Betjeningsvejledning - Roccat

roccat.org

Betjeningsvejledning - Roccat

Betjeningsvejledning

IMPORTANT

DOCUMENT

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Indhold

Ansvarsgrænser

Sikkerhedshenvisninger

Indledning

Leveringsomfang

Systemforudsætninger

Tilslutning

Installation under Windows ®

Game Mode/Num Pad Mode

Konfigurationsmenu

Main Control (Hovedmenu)

Macro Manager

Game Profiles

Enable/Disable Keys

Reset to default

Update

Garanti/Support

3

3

4

5

5

5

5

5

6

6

8

11

12

12

12

12

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Ansvarsgrænser

ROCCAT GmbH er i intet tilfælde ansvarlig for skader på eller tab af ejendom, tab af fortjeneste,

omkostninger for reservedele, udgifter for ubehageligheder på grund af arbejdsafbrydelser eller andre

skader. Under ingen omstændighed kan der fremsættes krav som overstiger produktets købspris.

sikkerhedshenvisninger

Afhjælp af fejl/reparationer

Du må ikke selv vedligeholde eller reparere

enheden. Alle vedligeholdelsesarbejder skal

gennemføres af specialister. Enheden må ikke

forandres. På den måde bortfalder garantien.

Fugtighed/varmekilder

Tastaturet må kun bruges i tørre og lukkede rum.

Enheden bør aldrig bruges i nærheden af vand og

skal holdes fjern fra fugtighed, dryppende eller

sprøjtende væsker for at undgå skader.

Fysiske lidelser

Nogle specialister hævder, at anvendelsen og

håndteringen af et tastatur kan føre til fysiske

problemer på hænderne, håndleddene, arme,

nakken og/eller ryggen. Hvis du har smerter,

følelsesløshed eller svaghed disse steder, bør du

venligst kontakte en speciallæge.

Bortskaffelse

Mærkningen på produktet, hhv. på den

tilhørende dokumentation angiver, at produktet

ikke må bortskaffes sammen med normal

husholdningsaffald. Enheden skal bortskaffes

separat fra andet affald for ikke at skade

miljøet, hhv. menneskernes sundhed på grund af

ukontrolleret bortskaffelse af affald. Enheden bør

recycles for at fremme genbrugen af ressourcer.

Private brugere bør kontakte forhandleren eller

de ansvarlige myndigheder for at finde ud af,

hvordan enheden kan bortskaffes på en miljøvenlig

måde. Industrielle brugere bør henvende

sig til leverandøren og læse betingelserne

i købekontrakten. Dette produkt må ikke

bortskaffes sammen med andet industrielt affald.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Indledning

Velkommen hos ROCCAT Arvo

Tillykke! Du har købt ROCCAT Arvo Compact

Gaming Keyboard, det mindste og mest

innovative gaming tastatur på markedet. Det

blev udviklet af produktdesignere med mange

års spilleerfaring og sørger for at du for en

bedre oversigt på dit skrivebord og i spillet og

du kan reagere hurtigere og mere fleksibelt

end hidtil.

Takke være den ringe størrelse kræver Arvo

kun ringe plads og du har tilstrækkelig plads

til musebevægelser og individuelle spillemåder.

Specielt num-pad-gamer profiterer af, at man kan

sætte tastaturet tværs på skrivebordet uden at

den truer at falde ned.

Udgående fra et standard tastatur-layout er

tasternes højde, anslag og arrangement nøjagtigt

tilpasset til spillernes behov. På grund af de flade

taster og deres tydelige trykpunkt, er Arvo perfekt

til præcis gaming.

Desuden handler det sig om det første og eneste

tastatur som endeligt indrømmer en større

rolle til tommelfingeren end bare at trykke på

mellemrumstasten. Tre frit programmerbare

makrotaster ligger nu i optimal afstand til

tommelfingeren. På den måde kan makroer

hurtigt aktiveres mens tommelfingertasternes

(thumbsters) optimale trykpunkt forhindrer en

utilsigtet tryk på tasterne.

Men i gaming mode står der to yderligere

makrotaster til rådighed. I denne modus har det

numeriske tastatur gaming funktioner. Det har blå

oplyste piletaster og på piletasternes side er der

to yderligere, programmerbare makrotaster.

Andre taster, f.eks. Caps-Lock- eller Windowstasten

som ofte generer under spillet, kan hurtigt

og nemt deaktiveres.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Leveringsomfang / Systemforudsætninger

• ROCCAT Arvo Compact Gaming Keyboard

• Inari Case Mission Book med ROCCAT ID kort

• Arvo driver-CD inklusive brugervejledning

(pdf-format)

• Quick Install Guide

• Windows ® XP/Windows Vista ®

• ledigt USB 1.1 interface

• CD-ROM drev

Bemærk: Softwaren til ROCCAT Arvo Compact Gaming Keyboard består af driveren og en firmware.

