor småbørnsfamilierne henter bøger til fritidslæsning.<br />

Lærere og skolebibliotekarer står i dag over for samme<br />

udfordring: Man vil i hvert enkelt tilfælde skulle tage stilling<br />

31


til, hvem der er målgruppe for en konkret billedbog. I offentligheden<br />

er dette for nylig blevet diskuteret fx i forhold<br />

til Stian Holes Garmanns gade (2010) og en række af Oskar K.s<br />

bøger, fx Lejren (2011) illustreret af Dorte Karrebæk.<br />

For billedbøger gælder det, at det i udgangspunktet er<br />

forfattere og illustratorer, der beslutter, hvordan en billedbog<br />

skal se ud, og hvad den skal indeholde. Forlagenes redaktører<br />

afgør, om værkerne kan og skal udgives som børnebøger.<br />

Er de blevet det, er det på skolen op til dansklærere og<br />

skolebibliotekarer at vurdere, om bøgerne kan og skal formidles,<br />

samt i hvilken sammenhæng det skal ske. Billedbøger,<br />

som måske ikke er oplagte som godnatlæsning for små<br />

børn, kan være relevante og interessante for danskundervisningen<br />

i udskolingen, formidlet via skolebiblioteket. En bog<br />

som Hans Otto Jørgensens illustrerede kortprosasamling<br />

Vand, blod, tis og maskiner med illustrationer af billedkunstneren<br />

Maria Wandel er et eksempel på en titel, der bryder med<br />

gængse forventninger til billedbøger, men som fortjener at<br />

blive diskuteret i forhold til brug i skolens danskundervisning.<br />

Forholdet mellem tekst og billede<br />

Billedbogen er tidligere blevet opfattet som en »litterær«<br />

genre. Teksten var udgangspunktet, billeder blev opfattet<br />

som et akkompagnement til det skrevne ord, og dermed blev<br />

illustrationerne også sekundære. I dag betegner billedbogsforskere<br />

hellere billedbogen som et medie end som en litterær<br />

genre. Elina Druker, der har baggrund i kunsthistorie og<br />

litteraturvidenskab, beskriver fx billedbogen som et medie,<br />

der har forbindelse til andre kunstneriske udtryksformer,<br />

bl.a. film, teater og skulptur (Druker 2008). Forbindelsen til<br />

film ses ved, at også billedbogen beskriver et narrativt forløb<br />

i billeder med brug af nogle af de samme visuelle greb som<br />

film, herunder klip mellem begivenheder og skiftende synsvinkler.<br />

Billedbogen kan også ses som en dramaturgisk form,<br />

hvor den skrevne tekst fremstår som personernes replikker,<br />

og illustrationerne fremtræder som iscenesættelsen. Samtidig<br />

er billedbogen også et tredimensionelt objekt. Tove Jansson<br />

har fx i Mumi-billedbogen Hvad sker der så? skåret huller<br />

i siderne, så man kan kigge frem og tilbage i fortællingens<br />

opslag. Marianne Iben Hansen og Bodil Molich har med<br />

Hvad er en evighed? (2010) lavet en bog, der består af én lang<br />

side, der kan foldes ud i adskillige meters længde. Hvad er<br />

teksten i sådanne tilfælde? Er det ordene alene, er det bogens<br />

udformning, er det billederne? Og hvad er teksten, når<br />

bogen består af en billedrække, som tilfældet er i Huset<br />

(2010), illustreret af Roberto Innocenti?<br />

I stedet for at tage udgangspunkt i forskellene eller grænserne<br />

mellem tekst, billede og objekt har billedbogsforskere<br />

ledt efter begreber, der peger på samspillet mellem tekst og<br />

32


Men Maria kunne ikke lyve.<br />

I morges kom de voksne.<br />

De hentede vores bunker med<br />

plastik, metal, glas og pap.<br />

Så spurgte den ene:<br />

»Er det alt? Gemmer I noget?«<br />

»Nej« sagde jeg.<br />

Jeg kiggede ham lige ind i øjnene, mens jeg løj.<br />

MARIA_INDH_25_02.indd 20-21 03/03/10 10.23<br />

billeder. Billedbogsforskeren Kristin Hallberg har introduceret<br />

begrebet »ikonotekst« som betegnelse for det samlede<br />

udtryk, der skabes i billedbogen gennem ord og billeder<br />

(Christensen 2003, s. 37). En illustration fra Morten Dürr og<br />

Lars Gabels bog Marias dukke (2010) kan illustrere begrebets<br />

relevans. Marias dukke handler om pigen Maria, der sammen<br />

med sin bror bor på en losseplads, hvor de lever af at sortere<br />

skrald. En gang om dagen kommer der to mænd og henter<br />

bunkerne for at sælge skraldet. Derved tjener børnene penge<br />

til mad. Mændene har indskærpet dem, at de ikke må beholde<br />

noget af det, de finder. Storebroren fortæller, hvordan<br />

Maria en dag finder en dukke. Mod at love at lyve for mændene<br />

giver storebroren hende lov til at beholde den, og hun<br />

gemmer den ved at grave den ned. Opslaget viser, hvad der<br />

sker, da mændene kommer for at hente skraldet. Storebroren,<br />

som er bogens fortæller, siger: »Men Maria kunne ikke<br />

lyve. I morges kom de voksne. De hentede vores bunker med<br />

plastik, metal, glas og pap. Så spurgte den ene: »Er det alt?<br />

33


Gemmer I noget«. »Nej« sagde jeg. Jeg kiggede ham lige ind<br />

i øjnene, mens jeg løj«. Den skrevne tekst angiver, hvem der<br />

taler, hvad de siger, og hvad drengens forhold til det fortalte<br />

er: Det er en løgn.<br />

Lars Gabels illustration bidrager først og fremmest gennem<br />

synsvikler med en lang række informationer. På venstre<br />

del af opslaget ser man de to mænd fra børnenes lave perspektiv:<br />

Den dominerende figur er beskåret, så der kommer<br />

fokus på hans brede skuldre, muskuløse overkrop, og at han<br />

skjuler sig bag sine solbriller. Synsvinkel, beskæring og<br />

kropsholdning gør, at han fremstår truende. Bag ham står<br />

en mere spinkel, tilbagelænet mand med kasket på hovedet<br />

og smøg i munden. Også han ser ned mod det barn, beskueren<br />

positioneres som. Dermed bliver beskueren sat i<br />

samme position som fortælleren i den skrevne tekst. Appellen<br />

til indlevelse i bogens karakterer bliver kun stærkere,<br />

idet synsvinkel og motiv på højre del af opslaget skifter til at<br />

være mændenes blik på børnene. Storebroren og Maria er<br />

afbildet fra en meget høj vinkel, der angiver, at de personer,<br />

der betragter dem, både er meget tæt på og meget større end<br />

dem. Illustrationen viser, hvad de to truende mænd ser: Maria,<br />

der klamrer sig til sin bror med et forskrækket blik,<br />

mens han holder sin arm beskyttende om hende. De står<br />

med bare fødder midt i skraldet, hvilket også afspejler deres<br />

sårbare position. Det hvide og skarpe lys, som falder på den<br />

mest truende mands ansigt og overkrop, bidrager til at skabe<br />

en anspændt atmosfære i billedet. Det visuelle udtryk angiver<br />

altså i høj grad personernes følelser og egenskaber:<br />

Mændene fremstår aggressive, overlegne og kyniske, mens<br />

børnene fremstår angste og sårbare. Illustrationer bidrager<br />

ikke kun med formidlingen af personernes udseende. Gennem<br />

synsvinkler, afstande og kropssprog viser de også personernes<br />

forhold til hinanden.<br />

Illustrationerne sætter også i høj grad scenen. På et andet<br />

opslag ser man fx yderst til venstre, hvordan Maria roder i<br />

skraldet, hvordan hun viser sin bror dukken, og hvordan<br />

hun til sidst i opslagets højre side bærer dukken hjem i triumf<br />

på sin brors skulder. I forgrunden ser man enkelte objekter,<br />

i mellemgrunden de bunker, som børnene går og roder<br />

i, og af baggrunden fremgår det, at bunkerne af skrald<br />

fortsætter helt op mod himlen. Mågerne, der flyver over<br />

skraldebunkerne, bidrager til at skabe indtrykket af uendelige<br />

mængder af skrald, og de brun-gullige farver giver fornemmelsen<br />

af råd, snavs og varme. Ingen steder i teksten<br />

står der omtalt, hvordan det føles at bo og arbejde et sådant<br />

sted, men illustrationerne giver mulighed for indlevelse i<br />

det gennem en appel til sanserne.<br />

Det er typisk for billedbøger, at rollerne fordeles, så de<br />

skrevne tekster overvejende formidler, hvad personer gør,<br />

hvad de siger, hvem der fortæller historien, og hvor en evt.<br />

34


I går gjorde Maria et stort fund.<br />

Hun fandt en dukke.<br />

Den så helt ny ud.<br />

Maria ville beholde dukken.<br />

Men det kan hun jo ikke.<br />

Vi skal aflevere alt til de voksne.<br />

MARIA_INDH_25_02.indd 16-17 03/03/10 10.23<br />

eksplicit fortæller befinder sig i forhold til det fortalte. Billederne<br />

på deres side påtager sig ofte at sætte scenen, beskrive<br />

personernes udseende, deres indbyrdes relationer og<br />

deres følelser gennem ansigtsudtryk og gestik. Derfor bliver<br />

begrebet ikonotekst også relevant, hvis man vil tale om det<br />

samlede udtryk i tekst og billeder.<br />

Billedbogen på skolebiblioteket<br />

og i danskundervisningen<br />

Hvilke billedbøger har en plads på skolebiblioteket og i<br />

danskundervisningen? Svaret på det spørgsmål er naturligvis,<br />

at det har de bøger, der vurderes at have en kvalitet enten<br />

i forhold til børns fritidslæsning eller i forhold til undervisningsbrug<br />

(Christensen 2008). Læsevaneundersøgelser<br />

viser, at drenge fx gerne vælger bøger med en rig billedside,<br />

herunder tegneserier og fagbøger. Forlagene har de senere<br />

35


»Brug af billedbøger i danskundervisningen<br />

kan bl.a. medvirke<br />

til at udvikle elevernes kritiske og<br />

analytiske forståelse af billeder<br />

samt kombinationer af tekst og<br />

billeder.«<br />

år ladet deres udgivelser præge af denne viden og udgiver i<br />

udpræget grad bøger, hvor tekst og billede spiller sammen.<br />

Det ses fx i Kenneth Bøgh Andersens Antboy-serie, i Dansklærerforeningens<br />

Forlags serie af billedromaner samt i en<br />

lang række gennemillustrerede letlæsningsbøger.<br />

I danskundervisningen anvendes billedbøger i dag i langt<br />

højere grad end tidligere i både indskoling, på mellemtrinnet<br />

og i udskolingen. Billedbøger bliver brugt som udgangspunkt<br />

både for litteraturundervisning og billedanalyse.<br />

Centre for Undervisningsmidler har i dag klassesæt af billedbøger<br />

for både små og store. Brug af billedbøger i danskundervisningen<br />

kan bl.a. medvirke til at udvikle elevernes<br />

kritiske og analytiske forståelse af billeder samt kombinationer<br />

af tekst og billeder. Internationalt er der megen opmærksomhed<br />

over for nødvendigheden af, at eleverne erhverver<br />

en sådan såkaldt »visual literacy« eller »multimodal<br />

literacy«. I dag, hvor langt de fleste udtryksformer i børn og<br />

voksnes hverdag består af kombinationer af tekst og billeder,<br />

er dette lige så vigtigt som at udvikle evne til at læse, forstå<br />

og forholde sig kritisk til skrevne tekster.<br />

Særligt de billedbøger, der bryder med både børns og<br />

voksne læseres forventninger til genren, står i fare for ikke at<br />

finde læsere, hvis ikke formidlere, herunder skolebibliotekarer<br />

og dansklærere, forholder sig nysgerrigt til, hvad der sker<br />

på området i dag. Forlag, forfattere og illustratorer eksperimenterer<br />

med nye former og nye målgrupper i forhold til billedbogen,<br />

og som læser bliver man ofte både forundret og<br />

nogle gange forskrækket, når man åbner en ny billedbog.<br />

Men meningen med litteraturen – og litteraturundervisningen<br />

– er også at flytte læseren. I forhold til billedbøger har<br />

skolebibliotekaren og dansklæreren derfor brug for hinanden<br />

i forsøget på at lære billedbogen at kende som det medie i<br />

rivende udvikling, det er. Dermed kan eleverne også gennem<br />

skolebibliotek og danskundervisning både få et tidssvarende<br />

billede af genren, få inspirerende læseoplevelser og lære at<br />

forholde sig analytisk, reflekteret og kritisk til billedbøger.<br />

36


Billedbøger<br />

Dürr, Morten: Marias dukke, illustreret af Lars Gabel.<br />

Høst & Søn 2010<br />

Hansen, Marianne Iben: Hvad er en evighed?, illustreret af<br />

Bodil Molich. Dansklærerforeningens Forlag 2011<br />

Jansson, Tove: Mumi, Mymlen og lille My. Hvad sker der så?<br />

[1958]. Gyldendal 2008<br />

Jørgensen, Hans Otto: Vand, blod, tis og maskiner.<br />

Ulykkeshistorier for børn, illustreret af Maria Wandel.<br />

Gyldendal 2010<br />

Karrebæk, Dorte: Pigen der var go’ til mange ting. Forum<br />

1996<br />

K., Oscar: Lejren, illustreret af Dorte Karrebæk.<br />

Høst & Søn 2011<br />

Lewis, J. Patrick: Huset, illustreret af Roberto Innocenti,<br />

Høst & Søn 2010<br />

Teoretisk litteratur<br />

Bystrup, Kirsten m.fl.: Børnebilledbogen. Indblik og udsyn.<br />

Bogvennen 2008-2009. Forening for Boghaandværk<br />

2009<br />

Christensen, Nina: Den danske billedbog. Teori, analyse,<br />

historie. Center for Børnelitteratur/Roskilde<br />

Universitets forlag 2003<br />

Christensen, Nina: »Om børnelitteratur, tekstbegreber og<br />

vurderingskriterier«. I Nedslag i Børnelitteraturforskningen<br />

9, s. 11-33. Roskilde Universitetsforlag 2008<br />

Christensen, Nina: »Indgangsvinkler til analyse af<br />

billedbøger«. I Nedslag i børnelitteraturforskningen 3,<br />

s. 165-188. Roskilde Universitetsforlag 2002<br />

Druker, Elina: Modernismens bilder. Den moderna<br />

bilderboken i Norden. Makadam 2008<br />

37


Skolebiblioteket – et læringscenter<br />

for den nye litteraturdidaktik<br />

»Som vejleder er det vigtigt at<br />

pege på de didaktiske fordele<br />

ved at kombinere arbejdet<br />

med tekst, billeder og sproglig<br />

opmærksomhed med både<br />

analoge og digitale læremidler i<br />

litteraturundervisningen.«<br />

Skolebibliotekaren spiller en stadig større rolle som vejleder<br />

af sine kolleger i forhold til brug af læremidler i almindelighed<br />

og skønlitteratur i særdeleshed. Spørgs målet er<br />

derfor, hvordan man vejleder kolleger i brug af litteratur,<br />

som er opdateret i forhold til den teknologiske udvikling og<br />

de gældende læreplaner. Hvordan inddrager man nye medier<br />

og teknologier i litteraturundervisningen? Hvordan får<br />

man anskueliggjort over for kollegerne, hvilke didaktiske<br />

fordele der er ved at kombinere analoge og digitale læremidler?<br />

I det følgende gives et konkret eksempel på en sådan opdateret<br />

litteraturundervisning med afsæt i billedromanen<br />

Grotten (2010), der er skrevet af Christina Hessel holdt og<br />

illustreret af Rasmus Jensen. I billedromanserien spiller<br />

forholdet mellem tekst og billede en vigtig rolle, og det er en<br />

af grundene til, at Grotten er oplagt at bruge som eksempel.<br />

De digitale arbejdsredskaber er nemlig ideelle at benytte,


Af Thomas Illum Hansen<br />

når eleverne skal arbejde med samspillet mellem tekst og<br />

billede – dvs. det multimodale udtryk.<br />

Digitale muligheder<br />

Når man skal vejlede i brug af billedromanen i undervisningen,<br />

kan man pege på en række fordele ved at digita li se re<br />

tekst og billeder og anvende it i de forskellige faser af arbejdet.<br />

Digitaliserer man udvalgte dele af billedromanen, bør<br />

man være opmærksom på, at ophavsret tighe der afgør, hvorvidt<br />

man må scanne, anvende og distribuere billederne i<br />

digital form.<br />

I forbindelse med forberedelse og planlægning af undervisning<br />

kan man henvise til opgavesæt, tekst forløb, tematiske<br />

forløb og perspektiverende film, billeder og tekster på<br />

offi ci el le hjemme sider og fildelingstjenester som Materialeplatformen,<br />

forlagenes hjemmesider, dr.dk/skole og litteratursiden.dk.<br />

Derudover findes der mange private, men i<br />

øvrigt gan ske kvalificerede og inspirerende hjemme sider,<br />

der er op rettet og drevet af fagets ildsjæle.<br />

Grotten er en forholdsvis ny udgivelse, så det er vanske ligt<br />

at finde opga ver til netop den billed roman, men man kan<br />

lade sig inspirere af opgaveforslag til andre billed roma ner.<br />

På Dansklærerforeningens hjemmeside mit.dansklf.dk ligger<br />

der fx mange forslag til undervisningsforløb og læsninger<br />

af billedromanerne. Man finder også input til billedanalyse<br />

og brug af billeder i undervisning på hjemmesider<br />

som billedkunst.dk, billeddatabasen.dk og billedanalyse.dk.<br />

Digitale billeder og tekst gør det muligt at planlægge undervisning<br />

med et præsenta tionsprogram (fx Photostory eller<br />

PowerPoint) og aktivere elevernes forforståelse ved at<br />

stille førlæsningsopgaver til ud valgte bil le der og tekstpassager<br />

via en fælles platform. I Skoleintra kan man eksempelvis<br />

væl ge at opret te et arbejds rum, hvor man kan samle opgaver<br />

og relevante links. Har man blik for billed romanernes mul­<br />

39


timodale udvidelse, kan man stille opgaver til både tekst og<br />

til billede. Man kan vælge enten tekst eller billeder som udgangspunkt<br />

og arbejde multimodalt med elevernes billeddannelse<br />

eller tekst produktion.<br />

Litteraturarbejdet med Grotten<br />

Grotten* er skrevet på baggrund af en historisk begivenhed,<br />

nemlig fundet af Lascaux-hulerne i Montignac-sko vene i<br />

Frankrig, der er kendt for at indeholde nogle meget velbevarede<br />

hulemalerier. Malerierne antages at være over 17.000 år<br />

gamle og er gengivet i form af fotografier i billedbogen, der<br />

optræder side om side med Rasmus Jensens illustrationer.<br />

Hulen blev fundet af fire drenge og hunden Robot, men i<br />

den fiktive fremstilling er der kun to drenge, Simon og jegfortælleren<br />

Jacques, og hunden Robot med.<br />

Grotten bryder med de faste forestillingsbilleder<br />

Ved at anvende PowerPoint kan man i klassen læse bogens to<br />

første scener linje for linje, idet man lader en linje ad gangen<br />

blive synlig, så eleverne kan opleve den sproglige opbygning<br />

af scenarier. Her i bogens begyndelse leger forfatteren med<br />

* På Dansklærerforeningens hjemmeside udfoldes denne læsning af Grotten i<br />

artiklen »It og multimodalitet i litteraturundervisningen«. På mit.dansklf.dk<br />

søges bogen Kognitiv litteraturdidaktik frem. Herunder kan man klikke sig ind på<br />

