SPØRGESKEMA

kulturarv.dk

SPØRGESKEMA

SPØRGESKEMA

Kulturarvsstyrelsens

kvalitetsvurdering af museer

MUSEETS NAVN: ______________________________

Senest revideret i februar 2007


Vejledning

Spørgeskemaet besvares af museets leder i samarbejde med museets bestyrelsesformand

og underskrives af begge.

Skemaet udfyldes elektronisk. Besvarelsen skrives i kursiv.

Det udfyldte skema sendes til Kulturarvsstyrelsen i to versioner:

• En papirversion – med tilhørende bilag – sendes som brev til:

Kulturarvsstyrelsen

Museer

H. C. Andersens Boulevard 2

1553 København V

• En elektronisk version mailes til postmus@kulturarv.dk med det udfyldte

spørgeskema vedhæftet som fil.

Vi anbefaler, at I læser hele skemaet igennem, før I begynder jeres besvarelse.

2


Indhold

1. Arbejdsgrundlag og formål

2. Samlinger, arkiver, bibliotek.

3. Indsamling og erhvervelser

4. Undersøgelser og forskning

5. Forvaltning af den faste kulturarv

6. Konserverings- og bevaringsarbejde

7. Formidling

8. Publikum

9. Bygninger og udendørsarealer.

10. Organisation og administration.

11. Ledelse og personale.

12. Økonomi.

3


1. Arbejdsgrundlag og formål

1.1 Museets navn

1.2 Museets adresse

Museets hovedadresse, telefonnummer, faxnummer, e-mail og web-adresse

Adresserne på museets filialer

1.3 Museets ejerforhold

Er museet:

Selvejende

Foreningsejet

Kommunalt ejet

______

______

______

1.4 Museets formål og ansvarsområde

I bedes beskrive museets formål og vedtægtsbestemte ansvarsområde

Hvis I skulle søge om statsanerkendelse i dag, hvordan ville I så argumentere for museets

plads i det danske museumsnetværk og beskrive museets ansvarsområde?

1.5 Oprettelse

Hvornår blev museet oprettet?

Hvornår blev museet statsanerkendt?

1.6 Samdriftsaftaler

Drives museet med tilskud fra flere kommuner?

Er der indgået en samdriftsaftale herom?

I så fald vedlægges aftalen.

4


Hvad er baggrunden for oprettelsen af samdriftsaftalen?

Hvordan fastlægger kommunerne de årlige tilskud til museet?

Er der årlige budgetforhandlinger med de enkelte kommuner om tilskud og forventninger

til ydelser?

I bedes beskrive hovedtrækkene i museets virksomhed i de enkelte kommuner samt,

hvordan samarbejdet med kommunerne fungerer.

Hvordan er kommunerne repræsenteret i museets bestyrelse?

1.7 Medlemskab af museumsfaglige foreninger og organisationer

Er museet og dets medarbejdere som led i ansættelsesforholdet medlemmer af nationale

og internationale, museumsfaglige foreninger og organisationer?

Det kunne eksempelvis være: Organisationen Danske Museer (ODM), Sammenslutningen

af Lokalhistoriske Arkiver, Dansk ICOM, Skandinavisk Museumsforbund, puljer,

samarbejdskredse eller formidlingsnetværk.

Hvis museets medarbejdere har tillidsposter eller er bestyrelsesmedlemmer i de anførte

foreninger og organisationer, oplyses dette.

1.8 Medlemskab af foreninger og organisationer

Er museets og dets medarbejdere som led i ansættelsesforholdet medlemmer af nationale

og internationale foreninger og organisationer?

Det kunne eksempelvis være: Danmarks Naturfredningsforening, folkeoplysningsforbund,

statslige råd og nævn.

Hvis museets medarbejdere er bestyrelsesmedlemmer i de anførte foreninger og organisationer,

oplyses dette.

1.9 Samarbejde med organisationer og foreninger

Hvilke myndigheder, organisationer og foreninger samarbejder museet med?

Det kunne eksempelvis være: offentlige myndigheder, råd og nævn, puljer og formidlingsnetværk,

biblioteker, turistforeninger, erhvervsråd, medier og fonde. Her anføres

kun selve samarbejdsrelationen, da der senere skal redegøres for samarbejdets indhold.

Hvis museets medarbejdere er bestyrelsesmedlemmer i de anførte organisationer og

foreninger, oplyses dette.

5


1.10 Internationale samarbejder og netværk

Har museet internationale samarbejdspartnere?

I så fald bedes I beskrive karakteren af samarbejdet.

1.11 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde i forbindelse med medlemskaber

og samarbejder med foreninger, organisationer og internationale organisationer

(punkterne i afsnit 1) herunder:

• Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet i forbindelse med

medlemskaber og samarbejder med foreninger og organisationer står i et rimeligt

forhold til museets personalemæssige ressourcer?

