31.10.2012 Views

Gastrostomisonde. - e-Dok

Gastrostomisonde. - e-Dok

Gastrostomisonde. - e-Dok

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Gastrostomisonde.

Vejledning til personalet i Onkologisk afdeling.

1. Indledning 1

1.1 Overvejelser ved valg af PEG-sonde 1

1.2 Bestilling af PEG-sonde 1

1.3 Anlæggelse af PEG-sonde 1

2. Forberedelse af patienten 2

2.1 Blodprøver, venflon mm. 2

2.2 Profylaktisk antibiotika 2

3. Ibrugtagning af sonden 3

3.1 Opstart af sondeernæring 3

3.2 Ernæringspumpe 3

3.3 Registrering af daglig indtag 3

4. Daglig pleje og observation af PEG-sonde 4

4.1 Hygiejniske forholdsregler 4

4.2 Speciel hudpleje 4

4.3 Daglig vedligeholdelse af PEG-sonde 4

4.4 Særligt om Freka Pexact 5

4.5 Særligt om MIC-KEY 5

4.6 Tilstopning af PEG-sonde 5

4.7 Komplikationer 6

5. Udskrivelse 7

5.1 Patientinformation ved udskrivelse 7

5.2 Administrativ procedure ved udskrivelse 7

6. Udskiftning og fjernelse af PEG-sonde 8

6.1 Udskiftning af sonde 8

6.2 Fjernelse af PEG-sonde med ballon 8

6.3 PEG-sonde med plade 8

7. Bilag

Bilag 1: Standardskema til opstart af sondeernæring 9

Bilag 2: Skønnet energibehov og mængde af sondeernæring/væskebehov 10

8. Litteraturliste 11


1. Indledning

Gastrostomisonde (PEG-sonde) tilbydes patienter, som ikke er i stand til at indtage

sufficient peroral ernæring. Det kan blive nødvendigt, at tilbyde patienten en nasogastrisk

sonde i ventetiden indtil anlæggelse af en PEG-sonde.

Det er væsentligt at overveje om en nasogastrisk sonde kan anvendes i stedet for en PEGsonde.

1.1 Overvejelser ved valg af PEG-sonde

Det er vigtigt, at patienten er velinformeret om konsekvenserne ved at få anlagt en PEGsonde.

Bl.a. risici, hygiejne, pleje, administration.

Den mundtlige information ledsages af skriftlig materiale fra Endoskopisk Laboratorium (blå

pjece).

De praktiske informationer i forbindelse med oplæring finder først finde sted når PEGsonden

er anlagt. Her udleveres desuden ”Sondeernæring i hjemmet” fra Nutricia.

Flg. komplikationer kan forekomme:

• Peritonitis

• Infektion

• Nekrose omkring gastrostomien

• Procedurerelateret mortalitet på 1-2 % (yderst sjældent blandt vores kræftpatienter)

• Anlæggelsen kan indebære en meget ringe risiko for tandskade

1.2 Bestilling af PEG-sonde

Der skal foreligge informeret samtykke fra patient eller pårørende. Dette skal fremgå af

journalen.

I forbindelse med anlæggelse af en PEG-sonde skal patienten indlægges på en

sengeafdeling.

PEG-sonde rekvireres skriftligt med alle relevante oplysninger, udførlig indikation og

stillingtagen til om indgrebet kan foregå i rus eller generel anæstesi.

Henvisningen faxes til Endoskopisk Laboratorium på fax nr. 2940.

Efter modtagelsen af henvisningen vil patienten blive visiteret og afdelingen vil modtage

besked om tidspunkt.

1.3 Anlæggelse af PEG-sonde

Patienten får udført en vanlig gastroskopi.

Anlæggelsesproceduren afhænger af hvilken sonde der skal lægges.

I øjeblikket får vores patienter anlagt en ballonsonde, enten en Freka Pexact sonde som

skal skiftes efter 3-4 uger eller en MIC-KEY (knapsonde).

