Studieretningsfolder.. - Niels Steensens Gymnasium

nsg.dk

Studieretningsfolder.. - Niels Steensens Gymnasium

Niels Steensens Gymnasium

Studieretninger 2012

... dit valg, dit liv


Niels Steensens Gymnasium

Hvem er vi, og hvad er vi for en skole?

Gymnasiet er tre vigtige år i dit liv - så du skal vælge en skole, der passer

til dig, og det du vil med dit liv. I dette hæfte kan du se, hvem vi er,

og hvad vi er for en skole.

Niels Steensens Gymnasium

Niels Steensens Gymnasium er en privat skole. Den er en del af et

verdensomspændende netværk af jesuiterskoler med over 1 mio. elever

fordelt på universiteter, gymnasier og grundskoler i 69 lande. Alle er

kendetegnet ved et katolsk værdigrundlag, høj faglighed og uddannelse

af reflekterende elever med omsorg for andre.

Dette sætter vi også højt på Niels Steensens Gymnasium. Vi lægger

vægt på en høj faglighed, hvor eleverne udnytter deres evner optimalt

og får de bedste forudsætninger for videre uddannelse. Vi vil også gerne

være med til at danne eleverne, så de senere i livet kan bruge deres

evner til gavn for andre i samfundet - både lokalt og globalt. Samtidig er

vi en skole, som med glæde har taget imod og fortsat vil tage imod alle

uafhængigt af religiøst ståsted.

Dannelse og uddannelse

Skolen har små hold, så der er mere tid til den enkelte elev. Vi lægger

desuden vægt på både at tilgodese dem, der ikke har så store forudsætninger,

når de begynder, og på at udfordre elever med særlige evner.

Samtidig er vi en kristen skole, hvor der ikke ses nogen modsætning

mellem naturvidenskabelig erkendelse og religion. Skolen har navn og

forbillede efter danskeren Niels Steensen, som i 1600-tallet gjorde store

2


naturvidenskabelige opdagelser og senere i livet blev både katolsk præst

og biskop.

Det er vigtigt for os, at der er plads til forskellighed, og at man respekterer

og drager omsorg for hinanden. Der er mange tværgående aktiviteter

på skolen - bl.a. den årlige musical og fællestimer. Det betyder, at

eleverne kender hinanden godt og har det godt sammen - også på tværs

af klasser og årgange.

Omsorgen for andre mennesker både lokalt og globalt er en værdi, der

præger mange aktiviteter på skolen - bl.a. fællestimer og de emner, der

arbejdes med i fagene, fx udviklingsstrategier, udfordringer på miljø- og

klimaområdet, flygtninge og integration. Desuden er en obligatorisk

del af gymnasieforløbet et tyve timers praktikforløb, socialpraktik, hvor

eleverne hjælper til på et plejehjem, et handicapcenter eller lignende og

lærer sider af livet at kende, som de måske ellers ikke ville møde.

Niels Steensens Gymnasium vil vi, uden at være missionerende,

understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er og hvilke værdier,

de vil lægge til grund for deres liv. Det arbejder vi med i den daglige

undervisning og gennem retræterne, som du kan læse mere om på de

følgende sider.

Idræt

Idræt har en stor plads på skolen og er med til at skabe fællesskab mellem

alle skolens elever. Årligt er der en række idrætsaktiviteter på tværs

af klasser og årgange bl.a. jule-volleystævne og skolens motionsdag i

Dyrehaven. Skolen er vært ved den årlige NSG Cup, hvor vi har besøg

af elever fra vores europæiske partnerskoler. Derudover indbydes nogle

af skolens elever hvert år til forskellige internationale idrætsstævner hos

partnerskolerne.

Science

Skolen lægger stor vægt på at give eleverne en solid faglig ballast indenfor

de naturvidenskabelige fag. Undervisningen forgår i moderne

veludstyrede faglokaler, og en stor del af undervisningen tager udgangspunkt

i arbejde med forsøg og øvelser. Der er også en del ud af huset

3


aktiviteter med besøg på bl.a. DTU, Københavns Universitet og forskellige

virksomheder.

Internationale aktiviteter

Den internationale dimension er en vigtig del af Niels Steensens Gymnasiums

profil. Vi vil gerne bibringe vores elever internationalt udsyn

samt respekt og forståelse for andre kulturer og religioner.

Det gør vi ved at give eleverne mulighed for at møde det internationale

både her på skolen og udenfor. De møder den internationale dimension

i undervisningen, men også ved at møde lærere og andet personale

fra mange forskellige lande. Desuden kommer vores elever med mange

forskellige nationale, religiøse og kulturelle baggrunde, hvilket betyder,

at eleverne lærer at respektere og anerkende forskellighed. Samtidig tilbyder

vi dem deltagelse i mange internationale aktiviteter, som du kan

læse om på de følgende sider.

Kinesisk på NSG

Kinesisk kultur har en særlig betydning for Niels Steensens Gymnasium

som jesuiterskole. Jesuitterne var tidligt tilstede i Kina og bidrog betydeligt

til videnskabs- og kulturformidlingen mellem øst og vest.

