Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

85. Sønderdal

02.04.09 Kornerup

Selvvalgt forskning

Boplads

Bronzealder

sb. 20. Ved overflyvning af en mark ved Lejre Å i sommeren 1992 kunne man i kornet se aftegninger,

der kunne skyldes stolpehuller og gruber. Sådanne blev da også ved prøvegravning fundet i sandet og

gruset undergrund. I gruberne fandtes enkelte lerkarskår samt skiver og afslag af flint. Ud fra

keramikkens magring og brænding samt den ringe flintteknologi formodes det, at der er tale om fund

fra bronzealder

ROM 1991

Bebyggelse - Bronzealder

Jens Ulriksen

86. Skt. Budolfi

02.04.10 Roskilde

Andet anlægsarbejde

Kirkegård

Middelalder

sb. 35. Undersøgelse af omtrent 160 grave inden for et areal på 40 m2, hvortil kom store mængder af

skeletdele i den stærkt forstyrrede jord, der dækkede de intakte grave. Udgravningen foregik nord for

kirkeruinen, og nærmest denne fandtes flere kalk- og frådstenskister, medens trækister var helt

formuldede. I en sådan kisteløs grav fandtes et fornemt pilgrimstegn, en cirkulær bronzeramme, der

indfattede to bemalede glasskiver med religiøse motiver. I andre grave fremkom ibsskaller, og en

barnegrav, en af kirkegårdens ældste grave, indeholdt en lille bronzering af trind tråd med omslåede

knudeender

ROM 1984

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Hans Mikkelsen

Jens Ulriksen

87. Skt. Claravej 48

02.04.10 Roskilde

Diverse

Diverse

Yngre stenalder

sb. 83. Fund af adskillige lodret nedrammede, 7-10 cm tykke pæle, op til 0,7 m lange. I flere tilfælde

sås det, at pælene var eroderede i toppen og overlejredes af et forseglende sandlag. Der kunne ikke

udredes et egentligt system med hensyn til pælenes placering, men der er antagelig tale om et

fiskegærde fra yngre stenalder. En 14C datering har placeret en pæl i denne periode

ROM 1982

Andre anlæg/diverse - Yngre stenalder

Jens Ulriksen

88. Skt. Ibs Vej

02.04.10 Roskilde

Vejanlæg

Bebyggelse/ grav

Y.st./midd./nyere tid

sb. 84. Nær Vindeboderne fandtes i strandvoldsgrus gruber med keramik og kakler fra renæssancen.

Strandvolden overlejres af op til 1,2 m fyldjord, hvori med detektor fandtes flere borgerkrigsmønter, et

pilgrimstegn fra Rom, en signetring fra 1600-tallet og et remspænde af bronze: Samson og løven i

romansk stil. 0,6 m nede i strandvolden lå rester af et menneskeskelet, og et svagt fyldskifte kunne

anes. Denne formodede grav fra yngre stenalder afventer 14C datering

ROM 1993

Jens Ulriksen

Gravplads/grav - Yngre stenalder

Bebyggelse - Middelalder

Bebyggelse - Nyere tid

More magazines by this user
Similar magazines