• Om den tid og økonomi, som museet anvender på medlemskaber og samarbejder

med foreninger og organisationer og myndigheder, giver et rimeligt udbytte i

forhold til museets ansvarsområde og strategi?

2. Samlinger, arkiver, bibliotek

2.1 Generel beskrivelse af samlingerne

Hvilke geografiske, tidsmæssige og saglige områder er repræsenteret i samlingerne?

For hvert område bedes I anslå antallet af genstande/værker samt vurdere samlingernes

kvalitet og/eller repræsentativitet.

I bedes desuden angive specielle samlinger, værksteder, interiører, mindestuer, bygninger

– eksempelvis ”frilandsmuseer” – der er en del af museets samlinger.

2.2 Samlingernes repræsentativitet

Står museets samlinger i et rimeligt forhold til museets ansvarsområde?

Er der områder i samlingerne, som er for svagt repræsenteret i forhold til ansvarsområdet?

I så fald bedes I beskrive hvilke og hvorfor.

Er der dele af samlingerne, som falder uden for ansvarsområdet; men som har en anden

– eksempelvis historisk – begrundelse?

Er der dele af samlingerne, der burde udskilles/kasseres?

I bedes beskrive hvilke og begrunde hvorfor.

6


2.3 Samlingernes registrering

Hvilke retningslinier har museet for genstandes modtagelse og indkomst samt for samlingernes

ordning, registrering, magasinering og revision(svindkontrol)?

I denne forbindelse bedes I beskrive museets protokol- og registreringssystem for samlingerne.

Bemærk: Magasinernes bygningsmæssige forhold behandles under pkt. 9.3

I bedes vedlægge en kopi af kvitteringen, som I udleverer ved modtagelse af genstande

eller andet dokumentationsmateriale.

Hvilket nummersystem anvender museet ved nummerering af genstande og værker, der

indgår i samlingen? Hvor langt er museet i nummerrækken? Har museet et efterslæb i

registreringen?

I denne sammenhæng beskrives de ældre nummersystemer, samt hvilke numre museet

har benyttet inden for disse systemer.

Benytter museet REGIN til daglig registrering?

Hvis ikke, bedes museet redegøre for hvilket samlingsregistreringssystem, der så benyttes,

og for rutiner omkring back-up og opdateringer.

I bedes vedlægge en kopi eller udskrift af de sidste 10 registreringer.

Hvordan er museets procedure for indberetning til de centrale kulturarvsregistre: Musernes

Samlinger, Kunstindeks Danmark og Fund og Fortidsminder?

Nedenfor bedes I give et skøn over andelen af registrerede, nummererede og uregistrerede

genstande i hele museets samling (total 100 %).

Fuldt katalogiserede/ Genstande, der kun Genstande, som

registrerede er tildelt nummer og ikke endnu er

genstande placering i museet nummereret eller

dokumenteret

____________% ____________% ___________%

7


Hvor mange årsværk skønner I, museet skal bruge til opgradering/digitalisering af museets

registrerings- og dokumenteringsefterslæb?

I bedes redegøre for museets retningslinier for registrering af genstande, der indleveres

til bedømmelse, hvor bedømmelsen ikke sker med henblik på indlemmelse i samlingerne.

2.4 Eventuelle klausuler i forbindelse med samlingerne eller dele heraf.

Har museet samlinger, der er pålagt klausuler?

2.5 Deponeringer og udlån til andre museer, institutioner eller private.

I bedes sammenfatte museets regler og retningslinier for udlån og deponering samt beskrive

arten og omfanget af museets udlån og deponering.

2.6 Deposita og indlån fra andre museer, institutioner eller private

I bedes sammenfatte museets regler og retningslinier for deposita og indlån samt beskrive

arten og omfanget af museets indlån.

2.7 Arkiver

Hvilke arkiver har museet i forbindelse med samlinger, undersøgelser og andet primært

kildemateriale?

Såfremt museet ikke benytter sagsregistrering, kunne det eksempelvis være separat beretningsarkiv,

museumsjournal m.v.

Bemærk:

- Lokalarkiver, der er en del af museet, betragtes som en speciel afdeling eller samling.

De beskrives under pkt. 1.2.

- Arkivalier, der indgår i museumssager, betragtes som en del af samlingen. De beskrives

under pkt. 2.1.

- Administrative arkiver beskrives under pkt. 10.3.

I bedes kort beskrive museets registrering og administration af arkiverne, herunder arkivnøgle,

journaliseringssystem og databaseprogrammer.

8


2.8 Bibliotek

I bedes kort beskrive museets bibliotek og herunder, om der er særlige samlinger af speciallitteratur.

Har museet særlige samlinger, bedes I redegøre for, hvilke fagområder de

omfatter.

Bemærk: Bøger, der regnes som museumsgenstande, og derfor indgår som en del af

samlingen, beskrives under pkt. 2.1.