artiklen.<br />

læserens vanemæssige forestillingsmønstre på en måde,<br />

som er interessant at tale om sammen. Grotten begynder<br />

midt i et såkaldt script, der fungerer som en mental drejebog<br />

for, hvordan vi opfatter og forestiller os en type af begivenheder,<br />

fx en ekspedition. Det viser, at Hesselholdt an vender<br />

typiske forestillingsmønstre på en kreativ måde, der indfanger<br />

læseren. Første sætning vækker forestillingen om modsætningsfyldte<br />

kræfter: »Først ville Simon ikke have mig<br />

med.« Spændt læser man videre for at høre, hvilken modsatrettet<br />

kraft der kan ændre denne ind stil ling, og tekstens<br />

lidt overraskende svar lyder: »Men han havde brug for en<br />

hund.« Fortælleren til føjer et spørgsmål på læserens vegne:<br />

»Til hvad?« Og giver umiddelbart efter svaret:<br />

Først ville Simon ikke have mig med. Men han havde<br />

brug for en hund. Til hvad? Jo, det var for at gøre<br />

ekspeditionen til en rigtig ekspedition. Og den eneste<br />

hund, han kendte, var Robot. Robot er min hund. Og så<br />

kom jeg også med. Jeg ved, vi har drømt om at finde<br />

skatten, fra vi hørte om den allerførste gang. (s. 6)<br />

Læserens forestilling ændres sætning for sætning, idet Hesselholdt<br />

bearbejder de vanemæssige forestillinger. Normalt<br />

er det ikke en hund, der bliver afgørende for, om man bliver<br />

inviteret med på den ekspedition, en fortælling er bygget op<br />

40


omkring. Og så tvister hun den en tand mere, da hunden<br />

ikke skal med, fordi den skal udfylde en typisk funktion, fx<br />

beskytte eller finde vej, nej, den skal med, fordi den hører<br />

med til scriptet for en rigtig ekspedition. På den måde fremhæver<br />

hun scriptets betydning for historiens gang og det<br />

forhold, at vores forestillinger om virkeligheden bygger på<br />

vanemæssige forestillingsmønstre.<br />

Også i beskrivelsen af skoven mærker man den sproglige<br />

leg med forestillingsbilleder. »Skoven« fremmanes som et<br />

scenarie i bestemt form, der indikerer en vis indforståethed.<br />

Skoven er kendt for drengene, og læseren ved, hvordan en<br />

skov ser ud, men beskrivelsen af skoven er ikke så velkendt<br />

endda. Faktisk sker der en mærkværdiggørelse af skoven.<br />

Sætningernes opbygning og sammenkædning er med til at<br />

skabe en stemning gennem en poetisk rytme, hvor man<br />

stopper op efter hver sætning, fordi de rummer hver deres<br />

information, som læseren må stykke sammen.<br />

Hesselholdts brug af mentale skemaer lægger op til aktiv<br />

billed dannelse, og man kan forberede en billedøvelse ved at<br />

gøre et mindre reservoir af billeder af skov scenarier<br />

tilgænge ligt, så eleverne ikke bruger for lang tid på en søgeproces.<br />

Efter de første fire sætninger i skovscenariet kan<br />

man stoppe op og dvæle ved det poetiske bil lede: »Skoven.<br />

Den er så stor og gammel. Alt her på egnen virker gammelt.<br />

Klippe væggene for eksempel« (s. 10). Det har mest effekt,<br />

hvis der er stilhed i klassen, og alle sidder og koncentrerer<br />

sig om at danne et konkret billede. Derefter kan man præsentere<br />

elever ne for et alternativt skovscenarie: »Skoven.<br />

Den er så lys og fredfyldt. Alt her på egnen virker fred fyldt.<br />

Floden for eksempel«. På den måde kan man anskueliggøre,<br />

at sprogbrugeres valg samtidig indebærer en række fravalg,<br />

og at spro get er en ressource, der gør, at selv små valg kan<br />

gøre en verden til forskel.<br />

Sproglig variation kan man også arbejde med uden brug<br />

af it, men den digitale tekst- og billed behandling gør det<br />

nemt og hurtigt at eksperimentere med forskellige varianter.<br />

Blot det at skifte mellem to slides kan være særdeles effektfuldt,<br />

og eleverne kan supplere med kreative varia tio ner<br />

og eksempler på moddigtninger.<br />

Multimodal udvidelse<br />

Hvad skal man med billeder, når forfatteren skriver så billedskabende?<br />

Lad os se lidt nærmere på illustratoren Rasmus<br />

Jensens bud. Kombinationen af repræsentationsformer<br />

kaldes også for multimodalitet, og en kreativ kobling af tekst<br />

og billede kan medføre en multimodal udvidelse af betydningerne.<br />

Billederne i Grotten er drømmeagtige og har en nærmest<br />

overdreven brug af stil-effekter. Det første bil le de af landskabet<br />

i Dordogne-regionen er meget malerisk og panora­<br />

42


misk. Det næste billede af dren genes færd ind i skoven er<br />

meget dunkelt og fantasyagtigt, med et nærmest spektakulært<br />

lysindfald. Det tredje billeder ligner noget, der er<br />

taget ud af en sørøverhistorie.<br />

I sammenhæng med teksten har det en illusorisk effekt.<br />

Billedromanen kommer til at handle lige så meget<br />

om vores drømme og forestillinger om en ekspedition<br />

som om en historisk begivenhed. Det understreger Rasmus<br />

Jensen ved at illustrere drengenes forestillinger i løbet<br />

af fortællingen. »Der var ingen tvivl«, konstaterer<br />

fortælleren, da hunden falder ned i et hul (s. 14). På illustrationen<br />

er skatten fundet, og hunden står i guldmønter<br />

til livet. Men da drengene kommer ned på bunden af<br />

hullet, er der slet ingen guldskat. Den eksisterede kun i<br />

deres fantasi – og i Rasmus Jensens illustration.<br />

Det interessante er, at tekst og billede tydeligt viser sig<br />

at være forskellige modaliteter. I tek sten bru ges verber<br />

(tænkte, tror, forestillede), adverbier og fiktionsmarkører<br />

(næsten, som om) til at be stemme for holdet mellem sprog<br />

og virkelighed. I modsætning hertil kan man ikke direkte<br />

aflæse, om det er en sanset, forventet, forestillet eller illuderet<br />

virkelighed, billederne gengiver. Brugen af lys,<br />

moti ver, fotografier og grader af naturalistisk gengivelse<br />

giver et indtryk af forskellige virkelig heds niveauer, men<br />

der er ikke skarpe skel mellem forestilling og virkelighed.<br />

43


En meddigtningsopgave kan hjælpe eleverne til at erfare<br />

dette forhold. De to indledende scener frem til replikken »Så<br />

skete der noget« (s. 10) danner tilsammen et godt udgangspunkt<br />

for en enkel meddigtningsopgave. Scenen er sat for<br />

ekspeditionens begivenhedsforløb, og læseren er på det<br />

tidspunkt godt i gang med at foregribe begivenhedernes<br />

gang. Efter at have læst frem til dette tekststed vises eleverne<br />

bogens videre billedforløb (uden tekst) og stilles et par<br />

simple spørgsmål:<br />

• Hvad sker der videre i fortællingen?<br />

• Hvad handler den om?<br />

• Hvordan er stemningen?<br />

• Hvordan er forholdet mellem drengene?<br />

Opmærksomhedspunkter kan være mimik, gestikulation,<br />

blikretninger og placering i rum. Det kræver ikke en omfattende<br />

analyse af tekst og billeder at forstå den multimodale<br />

udvidelse. Læreren kan præ sen tere billederne som diasshow,<br />

hvor eleverne skriver indtryk ned undervejs. Eller de<br />

kan præsen te res ét for ét og gøres til genstand for en meddigtende<br />

forestillingsøvelse på klassen eller i grupper.<br />

Det er ikke nødvendigt og formentligt heller ikke hensigtsmæssigt<br />

at skrive en længere tekst på dette tidspunkt i<br />

tekstforlø bet, fordi det ville skabe et forholdsmæssigt langvarigt<br />

afbræk. Målet med øvel sen er at danne sig et konkret<br />

indtryk af tekstens ind hold ud fra billederne. De mange<br />

spring mellem virkelighedsniveauer kan ikke uden videre<br />

forstås på baggrund af billederne alene. Derfor vil eleverne<br />

typisk forestille sig, at billederne gengiver fortællingens reale<br />

handlingsforløb, og der med udfylde tomme pladser mellem<br />

billeder ne på en måde, der kan anvendes pro duktivt,<br />

når de bagefter sammenligner deres forestilling om forløbet<br />

med billedromanens faktiske forløb.<br />

Det multimodale fokus skaber en klangbund for et tekstforløb<br />

om forholdet mellem fakta og fiktion, virkelighed og<br />

forestilling, der kan tage afsæt i følgende spørgsmål:<br />

• Hvad er sandhed for fortælleren, forfatteren og læseren?<br />

• Hvordan er forholdet mellem sprog, fotografi og billeder?<br />

• Hvorfor skifter magtforholdet mellem Simon og Jacques i<br />

løbet af fortællingen?<br />

Læreren kan følge op med aktiviteter, der sætter fokus på<br />

den litterære fordobling. Bevægelsen ind i skoven og ned i<br />

grotten aftegner en bevægelse i rum, der i løbet af fortællingen<br />

tilskrives en overført betydning, så grotten kommer<br />

til at symbolisere noget, der har med Jacques’ indre dannelse,<br />

fantasi og evne til at fortælle at gøre.<br />

44


mellem tekst, billede og fotografier og i de mentale mønstre,<br />

der er med til at forme forestillingerne.<br />

»Kombinationen af<br />

repræsentations former kaldes<br />

også for multimodalitet, og en<br />

kreativ kobling af tekst og billede<br />

kan medføre en multimodal<br />

udvidelse af betydningerne.«<br />

Til sidst i billedromanen, efter epilogen, er indsat en lille<br />

faktaboks, hvor man kan læse, at der var fire drenge med, da<br />

hulerne blev fundet. Med denne oplysning sættes fortællingen<br />

i perspektiv. Der er forskel på den historiske og den fortalte<br />

begivenhed, ligesom der er forskel på handling,<br />

forventnin ger, illusioner og forestillinger i billedromanens<br />

multimodale univers. På den baggrund er det oplagt at arbejde<br />

med forholdet mellem fakta og fiktion, virkelighed og<br />

forestilling, og dette arbejde kan tage sit afsæt i forholdet<br />

Multimodalt elevarbejde<br />

Som afslutning på et sådant multimodalt tekstforløb synes<br />

det ligetil at lade eleverne produ cere deres egne billedromaner,<br />

og det kan kvalificeres på forskellige måder. For det første<br />

er det værd at bemærke, at forfattere og billedkunstnere<br />

inspireres af at arbejde sammen, men med hver deres repræsentationsform.<br />

Læreren kan på samme måde danne<br />

små arbejdsfællesskaber, hvor ansvaret for henholdsvis tekst<br />

og billede er uddelegeret, så eleverne stilles over for både<br />

æstetiske og sam arbejdsmæssige udfor dringer.<br />

Det er ikke givet, at det multimodale produkt skal være en<br />

billedroman. Eleverne kan også producere multimodale<br />