Inspireret af dette arbejde, og for at give vore elever de bedst mulige

kompetencer til deres fremtidige liv, udbyder skolen kinesisk som både

begynder- og fortsættersprog på A-niveau i gymnasiet. Desuden udbydes

i samarbejde med Confucius Institute på Copenhagen Business

School (CBS) en studieretning med fagene Kinesisk A, Samfundsfag A

4


og Matematik B. Du kan læse mere om denne studieretning og skolens

øvrige kinesiske aktiviteter i det følgende.

Kontakt- og besøgsdage

Vi håber, at du har fået lyst til at høre mere om os. Du kan tilmelde dig

en af skolens besøgsdage via vores hjemmeside www.nsg.dk.

På de følgende sider kan du læse mere om skolens aktiviteter, studieretninger

og valgmuligheder samt se udtalelser fra vores elever.

Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig på

telefon 39 16 23 51 eller e-mail jp@nsg.dk.

Lise Baadsgaard Jepsen

Rektor

Niels Steensens logo

Niels Steensens Gymnasium er opkaldt efter den store danske anatom,

geolog og senere katolske biskop Niels Steensen (1638-1686).

Skolens logo, et hjerte med et kors, stammer fra Niels Steensens brevsegl

og senere bispesegl. I sine anatomiske studier påviste videnskabsmanden

Niels Steensen, at hjertet er en muskel. Hjertet i seglet står for

Niels Steensens naturvidenskabelige forskning og erkendelse. Korset

står for troen på Jesus Kristus. Skolens logo forbinder således tro og

videnskab til en enhed, som Niels Steensen levede ud fra.

Vi håber, at vores elever får inspiration fra Niels Steensens tanker:

”Skønt er det, vi ser.

Skønnere det, vi forstår.

Men langt det skønneste er det, vi ikke fatter.”

5


Opbygning og fag

...i den treårige stx uddannelse

Undervisningen over de tre år er bygget op med et halvt års grundforløb og et to et halvt års studieretningsforløb.

Endeligt valg af studieretning foretages i december, og studieretningsforløbet begynder i januar i 1.g.

Uanset hvilken studieretning, der vælges, vil nedenstående fag og niveauer indgå i uddannelsen.

Dansk A NV 1 Idræt C Engelsk B

2. fremmedsprog

B

Samfundsfag

C

Kunstneriske

fag C

Matematik

C

Fysik C

Almen

sprogforståelse

Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B

2. fremmedsprog

B

Samfundsfag

C

Kunstneriske

fag C

Matematik

C

Fysik C

Dansk A Historie A Idræt C Engelsk B

2. fremmedsprog

B

Religion C

Dansk A Historie A Idræt C

Oldtidskundskab

C

1

Naturvidenskabeligt grundforløb

Derudover bruges 200 timer i studieretningsforløbet på almen studieforberedelse, AT. Her arbejder eleverne

i særlige projektperioder med problemstillinger på tværs af fagene. Forløbet afsluttes med en mundtlig

eksamen i 3.g på baggrund af en synopsis.

Niels Steensens Gymnasium kan du vælge et af følgende 2. fremmedsprog: Spansk A, Kinesisk fortsættersprog

A, Kinesisk begyndersprog A, Tysk fortsætter B og Fransk fortsætter B. Du kan gennem valgfag

opgradere Tysk og Fransk til A-niveau. Du skal vælge mellem et af følgende kunstneriske fag på C-niveau:

Billedkunst, Drama og Mediefag.

Udover disse obligatoriske fag skal hver studieretning indeholde yderligere 8 blokke med fag og niveauer.

Hver blok svarer til et års undervisning.

A-niveau fag

(bruges til at hæve et B-niveau

til A)

A-niveau fag

A-niveau fag

B-niveau fag

(bruges til at hæve et C-niveau

til B)

B-niveau fag

Naturvidenskabeligt fag på

B-niveau

B-niveau fag

C-niveau fag

Naturvidenskabeligt fag på

C-niveau: Naturgeografi,

biologi eller kemi

Naturvidenskabeligt fag på

C-niveau: Naturgeografi,

biologi eller kemi

C-niveau fag

Dvs. at det er disse blokke, der toner den enkelte studieretning. I det følgende ses en beskrivelse af de enkelte

studieretninger med angivelse af de 8 blokke og muligheder for valgfag.

6


Udbud af studieretninger 2012

Det samlede overblik

NR 1. fag 2. fag 3. fag Naturvidenskabelige fag Frie valgfag

1 Matematik A Fysik A Filosofi C Kemi og Biologi

2 Matematik A Kemi B Fysik B Kemi og Biologi

1 A-niveau

1 C-niveau

3 Biologi A Idræt B Matematik B Kemi og Biologi

1 A-niveau

1 C-niveau

4 Samfundsfag A Engelsk A Matematik B Naturgeografi og Biologi 1 C-niveau

5 Kinesisk A Samfundsfag A Matematik B Naturgeografi og Biologi 1 A-niveau

6 Engelsk A Religion B Samfundsfag B Naturgeografi og Biologi

1 A-niveau

1 C-niveau

7 Latin A Græsk A Naturgeografi og Biologi 1 B-niveau

8 Engelsk A Mediefag B Samfundsfag B Naturgeografi og Biologi

1 A-niveau

1 C-niveau

På studieretning 4, 5, 6 og 8 skal der også vælges et naturvidenskabeligt fag på B-niveau.

