Download som PDF-fil - FOA

applikationer.foa.dk

Download som PDF-fil - FOA

F O A – F A G O G A R B E J D E

Trepartsaftalen 2007

Hvad betyder den for dig og

dine kolleger


Trepartsaftalen 2007

Hvad betyder den for dig og dine kolleger

Læs trepartsaftalen på www.foa.dk

Redaktion: Claus Cornelius, Mie Andersen,

Kasper Manniche og Anne Mejer

Illustration: Bob Katzenelson

Layout: Grafoa Maja Honoré

Tryk: FOAs trykkeri

2. oplag: 5.000 stk., samlet oplag: 7.000 stk.

September 2007


Trepartsaftalen 2007

Hvad betyder den for dig og dine kolleger

Hvorfor en trepartsaftale?

I slutningen af 2006 lancerede statsminister Anders Fogh

Rasmussen planerne om en kvalitetsreform, der skulle resultere

i mere velfærd for pengene. Ret hurtigt kom debatten

til at handle om medarbejdernes vilkår for at levere

velfærd. FOA igangsatte med kronikken ”Vil du danse

Anders?” i Jyllandsposten i marts 2007 dagsorden for trepartsforhandlinger.

Det førte til en konkret aftale mellem

regeringen på den ene side (da det er dem, der sidder på

pengekassen), arbejdsgiverne (KL og Danske Regioner) på

den anden side og repræsentanter for medarbejderne (LO,

FTF og AC) på den tredje side. Heraf navnet: Trepartsaftale.

FOAs mål med aftalen var at få skabt bedre og mere

attraktive offentlige arbejdspladser.

Til gavn for både medarbejdere og brugere. Og det nåede vi

rigtig langt med.

Trepartsaftalen handler ikke om løn, selvom en højere løn

er vigtig for at gøre de offentlige arbejdspladser mere attraktive.

Lønspørgsmålet behandles ved forhandlingsbordet

i forbindelse med overenskomst 08, og det indgår i den

aktuelle diskussion om kvalitetsreform og finanslovsforslag

for 2008.

Trepartsaftalen handler derimod om at sikre bedre arbejdsvilkår.

Den handler om mere uddannelse, rekruttering, fastholdelse,

arbejdsmiljø og mindre dokumentation og registrering.

Og her er aftalen blevet virkelig god – både for

FOAs medlemmer og for offentligt ansatte generelt.

Men arbejdet med at gøre de offentlige arbejdspladser

mere attraktive slutter ikke med indgåelsen af trepartsaftalen.

Både på landsplan og lokalt skal vi nu se til, at

regeringen og de kommunale/regionale arbejdsgivere opfylder

aftalerne. Og vi har også selv en forpligtelse til at

opfylde vores dele af aftalen.

Pjecen her er en kort gennemgang af de vigtigste elementer

i trepartsaftalen. Den skulle gerne give dig et overblik over

aftalen, så du kan se, hvor du allerede i dag som tillidsrepræsentant

kan tage fat i dine kolleger og arbejdsgivere

for at få gennemført aftalen.

God arbejdslyst

Med venlig hilsen

Dennis Kristensen

FOA – fag og arbejde 3


4

FOA – fag og arbejde


Ret til at arbejde fuld tid

FOA har dokumenteret, at hver fjerde, der arbejder på deltid,

gerne vil have flere timer, men ikke kan få det. FOA har

derfor i forhandlingerne krævet ret til fuld tid, hvis den

ansatte ønsker det.

Trepartsaftalen betyder, at deltidsansatte har ret til at blive

tilbudt at gå op i tid, før arbejdsgiverne kan foretage

nyansættelser. Men aftalen indeholder desværre ikke penge

til at sikre,

at deltidsansattes overgang til fuld tid også giver flere

arbejdstimer samlet set. Det vil sige, at hvis man her og nu

står og ønsker flere timer, må man vente til der er timer til

rådighed.

Til oktober 2007 skal aftaleparterne komme med forslag

til, hvad der skal ske, hvis der opstår uenighed mellem den,

der ansøger om flere timer og arbejdsgiveren.

Hvad betyder det for dig og dine kolleger:

Hvis man arbejder på deltid, men gerne vil arbejde flere

timer, skal arbejdspladsen tilbyde medarbejderen flere timer,

hvis der opstår ledige timer. Hvis der for eksempel er 5 medarbejdere,

som hver arbejder 25 timer, og der er én, der

stopper, så er der 25 timer til fordeling til dem, der ønsker

flere timer.

Retten til fuldtid kommer til at gælde

fra 1. januar 2008.

Medarbejderen skal selv søge om

flere timer hos sin arbejdsgiver.

Hvis medarbejderen får afslag på

sin ansøgning, har man krav på

en skriftlig begrundelse.

