Undervisningsbeskrivelse - Københavns Tekniske Skole

kts.dk

Undervisningsbeskrivelse - Københavns Tekniske Skole

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Maj-juni, 2011-2013

Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole)

Uddannelse

Htx

Fag og niveau Idehistorie B (som overbygning på Teknologihistorie C)

Lærer(e)

Hold

Per Bjørck Fabricius, Anders Munk Jensen

Valgfagshold 3g

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Titel 6

Titel 7

Titel 8

Titel 9

Titel 10

Titel 11

Titel 12

Titel 13

Titel 14

Titel 15

Titel 16

INTRODUKTION

TEKNOLOGIENS HISTORIE

DEN NATURVIDENSKABELIGE REVOLUTION

DEN INDUSTRIELLE REVOLUTION

CASEHISTORIER – DET 19. OG 20. ÅRHUNDREDE

TEKNOLOGI OG ETIK

AFSLUTNING OG REPETITION (TEKNOLOGIHISTORIE)

INTRODUKTION TIL IDEHISTORIE

ANTIKKEN

MIDDELALDER OG RENÆSSANCE

RATIONALISME OG EMPIRISME

VIDENSKABSTEORI

POLITISK IDEHISTORIE

KUNST OG ÆSTETIK

ETIK OG MENNESKESYN

REPETITION OG EKSAMEN

Side 1 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 1

Indhold

INTRODUKTION

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Almen studieforberedelse [Mogens Hansen (red.)/Gyldendal/2007] s. 161-170

Hvad er Teknologihistorie? [Anders Munk Jensen/HTX Vibenhus/2010 (eget notat)]

Kernestof:

Teknologihistorie som disciplin

Analysemodeller (Tre-kassemodellen mv.)

Teknologihistoriske tilgange

o Internalisme, eksternalisme og kontekstualisme

Myter om den teknologiske udvikling

Teknologisk determinisme

Store tekniske systemer (STS)

Supplerende materiale:

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

1 uge (ca. 3 lektioner)

Indfaldsvinker:

Filosofisk

Kompetencer og indhold:

Overblik

Eleverne introduceres til fagets område, målsætninger og grundlæggende

metodiske tilgange og begreber (se ovenstående liste under kernestof)

Klasseundervisning, læreroplæg

Retur til forside

Side 2 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 2

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

TEKNOLOGIENS HISTORIE

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Teknologihistorie [Meyhoff og Mouritsen/Systime/2005] s. 22-66

Kernestof:

Oldtid

Romerriget

Middelalder

Renæssance

Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode

Oplysningstiden

Supplerende materiale:

Belejringsmaskiner [Politikens bog om Korstogene/Kurt Villads Jensen/Politikens

forlag/2005]

Earth investigated – Roman technology [National Geographic Channel] Film

Middelalderens mekaniske apparater til krigsbrug [Peter Vemming Hansen/Middelaldercentret

– Nykøbing F./2008] s. 5-14

Skruen uden ende [Nielsen, Nielsen og Jensen/Teknisk Forlag/1996] s. 57-76 og

83-92

Sten er magt [Andersen/Erhvervsskolernes Forlag/2008] s. 5-17 og 30

6 uger (ca. 15 lektioner)

Indfaldsvinker:

Filosofisk/Samfundsfaglig/Teknisk

Kompetencer og indhold:

Overblik/Redegøre /Analysere / Sammenligne

Forløbet giver et generelt overblik over den historiske og teknologiske

udvikling – bl.a. med fokus på periodekendskab (og inddeling)