7


Science og filosofi

Studieretning 1: Matematik A, Fysik A og Filosofi C

A-niveau fag Matematik A Fysik A

B-niveau fag Matematik B Fysik B Kemi B

I denne studieretning behøver du ikke

at vælge valgfag. Du vil dog få mulighed

for at hæve 2. fremmedsprog,

kemi eller engelsk til A-niveau og

således få et ekstra A-niveau fag.

C-niveau fag Biologi C Kemi C Filosofi C

8>

Hvad opdagede Niels Bohr og Einstein, hvilken betydning fik

deres teorier for menneskeheden, og hvorfor er filosofi prikken

over i’et?

Find svar i fysik og matematik, og stil spørgsmål i filosofi. Det handler

i bund og grund om, hvordan vores verden hænger sammen, hvor vi

kommer fra, og hvor vi er på vej hen. Du vil blive trænet i matematisk

tankegang og i at forstå de teoretiske modeller indenfor fysik. I filosofi

møder du logik og moral, som giver de andre fag den ekstra dimension.

Her er nogle af de spørgsmål vi tager op:

WW

Hvorfor betyder universets begyndelse noget for os?

WW

Hvad er verdens mindste byggesten?

WW

Hvor kommer grundstofferne fra? Hvad bestemmer deres egenskaber?

WW

Hvad sker der, når teknologi bruges destruktivt?

WW

Hvad kan man bruge integraler, vektorer og differentialligninger

til?

WW

Hvad har moral og naturvidenskab med hinanden at gøre?

WW

Hvorfor er Einstein verdens mest berømte videnskabsmand?

WW

Er logik filosofiens matematik?

WW

Hvordan ved vi, at vi ved noget?


Har du en forsker i maven?

Du får mulighed for at arbejde som en rigtig forsker, hvor nysgerrigheden

og kreativiteten driver opdagelserne. Du kommer til at

beskæftige dig med eksperimenter, som understøtter teorierne, nogle

udfører vi her på skolen, andre i samarbejde med Niels Bohr Institutet

og DTU. En mulighed kunne være at studere atomer i et af DTU’s kraftigste

mikroskoper, køle en superleder ned til -196 grader eller sidde

ved Niels Bohrs gamle skrivebord og filosofere.

Begyndelsen til naturvidenskab

Studieretningen sigter især mod lange naturvidenskabelige studier på

universiteterne og DTU.

9


Science

Studieretning 2: Matematik A, Kemi B og Fysik B

kA-niveau fag Matematik A Valg A

B-niveau fag Matematik B Kemi B Fysik B

C-niveau fag Biologi C Kemi C

Valg C

(evt. valg B eller A)

Lys og farver, stjerner og galakser, kvarker og sorte huller: er du

nysgerrig efter at finde ud af, hvordan verden omkring dig er bygget

op, og hvordan den kan forklares?

Så er dette studieretningen for dig. Den giver dig værktøjer til at undersøge,

hvordan naturen fungerer, og hvorfor naturvidenskab er spændende.

Studieretningen SCIENCE beskæftiger sig med, hvordan naturvidenskab

kan bruges til at forklare verden omkring os. Fysikken giver fx svar

på, hvor grundstofferne kommer fra. Kemi forklarer deres egenskaber,

og hvordan de reagerer. Matematik bruges som et uundværligt redskab i

begge fag til at opstille modeller og beskrive sammenhænge.

På denne måde spiller de tre studieretningsfag godt sammen, hvilket

giver rig mulighed for at lave tværfaglige projekter. Et eksempel kunne

På denne studieretning skal du vælge to af

følgende valgfag: Fysik A, Kemi A, Engelsk

A, Tysk A, Fransk A, Idræt B, Religion

B, Psykologi C eller Filosofi C (mindst et

A-valg)

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk

A som 2. fremmedsprog bortfalder dit

A-valg (medmindre du ønsker fem

A-niveaufag).

10


være energiproduktion - Hvilke former for energiproduktion og -lagring

kan fremtidens samfund anvende? Solceller, brændselsceller,

vindmøller, solfangere, jordvarme, kernekraft eller er der stadigvæk olie

til kraftværkerne? Her fungerer matematikken, som er et værktøj, der

giver kemikerne og fysikerne mulighed for at opstille sammenhænge,

som kan efterprøves med eksperimenter.

Fremadrettede muligheder

Med denne studieretning har du mulighed for at besøge forskellige

virksomheder som fx Novozymes og møde forskere, som vil orientere

dig om deres nyeste forskning. Har du lyst til at lave forsøg med fx radioaktivitet

eller superledere, vil et besøg på H.C. Ørsted Institutet være

en oplagt mulighed.

Studieretningen sigter især mod lange og mellemlange uddannelser

indenfor naturvidenskab.