Allerede nu vil det være en god

idé, at du som tillidsrepræsentant

begynder at skabe dig et overblik over, hvor mange der

ønsker at få flere timer og om og hvornår, der vil opstå ledige

timer.

Flere uddannelsespladser

Der mangler uddannet personale på både omsorgs-, pasnings-

og sundhedsområdet. FOA stillede derfor i forhandlingerne

krav om, at der bliver oprettet flere uddannelsespladser,

så alle medarbejdere indenfor pasning, omsorgsog

sundhedsområdet i 2015 har en relevant uddannelse.

Trepartsaftalen indeholder rigtig mange ekstra uddannelsespladser:

■ 1.100 ekstra elever kan optages på social- og sundhedsuddannelserne

om året.

■ 1.000 ekstra elever kan optages på den pædagogiske

grunduddannelse om året.

■ I alt 15.000 ikke faguddannede, som allerede arbejder på

de nævnte velfærdsområder, skal have mulighed for at

tage en pædagogisk grunduddannelse, uddanne sig til

social- og sundhedshjælper mv.

■ Det er et mål, at der skal være frit optag og praktikplads

til alle elever på uddannelserne til social- og sundhedshjælper

og -assistent.

Der er især tale om en meget væsentlig forøgelse af

optaget til den pædagogiske grunduddannelse.

Det er helt afgørende, at arbejdsgiverne gør en

stor indsats for at rekruttere elever til de nye

pladser allerede fra 1. januar 2008.

FOA – fag og arbejde 5


Hvad betyder det for dig og dine kolleger:

Trepartsaftalen giver mulighed for, at flere af dine ikke-uddannede

kolleger får en relevant uddannelse.

Som tillidsrepræsentant skal du gøre de kolleger, der ikke

er uddannet, opmærksom på de nye muligheder, herunder

mulighederne for at stige i løn, når man har taget uddannelsen.

Desuden skal du være med til at holde øje med, at din

arbejdsgiver forøger antallet af praktikpladser, sådan som

det er aftalt.

Uddannelse med voksenelevløn

Med trepartsaftalen bliver det nu muligt at tage en uddannelse

og få voksenelevløn, hvis eleven er 25 år eller mere.

Alle medarbejdere, der har mindst ét års relevant beskæftigelse,

får mulighed for at tage en grunduddannelse – fx en

social- og sundhedshjælperuddannelse, en social- og sundhedsassistentuddannelse,

en pædagogisk grunduddannelse

eller en serviceassistentuddannelse og få voksenelevløn under

uddannelsen.

Det er endnu ikke aftalt, hvornår ordningen vil træde i

kraft. Det forventes at blive fra 1. januar 2008. Det vil blive

afklaret hurtigst muligt, og FOA vil så sende vejledningsmateriale

ud. FOA arbejder for, at ordningen også kommer

til at gælde for elever, der tager uddannelsen allerede i dag.

Hvad betyder det for dig og dine kolleger:

Hvis eleven er 25 år eller ældre bliver det økonomisk mere

fordelagtigt at tage en grunduddannelse.

Som tillidsrepræsentant kan du allerede nu gå i dialog

med din lokale ledelse om at få afklaret, hvor mange medarbejdere

på den enkelte arbejdsplads, der ønsker at tage

en uddannelse på voksenelevløn, og hvordan det skal planlægges.

Flere penge til efteruddannelse

Trepartsaftalen giver bedre muligheder for mere efteruddannelse.

Der er afsat 450 millioner kr. til at styrke efteruddannelse

for de offentligt ansatte LO og AC ansatte, og der blev afsat

150 millioner kr. til de offentligt ansatte FTF ansatte.

Det kommer til at betyde, at enkelte arbejdspladser fremover

får bedre mulighed for at deltage i kompetenceudvikling

og udviklingsaktiviteter.

Hvad betyder det for dig og dine kolleger:

De forbedrede muligheder for efteruddannelse retter sig

mod alle faggrupper. FOAs medlemmer får derfor også

bedre muligheder for efteruddannelse.

Som tillidsrepræsentant kan du allerede nu gå i dialog

med din lokale ledelse om at lave kompetence- og efteruddannelsesplaner

for de kommende år.

6

FOA – fag og arbejde


Bedre vilkår for seniorer

Trepartsaftalen indeholder flere indsatser rettet mod seniorer:

■ Penge til seniorordninger

■ Arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer skal

fremgå af personalepolitikken

■ Ret til seniorsamtale

I aftalen er der afsat 600 millioner kroner til seniorordninger

over fire år til LO og AC-området og 300 millioner til FTFområdet.

Det betyder, at der fremover vil være økonomi i

kommuner og regioner til at fastholde seniorer på arbejdsmarkedet.

