9300 Orgmøde referat 2012_09_18 - Domea

domea.dk

9300 Orgmøde referat 2012_09_18 - Domea

Boligselskabet DFB

Referat fra organisationsbestyrelsesmøde nr. 60

18. september 2012 kl. 17.00

Hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup

Dagsorden:

1 Godkendelse af dagsorden ............................................................... 2

2 Godkendelse af referat ..................................................................... 2

3 Orientering fra formanden ............................................................... 2

4 Orientering fra Domea ..................................................................... 3

5 Orientering fra administrationen ...................................................... 3

6 Boligselskabet DFB ........................................................................... 4

6.1 Pressedækning DFB ........................................................................... 4

6.2 Digitale fraflytningssyn – pris for opgradering og betalingsbetingelser ..... 6

6.3 Udbud af ejendomsforsikringer ........................................................... 8

6.4 Katalogpakke – Husordens-, råderets- og vedligeholdelseskatalog ........ 10

6.5 Forretningsføreraftale ...................................................................... 10

6.6 iPads til bestyrelsen ........................................................................ 11

7 Afdelinger i drift ............................................................................. 11

7.1 9301 Bolbrohaven – Udbedring af fugt indtrængen i skorstene ............. 11

7.2 9304 Charlottegården – Status på renovering af faldstammer .............. 11

7.3 9304 Charlottegården – Ansøgning om yderligere støtte til at åbne

Charlottekvarteret mod Hedehusene by ............................................. 12

7.4 9304 Charlottegården – Afslutning af skimmelsvamperenovering og

forebyggelse af fremtidige skimmelproblemer ..................................... 12

7.5 9314 Markedspladsen - Samdriftsaftale ............................................. 12

7.6 9317 Harsdorffsvej – Urafstemning om altanprojekt ............................ 13

7.7 9318 Rosenhaven – Forkastelse af forslag om varmepumper ................ 13

7.8 9343 Gadehavegård – Klimatilpasning ............................................... 14

7.9 9343 Gadehavegård – Status på energiprojekt ................................... 14

7.10 9343 Gadehavegård – Nyhedsbreve fra Mennesker mødes og Sundhed i

Gadehavegård ................................................................................ 14

7.11 9350 Bryggergården – Forhandling af anvisningsaftale med kommunen. 14

7.12 9352 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej – Samdriftsaftale ............ 15

7.13 9352 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej – Anvisningsaftale og

udlejning ....................................................................................... 15

7.14 9360 Hanebred – Tagrenovering ....................................................... 16

7.15 9303 Charlottegården – Kommunal godkendelse af optagelse af lån til

renovering af faldstammer ............................................................... 17

7.16 9399 Klostergården II – rapport om afvanding og byggeskadefondssag . 17

8 Mødeplanlægning ........................................................................... 18

9 Eventuelt ........................................................................................ 18

Deltagere fra bestyrelsen:

John Adelsteen Andersen, formand

Bente Nees

Susanne Pia Hansen

Petina Larsen

Afbud fra:

Peter Hansen, næstformand

Øvrige deltagere:

Pia Christiansen, Domea

Kristine Jacobsen, Domea

Therese Ærtebjerg Jensen, Domea

Ercan Ceylan

Kirsten Malinovsky

Tanja Hornehøj

Poul Erik Jensen

Ole Pedersen, Domea

Carsten Pedersen, Domea

Domea – Boligcenter København, den 28. september 2012


1 Godkendelse af dagsorden

Det indstilles, at bestyrelsen godkender den udsendte dagsorden.

Referat: Man enes om fremover at mødes kl. 17.00. Punkt om iPads til bestyrelsen

føjes på som punkt 6.6.

Dagsorden godkendt.

2 Godkendelse af referat

Referatet fra mødet d. 29. august er udsendt med nærværende dagsorden.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra mødet d. 19. april

2012.

Referat: Referatet er ikke færdig udarbejdet men sendes ud i løbet af den

førstkommende uge til godkendelse på næste møde.

3 Orientering fra formanden

Nærmere orientering gives på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: John Adelsteen Andersen orienterede om, at Rigmor Sylvest fra

afdeling Nybrovænge Ældre havde forespurgt om mulighed for fortsat at

kunne varetage afdelingens interesser på Domea web, selvom hun ikke

længere var kontaktperson.

Bestyrelsen var enig om, at hvis der dannes en decideret bestyrelse i afdelingen

og Rigmor Sylvest bliver medlem heraf, kan hun have adgang. Af

princip kan der kun gives adgang til bestyrelsesmedlemmer og kontaktpersoner.

John Adelsteen Andersen opfordrede organisationsbestyrelsen til at man

fremover sad samlet til repræsentantskabsmøderne, således at det vil være

nemmere for repræsentantskabet at se, hvem man henvender sig til.

Samtidig vil dette også signalere bestyrelsens aftale om, at man er enige

og en samlet bestyrelse, når man træder ud fra bestyrelsesmøderne.

Dette tog bestyrelsen til efterretning.

John Adelsteen Andersen orienterede dernæst bestyrelsen om, at han

havde været inviteret til at give input til Domea 2015-projektet, og at dette

havde været en meget god proces, der havde vist nogle lovende takter

for resultatet af projektet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 2 af 18


4 Orientering fra Domea

Nærmere orientering gives på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Da der i øjeblikket ikke er en repræsentant fra Domeas bestyrelse

i organisationsbestyrelsen, udgår dette emne.

5 Orientering fra administrationen

Nærmere orientering gives på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Pia Christiansen orienterede om, at arbejdet med Domea 2015

skrider planmæssigt frem ad, og at en afrapportering til kunderne forventes

i januar 2013.

Pia Christiansen orienterede videre om, at version 2 af afdelingernes

hjemmesider er undervejs, og at mange af de påtalte fejl og mangler derved

gerne skulle blive bragt i orden.