fagtekster, hvor de perspektiverer billedromanen litteraturhistorisk<br />

eller til andre typer af multimodale produktet som<br />

fx avis, film eller hjemmesider. Sidstnævnte er især relevant,<br />

hvis tekstforløbet indgår i et tematisk forløb, hvor multimodalitet<br />

tematiseres på tværs af medier, teknologier og<br />

kommunikationssituationer. Inden for journalistik arbejder<br />

man fx med informationsgrafik, der er en særlig form for<br />

komplemen tær multimodalitet, hvor illustration og tekst så<br />

at sige arbejder utvetydigt i samme retning. Her bruges fotografier<br />

til at forankre fremstillingen i virkeligheden og<br />

45


konkre tisere. Tegninger og diagrammer bruges til at skærpe<br />

blikket og specificere, hvad det er, man ser. Og billed- og<br />

brødtekst bruges forklarende eller beskrivende afhængigt af<br />

den journalistiske vinkling.<br />

Endelig kan man tilrettelægge et litteraturhistorisk tema,<br />

så man bruger billedromanen som aktuelt anslag for et multimodalt<br />

forløb, hvor man arbejder sig bagud i tid og ser på<br />

tidligere tiders måde at illustrere kanoniske tekster på. Man<br />

kan fx gå kritisk til litteraturhistoriske fremstil lin ger, der<br />

udelukkende bruger billedkunst til at konkretisere og illustrere.<br />

I den forbindelse er det en fordel, at mange kanoniserede<br />

tekster og billeder er blevet digitaliserede, men det<br />

stiller også krav om en faglig strategi for søgning og selektering.<br />

Man bør derfor overveje, hvordan man bedst muligt<br />

planlægger elevernes arbejde med digitaliseret multimodalitet,<br />

så det understøtter integrationen af it i litteraturundervisningen<br />

og danskfaget i det hele taget.<br />

Skolebibliotekaren som vejleder<br />

Der er grænser for, hvor detaljeret skolebibliotekarer kan<br />

vejlede den enkelte kollega, men det er muligt at skitsere eksemplariske<br />

forløb og demonstrere viften af muligheder.<br />

Eksemplet med billed romaner viser, at man kan arbejde<br />

med flere trinmål i læreplanerne og flere medier og teknologier<br />

på én gang i forbindelse med et multimodalt forløb.<br />

»Læreren kan på<br />

samme måde danne små<br />

arbejdsfællesskaber, hvor<br />

ansvaret for henholdsvis tekst<br />

og billede er uddelegeret, så<br />

eleverne stilles over for både<br />

æstetiske og samarbejdsmæssige<br />

udfordringer.«<br />

Som vejleder er det vigtigt at pege på de didaktiske fordele<br />

ved at kombinere arbejdet med tekst, billeder og sproglig<br />

opmærksomhed med både analoge og digitale læremidler i<br />

litteraturundervisningen. Danskfaget er nemlig et omfattende<br />

fag, der nemt falder fra hinanden i forskellige dele.<br />

46


Derfor er der mange fordele ved at sammentænke fagets forskellige<br />

dele i sammenhængende forløb, og det er her, skolebibliotekaren<br />

kommer ind som den, der inspirerer, vejleder<br />

og styrker videndeling blandt kollegerne på skolen.<br />

Billedroman<br />

Hesselholdt, Christina: Grotten, illustreret af<br />

Rasmus Jensen. Dansklærerforeningens Forlag<br />

2010<br />

Teoretisk litteratur<br />

Hansen, Thomas Illum: Kognitiv litteraturdidaktik.<br />

Dansklærerforeningens Forlag 2011<br />

47


Skolebibliotekaren som offensiv<br />

litteraturformidler<br />

»Skolebibliotekarerne skal være<br />

mere offensive og udfarende,<br />

bøgerne skal være synlige, der hvor<br />

eleverne er. Skolebibliotekarerne skal<br />

komme ud i klasserne med bøgerne<br />

og lave »reklame kampagner« – de<br />

skal ikke bare gå og vente på, at<br />

eleverne kommer ned på biblioteket.«<br />

Det er et spændende og givende arbejde at være skolebibliotekar,<br />

og der er uanede muligheder for valg af fokusområder.<br />

For mig personligt er én af de vigtigste målsætninger<br />

at bidrage til at skabe et kulturformidlende læringsmiljø,<br />

der giver mulighed for kulturudfoldelse for, med og af børn.<br />

Én af mine kerneopgaver er at tage initiativ til, arrangere og<br />

formidle kulturelle tiltag og stimulere elevernes nysgerrighed<br />

og læse-, lære- og oplevelseslyst. I det følgende vil jeg ud<br />

fra egne erfaringer forsøge at konkretisere, hvordan man<br />

som skolebibliotekar kan bidrage til formidling af den nyere<br />

børne- og ungdomslitteratur samt stimulere læselysten.<br />

Formidling skal målrettes eleverne<br />

Det at formidle kræver dialog. Vi skal i snak med eleverne,<br />

og som skolebibliotekarer må vi involvere os, udvise oprigtig<br />

interesse, spørge ind, trække på egne og andres erfaringer<br />

48


Af Inge Merete Nielsen<br />

og bevise over for eleverne, at vi tager dem alvorligt og forsøger<br />

at finde lige netop det rette til hver enkelt elev.<br />

Det kan i praksis fx betyde, at man som skolebibliotekar:<br />

• Hastebestiller bøger, når elever efterspørger konkrete titler.<br />

• Inddrager eleverne i materialevalget og giver mulighed<br />

for, at elever kan melde sig som »læseheste«, så de kan<br />

læse, anmelde og vælge bøger til indkøb. Når der er en ny<br />

sending gennemsynsbøger, er det nemt at nå elever fra<br />

mellemtrinnet og op via sms-kæder.<br />

• Målretter indkøbene bestemte genrer eller målgrupper i<br />

en periode – målretter formidlingen.<br />

• Tager initiativ til bogklubber/læsekredse eller formidler<br />

folkebibliotekets tilbud om læsegrupper.<br />

• Præsenterer nyheder på smartboard, info-kiosk eller som<br />

en »bannersnack« på intranettet.<br />

• Giver smagsprøver på ny litteratur i bibliotekstimer.<br />

• Laver booktalks – tag en stak bøger under armen, og gå ud<br />

i klasserne. Bøgerne skal ud til eleverne! Invitér fx drengene<br />

fra 6. klasse til en booktalk på skolebiblioteket, hvor<br />

du præsenterer nogle nyheder/gode bøger, men husk<br />

også at spørge ind til de bøger, de har haft gode oplevelser<br />

med. På den måde bliver du selv klædt bedre på til booktalks<br />

i fx 5. klasse.<br />

Skoler i Køge har gode erfaringer med følgende tiltag:<br />

• Læsebånd hver morgen året rundt for hele skolen eller<br />

læsemåned, hvor alle elever fx læser i 1 lektion hver morgen<br />

i maj.<br />

49


• Læsemedaljer. 500 sider giver bronze, 1500 sider giver<br />

sølv, og 3000 sider giver guld.<br />

• Læsevenner – større elever læser for mindre elever, så de<br />

store fungerer som læserollemodeller.<br />

• Læsecafé om eftermiddagen på skolebiblioteket for 4.<br />

klasse. Et frivilligt tilbud med mulighed for selvlæsning,<br />

oplæsning, lydbøger. Den individuelle formidling er helt<br />

central.<br />

Læselystprojekt<br />

På Højelse skole har skolebiblioteket taget initiativ til et<br />

tværgående læselystprojekt for 6.-9. klasse med titlen Vi vil så<br />

gerne ha’ de bliver lidt længere i bogens verden! Projektet har til formål<br />

at bryde den tiltagende tendens til bogdropperi blandt<br />

de ældste elever. Indsatsen er mangesidig og løber over en<br />

stor del af skoleåret. Projektets vision er, at alle elever kommer<br />

til at læse mere og bedre, at få læselysten til at brede sig<br />

– bl.a. via forfattermøder og ung-til-ung-formidling – og at<br />

gøre det trendy at læse.<br />

Dansklærerne prioriterer tid til læsningen. Fra efterårsferien<br />

til juleferien læser skolens ældste elever i gennemsnit<br />

en bog om ugen. Skolebiblioteket har sørget for at låne<br />

mange skønlitterære titler i 10-25 eksemplarer fra det lokale<br />

CFU, som sammen med skolebibliotekets egen bestand af<br />

ungdomsbøger udlånes flittigt til 6.-9. klasse.<br />

Ned fra loftet i skolebiblioteket hænger gule, røde, blå og<br />

hvide sedler syet sammen i lange baner – det er dokumentationen<br />

for, hvor mange bøger eleverne har læst. Hver gang<br />

der er læst en bog, afleverer eleven en seddel med titel, forfatter<br />

og en vurdering fra 1-10 point. Derudover arbejder<br />

eleverne med forskellige kreative litteraturopgaver. De laver<br />

nye forsider, nye bagsidetekster, nye slutninger, omdanner<br />

et kapitel til en tegneserie, skriver breve til en af bogens hovedpersoner<br />

eller skriver et stemningsdigt, som passer til<br />

den bog, de netop har læst. Den enkelte elev aftaler med<br />

dansklæreren, hvordan bogen skal efterbehandles – andre<br />

bøger lystlæses blot.<br />

Et vigtigt formål med projektet er at styrke ung-til-ungformidlingen.<br />

Derfor laver eleverne også mange digitale<br />

boganmeldelser på skolens intranet, så andre elever kan få<br />

inspiration til, hvilke bøger de skal gå i gang med. På intranettet<br />

formidles også gode læsetips via blogs og skolebibliotekets<br />

webavis Boghitz.<br />

Skolebibliotekets ambassadører<br />

Skolebibliotekarerne har allieret sig med ca. 25 læserollemodeller<br />

fra 6.-9. klasse, som medvirker aktivt i ung-tilung-formidlingen,<br />

og som skal være med til at gøre det<br />

trendy at læse. På foranledning af læserollemodellerne har<br />

skolebibliotekarerne flyttet en stor del af skolebibliotekets<br />

50


ungdomsbøger ud i klassernes hjemområder. Det var læserollemodellernes<br />

utvetydige anbefaling: Skolebibliotekarerne<br />

skal være mere offensive og udfarende, bøgerne skal<br />

være synlige, der hvor eleverne er. Skolebibliotekarerne skal<br />

komme ud i klasserne med bøgerne og lave »reklamekampagner«<br />

– de skal ikke bare gå og vente på, at eleverne kommer<br />

ned på biblioteket.<br />

Det var også læserollemodellerne, der anbefalede, at man<br />

gjorde mere ud af de fysiske rammer for at tiltrække de ældste<br />

elever. Højelse skolebibliotek har derfor nyindrettet et<br />

ungdomshjørne med sofaer, puffer og bløde puder, så det er<br />

hyggeligt også for de ældste elever at læse på skolebiblioteket.<br />

Ungdomsbøgerne er opstillet efter genre, så det er nemt<br />

for den enkelte at finde den type bøger, som man foretrækker<br />

– kærlighed, krimi og spænding, reality, fantasy, mest for<br />

drenge eller let læst for unge er nogle af de kategorier, som<br />

skolebibliotekarerne har opdelt ungdomsbøgerne i.<br />

Læserollemodellerne blev inviteret med på bogmessen i<br />

Forum i København, så de kunne se, hvordan en rigtig bogmesse<br />

fungerer. Samtidig skulle de være med til at finde titler<br />

