Referat af møde i lokalforeningen for Hjerneskadeforeningen Fyn ...

hjerneskadeforeningen.dk

Referat af møde i lokalforeningen for Hjerneskadeforeningen Fyn ...

Referat af møde i lokalforeningen for Hjerneskadeforeningen Fyn

onsdag den 30. april 2008.

Afbud fra:

Bente Juul ellers var bestyrelsen fuldtallig.

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens møde den 20. februar.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2.

Orientering fra repræsentantskabsmødet den 11 . – 13. april ved Ingemann

og Kirsten.

Hjerneskadeforeningen har igennem det sidste år sat sit store præg på den

fokusering, som er kommet hjerneskadeområdet og på de politiske

strømninger og tiltag der er taget i forhold til øget borger- og

pårørendeindflydelse.

Hovedtropperne er nu en selvstændig forening med 20 medlemmer i alt. De

to steder, hvor det kører bedst, er på Fyn og i København.

Tine Rode som var bruger i Hovedhuset fortalte om sin dagligdag her og hvad

det havde gjort for hende. Hovedhuset har modtaget 2.5 mill. Kr. fra

Velfærdsministeriet og det udskilles nu fra foreningen.

Sammenlægningen med Hjerneskade er måske kommet et lille skridt

nærmere.

På grund af foreningens underskud på driftsbudgettet vedtog

repræsentantskabsmødet at nedsætte medlemstilskuddet til 75 kr. pr.

medlem. Ellers blev budgettet vedtaget.

Vedr. aflæggelse af regnskab for § 18-midler udsendes nu brev ud til de

enkelte lokalforeninger, at deres regnskaber godkendes af Hovedkontoret.

Det blev i den forbindelse oplyst, at den enkelte lokalforening afgør selv om

de vil benytter sig af en intern revisor, hvilket Lokalforeningen Fyn ikke har

valgt.

Der var genvalgt til formand Niels- Anton og som nyvalgt til hovedbestyrelsen

blev Mogens Bundgaard valgt.

Søndag var der et fantastisk foredrag af Jesper Mogensen over temaet


Livskvalitet efter en hjerneskade.

3. Status på økonomien.

Ingemann orienterede om lokalforeningens økonomiske status, som på trods

af nedgangen i forventet medlemstilskud på 4000kr stadig er positiv. Der vil

være plads til både at finansiere den nye folder som netop er under

udarbejdelse i samarbejde med Lokalforening Sydfyn, samt til

medlemsarrangementer i forår/efterår.

Ingemann havde lavet et flot og overskueligt oversigtsmateriale over

økonomien og samme oversigtmateriale vil bestyrelsen få i fremtiden i

forbindelse med bestyrelsesmøderne.

4. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen om brugeraktiviteter for

medlemmerne.

I alt er der indkommet 25 besvarelser, hvilket bestyrelsen fandt

tilfredsstillende. Resultatet var lidt overraskende fordi der tilsyneladende er

større interesse for medlemsaktiviteter med fagligt indhold end der er for

sociale arrangementer.

Vi havde inddelt spørgeskemaet i 3 temaer: 1. SOCIALE ARRANGEMENTER, 2.

FOREDRAG MED FAGLIGT INDHOLD OG 3. HVAD SKAL BESTYRELSEN ELLERS

ARBEJDE FOR?

Der var nogle klare favoritter til udflugtsmål, som der nu arbejdes videre med.

Se senere i referatet.

Derudover viste undersøgelsen en meget stor interesse for, at bestyrelsen

laver foredrag med fagligt indhold. Det vil bestyrelsen arbejde videre med, så

vi håber i løbet af efteråret at kunne lave en tilbudsrække med foredrag

omhandlende netop de emner, som I medlemmer har ønsket.

Endelig bekræftede undersøgelsen medlemmernes store interesse for at

oprette støttegrupper til henholdsvis børn af hjerneskadede forældre,

samlevende med hjerneskadede samt grupper for hjerneskadede.

Bestyrelsen arbejder meget konstruktivt med dette og håber snart at kunne

præsentere et resultat af anstrengelserne.

5. På baggrund af spørgeskemaudsendelsen drøftes, hvilke

medlemsarrangementer, som skal planlægges i 2008.

To af de forslag til udflugtsmål, som der var størst interesse for blandt


medlemmerne var henholdsvis en tur til Danfoss Universe i Sønderjylland og

til Odense Zoo.

Det blev derfor besluttet at arrangere en tur til Odense Zoo den 8. juni kl.

11.00. Hvor vi mødes ved indgangen og hvor vi spiser sammen. Det aftales at

medlemstilskuddet pr. voksne bliver 35 kr. og pr. barn 25kr. Medhjælper til

kørestolsbruger kommer gratis ind. Tilmelding en uge før ønskes.

I september måned håber bestyrelsen at kunne tilbyde en fælles bustur til

Danfoss universe i Sønderjylland, hvor der skal være plads til kørestole.

Ugedagen aftales til at være søndag. Det aftales, at Kirsten og Birgit arbejder

videre med arrangementet og laver en beregning på udgiften hertil, inden

deltagerbetalingen fastlægges.

Derefter snakkede bestyrelsen længe om den store interesse, som der er hos

medlemmerne for arrangementer med fagligt indhold. Det blev derfor

besluttet, at bestyrelsen skulle arbejde videre med at arrangere en

foredragsrække i slutningen af året, som måske rækker ind i 2009. Det skal

være arrangementer, hvor man kan tænke sig at holde pårørende og

hjerneskadede adskilt og det kan være arrangementer, hvor ikke medlemmer

kan være velkomne, ligesom fagligt personale kan deltage. Lise drøfter disse

tanker videre med Bente Juul og forslag udarbejdes.

6. Revidering af folder.

Efter en række tekniske problemer med Lonnies computer lykkedes det at få

en kopi til rettelse. Bestyrelsen lavede forskellige rettelse i teksten på

midtersiden samt på forsiden, hvor teksten har et alt for højt links. Layoutet

og farver drøftes med trykkeriet. Farverne skal dog passe med

Hovedforeningens farver.

I forbindelse med referatskrivningen kan nævnes, at One2One har fået

rettelserne og er ved at udarbejde et udkast til layout. Der er bestilt 6.000

foldere, hvoraf Sydfyn har bestilt de 3.000 stk.

7. Forslag til indhold i næste Nyhedsblad.

Det vil være oplagt at orientere om resultatet af spørgeskemaundersøgelsen

samt om de arrangementer, som det efterfølgende er besluttet at arbejde

videre med.

8. Status på etableringen af pårørendegrupper.

Der arbejdes stadig på i Hjerneskadeforeningens regi at starte kunne en

ungdomsstøtte op for børn af hjerneskadede forældre efter sommerferien.


Rammerne og det faglige indhold har der været afholdt møde mellem Unge

og Sorg og Susanne Ebbesen fra Hjerneskaderådgivningen.

Endelig afventes med stor interesse svar på den ansøgning som

Lokalforeningen har sendt til Trygfonden om oprettelse af støttegrupper for

pårørende til hjerneskadede. Svar herpå forventes senest den 31. maj.

9. Nyt møde/eventuelt.

Hovedtroppernes nye flotte folder blev udleveret til orientering.

Ny mødedato aftales i forbindelse med vores tur til Odense Zoo eller før, hvis

bestyrelsen får positivt svar fra Trygfonden.

Lise Christiansen

Odense den 18. Maj 2008

More magazines by this user
Similar magazines