24.04.2014 Views

Lone Knakkergaard: Folkebibliotekerne - Kulturstyrelsen

Lone Knakkergaard: Folkebibliotekerne - Kulturstyrelsen

Lone Knakkergaard: Folkebibliotekerne - Kulturstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nye organisations‐ og<br />

institutionsmodeller<br />

Temamøde<br />

Biblioteksledermødet<br />

d. 10. november 2011<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Præsentation<br />

• 1993‐2005 områdeleder på<br />

Statsbiblioteket<br />

• 2005‐ bibliotekschef i Vejle<br />

Forskelle/ligheder i udviklingen<br />

Betydningen af digitale ydelser for det fysiske<br />

bibliotek<br />

Fleksibilitet og/eller driftsikkerhed VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Forskningsbibliotekerne:<br />

I 1990’erne meget hurtig overgang til elektroniske tidsskrifter/artikler<br />

og udvikling af et tættere samarbejde med moderinstitutionerne<br />

DEFF<br />

Samarbejde om licenskøb på landsplan<br />

Udvikling af nye koordinerede IT‐løsninger<br />

Fokus på brugerundervisning<br />

Øget tilgængelighed<br />

De seneste år:<br />

Fusioner mellem uddannelsesinstitutioner<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


<strong>Folkebibliotekerne</strong><br />

Lige nu i folkebibliotekerne er samme udvikling på vej, men det går<br />

l a n g s o m t!<br />

Licenssamarbejdet udvikles<br />

TING‐samarbejdet<br />

Brønd<br />

’Storskærms‐samarbejde’<br />

Netbiblioteker<br />

De seneste år:<br />

Kommunesammenlægningen<br />

Dårligere økonomi<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Licenssamarbejdet<br />

Forskningsbibliotekerne:<br />

De primære brugere er kendte og ’mulige at tælle’<br />

Fagligt definerbare licenser<br />

Fokus på læring (studier)<br />

Folkebiblioteker<br />

’Alle er brugere’<br />

’Alle’ emner er relevante<br />

Forskellige behov<br />

Bredt fokus (livslang læring og kulturel aktivitet)<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Traditionelt udgangspunkt for<br />

organisation ‐ samlingerne<br />

• Alle brugere kom fysisk på bibliotekerne<br />

• De interne processer styrer<br />

• Fokus på effektiv og rationel drift indefra<br />

• <strong>Folkebibliotekerne</strong> havde en mere<br />

’opdragende’ rolle –vi ved bedst!<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Ændringer dengang og nu<br />

• Øget konkurrence fra/på nettet<br />

• Øget fokus på service og brugere<br />

• Fokus på service –hvad kan vi gøre for dig?<br />

• Service på nettet<br />

• Inddragelse af brugere/borgere (ikke brugere)<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Traditionelt udgangspunkt for<br />

organisation ‐ udfordringer<br />

• Samlingen er både fysisk og virtuel derfor<br />

svær at tage udgangspunkt i<br />

• Brugernes forventning: ’alt’ findes på nettet<br />

• De interne processer er under forandring eller<br />

minimeres<br />

• Strammere økonomi<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Krav/forventninger fra samfundet<br />

• Stor fleksibilitet<br />

• Hurtig omstilling<br />

• Brugeren/borgeren i centrum<br />

• Stor viden og indsigt hos medarbejderne<br />

• Høj grad af tilgængelighed<br />

• ’one stop shopping’ ‐ Borgerne vil ikke ’sendes’<br />

fra det fysiske til det virtuelle bibliotek’ eller<br />

omvendt<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Interne forventninger<br />

• Flad, teambaseret, gerne selvledende organisation<br />

• Inddragelse i udvikling og beslutninger<br />

• ’Tilgængelig’ ledelse<br />

• Deling af viden<br />

• Stort personligt råderum<br />

• Innovativt og udviklende miljø<br />

• Tværgående netværk inden og uden for organisationen<br />

• Mulighed for deltagelse i projekter og udvikling<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Innovation og udvikling<br />

• Den traditionelle organisation hæmmer<br />

• Samarbejder på tværs og med forskellig<br />

tilgang fremmer<br />

• Kræver fleksibilitet og omstillinger<br />

• Skal forankres i hele organisationen og ikke<br />

kun i en udviklings‐afdeling<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Organisationens betydning for<br />

brugerne<br />

• Brugerne vil ofte gerne inddrages<br />

• Det skal være let for brugeren at gennemskue<br />

serviceniveauet og mulighederne for at<br />

bidrage i processen<br />

Eller<br />

• Ligegyldig –servicen skal ’bare’ leveres<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Nye muligheder<br />

• Afsæt i omverdenen/målgrupper<br />

• Projektorganisering<br />

• Netværksorganisation<br />

• Organisation sammen med tætte<br />

samarbejdspartnere<br />

• ’Bofællesskaber’<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


<strong>Folkebibliotekerne</strong> i vidensamfundet<br />

• ’Åbne biblioteker’<br />

• Inspiration og læring<br />

• Danskernes digitale bibliotek<br />

• Partnerskaber<br />

• Professionel udvikling<br />

Sætter den overordnede ramme<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Valg af organisationsmodel<br />

• Organisationens (medarbejdernes)<br />

helhedsforståelse er afgørende for en fleksibel<br />

organisation.<br />

• Information og videndeling er nødvendig for<br />

udvikling af service og organisation<br />

• Respekt for andres kompetencer og opgaver er<br />

nødvendig for service‐ og organisationsudvikling<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Barrierer<br />

• Manglende selvtillid<br />

• Selvforståelsen<br />

• Traditioner i væsenet, f. eks. for at ’sætte<br />

biblioteket i spil’ og invitere borgerne med ind<br />

i bibliotekets serviceudvikling<br />

• Transaktionel >< relationel<br />

• ’tør ikke give slip’<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Model<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Model<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Model<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden


Model<br />

VEJLE BIBLIOTEKERNE<br />

‐ kom tæt på verden

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!