Handlingsplan 2012-2015 - Fjell kommune

fjell.kommune.no

Handlingsplan 2012-2015 - Fjell kommune

Rullerande handlingsplan for Fjell eldreråd 2012-2015

Godkjent i ER-møte 11.06.12, PS 19-12

Saker Tema Ansvar 2012 2013 2014 2015 Avslutta

1. Kommunebudsjett Saker som har direkte/indirekte innverknad på

Juni /juli Juni/juli Juni/juli

levekåra for våre seniorar/eldre innbyggjarar i

år 2013 år 2014 år 2015

kommunen.

Årsbudsjett /

økonomiplanar

Eldrerådet sine aktivitetar

” ” ”

2. Møteplan Planlegging av møter for våren/ hausten Nov/13 nov/14 nov/15

3. Seminar/kurs/opplæring Viktig med seminar/kurs – ”påfyll” Nov/13 nov/14 nov/15

4. Trivselsreiser til Kypros Oppretthalde tilbodet for sydenturar, vår / haust, til

x x x x

for seniorar

dei eldre i kommunen

Tidlig planlegging både vår/haust

5. Vårtur l dag Planleggast i samarbeid med frivilligsentralen som

x x x x

tar seg av påmelding

6. Årsmelding Utarbeiding av årsmelding i samsvar m/sekretær Des. Des Des Nov

7. Informasjonsbrosjyre Enkel info om eldrerådet sine medlemer. Informere

Sept-2012. –ein rullande info

om saker som er lovpålagt rådet, kva arbeidar vi med,

og at eldrerådet er opne for innspel som opptar våre

seniorar/eldre i kommunen.

• Profilere oss via Vestnytt

8. Samhandlingsreforma Eldrerådet har ein viktig funksjon for å få ei god

x x x x

reform ved å følgje nøye med og komme med

konstruktive innspel ved evalueringa etter 2012.

• Kjempe for at kommunen får etablert

røntgeneining gjennom samhandlingsreforma.

• Oversikt over kommunens ventelister over de

som har behov for plass på sjukeheim /

omsorgsbustad eller hjelp i heimen


9. Fattige eldre Skaffe oversikt over fattige eldre i kommunen, for at

eldrerådet kan vere med og gje tilbod til denne

målgruppa. Dette er snakk om livskvalitet.

10. Samarbeid med UKS Berit Anita Larsen og John Kjell Fjeld representerar

eldrerådet i felles arbeidsgruppe med representantar

frå ungdommens kommunestyre (UKS).

Oppgåver:

• Kollektivtilbodet i regionen for ungdomane –

har jobba med konkrete innspel kring utviding

av servicebussen til ungdom, og for dei eldre

var det viktig at tur/retur tilbodet vart utvida.

• Kommunedelplan for bustadutvikling 2013-

2020 – felles arbeidsgruppe.

• Skaterampe for ungdom.

• Kurs i IT for eldre med hjelp frå ungdom.

• Fortelje til ungdom korleis det er å vere

pensjonist.

• Eldre kan hjelpe ungdom med lekser –

”leksehjelp / lyttevenn”.

11. Den kulturelle

Planlegge/utvikle gode prosjekter i samarbeid med

spaserstokken

kulturskulen.

12. Seniorsymjing Alle deltakarane betalar pengar for å ”sponse”

deltakarar som tek livreddarkurset og fungerer som

badevakter

• Søkje om treningstid i terapibassenget 1.mai

13. 17.mai feiring Fjell frivilligsentral organiserer, eldrerådet vere med i

planleggingskomité

14. Eldredagen 1.oktober Fjell frivilligsentral organiserer, elderådet vere med i

15. Kommedelplan for

bustadutvikling 2013-20

planleggingskomité

Uttale til planprogram, med oppmoding om å få være

med i det vidare arbeidet med planprogrammet og

sjølve planen.

x

x x x x

x x x x

Mai/2012 x x x

Mai/2012 x x x

Okt/2012 x x x

x x


• Førebu arbeid for samfunnsplan knytt til

bustadutviklingsplanen

• Vidare arbeid med planen

16. Aktivitetar for eldre Arbeide for meiningsfulle aktivitetar for eldre med

x x x x

demens.

Friske seniorar / eldre bør være en ressurs til

oppgåver som å vere frivillig hjelp i barnehagar etc.

17. Kontakt med komité for Ansvarlege: Ole Konrad Ekerhovd, og Knut Miland x x x x

plan og utvikling (KPU)

18. Kontakt med komité for Ansvarlege: Else Marie Kind Hevrøy og Berit Anita

x x x x

drift (KD)

19. Kontakt med komité for

finans og forvaltning

(KFF)

Larsen

Ansvarlege: Olav Aag og John Kjell Fjeld x x x x

More magazines by this user
Similar magazines