Begge sonder anlægges med ”PUSH” teknik, dvs. sonden skubbes/anlægges ind gennem

det hul der etableres fra maveskind gennem bugvæg til mavesæk. Sonden holdes på plads

af suturer som skal holde bugvæg og mavesæk tæt sammen.

Ved en Freka Pexact sonde laves i reglen to suturer som kan fjernes efter 12 dage, mens

MIC-KEY har tre små T-låse (knapper), som selv løsner sig og falder af efter 2-3 uger.

Se mere om de to sonder i pkt. 4.4 og 4.5.

Enkelte patienter har en anden type PEG-sonde end de to ovennævnte. Disse er i reglen

anlagt på lokal sygehus. Fx PEG-sonde med indvendig plade.

Såfremt der ikke er særlige forholdsregler ved disse sondetyper skal den daglige pleje mm.

følge denne vejledning.

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

1


2. Forberedelse af patienten

2.1 Blodprøver, venflon mm

• Der skal foreligge koagulationstal, max. 3 dage gamle. Afdelingens læger kan ordinere

yderligere relevante blodprøver forud for anlæggelse af en PEG-sonde.

• Patienten skal faste fra midnat, hvis ikke andet er aftalt.

• Patienten må gerne børste tænder og skylle mund.

• Vigtig medicin inklusive smertestillende må gives.

• Patienten skal have anlagt venflon til administration af profylaktisk antibiotika samt

evt. beroligende og smertestillende medicin.

• Patienten skal helst være indlagt minimum 1 døgn efter anlæggelse af sonden.

2.2 Profylaktisk antibiotika

Der skal gives ”Cefuroxim” 3 g iv. 2 timer før indgrebet.

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

2


3. Ibrugtagning af sonden

Med mindre andet er anført på journalnotatet fra Endoskopisk Laboratorium, kan der 4

timer efter sondeanlæggelse gives 50 ml vand i sonden.

• Afhængigt af patientens hidtidige indtag pr. os, skal mængde og frekvens af

sondeernæring i opstartsfasen individuel tilpasses.

• For at undgå aspiration lejres patienten optimalt med 30-45° eleveret hovedgærde

under indgift og 2 timer efter.

• Sondeernæring skal fortrinsvis gives i dag-/aftentimerne, men på særlig indikation kan

natlig indgift være nødvendigt.

Såfremt patienten spiser sufficient pr. os er det vigtigt at sonden skylles 1-2 gange dagligt

med vand for at holde den ren og hindre tilstopning. Sondeernæring påbegyndes straks

appetitten og/eller vægten falder.

3.1 Opstart af sondeernæring

Det er plejepersonalets ansvar at få udarbejdet en sondeernæringsplan og sikre korrekt

journalføring (se nedenfor).

Det er vigtigt at få udfyldt skemaet korrekt. Se hvordan - på standardopstartsskemaet som

findes på bilag 1. De markerede cirkler viser hvad der skal udfyldes. Aflæs energibehov,

væskebehov og mængde af sondeernæring på bilag 2.

Sondeernæringsskemaet hentes på as-intra, under ”Kliniske dokumenter” – ”Ernæring”

De fleste patienter skal starte op med ”Nutrison Multifibre” givet via ernæringssæt.

Efter 2-3 dage skiftes til ”Nutrison Energy med fibre”, såfremt sondeernæring tåles godt.

Efter de første dage kan der desuden skiftes administrationsform hvis patienten ønsker at

få sondeernæringen mere måltidsopdelt. Vi anvender som oftest sondemadsflasker

alternativt Janetsprøjte.

Ved gastrointestinale problemer under opstarten – gå en dag tilbage eller forbliv på samme

dosis i flere dage.

Hvis problemerne fortsætter kontaktes diætisten.

Følgende skal journalføres:

• Patientens aktuelle vægt.