I bedes kort redegøre for museets registrering og administration af biblioteket, herunder

for arkivnøgle, klassifikationssystem og databaseprogrammer.

2.9 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med samlinger, arkiver og

bibliotek (punkterne i afsnit 2) herunder:

• Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet med samlinger, arkiver

og bibliotek, står i et rimeligt forhold til museets personalemæssige ressourcer?

• Om den tid og økonomi, som museet anvender på arbejdet med samlinger, arkiver

og bibliotek, giver et rimeligt udbytte i forhold til museets ansvarsområde og

strategi?

3. Indsamling og erhvervelser

3.1 Generel beskrivelse af museets accession

I bedes redegøre for museets indsamlings- og indkøbspolitik, herunder de geografiske,

tidsmæssige og saglige områder, som museet prioriterer. Redegørelsen skal uddybe,

hvordan museet varetager sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingsplanen og

indkøbspolitikken vedlægges.

Har der været behov for ændringer i museets satsningsområder, siden arbejdsplanen

blev udarbejdet?

3.2 Museets accession

Hvilke væsentligere genstande eller kunstværker har museet indsamlet/indkøbt de seneste

fire år?

3.3 Benyttelse af museets samlinger i forskningsmæssig sammenhæng

I bedes redegøre for eksternt forskningstræk på museet.

9


Hvilke principper og hvilken praksis har museet med hensyn til samlingernes tilgængelighed

for forskning?

3.4 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med museets accession samt

det eksterne forskningstræk på museet (punkterne i afsnit 3) herunder:

• Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i rimeligt forhold til museets

personalemæssige ressourcer?

• Om den tid og økonomi, som museets anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold

til museets ansvarsområde og strategi?

4. Undersøgelser og forskning

4.1 Hovedlinierne i museets dokumentations- og undersøgelsesvirksomhed

I bedes beskrive emnerne, arten og omfanget af museets undersøgelser og forskning.

4.2 Gennemførte projekter

I bedes opregne museets undersøgelses- og forskningsprojekter i de seneste fire

kalenderår. Det skal angives i hvilken form, resultaterne foreligger, eksempelvis som

beretninger, artikler, monografier, kataloger eller andet. Uafsluttede projekter, der rækker

mere end fire år tilbage, kan medtages.

4.3 Forskningspublikationer

Hvad er museets praksis i forbindelse med publicering af forskningsresultater?

Hvilke forskningspublikationer har museet udgivet indenfor de seneste fire hele kalenderår?

Bemærk: Formidlingspublikationer opregnes i afsnit 5.5.

4.4 Evaluering af museets forskning

I bedes indsende de forskningspublikationer, der er udarbejdet af museets medarbejdere

eller særligt tilknyttede indenfor de seneste 4 hele kalenderår.

Publikationerne indsendes i 3 eksemplarer. Hvis publikationerne - eller artikler i publikationer

- omfatter flere kategorier, eksempelvis forhistorie og nyere tid eller naturhistorie

og nyere tid, bedes I indsende dem i 5 eksemplarer.

10


I skal kun indsendes de publikationer for den pågældende periode, som museet ønsker

omfattet af en forskningsevaluering, og kun de publikationer, der har ISBN-nr. eller

tilsvarende.

Bemærk: De indsendte eksemplarer af publikationerne bliver ikke returneret, med mindre

museet beder om det.

Samtidig med at I indsender forskningspublikationerne, bedes I maile en publikationsfortegnelse

med angivelse af forfatter, titel, udgivelsesår og ISBN-nr. på de enkelte publikationer.

I bedes desuden notere forfatterens relation til museet.

Fortegnelsen skal opdeles i kategorier, eksempelvis forhistorie og nyere tid. Den skal

desuden opdeles i overensstemmelse med de forskningsdefinitioner, som Kulturministeriets

rådgivende forskningsudvalg har udarbejdet. Det vil sige, at publikationerne skal

rubriceres under:

• basisforskning, dvs. grundforskning eller strategisk forskning.

• anvendelsesorienteret forskning og udviklingsarbejde, dvs. anvendt forskning, udviklingsarbejde

eller reflekteret dataindsamling.

Fortegnelsen mailes til postmus@kulturarv.dk

4.5 Deltagelse i konferencer, kongresser m.v.

Hvilke konferencer og kongresser har personalet deltaget i de seneste fire år. I bedes

oplyse arrangementets titel, sted, tidspunkt, arrangør, og hvem der deltog fra museet.

4.6 Netværk og andet samarbejde

I bedes redegøre for deltagelse i nationale og internationale netværk og for samarbejder

som led i forskningsvirksomheden, eksempelvis samarbejdsprojekter med universiteter,

højere læreanstalter m.v.

Har museet haft tilknyttet Ph.D.- eller specialestuderende?

4.7 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets undersøgelses- og

forskningsvirksomhed (punkterne i afsnit 4) herunder:

• Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i et rimeligt forhold til

museets personalemæssige ressourcer?

• Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i et rimeligt forhold til

museets ansvarsområde og strategi?

11


5. Forvaltning af den faste kulturarv

5.1 Aktiviteter i rådgivnings- og forvaltningsmæssig sammenhæng

I bedes beskrive museets deltagelse i den fysiske planlægning og andet bevaringsarbejde.

Hvilke planlægningsmyndigheder har museet samarbejdet med inden for de sidste fire

kalenderår og om hvilke emner?

5.2 Kapitel 8- arbejde

I bedes redegøre for eventuelle aftaler med kommunernes tekniske forvaltninger vedrørende

museets varetagelse af opgaver med baggrund i museumslovens kap. 8.

I bedes redegøre for antallet af sager og for sagernes art, eksempelvis bygge- og anlægssager,

lokalplansager, råstofsager m.v., som museet har fået forelagt og behandlet årligt

indenfor de sidste fire kalenderår.

5.2 Kulturmiljø

I bedes redegøre for museets deltagelse i kulturmiljøråd og andet kulturmiljøarbejde.

5.3 Samarbejde med andre museer

Varetager museet undersøgelses- eller bevaringsarbejde i et andet museums geografiske

ansvarsområde?

I så fald bedes I redegøre for samarbejdet med det andet museum og vedlægge en eventuel

samarbejdsaftale.

5.4 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med forvaltningen af den

faste kulturarv (punkterne i afsnit 5) herunder:

• Om den tid og økonomi, museets anvender, står i et rimeligt forhold til museets

personalemæssige ressourcer?

• Om den tid og økonomi, museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til

museets ansvarsområde og strategi?

12


6. Konserverings- og bevaringsarbejde

6.1 Konservering

I bedes kort beskrive samlingernes bevaringstilstand og eventuelle mangler.

Hvilke rutiner har museet i forbindelse med elementært bevaringsarbejde og skadedyrskontrol?

Hvordan er mulighederne for konserveringsarbejde på museet, og hvad er praksis for

rekvireret konservering?

Har museet lokaler, faciliteter og særligt teknisk udstyr til bevarings- og konserveringsarbejde?

Hvilke principper har museet for opdeling af magasiner og for opbevaring af magasinerede

genstande?

Magasinernes bygningstekniske forhold behandles under pkt.9.3

6.2 Tilsyn med egne samlinger

Hvem varetager museets konservering?

Er der aftalt regelmæssigt besøg af konservator? (sæt kryds)

Ja

Nej

Hvis ja, hvor hyppigt?

Den seneste besøgsrapport bedes vedlagt.

Har museet en bevaringsplan eller konserveringsplan? (sæt kryds)

Ja

Nej

Hvis ja, bedes I vedlægge planen

Fører museet konserveringsmæssigt tilsyn med egne deposita i ikke-museale institutioner?

(sæt kryds)

Ja

Nej

Hvis ja, hvor hyppigt fører I tilsyn?

13


6.3 Tilsyn med andres samlinger

Hvis museet fører tilsyn med andres samlinger bedes I oplyse arten og omfanget af tilsynet,

herunder om der er tale om rekvireret arbejde. Hvis museet udfører konserveringsarbejde

for andre museer, institutioner eller private omtales det under 4.1.

Fører museet tilsyn med offentligt ejet kunst, mindesmærker og lign.?

6.4 Stærke og svage sider

I bedes redegøre for stærke og svage sider ved museets arbejde med konservering: For

så vidt angår museets tilsyn med andre samlinger bedes I redegøre for:

• Om den tid og økonomi, som museet anvender, står i rimeligt forhold til museets

personalemæssige ressourcer?

• Om den tid og økonomi, som museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold

til museets ansvarsområde og strategi?

.

7. Formidling

7.1 Formål og strategi

Hvad er museets overordnede målsætning på formidlingsområdet?

Hvad er museets strategi med hensyn til formidling?

Har museet særlige formidlingsstrategier for børn, unge, skoleklasser, indvandrere/flygtninge

eller andre? I så fald bedes I beskrive strategierne.

7.2 Udstillinger

Afspejler basisudstillingerne museets formål og ansvarsområde?

I bedes oplyse basisudstillingernes åbningsår, principperne for tekstning og hvilke

fremmedsprog teksterne oversættes til.

Hvordan sikrer museet, at basisudstillingerne løbende bliver opdateret med ny viden og

forskning?

14


Hvilken praksis har museet i forbindelse med særudstillinger?

I bedes redegøre for museets egne særudstillinger og de vandreudstillinger eller indlånte

udstillinger, som museet har haft de seneste fire kalenderår. Desuden bedes I redegøre

for udlån af egne udstillinger. Ved hver enkelt udstilling bedes I notere udstillingens art,

omfang og målgruppe samt omfang og karakter af tekstning, herunder hvordan og til

hvilke fremmedsprog, der er oversat.

