FDFs ÅRSRAPPORT 2011 - Leder - FDF

leder.fdf.dk

FDFs ÅRSRAPPORT 2011 - Leder - FDF

FDFs

årsrapport

2011

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

1


2 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

CVR nr. 22 16 78 12

Årsrapport 2011

Indholdsfortegnelse

Side

Oplysninger om landsforbundet 4

Ledelsespåtegning 5

Den uafhængige revisors påtegning 6

Intern revisionspåtegning 8

Ledelsesberetning 9

Anvendt regnskabspraksis 14

Resultatopgørelse for 2011 16

Balance pr. 31.12.2011 18

Pengestrømsopgørelse 20

Noter 21

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

3


Oplysninger om landsforbundet

Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Rysensteensgade 3 1564 København V

Hjemstedskommune: København

CVR-nr. 22 16 78 12

Telefon 33 13 68 88

Mailadresse FDF@FDF.dk

Hjemmeside FDF.dk

Hovedbestyrelse

Preben Siggaard, formand

Iben Konradi Nielsen, næstformand

Allan Frank Walther, kasserer

Maria Harbo Thomsen,

Lars Pedersen

Christian Dias Løgberg

Jeanet Flørnæss Fischer

Maiken Baltzer Løsmar

Jens Maibom Pedersen

Inger Mårup

Søren Langdahl Timmermann Olesen

Generalsekretær

Ulrich Piltoft

Intern revisor

Finn Bjerg Olesen

Revision

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

4 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december

2011 for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver og

pas-siver, finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af landsforbundets aktiviteter for

regnskabsåret 1. januar – 31. december 2011.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold,

beretningen omhandler.

Landsforbundet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der

vedrører modtagne tips- og lottomidler, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og

andre for-skrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer

og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af

de modtagne tips- og lottomidler.

Årsrapporten indstilles til godkendelse.

København, den 12. maj 2012

Generalsekretær

Ulrich Piltoft

Hovedbestyrelse

Preben Siggaard,

formand

Iben Konradi Nielsen,

næstformand

Allan Frank Walther,

kasserer

Lars Pedersen

Christian Dias Løgberg

Inger Mårup

Jens Maibom Pedersen

Jeanet Flørnæss Fischer

Søren Langdahl

Timmermann Olesen

Maria Harbo Thomsen

Maiken Baltzer Løsmar

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

5


Den uafhængige revisors påtegning

Til hovedbestyrelsen i Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF

Revisionspåtegning på årsrapport

Vi har revideret årsregnskabet for Landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDF for regnskabsåret

1. januar - 31. december 2011, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse,

balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Revisionen har ikke omfattet de i årsregnskabet anførte budgettal.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet og ledelsesberetningen

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse

med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset

om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har

udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere

krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og

udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger

i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder

vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser

eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, som er relevant for landsforbundets

udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion

om effektiviteten af landsforbundets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering

af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er

rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Revisionen er tillige udført i overensstemmelse med retningslinjerne i bekendtgørelse nr. 1753 af

21. december 2006 om regnskabsaflæggelse for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål.

Revisionen omfatter en vurdering af, om dispositioner der vedrører modtagne tips- og lottomidler

er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede

aftaler og sæd-vanlig praksis.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for

vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Den uafhængige revisors påtegning

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af landsforbundets aktiver, passiver

og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af landsforbundets aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Erklæring om udført forvaltningsrevision

I forbindelse med den finansielle revision af landsforbundets årsregnskab for 2011 har vi foretaget

en vurdering af, hvorvidt der for udvalgte områder er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen

af modtagne tips- og lottomidler.

Ledelsens ansvar

Ledelsen har ansvaret for, at der etableres retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige

økonomiske hensyn ved landsforbundets forvaltning af modtagne tips- og lottomidler.

Revisors ansvar og den udførte forvaltningsrevision

I overensstemmelse med “Bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 om regnskabsaflæggelse

for og revision af tilskud til støtte af ungdomsformål” har vi undersøgt, om landsforbundet har etableret

forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af modtagne tips- og

lottomidler. Vores arbejde er udført med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at forvaltningen

er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Konklusion

Ved den udførte forvaltningsrevision er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning

til at konkludere, at forvaltningen i 2011 af de modtagne tips- og lottomidler ikke er varetaget på

en øko-nomisk hensigtsmæssig måde.

Udtalelse om ledelsesberetningen

Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere

handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet.

Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse

med årsregnskabet.

København, den 12. maj 2012

Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Christian Dalmose Pedersen, statsautoriseret revisor

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

7


Intern revisionspåtegning

Jeg har som landsmødevalgt intern revisor påset, at landsforbundets midler er anvendt efter deres

formål under hensyn til landsforbundets vedtægter, budget og vedtagelser på landsmødet samt

hovedbestyrelsens møder.

København, den 12. maj 2012

Finn Bjerg Olesen, intern revisor

8 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Ledelsesberetning

Landsforbundet FDF har i 2011 opnået et resultat før henlæggelser på 2.130 tkr., hvilket hovedbestyrelsen

anser for tilfredsstillende, og som er bedre end det budgetterede resultat før henlæggelser

på 171 tkr.

2011 har dog på mange måder været et anderledes år på godt og ondt. Der har således i 2011

været væsentligt flere afvigelser i forhold til budgettet, end hvad der normalt er praksis, hvilket

primært kan tilskrives følgende særlige forhold for 2011:

• En indtægt ved afregning vedrørende lukkede kredse på 1.831 tkr. mod et budget på 0 tkr.

• Et overskud fra Landslejr 2011 på 2.728 tkr. mod et budget på 0 tkr.

FDFs forholdsmæssige andel af resultatet fra 55 Grader Nord på 1.834 tkr. mod et budgettet

resultat på 600 tkr.

• En omkostning på 526 tkr. til særlige initiativer mod et budget på 50 tkr., hvilket primært

vedrører tilskud fra Landsforbundet til 55 Grader Nord ifm. introduktionen af den nye forbundsskjorte.

• En omkostning på 2.347 tkr. vedrørende afdrag af hovedstolen ifm. gæld til leasingsgiver efter

domsafsigelse i Københavns Byret, hvortil kommer omkostninger til advokat på ca. 220 tkr.

• En reduceret indtægt fra momskompensation på 608 tkr. mod en budgetteret indtægt på

1.810 tkr.

Alt i alt har de ovenstående forhold haft en positiv afvigelse på regnskabsåret i forhold til budget

med 1.416 tkr.