• Energibehov og mængde af sondeernæring (se bilag 2)

Indikation og kontrolprocedure forventes at være journalført i forbindelse med

ordination og anlæggelse af sonden, jævnfør instruks for Århus Universitetshospital.

3.2 Ernæringspumpe

Ernæringspumpen sikrer at sondeernæringen gives i ensartet hastighed og mængde.

Ernæringspumpen kan både anvendes til interval og kontinuerlig indgift. Kan med fordel

anvendes når ernæringen skal løbe langsomt, fx ved natlig indgift eller hvis sondespidsen

ligger i duodenum eller jejunum.

Pumpen lånes hos diætisten. Husk at notere hvilken patient og hvilket afsnit pumpen lånes

til. Ernæringssæt til pumpe findes i depotet på 1.sal (ved D3/D4).

Skal patienten udskrives med ernæringspumpe, se pkt. 5.2

3.3 Registrering af daglig indtag

Der skal føres daglig væskeregistrering. Væskeskema skal ligge ved patientens sengebord.

Den samlede registrering af sondeernæring og væske overføres til sygeplejejournalen hver

for sig, så det tydeligt fremgår hvor meget der er givet af henholdsvis vand i sonde,

ernæring i sonde og væske per os. Der kan være behov for kostregistrering.

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

3


4. Daglig pleje og observation af PEG-sonde

4.1 Hygiejniske forholdsregler

• HUSK! - god håndhygiejne.

• Dagligt tilsyn af huden omkring indstiksstedet.

• Dagligt vaskes omkring sonden med vand og sæbe. Huden tørres grundigt.

• Sonden skal drejes dagligt, læs nærmere i pkt. 4.4 og 4.5

o Undtaget en nyanlagt PEG-sonde med indvendig plade, som først må drejes

efter 10 dage.

• Det er vigtigt at sonden er trukket tæt til huden. Der skal være mindst mulig afstand,

som regel 2-5 mm, mellem huden og den udvendige fikseringsplade, for at undgå

tryknekrose.

• Sondeernæring har en max. holdbarhed på 24 timer efter anbrud. Dato og klokkeslæt

påføres posen med sondeernæring.

- Ved brug af ernæringssæt kan sondeernæringen hænge ved stuetemperatur i 24

timer efter anbrud.

- Gives sondeernæringen som måltider, dvs. via flaske eller Janetsprøjte, skal posen

med sondeernæring påsættes bolusadaptor ved anbrud. Opbevares herefter i

køleskab i max. 24 timer.

• Ernæringssæt skiftes dagligt.

• Sondemadsflasker til sondemad udskiftes efter brug.

• Sondemadsflasker til gennemskyl udskiftes dagligt.

• Sondemadsflasker der anvendes til medicin skylles efter brug med varmt vand. Lad

flasker tørre med bunden i vejret. Bør udskiftes dagligt.

4.2 Speciel hudpleje

• Hudomgivelserne tilses dagligt for tegn på infektion (rødme, hævelse, sekret og

smerter). Ved tegn på infektion måles temperatur og der podes. En læge tilser

patienten.

• Irritation af huden pga. udløb af mavesyre: behandles med ”Levertransalve 2%” og en

tør forbinding.

• Hypergranulationsvæv: behandles med ”Sølvnitrat liniment”

• Trykmærke eller nekrose af hud; løsn sonden

4.3 Daglig vedligeholdelse af PEG-sonde

• Der skal ikke aspireres på en PEG-sonde

• Én gang ugentlig skal vandmængden i ballonen kontrolleres - første gang én uge efter

anlæggelsen.