Pia Christiansen orienterede om, at antallet af klager i afdelingerne er stigende,

især i Gadehavegård, Charlottegården og Ørnegårdsvej. Det er hovedsagligt

småklager baseret i personfnidder, som det er svært at gøre

noget ved fra administrationens side. Det er den overordnede oplevelse, at

tolerancetærskelen er utrolig lav i de pågældende afdelinger.

Ole Pedersen orienterede om en sag fra Gadehavegård, hvor der har været

et overfald på en ansat på ejendomskontoret. Voldsmanden er efterfølgende

blevet dømt, og ophævelse af familiens lejemål søges i øjeblikket

effektueret gennem boligretten.

Derefter orienterede Ole Pedersen om flere tilfælde af skriftlige trusler

mod ansatte på ejendomskontoret i Gadehavegård. Der er efterfølgende

sat videoovervågning op på ejendomskontoret og der arbejdes med en

konflikthåndteringskonsulent, der skal give redskaber til fremtidig håndtering

af konflikter. Der overvejes ligeledes at få gennemført en beboerundersøgelse

for om muligt at få afdækket problemerne i afdelingen yderligere.

Ole Pedersen orienterede videre om en episode i Gadehavegård, hvor en

beboer forgreb sig på en pige. Dette resulterede i, at et tæskehold blev

sendt ud efter en uskyldig person. Bagmanden bag dette tæskehold har

fået ophævet sit lejemål.

Orienteringen taget til efterretning.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 3 af 18


6 Boligselskabet DFB

6.1 Pressedækning DFB

Siden sidste møde har især Gadehavegård været dækket. To artikler ”Beboere:

”Hjælp – vi bor i en ghetto”” og ”Viceborgmester: ”Riv bygningerne ned”” fra Dagbladet

d. 18. juli 2012 er vedlagt som bilag, de øvrige er indsat nedenfor:

Politistation på hjul

Af Peter Erlitz, pee@vestegnen.dk

Tirsdag den 5. juni 2012, 11:47

Vestegnens Politi vil efter sommerferien rykke ind i udsatte boligområder

med en mobil politistation. Der er fokus på tryghed, synlighed og dialog.

Justitsministeren bakker forsøget op.

Vestegnens Politi er lige nu i gang med at opbygge en rullende politistation, der

efter sommerferien skal forebygge kriminalitet og skabe tryghed i boligområder på

Vestegnen. Bl.a. i Avedøre Stationsby i Hvidovre.

Den rullende politistation skal være bemandet med ni politifolk fra lokalpolitiet,

som i forvejen kender de områder, som de skal operere i.

Der er tale om et slags politi-mobilhome, hvor politifolkene har mulighed for kommunikation,

rapportskrivning og afhøring. Desuden skal der være toilet og et lille

køkken med mulighed for at lave en kop kaffe, fortæller chefpolitiinspektør Ib

Meng.

Han oplyser også, at den nye rullende politistation efter planen skal være færdig

15. august.

Bemandes af lokalpolitiet

»Det er vigtigt at understrege, at den rullende politistation kommer til at høre under

lokalpolitiet. Der er altså ikke tale om en indsats i akutte situationer; det tager

det almindelige beredskab sig af. Den rullende politistation er bemandet med

mandskab fra lokalpolitiet, og fokus er forebyggelse af kriminalitet, synlighed i lokalområdet,

tryghed for beboerne, og dialog med andre parter i boligområdet - det

gælder både unge, beboere og kommunale medarbejdere,« siger Ib Meng.

Vestegnens Politi har særlig opmærksomhed på en lang række boligområder på

Vestegnen. Ud af dem har politiet udpeget fire særligt udsatte boligområder. Det er

bl.a. Avedøre Stationsby i Hvidovre og Gadehavegaard i Høje-Taastrup.

»Det er sket ud fra en ren politifaglig vurdering. Vi har bl.a. set på kriminalitet og

rocker/bande problemer - både aktuelt og over en årrække,« siger chefpolitiinspektør

Ib Meng fra Vestegnens Politi.

Det er sådan, at i forsøgsperioden 2012 til 2013, så skal den rullende politistation

være i de fire særligt udsatte boligområder i 75 procent af den tid, hvor den mobile

politistation er bemandet. Resten af tiden kan den sættes ind i andre boligområder.

Først i Danmark

Det er første gang i Danmark, at der gøres forsøg med en mobil politistation. Idéen

er dog åbenlys, hvis man spørger chefpolitiinspektøren hos Vestegnens Politi.

»Kriminaliteten bevæger sig jo hele tiden, så derfor er det også nødvendigt, at politiets

indsats er mobil,« siger Ib Meng. Forsøget får opbakning hos justitsminister

Morten Bødskov, der selv er valgt på Vestegnen.

»Det er et fremragende projekt, hvor politiet kommer tættere på de områder, hvor

der er problemer. Den mobile politistation kan give synlighed og tryghed. Det er

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 4 af 18


udtryk for, at politiet bruger ressourcerne der, hvor problemerne er,« siger Morten

Bødskov.

Den rullende politistation på Vestegnen ligger i forlængelse af regeringens mål om,

at politiet skal have stærkere fokus på forholdene i udsatte boligområder.

Vestegnens Politi har fået fem millioner kroner pr. år i to år til at gennemføre forsøget.

Pengene kommer fra en særlig pulje, som rigspolitiet har afsat til ekstraordinære

indsatser.

(Vestegnen)

Nye klubber på vej i Gadehavegård

Fredag den 22. juni 2012, 11:29

Børn og Unge. Fodbold, klub og lektiecafé er nogle af de tilbud, som de

yngre beboere i Gadehavegård kan deltage i.

Høje Taastrup: Den 13. juni mødtes afdelingsbestyrelsen for Gadehavegård og Høje-Taastrup

Kommune for at drøfte fremtidige aktiviteter i Gadehavegård. Afdelingsbestyrelsen

blev valgt for 2½ måned siden, og der var et behov for at etablere

en bred vifte af aktiviteter for børn og unge.

