Årsberetning 2012 - Region Midtjylland

rm.dk

Årsberetning 2012 - Region Midtjylland

Årsberetning 2012

uddannelsesområdet

– ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelser

Region Midtjylland

Regional Udvikling

www.ru.rm.dk


Status på projekter

Der er i perioden fra 2007 til og med 2012 igangsat 122 udviklingsprojekter,

hvoraf en stor del efterhånden er blevet afsluttet.

Der har gennem de seneste år været en tendens til bevægelse fra mange og

ofte økonomisk små projekter mod færre og økonomisk større projekter. Det

har givet mulighed for at inddrage flere samarbejdspartnere – på tværs af

institutionstyper, uddannelsesniveau og selvfølgelig på tværs af regionen.

Samtidig er der kommet et øget fokus på formidling og videndeling, hvilket

betyder, at vi ser flere, især af de store projekter, der har fået tilknyttet følgeforskning

eller ekstern evaluering. Alene i 2012 gælder det bl.a. for disse tre

store projekter:

• Organisatorisk udviklingsprojekt om frafald og kursisters forskellige

tilgange til skolelivet. Steen Beck og Michael Paulsen fra Institut for

Filosofi, Pædagogik og Religionsstudier ved Syddansk Universitet

har lavet dette forskningsprojekt på Randers HF & VUC, hvor

de har set på kursisttilgange og klasserumskulturen. Det er

der kommet bogen Mangfoldighed og fællesskab ud af. Bogen

kan findes på følgende link: www.rm.dk/via54051.html

• Visuel HF Region Midtjylland har støttet udvikling og etablering af Visuel

HF på Viborg Gymnasium & HF og derigennem

ligeledes givet midler til følgeforskning om den

nye tre årige HF. Det er der ud over den meget

søgte tre årige Visuel HF kommet bogen Visuel

HF – vision og virkelighed ud af. Bogen kan findes

på følgende link: www.rm.dk/via53268.html


• Psykisk sårbare unge. Region Midtjylland har støttet dette undersøgelsesprojekt

som har været funderet på Randers Social- og Sundhedsskole og

dækket Randers Kommune på tværs af ungdomsuddannelsesinstitutioner,

UU, jobcenter, regionspsykiatri m.fl. Dette undersøgelsesprojekt er

et forskningsprojekt, som der er kommet bogen ”Unge, uddannelse

og sårbarheder” ud af. Projektet har været

med til at skabe et nyt og mere nuanceret

billede af sårbare unge under uddannelse.

• Overordnet set er der med projektet skabt

viden i forhold til arbejdet med sårbare unge,

og helt centralt er det, at resultaterne ikke

blot gør sig gældende lokalt eller regionalt,

men også på landsplan. Læs hele bogen på

følgende link: www.rm.dk/via70670.html

3


En ny handlingsplan for

uddannelsesområdet

– ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelser

I efteråret 2012 blev der afholdt projektværksteder

for hvert af de tre indsatsområder:

• Talent i ungdomsuddannelserne

• Internationalisering

• Digitalisering

I august blev der afholdt projektværksted omkring Talent i ungdomsuddannelserne.

Dette er der kommet to projekter ud af. Det ene med fokus på, hvordan

man spotter talenterne i ungdomsuddannelserne og det andet med fokus

på, hvordan man underviser talenterne og får skabt inklusion tilbage til

elevernes normalklasser. Sidstnævnte projekt består af tre delprojekter, der

tilsammen er med til at dække en bred variation af talenter og ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Der er til hvert af de to projekter tilknyttet følgeforskning. Til projektet

omkring talentspotning laves der et aktionsforskningsprojekt, der forestås af

RUC, Professionshøjskolen Metropol og VIA UC. Til dele af projektet omkring

metoder til at undervise talenter – Talent med bredde – laves der en tre årig

Ph.D. afhandling.

I november afholdtes der projektværksted omkring Internationalisering,

hvilket har resulteret i to indkomne ansøgninger omkring Internationalisering

på hjemmebane og Sprog bygger bro.

4


Internationalisering på hjemmebane skal undersøge og dokumentere, hvordan

det internationale kan inddrages i undervisningen på både de gymnasiale

og erhvervsfaglige uddannelser. Målet er at styrke elevernes internationale og

interkulturelle forståelse samt give eleverne indblik i deres muligheder på det

globale arbejdsmarked.

Sprog bygger bro skal fokusere på en nytænkning af sprogundervisningen,

så eleverne bliver bedre rustet til at få job i et internationalt miljø, nye

studieretninger med undervisning på engelsk og brobygning i forhold til

sprogundervisningen mellem grundskoler og gymnasier for både elevers

og læreres vedkommende.

