Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Sommer 2013

Institution 414 Københavns VUC

Uddannelse

Fag og niveau

Lærer(e)

Hold

HF-e

Matematik B

Simon Sonnichsen

h1mab2B3

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Titel 5

Titel 6

Bogstavregning og ligninger

Trigonometri

Funktioner

Differentialregning

Integralregning

Statistik

Grundbøger:

Carstensen , Frandsen , Studsgaard : MAT B , Systime, 1. udgave 2011, 3.oplag

Fristrup, Nørgaard, Rasmussen.: MAT C, Systime, 2. udg. 2010, 1. oplag

Desuden diverse noter, som nævnt i det følgende.


Titel 1

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste arbejdsformer

Bogstavregning og ligninger

Kernestof:

Carstensen mfl.: MatB HF, Systime , 1.udg. 2007 s16-17+32-44+46-

53+56-57+65-67+95-98+192-194+208-213

Fristrup mfl.: MatC, Systime, 2. udg. 2010, s10-14+165-169+170-

174+205-207

Note om løsning af to ligninger med to ubekendte.

Supplerende stof:

Note01: Det gyldne snit og Fibonacci-tallene (historisk perspektiv)

15 lektioner

Regning med bogstaver og tal, kvadratsætningerne

Selvstændigt arbejde, hjemmeopgaver, gruppearbejde

Titel 2

Indhold

Omfang

Trigonometri

Kernestof

Mat B: side 74-86

Mat C: side 362-367+372nederst-373(Ø4.42)

Note 2: Sinus og cosinus til stumpe vinkler

Supplerende stof:

Beviserne i ovennævnte tekst

Rapport 1 om Geometri

30 lektioner

Særlige fokuspunkter Arealformlen, Sinus – og cosinusrelationerne , anvendelser og

beviserAnalyse af geometriske figurer

TI nSpire: basal brug og arbejde med uafrundede resultater

Væsentligste arbejdsformer

Selvstændigt arbejde, hjemmeopgaver, gruppearbejde, projektarbejde

Titel 3

Indhold

Funktioner og vækst

Kernestof

Mat B : side 32 -71, 94-119, 172-188

Supplerende stof


Omfang

Beviserne i ovennævnte tekst

Note 3: Kapitalfremskrivningsformelen

Note 4: Eksponentiel vækst, formler for a og b.

Note 5: Potensvækst, formler for a og b

Note 6: Potensvækst, vækstform

Note 7: Vækstmodeller – oversigt

Rapport 2 om Vækstmodeller

34 lektioner

Særlige fokuspunkter Funktionsbegrebet


Andengradspolynomiet

Lineær –,eksponentiel –, potens – og logaritmefunktion

Vækstmodeller

Oversættelse mellem matematisk og almindeligt sprog

TI-nSpire: grafer og regression

Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde, hjemmeopgaver, gruppearbejde, projektarbejde

Titel 4

Indhold

Omfang

Differentilaregning

Kernestof

Mat B: side 128- 170, 194-203

Supplerende stof

Beviserne i ovenstående tekst

Note 6: Betydningen af konstanterne a,b,c og d for en parabel

Note 7: Monotoniforhold

Rapport 3 om Differentialregning

24 lektioner

Særlige fokuspunkter Differentialkvotient og tangent


Simple differentiable funktioner, tretrinsreglen

Regneregler for differentialkvotienter

Matematiske beviser

Skriftlig formidling om matematiske begreber

TI-nSpire: Differentialkvotient og tangent


Væsentligste arbejdsformer Selvstændigt arbejde, hjemmeopgaver, gruppearbejde, projektarbejde

Titel 5

Indhold

Omfang

Integralregning

Kernestof

Mat B: side 216-239

Supplerende stof

Beviserne i ovennævnte tekst

20 lektioner

Særlige fokuspunkter Stamfunktion, det ubestemte integralAreal og bestemt integral

TI-nSpire: integral

Væsentligste arbejdsformer

Selvstændigt arbejde, hjemmeopgaver, gruppearbejde

Titel 6 Statistik ( indgår KUN i den mundtlige eksamen )

Indhold

Omfang

Kernestof

Supplerende stof:

Mat B: side 246-258, 292-297, 299-313

Note 8: Grupperede observationer

Note 9: Lidt mere om normalfordelingen

Note 10: Om stikprøver

Rapport 4 om Binomialfordelingen

23 lektioner

Særlige fokuspunkter Grupperede observationer , deskriptorer og illustrationer
Normalfordelingen

Binomialfordelingen

TI-nSpire: binomialfordeling og normalfordeling

Væsentligste arbejdsformer

Selvstændigt arbejde, hjemmeopgaver, gruppearbejde, projektarbejde

More magazines by this user
Similar magazines