Kontroller regelmæssigt i faneblad „Update“, om nye drivere er tilgængelige.

Tilslutning

Slå tastaturfødderne på tastaturets bund ud og sæt tastaturet på en plan overflade. Forbind USB-stikket

med et ledigt USB-interface på din computer. Windows ® genkender ROCCAT Arvo automatisk.

Installation under Windows ® XP/Vista ®

Læg den medleverede CD i dit CD-ROM-drev og dobbeltklik på „setup.exe“. Følg anvisningerne på

skærmen. Hvis Windows-Logo-Test mislykkes, klik på „Fortsæt installationen“.

Bemærk: Driveren afinstallerer automatisk ældre ROCCAT driver versioner. Det kan derfor vare et

stykke tid inden driveren er installeret og klar til brug.

Genstart din computer efter afslutning af installationen.

I højre taskbar vises nu ROCCAT symbolet. Hvis du klikker på symbolet med højre museknap, når du frem

til ROCCAT Arvo konfigurationsmenuen.

Game Mode vs. Num Pad Mode

Arvo har et dobbelt programmeret taltastatur.

Hvis øverst til højre på tastaturet Mode Switch

LED lyser, er det i Num Pad modus und du kan

bruge taltasturet på almindelig måde. Hvis du

nu trykker på Mode Switch, slukkes LED. Nu

oplyses piletasterne og makrotasterne 4 og 5 er

tilgængelige.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Konfigurationsmenu

Du kan enten åbne konfigurationsmenuen til Arvo

Keyboard via Start > Programmer > ROCCAT

> Arvo Keyboard > Arvo Driver, eller via et

dobbeltklik på ROCCAT symbolet i højre taskbar.

Bemærk venligst, at hvert installeret ROCCAT

produkt har et eget ROCCAT logo i værktøjslinjen.

Vis navnet på det pågældende produkt ved at køre

med musen over symbolet. På den måde kan du

skelne mellem driverne.

Main Control (hovedmenu)

Ved hjælp af „Macro & Shortcut Assignment“ kan du programmere de 3 thumbster-taster og i gamings

modus også begge makrotaster på „Num Pad“ med individuelle funktioner.

Udvælg fra rullemenuen til den pågældende tast de funktioner, som du ønsker at knytte til tasten.

Bemærk: Så snart du har foretaget indstillinger, bør du overføre funktionen til tastaturet via

knappen „Apply“ uden at afslutte ROCCAT menuen. Bemærk, at det kan vare nogle få sekunder inden

informationerne overføres til tastaturet.

Hvis du er færdig med indstillingerne klikker du på „Ok“. Med „Cancel“ kan du afslutte

konfigurationsmenuen.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Main Control (hovedmenu)

Assign a timer

Ved hjælp af denne option kan du programmere en

tast med en nedtællingsfunktion så du ikke mister

bestemte hændelser i spillet (f.eks. Quad Damage,

effekten af trylleformler etc). Døb nedtællingen

(countdown) og definer hvor mange sekunder den

skal vare. Gem så indstillingerne med „Apply“.

Så snart du trykker på den tilsvarende tast,

får du meddelelsen „Timer activated“. Hvis der

kun er ti sekunder til afslutning af nedtællingen

(countdown), hører du stemmen igen („ten“).

De sidste fem sekunder tælles højt: „Five – four

– three – two – one – go!“

Du kan programmere en yderligere tast med

„Stop timer“ og på den måde afbryde nedtællingen

(countdown) via et tasttryk.

Assign a shortcut

Med „Assign a shortcut“ knytter du en genvej til

den udvalgte tast. Du kan kombinere Crtl-, Shift-

, Alt- og Windows-tasten med en valgfri tast og

knytte den til en tast. På den måde trykker du så

kun på en tast i stedet for Alt+Ctrl+Del hvis du

henter din Taskmanager.

Med „Assign a shortcut“ kan du også erstatte en

tast med en anden tast. Udvælg hertil „None“ og

tryk på den tast du ønsker at „flytte“. På den måde

kan du f.eks. knytte en tast som du skal bruge

under spillet, men som ligger for langt væk, til en

let tilgængelig makrotast.

Til Multimedia funktioner

• Open player (Åbn player)

• Pre track (Afspil den forudgående fil)

• Next track (Afspil den næste fil)

• Play/Pause (Afspil/Pause)

• Stop

• Mute (Dæmpe)

• Volume up (Forøg lydstyrken)

• Volume down (Reducer lydstyrken)

• Select player (Udvælg player)

Til Internet Explorer

• Search (Søg)

• Home (Startside)

• Back (Tilbage)

• Forward (Frem)

• Stop

• Refresh (Opdater)

• Favorites (Favoritter)

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


Main Control (hovedmenu)

Deactivate

Hvis du udvælger „Deactivate“ til en tast, har

tasten ikke længere en funktion.