Nye klubtilbud og lektiecaféer

Kommunen og afdelingsbestyrelsen arbejder på et aftenklub-tilbud for unge mellem

17-22 år i Klub Gadehaven. Det er tanken, at tilbudet kan starte umiddelbart

efter sommerferien og køre frem til 31. december 2012. Her vil man bl.a. kunne få

hjælp til uddannelse og jobsøgning. Det bliver i Oasens gamle lokaler, og det bliver

til den samme pris som kommunens andre aftenklub-tilbud.

Samtidig arbejdes der på, at pigeklubben kan flytte ind i fritidsklubben Gadehavens

lokaler og mødes hver onsdag. Der er allerede åbnet to lektiecaféer - en i Klub Gadehaven,

som har åbent hver onsdag og en på biblioteket på Gadehaveskolen, som

har åbent en dag om ugen.

Begge lektiecaféer drives af frivillige fra Dansk Flygtningehjælp, og her kan man

både få hjælp til lektierne og møde andre.

Samarbejde om fodboldprojekt

Gadehavens fodboldprojekt er et samarbejde mellem Høje Taastrup Idrætsklub

(HTI) og en række aktører i Gadehavegård. Her mødes et hold af 40 unge tre gange

om ugen på HTIs baner ved Gadehaveskolen. Fodboldholdet er allerede flyttet

over i Oasens gamle lokaler for at få nogle bedre rammer at mødes i før og under

træning.

Udnytte ressourcer

Projekterne er et samarbejde mellem Klub Gadehaven, afdelingsbestyrelsen og

helhedsplanen for Gadehavegård, som skal udvikle området gennem et tæt samarbejde

mellem beboere, myndigheder, ildsjæle, virksomheder, skoler osv.

»Der er gang i nogle rigtig gode projekter, som viser, at det er et kvarter, hvor

man udnytter ressourcerne hos beboerne og aktørerne i området,« siger borgmester

Michael Ziegler.Formanden for Social- og Sundhedsudvalget bakker op:

»Der sker nogle rigtig spændende ting i Gadehavegård, og det er et eksempel på,

at når forskellighederne mødes med anerkendelse og tillid, bliver der skabt nye

idéer og initiativer,« siger Frederik A. Hansen.

(Lokalavisen Taastrup)

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 5 af 18


Arbejdsro i Afdelingsbestyrelsen

Mandag den 25. juni 2012, 15:34

Høje Taastrup: Formanden for afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård, Ibrahim

El-Khatib er netop blevet valgt som formand for en ny periode, helt

uden kampvalg, som han godt kunne have frygtet. Han glæder sig over

valget: »Nu kan vi få arbejdsro i bestyrelsen, og arbejde videre med alle

de projekter vi har, og jeg vil gerne understrege, at jeg arbejder for alle

beboerne,« siger Ibrahim El-Khatib.

Høje Taastrup: Formanden for afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård, Ibrahim El-

Khatib er netop blevet valgt som formand for en ny periode, helt uden kampvalg,

som han godt kunne have frygtet. Han glæder sig over valget: »Nu kan vi få arbejdsro

i bestyrelsen, og arbejde videre med alle de projekter vi har, og jeg vil

gerne understrege, at jeg arbejder for alle beboerne,« siger Ibrahim El-Khatib.

Den genvalgte formand er meget glad for det samarbejde, der er med kommunen:

»Samarbejdet giver os blandt andet mulighed for at hjælpe de unge i området,

som får en klub, hvor de kan være. Vi arbejder også sammen om at få reduceret

hærværk i området,« siger formanden.

Overvågning på vej

Også politiet er en aktiv samarbejdspartner for afdelingsbestyrelsen i Gadehavegård.

»I løbet af kort tid får vi sat videoovervågning op i området, så beboerne kan

føle sig mere trygge,« siger Ibrahim El-Khatib.

Vil reducere radikalisering

At byrådet vil forsøge at skaffe økonomiske midler til en mentorordning, som skal

bekæmpe radikalisering i området, er Der også opbakning til hos El-Khatib: »Jeg er

100 procent sikker på, at det vil reducere radikaliseringen, og det er for mig at se

den helt rigtige vej at gå.«pro@b-l.dk

(Lokalavisen Taastrup)

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Pia Christiansen forslog bestyrelsen, at man på næstkommende

møde tager en drøftelse af hvad man politisk gør ved ghettoproblematikken.

Orienteringen taget til efterretning.

6.2 Digitale fraflytningssyn – pris for opgradering og betalingsbetingelser

På møde d. 2. juli 2012 drøftede organisationsbestyrelsen at indføre digitale fraflytningssyn

i DFB i form af en model med typemodellering, beløbende sig til

689,00 kr. pr. bolig.

Bestyrelsen ønskede uddybende at få oplyst prisen på senere at opgradere til en

model med individualiseret registrering af hver enkelt bolig.

Dette koster 600 kr. pr. boligenhed, altså en samlet pris på 1.289, hvilket er 100

kr. mere end hvis den individualiserede modellering blev købt fra start.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 6 af 18


Bestyrelsen ønskede ligeledes at få oplyst betalingsbetingelserne for leveringen af

systemet. Ifølge betingelserne i aftalen med Årstiderne, forfalder 20% af beløbet

ved underskrift af delordre, 30% ved afsluttet digitalisering og leveret 3D-model,

30% ved levering af strukturerede data til UNIK Bolig4-systemet og kontrahering

med håndværkere efter gennemførelse af udbud og de sidste 20% ved fuld og endelig

aflevering af ordren.

Domea arbejder på et forslag til hvordan boligerne kan puljes. Dette indebærer, at

bestyrelsernes præferencer i afdelinger, hvor det ikke entydigt er en fordel at tilslutte

afdelingen til systemet, medtages i afvejningen. Denne rundspørge gør, at

Domea først på næstkommende møde kan fremkomme med forslag til hvilke afdelinger,

der ikke bør tilsluttes digitale fraflytningssyn i første omgang, og hvordan de

øvrige afdelinger bedst kan puljes med henblik på udbud.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: John Adelsteen Andersen bekræftede, at bestyrelsen på seneste

møde har givet en accept af at digital fraflytning indføres i DFB. Dog skal

besparelserne kunne ses på afdelingernes regnskaber.