Der drages paralleller mellem udviklingen i Europa og Kina

Som en del af forløbet afholdes elevfremlæggelser indenfor emnerne:

o Den romerske vandforsyning

o Landbrugsrevolutionen

o Ny energiteknik

o Bogtrykkerkunsten

o Minedrift og metallurgi

o Det sejlende fort

o Middelalderlige krigsmaskiner

I forbindelse med fremlæggelserne anvendes Powerpoint

Udover en evaluering og diskussion af det faglige indhold sættes fokus på

kildeangivelser og præsentation

Der stilles en skriftlig opgave (periodeprojekt) indenfor emnet

Klasseundervisning, gruppearbejde, elevfremlæggelser

Side 3 af 17


Retur til forside

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 3

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

DEN NATURVIDENSKABELIGE REVOLUTION

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Politikens verdenshistorie [Sven Skovmand/Politikens Forlag/2009] s. 203-205

Kernestof:

Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode

Supplerende materiale:

Den bevægede jord [Lars Becker-Larsen/2009] Film

2 uge (ca. 6 lektioner)

Indfaldsvinker:

Filosofisk/Samfundsfaglig

Kompetencer og indhold:

Analysere/Sammenligne/Vurdere

Med udgangspunkt i filmen Den bevægede jord diskuteres problematikken

omkring det nye verdensbillede og centrale personer som Kopernikus,

Kepler, Brahe, Galilei og Newton

Fokus på astronomisk instrumentering samt forholdet mellem videnskab

og religion

Klasseundervisning, læreroplæg, der arbejdes med notater og arbejdsspørgsmål til

filmen som afleveres elektronisk

Retur til forside

Side 4 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 4

Indhold

DEN INDUSTRIELLE REVOLUTION

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Opfindere og pionerer – fra Gutenberg til Gates [Anders Kristian Krogager Andersen

(red.)/Aschehoug/2005] s. 112-118

Skruen uden ende [Nielsen, Nielsen og Jensen/Teknisk Forlag/1991] s. 57-109 og

208-213

Kernestof:

Den industrielle revolution

Supplerende materiale:

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

6 uger (ca. 18 lektioner)

Indfaldsvinker:

Samfundsfaglig/Teknisk

Kompetencer og indhold:

Redegøre /Analysere/Sammenligne/Vurdere

I forløbet diskuteres hovedtræk ved den industrielle revolution med udgangspunkt

i en række centrale emner

Der drages paralleller tilbage til tidligere diskussioner omkring den teknologiske

udvikling i bl.a. Romerriget

Desuden diskuteres de særlige vilkår, der gjorde sig gældende i England

samt flaskehalsproblematikker og reaktioner på nye teknologier

(maskinstomere)

Som en del af forløbet afholdes elevfremlæggelser indenfor emnerne:

o Den engelske tekstilindustri

o Hvorfor lige England?

o Dampmaskinen

o Jern og stål

o Transportsektorens udvikling

o Det amerikanske system

o Richard Gatling og maskingeværet

I forbindelse med fremlæggelserne anvendes Powerpoint

Klasseundervisning, gruppearbejde, elevfremlæggelser

Retur til forside

Side 5 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 5

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

CASEHISTORIER – DET 19. OG 20. ÅRHUNDREDE

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Skruen uden ende [Nielsen, Nielsen og Jensen/Nyt Teknisk Forlag/2008] s. 201-265,

295-325, 351-373, 431-458 og 515-533

Teknologihistorie [Meyhoff og Mouritsen/Systime/2005] s. 173-184

Store tekniska system – en introduktion till forskningsfältet (Jana Summerton) i Den

konstruerade världen [Blomquist og Kaijser (red.)/Stockholm/1998] Oversat, bearbejdet

og forkortet af Søren Lundsgaard, 2003

Kernestof:

Industrisamfundet

Det 20. århundrede

Supplerende materiale:

8 uger (ca. 24 lektioner)

Indfaldsvinker:

Samfundsfaglig/Teknisk/Filosofisk

Kompetencer og indhold:

Analysere/Sammenligne/Vurdere

I forløbet indgår et mindre tema om ’Teknologi og konkurrence’ samt en

videre introduktion til Thomas P. Hughes ’faser’ og ’store tekniske systemer’