på nye ungdomsbøger, som de gerne ville have mulighed<br />

for at låne på skolebiblioteket. Besøget på bogmessen var en<br />

stor succes – eleverne fik masser af inspiration og gode oplevelser,<br />

og der blev afleveret langt over 100 bogbestillinger i<br />

S-toget på vej hjem fra bogmessen. Der var dog en hel del<br />

doubletter blandt ønskerne. Få dage senere kunne vores lokale<br />

boghandler aflevere de første kasser med nye ungdomsbøger<br />

til Højelse Skolebibliotek.<br />

Bogmesse i Højelse<br />

Efter 7 uger hvor de ældste elever har læst af hjertets lyst, er<br />

det tid til at forberede skolens egen bogmesse. Eleverne arbejder<br />

i grupper med forskellige genrer, forfatterskaber eller<br />

temaer/emner, som efterfølgende præsenteres i gruppens<br />

egen stand. Eleverne lægger stor fantasi og kreativitet for dagen,<br />

når de skal opbygge og indrette standen og forberede<br />

den indholdsmæssige formidling. Der diskuteres, skrives,<br />

tegnes, laves faktabokse og PowerPoint-præsentationer,<br />

quizspørgsmål, forberedes konkurrencer og aktiviteter, findes<br />

forsider fra udenlandske bogudgivelser og meget, meget<br />

andet. I denne fase spiller læserollemodellerne også en vigtig<br />

rolle. De ved jo, hvordan en rigtig bogmesse foregår.<br />

Mange elever er her i en reel flowtilstand. De tre dages<br />

forberedelse af bogmessen emmer af trivsel, virkelyst og fordybelse.<br />

Sidst på ugen er der to dages bogmesse, her er der<br />

fremlæggelser, booktalks, oplæsning, interviews, forskellige<br />

aktiviteter, konkurrencer m.m. – det summer af aktivitet og<br />

læselyst. Hver gruppe udarbejder tre spørgsmål, som man<br />

kan finde svaret på ved at besøge deres stand. Spørgsmålene<br />

indgår i en fælles obligatorisk quiz, som bl.a. skal sikre, at<br />

52


»Gå i dialog – lyt til det, som<br />

lærerne efterspørger, få dem til<br />

at sætte ord på og folde deres<br />

tanker ud – i stedet for med det<br />

samme at overtage opgaven.«<br />

alle elever kommer rundt til alle stande. Skolens mindre elever<br />

inviteres til at besøge bogmessen i hold. Det er en stor<br />

succes, og pludselig er alle de store elever rollemodeller for<br />

de små. De små elever er dybt imponerede over alle de bøger,<br />

de store har læst, og de får nogle andre billeder af nogle<br />

af de store elever.<br />

De elevstyrede aktiviteter afbrydes af mødet med tre professionelle<br />

forfattere: Martin Petersen, Jesper Wung-Sung og<br />

Cecilie Eken, som gæster skolen på selve bogmessen. Her er<br />

det dog ikke kun forfatterne, der har ordet – de tre forfatterbesøg<br />

er omhyggeligt forberedt af nogle af grupperne, og<br />

de spørger flittigt ind til både forfatternes arbejdsvilkår, research,<br />

inspiration m.m. Med støtte fra Huskunstnerordningen<br />

har det været muligt at invitere de tre forfattere, så<br />

alle elever fra 6.-9. klasse fik mulighed for at møde mindst<br />

to eller tre professionelle forfattere.<br />

Dette læsefremmende initiativ blev så stor en succes, at<br />

skolens ledelse besluttede, at alle elever fra 6.-9. klasse<br />

fremover skal deltage i en sådan kampagne mindst én gang.<br />

Derfor er det nu blevet en tradition, at vi laver bogmesse/<br />

læselystkampagne for overbygningen hvert tredje eller<br />

fjerde år.<br />

Vi har netop afholdt bogmesse for anden gang – igen med<br />

stor succes. Planlægning og forberedelse gled denne gang<br />

langt lettere og hurtigere og med større deltageransvar<br />

– uden tvivl fordi både elever og lærere denne gang havde et<br />

præcist billede af, hvad en bogmesse er. Vi havde holdt fast i<br />

konceptet fra sidste bogmesse, dog med den ændring, at forfatterbesøgene<br />

denne gang lå tidligt i forløbet. Hvert forfatterbesøg<br />

blev fulgt op med en skriveworkshop for en udvalgt<br />

gruppe elever, som løbende fik respons på deres tekster over<br />

en periode på 3-4 uger. Umiddelbart før bogmessen mødtes<br />

disse elever igen med »deres« forfatter, her fik de den sidste<br />

personlige respons samt vejledning i oplæsning af deres<br />

egne tekster. Det var en stor fornøjelse både at læse elevernes<br />

tekster og høre deres personlige formidling af deres egen<br />

53


tekst. Eleverne, der deltog i disse skriveworkshops, var meget<br />

glade og stolte over deres produkter og følte sig virkelig<br />

forkælede.<br />

Formidling målrettet lærerne<br />

Hvis man som skolebibliotekar sætter sig ned og venter på,<br />

at lærerne efterspørger sparring og vejledning, kommer<br />

man ofte til at vente meget længe. Som skolebibliotekar skal<br />

du tage initiativer, vise, at du har noget at byde på – kort sagt<br />

være offensiv. Man kan være offensiv på mange måder, og<br />

man skal selvfølgelig tænke bredt og prøve at tilgodese forskellige<br />

formidlingsstrategier og forskellige udtryksformer.<br />

Man kan lave nyhedsbreve (på papir, på intranettet, på sms),<br />

linksamlinger, udstillinger, cafémøder, rundsende materialer,<br />

deltage i fagteammøder og storteammøder, formidle<br />

kursus- og kulturtilbud fra CFU, det lokale folkebibliotek,<br />

forlag m.m. Den allerbedste form for formidling er naturligvis<br />

den direkte dialog med en eller flere lærere, og her er der<br />

et par gode spilleregler, der er værd at huske på:<br />

• Giv dig tid, vær altid imødekommende.<br />

• Gå i dialog – lyt til det, som lærerne efterspørger, få dem<br />

til at sætte ord på og folde deres tanker ud – i stedet for<br />

med det samme at overtage opgaven.<br />

Udbuddet af undervisningsmaterialer er enormt – ikke<br />

mindst på nettet, hvor der ud over de digitale læremidler<br />

findes et stort udbud af inspirationsmaterialer, undervisningsforløb,<br />

tekster og andre medier, gratisprogrammer<br />

m.m. Derfor er der brug for, at skolebibliotekaren bidrager<br />

til at skabe overskuelighed og reducere kompleksiteten. Det<br />

kan man fx gøre ved at lave en linksamling på intranettet<br />

opdelt efter indskoling, mellemtrin og overbygning. Det er i<br />

øvrigt oplagt, at skolebibliotekarerne i en kommune samarbejder<br />

med konsulenterne om at udvikle en kommunal linksamling<br />

for alle fag, udarbejder lister med gode skønlitterære<br />

klassesæt til forskellige klassetrin osv. Både linksamling<br />

og diverse oversigter lægges på fællesnettet, og skolebibliotekaren<br />

kan på fagteammøder præsentere disse værktøjer<br />

for lærerne.<br />

På den enkelte skole kan skolebibliotekaren i samarbejde<br />

med fagteamformanden udarbejde oversigter over skolens<br />

digitale læremidler, tage initiativ til at etablere en samlemappe<br />

på intranettet med gode undervisningsforløb samt<br />

organisere lærerbiblioteket, så det er nemt for både lærere<br />

og skolebibliotekarer at finde rundt i.<br />

Et vigtigt element i det at reducere kompleksiteten handler<br />

om at målrette formidlingen – skyd aldrig med spredehagl!<br />

Lav så vidt muligt nyhedsbreve målrettet fagteams, på<br />

intranettet er det nemt at sende til de relevante lærere.<br />

54


Læsefremmende formidling målrettet lærerne:<br />

• Bestil 3-5 eksemplarer af de nyeste skønlitterære bøger<br />

hjem fra CFU – og læg et indstik i bogen, før du lægger<br />

bøgerne på de relevante dansklæreres hylde. Husk at notere<br />

afleveringsdato.<br />

• Når der kommer nye materialer hjem til skolebibliotekets<br />

basissamling, er det en god idé at gå titlerne igennem og<br />

overveje, hvilke titler det vil være relevant at formidle til<br />

lærerne. Når der fx kommer en ny skønlitterær titel til<br />

4.-5. klasse, som er egnet til fælles læsning eller oplæsning,<br />

så læg et indstik i bogen med en kort kommentar, og<br />

skriv de relevante læreres initialer på.<br />

• Kopier relevante artikler og links (fx fra Dansklærerforeningens<br />

blad Dansk), og giv dem til relevante lærere.<br />

• Deltag i danskfagudvalgsmøder – få et fast punkt på dagsordenen<br />

om ny litteratur. Giv en smagsprøve på udvalgte<br />

skønlitterære bøger, der egner sig til litteraturundervisningen.<br />

Husk også at præsentere nye materialer, der kan<br />

hjælpe dansklærerne med, hvordan de griber litteraturundervisningen<br />

an.<br />

• Præsentér gerne eksemplariske undervisningsforløb på<br />

fagudvalgsmøder eller teammøder.<br />

• Tilbyd dig som sparringspartner/vejleder for dansklærerne<br />

i forbindelse med årsplanlægningen m.m.<br />

• Som skolebibliotekar kan du tage initiativ til ansøgninger<br />

til diverse puljer, fx Huskunstnerordningen, med henblik<br />

på at lade elever og lærere møde professionelle forfattere,<br />

illustratorer, fortællere o.lign.<br />

• Tag initiativer til læsefremmende projekter for dele af<br />

skolen eller hele skolen.<br />

• Tag initiativ til læsekreds eller cafémøder for lærere, hvor<br />

man læser en fælles bog og derefter diskuterer bogens<br />

indhold og tema, motiv m.m. – det kan både være børneog<br />

voksenbøger.<br />

• Tag initiativ til et årligt kommunalt temamøde for skolebibliotekarer,<br />

folkebibliotekarer og dansklærere med<br />

fokus på årets litterære highlights. Invitér evt. oplægsholdere<br />

udefra – fx fra Center for Børnelitteratur, Dansklærerforeningen,<br />

det lokale CFU eller en forfatter.<br />

Når det gælder om at vække, stimulere og fastholde børnenes<br />

læselyst, spiller både forældre, dansklærere, læsevejledere<br />

og skolebibliotekarer en vigtig rolle. Sammen kan vi<br />

gøre en forskel for det enkelte barn og åbne døren til livslang<br />

læselyst. Så det er bare med at komme i gang!<br />

55


Frem med fagbøgerne!<br />

Fagbøger for børn bliver ofte behandlet lidt stedmoderligt<br />

af børnelitteraturens formidlere. Bøgerne anmeldes stort set<br />

aldrig i dagspressen, medmindre der er tale om en meget<br />

kendt forfatter eller illustrator. I fagpressen anmeldes fagbøgerne<br />

oftere, men der fokuseres næsten udelukkende på<br />

bøgernes læsbarhed og sjældent på indholdsmæssig relevans<br />

og æstetisk udtryk, fx samspillet mellem tekst og<br />

billeder. På bibliotekerne bliver fagbøgerne adskilt fra de<br />

skønlitterære bøger og stillet på særlige hylder (efter decimalklassesystemet),<br />