Pia Christiansen bemærkede, at man ikke ville kunne se besparelsen slå

fuldt igennem fremadrettet på regnskaberne for Gadehavegård og Charlottegården,

da man i disse to afdelinger allerede i to år havde kørt med et

mindre udbygget system til elektronisk fraflytning, og således havde opnået

en væsentlig del af effektiviseringen og besparelsen på forhånd.

Havde man ikke startet pilotprojektet op, ville man have været nødsaget

til at ansætte 1-2 personer ekstra grundet stigende antal fraflytninger.

Susanne Pia Hansen ønskede tal på, hvor mange fraflytninger der havde

været i Charlottegården forud for skimmelsvampesagen. Dette undersøges

af Domea.

John Adelsteen Andersen påpegede, at han havde svært ved at se projektets

fordelagtighed i de mindre afdelinger eller i de afdelinger, hvor fraflytningerne

er få, medmindre man har fraflytningerne liggende hos én

medarbejder, som løser opgaven for flere små afdelinger.

Pia Christiansen bemærkede, at besparelsen ikke kun omfattede arbejdstimer,

men også vil komme fra bedre priser som følge af håndværkerudbud.

Susanne Pia Hansen forespurgte, hvordan man vil kvalitetssikre tilbuddene.

Pia Christiansen svarede hertil, at tilbuddene ville blive afgivet i henhold

til nogle konkrete parametre stillet i udbudsrunden, og at opfyldelsen af

disse målbare kvalitetskrav ville blive kontrolleret ved hver eneste udført

opgave, hvor ejendomskontoret skrev under på, at arbejdet var korrekt

udført.

Susanne Pia Hansen mente, at det digitale fraflytningssyn er for dyrt at

indføre.

Pia Christiansen bemærkede videre, at endnu en gevinst ved at indføre

digital fraflytning er den bedre dokumentation, der vil gøre det muligt at

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 7 af 18


vinde flere af de fraflytningssager, som flere og flere lejere nærmest pr.

automatik anlægger.

Kirsten Malinovsky spurgte til prisen, hvis ikke alle afdelinger går med i

aftalen.

Pia Christiansen svarede hertil, at prisen pr. lejemål var fast uanset hvor

mange lejemål DFB gik ind med, da prisen hos Årstiderne var forhandlet

på baggrund af antallet af samtlige Domea-administrerede boliger.

Susanne Pia Hansen mente ikke, at indhentning af tilbud på håndværkerarbejde

ville give den store besparelse, da mange lejere valgte selv at male

ved fraflytning. Dette var hverken den øvrige bestyrelse eller Domea

dog enige i.

Poul Erik Jensen bemærkede, at systemet efter hans mening vil give den

ønskede effekt.

Pia Christiansen påpegede at indførelsen af digital fraflytning betyder en

nedbringelse af tidsforbruget pr. fraflytning fra 6 til 2 timer, hvilket betyder,

at der bliver ressourcer til andre opgaver på ejendomskontorerne og

at man slipper for i nær samme grad at ansætte flere ressourcer.

Kristine Jacobsen supplerede med, at bestyrelsen på sidste møde var blevet

orienteret om, at en beregnet besparelse var mindst 810 timer om

året.

John Adelsteen Andersen bemærkede, at han støttede op om indførelsen

af digital fraflytning i DFB, men at han havde behov for at kunne se en effekt

på den månedlige leje i afdelingerne.

Bestyrelsen enedes om, at digital fraflytning i første omgang indføres i

Ørnegårdsvej, Prags Boulevard, Charlottegården og Gadehavegård. Man vil

inden for 2 år se en konkret konsekvens på huslejen, særligt på de to afdelinger,

som ikke har været en del af pilotprojektet.

Domea kommer med et oplæg til hvordan de resterende afdelinger kan

puljes, eventuelt med nærtliggende afdelinger fra andre selskaber, og bestyrelsen

tager derefter stilling til implementeringen i disse afdelinger.

6.3 Udbud af ejendomsforsikringer

Organisationsbestyrelsen har i den sidste tid fået tilsendt en række tilbud på ejendomsforsikringerne

i afdelingerne. Dette skyldes at udbuddet af DFB’s forsikringer

nu er afsluttet, og forsikringsselskabet Gjensidige har igen givet det mest fordelagtige

tilbud.

Forsikringsmarkedet er i disse år generelt præget af markante præmieforhøjelser,

som blandt afspejler at forsikringsselskaberne polstrer sig økonomisk imod storskader

som fx oversvømmelser. Tilbuddene fra Gjensidige indebærer også en

præmieforhøjelse for næsten alle ejendomme, men præmieforhøjelserne er meget

lavere end man kunne frygte, og de øvrige forsikringsvilkår er blandt markedets

bedste.

Forsikringstilbuddene kan pr. afdeling opsummeres som nedenstående:

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 8 af 18


Afd. Betegnelse

Nuværende

præmie

Kommende

præmie

Ændring

i

kr.

Ændring

i

%

9301 Bolbrohaven 38.485 44.384 5.899 15,33% Kr. 0 Ja

9304 Charlottegården 1.214.337 1.400.476 186.139 15,33% Kr. 0 Ja

9309 Prags Boulevard 364.291 420.131 55.840 15,33% Kr. 0 Ja

Anbefaling

vedr.

selvrisiko

Anbefal

faling

vedr

.

glasog

sanitets

dæk

ning

?