7.3 Anden formidling

Hvilken praksis har museet i forbindelse med anden formidling?

I bedes redegøre for arten, antallet og omfanget af arrangementer på og uden for museet

i sidste kalenderår. Arrangementerne kan opdeles i kategorier eksempelvis: omvisninger,

foredrag, byvandringer og ekskursioner.

7.4 Undervisning

Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med undervisning, herunder lærerkurser,

undervisningsmateriale, emnekasser.

Varetages undervisningen af museets eget personale eller af eksterne undervisere, som er

tilknyttet museet?

Bliver museets undervisning varetaget af en skoletjeneste?

Er der løbende samarbejde med skoler og undervisningsinstitutioner om udvikling af

undervisningsmaterialer?

Er museets undervisningsmaterialer præsenteret eller tilgængelige på e-museum.dk?

7.5 Formidlingspublikationer

Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med formidlingspublikationer, herunder

udstillingsvejledninger?

I bedes beskrive formidlingspublikationernes art, formål, målgrupper og sprog.

Hvilke formidlingspublikationer har museet udgivet de seneste fire kalenderår?

Til formidlingspublikationer regnes AV, Cd-rom, video samt internetpublikationer.

Bemærk: Forskningspublikationer skal ikke medtages her, da de beskrives i afsnit 3.4.

15


7.6 Formidling på internettet

Hvad er museets praksis og aktiviteter i forbindelse med formidling på internettet?

I bedes redegøre for internetformidlingens emner, formål og målgrupper.

Er museets basisudstilling og særudstillinger præsenteret eller på anden vis formidlet på

museets hjemmeside?

Hvordan supplerer hjemmesiden museets basisudstillinger og særudstillinger?

Er der udstillinger eller anden formidling, der ikke kan opleves på museet, fordi de udelukkende

er produceret til internettet?

Producerer museet særudstillinger eller anden formidling til internettet i samarbejde med

andre museer og institutioner?

I så fald bedes I angive hvilke.

Tilbyder hjemmesiden adgang til og søgemuligheder i databaser over museets samlinger

og lignende?

Fører museet statistik, eller har museet adgang til statistik over brugeraktiviteten på museets

digitale platforme?

Hvis ja, bedes I angive seneste kalenderårs antal unikke besøgende.

Har museet anden systematisk viden om publikums anvendelse af hjemmesiden, eksempelvis

resultater af en brugerundersøgelse eller lignende?

Hvis ja, bedes I angive hvilken.

Giver hjemmesiden mulighed for brugerkontakt med museet?

Hvis ja, bedes I beskrive hvilke muligheder for brugerkontakt, hjemmesiden giver.

Hvilke særlige tiltag har museet gjort for at opnå bedst mulig tilgængelighed og brugervenlighed

på museets hjemmeside. Har hjemmesiden særlige funktioner for syns-, læseog

hørehandicappede?

16


Har museet eksempelvis fulgt statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og

netsteders tilgængelighed eller deltaget i IT-og Telestyrelsens kvalitetsmålings-projekt:

”Bedst på Nettet”?

Tilbyder museets hjemmeside specielle services til brugerne eksempelvis elektroniske

nyhedsbreve, kalenderfunktion eller e-handel?

Hvordan sikrer museet, at hjemmesiden bliver opdateret løbende?

7.7 Udvikling af museets formidling

Hvordan arbejder museet med at udvikle sin formidlingspraksis, herunder udvikling af

udstillingsmedier og formidlingsformer?

Hvordan kvalificerer museets medarbejdere sine formidlingskompetencer?

I hvilket omfang udveksler museet erfaringer om formidling med andre kulturformidlende

institutioner?

7.8 PR-virksomhed og markedsføring

I bedes beskrive museets praksis og aktiviteter i forbindelse med PR og markedsføring,

herunder:

• radio og tv-deltagelse, avisindlæg og kronikker.

• elektroniske nyhedsbreve og specielle presserum på nettet.

• besvarelser af forespørgsler fra myndigheder, organisationer, skolebørn, medier,

biblioteker og arkiver, herunder fotobestillinger.

• strategiske samarbejder med andre institutioner og virksomheder.

7.9 Stærke og svage sider samt ressourceforbrug

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets arbejde med formidling (punkterne i

afsnit 7) herunder:

• Om den tid og økonomi, museet anvender, står i rimeligt forhold til museets

personalemæssige ressourcer?

• Om den tid og økonomi, museet anvender, giver et rimeligt udbytte i forhold til

museets ansvarsområde og strategi?

17


8. Publikum

8.1 Særlige aktiviteter for foreninger m.v.

Hvis museet har tilknyttet en venneforening el. lign., bedes I redegøre for aktiviteter og

særlige ordninger for foreningens medlemmer.

Bemærk: Øvrige oplysninger om venneforeninger beskrives under pkt. 10.6.