Assign Macro

Ved hjælp af „Assign Macro“ kan du til hver tast

selvfølgeligt også knytte en egen programmeret

makro. Brug hertil Macro Manager.

MACRO MANAGER

Udvælg faneblad „Main Control“ for at nå frem

til Macro Manager. Klik så på den tast du

ønsker at programmere/tilknytte og udvælg så

punkt „Assign Macro“. Med funktionen „Create

New Macro“ i rullemenuen når du direkte frem

til Macro Manager.

Macro Manager har tre felter. Til venstre kan du

udvælge, tilføje eller slette et makro-sæt eller en

enkelt makro (Macro Select). I det midterste felt,

„Macro Basic Editor“, vises taststrengen. I højre

vindue er Start, hhv. Stop knappen (Start Record).

Du skal første oprette et makro-sæt for at skrive

en makro. Et makro-sæt er en gruppe som består

af flere enkelte makroer. Sættet giver en bedre

oversigt over dine enkelte makroer. Du kan kun

knytte en enkelt makro til en tast, ikke et helt

sæt.

Bemærk: Ved et tryk på tasten gennemføres

to handlinger: Trykke og give slip for tasten.

Taststrengen Alt+Ctrl+t består af 6 handlinger.

Oprette en makro (Basic Editor)

Trin 1:

Klik på den øverste linje i venstre vindue. I den

følgende rullemenu kan du tilføje et makro-sæt

(Add Macro Set) eller slette et sæt (Delete Macro

Set). Klik på Tilføj makro-sæt.

Trin 2:

Døb dit makro-sæt. For at få en bedre oversigt

bør du døbe dit sæt med et overbegreb af

aktionerne i spillet. For eksempel kan du døbe det

„Magiker Buffs“ eller „Våbenkammer“.

Trin 3:

Hvis du klikker på „New“ forneden af venstre

vindue, kan du døbe den enkelte makro, f.eks.

„Arkan-Rotation“ eller „Skarpskytte gevær“.

Bekræft navnet med return-tasten.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


MACRO MANAGER

Trin 4:

Nu kan du indtaste en makro. Klik hertil på

„Start Record“-knappen i højre vindue. Indtast

taststrengen som du skal bruge til en bestemt

handling i spillet.

Under record-knappen finder du funktionen

„Record delays between key commands“. Med

denne funktion kan du fastlægge hvor længe en

tast skal trykkes. Med denne funktion kan man

f.eks. oprette en makro som sørger for, at en

bestemt figur i spillet først udfører en handling

efter en fastlagt tidsperiode.

Trin 5:

Klik på „Stop Record“ hvis du har indtastet din

taststreng via tastaturet. Nu kan du enten tilføje

en yderligere makro i dit oprettede makro-sæt

eller oprette et nyt makro-sæt.

Klik på OK hvis du er færdig. Makroen er nu

tilgængeligt for hver af de 5 taster. Knyt makroen

til en tast. Klik hertil i vinduet „Button Assignment“

på den tast som du ønsker at udføre makroen

med og udvælg funktionen „Assign Macro“ i

rullemenuen. Nu vises alle oprettede makro-sæt

som du kan bruge til at udvælge de tilsvarende

enkelte makroer.

Bemærk: Hvis du har redigeret en eksisterende

makro skal du igen knytte den til en bestemt

tast.

Trin 6:

Via knappen „Apply“ overfører du funktionen til

tastaturet uden at afslutte ROCCAT menuen.

Bemærk, at det kan vare nogle få sekunder inden

informationerne overføres til tastaturet.

Du kan nu gemme indstillingerne under en af de 5

profiler. Hvis du døber profilerne med navnene af

spillene, spillere eller programmerne, har du en

bedre oversigt.

Bemærk: En aktiv makro kan til ethvert

tidspunkt afsluttes hvis du igen klikker på

tasten.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT


MACRO MANAGER

Integrerede museklik

En yderligere specialitet af ROCCAT driveren er,

at man senere kan redigere makroer.

Udvælg hertil i „Macro Basic Manager“ det

tastkommando før eller efter hvilket du ønsker at

tilføje en handling. Med højre museklik kan du åbne

et vindue med forskellige funktioner:

Start Record before: Start makro-registreringen

før den udvalgte handling.

Start Record after: Start makro-registreringen

efter den udvalgte handling.

Insert Delay: Forlæng eller forkort tidsperioden

mellem to kommandoer manuelt.

Edit Delay: Her kan du manuelt forlænge eller

forkorte tidsperioden. Du kan indtaste den

ønskede tid uden „ms“ (millisekunder).

Bemærk: Nogle spil kan ikke registrere for

korte tidsforsinkelser.