9313 Morelhaven 36.621 42.234 5.613 15,33% Kr. 0 Nej

9314 Markedspladsen 23.936 27.605 3.669 15,33% Kr. 0 Ja

9315 Ordrup Jagtvej 18.281 21.083 2.802 15,33% Kr. 0 Ja

9316 Hellerupvej 24.176 27.882 3.706 15,33% Kr. 0 Ja

9317 Harsdorffsvej 15.923 18.363 2.440 15,32% Kr. 0 Ja

9318 Rosenhaven 18.166 20.951 2.785 15,33% Kr. 0 Ja

9319 Sølvkær 32.875 37.914 5.039 15,33% Kr. 0 Ja

9343 Gadehavegård 2.767.090 3.191.242 424.152 15,33% Kr. 0 Ja

9350 Bryggergården 30.500 35.176 4.676 15,33% Kr. 0 Ja

9352 Blommestien mv. 41.732 48.126 6.394 15,32% Kr. 0 Ja

9354 Nybrovænge ældre 15.638 18.035 2.397 15,33% Kr. 0 Ja

9355 Nybrovænge almen 11.348 13.088 1.740 15,33% Kr. 0 Ja

9356 Kongensgade 8.004 9.231 1.227 15,33% Kr. 0 Ja

9358 Spotorno 80.475 92.811 12.336 15,33% Kr. 0 Ja

9360 Hanebred 31.871 36.756 4.885 15,33% Kr. 0 Ja

9370 Købmandsgården 20.016 23.084 3.068 15,33% Kr. 0 Ja

9373 Klostergården I 46.999 54.203 7.204 15,33% Kr. 0 Ja

9375 Strandvænget 21.685 24.977 3.292 15,18% Kr. 0 Nej

9377 Ørnegårdsvej 397.553 458.492 60.939 15,33% Kr. 0 Ja

9399 Klostergården II 27.341 31.532 4.191 15,33% Kr. 0 Ja

For bygningsforsikringerne er der mulighed for at vælge en selvrisiko på kr. 5.000

eller kr. 25.000 pr. skade, og Willis har ud fra afdelingernes tidligere skadesstatistik

vurderet, at det ikke kan betale sig for jeres afdelinger at vælge en forsikring

med selvrisiko.

På baggrund af jeres hidtidige skader vurderer Willis, at I bør fastholde tillægsdækningen

for glas og sanitet i alle afdelinger på nær to.

Det indstilles til bestyrelsen at følge anbefalingerne hvorefter forsikringerne

træder i kraft pr. 1. oktober 2012.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 9 af 18


Referat: John Adelsteen Andersen forespurgte om processen med at få

nedslag i prisen mod at afdelingerne gør en indsats for at sikre sig mod

hærværk og tyveri.

Pia Christiansen svarede hertil, at de foranliggende tilbud var afgivet uden

besigtigelse af afdelingernes indsats mod forsikringsskader. I øjeblikket er

det dog vanskeligt overhovedet at få forsikringsselskaberne til at ville forsikre

almene boligafdelinger, så skal DFB være tilfredse med at blive forsikret

uden selvrisiko.

Susanne Pia Hansen påpegede, at man i Charlottegården havde foretaget

betydelige investeringer for at nedbringe forsikringsudgifterne og at hun

derfor fandt prisen meget høj.

Pia Christiansen svarede hertil, at dette var det bedste tilbud man kunne

få, og at tiltagene mod forsikringsskader ikke var spildte, da de ville kunne

forhindre øget antal skader og drastisk stigende forsikringsudgifter fremover.

Bente Nees forespurgte, hvorfor Morelhaven var uden glas- og sanitetsdækning.

Dette skyldtes driftschefens vurdering.

Bestyrelsen tiltrådte forsikringstilbuddene med den ene ændring, at Morelhaven

ligeledes skal have glas- og sanitetsdækning.

6.4 Katalogpakke – Husordens-, råderets- og vedligeholdelseskatalog

Status på udarbejdelse katalogpakke i DFB fremlægges på mødet, sammen med et

eksempel på færdige kataloger.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Kristine Jacobsen orienterede om status på katalogpakken.

Susanne Pia Hansen mente ikke, at det til hende fremsendte katalog var

det, hun havde været med til at udarbejde.

Kristine Jacobsen kontakter Susanne Pia Hansen for at dette kan blive afklaret.

Orienteringen taget til efterretning.

6.5 Forretningsføreraftale

Oplæg til ny forretningsføreraftale mellem DFB og Domea vedlægges som bilag til

drøftelse.

Det indstilles til bestyrelsen at træffe beslutning om det videre forløb med

forhandling af ny forretningsføreraftale.

Referat: John Adelsteen Andersen bemærkede, at det foreliggende udkast

var udarbejdet efter hans anvisninger til Domea. Den del af aftalen, der er

benævnt DFB Basis er de ydelser, som er nødvendige for at DFB kan blive

drevet administrativt og juridisk korrekt.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 10 af 18


John Adelsteen Andersen ønskede at se ydelserne i den del af aftalen, der

omfatter DFB Udvidet udspecificeret med priser, hvis de pågældende ydelser

købes separat.

Efter en længere drøftelse tilkendegav bestyrelsen, at man på baggrund af

en sammenligning af priserne hos andre administrationsselskaber, tilslutningen

til Domea blandt repræsentantskabet og bestyrelsen oplevelse af

samarbejdet med Domea, var indstillet på at forelægge for repræsentantskabet,

at man fortsatte med Domea som forretningsfører.

Bestyrelsen havde herefter en kort drøftelse i enrum.

Ved referatets genoptagelse, tilkendegav bestyrelsen, at John Adelsteen

Andersen har fået mandat til at forhandle aftalen på plads på bestyrelsens

vegne forud for fremlæggelse for repræsentantskabet d. 30. oktober.

6.6 iPads til bestyrelsen

Referat: Organisationsbestyrelsen besluttede at man skal have iPads stillet

til rådighed for smartere at håndtere de store mængder materiale til

møderne.

Bestyrelsen ønskede et konkret tilbud på undervisning i brugen af iPads.

