Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

kulturarv.dk

Arkæologiske udgravninger i Danmark - Kulturstyrelsen

132. Slipset

04.03.13 Sankt Peders Ls

Andet anlægsarbejde

Boplads

Romersk jernalder

sb. 51. Prøvegravning af 23 ha i kuperet terræn. Især på vestsiden af en nord-syd orienteret bakkekam

og nedenfor fandtes bopladsrester. Disse dateres ud fra keramik og en drejekværn til yngre romersk

jernalder

AMK 1998033

Bebyggelse - Romersk jernalder

Kirsten Christensen

133. Gl. Torv 2

04.03.14 Slagelse

Andet anlægsarbejde

Kirkegård

Midd./nyere tid

sb. 15. På et 10 m2 stort område af den nedlagte Skt. Mikkels Kirkegård hasteundersøgtes 12 grave. De

yngste af disse var tre børnegrave, hvoraf to var placeret i ældre grave

AMK 1999024

Henning Nielsen

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Kirke/Kirkegård - Nyere tid

134. Herrestræde

04.03.14 Slagelse

Andet anlægsarbejde

Veje/kulturlag/kirkegård

Middelalder

sb. 52. Undersøgelse af to vejrester fra 12-1300-tallet, hvor den ældste mod nordvest hvilede på et

kulturlag fra 1100-tallet med Østersøkeramik. I lagdelingen kunne der erkendes tre middelalderlige

brandhorisonter. Længst mod nordvest lå et trækulholdigt lag med bronzestøbeaffald. Der fandtes syv

grave fra middelalderen, hvoraf kun én kunne undersøges fuldstændigt

AMK 1999014

Anne Preisler

Kirke/Kirkegård - Middelalder

Kulturlag - Middelalder

Vej/bro - Middelalder

135. Margrethevold

04.05.01 Fodby

Andet anlægsarbejde

Voldsted

Middelalder

sb. 31. I den 70 m lange grøft gennem voldgraven til det fredede voldsted kunne gravens oprindelige

bund erkendes, men ikke vandaflejrede lag eller kulturlag, hvilket tyder på, at graven har været tør.

Snittet i den nuværende adgangsvej tyder ikke på, at den er oprindelig; tværtimod synes graven her at

være delvist opfyldt. Uden for anlægget fandtes en nord-syd gående stenrække, måske et fundament,

men om dette har med voldstedet at gøre, kunne ikke afgøres.

NÆM 1999:120

Forsvarsanlæg/voldsted - Middelalder

Marianne Goral Krogh

More magazines by this user
Similar magazines