og man må ofte lede i de fjernere kroge<br />

for at finde en ny og spændende bog om maskiner, menneskekroppen<br />

eller dinosaurer. I skolen tillægges den skønlitterære<br />

bog et særligt erkendelses- og dannelsesmæssigt potentiale,<br />

hvorfor det også er skønlitterære bøger, som<br />

hjemlånes i klassesæt og diskuteres i danskundervisningen.<br />

Når bibliotekarerne og lærerne anbefaler bøger til fritidslæsning<br />

eller stiller krav om boganmeldelser, er det ligeledes<br />

i de allerfleste tilfælde skønlitteratur, som er udgangspunktet.<br />

En elev kan blive mødt med fordringen om at vælge en<br />

»rigtig bog« frem for en bog om fodbold eller middelaldervåben,<br />

og med »rigtig bog« underforstås altså en skønlitterær<br />

fortælling.<br />

De seneste læsevaneundersøgelser (se »Når børn læser<br />

bøger«, side 6 i denne bog) tyder imidlertid på, at man ved<br />

at tage formidlingen af fagbøger for børn mere alvorligt<br />

kunne få fat i flere læsere. En gruppe af børn – især drenge<br />

– foretrækker ligesom deres voksne kønsfæller at læse faglitteratur<br />

i fritiden, og hvem ville finde på at bebrejde en voksen<br />

mand hans valg af læsestof, hvis han sad med en fagbog<br />

om kunst, landbrugets historie eller danske statsministre<br />

gennem tiderne? Spørgsmålet er desuden, om ikke også faglitteraturen<br />

kan besidde erkendelses- og dannelsesmæssige<br />

potentialer, som berettiger til både fritids- og undervisningslæsning.<br />

I hvert fald føler mange læsere sig tiltrukket<br />

56


Af Anna Karlskov Skyggebjerg<br />

af den læseoplevelse, de kan få med fagbøgerne, og fagbøger<br />

kan i bedste fald bidrage med nye indsigter i fremmede verdener<br />

og konkret viden om kendte og ukendte fænomener,<br />

samtidig med at de både kan nydes i enrum og diskuteres i<br />

fællesskab. Hvis dannelse betyder horisontudvidelse, kundskab<br />

om livets mangfoldighed og øget bevidsthed om sin<br />

egen placering i verden, er det oplagt at se fagbogslæsning<br />

som understøttende for dannelsesprocessen.<br />

Fagbøger i mange forskellige genrer<br />

Ligesom inden for skønlitteraturen findes der fagbøger i<br />

mange forskellige genrer; leksika og opslagsbøger, instruktions-<br />

og hobbybøger, emneinddelte bøger om zoologi, botanik,<br />

geografi, historie, kunst osv. osv. Naturligvis findes der<br />

både gode og dårlige fagbøger, og fagbøgerne tjener ligesom<br />

skønlitteraturen en række forskellige formål og henvender<br />

sig til højst forskellige aldersgrupper. Fagbøger for de yngste<br />

læsere om vilde dyr har ganske lidt til fælles med seksualoplysningsbøger<br />

for teenagere, og problemet ved at tale om<br />

fagbøger som en fælles kategori er netop, at det er en uensartet<br />

gruppe, man taler om. Generelt for fagbøger gælder<br />

dog for det første, at de primært har til hensigt at formidle<br />

en sag eller et emne, og for det andet, at de har til formål at<br />

informere/oplyse læseren om dette emne. Derudover har<br />

fagbøger for børn selvfølgelig også som formål at underholde<br />

og tilbyde sin læser oplevelse og nydelse.<br />

I faglitteratur vægtes faktuelle oplysninger, og den<br />

uskrevne kontrakt mellem forfatter og læser indebærer, at<br />

den viden, der formidles, har sandhedsværdi og er opdateret<br />

i forhold til den nyeste viden på området. Sandheds- og<br />

aktualitetskravene betyder dog på ingen måde, at fagbøger<br />

ikke også er subjektive fremstillinger med holdninger og<br />

kant i forhold til stoffet: På linje med en skønlitterær bog er<br />

enhver fagbog et udtryk for en bestemt forfatters (og illu­<br />

57


6 km/t<br />

10 km/t<br />

Det er den store hvalros-han, der må op og have luft. Isen er tyk nok<br />

til at bære isbjørnene, men ikke tykkere, end at hvalrossen kan banke<br />

sit hoved op gennem den.<br />

Isbjørnen tænker et kort øjeblik på at slå ud efter hvalrossen, men<br />

opgiver. Den kan umuligt dræbe det store dyr med et enkelt slag, selv<br />

om det ville være nok til at knuse hovedskallen på en ringsæl. Det er<br />

spild af tid og kræfter at forsøge det. Den må videre, ud til øen. Og den<br />

fortsætter med sine unger, som om intet var sket.<br />

Men hvalrossen følger efter. Den holder sig hele tiden tæt under<br />

isbjørnen og dunker med jævne mellemrum hovedet op gennem isen<br />

for at få luft.<br />

Isbjørnen bryder sig ikke om det.<br />

Men den kan ikke forhindre det<br />

eller jage hvalrossen på flugt. På<br />

land eller oppe på isen vil det blive<br />

en lige kamp, men nede i vandet vil<br />

isbjørnen være den lille.<br />

Den kan ikke svømme nær så<br />

godt som hvalrossen, der er bygget<br />

til et liv i vandet.<br />

Isbjørnens våben er dens<br />

brede forlabber, og de er nærmest<br />

ubrugelige nede i vandet.<br />

35 km/t<br />

Hvem svømmer<br />

hurtigst?<br />

Isbjørnen svømmer med 10 km<br />

i timen og er egentlig en ganske<br />

god svømmer. Den kan let svømme<br />

100 km i havet uden pause.<br />

Den kan være under vandet i op<br />

til 2 minutter, og den kan dykke<br />

mindst 5 meter ned i havet.<br />

Men isbjørnen er alligevel ikke<br />

så hurtig som hvalrossen.<br />

Hvalrossen bevæger sig langsomt<br />

og kluntet på land. Men i havet er<br />

den i sit rette element. Her kan den<br />

svømme med en fart op til 35 km<br />

i timen.<br />

22<br />

23<br />

hvem_vinder_isrosser_cont.indd 22 10/09/09 10:13:17<br />

hvem_vinder_isrosser_cont.indd 23 10/09/09 10:13:23<br />

58


Nogle bøger blander konventioner fra skøn- og faglitteratur og opnår<br />

derved en effektfuld formidling. I Lars-Henrik Olsen og Niels Bachs<br />

billedfagbog Isbjørn mod Hvalros (2009) anvendes skønlitterære<br />

teknikker i form af fortælling og poetiske beskrivelser til at formidle<br />

fagstof om ishavets kæmper. Fortællingen om isbjørnen og hvalrossen har<br />

en tydelig spændingskurve, og synsvinklen skifter mellem de optrædende<br />

dyr, som derved tillægges følelser og bevidste intentioner. Samtidig<br />

afbrydes fortællingen og de dramatiske illustrationer på hvert eneste<br />

opslag af bokse med fotografier og faktuelle oplysninger om dyrenes<br />

levevis, føde, størrelse, udseende, jagtvaner osv.<br />

strators) prioritering og sproglige iscenesættelse af det, han<br />

eller hun finder væsentligt ved emnet. For eksempel iscenesættes,<br />

prioriteres, formidles og fortolkes emnet dyr helt<br />

forskelligt af globetrotterne Sven og Ingegerd Zetterlund, af<br />

studieværten Sebastian Klein, af zoologen og forfatteren<br />

Lars-Henrik Olsen og af tidligere zoo-direktør Bent Jørgensen.<br />

Den faglitterære forfatter betragtes ofte som en lidt<br />

anonym skikkelse, men med eksempler som disse kan man<br />

pege på, hvor meget en forfatters faglige baggrund, stil og<br />

formidlingsevne faktisk kan betyde for børnefagbøgernes<br />

udtryk. Det er naturligvis helt afhængigt af målgruppen og<br />

formålet med læsningen, hvilke bøger der fungerer bedst,<br />

men en helt usædvanlig kombination af faglig dybde og<br />

spændende fortællinger finder man i Bent Jørgensens bøger.<br />

Ikke mindst i kraft af de inciterende akvareller af Birde Poulsen<br />

fremtræder en bog som Om natten (2005) på én gang med<br />

troværdighed og stor appel.<br />

Det er en udbredt misforståelse, at en troværdig faglig<br />

formidling er upersonlig og kedsommelig. Nogle fagbøger er<br />

skrevet i et tilstræbt objektivt sprog med en tilbagetrukket<br />

fortællerrolle og få holdningstilkendegivelser, men rigtig<br />

mange fagbogsforfattere bruger sproglige billeder og anekdotisk<br />

stof, når de formidler. Det gælder fx i Jesper Theilgaards<br />

Børnenes bog om vejret (2010), hvor beskrivelsen af forskellige<br />

vejrfænomener får liv i genfortællingen af specifikke<br />

situationer, hvor vejret har betydet noget særligt. Derved<br />

bliver læseren ikke blot klogere på vejret som fænomen,<br />

men vedkommende opfordres tillige til at reflektere videre<br />

over egne erfaringer med vejret.<br />

En del fagbøger for børn låner træk fra skønlitteraturen i<br />

form af indlagte myter, fortællinger og breve, og brug af<br />

rammefortællinger, fiktive personer og dagbogsnotater er<br />

heller ikke usædvanligt. Ganske mange fagbøger har et<br />

kunstnerisk udtryk i både tekster og illustrationer, hvilket fx<br />

gælder Peter Sís’ Livets træ (2007). Denne bog handler om<br />

Charles Darwin og genfortæller hans personlige og professionelle<br />

liv ud fra flere forskellige synsvinkler. Illustrationerne<br />

indeholder en detaljeringsgrad, som mimer Darwins<br />

59


minutiøse klassifikation af naturen. Hver eneste organisme<br />

er gengivet med præcision i Sís’ tegninger, og der indgår<br />

samtidig en række kort og historiske optegnelser i formidlingen<br />

af Darwins ekspeditioner. Bogen kan læses på mange<br />

planer og med mange formål: at blive klogere på Darwin og<br />

arternes oprindelse som helhed, men også at fordybe sig i<br />

små hjørner af Darwins bidrag til evolutionsteorien. Den<br />

høje illustrationsgrad og -kvalitet gør også, at bogen kan fungere<br />

som en ordløs fortælling (hvor teksten udelukkende<br />

fungerer som ornamentik), hvor man i læsningen koncentrerer<br />

sig om billederne. Derved tilhører bogen også en aldersoverskridende<br />

kategori, hvor yngre og ældre børn kan<br />

læse på hver deres niveau.<br />

At anse forholdet mellem faglitteratur og skønlitteratur<br />

som værende et simpelt kontrastforhold indebærer en risiko<br />

for en stereotyp opfattelse af de to kategorier. I forhold til<br />

fagbogen for børn kan en sådan tænkning betyde, at man<br />

negligerer mere eksperimenterende bøger, idet flertydighed,<br />

mangfoldighed i udtrykket og sproglig variation anses<br />

for udelukkende at være skønlitteraturens gebet. Faglitteratur<br />

og skønlitteratur er ikke nagelfaste kasser, som eksisterer<br />

afsondret fra hinanden, og det er derfor kun naturligt, at der<br />

findes en række blandingsformer, der kan være svære at<br />

indplacere i bibliotekssystemerne. Disse systemer (genrekategorisering<br />

og decimalklassesystemet) behøver dog ikke<br />

virke som en forhindring for formidling af de grænseoverskridende<br />

bøger.<br />

Den skarpe adskillelse mellem skønlitteratur og faglitteratur<br />

giver heller ikke mening, hvis man ser på børnelitteraturen<br />

med historiske briller. Den tidligste børnelitteratur<br />

indeholdt, hvad man i dag vil kalde en blanding af fiktion og<br />

non-fiktion. Der skelnedes ikke mellem bøger til skole- og<br />

fritidsbrug, og mange udgivelser (fx de meget udbredte børneblade<br />

i 1700- og 1800-tallet) indeholdt både breve, lærestykker,<br />

små fortællinger og digte. Breve og lærestykker<br />

havde ofte et fiktivt præg, mens fortællingerne også kunne<br />

indeholde formidling af fagstof i form af oplysninger om<br />

verden. Et godt eksempel på en skønsom blanding af faglitteratur,<br />

skønlitteratur og skolebog er Selma Lagerlöfs Nils<br />