7 Afdelinger i drift

7.1 9301 Bolbrohaven – Udbedring af fugt indtrængen i skorstene

I forlængelse af tagudskiftningen har afdelingen i nogle lejemål oplevet fugtindtrængen

i skorstenene. Der har været en længere afklaringsperiode, hvor årsag og

ansvar har skullet placeret. Dette er nu afklaret og entreprenøren har udbedret

forholdet uden udgifter for afdelingen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.2 9304 Charlottegården – Status på renovering af faldstammer

Renoveringen af faldstammerne fortsætter som planlagt. Rådgivningsfirmaet Orbicon

er udvalgt som totalrådgiver på renoveringen.

Følgende er aftalt: Overordnet tidsplan fremsendes inden for en uge. Samtidig underskrives

aftale med Orbicon. Herefter vil projektet blive lagt i licitation og der vil

blive udvalgt 3-5 forskellige leverandører. Der vil blive lagt vægt på at leverandøren

har erfaring med lignende projekter, samt at den anbefalede metode til renoveringen

er efterprøvet og at der foreligger positive erfaringer fra andre ejendomme/andre

boligselskaber.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 11 af 18


For at opnå optimal sikkerhed for at projektet løser de nuværende problemer med

faldstammerne, vil 10-20 % af ledningsnettet blive gennemfilmet for at sikre at der

ikke er andre udfordringer med spildevandsafledningen i afdelingen. Økonomien i

denne gennemfilmning er indeholdt i renoveringssagen.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.3 9304 Charlottegården – Ansøgning om yderligere støtte til at åbne Charlottekvarteret

mod Hedehusene by

Udover over de kr. 150.000 der allerede er bevilget fra RealDania til projektet, vil

der blive søgt midler fra Infrastrukturpuljen under Landsbyggefonden. Projektet er

iværksat i samarbejde med VIBO og projektplan er udarbejdet. Projektplanen vil

blive indsendt inden for 1 uge.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Carsten Pedersen præciserede, at Infrastrukturfonden ikke er under

LBF. Dette ændrer dog ikke på, at man ønsker at søge flere midler.

Orienteringen taget til efterretning.

7.4 9304 Charlottegården – Afslutning af skimmelsvamperenovering og forebyggelse

af fremtidige skimmelproblemer

Skimmelsvamperenoveringen er afsluttet tilfredsstillende og byggeregnskabet forventes

afsluttet medio oktober.

Der er iværksat følgende foranstaltninger som skal sikre at der ikke opstår skimmelsvamp

igen: Kort før opstarten af skimmelsvamperenoveringen blev det besluttet

at nedlægge dræn. Baggrunden for denne beslutning er, at der flere steder i

afdelingen stod vand i store pytter efter regnvejr. Dette formodes, at have haft en

betydelig indflydelse på skimmelsvampevæksten i kældre og køkkener.

Desuden er kældrene i sin tid etableret uden fugtmembran mod jordlaget. Denne

membran er nu etableret i samarbejde med Teknologisk Institut.

Det samme gør sig gældende i badeværelserne, hvor der nu også er etableret vådrumsmembran

i gulve og vægge efter afbrænding af skimmelsvampen. Der er installeret

gulvvarme i badeværelserne og denne er låst for at forhindre ny skimmelsvampevækst.

Der mangler pt. ca. 20 lejemål som skal aflåses.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.5 9314 Markedspladsen - Samdriftsaftale

Afdelingen har indgået en samdriftsaftale med afdeling 9352 Blommestien, Kirsebærstien

og Navrvej.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 12 af 18


Samdriften omhandler ejendomsmester og kontorhold. For afdelingen betyder det,

at bemandingen nednormeres fra 4 til 3 dage om ugen. Dette har en positiv indflydelse

på en anstrengt driftsøkonomi.

Se i øvrigt dagsordenspunkt under afdeling 9352.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.6 9317 Harsdorffsvej – Urafstemning om altanprojekt

Afdelingen har 2011 besluttet at gennemføre et projekt med udvidelse af altaner

samt opførelse af altaner til de lejemål som ingen altaner har.

Der er indsendt myndighedsprojekt og projekteringen er startet. På afdelingsmødet

rejste en række lejere tvivl om, om det er den rigtige beslutning, der er truffet. Der

blev udtrykt bekymring om lysforholdene inde i boligerne, når altanerne blev dybere.

På den baggrund besluttede man på afdelingsmødet at bringe sagen til urafstemning.

Projekteringen er derfor sat på standby og afventer resultatet af afstemningen.

Denne igangsættes snarest muligt.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Ole Pedersen supplerede med, at modstanden mod projektet havde

været begrundet i at man frygtede, at altanerne ville tage meget af lyset

i lejlighederne. En modellering har dog vist, at projektet faktisk vil give

et bedre lysindfald, da altanafskærmningen i projektet udskiftes til mat

glas.

Orienteringen taget til efterretning.

7.7 9318 Rosenhaven – Forkastelse af forslag om varmepumper

På seneste møde blev et punkt om afdelingsmødets forkastelse af et forslag om

varmepumper udskudt, indtil der var nærmere information om baggrunden for sagen.

Denne er som følger:

I oktober 2010 entrerede afdelingen med ”Energi og Miljø” med henblik på etablering

af en mere effektiv energiløsning til erstatning for el-opvarmning.

Den anbefalede løsning med varmepumper fra ”Energi og Miljø” havde en tilbagebetalingsperiode

på gennemsnitlig 4,3 år med beregnede etableringsomkostninger

på budgetteret kr. 25.000,- pr. bolig. Prisen for udarbejdelse af projektet har været

ca. kr. 7.000,-.

Projektet blev imidlertid forkastet ved et ordinært afdelingsmøde den 28. juni

2012. Det er aftalt at afdelingen selv vender tilbage hvis der skal foretages yderligere

i sagen, herunder eventuelt etablering hos den enkelte beboer via råderetten.