Landsforbundets aktiviteter

2011 var Landslejrår, hvilket naturligt betød, at en stor del af Landsforbundets ressourcer til aktiviteter

var målrettet planlægningen, forberedelsen og gennemførslen af denne lejr. Deltagerantallet

på lejren oversteg væsentligt både Landslejrudvalgets og hovedbestyrelsens forventninger, hvilket

var den primære årsag til, at lejren realiserede et overskud på imponerende 2.728 tkr. til trods for

afvikling af nye idéer og innovative aktiviteter.

Landsforbundet har derudover traditionen tro afholdt en række aktiviteter, som indgår i regnskabet

med vidt forskellige forudsætninger:

• Effektueringen af Handlingsplan 2011-12 blev igangsat umiddelbart efter Landsmødet i 2010

og har haft bevågenhed hos hovedbestyrelsen via behandling på HB-møderne. Omkostningen

hertil er dog væsentligt under budget, hvilket primært skyldes den store fokusering og prioritering

af Landslejr 2011. Ikke afholdte omkostninger hertil i 2011 forventes derfor anvendt i

2012.

• Landsforbundets kursusvirksomhed har afholdt en række kurser med den sædvanlige brede

spændvidde. 7. – 8. klassekurser, seniorkurser og musikkurser mv. For 7.-8. klassekurserne og

seniorkursernes vedkommende er der i 2011 sket en positivt udvikling i forhold til tidligere

år, hvor deltagerantallet har været faldende, så Landsforbundet nu oplever et stigning i antallet

af kursister. Således har 1.052 deltagere været på seniorkursus mod 942 i sidste regnskabsår,

mens 7. – 8. klassekurserne er gået fra 181 til 206 deltagere.

• Som opfølgning på Landslejren blev der i efteråret afviklet lederkursus under titlen GUF

(Gensyn, Udsyn og Fællesskab), hvor der var 326 deltagere på Sletten.

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

9


Ledelsesberetning

Den økonomiske udvikling

Indtægter

Landsforbundets samlede indtægter i 2011 udgør 22.133 tkr. mod budgetterede indtægter på

17.398 tkr. og består primært af kontingenter, tilskud, overskud fra butikken 55° Nord samt afregning

vedrørende lukkede kredse. I indtægterne indgår også et overskud fra Landslejr 2011 på i alt

2.728 tkr.

Tilsvarende tidligere år har kontingentindtægterne i 2011 været mindre end budgetteret, i alt 183

tkr., hvilket desværre må tilskrives det faldende medlemstal, som vi har realiseret fra Landsmødebeslutningen

af budgettet i 2010 til 2011.

Tilskud i henhold til Tipsloven og Folkeoplysningsloven følger budgettet og lidt mere til. Med henvisning

til bekendtgørelse nr. 1753 af 21. december 2006 vedrørende tilskud til støtte for ungdomsformål

kan det oplyses, at det samlede udbetalte tilskud under Tipsloven, er anvendt til finansiering

af Landsforbundets samlede aktiviteter.

Under tilskud er også bogført momskompensation. I budgettet var der lagt op til at foretage en

praksisændring, således at der blev indregnet momskompensation i takt med, at der blev erhvervet

ret hertil, men grundet en debat på området og en heraf afledte usikkerhed omkring opretholdelse

af momskompensation, er det blevet besluttet at fortsætte uændret med indregning, når først pengene

er modtaget.

Igen i 2011 bidrager butikken 55° Nord med et særdeles flot resultat, hvilket er til glæde og gavn

for de to ejere. Årets regulering af værdien af kapitalandelene er udtryk for FDFs andel af årsresultatet

i de to selskaber, der bidrager positivt i regnskabet for Landsforbundet FDF med 1.834 tkr.

mod et budgetteret overskud på 600 tkr. Hvor det positive resultat i 2010 primært kunne tilskrives

KFUM-spejdernes korpslejr, er det for 2011 primært introduktionen af den nye forbundsskjorte

samt afviklingen af FDF Landslejr 2011, der har bidraget til en fortsat god drift i selskabet.

Landsforbundet har igen i 2011 modtaget midler fra indstillede kredse, hvilket der ikke har været

budgetteret med. I år udgør beløbet 1.831 tkr., der i lighed med tidligere år er henlagt.

Omkostninger

Omkostninger til personalelønninger, -uddannelse og -pleje samt stabens rejse- og kontorudgifter

ligger 132 tkr. over budgettet, svarende til 1,4%. I forhold til 2010 er der tale om en stigning på

383 tkr., der først og fremmest kan henføres til, at omkostningerne til rejser og kontorudgifter er

øget med 264 tkr. primært begrundet i den generelt øget mødeaktivitet bl.a. i forbindelse med FDF

Landslejr 2011.

Omkostninger til aktiviteter afviger væsentligt i forhold til budgettet primært pga. særlige initiativer,

hvor Hovedbestyrelsen i 2011 har valgt at støtte introduktionen af den nye forbundsskjorte med

500 tkr., uagtet at der ikke har været budgetteret med dette. Omkostningen til støtten skal dog ses

i sammenhæng med resultat fra 55 Grader Nord, der naturligt har været påvirket positivt herved.

Derudover er beløbet vedrørende internationalt arbejde for 2011 påvirket negativt af en kontingentopkrævning

på 50 tkr. vedrørende kontingent for 2010 til Global Fellowship, som ved en fejl

ikke var fremsendt til FDF.

10 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Ledelsesberetning

For handlingsplan 2011-12 er der næsten ikke anvendt midler hertil i 2011. Dette til trods for den

øgede fokus på ressourceanvendelsen omkring Landslejr 2011. Området har gennem 2011 haft

øget bevågenhed fra Hovedbestyrelsen så resultatet for 2011 er ikke overraskende. Det forventes

at anvendelsen indhentes i 2012, hvor omkostningerne til lederuddannelse, synlighed og jubilæum

vil påvirke kontoen.

For mediernes vedkommende er omkostningen på 1.311 tkr. i 2011 stort på niveau med omkostningen

for 2010, der korrigeret for abonnementsindtægter fra Lederen mv. udgjorde 1.312 tkr. Den

positive afvigelse til budgettet skyldes primært færre omkostninger til FDF portalen end oprindeligt

forventet.

Den samlede centerdrift afviger positivt i forhold til budgettet med 285 tkr., hvilket sammensættes

af både en dårlig og en god nyhed.

Den dårlige nyhed består i, at FDF Bycenter Rysensteen igen må realisere en negativ afvigelse ift.

budgettet, hvilket fortsat kan henføres til manglende udlejning af lokaler siden KFUM-spejdernes

fraflytning ultimo 2009. Der er også igennem 2011 søgt efter potentielle nye lejere, dog med nedsat

styrke, da Hovedbestyrelsen ikke, med en eventuelt kort lejeaftale, vil bremse den igangsatte proces

med en langsigtet ejendomstrategi.