Delete: Slet det udvalgte trin fra makroens

taststreng

Skift til den avancerede editor

(Switch to advanced editor)

Under det midterste vindue kan man direkte

og manuelt ændre tidsafstanden til den enkelte

taster fra en makro. Enkelte blå bjælker viser

handlingstiden fra den pågældende tast. Foruden

tidsperioden kan du her også ændre positionen

af den trykte tast. Den programmerede tidslinje

er i millisekund-området: (0,05 / 0,10 / 0,15 …

sekunder).

For mere præcision kan du ændre visningens

tidsskala. Via plusknappen overfor vinduet kan

du zoome ind i skalaen og foretage en nøjagtig

indstilling af tidsværdierne. Desuden kan du slette

eller tilføje enkelte makroer. Klik hertil på et sted

i makrolisten hvor du ønsker at tilføje en makro

og klik så på „Add“ (tilføj). Klik på en tast og så

på „Del“ (slette), his du ønsker at slette en tast.

Bekræft ved at klikke på „OK“.

Du kan også slette et helt makro-sæt. Udvælg

hertil „Delete Macro Set“ i rullemenuen. Også her

skal du bekræfte sletningen af sættet og dermed

alle tilknyttede makroer med „OK“.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT

10


GAME PROFILES

Oprette/gemme en profil

Opret via „Create a profile“ en af fem profiler.

Du kan f.eks. gemme alle tast-tilknytninger

og makroer i en profil. Siden forskellige

tastaturtilknytninger er praktiske til forskellige

programmer, kan du knytte en speciel

programmering til hvert program/spil.

Efter du har knyttet alle ønskede makroer til de

forskellige taster via Macro Manager, gemmer

du indstillingerne. Det er praktisk hvis du døber

programmet eller spillet for hvilket du har

foretaget indstillingerne. Du kan så også knytte

indstillingerne til programmets eller spillets exefil

idet du indtaster den tilsvarende sti mens du

gemmer profilen.

Bemærk: Hvis du har knyttet et spil eller

et program til en profil, skifter tastaturet

automatisk til den tilsvarende profil så snart du

starter programmet eller spillet.

Load Profile

Du kan også gemme flere end 5 profiler på

harddisken og indlæse dem som dine profiler 1-5.

Du kan f.eks. gemme ældre profiler eller indlæse

profiler fra dine vender og bruge dem med dit

tastatur.

Edit Profile

Rediger her navnene og tilknytningerne af den

udvalgte profil. Brug tilknytningen så tastaturet

automatisk genkender det program, for hvilket du

har programmeret specielle tastaturindstillinger

eller makroer.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT

11


Enable/Disable Keys

Med denne funktion kan du deaktivere de taster,

som man ofte trykker utilsigtet under spillet. Fjern

afkrydsningen fra den tilsvarende boks hvis tasten

skal være uden funktion. Følgende taster kan

udvælges:

Left Windows Key:

Right Windows Key:

Application Key:

Caps Lock Key:

Tab Key:

Venstre Windows-tast

Højre Windows-tast

Kontekst-/menutast

Tast til låsning af store

bogstaver

Tabulatortast

DRIVER RESET TO DEFAULT

Denne funktioner sætter tastaturet tilbage til

fabriksindstillingen. Alle profiler, makroer og

indstillinger, som blev gemt på tastaturet, slettes.

Bemærk: Du kan også sætte Arvo manuelt

tilbage til fabriksindstillingen idet du samtidigt

trykker F1 og F4 mens du tilslutter tastaturet til

et USB-interface.

UPDATE

Opgrader dit ROCCAT Arvo Compact Gaming

Keyboard til ethvert tidspunkt. Via et klik på

„Check for Updates“ kan du kontrollere, om ny

software til tastaturet er tilgængeligt.

Bemærk: Så snart du installerer nye drivere på

din computer, sættes alle tastaturindstillinger

tilbage. Makroer, som du har gemt på

harddisken, slettes ikke men skal igen knyttes til

makrotasterne.

Garanti/Support

For ROCCAT Arvo Compact Gaming Keyboard

giver vi fra købsdatoen et to (2) års garanti på

forarbejdningen og alle integrerede komponenter.

Hvis du har brug for hjælp, send os en e-mail.

Vores support-team understøtter dig gerne

med alle tekniske spørgsmål. Send din e-mail til:

support@roccat.org

Bemærk: Hvert ROCCAT hardware produkt

kommer med et ROCCAT ID kort. Med

nummeret på kortet for du adgang til vores

online insider-område ROCCAT World og

dermed også adgang til mange værdifulde progamer-infoer,

fantastiske server-rabatter og

konkurrencer.

WWW.ROCCAT.ORG / SUPPORT

12

More magazines by this user
Similar magazines