Holgerssons forunderlige rejse gennem Sverige (1906-7). Denne bog<br />

blev oprindeligt tænkt som en skolebog, der skulle revolutionere<br />

det svenske undervisningssystem ved at inkludere fortællingen<br />

i undervisningen. I fortællingen om drengen Nils,<br />

der forvandles til en lilleput og derved kan sidde på ryggen<br />

af en gås på rejsen gennem sit fædreland, er indlejret fagstof<br />

om geografi, botanik, zoologi og historie.<br />

En anden form for læsning<br />

Fagbøger for børn indbyder ofte til en anden form for læsning<br />

end de skønlitterære bøger. Mens en skønlitterær for­<br />

60


tælling som oftest indbyder til kontinuerlig læsning fra begyndelse<br />

til slutning, er en succesfuld læsning af en fagbog<br />

meget sjældent lig et uafbrudt forløb. I den plotbårne skønlitteratur<br />

er læserækkefølgen givet, og læseren »snyder«,<br />

hvis han eller hun starter med at læse slutningen. Heroverfor<br />

læses fagbøger ofte i små bidder og med mange afbrydelser,<br />

og der kan være en pointe i at springe rundt mellem<br />

afsnittene. Det er i orden at starte med at kigge bagerst i bogen,<br />

hvor ordforklaringer og registre jo ofte findes. Man læser<br />

ofte fagbøger for at finde oplysninger om et bestemt<br />

emne, man er nysgerrig efter at få belyst. Sidder man med<br />

Bent Jørgensens og Birde Poulsens Krible-krable dyr og søger<br />

oplysninger om edderkopper, er det ræsonnabelt at begynde<br />

på side 80, hvor korsedderkoppens natarbejde med net og<br />

tråd bliver levendegjort i tekst og akvarel. Derfra bliver man<br />

måske pirret til at læse tidligere afsnit om svirrefluen eller<br />

natsværmeren eller til at gå videre til andre bøger, som giver<br />

perspektiv på edderkopper.<br />

Hvis man prøver at læse en fagbog, som om det var en<br />

skønlitterær bog, vil man ofte kede sig eller skuffes, og det<br />

hører med til kendskabet til fagbøger at lære særlige måder<br />

at omgås bøgerne på. Hvis man skal være en dygtig læser, må<br />

man tilegne sig forskellige læsestrategier, og meget tyder på,<br />

at en del læsere er så vænnet til en strategi tilpasset skønlitterær<br />

læsning, at de bruger denne strategi, uanset hvilken<br />

»De seneste læsevaneundersøgelser<br />

tyder på,<br />

at man ved at tage formidlingen<br />

af fagbøger mere alvorligt<br />

kunne få fat i flere læsere,<br />

ikke mindst drenge.«<br />

tekst de står over for. Man kunne have den mistanke, at<br />

denne misere bl.a. skyldes, at læsning af fagbøger ikke altid<br />

betragtes som passende (fritids)læsning for børn – hverken<br />

af forældre eller formidlere. Derfor har børn ikke samme<br />

rutine i at læse fagbøger, som de har i at læse skønlitterære<br />

fortællinger. Deres beredskab over for bøgerne er ikke automatiseret,<br />

og de stiller sig undrende over for bøgernes opbygning.<br />

En bevidst udvikling af læsestrategier målrettet faglitteratur<br />

kan og skal ske i danskundervisningen i samarbejde<br />

med andre fag, og man vil med fordel kunne inddrage fag­<br />

61


øger for børn til gennemgang og diskussion. Viden om forskellige<br />

typer af fagbøger og de mange forskellige fortællemåder,<br />

som fagbøger betjener sig af, er essentielt stof for<br />

både lærere og elever. Hvis man forstår bøgernes opbygning,<br />

anvendelse af fortællermåder og fagsprog, kan man langt<br />

nemmere være bevidst om sin læsestrategi og planlægge sit<br />

læseforløb. At anbefale faglitteratur til fritidslæsning er en<br />

skolebiblioteksopgave på linje med anbefalingen af skønlitteratur.<br />

Det kræver, at man har et repertoirekendskab i relation<br />

til de forskellige genrer inden for faglitteratur, og at<br />

man har både åbenhed og kritisk sans i forhold til den enkelte<br />

bogs kombination af faglig formidling, æstetisk udformning<br />

og underholdning. Fagbøger ser ikke altid ud på<br />

en bestemt måde: Nogle bøger egner sig til begynderlæsere,<br />

andre til rutinerede læsere. Nogle bøger taler mest til fagnørderne,<br />

og andre har en bred formidling, som imødekommer<br />

den mindre vidende læser. Nogle bøger vægter bokse<br />

med faktuel viden, mens andre bøger prioriterer anekdotisk<br />

stof og personlige oplevelser med et område. Nogle bøger<br />

lægger sig i grænsefeltet mellem skøn- og faglitteratur som<br />

fx Lars-Henrik Olsens og Niels Bachs Isbjørn mod Hvalros i serien<br />

Hvem vinder? (2009), og denne type bøger kræver måske<br />

en særlig opmærksomhed og en bevidst strategi for at blive<br />

læst med udbytte.<br />

Fagbøger for børn<br />

Jørgensen, Bent: Krible-krable dyr, illustreret af Birde<br />

Poulsen. Gyldendal 2001<br />

Jørgensen, Bent: Dyrenes sprog, illustreret af Birde<br />

Poulsen. Gyldendal 2002<br />

Jørgensen, Bent: Om natten, illustreret af Birde Poulsen.<br />

Gyldendal 2005<br />

Klein, Sebastian: Med Sebastian i zoologisk have, illustreret<br />

af Jesper Tom-Petersen. DR 2005<br />

Lagerlöf, Selma: Nils Holgerssons forunderlige rejse gennem<br />

Sverige. Gyldendal 2006<br />

Olsen, Lars-Henrik: Isbjørn mod hvalros. Hvem vinder?,<br />

illustreret af Niels Bach. Alinea 2009<br />

Olsen, Lars-Henrik: Ulv mod elg. Hvem vinder?, illustreret<br />

af Niels Bach. Alinea 2010<br />

Sís, Peter: Livets træ: en bog om naturforskeren Charles<br />

Darwin. CDR 2007<br />

Theilgaard, Jesper: Børnenes bog om vejret. Gyldendal 2010<br />

Zetterlund, Sven og Ingegerd: Simba. Børnenes bog om vilde<br />

dyr i Afrika. Klematis 2008<br />

62


Teoretisk litteratur<br />

Goga, Nina: »Barnelitteraturens sakprosa. Forvaltning av<br />

form eller faglitterær forskning?« Prosa 4, 2009<br />

Gómez, Elsa: Faktaboken som pedagogisk resurs. Studentlitteratur<br />

2008<br />

Hendrickson, Linnea: »Non-fiction« i Jack Zipes (ed.) The<br />

Oxford Encyclopedia of Children’s Literature. Oxford<br />

University Press. Vol. 3. 160-165, 2006<br />

Mallett, Margaret: »Children’s information texts«. I Peter<br />

Hunt (ed.) International Companion Encyclopedia of<br />

Children’s Literature. Routledge. Vol. 1. 622-631, 2004<br />

Skyggebjerg, Anna Karlskov: »Er fagbøger en del af<br />

børnelitteraturen?« I Aktuell nordisk barnlitteraturforskning.<br />

101-113. Specialutgåva av Barnboken, 2011<br />

Steitz-Kallenbach, Jörg: »Bildersachbücher und Sachgeschichten«.<br />

I Jens Thiele / Jörg Steitz-Kallenbach:<br />

Handbuch Kinderliteratur. Grundwissen für Ausbildung.<br />

114-156. Herder 2003<br />

Tønnesson, Johan L.: Hva er sakprosa. Universitetsforlaget<br />

2008<br />

Ørjasæter, Kristin: »Tenk om bøker betyr noe. Om fagbøker<br />

for barn« i Per Olav Kaldestad og Karin Beate<br />

Vold (red.): Årboka. Litteratur for barn og unge. Det<br />

norske samlaget 2007<br />

63


Manga<br />

– nullernes nye børnelitteratur<br />

»I sin egenskab af tegneserie<br />

appellerer manga til de grupper,<br />

som kan være svære at motivere<br />

til at læse.«<br />

Manga er i høj grad børnenes egen litteratur. Selv om det<br />

kan være rimeligt at lade børn have deres kulturelle oaser i<br />

fred, er der også god grund til at inddrage fritidslæsningen i<br />

undervisningen i visse sammenhænge. For i sin egenskab af<br />

tegneserie appellerer manga til de grupper, som kan være<br />

svære at motivere til at læse. Manga giver barnet konventionskompetence<br />

og en fortrolighed med narrative forløb,<br />

hvilket udgør fundamentet for videre læsning. For overhovedet<br />

at forstå manga kræves en betragtelig indsigt i billedsekvenser,<br />

visuelle tegn og kombinationen af tekst og billede.<br />

Alt sammen noget, børn lærer sig på egen hånd, og alt<br />

sammen kompetencer, som også er anvendelige i andre<br />

sammenhænge, bl.a. spil-, film- og reklameanalyse.<br />

I den kollektive bevidsthed hænger tegneserier uløseligt<br />

sammen med børn. Men dels har fremkomsten af graphic<br />

novels tydeliggjort, at også voksne kan læse tegneserier<br />

– hvilket de for så vidt altid har kunnet og altid har gjort – og<br />

64


Af Marianne Eskebæk Larsen<br />

dels har børn i en årrække læst meget andet end tegneserier.<br />

Salgstallene for Anders And har længe været nedadgående,<br />

og den europæiske albumkultur havde sin absolutte storhedstid<br />

i 80’erne, hvor især de fransk-belgiske serier i stort<br />

tal blev ekspederet over biblioteks- og butiksskrankerne. Det<br />

var først, da manga for alvor slog igennem i Danmark i<br />

00’erne, at tegneserier atter blev et anliggende for børn.<br />

At læse manga for første gang er som at gå ind bag spejlet.<br />

Ikke alene læses manga »bagfra«, det er en udtryksform,<br />

som sammenlignet med vestlige tegneserier bruger flere visuelle<br />

symboler og har et mere dynamisk billedsprog. I det<br />

følgende ses nærmere på denne anderledeshed ved bl.a. at<br />

sammenligne med den europæiske albumkulturs mainstream<br />

såsom Hergés Tintin m.fl. og ved at kigge på to danske<br />

børnelitteraturserier, som ofte omtales som mangainspirerede:<br />

Taynikma af Jan Kjær og Merlin P. Mann og Kimura af<br />

Benni Bødker og Simon Bukhave.<br />

Mangamarkedet<br />

Japanske billedfortællinger af tegneserierelateret tilsnit går<br />

langt tilbage. Selve ordet manga kommer fra den japanske<br />

billedkunstner Katshushika Hokusai i 1814, og kan oversættes<br />

med »underholdende billeder« eller »finurlige skitser«<br />

(»ga« = billede, »man« = ufrivillig/moralsk korrupt). Først i<br />

midten af det 20. århundrede blev udtrykket synonymt med<br />

det, vi i dag kender som manga, og dette primært i kraft af<br />

tegneren Osama Tezuka (1928-1989), i Japan kendt som »tegneseriens<br />

gud«. I Japan henviser manga til alle slags tegneserier<br />

uanset geografisk oprindelse. I Vesten derimod er betegnelsen<br />

blevet synonym med japanske tegneserier eller<br />

tegneserier, som tager udgangspunkt i mangastilen. Mangastilens<br />

umiddelbare kendetegn er store øjne, viltert hår og<br />

en diminutiv næse. Der findes dog langt flere stilarter, men<br />

stilen er typisk for mange af de mainstreamserier, der er udkommet<br />

i Vesten, og opfattes af mange som indbegrebet af<br />

65


manga. Foruden figurernes fysiognomi er andre umiddelbare<br />

kendetegn seriernes enorme længde og det forhold, at<br />

manga læses fra højre mod venstre. Bortset fra omslaget er<br />

de fleste mangaer i sort/hvid. Et klassisk europæisk album er<br />

typisk på 48-60 sider, hvorimod 190 sider i en manga-bog<br />

ikke er ualmindeligt – siderne er dog meget mindre, da de<br />

udkommer i lommebogs-format. En mangaserie er typisk på<br />

40 bind, med One Piece (se illustrationen på næste side) af<br />

Eiichiro Oda som bemærkelsesværdig undtagelse, idet den<br />

foreløbig er udkommet i 65 bind.<br />

I Japan er manga en gigantisk industri. Udbuddet er<br />

enormt, og segmenteringen stor. Oprindeligt var manga<br />

udelukkende for børn, men i dag målrettes manga specifikke<br />

aldersgrupper, interesser og køn, hvilket eksempelvis<br />

yaoi manga – der skildrer kærlighed mellem mænd henvendt<br />