Problemstillingen omkring anvendelsen af lokalerne i Rysensteen bliver ikke mindre i forbindelse

med, at en anden lejer, Den Classenske Legatskole, ligeledes har opsagt deres lejemål af lokaler i

dagtimerne i Rysensteen med virkning fra den 1. Februar 2012.

Positivt kan vi dog konstatere at der forhold til 2010 har der været en øget lejeindtægt i Bycenter

Rysensteen. Antallet af lejere har stort set været det samme, men gennemsnittet på det enkelte lejemål

har været større og længere og dermed er der en ekstra lejeindtægt. Samtidig har der været

en væsentligt ekstra indtægt ved udlejning af mødelokaler og særlige mødekoncepter incl. forplejning

m.v.

Den gode nyhed vedrører driften af FDF Friluftscenter, som omfatter ejendommene på Sletten og

Vork. For 2011 udviser regnskabet et bedre resultat end forventet med en afvigelse på ca. 563 tkr.,

hvilket primært er opstået som følge af en øget lejeindtægt på ca. 1,0 mio. kr. for de to centre i

forhold til 2010, mens øgede omkostningerne til tilsyn og løn samt vedligeholdelse af bygninger og

arealer trækker i modsat retning.

For udlejningen af Sletten i 2011 skal det naturligvis bemærkes, at Landslejren er en helt særlig lejer

FDF Friluftscenter Sletten og dermed kan det være svært objektivt at vurdere det økonomiske

resultat for Slettens vedkommende. Lejeprisen for arealer og bygninger var denne gang bestemt til

at bestå af en fast del samt en variabel del. Den faste del inkluderede leje af bygninger og arealer

samt klargøring af området. Den variable del var pr. overnatning pr. deltager. Den faste pris afspejlede

de faste omkostninger, der er forbundet med en så stor lejr, mens den variable del var langt

under den pris, der normalt betales. Til gengæld afholder Landslejren alle de følgeomkostninger,

som Sletten ellers ville gøre ved alle andre typer lejre, og derfor er prisen så også tilsvarende lav.

De mange faste installationer, der etableres på Slettens område i forbindelse med landslejre benyttes

fortrinsvis kun af landslejrene. FDF Landslejr 2011 etablerede dog fiberforbindelse på hele Slettens

område, således at alle bygninger nu er fremtidssikrede i forhold til internet.

Som følge af den fortsatte manglende udlejning og anvendelse af lokalerne i FDF Bycenter Rysensteen

samt et øget behov for vedligeholdelse af bygninger og arealer på både Sletten og Vork

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

11


Ledelsesberetning

har Hovedbestyrelsen nedsat et udvalg, der skal se på fremtidsscenarierne for Landsforbundet og

komme med et oplæg til en ejendomsstrategi, der er i tråd med fremtidens FDF.

Omkostninger til kurser og møder afviger positivt med 114 tkr. til budget, hvilket primært skyldes,

at omkostningerne til kursusvirksomhed for tredje år i træk igen er reduceret, så de nu udgør en

nettoomkostning på 57 tkr. mod 260 tkr. i 2010. Dette er fint i overensstemmelse med tidligere års

målsætning om at opnå en ligevægt imellem kursusindtægter og –omkostninger, så dette i mindre

omfang påvirker årets resultat. Den væsentligste forklaring på den positive udvikling kan henføres

til anvendelsen af zoneudligning.

Den væsentligste negative afvigelse til budgettet for 2011 vedrører øvrige administrationsomkostninger

med en afvigelse på 2.872 tkr., hvoraf 2.347 tkr. vedrører afdrag af hovedstolen ifm. gæld til

leasingsgiver efter domsafsigelse i Københavns Byret, der var til ugunst for Landsforbundet FDF,

hvortil kommer omkostninger til advokat på ca. 220 tkr. Hovedbestyrelsen har i samråd med to

advokater besluttet at anke sagen til Landsretten, og i skrivende stund afventer vi en udmelding for

Landsrettens behandling heraf.

Derudover består øvrige administrationsomkostninger væsentligst af omkostninger til drift og

udvikling af IT på i alt 1.278 tkr., hvoraf 1.013 tkr. specifikt vedrører drift og udvikling Carla, så den

samlede omkostning hertil opgjort pr. 31. december 2011 udgør 1.232 tkr. svarende til en gennemsnitspris

pr. kreds på ca. 3.080 kr. Korrigeret for forventet momskompensation er der således

realiseret en negativ afvigelse på 79 tkr. i forhold til endeligt investeringsbudget godkendt af Hovedbestyrelsen.

Aktiver

Der er ikke sket væsentlige ændringer på aktivsiden i 2011 sammenholdt til 2010.

Tilgodehavende hos kredse er pr. 31. december 2011 reduceret med 524 tkr. i forhold til året før,

som var påvirket af, at der i november 2010 blev afholdt Landsmøde, som først blev faktureret

efterfølgende, og derfor ikke for alle kredse var betalt inden årets udgang.

Passiver

Egenkapitalen har udviklet sig positivt som følge af det opnåede resultat før henlæggelser. Det skal

dog bemærkes, at de frie reserver er reduceret med ca. 382 tkr. i forhold til pr. 31. december 2010.

På landsmødet i 2008 blev det vedtaget, at midlerne fra lukkede kredse også skulle kunne søges til

nye medlemsfremmende initiativer. Medlemspuljen har oplevet færre ansøgninger i 2011, formentlig

som en følge af FDF Landslejr 2011, og har således kun imødekommet 2 ansøgninger i 2011. Der

er samlet udbetalt ca. 78 tkr i 2011, hvilket også omfatter projekter fra 2010. Dertil kommer, at der

i forlængelse af beslutning på Landsmødet i 2010 er anvendt 196 tkr. til primært løn vedrørende

igangsætning af Projekt FDF.

Hovedbestyrelsen har i 2011 valgt at begrænse antallet af henlæggelser under egenkapitalen ved at

overføre saldo fra sejlaktiviteter på Sletten til kursuscentre samt saldo fra kredsstartinitiativer til

medlemspuljen. Endvidere er henlagte midler til IT-udvikling anvendt fuldt ud i 2011.

12 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Ledelsesberetning

Resultatdisponering

Hovedbestyrelsen foreslår årets resultat før henlæggelser anvendt, som det er anført i resultatopgørelsen.

Hændelser efter regnskabsåret udløb

Der er ikke indtruffet hændelser efter regnskabsåret udløb, som kan ændre opfattelsen af

årsregnskabet.

Forventninger til fremtiden

Hovedbestyrelsen forventer, at regnskabet for 2012 vil medføre et underskud efter henlæggelser

på ca. 600-650 tkr., hvilket er en negativ afvigelse med ca. 500 tkr. fra det budgetterede underskud

efter henlæggelser på 123 tkr.