Der afholdes elevoplæg indenfor emnerne:

o Elektrisk kommunikation

o Samfundets elektrificering

o Ford og masseproduktion

o Atombomben og Manhattan Projektet

o Computerteknologi

o Internettet

Den afsluttende opgave stilles med udgangspunkt i ovenstående emner,

dog uden sammenfald imellem emnet for elevoplægget og opgaven

Klasseundervisning, elevoplæg

Retur til forside

Side 6 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 6

Indhold

TEKNOLOGI OG ETIK

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Teknologifilosofi [Kierkegaard/Systime/2005] s. 37-64

Eksistens og ansvar – praktisk filosofi, [Jimmy Zander Hagen, Nordisk forlag/1999],

s.31-54

Eisenhowers afskedstale, 1961 i USA i det 20. århundrede [Henriksen/Gyldendal/2002]

s. 87-88

Kernestof:

Det moderne samfund

Supplerende materiale:

Moderne Tider [Charlie Chaplin/1936] Film, uddrag

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

4 uge (ca. 15 lektioner)

Indfaldsvinker:

Filosofisk/Samfundsfaglig

Kompetencer og indhold:

Analysere/Sammenligne/Vurdere

Der introduceres til centrale etiske og moralfilosofiske positioner (nytteetik

og pligtetik), teknologioptimisme og –pessimisme, teknologisk determinisme,

medicinsk etik og dyreetik, transhumanisme, Hans Jonas’ forsigtighedsprincip

samt Peter Kemps bud på en teknologietik

Klasseundervisning, læreroplæg

Retur til forside

Side 7 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 7

Indhold

AFSLUTNING OG REPETITION (TEKNOLOGIHISTORIE)

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Kernestof:

Supplerende materiale:

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

3 uger (ca. 9 lektioner)

Indfaldsvinker:

Filosofisk/Samfundsfaglig/Teknisk

Kompetencer og indhold:

Overblik/Redegøre /Analysere/Sammenligne/Vurdere

Der arbejdes med repetition af de tidligere forløb med fokus på væsentlige

teknologier, personer, problemstillinger og teoretiske begreber

Desuden diskuteres eksamensformen

Klasseundervisning, læreroplæg

Retur til forside

Side 8 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 8

Indhold

INTRODUKTION TIL IDEHISTORIE

Anvendt litteratur:

Faglige mål og kernestof [Anders Munk Jensen/2010(eget notat)]

Hvad i alverden skete der? [Christopher Lloyd/Politikens Forlag/2009] s. 384

Politologiske studier [Hans-Jørgen Schanz/Institut for Statskundskab, Århus Universitet/Årgang

6, nr. 1/Maj/2003] s. 5-7

Oplysningstiden – da det moderne tog form [Jørgen Olsen/Systime/2004] s. 25-28

SENAT-metoden [Ole Frehr/2004: Omskrevet fra Menneske, samfund, natur/Fink,

Pedersen og Thomassen/Gyldendal/2004]

Kernestof:

Faglig identitet og grundlæggende metode

Supplerende materiale:

Tankens Magt: Idehistorie [RUC.dk/2010] Internetkilde:

http://www.ruc.dk/cuid/tankensmagt/idehistorie/

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

2 uger (ca. 6 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Erkendelse, videnskaber og teknologi

Æstetik, kunst og design

Samfund, politik og økonomi

Etik og eksistens

Tro og rationalitet

Kompetencer og indhold:

Kendskab til idéhistorisk metode, faglig identitet og historie

Der introduceres til fagets oprindelse, historie og tradition med udgangspunkt

i Schanz-teksten samt et interview med Peter C. Kjærgaard fra Århus

Universitet

Endvidere arbejdes med SENAT-metoden i forbindelse med læsning af

svære tekster (særligt filosofiske), eksemplificeret ved læsning af Immanuel

Kant Besvarelse af spørgsmålet: Hvad er oplysning?