• Vandet fornyes, og der skal anvendes sterilt vand i ballonen (under indlæggelse)

• Ballonen skal fyldes med 3-5 ml vand (se evt. i operationsbeskrivelsen i journalen)

• For at undgå tilstopning og udfældning af proteiner skal medicin og sondeernæring

gives hver for sig

• Skyl sonden med 50-100 ml vand (fra kold hane) før og efter indgift af sondeernæring

• Knuste tabletter, mikstur og brusetabletter opløses i ca. 100 ml koldt vand i

sondemadsflaske

• Der skal skylles med 50 ml vand både før og efter indgift af medicin

• Vigtigt! At sikre patientens væskebehov bliver dækket (se bilag 2)

• Reaktion på sondeernæring observeres (kvalme, diarré, opstød, opkastning og hikke)

Årsagen til reaktionen søges og der handles herpå

• Vægten kontrolleres 2 gange ugentlig

• HUSK – at registrere væske og sondeernæring på væskeskema!

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

4


4.4 Særligt om Freka Pexact

Drej sonden dagligt, for at undgå at sonden ”gror fast”. Fixeringspladen skal løsnes, og sonden

trykkes forsigtigt en smule ind så sonden er let at dreje. Pladen fastgøres igen.

Under fixeringspladen renses med vatpind og sterilt vand/sterilt saltvand. Tørres grundigt.

Ca. 12 dage efter anlæggelse kan suturerne fjernes.

Når suturerne er fjernet kan vand og sæbe anvendes under fixeringspladen.

Ugentligt og tidligst én uge efter anlæggelsen skal vandmængden kontrolleres og udskiftes.

Under indlæggelse anvendes steril vand. Ballonen kan rumme 3-5 ml vand.

Efter 3-4 uger skal Freka Pexact sonden skiftes.

Tjek! om patienten har fået en tid til sondeskift! Se pkt. 6.1

Som oftest skiftes til en Flocare udskiftningssonde (med ballon), som skal passes og plejes

som den tidligere sonde.

4.5 Særligt om MIC-KEY (knapsonde)

Drej MIC-KEY sonden dagligt. Det forhindrer sonden i at ”gro fast” og gør den lettere at

udskifte.

Drej aldrig på T-låsene. De falder af når trådene opløses efter 2-3 uger. Såfremt låsene ikke er

faldet af efter 3 uger kan de forsigtigt løftes og suturerne klippes over.

Huden omkring og under T-låsene vaskes med sterilt vand/sterilt saltvand. Tørres grundigt.

Ugentligt og tidligst én uge efter anlæggelsen skal vandmængden kontrolleres og udskiftes.

Under indlæggelse anvendes steril vand. Ballonen kan rumme 3-5 ml vand.

I forbindelse med indgift af sondeernæring skal der kobles en forlængerslange på MIC-KEY

sonden.

Forlængerslangen forbindes med MIC-KEY på følgende måde:

• Placér den sorte streg på forlængerslangen mod den sorte streg på MIC-KEY

ernæringsventilen

• Drej derefter forlængerslangen 3/4 omgang i pilens retning til du møder modstand.

Undgå at dreje den helt rundt, da dette svækker anti-tilbageløbsventilen. MIC-KEY er nu

klar til brug

Fjern forlængerslangen igen:

• Drej modsat pilens retning til de sorte streger mødes igen

• Tag forlængerslangen af og sæt proppen på igen

Vask forlængerslangen med almindeligt opvaskemiddel hver gang du har brugt den og skyl

grundigt med vand fra vandhanen. Herved undgår du, at mad- og medicinrester størkner og

klumper sig sammen i slangen.

Betragt forlængerslangen som et spiseredskab.

Udskift forlængerslangen en gang om ugen.

Forlængerslanger ”Y-forlængerslange vinklet” findes på D2.

I forbindelse med udskrivelse skal der ordineres og bestilles forlængerslanger direkte hos

firmaet MEDA. Se pkt. 5.2

4.6 Tilstopning af PEG-sonde

• Hvis sonden føles stoppet, tjek om klemskruen er åben

• Stoppet sonde; skyl med 10 ml vand med højt tryk. Helst med 10 ml sprøjte frem for

Janetsprøjte. Ved sværere tilstopning kan danskvand, cola eller ananasjuice forsøges

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

5


4.7 Komplikationer

Sonden glider ud:

Hvis sonden glider ud er det VIGTIGT at få anlagt en ny hurtigst muligt!