Baggrunden for den negative afvigelse skal findes i Hovedbestyrelsens beslutning om afholdelse

af en fest for de mange frivillige ledere i forbindelse med FDFs 110 års fødselsdag og FPFs 60 års

fødselsdag i 2012, ligesom der også er en forventning om, at den manglende afholdelse af omkostninger

i 2011 til Handlingsplanen for 2011-12 er udtryk for en senere igangsætning af udvalg og

aktiviteter mv., som først afspejles i regnskabstallene for 2012.

De væsentligste usikre faktorer for 2012 knytter sig i skrivende stund til, hvorvidt vi lykkes med at

finde nye lejere til Rysensteen, så vi kan opnå indtægter herfra, og dertil kommer et øget pres fra

udskudte vedligeholdelsesprojekter vedrørende vores ejendomme generelt.

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

13


Ledelsesberetning

Anvendt regnskabspraksis

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse

A med de tilpasninger af resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, der

følger af landsforbundets aktiviteter.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Den anvendte regnskabspraksis er

følgende:

Kontingenter

Kontingenter indtægtsføres på grundlag af kredsenes indberetninger af medlemstal pr. 31. december

2011.

Offentlige tilskud

Offentlige tilskud omfatter driftstilskud i henhold til Tipsloven, der er modtaget på grundlag af ansøgning

medio regnskabsåret, samt tilskud i henhold til Folkeoplysningsloven.

Renteindtægter

Låntagernes renteindbetalinger til Julsøfonden medtages ikke i resultatopgørelsen, men tillægges

Julsøfonden.

Omregning af fremmed valuta

Alle mellemværender i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter balancedagens kurs.

Ejendomme

Ejendomme optages til seneste offentlige kontantvurdering. Opskrivninger bindes under reserve

for opskrivning af ejendomme under egenkapitalen.

Driftsmateriel og inventar

Driftsmateriel og inventar værdiansættes til anskaffelsessum med fradrag af afskrivninger. Afskrivninger

foretages lineært over maksimum 5 år.

Aktier og obligationer

Børsnoterede aktier og obligationer optages til kursværdi på statusdagen. For børsnoterede obligationer

dog maks. kurs 100. Unoterede aktier optages til anskaffelsessum. Kursreguleringer føres

direkte på egenkapitalen.

Pantebreve optages til en skønnet kursværdi under hensyntagen til forrentningen.

Pantebreve, som repræsenterer Julsøfondens udlån, fragår fondens henlæggelser, der er opført

under egenkapitalen.

14 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Ledelsesberetning

Anvendt regnskabspraksis

Butikken 55° Nord

Aktier i 55° Nord P/S (partnerselskabet) og anparter i 55 Grader Nord ApS (komplementarselskabet)

indregnes til kostpris og værdiansættes efter den indre værdis metode, hvilket indebærer, at

aktierne i balancen værdiansættes til landsforbundets andel af selskabernes regnskabsmæssige indre

værdi (egenkapital).

I resultatopgørelsen indregnes landsforbundets andel af selskabernes resultat efter skat. Nettoopskrivning

af aktier og anparter overføres til reserve for nettoopskrivning af aktier i det omfang, den

regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender værdiansættes med fradrag af hensættelse til tabsrisici, opgjort på grundlag af en

individuel vurdering af tilgodehavenderne.

Henlæggelser

Henlæggelserne disponeres af hovedbestyrelsen til bestemte formål i overensstemmelse med de

for den enkelte henlæggelse gældende regler.

Sejlaktiviteter på Sletten

Lejeindtægter og driftsudgifter føres direkte på henlæggelsen.

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse vedrører fast ejendom, hvortil der er ydet etableringstilskud til

landsforbundet fra Dansk Ungdoms Fællesråd i henhold til Tipsloven samt fra Lokale og Anlægsfonden.

Forpligtelsen reduceres med 10% p.a. af det ydede tilskud. Den årlige regulering føres direkte

på egenkapitalen.

Pengestrømsopgørelse

Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende

driften og investeringer samt landsforbundets likvider ved årets begyndelse og slutning.

Pengestrømme vedrørende driften opgøres som resultat før henlæggelser reguleret for ikke-kontante

driftsposter, udgifter dækket af tidligere foretagne henlæggelser samt ændring i tilgodehavender

og gæld.

Pengestrømme vedrørende investeringer omfatter investering i værdipapirer og ejendomme samt

afdrag på prioritetsgæld.

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

15


(ikke underlagt revision)

(ikke underlagt revision)

Resultatopgørelse for 2011 Budget Budget

2011 2010

2011 LM 2010 2010 LM 2008

Note kr. t.kr. kr. t.kr.

Indtægter

Kontingenter i alt 7.656.663 7.840 6.940.449 7.375

Tipsloven 1 6.841.334 6.618 6.546.561 6.300

Folkeoplysningsloven 304.909 275 369.182 300

Gaver og arv 2 135.197 0 312.694 10

Momskompensation 607.807 1.810 563.255 0

Tilskud i alt 7.889.247 8.703 7.791.692 6.610

FDFs landslotteri 3 31.933 0 18.883 0

Andel af resultat i butikken 55° Nord 13 1.834.118 600 799.096 400

Stævner og lejre -7.202 225 -35.064 70

Afregning vedrørende lukkede kredse 1.830.946 0 1.070.853 0

Andre indtægter i alt 3.689.795 825 1.853.768 470

FDF Landslejr 4 2.728.329 0 0 0

Renter 169.154 30 108.953 235

Indtægter i alt 22.133.188 17.398 16.694.862 14.690

16 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


(ikke underlagt revision)

(ikke underlagt revision)

Resultatopgørelse for 2011 Budget Budget

2011 2010

2011 LM 2010 2010 LM2008

Note kr. t.kr. kr. t.kr.