11


Biologi og idrætslinjen

Studieretning 3: Biologi A, Idræt B og Matematik B

A-niveau fag Biologi A Valg A

B-niveau fag Biologi B Matematik B Idræt B

C-niveau fag Biologi C Kemi C Valg C

På denne studieretning skal du vælge

to af følgende valgfag: Matematik A,

Engelsk A, Tysk A, Fransk A, Kemi B,

Fysik B, Religion B, Psykologi C eller

Filosofi C (mindst et A-valg)

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk

A som 2. fremmedsprog bortfalder dit

A-valg (medmindre du ønsker fem

A-niveaufag).

Hvordan reagerer kroppen på doping, og hvordan virker den i det

hele taget? Hvordan kan man ændre elitesportsfolk ved hjælp af

genteknologi?

Svarene på disse spørgsmål og mange flere kan du få svar på i denne

studieretning, hvor menneskekroppen og det levende er centrum.

I biologi bliver menneskekroppen brugt som model i en undersøgelse

af de grundlæggende fysiologiske processer, som holder en organisme

i balance og sætter den i stand til at overleve og formere sig. Undervisningen

foregår i en vekslen mellem teori og eksperimenter i laboratoriet

og undersøgelser i naturen.

Idræt arbejder med forskellige idrætsformer og fokus på tekniske og

taktiske færdigheder, samarbejde og betydningen af selvværd. I teoriundervisningen

arbejder du med forskellige trænings- og idrætsformers

betydning for kroppens tilstand og udvikling, og i et større perspektiv

idrættens historie og dens betydning i samfundet.

Matematik er et uundværligt redskab, når man skal beregne og analysere

data fra forsøg, øvelser og test.

Biologi og idræt fletter sig tæt sammen på alle de områder, der handler

om, hvordan kroppen og dens fysiologi fungerer og kan optimeres. Der

er derfor mange muligheder for samarbejde mellem de to fag.

Obligatoriske fag som historie og religion bliver inddraget, når et emne

skal undersøges i en bredere samfundsfaglig eller etisk sammenhæng.

Studieretningen har to faglige studieture i 3.g, hvoraf den ene er en

skitur med idræt.

Denne studieretning er bl.a. for dig, der overvejer lange og mellemlange

uddannelser indenfor sundhed, ernæring og idræt.

12


3.g Idræt B

Elever med Idræt B har mulighed for at deltage i et skikursus i Sverige

eller Norge med deres idrætshold og idrætslærere.

“Turen gik til det kolde Åre i Sverige og varede i 9 dage.

I løbet af disse 9 dage fik alle elever, begyndere som

øvede, mulighed for at prøve grænser med deres skitalent.

Første dag på ski stod i langrendets tegn, hvor

eleverne kunne nyde den svenske natur.

De øvrige dage foregik på de alpine pister, og i løbet

af ugen nåede størstedelen af de deltagende elever at

prøve kræfter med de sorte pister, hvor både fysiske

og mentale grænser blev overvundet. Alt i alt var det

intet mindre end en fantastisk tur, der absolut kan

anbefales til andre elever med idræt på B-niveau.”

Laura og Cecilie

13


Den samfundsfaglige linje

Studieretning 4: Samfundsfag A, Engelsk A, Matematik B

A-niveau fag Samfundsfag A Engelsk A

B-niveau fag

Samfundsfag B

Naturvidenskabeligt

fag B

C-niveau fag Naturgeografi Biologi

Matematik B

Valg C

(evt. B eller A)

På denne studieretning skal du vælge

et af følgende valgfag: Tysk A, Fransk

A, Idræt B, Religion B, Psykologi C eller

Filosofi C. Hvis du vælger Kinesisk

A eller Spansk A som 2. fremmedsprog

bortfalder dit valg.

Desuden skal du vælge biologi, naturgeografi

eller fysik på B-niveau.

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for det samfund,

du er en aktiv del af. Du får samfundsfag på A-niveau. Her

vil du komme til at arbejde med de tre store hovedområder: politik,

økonomi og sociologi.

Du bliver involveret i den demokratiske debat, får indblik i de økonomiske

magtforhold og relationer mellem det danske samfund og det

internationale. Samspillet mellem de tre studieretningsfag, specielt

matematik, giver et godt grundlag for at beskæftige sig med naturvidenskabelige

samfundsforhold, som fx miljødebatten. Kort sagt, samfundsfag

kvalificerer dig til at danne dine egne samfundsmæssige holdninger

på et solidt fagligt grundlag.

Du får også engelsk på A-niveau, hvilket er en afgørende styrke, når

du skal kæmpe dig igennem de tunge, tykke fagbøger på din videre vej

gennem uddannelsessystemet. Du vil lære at udtrykke dig på et sikkert,

flydende engelsk både skriftligt og mundtligt, og du vil støde på mange

forskellige genrer og materialetyper; lige fra Shakespeare til Salinger.

Engelsk er et mangesidet fag, hvor der også er god mulighed for at

arbejde med præcis det, som du brænder for; for eksempel i dit studieretningsprojekt

som skal skrives i 3.g.

Mulighed for udveksling

Der er mulighed for et udvekslingsophold i USA. Læs mere om dette på

side 25.