Har museet særlige aktiviteter og ordninger for medlemmer af andre foreninger, grupper

og sponsorer?

I så fald bedes I redegøre for dem.

8.2 Kiosk/museumsbutik

Hvad er arten og omfanget af museets kiosk/museumsbutik?

Er der principielle retningslinier eller særlige bestemmelser for varesortimentet?

Hvis ja, bedes I redegøre herfor.

Hvordan er kiosken/museumsbutikken økonomisk organiseret i forhold til museets

samlede økonomi?

8.3 Cafévirksomhed

Hvad er arten og omfanget af museets cafe eller kundetilbud via automat?

Er der principielle retningslinier eller særlige bestemmelser for varesortimentet?

Hvis ja, bedes I redegøre herfor.

Hvordan er cafeen økonomisk organiseret i forhold til museets samlede økonomi?

8.4 Anden brug af museets lokaler

Stiller museet lokaler til rådighed for aktiviteter og arrangementer som ikke har relation

til museets egen virksomhed?

8.5 Åbningstid og besøgstal

I bedes angive museets daglige åbningstid samt angive eventuelle udsving i løbet af året.

18


Hvad er det samlede antal åbningstimer årligt?

Hvad er museets besøgstal i alt?

Hvis besøgstallet kan opgøres på særlige grupper som børn, skolebørn, pensionister,

rejseselskaber og særlige rabatordninger, bedes I gøre det.

Hvis museet har flere afdelinger med særskilt indgang, bedes I så vidt muligt oplyse besøgstallet

efter samme opdeling for de enkelte afdelinger.

Har museet foretaget systematiske undersøgelser af publikums oplevelse af og forventninger

til museets formidling?

I hvilket omfang inddrager museet brugerne i udviklingen af museets formidlingsinitiativer?

Har museet særlige aktiviteter eller planer om tiltag for at nå nye og underrepræsenterede

grupper af besøgende?

8.5 Stærke og svage sider

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets særlige publikumsrettede tiltag

(punkterne i afsnit 8).

9. Bygninger og udendørsarealer

9.1 Generel beskrivelse af bygningerne

På hvilke lokaliteter har museet bygninger, og hvilken alder og karakter har bygninger?

Har der været en særlig grund til, at bygningerne kom i brug til museumsformål?

9.2 Udendørsarealer

Giv en generel beskrivelse af museets udendørsarealer, herunder deres størrelse og brug.

19


9.3 Ejerforhold

I bedes redegøre for ejerskabet til bygninger og udendørsarealer herunder: hvem der har

vedligeholdelsespligten, og om der er betingelser knyttet til eventuelle lejemål, eller der er

andre aftaler vedrørende bygningernes brug.

Er der kortere opsigelsesvarsel end 2 år på museets lokaler?

9.4 Lokaleforhold

Nedenfor bedes I beskrive museets lokaleforhold. Det vil sige, hvor stort et areal er der

afsat til museets forskellige aktiviteter, samt om lokalerne har klimastyring og

lysafskærmning.

Basisudstillinger

Areal i m²

Er der

klimastyring

(ja/nej)

Er der

lysafskærmning

(ja/nej)

Særudstillinger

Værksteder og laboratorier

Magasiner

Kontorer

Besv. ikke Besv.ikke

Velfærdslokaler

Besv. ikke Besv.ikke

Café og

museumsbutik/kiosk Besv. ikke Besv. Ikke

Lager og garager

Besv. ikke Besv. Ikke

Opfylder lokalerne de basale bevaringskrav?

I bedes i hovedtræk redegøre for eventuelle mangler.

Giver udstillingslokalerne mulighed for en repræsentativ formidling af ansvarsområdet?

Opfylder udstillingslokalerne de basale krav om handicapvenlighed?

I bedes redegøre for eventuelle mangler.

20


9.5 Magasiner

Opfylder magasinerne de basale bevaringskrav?

I bedes beskrive magasinernes udnyttelsesgrad, rengøring, adgangsforhold, luftfugtighed,

temperatur, rørføringer, m.v.

9.6 Sikring

Udgør museets ydervægge, vinduer, døre og låse en tilstrækkeligt solid ramme om museets

samlinger?

Er museets bygninger således disponeret, at de forskellige risici er sektioneret fra hinanden

med gode brandvægge og -døre?

Er museets automatiske brandalarmeringsanlæg tidssvarende, og har museet et tilstrækkeligt

antal brandslukningsredskaber?

Har museet et fuldstændigt og tidssvarende tyverialarmeringsanlæg med forbindelse til et

vagtfirma, der rykker ud ved alarm?

Giver museets udstillingsopbygning en rimelig beskyttelse mod beskadigelse og tyveri af

museets genstande?

Er der regelmæssig kontrol af museets brand- og tyverisikringsinstallationer og -udstyr?

Hvis ja, hvor hyppigt gennemføres kontrollen?