Omkostninger

Stabens og administrationens lønninger 33 8.440.736 8.500 8.311.443 7.500

Stabens rejser og kontorudgifter 1.029.337 900 765.206 1.000

Personaleuddannelse og pleje 311.865 250 322.439 225

Personaleomkostninger i alt 9.781.938 9.650 9.399.088 8.725

Udvalgsbevillinger 160.774 100 172.370 180

Internationalt arbejde 5 161.213 90 95.713 90

Tilskud til nye kredse/kredsstart 49.000 0 4.000 0

Særlige initiativer 525.859 50 26.933 0

Aktiviteter i alt 896.846 240 299.016 270

Handlingsplan 2011-2012 14.226 150 0 0

Handlingsplan 2009-2010 0 0 96.393 430

Vision og handlingsplaner i alt 14.226 150 96.393 430

Medier i alt 6 1.310.984 1.670 868.079 895

Drift af FDF Bycenter Rysensteen 1.499.993 1.230 1.583.314 1.300

Drift af FDF Friluftscenter 1.223.857 1.787 516.213 450

Drift af øvrige ejendomme 7.732 0 11.627 0

Drift af ejendomme i alt 7 2.731.582 3.017 2.111.154 1.750

Kursusvirksomhed 8 56.552 250 259.565 250

Udvalgsmøder 22.821 0 81.026 200

HB-, FU- og stabsmøder mv. 369.729 350 399.057 350

Landsmøde 29.170 0 187.094 200

Kurser og møder i alt 478.272 600 926.742 1.000

Øvrige administrationsomkostninger 9 4.272.497 1.400 1.088.519 1.150

Forsikringer 241.923 250 276.243 220

Kontingenter m.m. til andre organisationer 10 195.319 200 191.720 200

DUF-revision 53.125 50 50.000 0

Tilskud til agitationsmateriale 26.394 0 47.973 0

Service og administration i alt 4.789.258 1.900 1.654.455 1.570

Omkostninger i alt 20.003.106 17.227 15.354.927 14.640

Resultat før henlæggelser 2.130.082 171 1.339.935 50

Henlagt til kursuscentre 20 0 0 350.000 350

Henlagt til ulands- og missionsarbejde 21 0 0 60.000 60

Henlagt fra lukkede kredse 23 1.830.946 10 1.070.853 0

Henlæggelser i alt 1.830.946 10 1.480.853 410

Årets resultat 299.136 161 -140.918 -360

Årets resultat disponeres således:

Overført til frie reserver -1.534.982

Overført til opskrivning af kapitalandele i butikken 55º Nord 1.834.118

I alt 299.136

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

17


Balance pr. 31. december

Aktiver

2011 2010

Note kr. kr.

Ejendomme 11 54.552.241 54.422.241

Materielle anlægsaktiver 54.552.241 54.422.241

Obligationer mv. 12 3.366.400 1.748.300

Pantebreve 42.927 27.321

Aktier i Kristeligt Dagblad A/S 8.250 8.250

Kapitalandele i butikken 55° Nord 13 5.029.843 3.945.725

Finansielle anlægsaktiver 8.447.420 5.729.596

Anlægsaktiver 62.999.661 60.151.837

Tilgodehavende tilskud DUF 177.296 218.836

Kommende arrangementer, FDF Landslejr 2011 0 857.513

Rådighedsbeløb 48.924 58.985

Forudbetalinger 227.461 160.191

Tilgodehavende hos kredse 589.429 1.113.316

Andre tilgodehavender 416.341 364.052

Tilgodehavender 1.459.451 2.772.893

Likvide beholdninger 6.668.056 7.418.801

Omsætningsaktiver 8.127.507 10.191.694

Aktiver 71.127.168 70.343.531

18 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Balance pr. 31. december

Passiver

2011 2010

Note kr. kr.

Frie reserver 14 23.131.365 23.513.684

Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering 15 20.182.186 20.172.186

Opskrivning af kapitalandele i butikken 55° Nord 16 2.557.884 1.473.766

Henlagt til Julsøfonden 17 5.780.683 5.723.619

Henlagt til sejlaktiviteter på Sletten 18 0 41.825

Henlagt til kursuscentre 19 2.485.986 1.843.860

Henlagt til ulands- og missionsarbejde 20 151.675 272.084

Henlagt til TVR-fonden 21 622.180 638.788

Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen 22 3.102.664 1.554.699

Henlagt til IT-udvikling 23 0 61.871

Egenkapital 58.014.623 55.296.382

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Dansk Ungdoms Fællesråd 25 1.243.900 1.565.850

Betinget tilbagebetalingsforpligtelse Lokale og Anlægsfonden 26 16.600 33.200

Prioritetsgæld 27 8.233.967 8.531.108

Langfristede gældsforpligtelser 9.494.467 10.130.158

Kortfristet del af prioritetsgæld 27 297.141 292.892

Mellemregning vedr. internationalt arbejde 28 434.663 428.427

Mellemregning med HCT-fonden 16.009 11.927

Mellemregning med butikken 55° Nord 137.662 65.396

Modtaget erstatning for brændt inventar på FDF Friluftscenter Sletten 29 0 1.178.876

Øvrige kreditorer og anden gæld 2.732.602 2.939.473

Kortfristede gældsforpligtelser 3.618.077 4.916.991

Gældsforpligtelser 13.112.544 15.047.149

Passiver 71.127.167 70.343.531

Eventualforpligtelser 30

Sikkerhedsstillelser 31

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

19


Pengestrømsopgørelse

Likviditet fra driften

2011 2010

kr.

kr.

Resultat før henlæggelser 2.130.082 1.339.935

Resultat i butikken 55° Nord -1.834.118 -799.096

Udgifter dækket af henlæggelser -444.729 -672.887

Ændring i tilgodehavender, gæld og erstatning 630.505 -448.305

Likviditet fra driften i alt 481.740 -580.353

Likviditet vedrørende anlægsaktiver

Likviditet fra opførsel, renovering, ombygning m.m.

Køb af grund -120.000 0

Frikøb af Rysensteen 0 -3.688.078

Likviditet fra opførsel, renovering, ombygning m.m. i alt -120.000 -3.688.078

Likviditet vedrørende værdipapirer og prioritetsgæld -292.892 0

Køb, salg og udtrækning netto af obligationer og pantebreve -1.569.593 -266.746

Udbytte 55° Nord 750.000 0

Anpartskapital 55° Nord 0 -40.000

Optagelse af lån med fradrag af afdrag på gæld 0 3.526.914

Likviditet vedrørende værdipapirer og prioritetsgæld i alt -1.112.485 3.220.168

Likviditet vedrørende anlægsaktiver i alt -1.232.485 -467.910

Samlet ændring af likviditeten -750.745 -1.048.263

Likvide beholdninger primo 7.418.801 8.467.064

Likvide beholdninger ultimo 6.668.056 7.418.801

20 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Noter

2011 2010

1. Tipsloven

Landsforbundets medlemstal pr. 31. december udgjorde personer: 22.705

Tallene er opgjort ved regnskabets afslutning.

2011 2010

kr.

kr.

2. Gaver og arv

Modtaget, gaver og arv 591.459 532.625

Videresendt til kredsene -456.262 -219.931

Gaver og arv, netto 135.197 312.694

3. FDFs landslotteri

Indtægt, salg af lodder 1.806.810 1.942.860

Indtægter i alt 1.806.810 1.942.860

Omkostninger -492.042 -466.832

Videregivet til kredsene -1.282.835 -1.457.145

Omkostninger i alt -1.774.877 -1.923.977

Landsforbundets andel af overskuddet 31.933 18.883

4. FDF Landslejr

A. B.

regnskabet regnskabet I alt

kr. kr. kr.