I november blev der ligeledes afholdt projektværksted omkring Digitalisering,

her er der ligeledes to projekter på vej, nemlig e-Didaktik og Den

digitale skole. Disse to projekter skal behandles politisk i marts 2013.

Den Digitale Skole – Læringsrummet i skyen har til formål at opkvalificere

underviserne i forhold til at kunne vurdere anvendelsen af digitale læringsmidler

og tilrettelæggelsen af en undervisning, der inddrager de digitale

læringsmidler.

eDidaktik – didaktikken tilbage til læreren har til formål at udvikle forløb,

hvor fokus er på de pædagogiske udfordringer, som opstår ved inddragelse af

it i den konkrete undervisningssituation. Temaerne for forløbene er eksempelvis

inklusion, differentiering, fleksibel læring, elevaktivering. Temaerne bidrager

alle til målsætningen om, at flere skal gennemføre en ungdomsuddannelse.

Der planlægges 11 delforløb.

Indsatsområderne er en del af den nye uddannelsespolitik for 2013-2014, som

Regionsrådet vedtog februar 2013.

5


Netværk

Som det fremgår af årsberetning 2012, er der sat mange regionale udviklingsprojekter

i gang, som i høj grad spiller sammen med de nationale målsætninger

og tiltag. Det er derfor vigtigt at skabe de rette fora for videndeling,

og på den baggrund er der nu etableret et regionalt netværk med fokus på

internationalisering med deltagelse af uddannelsesinstitutioner og andre

relevante aktører.

Tilsvarende netværk for talent og digitalisering vil blive etableret i 2013.

Nulpunktsanalyse 2012

For første gang er der blevet lavet en Nulpunktsanalyse, der vedrører

ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland. Analysen er lavet for at skabe

et overblik over, hvordan det ser ud med overgangsfrekvenser, de unges

valg af uddannelse – både fra grundskole til ungdomsuddannelse og fra

ungdomsuddannelse til videregående uddannelse.

Samtidig ses der på gennemførelsesfrekvens, frafald, nærhed til ungdomsuddannelserne

rent geografisk og praktikpladssituationen.

Nulpunktsanalysen gennemføres hvert år, hvilket gør det muligt at vurdere,

i hvilke områder og i hvilke krydsfelter, der kan være behov for at sætte ind

og dermed målrette Region Midtjyllands indsats.

6


Nice to know...

Regionalt nyhedsbrev om ungdomsuddannelserne

Som et helt nyt tiltag har uddannelsesteamet lanceret nyhedsbrevet Nice

to know… der er et regionalt nyhedsbrev til og om ungdomsuddannelserne.

Nyhedsbrevet udsendes elektronisk fire gange årligt.

Nyhedsbrevet indeholder kort nyt fra uddannelsesteamet, hvad der

er på vej, nyt om uddannelser og en kalender. Nyt om uddannelser

indeholder nyheder fra fx Ministeriet for Børn og Undervisning, nye

analyser omkring uddannelse, relevante nye lovforslag mm.

Fordeling af elever

Regionerne bistår hvert år de almene gymnasier og HF-kurser

med at fordele det kommende års elever. I 2012 var der i Region

Midtjylland mere end 9.500 ansøgere til de 2 uddannelsesretninger.

Af denne gruppe var der 336 elever, der ikke fik deres første ønske

opfyldt. De 280 fik dog opfyldt enten deres 2. eller 3. prioritet.

Det var ikke muligt at imødekomme de resterende 56 ansøgeres

prioritering. For langt hovedpartens vedkommende drejede det

sig om ansøgere, der havde angivet de centrale skoler i Aarhus,

men som geografisk boede tættere på andre institutioner.

I forbindelse med fordelingen modtog regionen 184 indsigelser over

tildelingen af skole. Heraf var det muligt at imødekomme 30, som

pga. særlige forhold fik ændret deres oprindeligt tildelte skole.

Region Midtjylland har ikke modtaget egentlige

klager over de endelige afgørelser.


Uddannelse i Region Midtjylland

550 folkeskoler,

privatskoler, efterskoler

170.000 elever

65 ungdomsuddannelsesinstitutioner

64.800 elever

3 erhvervsakademier

5.100 studerende

Aarhus Universitet

34.000 studerende

VIA University College

17.000 studerende

3 VEU-centre

370.000 kursister

10 VUC

54.500 kursister

5.689 årselever

Region Midtjylland

Skottenborg 26

8800 Viborg

www.rm.dk

More magazines by this user
Similar magazines