Samarbejde og fremtid

I den samfundsfaglige studieretning lægges der også vægt på samarbejde

med bl.a. virksomheder, organisationer og forskere i form af

besøg uden for skolen og besøg af disse på skolen.

Denne studieretning sigter mod lange eller mellemlange videregående

uddannelser på CBS og universiteterne.

14^


Hvad er Niels Steensens...

... Gymnasium for en størrelse…

Hvad skal man vælge?

Der findes et hav af forskellige gymnasier, der alle frister med forskellige

emner, bygninger, mennesker, læringsprogrammer og hvad ved jeg.

Man står og skal tage det første skridt på en rejse, som man ved varer de

næste 3 år. 3 år, som skal fyldes med lærdom, mere lærdom og endnu

mere lærdom, men de skal også fyldes med oplevelser, med nye venner,

med gamle venner – det vil være de mest indflydelsesrige år i ens liv

indtil nu, så der skal vælges med både hjerte og hjerne.

At vælge Niels Steensens Gymnasium var for mig at få opfyldt alle disse

krav, jeg havde til et gymnasium. Fagligheden er i højsædet, og det kan

mærkes på de engagerede lærere, som er til stede, og som ser én. Vi skal

alle ud på en rejse, som kan gøre os rede til det voksenliv, som kommer

lige om lidt – men der er også en mulighed for den fordybelse og refleksion,

som også skal til.

Globalisering bruges som et magisk trylleord, som skal hjælpe alle

i denne verden til at komme videre, og på Niels Steensens bliver vi

udfordret – både internt og eksternt. Eleverne kommer fra alle mulige

familier, og vi kommer med hver vores ideer, traditioner og måder at

reflektere på. Vi lærer at samarbejde, at lytte og at finde løsningerne,

som kan være til alles bedste. At sammenholdet og stemningen på vores

lille gymnasium er unik, kan alle blive enige om. Alle hjælper og støtter

hinanden, fordi man kender hver enkel, der går på stedet, og folk

respekterer hinanden. Det giver en tryghed, der resulterer i nogle elever,

der hviler dybt i sig selv og er selvsikre.

Eksternt møder vi både elever fra USA, Polen, Kroatien og Kina, blot

for at nævne nogle lande. Vi mødes på tværs af landegrænser, religioner

og filosofier, og vi lærer at lytte og reflektere over det, vi ser og hører.

Vi besøger disse lande, og derigennem udvides vores egen verden med

nye ideer, nye tanker og nye venner. Udvekslingsprogrammerne giver os

venskaber for livet.

For mig har Niels Steensens samlet hele verden og givet mig en mulighed

for at snuse til det hele, inden jeg tager den endelige beslutning

om, hvad jeg vil bruge mit liv til. Og jeg vil finde det skridt, som giver

mig den første rejse. Ballasten fra skolen, og dens tilgange til at få ny

viden, ruster mig på denne måde til at kunne reflektere over det videre

uddannelsesforløb.

Jeg havde lyst til et gymnasium, der både havde et bredt internationalt

perspektiv, men også gav mig en eftertænksom indsigt. Jeg valgte Niels

Steensens Gymnasium. Et valg, jeg aldrig vil fortryde. Og måske er det

også det rette valg for dig?

Sarah

15


Kinalinjen

Studieretning 5: Kinesisk A, Samfundsfag A og Matematik B

A-niveau fag Kinesisk A Samfundsfag A

B-niveau fag Matematik B Samfundsfag B

Naturvidenskabeligt

fag B

På denne studieretning skal du vælge

et af følgende valgfag: Engelsk A eller

Matematik A

Desuden skal du vælge biologi, fysik

eller naturgeografi på B-niveau.

C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg A

Er du interesseret i sprog og internationale forhold? Har du mod

på at komme tæt på det fremstormende kinesiske samfund, bl.a.

gennem et studieophold på vores partnerskole i Beijing? Tager

du den nye globale udvikling med Kina i centrum alvorligt - Så er

Kinalinjen et godt valg.

Fagene samfundsfag, kinesisk og matematik giver gode muligheder for

fagsamarbejde om mange spændende emner med fokus på sprog, kultur

og samfundsforhold. Studieretningen giver dig en dybere forståelse

for de samfundsmæssige forhold samt de religiøse, filosofiske og traditionelle

værdier, der ligger til grund for de moderne samfund i Østasien

og i verden generelt.

På studieretningen får du lært at

«

kommunikere på kinesisk. Med en

« «

fornuftig indsats, bliver du udrustet og i stand til at føre en samtale

samt læse og skrive ukomplicerede tekster med kinesiske skrifttegn. Du

opnår også et bredt indblik i kinesisk kultur, samfund og økonomi.

Skolen samarbejder med Confucius Institute på Copenhagen Business

School. Gennem dette samarbejde har Niels Steensens Gymnasium fået

Storkøbenhavns eneste Confucius Classroom, som er et projekt, hvor

skolen får tilført ekstra midler og muligheder i forbindelse med vores

kinesiskundervisning. Det betyder bl.a. undervisningsmaterialer og –

udstyr og ekstra gæstelærere fra Kina samt mulighed for udveksling

med vores partnerskole i Beijing.