Deltagerafgift 20.949.446 0 20.949.446

Varesalg 1.869.560 2.545.099 4.414.659

Øvrige indtægter 100.000 492.508 592.508

Indtægter i alt 22.819.006 3.037.607 25.856.613

Administration 4.556.456 0 4.556.456

PR 562.277 0 562.277

Teknik 9.202.457 0 9.202.457

Varekøb 4.208.522 1.497.026 5.705.548

Rejseomkostninger 2.452.081 0 2.452.081

Omkostninger 0 649.465 649.465

Omkostninger i alt 20.981.793 2.146.491 23.128.284

Resultat 1.837.213 891.116 2.728.329

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

21


Noter

2011 2010

kr.

kr.

5. Internationalt arbejde

Internationalt udvalg 26.685 15.992

Regulering af tilgodehavende tilskud, DUF -115.960 -42.370

Euroclass 2.568 6.200

Cross culture 1.152 7.696

Fim Cap 0 15.660

Besøg udlandske gæster 10.164 0

Jagten på det skjulte Europa 210 10.754

Drift i alt -75.181 13.932

Jagten på det skjulte Europa 0 7.736

Global Fellowship 100.459 25.714

Euro course 12.168 0

European Fellowship 21.838 19.050

European Fellowship, Fimcap seminar 19.792 17.737

Studietur til London 35.352 0

Helsinki 3.650 0

Kredspilot 21.720 0

PTK landslejr 120 0

Belgien 1.817 0

Scotland 1.327 0

I and the nature 0 -252

Next Stop 0 697

Easter Course 23.288 7.669

Eurocamp -10.091 239

Euroforum 4.954 3.191

Arrangementer i alt 236.394 81.781

Internationalt arbejde i alt 161.213 95.713

Sille og FDF FDF.dk 2011 2010

Sigurd Flux BLUZ LEDEREN portalen i alt i alt

kr. kr. kr. kr. kr. kr. kr.

6. Medier

Abonnementsindtægter 0 0 0 0 0 0 687.575

Andre indtægter 0 0 0 5.577 0 5.577 61.588

Indtægter i alt 0 0 0 5.577 0 5.577 749.163

Drifts- og fremstillingsomkostninger

210.133 178.489 121.710 270.283 174.612 955.227 968.883

Porto mv. 36.105 36.130 36.148 170.668 0 279.051 231.619

Redaktionsomkostninger 0 3.967 24.584 26.792 19.848 75.191 92.985

Kontorhold 0 0 0 0 0 16.010

Diverse 0 217 4.612 101 2.162 7.092 2.589

Udgifter i alt 246.238 218.803 187.054 467.844 196.622 1.316.561 1.312.086

Resultat af medier i

2011 i alt -246.238 -218.803 -187.054 -462.267 -196.622 -1.310.984

Resultat af medier i

2010 i alt -305.156 -121.859 -212.497 247.750 -476.318 -562.923

Antal udgivelser i 2011 6.500 9.300 4.200 7.100

Antal udgivelser i 2010 7.500 10.000 5.600 7.100

22 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Noter

FDF Bycenter FDF Øvrige 2011 2010

Rysensteen Friluftscenter Ejendomme i alt i alt

kr. kr. kr. kr. kr.

7. Drift af ejendomme

Indtægter 1.107.812 5.276.499 0 6.384.311 5.145.970

Omkostninger -2.607.805 -6.500.356 -7.732 -9.115.893 -7.257.124

Drift af ejendomme -1.499.993 -1.223.857 -7.732 -2.731.582 -2.111.154

2011 2010

kr.

kr.

FDF Bycenter Rysensteen

Lejeindtægter 1.107.812 869.355

Indtægter i alt 1.107.812 869.355

Prioritetsrenter 185.777 0

Skat, vand og renovation 187.302 213.948

Forsikring 156.078 156.278

Varme og el 492.217 476.573

Tilsyn, løn mv. 449.956 443.937

Rengøring 394.177 363.795

Administration 10.482 8.900

Vedligeholdelse af bygninger 384.587 302.295

Vedligeholdelse og anskaffelse af

34.247 129.482

inventar

Aktiviteter 43.798 56.340

Giv-et-år-medarbejdere 185.026 159.024

Leje af lokale 32.007 34.250

Omkostninger ved udlejning 49.889 24.185

Autodrift 330 19.500

Diverse 1.932 64.162

Omkostninger i alt 2.607.805 2.452.669

Drift af FDF Bycenter Rysensteen -1.499.993 -1.583.314

I lejeindtægten på FDF Bycenter Rysensteen indgår indtægter for udlejning af lokaler til Den Classenske Legatskole.

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

23


Noter

7. Drift af ejendomme, fortsat

2011 2010 2011 2010 2011 2010

Sletten Sletten Vork Vork i alt i alt

kr. kr. kr. kr. kr. kr.

FDF Friluftscenter

Lejeindtægter 4.646.661 3.723.736 629.838 552.879 5.276.499 4.276.615

Indtægter 4.646.661 3.723.736 629.838 552.879 5.276.499 4.276.615

0

Prioritetsrenter 256.550 238.635 0 0 256.550 238.635

Skat, vand og renovation 162.417 115.793 33.438 32.386 195.855 148.179

Forsikring 159.435 145.956 31.529 31.366 190.964 177.322

Varme og el 773.360 615.755 180.461 147.828 953.821 763.584

Tilsyn, løn mv. 2.119.791 1.684.291 222.373 162.382 2.342.164 1.846.672

Rengøring 42.098 68.642 32.402 23.037 74.500 91.679

Administration 174.537 183.395 9.720 4.306 184.256 187.701

Vedligeholdelse af bygninger og

arealer 979.283 655.760 590.784 114.762 1.570.066 770.522

Vedligeholdelse og anskaffelse af

inventar 139.213 175.780 17.134 27.181 156.347 202.961

Aktiviteter 112.780 61.050 0 0 112.780 61.050

Den historiske samling 54.724 49.343 0 0 54.724 49.343

Vandværker 134.917 7.147 -1.176 -2.616 133.741 4.531

Omkostninger ved udlejning 52.864 38.078 1.733 2.125 54.598 40.203

Frivilligt arbejde 320 8.046 5.028 4.362 5.348 12.408

Autodrift inkl. afskrivninger 122.427 91.992 6.165 0 128.592 91.992

Nettoresultat ved skovbrug 36.012 57.482 0 0 36.012 57.482

Diverse 44.819 43.987 5.220 4.577 50.039 48.564

Omkostninger 5.365.547 4.241.132 1.134.811 551.696 6.500.357 4.792.829

Drift af FDF Friluftscenter i

alt -718.886 -517.396 -504.973 1.183 -1.223.859 -516.213

24 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Noter

Antal Antal Omkostdeltagere

deltagere Indtægter ninger 2011 i alt 2010 i alt

2011 2010 kr. kr. kr. kr.