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde

Retur til forside

Side 9 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 9

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

Retur til forside

ANTIKKEN

Anvendt litteratur:

Den første filosofi [Astrid Holm/Systime/1999] s. 10-13, 36-44 og 51-53

Filosofi – fra antikken til vor tid [Keld B. Jessen (red.)/Systime/2007] s. 11-26 og

40-49

Moralen og dens begrundelse [Bjarne Troelsen/Systime/1997] s. 17-20

Kernestof:

Oldtiden (Antikken)

Supplerende materiale:

The Matrix [Larry & Andy Wachowski/1999] Film

7 uger (ca. 21 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Erkendelse, videnskaber og teknologi

Samfund, politik og økonomi

Tro og rationalitet

Kompetencer og indhold:

1. udvise kendskab til udviklingen af centrale ideer, teknologiformer og

livsvilkår i forskellige epoker og kulturer

2. redegøre for afgørende idehistoriske konflikter i forskellige perioder

3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og

teknologiformernes udvikling

6. analysere konkrete idehistoriske og teknologiteoretiske problemstillinger

Eleverne introduceres til den tidlige græske filosofiske tradition (oplæg

om det græske mirakel) gennem udvalgte tekstuddrag

Fokus på læsning af Platons Hulelignelse og Faidros samt en diskussion

af modsætningerne mellem Platon og Aristoteles

Som supplerende materiale anvendes filmen The Matrix, hvis filosofiske

indhold diskuteres på klassen

I forlængelse af forløbet udleveres en skriftlig opgave

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde

Side 10 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 10

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

Retur til forside

MIDDELALDER OG RENÆSSANCE

Anvendt litteratur:

Filosofi – fra antikken til vor tid [Keld B. Jessen (red.)/Systime/2007] s. 58-88

Skruen uden ende [Nielsen, Nielsen og Siggaard/Nyt Teknisk Forlag/2005] s. 57-60,

76-81

Renæssancen – da mennesket kom i centrum [Kim Beck Danielsen og Sanne Stenmann

Knudsen/Systime/2005] s. 23-24

Kernestof:

Oldtiden

Middelalder og renæssance

Supplerende materiale:

The Dark Ages [History Channel/2007] Film (uddrag)

Earth Investigated – Roman Technology [National Geographic Channel]

8 uger (ca. 21 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Erkendelse, videnskaber og teknologi

Samfund, politik og økonomi

Tro og rationalitet

Kompetencer og indhold:

1. udvise kendskab til udviklingen af centrale ideer, teknologiformer og livsvilkår

i forskellige epoker og kulturer

2. redegøre for afgørende idehistoriske konflikter i forskellige perioder

3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og teknologiformernes

udvikling

5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs

udvikling

6. analysere konkrete idehistoriske og teknologiteoretiske problemstillinger

Der arbejdes med perioden fra Romerrigets sammenbrud til Renæssancen

ud fra to hovedperspektiver: det filosofiske og det teknologiske

Forløbet diskuterer bl.a. spørgsmålet om den mørke vs. den dymaiske middelalder,

Gutenberg og bogtrykkerkunsten, den middelalderlige landbrugsrevolution,

energiteknologi, Kirkens magt og den religiøse

udvikling, hovedtræk ved den filosofiske udvikling, militære og politiske

magtforhold samt den videnskabelige udvikling

I forbindelse med forløbet ses et uddrag af dramadokumentaren The Dark

Ages

Der afholdes elevoplæg om følgende emner: Den romerske vandforsyning,

Det forbedrede landbrug, Ny energiteknik, Bogtrykkerkunsten, Det

Skibsteknologi og opdagelsesrejser, Middelalderlige krigsmaskiner

I forlængelse af forløbet stilles en skriftlig opgave med udgangspunkt i et

uddrag af Mirandolas Om menneskets værdighed

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser

Side 11 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 11

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

RATIONALISME OG EMPIRISME

Anvendt litteratur:

Eksistens og ansvar – Praktisk filosofi [Jimmy Zander Hagen/Systime/1999] s.