«

«

Det vil sige, at du allerede i din gymnasietid vil få mulighed for både at

opleve Kina og en kinesisk skole, og måske skabe dig et netværk i Kina,

som du vil få glæde af fremover.

I denne studieretning får du et forspring som global borger. Der ligger

vigtige personlige udviklingsmuligheder for fødderne af dig. Du vil få

16


udvidet din horisont og få større forståelse for dig selv og andre. Du

får opøvet en ”kulturel intelligens,” der er vigtigt karrieremæssigt, men

også en vigtig kompetence til at udvikle verden til gavn for os alle.

Studieretningen sigter mod lange samfundsvidenskabelige og humanistiske

uddannelser på universiteterne og CBS. Ligeledes er du godt rustet

til studier i udlandet.

Kina

NSG har et udvekslingsprogram med The High School Affiliated to

Renmin University i Beijing (RDFZ). Hvis du har kinesisk, kan du

opleve en kinesisk skole og blive indkvarteret hos kinesiske værtsfamilier.

Chinese Bridge-konkurrencen

”Den kinesiske Bro” er en stor international konkurrence i kinesisk

sprog organiseret af Kinas Hanban-Universitet. Der er konkurrencer

i Danmark arrangeret af Confucius Institute(CBS) og Den Kinesiske

Ambassade. Elever fra NSG er også gået videre til den internationale

konkurrence afholdt i Kina.

17


Kulturforståelse

Studieretning 6: Engelsk A, Religion B og Samfundsfag B

A-niveau fag Valg A Engelsk A

B-niveau fag

Samfundsfag B

Naturvidenskabeligt

fag B

Religion B

C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg C

På denne studieretning skal du vælge

to af følgende valgfag: Samfundsfag

A(kræver samtidig valg af matematik

på B-niveau), Tysk A, Fransk A,

Matematik B, Idræt B, Psykologi C

eller Filosofi C (mindst et A-valg)

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk

A som 2. fremmedsprog bortfalder dit

A-valg (medmindre du ønsker fem

A-niveaufag).

Desuden skal du vælge biologi, fysik

eller naturgeografi på B-niveau.

Er den amerikanske drøm kun amerikanernes? Hvordan kan det

være, at nogle menneskers religiøse overbevisning styrker verdensfreden

og andres våbenfabrikanterne? Hvad er et lykkeligt

liv? Sætter imperier og nationalisme stadigvæk den internationale

politiske dagsorden?

Denne studieretning er for dig, der interesserer dig for kulturforståelse,

kulturmøder og de problemstillinger, det kan medføre i en moderne

globaliseret verden. Du kommer til at arbejde med store tænkeres ideer,

der forholder sig til identitet, magt, demokratiopfattelser, samfundskritik,

tro, livsanskuelser og etik både i dansk og international kontekst.

Og samtidig vil du gennem denne studieretning styrke dine engelske

sprogfærdigheder, din kulturelle viden og samfundsmæssige indsigt.

Denne studieretning gør det derfor muligt for dig at kommunikere,

forstå og færdes i en globaliseret verden.

18ü


Studieretningens fagkombination giver rig mulighed for samarbejde

på tværs af fagene. Du kan fx arbejde med civilreligion i USA, hooliganisme

som muligt religiøst fænomen, minoritetsreligion i et vestligt

sekulariseret samfund, de moderne konsekvenser af det britiske imperium

eller etiske problemstillinger som aktiv dødshjælp eller kloning.

Studieretningen sigter mod en bred vifte af lange og mellemlange

videregående uddannelser - fx humanistiske og sproglige fag på universiteterne

og CBS.

19


Klassikerne

Studieretning 7: Latin A og Græsk A

A-niveau fag Græsk A Latin A

B-niveau fag Græsk C og B Valg B Latin B

C-niveau fag Naturgeografi Biologi Latin C

På denne studieretning skal du vælge

et af følgende valgfag: Engelsk A, Tysk

A, Fransk A, Biologi B, Naturgeografi

B, Religion B eller Idræt B

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk

A som 2. fremmedsprog bortfalder dit

A-valg (medmindre du ønsker fem

A-niveaufag).

Hvorfor har mange mennesker i betydningsfulde poster i lande

som USA, Frankrig, Tyskland og England en klassisk sproglig

uddannelse i græsk og latin? Hvad er det, der gør, at man klarer

sig så godt efter gymnasietiden, når man kan græsk og latin?

Når man beskæftiger sig med de klassiske sprog og den antikke

kultur, vil man konstant åbne døre og vinduer ud mod resten af

verden – også den nuværende!

Når man læser græsk og latin, vil man hurtigt opdage, hvor tæt de moderne

europæiske sprog er knyttet sammen. De to fag gør os i stand til

at læse tekster, der har påvirket vores kultur, som den ser ud i dag. De

gør os i stand til at forstå, hvorfor vi taler og tænker, som vi gør. Temaer

vil være demokrati, retorik, drama, filosofi, skyld, skæbne og andre

spændende sager.

På NSG bor vi dejligt tæt på alle de relevante museer (fx Glyptoteket),

Københavns Universitet, som en mulig samarbejdspartner, og de

københavnske teatre. Det udnytter vi selvfølgelig! En studietur til Rom

og Athen er oplagt.