til heteroseksuelle kvinder – vidner om. De mange serier om<br />

eksamenspres og kontormiljø er særlige for Japan, men ellers<br />

finder man massevis af velkendte genrer som science<br />

fiction, horror, komedie, romantik, historiske dramaer osv.<br />

Hovedparten af den manga, som udgives i Danmark, er<br />

mainstreammanga henvendt til børn, dvs. serier, som følger<br />

de etablerede manganormer, nyder stor udbredelse i Japan<br />

og resten af verden og markedsføres til børn. Serierne kan<br />

rubriceres som shonenmanga – manga til drenge – og shojomanga<br />

– manga til piger – og er primært fantasy eller science<br />

fiction i kombination med romantik, action og krimi. I<br />

vesten har tegneserier traditionelt været forbeholdt drenge<br />

og mænd. Manga derimod har både i Japan og i Europa et<br />

stort kvindeligt publikum og mange kvindelige mangakaer,<br />

dvs. tegneserieskabere. Eksempelvis svenske Åsa Ekström og<br />

japanske Natsuki Takaya, kvinden bag den populære serie<br />

Fruits Basket.<br />

Mangaens gennembrud i Danmark kom med Dragon Ball af<br />

Akira Toriyama i 2000. Den har alene i Danmark solgt i over<br />

1,5 million eksemplarer. Forud havde forlaget Carlsen forsøgt<br />

sig med serien Ensom ulv og hvalp af Kazou Koike og Goseki<br />

Kojima i 1986 og Akira, der udkom fra 1998-2004. Dragon<br />

Ball blev efterfulgt af bl.a. Yu-Gi-Oh, Tokyo Mew Mew og One<br />

Piece. De sidste ti års stigende salgskurve i Danmark ser dog<br />

ud til at være stagneret, hvilket også gælder lande som USA<br />

og Frankrig. Forlaget Mangismo, som udgav både japanske<br />

og koreanske tegneserier, eksisterer ikke længere (2004-<br />

2007) og Carlsen indstillede i 2011 serierne Fruits Basket og<br />

Full Metal Alchemist. De eneste serier, som udkommer pt., er<br />

Naruto og One Piece og debuterende serier i magasinet Comic<br />

Party fra nystartede Alpha Entertainment (2010). For voksne<br />

er Min fjerne barndomsby (2010) og Manden der går tur (2011) af<br />

Jiro Taniguchi udkommet.<br />

66


illustration kan ikke vises<br />

af rettighedsårsager<br />

67


Mangaens formsprog<br />

På et overordnet visuelt plan relaterer manga sig til begrebet<br />

»kawaii«, der kan oversættes med nuttethed, og som karakteriserer<br />

mange japanske kulturprodukter. Tænk eksempelvis<br />

på Hello Kitty. Hvad der for den vestlige læser tager sig<br />

overdrevent og urealistisk ud, er resultatet af forsøg på at<br />

forenkle udtrykket, sådan at man med meget enkle midler<br />

kan fortælle nuanceret om stemning og følelser. Forenklingen<br />

og overdrivelserne gør udtrykket forholdsvis let aflæseligt,<br />

og det er netop formålet. Manga produceres hurtigt og<br />

læses hurtigt. Mainstreammangaens formsprog stammer fra<br />

Osama Tezuka, som var inspireret af bl.a. amerikanske tegnefilm.<br />

Han udviklede efter 2. verdenskrig en fortælleform,<br />

hvor historierne i modsætning til tidligere kunne være flere<br />

hundrede sider lange. Før Tezuka var manga nærmest statisk;<br />

figurer og omgivelser var afbildet i fuldt udsnit, det<br />

man kalder totalbilleder, og ofte ud fra samme perspektiv.<br />

Tezuka indførte dynamiske billedskift. Han vekslede mellem<br />

halv-total, total og nærbilleder og indførte en større variation<br />

ift. fugle-, normal- og frøperspektiv. Også sidelayoutet,<br />

altså måden, hvorpå billederne er struktureret på siden,<br />

blev langt mere dynamisk. Billederne kunne have forskellig<br />

størrelse og placering på siden og optræde både med og<br />

uden ramme. Altså et helt andet layout end klassiske, vestlige<br />

avisstriber og album, der har faste horisontale rækker<br />

med samme antal billeder af samme størrelse. Tezuka krediteres<br />

desuden for en mere kompleks storyline og tematik og<br />

en langt større nuancering af figurerne end hidtil i manga<br />

– heltene er ikke ensidigt gode, og skurkene ikke ensidigt<br />

onde.<br />

I modsætning til vestlige serier excellerer manga i følelser.<br />

Figurerne er fulde af patos, begejstring, raseri osv., og de<br />

rummer alle slags følelser modsat klassiske vestlige seriefigurer.<br />

Eksempelvis afspejler Tintins visuelle enkelhed en<br />

følelsesmæssig neutralitet, der står i kontrast til de andre<br />

figurer omkring ham, der alle defineres gennem primært én<br />

følelse. Kaptajn Haddock er temperamentsfuld, Tournesol<br />

klog men distræt osv. En del af udfordringen ved at læse<br />

manga er brugen af visuel symbolik relateret til følelser. En<br />

dråbe over ansigtet, som ret beset er en forvildet sveddråbe,<br />

symboliserer flovhed. Næseblod symboliserer seksuel ophidselse,<br />

jf. eksempelvis Kame-Sennin, når han ser Bulmas<br />

bare bryster i Dragon Ball. Et korslignende tegn, der skal forestille<br />

pulserende blodårer, betyder raseri og vrede. Personerne<br />

har det ofte i panden, men det optræder også i luften<br />

over figuren eller på hånden.<br />

Følelsesudbruddene giver anledning til momentane stilskift,<br />

som kan virke voldsomme sammenlignet med vestlige<br />

serier, hvor samme stilart bevares gennem hele historien.<br />

68


En typisk måde at skildre vrede på er gennem overdrevne,<br />

karikerede ansigter. Da Sanji (One Piece) bliver rasende på de<br />

skurke, han og resten af Ruffys gruppe møder på deres skattejagt,<br />

er hans tænder takkede, og øjnene skråtstillede, uden<br />

pupiller og med form som æblebåde. Overdrivelserne gælder<br />

også formidlingen af sorg, for i manga nøjes figurerne<br />

ikke med at græde en lille smule. Da Usopp (One Piece) skal<br />

tage afsked med sin højt elskede drengebande, er der zoomet<br />

ind på hans ansigt, der fylder hele venstresiden, og ansigtet<br />

flyder nærmest over af tårer og snot. Udtrykket superdeform<br />

betegner figurernes markant forandrede udseende i situationer,<br />

hvor de udviser ekstreme følelser. De forvandles til<br />

en miniversion af dem selv, eller deres hænder bliver til afstumpede<br />

kugler for at udtrykke, at de er følelsesmæssigt<br />

ude af kontrol. I Full Metal Alchemist bliver hovedpersonen Edward<br />

på et tidspunkt drillet af sine militærkollegaer, hvilket<br />

udløser et vredesudbrud. Edward fremtræder som en lille,<br />

muteret figur med streger som arme og håret reduceret til<br />

tre totter i hver deres område af hovedet. Munden er en stor,<br />

vred åbning af savtakkede tænder, og han råber: »Hold så op<br />

med at mobbe mig«, hvilket ses af, at teksten er skrevet med<br />

versaler inde i en taleboble med takker. Andre væsentlige<br />

visuelle elementer er brugen af baggrundsstreger, lydord og<br />

baggrundsmønstre. Mønstrene fungerer som et slags scenisk<br />

tapet, der fortæller læseren, hvilken stemning personen er<br />

i. De forekommer ofte i shojo-manga og kan være bobler,<br />

hjerter, farveklatter osv. Eksempelvis har et billede i Fruits<br />

Basket blomsterhoveder i baggrunden, hvilket signalerer romantik.<br />

Lyn derimod betyder, at personen er rasende.<br />

En anden væsentlig forskel i forhold til vestlige serier er<br />

mangaens langt mere flydende fortælleform. Det meste<br />

foregår i realtid, og man ser derfor sjældent regibemærkninger<br />

som »samtidig«, »dagen efter«, »imens« osv., der er<br />

typiske i vestlige serier. Det føles derfor, som om scenerne<br />

strækkes ud i sammenligning med vestlige serier. Eksempelvis<br />

skildres slåskampene mellem Ruffy/Ruffys venner og<br />

skurkene i One Piece over adskillelige sider. Læseren ser hvert<br />

et slag, hvert et stød, hvert et støn. Til sammenligning tager<br />

det som regel kun Obelix tre-fire billeder at overmande romerne<br />

(Asterix af René Goscinny og Albert Uderzo). Den flydende<br />

fortælleform kan også blive næsten luftig, som i pigeserien<br />

Fruits Basket, der har en helt anden struktur, end man<br />

normalt ser i vestlige serier. Serien er baseret på dyrekredsen<br />

fra kinesisk astrologi, og dens »drømmeagtige« fortælleteknik<br />

og symbolik gør, at den vestlige læser ofte ikke er<br />

helt sikker på, hvad der foregår. Trods længden er mangaserierne<br />

i modsætning til vestlige serier afsluttende narrative<br />

forløb, hvor personerne udvikler sig undervejs. Af mere indholdsrelaterede<br />

forskelle er det værd at nævne den mere ligelige<br />

kønsfordeling, man finder i manga. Selv om serierne<br />

69


er rettet mod hver sit køn, er begge køn både stærke og<br />

svage. Eksempelvis er pigen Nami fra One Piece meget handlingsorienteret<br />

og modig men beder også Ruffy om hjælp.<br />

Mangainspiration blandt<br />

danske forfattere og tegnere<br />

De to mest fremtrædende mangainspirerede aktører herhjemme<br />

er forfatteren Benni Bødker og tegneren Jan Kjær.<br />

Begge har ifølge eget udsagn læst massevis af manga, siden<br />

serierne blev tilgængelige på dansk fra slutningen af 80’erne.<br />

Jan Kjær og Merlin P. Mann har som hhv. illustrator og forfatter<br />

sammen lavet serien Taynikma (2005-2007, nye bind er<br />

under forberedelse). Kimura (2008-2011) er udkommet i ni<br />

bind i læseletserien Vild Dingo, og er skrevet af Benni Bødker<br />

og illustreret af Simon Bukhave. Hverken Kimura eller Taynikma<br />

er tegneserier i klassisk manga-forstand, og der udkommer<br />

ikke etablerede danskproducerede mangaserier.<br />

Det nærmeste, man kommer vestlig manga, er serien Gothic<br />

Sport (Carlsen) af tyske Anike Hage og serien om Scott Pilgrim<br />

af den canadiske tegner Bryan Lee O’Malley. Begge har mangaens<br />

dynamiske formsprog med perspektivskift, ikke-klassisk<br />

layout og stiliseret streg.<br />

Kimura er en spændingsfyldt, postapokalyptisk fantasyfortæling<br />

om drengen Kimura, der er udvalgt til at gøre oprør<br />

mod de despotiske shoguner. Taynikma er en spændingsfyldt<br />

fantasyfortælling, der handler om drengen Koto og<br />

hans venner, der kun sammen kan vælte den enerådige<br />

fyrstinde. Taynikma og Kimura bygger således på den i børnelitteraturen<br />

velkendte præmis, at en gruppe heltemodige<br />

børn skal bekæmpe det onde for at redde verden. Begge er<br />

illustrerede, farvelagte tekstbøger, omend på hver deres<br />

måde. Der er illustrationer på hver side, ofte flere på samme<br />

side, hvilket gør, at teksten aldrig bliver massiv. Taynikma har<br />

en mindre klassisk opsætning og bruger talebobler, hvilket<br />

ikke er tilfældet i Kimura. Billederne i Kimura er primært illustrative,<br />

hvor de i Taynikma ofte er fortællende. Da teksten<br />

i taleboblerne desuden indgår som del af fortællingen, betyder<br />

det, at læseren vanskeligere kan skimme billederne eller<br />

springe taleboblerne over. I et læsepædagogisk perspektiv<br />

betyder det, at læseren opfordres til at læse al teksten og studere<br />

alle billederne. Tekstmængden er samtidig væsentligt<br />

større end i Kimura. Kimura har mange korte sætninger og en<br />

dynamisk handlingsorienteret tekst, hvilket gør, at man læser<br />

hurtigt og fremadrettet og således oplever at kunne læse<br />