Det er endnu ikke besluttet, hvordan seniorordningerne

skal skrues sammen. Det skal aftales ved de kommende

overenskomstforhandlinger.

Ældre medarbejdere har ret til en seniorsamtale, hvor

medarbejderen og lederen kan tale om ønsker for fremtiden

og eksempelvis seniorordninger.

Alle arbejdspladser skal fremover skrive i deres personalepolitik,

hvordan de vil fastholde seniorer.

FOA har gennem de seneste år ihærdigt argumenteret

for behovet for tilbagetrækningsordninger, hvor ældre medarbejdere

kan arbejde mindre. FOA dokumenterede i forbindelse

med forhandlingerne, at en meget stor del af de, som

ellers regner med at gå på efterløn, faktisk vil blive 2 år mere

på arbejdsmarkedet, hvis de kan få en god seniorordning.

Vel at mærke en seniorordning, hvor det er muligt at gå ned

i tid men med væsentlig lønkompensation og fuld pensionsindbetaling.

Hvad betyder det for dig og dine kolleger:

Aftalen betyder nye muligheder for de ældre medarbejdere.

Som tillidsrepræsentant kan du være med til at sikre, at der

bliver skabt gode seniorordninger, at der bliver afholdt seniorsamtaler,

og at det fremgår af arbejdspladsens personale

politik, hvad man vil gøre for at fastholde seniorer.

Du kan allerede nu sætte seniorpolitik og seniorordninger

på dagsorden på din arbejdsplads. Vi anbefaler, at MED/SU

årligt drøfter ordningen og synliggør økonomien i ordningen.

Rekrutteringsproblemerne

skal løses

De fleste steder i landet er der problemer med at få nok

personale. I trepartsaftalen er det aftalt, at der skal laves

nye initiativer, for at få løst disse rekrutteringsproblemer.

Regeringen har derfor forpligtet sig til

løbende at følge udviklingen for

at se, om der er behov for at

gøre endnu mere for at sikre

rekrutteringen i kommuner

og regioner.

FOA – fag og arbejde 7


Hvad betyder det for dig

og dine kolleger:

Trepartsaftalen indeholder

nogle værktøjer, som kommunerne

aktivt kan bruge til at

rekruttere nye ansatte: Som tidligere

nævnt skal der ske en opkvalificering

af 15.000 ikke-uddannede medarbejdere. Her er jobrotation

en mulighed for at sikre rekruttering. I aftalen er der desuden

sat særlige ressourcer af til rekruttering af ledige.

Du kan opfordre din ledelse til at gøre brug af elementer i

aftalen, som kan gøre det lettere at rekruttere medarbejdere.

MED og SU bør arbejde med retningslinier for personalepolitikken

og lave lokale aftaler for, hvordan man fx modtager

nye kolleger på arbejdspladsen.

Mere fokus på trivsel og

arbejdsmiljø

Indenfor både pleje-, pasnings- og sundhedssektorerne er

der et stort behov for at gøre mere ud af den forebyggende

arbejdsmiljøindsats. Det vil sige at forebygge, at arbejdsmiljøet

bliver dårligt.

Med trepartsaftalen skal arbejdsmiljørådgivningen overfor

kommunale og regionale arbejdspladser styrkes.

Videnscenter for Arbejdsmiljø skal fremover indsamle gode

eksempler på forebyggelse og gode erfaringer for, hvordan

arbejdsmiljøet kan blive bedre. Eksemplerne og erfaringerne

skal formidles videre, så alle arbejdspladser kan få glæde af

dem.

Dette er alt sammen skridt i den rigtige retning.
FOA er glad for en øget fokusering på psykisk arbejdsmiljø,

medarbejdertilfredshed og trivsel. Her får MEDudvalgene

en nøgleopgave. I MED-udvalgene skal der

aftales retningsliner for:

Indhold af og opfølgning på målinger af medarbejder

tilfredshed og trivsel herunder psykisk arbejdsmiljø.

Udarbejdelse af handleplaner, hvis arbejdspladsvurderingerne

viser, at der er problemer på arbejdspladsen.

Opgørelser af og opfølgning på sygefravær.

Der forestår et arbejde med at definere og konkretisere, hvad

der forstås ved trivsel, og hvordan trivselsmålingerne kan

kombineres med de arbejdspladsvurderinger (APV), man i

forvejen er forpligtiget til at lave. Dette vil ske i forbindelse

med OK-08

Hvad betyder det for dig og dine kolleger

Aftalen betyder, at der kommer øget fokus på psykisk arbejdsmiljø

og trivsel på jeres arbejdsplads gennem retningsliner

fra MED-udvalget. Du kan være med til at sikre, at

aftalen vil betyde forbedringer af det psykiske arbejdsmiljø.