20¨


Kompetencer som klassisksproglig

Hvad er det for kompetencer, man udvikler som klassisksproglig? Både

græsk og latin har fokus på at udvikle ens grammatiske viden. Man

opnår et højt grammatisk niveau og et meget stort ordforråd og evnen

til at se igennem ord, sætninger og tekster, som er avancerede. Man

lærer at tænke meget systematisk og logisk. Det er kompetencer, man

kan udnytte i et hvilket som helst studium og i en hvilken som helst

karriere.

Oplagte studievalg efter gymnasiet er alle de humanistiske fag, bl.a.

historie, arkæologi, kunsthistorie, sprog og sprogvidenskab. Andre muligheder

er teologi, samfundsvidenskab, jura og antropologi.

21


Medier og Journalistik

Studieretning 8: Engelsk A, Mediefag B og Samfundsfag B

A-niveau fag Valg A Engelsk A

B-niveau fag

Samfundsfag B

Naturvidenskabeligt

fag B

Mediefag B

C-niveau fag Naturgeografi Biologi Valg C

På denne studieretning skal du vælge

to af følgende valgfag: Samfundsfag

A(kræver samtidig valg af matematik

på B-niveau), Tysk A, Fransk A,

Matematik B, Idræt B, Psykologi C

eller Filosofi C (mindst et A-valg)

Hvis du vælger Kinesisk A eller Spansk

A som 2. fremmedsprog bortfalder dit

A-valg. (medmindre du ønsker fem

A-niveaufag).

Desuden skal du vælge biologi, fysik

eller naturgeografi på B-niveau.

Er du interesseret i, hvordan mennesker kommunikerer med

hinanden igennem medierne? Har du lyst til at fordybe dig i de

store engelske værker? Kunne du tænke dig at se og lave film?

Så er denne studieretning lige noget for dig.

Denne studieretning har fokus på kommunikationen i den globale

verden, med særlig fokus på de engelsksprogede lande. Du vil lære

at forholde dig kritisk til massemedierne og samtidig se på, hvordan

amerikaniseringen præger den vestlige verden. Eksempelvis anvender

næsten alle film samme skabelon som filmene fra Hollywood.

Når du beskæftiger dig med film på tværs af fagene, vil du i engelsk lære

om den sproglige helhed i filmen. I mediefag vil du beskæftige dig med

filmens virkemidler, og i samfundsfag vil du se på filmens temaer i en

større samfundsfaglig sammenhæng.

22¸


Således opstår der samspil mellem fagene, hvilket muliggør at gå i dybden

med engelsksprogede film eller tekster ved at se på dem fra fagenes

forskellige indgangsvinkler.

På denne studieretning vil du også opleve en lang række aktiviteter

udenfor skolen. Vi vil eksempelvis gå i biografen, besøge medieinstitutioner

som DR og tage i Folketinget.

Derudover har NSG udvekslingsaftaler med amerikanske high schools

i Ohio og Kentucky. Her vil du indgå i den amerikanske hverdag og få

afprøvet dit engelsk.

Denne studieretning sigter mod humanistiske studier på universiteterne,

Journalisthøjskolen, CBS, Filmskolen, samt mange andre uddannelser

som har fokus på medier og mennesker.

23


Retræter på NSG

En pause fra hverdagen er meget værdifuld

“En pause fra hverdagen er meget værdifuld, når man

er blevet træt af den stressende og rutineprægede

hverdag. Retræte samler klassen, og fællesskabet

bliver bedre. Vi får reflekteret over livet, og vurderer

både gode og dårlige sider omkring os selv, hvilket

gør, at man udvikler sig. Man vender altid tilbage

med fornyet energi og et lidt mere afklaret jeg. De nye

faciliteter giver rig mulighed for at have det sjovt, og

samtidig samle klassen. Alt i alt har 3 år med retræte i

Hølkerup givet et godt socialt sammenhold, mulighed

for personlig udvikling og nogle gode minder.”

Maria og Nick efter 3 års gymnasieretræter

Niels Steensens Gymnasium vil vi gerne bidrage til, at eleverne i

højere grad bliver reflekterende. Vi vil godt, uden at være missionerende,

understøtte, at eleverne reflekterer over, hvem de er og hvilke

værdier, de vil lægge til grund for deres liv - og i forlængelse af dette,

hvad de vil bruge deres liv til i fremtiden.

En måde vi arbejder med dette på er bl.a. ved de obligatoriske retræter.

Alle skolens klasser tager hvert år på en to dages tur til et retrætecenter

i Hølkerup i Odsherred. Her får eleverne ro til sammen med deres

kammerater at fordybe sig og reflektere over forskellige emner af relevans

for deres klassetrin fx venskab, kærlighed, fællesskab, konflikter

og fremtidige uddannelsesmuligheder. Skolen har fået meget positive

tilbagemeldinger på disse retræter, som udover at skabe rum for refleksion,

også styrker sammenholdet i klasserne. Derfor er det noget, både

skolen og eleverne prioriter meget højt.

