Faaborg Gymnasium borg Gymnasium Referat

faaborg.gym.dk

Faaborg Gymnasium borg Gymnasium Referat

Faa

aaborg Gymnasium Dato: 24-08-2008

Referat

Møde:

Ordinært bestyrelsesmøde

Mødetidspunkt: Onsdag d. 27. august 2008 kl. 16.00

Mødested:

Faaborg Gymnasium

Deltagere:

Steen Tinning

Jakob Holm

Karin Basse

Flemming Helsted Juul (afbud)

Peter Thor Andersen

Esther Rützou

Helle Kærsager

Sera C. Hejlskov Schjerbeck

Amalie Lærke Hansen

Rektor Claus Jensen (sekr.)

Økonomichef Erik Birk Larsen deltog i mødet.

Lektor Morten Lassen deltog under pkt. 6.

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

2. Godkendelse af dagsorden

3. Orientering om busproblemer (se bilag)

4. Fremlæggelse af halvårsregnskab (perioden 1.1.08 – 31.7.08) (se bilag)

5. Orientering om mødet med undervisningsministeren (d. 8.8.08) (se avisbilag)

6. Skolens indsatsområder – status og visioner – korte indlæg fra:

a. Science-aktiviteterne og det reg. sciencecenter v. Peter Eduard

b. Friluftsinitiativerne v. Morten Lassen

c. Station Next og andre Medieinitiativer v. Esther Rützou

d. Initiativer på sprogområde v. Helle Kærsager

7. Strategisk drøftelse

8. Retningslinier for Rektors resultatlønskontrakt for næste skoleår (se bilag)

9. Evt.

CJ/ST


Dagsorden

1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Referatet er vedlagt.

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning:

Referatet godkendt.

2. Godkendelse af dagsorden

Indstilling: Til godkendelse

Beslutning: Dagsorden godkendt.

3. Orientering om busproblemer

Bilag vedlagt.

Sagsfremstilling: I lighed med en række andre fynske gymnasier er vi negativt påvirket

af de nye køreplaner fra FynBus. Det vedlagte bilag beskriver problemets omfang og orienterer

om lignende sproblemfelter i Nyborg-området.

Indstilling: Til orientering og drøftelse

Beslutning: Bestyrelsen så med stor alvor på situationen og ville følge området nøje. Såfremt

dialog med Fynbus ikke skabte de fornødne resultater, ville bestyrelsen stille sig

bag en henvendelse til kommunen og regionen.

4. Fremlæggelse af halvårsregnskab

Regnskabet er vedlagt.

Sagsfremstilling:

Erik Birk Larsen fremlægger regnskabet og svarer på spørgsmål.

Det er skolens vurdering, at halvårsregnskabet er tilfredsstillende.

Indstilling:

Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Bestyrelsen fandt den økonomiske udvikling tilfredsstillende og var glad for

prognosedelen af den økonomiske oversigt. Det blev understreget af formanden, at det

er væsentligt som her at have en ramme at arbejde med, så bestyrelsen kan understøtte

langsigtede, strategiske initiativer. ST fandt det dog fortsat vigtigt med en stram styring

og med opmærksomhed på lønområdet, hvor vi vidste, at vi formentlig budgetterede

med en for lav stigningstakst.

CJ orienterede desuden om brevet til Institutionsstyrelsen med en redegørelse for reorganiseringen

af skolens økonomistyring.

5. Orientering om møde med undervisningsministeren en d. 8. 8. 2008

Avisartikler vedlagt sammen med folder om et muligt sciencecenter

Sagsfremstilling:

Som omtalt i dagspressen lykkedes det i begyndelsen af august at få en drøftelse med

undervisningsministeren om vore scienceaktiviteter som udgangspunkt for en placering

af ét af de kommende, regionale sciencecentre. Også Borgmester Bo Andersen og Jakob

Holm deltog i mødet. Bestyrelsen orienteres om mødets forløb og vurderer handlemuligheder

herudfra.

2


Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Bestyrelsen hilste initiativet om et muligt regionalt sciencecenter med stor

tilfredshed. Det var opfattelsen at næste led måtte være en præcis beskrivelse af projektet,

som kunne danne udgangspunkt for en henvendelse til relevante fonde. Heriblandt

blev nævnt: Aage V. Jensens Fonde, Lundbeckfonden, Realdania, og Veluxfonden. Også et

muligt samarbejde med HTX og med Danfoss Universe blev bragt på bane. Det blev desuden

nævnt, at det kunne være perspektivrigt at se initiativet i samklang med tankerne

om en kommende nationalpark i Øhavet.

6. Skolens indsatsområder med korte indlæg fra involverede lærere

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen orienteres kort af de direkte involverede (5 minutter til hver) og har mulighed

for at få svar på evt. spørgsmål.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: Bestyrelsen modtog en grundig orientering om initiativerne på især idrætsog

friluftsområdet, men også om medieområdet, om science og om det sproglige indsatsområde.

Der var stor tilfredshed med den entusiasme og energi, som projekterne

vidnede om. I flere sammenhænge blev det nævnt, at det er en frugtbar opskrift, at gymnasiet

åbner sig mod lokalområdet og skyder udstyr ind i en pulje (eller en grejbank),

som vi i andre sammenhænge selv kan trække på. Bestyrelsen er på det rene med, at sådanne

initiativer ofte skal understøttes i startfasen, før de skal finde deres plads inden

for den daglige drift.

7. Strategisk drøftelse

Sagsfremstilling:

På baggrund af de enkelte indlæg under pkt. 6 vurderer bestyrelsen om indsatsområderne

ligger rigtigt, og om der er anledning til at foretage nye initiativer eller andre prioriteringer.

Indstilling: Til drøftelse og evt. beslutning.

Beslutning: Det var bestyrelsens opfattelse, at vi har fat i de rigtige indsatsområder.

I budgetlægningen bør der desuden sørges for, at der er en pulje til folk, som får nye ideer,

og at der er midler til at sætte ting i gang i konkrete situationer, eller til at sende folk

ud og hente inspiration. Det var en overvejelse værd, om man skulle indbygge veldefinerede

milepæle og målepunkter også i det strategiske arbejde.

8. Retningslinier for Rektors resultatlønskontrakt

Sagsfremstilling:

Retningslinierne for næste skoleårs resultatlønskontrakt er netop udsendt (vedlagt).

Bestyrelsen drøfter, hvordan vægten skal ligge i den kommende kontrakt, inden denne

udformes endeligt i en dialog mellem bestyrelsesformanden og CJ.

Indstilling: Til orientering og drøftelse.

Beslutning: ST fandt det væsentligt at kontrakten understøtter de strategiske initiativer,

som skolen i forvejen er i gang med.

Evt. (intet) CJ, 24-10-2008

3

More magazines by this user
Similar magazines