Er sonden nyanlagt skal Endoskopisk Laboratorium eller vagthavende afd. L kontaktes

med henblik på evt. nyanlæggelse.

Hvis sonden har ligget i mere end 4 uger og glider ud, skal den eksisterende fistel

holdes midlertidig åbent med den gamle sonde eller et foleykateter. Ny tid til sondeskift

bestilles på Endoskopisk Laboratorium på lokal 2941.

Infektioner:

- gastroenteritis kan opstå som følge af kontamination af sondeernæring. Risikoen

er særligt stor for patienter med nedsat produktion af ventrikelsyre, f.eks. i

forbindelse med syreneutraliserende behandling.

- der bør anvendes engangshandsker ved håndtering af sonder, ernæringssæt og

sondeernæringsposer.

- den maksimale tid for ophængning af sondeernæring er 24 timer efter anbrud.

Tidspunkt for ophængning påføres flexi-bag posen.

- ernæringssættet skiftes dagligt, idet bakterier kan vandre fra en inficeret ventrikel

til dråbekammer i løbet af 24 timer.

Diarré kan forekomme ved:

- for hurtig infusionshastighed.

- for tidlig overgang til intervaladministration.

- medicin (antibiotika, laksantia, primperan ol., mikstur med højt sorbitolindhold).

- gastroenteritis.

- hvis årsagen ikke kan afhjælpes, behandles f.eks. med Imodium.

Kvalme, retention, mavekneb, opkastning:

- dette kan forekomme hos nogle patienter i starten. Afhjælpes ved at reducere

infusionshastigheden. Evt. forsøges med behandling med Primperan (efter lægelig

ordination).

Mundgener:

- pga. nedsat fødeindtagelse pr. os, kan der opstå ubehag fra dårlig ånde, tørre

slimhinder, irritation, spytsten eller svampeinfektioner. Dette forebygges med god

mundhygiejne. Se pjece om mundpleje.

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

6


5. Udskrivelse

5.1 Patientinformation ved udskrivelse

• Sikre at patienten har fået pjecen ”Sondeernæring i hjemmet” fra Nutricia og evt. MIC-

KEY pjecen (hvis denne sonde er anlagt)

• Informere om:

- daglig hygiejne – hudpleje og mundpleje

- fiksering af sonden

- forholdsregler ved tilstopning af sonden og andre problemer

- eleveret hovedgærde (30-45°) under indgift af sondeernæring

5.2 Administrativ procedure ved udskrivelse

• Hvis patienten ønsker at få leveret sondeernæring og tilbehør på hjemadressen skal

recept faxes til Nutricia på fax nr. 70 21 07 08 – herefter ringes på tlf. 70 21 07 09 hvor

ordination bekræftes og den aftalte mængde sondeernæring bestilles.

Der bør kun bestilles 2-3 kasser sondeernæring og det nødvendige tilbehør. Patienten

kan altid rekvirere mere sondeernæring efter behov.

• Til patienter der har en MIC-KEY sonde skal der desuden bestilles forlængerslanger hos

firmaet MEDA. ”Y-forlængerslange vinklet” skrives på en recept og faxes til MEDA på fax

nr. 44 52 88 98 – herefter ringes på tlf. 44 52 88 88 hvor antallet af kasser á 5 stk

bestilles.

• Såfremt der er behov for ernæringspumpe i hjemmet skal denne rekvireres på

ernæringsrecepten, som faxes til Nutricia. Husk at bestille de rigtige ernæringssæt.

Ernæringspumpen lejes hos Nutricia så længe der er nødvendigt. Lejes på månedsbasis

mod mindre egenbetaling.

• Medgive grøn ernæringsrecept.

• Tage kontakt til hjemmepleje med henblik på hjælp/støtte samt lån af dropstativ og

evt. andre remedier.