24


Internationale aktiviteter

Med NSG til udlandet

Skoleophold i USA

Gennem en del år har NSG haft frivillige udvekslingsrejser for 2.g til

skoler i Ohio og Kentucky. På udturen besøger eleverne og de medrejsende

NSG-lærere New York i 3 dage, inden rejsen går videre vestpå

til 2 ugers skolegang og oplevelser hos deres amerikanske værtsfamilier.

Global Young Leaders Conference (GYLC)

300 unge fra hele verden mødes til en 10 dages konference, som afholdes

i Washington DC og New York City. Elever fra Niels Steensens

Gymnasium kan deltage i dette enestående møde med unge fra alverdens

lande. Bl.a. besøges FN, USA’s Udenrigsministerium, Verdensbanken

og forskellige ambassader. Deltagelse vil foregå i sommerferien

mellem 2. og 3.g.

“Her støder alverdens forskellige kulturer sammen samtidig

med, at venskaber skabes og udfordringer imødekommes.

Ja, 10 dage senere kommer man hjem uden

stemme, men med en kuffert, der er fyldt med oplevelser.

Synet på én selv er forandret og ens opfattelse af

verden er også forandret. Turen var uforglemmelig og

helt vildt nice.”

Alexandra

Tyskland / Dresden

NSG har et udvekslingsprogram med St. Benno-Gymnasium Dresden.

De danske elever oplever en by i det tidligere DDR. Her finder man nu

bl.a. højteknologisk, miljøvenlig bilproduktion. Ved et genbesøg møder

de tyske elever København og Danmark.

25


Socialpraktik

Hvordan kan du gøre en forskel?

Du kan gøre en forskel allerede nu

Det er en del af skoleforløbet på NSG, at du som 2.g elev skal i socialpraktik

i 20 timer. Det er en enestående chance for i en periode at være

tæt på andre mennesker, mennesker som kan have brug for noget af

det, du kan give dem, mennesker som du måske ellers aldrig ville have

mødt og mennesker hvis livsvilkår du måske ellers aldrig havde stiftet

bekendtskab med. Du kan fx hjælpe flygtningebørn med lektier, hjælpe

til i et suppekøkken for hjemløse eller være besøgsven på et plejehjem.

Socialpraktik i Lourdes, Frankrig

Socialpraktik kan også udføres som medhjælper på den nordiske valfart

til den katolske valfartsby Lourdes i Pyrenæerne.

“Inden vi tog til Lourdes i Frankrig, havde vi fået at

vide, at vores opgave var at hjælpe og passe ældre

mennesker. Jeg tænkte i første omgang, at det ville

blive en meget lang uge. Men fordi alle de folk, vi

mødte på turen, var åbne, rare, omsorgsfulde og glade,

gjorde det denne tur til en helt speciel oplevelse, som

jeg vil se tilbage på med positive øjne.

Vores “arbejde” begyndte ofte tidligt om morgenen og

sluttede om aftenen, men der var mange pauser

undervejs, hvor der var tid til selv at gå på opdagelse i

Frankrig.”

Sophie

26


NSG-Show

En del af et større fælleskab

Vær en del af noget, der er større end dig selv

En af årets store begivenheder, er skolens opsætning af NSG-Showet.

Eleverne er med fra starten. De er med til at skrive manuskriptet, arrangere

scenografien, lave koreografien, kostumer, kulisser, hår og sminke

– støttet af skolens lærere, men frem for alt af elevernes egen entusiasme

og engagement.

Mange forskellige klassetrin

NSG-Showet er for alle interesserede elever på tværs af klasser og klassetrin.

Alle arbejder sammen for at skabe et pragtstykke af en forestilling,

der kun overgås af næste års opsætning. Det er populært at være

med til at lave NSG-Showet; en meget stor del af skolens elever deltager

enten på eller bag scenen.

I år spiller vi musicalen ”Mordet på Norma Grace”, der finder sted på et

teater på Broadway i New York i slutningen af 1940’erne. Der er mere

end 100 medvirkende elever, og musikken er skrevet af Cole Porter. En

af skolens lærere, Annelouiise Abegg, har i år skrevet og - i samarbejde

med eleverne - instrueret stykket.

Vil du være med til at lave musicalteater, får du muligheden, når du

deltager i NSG-Showet på Niels Steensens Gymnasium.

27


Niels Steensens Gymnasium drives på katolsk grundlag.

Dermed danner katolsk tro i teori og praksis

skolens naturlige rammer. På vor skole finder den

sit udtryk i den ignatianske pædagogik og tradition.

Således indgår skolen i jesuiterskolernes historie og

udvikling.

Niels Steensens Gymnasium

Studieretningsfolder 2012

Redaktion:

WW

Rektor Lise Baadsgaard Jepsen

WW

Elisabeth Kossmann

WW

Ann Mikkelsen

WW

Peter Togsverd

Layout:

WW

Tryk:

WW

Henrik Delfer

Universaltrykkeriet A/S

Niels Steensens Gymnasium

Sankt Kjelds Gade 3

DK- 2100 København Ø

Danmark

Telefon: +45 39 16 23 40

E-mail: nsg@nsg.dk

Web: http://www.nsg.dk/

More magazines by this user
Similar magazines