8. Kursusvirksomhed

7.-8. klassekurser 206 181 291.322 -195.351 95.971 22.686

Seniorkurser 1.052 942 1.999.806 -1.624.186 375.620 -67.349

Fagkurser 16 175 25.200 -27.266 -2.066 24.617

Lederkursus 326 0 371.065 -283.584 87.481 -14.222

Musikkurser 124 235 223.921 -257.352 -33.431 -69.040

Landslejrkursus 0 1.229 0 0 0 13.219

Korrektioner, tidligere år 0 0 0 -796 -796 -42.765

1.724 2.762 2.911.314 -2.388.535 522.779 -132.854

Rejseudgifter/rejseudligning 0 -579.331 -579.331 -126.711

Resultat af kursusvirksomhed i alt 2.911.314 -2.967.866 -56.552 -259.565

2011 2010

kr. kr.

9. Øvrige administrationsomkostninger

Omkostninger til trykning og fotokopiering, inkl. leje 145.403 135.528

Hovedstol leasing af kopimaskine 2.346.948 0

Salg af kopier inkl. blå information -55.603 -113.083

Tryksager, papir og kontorartikler 62.245 43.693

Porto 71.941 26.368

Telefon 44.654 36.213

Annoncer og bladhold 5.416 7.497

IT drift 664.083 493.952

IT udvikling 613.826 170.434

Nyanskaffelser 11.355 27.828

Revisor 130.000 120.000

Advokat 253.934 126.854

Diverse -21.705 13.235

Øvrige administrationsomkostninger i alt 4.272.497 1.088.519

10. Kontingenter m.m. til andre organisationer

Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik 10.000 10.000

Danmarks Kirkelige Mediecenter 2.000 2.000

Dansk Ungdoms Fællesråd 19.300 18.700

Danske Kirkedage 2.000 2.000

Danske Kirkers Råd 24.518 24.518

Grænseforeningen 0 1.000

Folkekirkelige Organisationers Fællesudvalg 2.800 2.400

Friluftsrådet 10.250 10.250

KODA 62.210 61.111

Samrådet 48.241 48.241

ISOBRO 14.000 0

Detmedgud.dk 0 11.500

Kontingenter m.m. til andre organisationer i alt 195.319 191.720

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

25


Noter

2011 2010

kr.

kr.

11. Ejendomme

FDF Bycenter Rysensteen 28.500.000 28.500.000

FDF Friluftscenter Sletten 21.494.600 21.364.600

FDF Lejrcenter Vork 4.080.000 4.080.000

Lejrgrund i Bregnerød 140.400 140.400

Lejrgrund i Stenastad, Söderåsen, Skåne 137.241 137.241

Lejrgrund i Ganløse 200.000 200.000

Ejendomme i alt 54.552.241 54.422.241

Saldo pr. 1. januar 54.422.241 50.760.409

Tilgang, køb af Skov 120.000 0

Tilgang, frikøb af tilbagekøbsklausul 0 3.688.078

Regulering til seneste offenlige ejendomsvurdering 10.000 -26.246

Saldo pr. 31. december 54.552.241 54.422.241

Regnskabs-

Nominel Kursværdi mæssig værdi

kr. kr. kr.

12. Obligationer mv.

Danske Invest Erhverv Kommuner 5 3.366.400 3.501.056 3.366.400

Komplementarselskab P/S

2011 2010 2011 2010

kr. kr. kr. kr.

13. Kapitalandele i butikken 55º Nord

Kostpris pr. 1. januar 40.000 0 2.431.959 2.431.959

Årets tilgang 0 40.000 0 0

Kostpris pr. 31. december 40.000 40.000 2.431.959 2.431.959

Nettoopskrivninger pr. 1. januar 28.166 0 1.445.600 674.670

Udbytte 2010 0 0 -750.000 0

Andel af årets overskud i butikken 55º Nord 13.265 28.166 1.820.853 770.930

Nettoopskrivninger pr. 31. december 41.431 28.166 2.516.453 1.445.600

Bogført værdi pr. 31. december 81.431 68.166 4.948.412 3.877.559

Bogført værdi primo 68.166 3.877.559

Landsforbundet ejer 50% af butikken 55º Nord, der har hjemsted i Fredericia.

26 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Noter

2011 2010

kr.

kr.

14. Frie reserver

Primo saldo 23.513.684 23.897.429

Kursregulering af obligationer 64.113 -201.681

Nedskrivning af betinget tilbagebetalingsforpligtelse, jf. note 25-26 338.550 757.970

Modtaget udbytte i butikken 55 Nord 750.000 0

Årets resultat, jf. resultatdisponering -1.534.982 0

Ultimo saldo 23.131.365 23.513.684

15. Opskrivning af ejendomme til offentlig vurdering

Saldo pr. 1. januar 20.172.186 20.198.432

Regulering af ejendomsvurderinger 10.000 -26.246

Saldo pr. 31. december 20.182.186 20.172.186

16. Opskrivning af kapitalandele i butikken 55º Nord

Saldo pr. 1. januar 1.473.766 674.670

Modtaget udbytte for 2010 -750.000 0

Andel af overskud, jf. resultatdisponering 1.834.118 799.096

Saldo pr. 31. december 2.557.884 1.473.766

17. Henlagt til Julsøfonden

Renter af udstedte pantebreve 102.814 92.747

Resultat af udlånsvirksomhed 102.814 92.747

Henlagt pr. 1. januar 13.913.397 13.820.650

Årets resultat 102.814 92.747

Henlagt 31. december 14.016.211 13.913.397

Udlånt pr. 1. januar 8.189.778 8.040.478

Nye udlån 300.000 290.000

Indfrielse af lån -137.000 0

Afdrag på udlån -117.250 -140.700

Udlånt pr. 31. december 8.235.528 8.189.778

Til disposition pr. 31. december 5.780.683 5.723.619

18. Henlagt til sejlaktiviteter på Sletten

Saldo pr. 1. januar 41.825 85.594

Driftsudgifter -19.924 -43.769

Overført til kursuscenterfonden -21.901 0

Henlagt pr. 31. december 0 41.825

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

27


Noter

2011 2010

kr.

kr.