116-142

Erkendelse og virkelighed – filosofiske tekster [Keld B. Jessen og Peter Laurs Sørensen/Systime/1996]

s. 25-28

Kernestof:

Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode

Supplerende materiale:

Return to Source: Philosophy & The Matrix [Josh Oreck/2004] Film

5 uger (ca. 15 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Erkendelse, videnskaber og teknologi

Etik og eksistens

Tro og rationalitet

Kompetencer og indhold:

1. udvise kendskab til udviklingen af centrale ideer, teknologiformer og

livsvilkår i forskellige epoker og kulturer

2. redegøre for afgørende idehistoriske konflikter i forskellige perioder

4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete

ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål

6. analysere konkrete idehistoriske og teknologiteoretiske problemstillinger

Der arbejdes med klassisk erkendelsesteori i form af empirisme og

rationalisme

Der afholdes elevoplæg om følgende tænkere:

o Descartes

o Hume

I forlængelse af forløbet stilles en skriftlig opgave

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser

Retur til forside

Side 12 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 12

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

VIDENSKABSTEORI

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Eksistens og ansvar – Teoretisk filosofi [Jimmy Zander Hagen/Gyldendal/2000]

s. 146-165

Kernestof:

Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode

Oplysningstiden og den industrielle revolution

Det moderne samfund

Supplerende materiale:

4 uger (ca. 12 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Erkendelse, videnskaber og teknologi

Tro og rationalitet

Kompetencer og indhold:

1. udvise kendskab til udviklingen af centrale ideer, teknologiformer og livsvilkår

i forskellige epoker og kulturer

2. redegøre for afgørende idehistoriske konflikter i forskellige perioder

4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete

ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål

Der arbejdes med udvalgte videnskabsteoretiske positioner og markeringer

i det 20. århundrede med fokus på følgende:

o Logisk positivisme

o Kritisk rationalisme (Popper)

o Videnskabelige revolution og paradigmer (Kuhn)

Desuden diskuteres natuvidenskabens historiske udvikling, begreberne induktion

og deduktion samt forholdet mellem det natur-, human- og samfundsvidenskabelige

område

Der stilles efterfølgende en skriftlig opgave indenfor emnet Videnskabsteori

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde

Retur til forside

Side 13 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 13

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

POLITISK IDÉHISTORIE

Anvendt litteratur:

Menneske, samfund, natur [Fink, Pedersen og Thomassen/Gyldendal/2004] s. 163-

217

Verdensbilleder – ideerne om mennesket, samfundet og naturen [Bernt Gustavsson/Hans

Reitzels Forlag/1992] s. 58-87

Kernestof:

Oplysningstiden og den industrielle revolution

Det 19. århundrede og industrisamfundet

Supplerende materiale:

6 uger (ca. 18 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Samfund, politik og økonomi

Etik og eksistens

Tro og rationalitet

Kompetencer og indhold:

1. udvise kendskab til udviklingen af centrale ideer, teknologiformer og livsvilkår

i forskellige epoker og kulturer

2. redegøre for afgørende idehistoriske konflikter i forskellige perioder

4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete

ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål

5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs

udvikling

6. analysere konkrete idehistoriske og teknologiteoretiske problemstillinger

Opkomsten af de klassiske politiske ideologier (liberalisme, konservatisme

og socialisme) diskuteres og der afholdes elevoplæg om følgende

tænkere:

o Hobbes

o Locke og Rousseau

o Kant

o Bentham, Burke og Mill

o Hegel

o Marx

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser

Retur til forside

Side 14 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 14

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

KUNST OG ÆSTETIK

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Almen studieforberedelse [Niels Martinov (Mogens Hansen, red.)/Gyldendal/2007] s.