• Medgive Foleykateret som ”reservesonde” til brug hvis den anlagte sonde glider ud eller

går i stykker.

• Medgive sondeernæringsplan. Ved behov for justering af plan kontaktes diætisten.

• Medgive sondeernæring til 3 døgn, inkl. ernæringssæt, sondemadsflasker og

Janetsprøjter.

• Sondemadsflasker og Janetsprøjter kan købes på apoteket.

• Evt. kontakt socialrådgiver med henblik på ekstra tilskud.

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

7


6. Udskiftning og fjernelse af PEG-sonde

6.1 Udskiftning af sonde

Dette foregår altid på Endoskopisk Laboratorium. Ny tid til sondeskift bestilles på

Endoskopisk Laboratorium lokal 2941

Den første Freka Pexact sonde skal skiftes efter 3-4 uger.

Flocare udskiftningssonde (med ballon) og MIC-KEY sonden har normalt en holdbarhed på

3-6 mdr.

Glider sonden ud, er der risiko for at den gastrokutane fistel lukker hurtigt (indenfor 6

timer), så det er umuligt at anlægge en ny sonde dagen efter. Erstat derfor umiddelbart

med en anden sonde eller et Foleykateter.

Ved ønske om skift til en MIC-KEY knapsonde, som ligger i niveau med hudoverfladen

(anvendes primært til børn, unge og handicappede) kan der tages kontakt til Endoskopisk

Laboratorium.

6.2 Fjernelse af PEG-sonde med ballon

Tøm ballonen for vand og træk sonden ud.

For ballonsonder gælder, at hvis der er tale om seponering af sonden lægges tør

forbinding/duoderm på såret.

Hullet lukker normalt i løbet af et døgn eller to.

6.3 PEG-sonde med plade

Vi vil fortsat se PEG-sonder med indvendig plade, som skal fjernes endoskopisk. Disse

sonder vil forekomme hos enkelte patienter, hvor sonden er lagt på et lokal sygehus.

Sonden bør tidligst fjernes 4 uger efter anlæggelse, når den gastrokutane fistel er solid.

Sonden kan dog fint ligge i 3-6 mdr.

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

8


Århus Universitetshospital

Århus Sygehus, Onkologisk Afdeling D

Navn: label

Vægt: kg

Energibehov: kJ / døgn

Væskebehov: ml / døgn (vægt i kg x 30 ml)

Sondeernæring.

Dato:

Afdeling D

Energibehovet svarer til Nutrison Energy med Fibre (MF) ml / døgn.

Der startes op med Nutrison Multifibre.

Opstart af sondeernæring

Dato sondeernæring

pr. dag

600 ml

Multifibre

1000 ml

Multifibre

500 ml Multifibre

+

500 ml Energy MF

1000 ml

Energy MF

Monitorering:

Kontroller sonden dagligt.

ml pr. time timer / dråber

/ måltid måltider pr. minut

200 3 67

250 4 83

250

+

250

250

2

+

83

2

4 83

ekstra

væske ml

Husk at skylle sonden med ca. 50 ml vand før og efter indgift af sondeernæring.

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

9

Bilag 1

kommentarer

Hvis sondeernæringen tåles godt de første dage, kan indløbstiden forkortes ved at give

sondeernæringen som ”måltider”.

Ved frit indløb med ernæringssæt vil der på 30 minutter løbe ca. 250 ml sondeernæring ind –

men det må bero på individuelle forsøg fra patienten, ved hjælp af vægt og minutur.

Alternativt kan sondeernæringen gives som ”måltider” via sondemadsflasker.

Ved liggende/natlig indgift skal hovedgærdet være hævet 30-45°.

Vægten kontrolleres 2 x ugentligt.

Sondeernæring har en max holdbarhed, efter emballagen er brudt, på 24 timer.

Ernæringssæt udskiftes dagligt.