Har museet en sikringsmæssig tilfredsstillende dækning af udstillingsarealer m.v. af opsyn/vagtpersonale?

Hvilken uddannelse har museets opsyn, og er den tilfredsstillende?

Har museet opdaterede, skriftlige instrukser for opsyn og forholdsregler imod og i tilfælde

af brand, tyveri og vandskader?

Hvis ja, vedlægges instruksen.

21


Har museet instrukser for tømning af museet for gæster ved lukketid?

Hvis ja, vedlægges instrukserne.

Afholder museet jævnlige brandøvelser, som sikrer, at de brandmæssige foranstaltninger

er i orden, og at personalet er i stand til at bringe de besøgende og sig selv i sikkerhed?

Har museet en god brandpræventiv hygiejne samt regler for brandfarligt arbejde?

9.7 Materiel og inventar

Har museet det nødvendige udstyr, inventar og materiel for at varetage museets ansvarsområde

og opgaver?

I bedes beskrive, hvilket udstyr, inventar og materiel museet i givet fald mangler.

9.8 Stærke og svage sider

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets bygninger og udendørsarealer herunder

de opbevarings- og sikringsmæssige forhold (punkterne i afsnit 9).

10. Organisation og administration

10.1 Museets vedtægter

I bedes vedlægge museets gældende vedtægter samt en kopi af myndighedsgodkendelsen

af vedtægterne.

10.2 Administrative regler og bestemmelser

Giv en fortegnelse over museets relevante administrative aftaler, herunder resultatkontrakter,

virksomhedsplaner, virksomhedskontrakter, driftsaftaler og lignende. I bedes

redegøre for baggrunden for aftalernes indgåelse og vedlægge aftalerne.

10.3 Journal og arkiv

Hvordan er museets journalsystem og arkiv opbygget, og hvem varetager journal- og

arkivfunktionen?

I bedes vedlægge journal- og arkivplan.

22


10.4 Regnskab

Hvem varetager museets bogholderi samt udarbejder periode- og årsregnskab?

Hvem reviderer museets regnskab?

Er der udarbejdet regnskabsinstruks eller andre nedskrevne anvisninger på de regnskabsmæssige

procedurer og ansvarsfordelinger?

I så fald bedes I vedlægge en kopi af instrukserne.

10.5 Løn og personaleadministration

Hvem varetager museets lønadministration?

Hvornår er det sidst blevet kontrolleret, at medarbejdernes ansættelses-, løn- og pensionsforhold

er i overensstemmelse med gældende overenskomster?

10.6 Foreninger

Har museet en venneforening, støtteforening, museumsklub, et repræsentantskab, tilknyttede

erhvervsgrupper e.l.?

Hvis ja, bedes I redegøre for museets samarbejde med disse foreninger og grupper, samt

deres medlemstal og kontingent.

10.7 Forsikringer

I forbindelse med museets forsikringer af bygninger, samlinger, materiel og personale

bedes I beskrive forsikringens art og omfang.

Hvornår er der sidst foretaget en gennemgang af forsikringssummer og dækning?

10.8 Museets IT-drift

I bedes beskrive museets kompetenceniveau og servicering i forbindelse med driften af

museets IT, Hvad klarer museet selv? Hvad købes der bistand til? Og hvordan bliver

museets IT-udstyr og -drift vedligeholdt og opdateret?

23


10.9 Stærke og svage sider

I bedes beskrive de stærke og svage sider ved museets organisation og administration

(punkterne i afsnit 10)

11. Ledelse og personale

11.1 Bestyrelse

I bedes anføre navnene på medlemmerne af museets bestyrelse samt redegøre for medlemmernes

udpegningsgrundlag.

Hvis der er et formelt forretningsudvalg, bedes I oplyse sammensætningen og den formelle

kompetencefordeling mellem bestyrelse og forretningsudvalg.

Hvordan sikrer museet en relevant fornyelse af bestyrelsen?

Er bestyrelsens sammensætning alders-, køns- og erhvervsmæssig repræsentativ for museets

ansvarsområde?

Hvordan forestår bestyrelsen udviklingen af museets målsætning og strategi?

Hvornår har bestyrelsen sidst haft en generel drøftelse af museets varetagelse af sin rolle

og sine opgaver, herunder af museets ressourcemæssige dispositioner?

Fører bestyrelsen en dialog med de kommunale tilskudsydere om deres forventninger til

museets rolle og placering i lokalsamfundet?

Hvilke strategiske initiativer eller beslutninger har bestyrelsen truffet for at styrke museets

rolle i lokalsamfundet?

Hvornår har museets leder sidst gennemgået museumsloven, museumsbekendtgørelsen

og ICOM’s etiske regler sammen med bestyrelsen?

24


11.2 Museets leder

Hvad er lederens navn, titel og uddannelse? Hvornår blev lederen ansat?