195-212

Kernestof:

Det moderne samfund

Supplerende materiale:

Hesteofringen [Bjørn Nørgaard/1970] Internetkilde:

http://www.bjoernnoergaard.dk/da/hesteofringen

Megashark vs. Giant Octopus – trailer [Jack Perez/2009] Internetkilde:

http://www.youtube.com/watch?v=Fa7ck5mcd1o

4 uger (ca. 12 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Æstetik, kunst og design

Kompetencer og indhold:

1. udvise kendskab til udviklingen af centrale ideer, teknologiformer og livsvilkår

i forskellige epoker og kulturer

2. redegøre for afgørende idehistoriske konflikter i forskellige perioder

Der arbejdes med et overblik over kunsten udvikling og betydning igennem

historien samt en diskussion af kunstens væsen og sigte med udgangspunkt

i Bjørn Nørgaards Hesteofringen

Desuden introduceres begreber som mimesis, katarsis, originalitet, politiseret kunst

samt kritisk og oppositionel kunst

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser

Retur til forside

Side 15 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 15

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

ETIK OG MENNESKESYN

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Moralfilosofi – bidrag til den moralfilosofiske diskussion i det 20. århundrede [Bent

Resch/Systime/2000] s. 6-11, 62-76 og 122-133

Teknologifilosofi [Kierkegaard/Systime/2005] s. 37-64

Kernestof:

Det moderne samfund

Supplerende materiale:

5 uger (ca. 15 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Erkendelse, videnskaber og teknologi

Etik og eksistens

Tro og rationalitet

Kompetencer og indhold:

1. udvise kendskab til udviklingen af centrale ideer, teknologiformer og livsvilkår

i forskellige epoker og kulturer

2. redegøre for afgørende idehistoriske konflikter i forskellige perioder

4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete

ide- og teknologihistoriske centralspørgsmål

6. analysere konkrete idehistoriske og teknologiteoretiske problemstillinger

Der introduceres til centrale etiske og moralfilosofiske positioner (bl.a. utilitarisme

og det praktiske imperativ), teknologioptimisme og –pessimisme,

teknologisk determinisme, medicinsk etik og dyreetik samt transhumanisme

Særligt fokus på Peter Singers præferenceutilitarisme og Hans Jonas’ forsigtighedsprincip

(frygtens heuristik), der diskuteres i forhold til hinanden

I forlængelse af dette forløb udleveres opgaveformuleringen for den afsluttende

skriftlige opgave

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser

Retur til forside

Side 16 af 17


Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Retur til forside

Titel 16

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

AFSLUTNING OG REPETITION

Anvendt litteratur og andet undervisningsmateriale:

Kernestof:

Oldtiden

Middelalder og renæssance

Den naturvidenskabelige gennembrudsperiode

Oplysningstiden og den industrielle revolution

Det 19. århundrede og industrisamfundet

Det moderne samfund

Supplerende materiale:

3 uger (ca. 9 lektioner)

Indfaldsvinkler:

Erkendelse, videnskaber og teknologi

Æstetik, kunst og design

Samfund, politik og økonomi

Etik og eksistens

Tro og rationalitet

Kompetencer og indhold:

1. udvise kendskab til udviklingen af centrale ideer, teknologiformer og livsvilkår

i forskellige epoker og kulturer

2. redegøre for afgørende idehistoriske konflikter i forskellige perioder

3. analysere og forstå væsentlige årsager og sammenhænge i ideernes og

teknologiformernes ud-vikling

4. foretage sammenligninger af forskellige positioner angående nogle konkrete

ide- og tekno-logihistoriske centralspørgsmål

5. analysere samspillet mellem ideernes, teknologiernes og andre livsvilkårs

udvikling

6. analysere konkrete idehistoriske og teknologiteoretiske problemstillinger

7. demonstrere overblik over ideernes udvikling inden for hvert af kernestoffets

områder

Der arbejdes med repetition af de tidligere forløb med fokus på væsentlige

personer, problemstillinger, teknologier og teoretiske begreber

Desuden diskuteres eksamensformen

Klasseundervisning, læreroplæg, gruppearbejde, elevfremlæggelser

Retur til forside

Side 17 af 17

More magazines by this user
Similar magazines