Sikkerhedsudvalgets/MED udvalget bliver styrket bl.a. ved

opfølgning på APV-handlingsplaner.

Arbejdsmiljørådgivning målrettet de offentlige arbejdspladser

vil blive styrket.

8

FOA – fag og arbejde


Velfærdsledelse

– ny form for ledelse

God ledelse er vigtig på alle arbejdspladser. Men ledelse på

velfærdsområdet kræver noget særligt. Det tager trepartsaftalen

konsekvenserne af. Derfor bliver der etableret flere

lederuddannelser med specielt fokus på velfærdsledelse både

på master og diplomniveau.

Ledere må fremover være indstillet på, at deres ledelsespraksis

bliver evalueret, og medarbejderne skal inddrages

heri.

Alle ledere bør have en lederudviklingssamtale med nærmeste

leder.

Hvad betyder det for dig og dine kolleger:

Med trepartsaftalen er der kommet mere fokus på, hvordan

der ledes på din arbejdsplads.

FOA vil fortsat arbejde for, at lederne bliver bedre ledere

ved at præge lederuddannelsernes indhold.

Allerede i dag kan du som tillidsrepræsentant og MED/SU

medlem starte dialogen med arbejdsgiverne om, hvordan de

lokale lederevalueringer skal foregå.

Mindre dokumentation

og registrering

FOAs medlemsundersøgelser har gang på gang vist, at rigtig

mange af FOAs medlemmer mener, at der er alt for meget

unødvendig dokumentation og registrering i det daglige

arbejde.

Med trepartsaftalen er det aftalt, at blandt andre FOA

sætter sig sammen med arbejdsgiverne og finder ud af, om

der er regler, der kan være anderledes og dokumentationskrav,

der helt kan afskaffes. Der skal også ses på, om der er

arbejdsgange, der kan forbedres.

Hvad betyder det for dig og dine kolleger:

Dokumentations- og registreringskravene vil blive forenklet

og dermed give dig og dine kollegaer mere tid til faglighed

og den direkte kontakt med borgerne.

FOA vil sikre, at forenklingen vil kunne mærkes i hverdagen,

der hvor problemerne er størst.

Som tillidsrepræsentant kan du allerede nu sende ”gode”

eksempler på uhensigtsmæssige dokumentations- og registreringspraksis

til FOA.

Du kan også allerede nu gå i dialog med din lokale ledelse

om at nedbringe mængden af uhensigtsmæssige dokumentationer

og registreringer.

Nye medarbejdersamtaler

I trepartsaftalen bliver der nævnt tre forskellige typer medarbejdersamtaler:

Medarbejderudviklingssamtale, sygefraværssamtale

og seniorsamtale.

Hvad betyder det for dig og dine kolleger:

De nye samtaler betyder, at I vil få flere muligheder for at

have systematiske samtaler om de centrale spørgsmål.

Det er vigtigt, at medindflydelsessystemet laver retningslinier

for, hvordan samtalerne skal føres ud i livet, og at der

ikke udvikles dobbeltsystemer.

FOA – fag og arbejde 9


Frem ad banen

Trepartsaftalen vil på mange punkter give FOAs medlemmer

en bedre arbejdsdag.

Aftalen giver bedre uddannelsesmuligheder for den enkelte,

ret til fuldtid, bedre seniorordninger, mindre dokumentation,

mere indflydelse på eget arbejde og meget mere.

Men det er ikke ensbetydende med, at kampen for at

gøre jobbene mere attraktive er slut. Foran os venter flere

og nye opgaver.

Vi står overfor en kvalitetsreform, nye

kommunale budgetter for 2008, en

ny finanslov, overenskomstforhandlingerne

08 og måske

også et folketingsvalg i nær

fremtid.

Trepartsforhandlingerne

er et stort skridt i den rigtige

retning. Men hvis

FOAs mål om at skabe en

god og attraktiv offentlig

sektor skal nås, skal der ske

endnu flere forbedringer af

arbejdsvilkårene.

FOA arbejder for, at alle medlemmer får en

væsentlig lønfremgang, og at den offentlige sektor får tilført

”flere hænder”, så der bliver plads til det, vi alle brænder

for: At kunne levere en god service til borgerne i samfundet.

10

FOA – fag og arbejde


Trepartsaftalen 2007

Hvad betyder den for dig og dine kolleger

er en kort gennemgang af de vigtigste elementer

i aftalen. Pjecen giver dig et overblik, så du kan se,

hvor du som tillidsrepræsentant allerede i dag kan

tage fat i dine kolleger og arbejdsgivere og få

gennemført aftalen.

Staunings Plads 1-3

1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26

www.foa.dk

More magazines by this user
Similar magazines