Skønnet energibehov og mængde af sondeernæring

(*Nutrison Energy MF).

Vægt Sengeliggende Oppegående

Energibehov Sondeernæring* Energibehov Sondeernæring*

100+ 11.000 kJ

95

90

9000 kJ 1400 ml

10.000 kJ

1500 ml

85

80

75

8000 kJ 1300 ml

9000 kJ 1400 ml

70

65

60

7000 kJ 1100 ml

8000 kJ 1300 ml

55

50

6000 kJ 1000 ml

7000 kJ 1100 ml

45

40 5000 kJ 800 ml

6000 kJ 1000 ml

Ved behov for vægtøgning gives yderligere 300 ml sondeernæring pr. døgn.

Skønnet væskebehov

(Patientens totale væskebehov udgør 30-40 ml/kg legemsvægt/døgn.)

Total væskebehov ÷ væskeindholdet i sondeernæringen = ekstra væske

VÆSKEBEHOV

SONDEERNÆRING

Ekstra væske i ml kan aflæses i dette skema:

1400

ml

vægt væskebehov

> 70 kg 2500 ml

70 kg 2450 ml

65 kg 2250 ml

60 kg 2100 ml

55 kg 1900 ml

50 kg 1750 ml

45 kg 1550 ml

40 kg 1400 ml

1550

ml

1750

ml

1900

ml

2100

ml

2250

ml

2450

ml

10

Bilag 2

2500

ml

600 ml Multifibre 900 ml 1050 ml 1250 ml 1400 ml 1600 ml 1750 ml 1950 ml 2000 ml

1000 ml Multifibre

500 ml Multifibre

550 ml 700 ml 900 ml 1050 ml 1250 ml 1400 ml 1600 ml 1650 ml

+

500 ml Energy MF

600 ml 750 ml 950 ml 1100 ml 1300 ml 1450 ml 1650 ml 1700 ml

1000 ml Energy MF 600 ml 750 ml 950 ml 1100 ml 1300 ml 1450 ml 1650 ml 1700 ml

1100 ml Energy MF 550 ml 700 ml 900 ml 1050 ml 1250 ml 1400 ml 1600 ml 1650 ml

1200 ml Energy MF 475 ml 625 ml 825 ml 975 ml 1175 ml 1325 ml 1525 ml 1575 ml

1300 ml Energy MF 400 ml 550 ml 750 ml 900 ml 1100 ml 1250 ml 1450 ml 1500 ml

1400 ml Energy MF 325 ml 475 ml 675 ml 825 ml 1025 ml 1175 ml 1375 ml 1425 ml

1500 ml Energy MF 250 ml 400 ml 600 ml 750 ml 950 ml 1100 ml 1300 ml 1350 ml

(1 L Nutrison Multifibre indeholder: 840 ml væske)

(1 L Nutrison Energy MF indeholder: 770 ml væske)

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010


8. Litteraturfortegnelse

1. Århus Universitetshospital, Endoskopisk Laboratorium. Aksel Kruse. September 2003

2. Det Sundhedsfaglige Råd i medicinsk gastroenterologi i H:S; Perkutan Endoskopisk

Gastrostomi; marts 2002

http://www.rigshospitalet.dk/menu/AFDELINGER/Abdominalcentret/Kirurgisk+Gastroent

erologisk/Sygdom+og+behandling/Endoskopi/PEG-sonde/?WBCMODE=Presentatio_

3. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse; Vejledning om tilskud til lægeordinerede

ernæringspræparater (sondeernæring m.v.). Vejl.nr.115 af 08.12.06

4. Den nationale kosthåndbog; http://bog.kostforum.dk

5. Nutricia. Sondeernæringsmanual; Vejledning til læger, sygeplejersker, diætister og

andet sundhedsfagligt personale om sonder og sondeernæring. Januar 2008

11

Ernæringsgruppen, Onkologisk afdeling D, 5.rev. 2010

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!