En sådan etablering skal afgøres på afdelingsmøde.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 13 af 18


7.8 9343 Gadehavegård – Klimatilpasning

Energi & Miljø har på vegne af Gadehavegård søgt tilskud fra Almenboliglovens

forsøgsmidler til udvikling af et klimatilpasningsprojekt i Gadehavegård.

Projektet skal inddrage beboerne og udgangspunktet er, at Gadehavegårds udearealer

udvikles, så der tages højde for fremtidens klimaudfordringer (regnvand).

Projektet skal også undersøge, om det er muligt at inddrage arealerne til energilagring/produktion

og samtidig skabe nogle gode fællesområder og fællesaktiviteter

for beboerne.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.9 9343 Gadehavegård – Status på energiprojekt

Der er fremdrift i projektet. Der sker en fremlæggelse for afdelingsbestyrelsen den 17.

september 2012 og der forventes afholdt et afdelingsmøde i løbet af efteråret.

Der pågår i øjeblikket forhandlinger med Tåstrup Fjernvarme om energiprisen, der er

en væsentlig faktor, når rentabiliteten skal beregnes.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.10 9343 Gadehavegård – Nyhedsbreve fra Mennesker mødes og Sundhed i Gadehavegård

Begge projekter er godt i gang i Gadehavegård og står for mange gode aktiviteter og

projekter i afdelingen.

Til orientering vedlægges projekternes seneste nyhedsbreve fra projekterne. Det er

aftalt med projektlederne, at organisationsbestyrelsen fremover vil få disse tilsendt i

takt med, at de udkommer.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.11 9350 Bryggergården – Forhandling af anvisningsaftale med kommunen

På baggrund af, at der over de seneste år er sket en ændring i beboersammensætningen

i Bryggergården, har afdelingsbestyrelsen ønsket en dialog med Glostrup

Kommune om muligheden for at indgå en aftale om fleksibel anvisning. Der har

været afholdt et møde med kommunen, hvor det blev drøftet, hvilken elementer

der evt. kunne indgå og afdelingsbestyrelsen har fået kopier af de aftaler, der er

indgået med kommunens øvrige boligselskaber.

Det forventes, at der i løbet af efteråret kan fremlægges et forslag til en anvisningsaftale

for organisationsbestyrelsen til godkendelse.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 14 af 18


Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Ole Pedersen orienterede yderligere om, at antallet af fraflytninger

er steget de sidste par år.

Kommunen har ved første henvendelse været positivt indstillet overfor en

anvisningsaftale med positive kriterier.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.12 9352 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej – Samdriftsaftale

Ejendomsmester Carlo Rasmussen er pr 1. juli 2012 gået på pension. Carlo Rasmussen

har varetaget beboerservice og flyttesager i afdelingen. Udearealerne er

blevet passet af et eksternt firma.

I den anledning er det blevet drøftet med afdelingsbestyrelsen, hvordan afdeling

skulle serviceres fremover. Der har derfor været afholdt drøftelser med Markedspladsen

i Svinninge om et samarbejde.

Dette har resulteret i, at der er indgået en samarbejdsaftale om ejendomsmesterfunktionen

og kontorhold. Frank Nielsen, der hidtil har været ansat på markedspladsen(4

dg/u) skal fremover passe begge afdelinger.

Det eksterne firma på de grønne områder er derfor opsagt. Frank er fremover 2

dage i 9352 og 3 dage i 9314. Ordningen er udgiftsneutral for 9352, samtidig med

at det forventes, at det er muligt, at give de grønne områder et løft. Det har samtidigt

været muligt at tilbyde Frank Nielsen en fuldtidsstilling.

Aftale til organisationsbestyrelsens underskrift medbringes på mødet.

Det indstilles til organisationsbestyrelsen at godkende og underskrive samdriftsaftalen.

Referat: Godkendt.

7.13 9352 Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej – Anvisningsaftale og udlejning

Kalundborg Kommune har gennemført en analyse af kommunens behov for almene

boliger. Konklusionen er, at kommunen har flere boliger til rådighed end der er

behov for.

Det betyder, at Kommunen har opsagt alle anvisningsaftaler til genforhandling, da

man håber derigennem at kunne tilpasse antallet af boliger. Kommunens behov

ligger primært i Kalundborg og Høng.

Fremover kan der vælges mellem en aftale med eller uden fleksibel anvisning.

Uanset aftalen ønsker Kalundborg Kommune kun at få anvist hver 8. bolig.

Kommunen beder også boligselskaberne overveje om de har ældreboliger, der kan

ommærkes til familieboliger.

Herved vil anvisningen overgå fra kommunen til boligselskabet.

Domea anbefaler, at der indgås en aftale uden fleksibel udlejning, da ventelisterne

er pt. så korte, at det ikke giver mening at forsøge at sortere i indflytterne. I stedet

bør man tilbyde bolig, til alle de potentielle lejere, der er.

Det anbefales ligeledes at fastholde Blommestien som ældreboliger med kommunal

ansvisning.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 15 af 18


En endelig forhandlet aftale vil komme til organisationsbestyrelsens godkendelse

senere.

Der er pt. ingen boliger i Blommestien, Kirsebærstien og Navrvej, der giver anledning

til lejetab, men ventelisterne er tynde.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende, at der forhandles videre med

Kalundborg Kommune om en anvisningsaftale ud fra de ovenfor listede

anbefalinger.

Referat: Bestyrelsen godkendte forhandling med kommunen samt bakkede

op om de oplistede kriterier.

7.14 9360 Hanebred – Tagrenovering

Taget på ejendommen blev besigtiget af Byggeskadefonden i juni. Situationen blev

af byggeskadefonden vurderet som alvorlig og en nødreparation blev iværksat

umiddelbart efter. En egentlig udskiftning af taget er nødvendig.

