Referat 2013 - Greve Boligselskab

greve.bolig.dk

Referat 2013 - Greve Boligselskab

Til boligtagerne på Den 12. juni 2013

Møllehøj plejecenter

bh/-

Referat af ordinært afdelingsmøde i afdeling 51-Møllehøj,

afholdt tirsdag den 30. april 2013 kl. 14:00 på Møllehøj.

0. Velkomst.

På bestyrelsens vegne bød Brian Hemmingsen fra Greve Boligselskabs administration

velkommen til boligtagere og pårørende fra 20 husstande, samt Thomas og

Bent fra ejendomskontoret og Uffe Petersen fra Greve Boligselskabs hovedbestyrelse.

Herefter blev den siddende bestyrelse præsenterede.

1. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.

Uffe Petersen blev valgt som dirigent, Brian Hemmingsen som referent samt Thomas

og Bent som stemmetællere.

2. Fremlæggelse af afdelingens beretning.

Brian orienterede på bestyrelsens vegne om årets forløb på Møllehøj

Palle Vestergaard stopper som ejendomsfunktionær den 1. juni og der er ansat en

ny medarbejder der starter 18. juni 2013. (Den nye medarbejder er Dan Jul Nielsen,

der allerede kender Møllehøj, da han pt. arbejder som aften/nattevagt i plejen).

Der er nu opsat en mobilantenne på skorstenen. Aftalen med Telecom betyder at

afdelingen årligt modtager en lejeindtægt på kr. 50.000.

De 7 midlertidige boliger er blevet ombygget til at kunne modtage de visiterede

daghjemsbeboere fra de andre plejecentre. Det har betydet at boligerne er blevet

nedlagt som individuelle boliger og omdannet til hhv. hvilerum og aktivitetsrum.

Boligernes oprindelige vedligeholdelsesordning er blevet brugt til at finansiere ombygningen.

- Ombygningen påvirker derfor ikke afdelingens drift.

Vinteren 2012/2013 har været præget at ekstraordinært meget sne og driftspersonalet

har gjort en ekstraordinær stor indsat både i og uden for normal arbejdstid.

M:\SEKRETARIAT\50 - Møllehøj\Beboermøder\Referat\referat generalforsamling 2013.doc


I året der er gået har Greve Kommune været ansøgt om at Møllehøj blev fritage

for ejendomsskat, hvilket de desværre har afslået, da Møllehøj i modsætning til de

andre plejecentre ikke er kommunalt ejet.

Det nuværende nøglesystem er desværre gået ud at produktion, hvilket betyder at

det fremadrettet ikke kan vedligeholdes. Det betyder at afdelingen er nød til at

finde en anden løsning, der erstatter nøglesystemet. Administrationen har derfor

fremsendt forslag til dette beboermøde – se pkt 4.

Det var planlagt at vaskerierne skulle udskiftes i dette år men da vaskerierne stadig

ikke kræver ekstraordinær vedligeholdelse, udskydes denne udskiftning. I stedet

vil andre store vedligeholdelsesopgaver blive fremrykket.

Der var ingen tilføjelser til beretningen, der herefter blev godkendt.

3. Regnskab og Budget

a Regnskab for 2012.

Regnskabet for 2012 blev taget til efterretning med samlede udgifter på kr.

7.880.610, heri et overskud på kr. 565.322, som overføres til resultatkontoen

blev godkendt.

a Budget 2014

Afdelingens budget blev godkendt med en balance på kr. 8.232.000, heri ingen

huslejestigning i 2014.

Efter vedtagelse af punkt 4a blev der flyttet kr. 30.000 fra konto 120, tilføjet

en indtægt for antenneleje på kr. 50.000 og tilføjet en udgift på kr. 80.000

på konto 125. Samlede udgifter udgør herefter kr. 8.282.000 (nyt budget af

30. april 2013 vedlagt)

Aconto varmebidrag for 2014 blev fastsat til samme niveau som 2013.

c Antenneregnskab 2012 blev forelagt med samlede udgifter på kr. 78.177,

heri et underskud på kr. 9.495, der overføres til regnskabet 2013.

d. Antennebudget 2014 blev godkendt med samlede udgifter på kr. 82.000

hvilket betyder en stigning på kr. 14 til samlet kr. 80 pr. bolig pr. måned.

Der blev spurgt til om beboere kan blive fritaget for betaling af antennebidrag

og det blev fra administrationen oplyst at dette ikke er muligt da Møllehøj

har en kollektiv ordning, hvor der ydes en særlig samlerabat.

M:\SEKRETARIAT\50 - Møllehøj\Beboermøder\Referat\referat generalforsamling 2013.doc


4. Forslag.

5. Valg:

a. Udskiftning af låsesystem fra nøgle til briksystem på hoveddør og

postkasse – samlet pris 800.000.

b. Udskiftning af låsesystem fra nøgle til briksystem på hoveddør –

pris kr. 670.000.

Begge forslag kom til afstemning og det var forslag A der blev valgt. Forslaget

finansieres over 10 år med kr. 80.000 pr. år og de budgetterede henlæggelser

nedsættes med kr. 30.000 (kt. 120) og der indgår kr. 50.000 for

antenneleje på kt. 201.3.

Orientering om udskiftningen af nøglesystemet udsendes i særskilt skrivelse.

Ruth Lassen og Helge Bay Jørgensen var på valg og blev genvalgt til bestyrelsen.

Gerda Alice Larsen og Finn Tranberg Schou blev valgt som hhv. 1. og 2. suppleant.

Bestyrelsen er som følger.

Grethe Albeck (formand) Hedegården 48

Ruth Lassen, Fyrregården 25

Helge Bay Jørgensen, Hedegården 46

Suppleant:

Gerda Alice Larsen, Egegården 17 - 1. suppleant

Finn Tranberg Schou, Cypreshuset 3 – 2. suppleant

6. Eventuelt.

• Der var klager over parkering på vendepladsen for enden af brandvejen –

driftspersonaler sørger for markering med gult.

• Der var ønske om at vendepladsen for enden af brandvejen blev gjort større,

så det er nemmere at vende bilen. Inspektøren fortalte at muligheden har været

undersøgt men at omkostningerne var for store, hvorfor det blev droppet.

Det blev dog aftalt, at der til næste afdelingsmøde laves et prissat forslag som

beboerne kan tage stilling til.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

M:\SEKRETARIAT\50 - Møllehøj\Beboermøder\Referat\referat generalforsamling 2013.doc

More magazines by this user
Similar magazines