en bog forholdsvist hurtigt.<br />

Den mangainspirerede stil ses i Taynikma ved, at personerne<br />

har karikerede udtryk ved følelsesmæssige påvirkninger,<br />

og at de afbildes meget dynamisk. Det varierede layout,<br />

man finder i begge serier, er ligeledes mangarelateret. Dertil<br />

kommer de tydelige fartstreger, som minder om anime (ja­<br />

70


»Børns mangalæsning er<br />

formativ for deres videre<br />

tegneserieforståelse og serierne<br />

giver uden tvivl mange gode<br />

læseoplevelser.«<br />

panske tegnefilm), og baggrundsstregerne, der udgår fra<br />

kroppen, og som skal øge opmærksomheden på personen.<br />

Simon Bukhaves streg i Kimura er langt mere personlig,<br />

end man normalt ser i mainstreammanga, hvilket skyldes<br />

brugen af skraveringer, farvekontraster og silhouetter. Det<br />

peger på den stilfuldhed, man normalt forbinder med illustrationerne<br />

i smalle billedbøger. Det er samtidig en streg,<br />

der er kendetegnet ved sine stoiske, udskårne figurer, hvilket<br />

står i nogen modsætning til mangaens dynamik. Bødker<br />

henter tydeligvis inspiration i japansk kultur. Der er flere<br />

asiatiske udtryk og passager, som for en vestlig læser vil være<br />

kulturelle markører. Fx belæres Koto om ydmyghed og gådefuld,<br />

asiatisk visdom af mesteren på dennes dødsleje. Noget<br />

lignende ses sjældent i mainstreammanga, modsat hvad<br />

man måske umiddelbart skulle tro. Det specifikke japanske<br />

i manga ligger snarere i blandingen af genrer, myter, religioner<br />

og elementer fra popkulturen hentet fra egen og andre<br />

landes kulturer.<br />

I de nye udgivelser af Taynikma, hvor man har samlet to<br />

bind ad gangen, er de sidste sider tegneskole, tegninger og<br />

mails fra læsere, og »skjulte sider«, der giver ekstrainfo om<br />

universet i Taynikma. Hele ekstramaterialet peger på det<br />

forhold, at mangalæsere også ofte er mangategnere, og dialogen<br />

med læserne er i det hele taget karakteristisk for<br />

manga kulturen. I One Piece er forfatteren Eiichiro Oda eksempelvis<br />

til stede mellem kapitlerne, hvor han kommenterer<br />

på og gengiver nogle af de mange mails/breve fra læserne.<br />

Men hvor Oda gerne laver sjov med sine læsere, og<br />

man derfor ikke altid er helt sikker på, hvad han selv har<br />

forfattet, og hvad der rent faktisk er fanpost, har Kjær/Mann<br />

en mere klassisk tilgang.<br />

Manga – et medialt kredsløb<br />

Taynikma har solgt over 150.000 eksemplarer i Danmark, har<br />

sin egen fanside, findes som film og spil og kan fås som app.<br />

Alt sammen omstændigheder, der peger på den intermedia­<br />

71


litet, der præger børnelitteraturen i dag, og som for alvor<br />

blev tydelig med Harry Potter, der afstedkom film, spil osv.<br />

Det samme gør sig gældende ved manga. Eksempelvis har<br />

Dragon Ball affødt tv-serie-tegnefilmen Dragon Ball Z, der på<br />

sin side ligger til grund for anime-comic’en Dragon Ball Z, en<br />

fortsættelse af den oprindelige serie. Man har taget billeder<br />

fra tegnefilmene og sat dem sammen i tegneserieform med<br />

indsatte talebobler. Det mediale kredsløb fungerer ofte sådan,<br />

at mange animeserier har deres oprindelige udspring i<br />

manga. Begge genererer digitale spil og en stor mængde<br />

merchandise. Læsning af manga er ofte forbundet med selv<br />

at tegne og at deltage i de årlige festivaler J-popcon og Genki,<br />

der præsenterer manga, anime, cosplay (sammentrækning<br />

af »costume« og »role-play«) og andre ting fra den japanske<br />

popkultur. Alt sammen giver det den unge læser en totalkulturel<br />

oplevelse, hvilket, sammen med følelsen af at være del<br />

af et veldefineret kulturelt fællesskab, formentlig har været<br />

medvirkende til mangaens succes. Det vidner samtidig om,<br />

hvordan kulturen adresserer barnet som forbruger – uagtet<br />

de etiske idealer, man også finder i mainstreammanga.<br />

Som meget anden børnelitteratur handler manga om<br />

venskab, mod, angst, retfærdighed, tiltrækning osv. Temaerne<br />

formidles dog i en helt anden tone. Med fare for at være<br />

groft generaliserende vil jeg påstå, at manga sammenlignet<br />

med dansk mainstreambørnelitteratur er mere voldelig,<br />

fjollet, plat, patetisk, dynamisk og erotisk. Manga taler til<br />

alle læserens følelser og det på en meget direkte måde.<br />

Manga er ganske enkelt mere skamløs end de klassiske, vestlige<br />

tegneserier og mainstreambørnelitteratur og i sit formsprog<br />

radikalt anderledes, hvilket måske kan anspore visse<br />

voksne til afstandtagen. Men det vil være ærgerligt. Børns<br />

mangalæsning er formativ for deres videre tegneserieforståelse,<br />

og serierne giver uden tvivl mange gode læseoplevelser.<br />

Desuden peger den jævnlige debat om børns læseevner på<br />

vigtigheden af at diskutere, hvad børn læser. Som Stine Reinholdt<br />

beskriver det her i bogen, giver en del børn, og særligt<br />

børn med anden etnisk baggrund, udtryk for et behov for<br />

litteratur med flere billeder. Hvis manga kan være med til at<br />

motivere læselysten, er det måske værd at overveje at omfavne<br />

den noget mere.<br />

72


Manga og mangainspireret litteratur<br />

Arakawa, Hiromu: Full Metal Alchemist. Carlsen 2008-2010<br />

Bødker, Benni og Simon Bukhave: Kimura. Gyldendal<br />

2008-2011<br />

Mann, Merlin P. og Jan Kjær: Taynikma bind 1-10. Phabel<br />

2005-2007<br />

Oda, Eiichiro: One Piece. Carlsen 2003-<br />

Takaya, Natsuki : Fruits Basket. Carlsen 2008-2011<br />

Toriyama, Akira: Dragon Ball. Carlsen 2000-2003<br />

Teoretisk litteratur<br />

Cools, Valérie (2011): »The Phenomenology of<br />

Contemporary Mainstream Manga« i Image &<br />

Narrative, 2011, Vol 12, No 1<br />

Weinkauff, Bernd-Dolle: »Manga eine Literatur der<br />

Globalisierung?« i Kinder- und Jugendliteraturforschung<br />

2004/2005. Frankfurt red. Lang 2005<br />

Eskebæk Larsen, Marianne: »Tegneserier – er det for<br />

børn?« i Skolebiblioteket nr. 8, 2010<br />

Eskebæk Larsen, Marianne: »Tegneserier hører da til i<br />

undervisningen« i Information, 10. september 2009 og<br />

Skolebiblioteket nr. 6, 2010<br />

Eskebæk Larsen, Marianne: »Manga ftw« i Standart<br />

december, 2011<br />

Eskebæk Larsen, Marianne: Anmeldelse af bind fire i<br />

serien om Scott Pilgrim, 2010: nummer9.dk/<br />

anmeldelser/den-unge-pilgrims-lidelser/<br />

Gravett, Paul: paulgravett.com/index.php/articles/<br />

article/manga/<br />

Kjær, Jan: Mangaens magi. Carlsen 2008<br />

Schodt, Frederik L: Dreamland Japan. Writings on modern<br />

manga. Stone Bridge Press 1997<br />

Louisiana har udgivet undervisningsforløb for<br />

indskoling, mellemtrin og overbygning om manga.<br />

Se louisiana.dk, og søg på manga.<br />

73


om FORFATTERne<br />

nina christensen, f. 1968, ph.d. og lektor i børnelitteratur<br />

ved Aarhus Universitet. Har bl.a. forsket i billedbøger,<br />

barndomsopfattelser, børnelitteraturhistorie og dannelsesforestillinger.<br />

Har udgivet bøger og artikler om børnelitteratur<br />

til universitets-, lærer- og pædagoguddannelse.<br />

Thomas Illum Hansen, f. 1971, ph.d. og leder af Læremiddel.dk,<br />

der er et nationalt videncenter for anvendt forskning<br />

i læremidler i relation til såvel skolens fag som dets pædagogiske<br />

læringscenter. Har netop færdiggjort et projekt om<br />

kognitiv litteraturdidaktik med fokus på litteraturhistorisk<br />

læsning. Forfatter til adskillige bøger om litteraturpædagogik,<br />

bl.a. Procesorienteret Litteraturpædagogik (2004) og Kognitiv<br />

Litteraturdidaktik (2011).<br />

Stine Reinholdt Hansen, f. 1969, cand.mag. i dansk<br />

og kulturformidling fra Syddansk Universitet i Odense. Siden<br />

december 2009 ansat som ph.d.-studerende ved Institut for<br />

Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet, hvor hun forsker<br />

i børns læsevaner. Har udgivet adskillige artikler om billedromaner,<br />

børnelitterær kritik og børns læsevaner.<br />

Marianne Eskebæk Larsen, f. 1973, cand.mag. i<br />

moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet,<br />

videnskabelig assistent ved Institut for Uddannelse og<br />

Pædagogik, Aarhus Universitet. Har forsket i billedbøger og<br />

tegneserier og har skrevet adskillige anmeldelser og artikler<br />

om formidling af billedbøger, billedromaner, manga og<br />

tegne serier.<br />

74


Inge Merete Nielsen, f. 1953, lærer og skolebibliotekar<br />

på Højelse skole i Køge Kommune, siden 2004 skolebibliotekarkonsulent<br />

i Køge. Fra 1997 til 2000 regional skolebibliotekarkonsulent<br />

for Undervisningsministeriet. Fra 2006 til 2010<br />

medlem af Fagligt Udvalg i Kommunernes Skolebiblioteksforening.<br />

Interessefelter er bl.a. børnelitteratur, digitale medier<br />

og medie pædagogik, elevdemokrati, kulturformidling og<br />

genrepædagogik.<br />

Anna Karlskov Skyggebjerg, f. 1969, ph.d. og lektor<br />

i børnelitteratur ved Aarhus Universitet. Har bl.a. forsket i<br />

den fantastiske fortælling, H.C. Andersens tingseventyr, den<br />

historiske roman og fagbøger for børn. Har udgivet bøger og<br />

artikler om børnelitteratur til universitets- og læreruddannelse<br />

samt undervisningsmaterialer til grundskolens danskundervisning.<br />

Bent Nygaard, f. 1948, pædagogisk diplomuddannelse<br />

i it, medier og kommunikation. Lærer og skolebibliotekar på<br />

Kildemarkskolen i Næstved. Pædagogisk konsulent på CFU<br />

Sjælland for Dansk og skolebiblioteket. Interessefelter er bl.a.<br />

børnelitteratur, it og medier.<br />

75


Illustrationsoversigt<br />

Side 22 og 51: Illustrationer af Lars Gabel. Nytegnede til denne bog.<br />

Side 33 og 35: Illustrationer af Lars Gabel fra Marias dukke. Forfatter:<br />

Morten Dürr. Høst & Søn 2010.<br />

Side 41 og 43: Illustrationer af Rasmus Jensen fra Grotten. Forfatter:<br />

Christina Hesselholdt. Dansklærerforeningens Forlag 2010.<br />

Side 58: Illustration af Niels Bach fra Isbjørn mod hvalros. Hvem vinder?<br />

Forfatter: Lars-Henrik Olsen. Alinea 2009.<br />

Side 67: Illustration af Eiichiro Oda fra One Piece bd. 20. Carlsen 2008.<br />

Rettighedsindehaver: VIZ Media Europe. Hvis Dansklærerforeningens<br />

Forlag utilsigtet har krænket billedrettigheder, vil vi gerne kontaktes.


Børnelitteratur i skolebiblioteket giver en række konkrete ideer til, hvordan ny børnelitteratur<br />

kan sættes i spil, så den beriger danskundervisningen og fritidslæsningen. Bogen beskriver børns læsevaner<br />

og potentialet inden for ny børnelitteratur fra manga til fagbøger. Den giver råd og vejledning om valg af<br />

litteratur til eleverne og formidling af ny litteraturpædagogik til lærerne, herunder inddragelse af digitale<br />

læremidler i litteraturundervisningen.<br />

Børnelitteratur i skolebiblioteket er blevet til i et samarbejde mellem <strong>Kulturstyrelsen</strong>, Udviklings<br />

puljen for folke- og skolebibliotekarer, Dansklærerforeningens Forlag og Center for Børnelitteratur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!