Omkostningerne ved udskiftningen andrager kr. 1.920.000 og dækker:

Tagudskiftning

Ekstra isoleringslag på loftet af ejendommen

Opsætning af nye tagrender og nedløb

Håndværker- og rådgiverudgifter ved projektet

Omkostningerne søges finansieret på følgende måde:


DFB dispositionsfond yder tilskud på kr. 70.000 årligt i 30 år svarende til

ydelsen på de 900.000 kr. af et realkreditlån.Afdelingen betaler de resterende ydelser på det 30-årige realkreditlån med

en effektiv rente på 3,7%, i alt kr. 470.000

Byggeskadefonden giver et bidrag svarende til restlevetiden på det nedslidte

tag, som var forventet til yderligere ca. 10 år, i alt kr. 400.000

Afdelingen bidrag fra egne henlæggelser andrager i alt kr. 150.000

Ovenstående giver en huslejestigning på 0,95 % eller 9 kr. pr. m2. Det nuværende

huslejeniveau ligger på kr. 950,83 m 2 og er relativt høj. Det vurderes, at huslejen

ikke kan tåle yderligere løft, hvis den i øvrigt gode udlejningssituation skal fastholdes.

Afdelingen har en fornuftig driftsøkonomi. De nuværende henlæggelser andrager

kr. 23.259 pr. lejemål. Henlæggelserne øges løbende hen over de kommende år.

Det er aftalt med Byggeskadefonden, at en egentlig udskiftning af taget skulle foretages

senest ultimo oktober og selve projekteringen er derfor allerede iværksat. I

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 16 af 18


forbindelse med tagrenoveringen er det besluttet at der skal lægges 150 mm ekstra

isolering på loftet. Desuden vil der blive opsat nye tagrender og nedløbsrør. Der

blev orienteret om situationen på det ordinære afdelingsmøde i juni og der er indkaldt

til ekstraordinært afdelingsmøde den 19. september med henblik på yderligere

orientering om situationen. TNT Arkitekter er udvalgt af Byggeskadefonden som

rådgiver på sagen og har på nuværende tidspunkt udvalgt 3 potentielle entreprenører.

Det indstilles til bestyrelsen at godkende finansieringen af tagudskiftningen,

herunder at der optages et 30-årigt realkreditlån på kr. 1.370.000.

Det indstilles ligeledes til bestyrelsen at godkende, at selskabets fælles

midler betaler for en del af afdraget på realkreditlånet, årligt 70.000, svarende

til en andel på kr. 900.000 af realkreditlånet.

Referat: Bestyrelsen godkendte at støtte afdelingen. Dog ønsker man ikke

at binde sig for 30 år, men vil hellere hjælpe med 300.000 årligt over 3 år

eller 200.000 årligt over fire år.

Ny afdragsprofil fremlægges for bestyrelsen på næste møde.

7.15 9303 Charlottegården – Kommunal godkendelse af optagelse af lån til renovering

af faldstammer

På organisationsbestyrelsesmøde d. 23. februar 2012 godkendte organisationsbestyrelsen

igangsættelsen af renovering samtlige faldstammer i afdelings Charlottegården

ved strømpeforing, samt låneoptagelse af et 30-årigt lån på kr. 9.100.000

til strømpeforing af

Långiver havde betinget sig, at kommunen garanterede for lånet. Dette har kommunen

pr. 28. maj 2012 givet tilsagn om.

Renoveringen af faldstammer i Charlottegården fortsætter derfor som planlagt.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

7.16 9399 Klostergården II – rapport om afvanding og byggeskadefondssag

På seneste møde udbad organisationsbestyrelsesformand John Adelsteen Andersen

sig svar på, hvorfor man i Klostergården II har benyttet en rådgivende ingeniør til

undersøgelse af dimensionering af pumper og tagrender og om dette har forbindelse

med byggeskadefondssagen samt om at en eventuel rapport om problemerne

fremlægges for bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen har i foråret 2011 haft de rådgivende ingeniører Danakon til

at udarbejde en rapport. Denne rapport blev fremlagt for organisationsbestyrelsen

d. 30. november 2011 samtidig med at afdelingen bad om kr. 432.00 til at udbedre

forholdene i afdelingen. Bestyrelsen valgte dengang at afvente med at træffe afgørelse

til en redegørelse fra Domeas byggechef Karsten Petersen forelå.

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 17 af 18


Ansøgningen blev igen behandlet af organisationsbestyrelsen d. 23. februar 2012.

På daværende tidspunkt var det lykkedes alligevel at få Byggeskadefonden til at

tage sagen ind som en voldgiftssag.

Der orienteres nærmere om behandlingen af sagen i Byggeskadefonden samt om

det tidsmæssige perspektiv i sagen på mødet.

Det indstilles til bestyrelsen at tage orienteringen til efterretning.

Referat: Orienteringen taget til efterretning.

8 Mødeplanlægning

Mødeplanlægning frem mod repræsentantskabsmødet i marts 2013 skal fastlægges.

Alle bedes derfor huske at medbringe kalendere.

Det indstilles til bestyrelsen at fastlægge mødeplanlægningen.

Referat: Bestyrelsen føjede et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med

henblik på godkendelse af forretningsføreraftale til planlægningen. Følgende

møder er aftalt:
18. september 2012 organisationsbestyrelsesmøde kl. 17.00 hos

Domea

30. Oktober 2012 repræsentantskabsmøde om forretningsføreraftale

kl. 18.00

30. oktober 2012 organisationsbestyrelsesmøde kl. 19.00 hos Domea

13. december 2012 organisationsbestyrelsesmøde kl. 17.00 sted

følger

26. februar 2013 regnskabsmøde kl. 17.00 hos Domea

21. marts 2013 organisationsbestyrelsesmøde kl. 17.00 hos Domea

21. marts 2013 ordinært repræsentantskabsmøde kl. 18.00 hos Domea.

9 Eventuelt

P:\Kunder\09300 Boligselskabet DFB\Møder\Organisationsbestyrelse\2012-09-18\9300 Orgmøde referat 2012_09_18.docx

Side 18 af 18

More magazines by this user
Similar magazines