11.3 Fast personale

I bedes lave en skematisk oversigt, hvor følgende oplyses om hver enkelt medarbejder:

• Navn.

• Stillingsbetegnelse.

• Ansættelsesforhold / antal timer

• Uddannelse.

• Medarbejderens funktion på museet.

I bedes oplyse og begrunde større personalemæssige udsving i forhold til tidligere år.

Er der funktioner og kompetencer, som museet aktuelt ikke dækker, men som I mener,

at det burde dække? I bedes nævne hvilke og hvorfor?

11.4 Andet personale

Spørgsmålene om ”andet personale” omfatter freelance medarbejdere, timelønnede

medarbejdere, sæsonansatte og midlertidigt ansat personale uanset længden af ansættelsesperioden.

I bedes lave en skematisk oversigt, hvor følgende oplyses om hver enkelt medarbejder

opgjort pr. seneste 1. juli:

• Navn.

• Stillingsbetegnelse.

• Ansættelsesforhold / antal timer

• Uddannelse.

• Medarbejderens funktion på museet.

I bedes oplyse og begrunde større personalemæssige udsving i forhold til tidligere år.

Er der funktioner og kompetencer, som museet aktuelt ikke dækker, men som I mener,

at det burde dække? I bedes nævne hvilke og hvorfor?

25


11.5 Henvist arbejdskraft

Hvor mange arbejder på museet som henvist arbejdskraft?

I bedes opgøre antallet som et gennemsnit for det seneste hele år.

Hvad er de væsentligste arbejdsfunktioner, som dækkes af henvist arbejdskraft?

11.6 Andre

Hvor mange arbejder på museet som frivillig, ulønnet arbejdskraft?

I bedes opgøre antallet som et gennemsnit for det seneste hele år.

11.7 Eksternt ansatte, men internt beskæftigede

Hvor mange af museets medarbejdere er ansat af/arbejder for andre museer eller institutioner

eksempelvis arkiver, skolevæsnet/højere læreanstalter, turistkontor m.v.?

11.8 Generelle forhold vedrørende museets personale

Har museet en beskrevet personalepolitik? (sæt kryds)

Ja

Nej

Hvis ja, bedes I vedlægge politikken.

Er der udarbejdet en skriftlig arbejdspladsvurdering? (sæt kryds)

Ja

Nej

11.9 Efter- og videreuddannelse

Hvad er museets praksis for efter- og videreuddannelse af ledelse og personale?

I hvilket omfang deltager museets medarbejdere i kurser om børnekultur, børnepædagogik

mv.?

I bedes oplyse, hvis museets medarbejdere har deltaget i anden efter- og videreuddannelse

end den ovennævnte inden for de sidste 2 år, herunder hvilken uddannelse det

drejer sig om.

26


Hvornår har museets leder sidst gennemgået museumsloven, museumsbekendtgørelsen

og ICOM’s etiske regler med museets personale?

11.10 Stærke og svage sider

I bedes beskrive stærke og svage sider for så vidt angår ledelsen af museet og personalegruppens

sammensætning, ansættelsesforhold og kvalifikationer (punkterne i afsnit 11).

12. Økonomi

12.1 Den hidtidige udvikling i museets tilskud

I bedes oplyse hvilke tilskud, museet årligt har modtaget fra henholdsvis stat, amt,

kommune og ikke-offentlig kilde i de seneste fire år. Desuden oplyses museets egenindtægt.

Hvis museet har modtaget tilskud fra flere kommuner, bedes I opgøre de kommunale

tilskud fordelt på de enkelte kommuner.

Hvis samme ikke-offentlige kilde har ydet tilskud i mere end ét år, bedes I oplyse navnet

på denne. Hvis dele af tilskuddet har været øremærket til særlige formål, bedes I oplyse

formålet og beløbets størrelse.

12.2 Den fremtidige udvikling i museets tilskud

Hvis I har sikkert kendskab til en ændret udvikling i tilskuddene fra offentlige og ikkeoffentlige

kilder, bedes I redegøre for ændringen, herunder dens baggrund og formål.

12.3 Støttefonde m.v.

Hvis der er fonde tilknyttet museet eller fonde, hvis formål er at støtte museet, bedes I

oplyse navnet på de pågældende fonde og angive fondenes formue, årlige afkast, museets

andel og hvilke formål, fonden kan støtte.

12.4 Momsforhold

Hvis dele af museets virksomhed (kiosk, cafe, forlag m.v.) er momsregistreret, bedes I

oplyse hvilke samt angive aktivitetens omfang.

27


12.5 Stærke og svage sider

I bedes beskrive stærke og svage sider ved museets genrelle økonomiske situation

(punkterne i afsnit 12) samt belyse sammenhængen mellem museets økonomiske ressourcer,

museets ansvarsområde, formål og strategi og tilskudsydernes forventninger til

museet.

Dato:

Museets formand:

Museets leder:

28

More magazines by this user
Similar magazines