Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

126. Værslev

03.06.10 Værslev

Andet anlægsarbejde

Gruber

Udateret

sb. 98. Prøvegravning tæt op til Værslev Kirke og gadekær. Der fremkom alene spor af nyere tids

aktiviteter

KAM 12/99

Grube - Udateret

Sorø Amt

Niels Hartmann

127. Sorø Kloster

04.01.11 Sorø

Andet anlægsarbejde

Boplads/kloster/bebyggelse

Æ.j./midd./nyere tid

sb. 5. Undersøgelse på Akademigrunden af 1,7 km, ca. 1 m bredt tracé. De ældste fund fra området

udgøres af bopladsgruber fra ældre jernalder, medens de ældste middelalderlag udgøres af fækalier og

Østersøkeramik fra ca. 1200. I disse lag frilagdes en del velbevaret træ fra en formodentlig større

konstruktion. I samme område blev der frilagt fundamenter fra stenhuse og hegnsmure, flere faser af

syldstensbygninger fra middelalderen samt et enkelt tavl fra et bindingsværkshus med brolagt gulv og

stensat rende. Ved Priorgade lykkedes det at få et regulært snit gennem den stensatte Møllerende. Et

tværsnit af cistercienserklosteret med fundamenter fra øst- og delvis vestfløjen samt disses korsgange

fremkom i et Ø-V gående tracé gennem klosteret og fratergården. Et stort antal løsfundne, glaserede og

ornamenterede gulvfliser fra klosteret antyder en høj standard for byggeriet. Umiddelbart øst for

østfløjen udgravedes overkroppen (den truede del) af en 40-60 årig munk. I området øst for klosteret,

antagelig klosterets gårdsområde med flere bygninger, viste 2-3 m tykke kulturlag aktivitet gennem

hele middelalderen. Vest for klosteret var der spor efter værksteds- og håndværksproduktion, og her

fandtes en lille af munkesten muret ovn, antagelig fra klostertiden samt en hypocaust. Endvidere

fandtes en 3m dyb, kampestenssat kælder, der var fyldt op i 13-1400-tallet, kampestensfundamenter fra

en yngre bygning samt en stensat rende. I rektorgården frilagdes en lille del af en hypocaust og

tilhørende fundamenter, og nord herfor udgravedes et parti af en lille teglovn med to indfyringskanaler

AMK 1997035

Susanne Nissen Gram

Bebyggelse - Ældre jernalder

Bebyggelse - Middelalder

Kloster - Middelalder

Kloster - Nyere tid

128. Sorø Kloster

04.01.11 Sorø

Andet anlægsarbejde

Kloster

Midd./nyere tid

sb. 5. Prøvegravning ved udlægning af seks søgegrøfter, hvor fund og strukturer afslørede, at her har

klosterets håndværksområde ligget. Der fandtes bl.a. tegl, kridt/kalksten og frådsten, hvor sidstnævnte

måske hidrører fra det første kloster. Fejlbrændte tegl antyder eksistensen af en teglovn i nærheden, og i

en sådan ovn kunne også brændes kalk. Endvidere fandtes en brolægning og kampestensfundamenter.

Undersøgelsen fortsætter i 2000

AMK 1998017

Susanne Nissen Gram

Kloster - Middelalder

Kloster - Nyere tid

More magazines by this user
Similar magazines