19. Henlagt til kursuscentre

Saldo pr. 1. januar 1.843.860 1.493.860

Henlagt 0 350.000

Til disposition 1.843.860 1.843.860

Overført fra erstatning for brændt inventar note 29 620.225 0

Overført fra sejlaktiviteter på Sletten note 18 21.901 0

Saldo pr. 31. december 2.485.986 1.843.860

20. Henlagt til ulands- og missionsarbejde

Saldo pr. 1. januar 272.084 309.084

Henlagt 0 60.000

Anvendt -120.409 -25.000

Overført til internationalt arbejde note 28 0 -72.000

Saldo pr. 31. december 151.675 272.084

21. Henlagt til TVR-fonden

Saldo pr. 1. januar 638.788 651.825

Anvendt -16.608 -13.037

Saldo pr. 31. december 622.180 638.788

22. Henlagt fra lukkede kredse, medlemspuljen

Saldo pr. 1. januar 1.554.699 332.393

Henlagt 1.830.946 1.070.853

Overført fra kredsstartsinitiativer 0 197.852

Anvendt, medlemspuljen -78.361 -46.399

Anvendt, projekt FDF -196.426

Anvendt i øvrigt -8.194 0

Saldo pr. 31. december 3.102.664 1.554.699

23. Henlagt til IT-udvikling

Saldo pr. 1. januar 61.871 550.000

Anvendt -61.871 -488.129

Saldo pr. 31. december 0 61.871

24. Henlagt til kredsstartinitiativer

Saldo pr. 1. januar 0 197.852

Overført til medlemspuljen 0 -197.852

Saldo pr. 31. december 0 0

28 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Noter

25. Betinget tilbagebetalingsforpligtigelse Dansk Ungdoms Fællesråd

Egenud- Betalings- Betalingsnyttelse

Modtaget forpligtigelse Nedskrivning forpligtigelse

2011 tilskud 01.01.2011 2011 31.12.2011

% kr. kr. kr. kr.

Sletten

2008 sagsnr. T2007-ET-14a 63,6 1.500.000 1.050.000 -150.000 900.000

Egenudnyttelsen beregnes som antal dage, hvor landsforbundets egne arrangementer (eller andre landsorganisationer)

anvender servicebygningerne divideret med det samlede antal dage, som servicebygningerne faktisk er anvendt i året.

Rysensteen

2004 sagsnr. T2004-ET-14 64,0 1.719.500 515.850 -171.950 343.900

I alt 3.219.500 1.565.850 -321.950 1.243.900

Landsforbundet har i henholdt til Tipsloven modtaget ovenstående etableringstilskud med betinget tilbagebetalingsforpligtigelse, der

reduceres med 10% pr. år af det ydede tilskud.

26. Betinget tilbagebetalingsforpligtigelse Lokale- og Anlægsfonden

Betalings-

Betalings-

Modtaget forpligtigelse Nedskrivning forpligtigelse

tilskud 01.01.2011 2011 31.12.2011

kr. kr. kr. kr.

Vork 2008 83.000 33.200 -16.600 16.600

I alt 83.000 33.200 -16.600 16.600

Landsforbundet har fra Lokale- og Anlægsfonden modtaget ovenstående etableringstilskud med betinget tilbagebetalingsforpligtigelse,

der reduceres med 20% pr. år af det ydede tilskud.

2011 2010

kr.

kr.

27. Prioritetsgæld

Rysensteen 8.531.108 8.824.000

Saldo pr. 31. december 8.531.108 8.824.000

Langfristet del 8.233.967 8.531.108

Kortfristet del 297.141 292.892

8.531.108 8.824.000

Rysensteen kontantlån, 4,3280%,

20 års løbetid

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

29


Noter

28. Mellemregning vedr. internationalt arbejde

Projekt Småprojekt- Katastrofe-

ZAMBIA pulje pulje I alt

kr. kr. kr. kr.

Saldo pr. 1. januar 403.130 297 25.000 428.427

Indtægter ved indsamling 540.168 0 0 540.168

Andre indtægter 43.460 0 0 43.460

Tilskud:

Udenrigsministeriet 40.000 0 0 40.000

Udgifter -42.095 0 0 -42.095

Uddelinger -550.000 -297 -25.000 -575.297

Saldo pr. 31. december 434.663 0 0 434.663

29. Modtaget erstatning for brændt inventar på FDF Friluftscenter Sletten

2011 2010

kr.

kr

Saldo pr. 1. januar 1.178.876 1.429.870

Anvendt til anskaffelse af nyt inventar m.v. -558.651 -250.994

Overført til kursuscenterfonden -620.225 0

Saldo pr. 31. december 0 1.178.876

30. Eventualforpligtelse

Landsforbundet er part i en retssag angående leasingaftaler, som omfatter kopiudstyr på forbundskontoret.

Landsforbundet tabte sagen i byretten og har december 2011 anket dommen til landsretten.

Hovedbestyrelsen forventer et positivt udfald for Landsforbundet.

Leasingydelserne, som har været tilbageholdt fra 2008 til 2011 andrager ca. 2.4 mio. kr. beløbet er betalt ultimo 2011.

Dertil kommer renter og sagsomkosninger. Alt i alt beløber det sig til 4.7 mio. kr.

Sagens udfald kendes i 2013.

31. Sikkerhedsstillelser

FDFs bank har som sikkerhedsstillelse til Landsforbundets kassekredit fået tildelt et ejerpantebrev pålydende kr. 750.000 lyst i ejendommen

Rysensteensgade 3. Dertil kommer sikkerhed i 50% af FDFs obligationsbeholdning, som udgjorde 1,75 mio pr 31.12.

30 FDFs ÅRSRAPPORT 2011


Noter

32. Personaleomkostninger

2011 2011 2010 2010

årsværk kr. årsværk kr.

Personaleomkostninger, administration økonomi/sekretariat

7,1 2.644.610 6,4 2.411.466

Personaleomkostninger, IT/medier 1,8 658.054 2,3 879.436

Personaleomkostninger, staben landsdelskontakt 7,4 2.821.576 7,4 3.855.071

Personaleomkostninger, staben øvrige 5,5 2.316.496 5,0 1.165.470

Personaleomkostning i alt iflg. Resultatopgørelse

21,7 8.440.736 21,1 8.311.443

Øvrige ansatte, centre og landslejr 11,0 3.027.926 8,9 2.581.899

Personaleomkostninger i alt 32,7 11.468.661 30,0 10.893.342

Øvrige ansatte udgør medarbejdere på FDFs centre samt projektansatte fx. landslejrchefen.

Omkostningen på disse bogføres på det enkelte center eller projekt.

FDFs ÅRSRAPPORT 2011

31

More magazines by this user
Similar magazines