Undervisningsbeskrivelse - KVUC

kvuc.dk

Undervisningsbeskrivelse - KVUC

Undervisningsbeskrivelse

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Termin Maj/Juni 2013

Institution 414 Københavns VUC

Uddannelse

Fag og niveau

Lærer(e)

Hold

hf

Naturvidenskabelig faggruppe

Holger Spanggaard, Jens Korsbæk Jensen og Katrine Weihe-Lorenzen

h1nax2F3

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Titel 1

1: Vand

1 A Biologi

1 B Kemi

1 C Geografi

1 D Fællesfaglige projekter

Titel 2

2: Energi

2 A Biologi

2 B Kemi

2C

Geografi

2 D Fællesfaglige projekter

Titel 3

3: Fødevarer

3 A Biologi

3 B Kemi

3 C Geografi

3 D Fællesfaglige projekter

4 Evalueringsopgaven


Titel 1 A

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Vand (biologi)

Litteratur:

”Biologi til tiden”, Lone Als Egebo m.fl., Nucleus forlag, 2. Udgave, 4. Oplag,

2007: side 7-15, 117 – 140, 170-171

”Biologi C+B”, Troels Wolf m.fl, Forlaget systime, 1. Udgave, 1 oplag, 2008: side

247-249

Eksperimentelt arbejde:

Fotosyntese og respiration hos vandplanten Vandpest

Dissektion af spildevand

Ekskursion:

Besøg på Avedøre spildevandscenter

24 lektioner

Økologi og vandmiljø

- Cellens bygning og funktion, Plante – og dyreceller, bakterier

- Osmose

- Økosystemet

- Biotiske og abiotiske faktorer

- Processerne fotosyntese og respiration

- Brutto – og nettoprimærproduktion

- Planters bygning mht. fotosyntese og vandoptagelse

- Næringsstoffer

- Vandets kredsløb

- Åen som økosystem og forurening af åen

- Eksempler på vanddyrs tilpasning til miljøet

- Søen som økosystem og søens onde cirkler

- Vandmiljøplaner

- Spildevandsrensning

- Rapportskrivning i biologi

Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelt arbejde eksperimentelt arbejde og

ekskursion

Titel 1 B Kemi (vand)

Indhold Litteratur :

Aurum 1, K.R.Kristiansen, G.Cederberg: side 5-38 + 40-50 + 55-62 + 64-67 +

72-75 + 76-88 + 132-140

Eksperimentelt arbejde - Laboratorieøvelser:

- Tungtopløselige salte

- Neutralisation af en syre med en base”

Omfang

Særlige fokuspunkter

24 lektioner

- Atomers opbygning og elektronsystem

- Det periodiske system

- Ioner (simple og sammensatte)

- Salte (tungtopløselig, letopløselig og fældningsreaktioner)


- Syrer og baser

- pH og indikatorer

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning og eksperimentelt arbejde

Titel 1 C Vand (geografi)

Indhold J. Mangelsen m.fl.: Geografforlaget: ”Naturgeografi - vores verden” side: 242-246,

251-254ø, 260-263, 265-273.

Geoeksperiment: "Måling af vandføring i Kagsåen"

Geoeksperiment: "Grundvandsdannelsens afhængighed af jordbunden"

Omfang 20 lektioner

Særlige fokuspunkter

- forklare sammenhængen mellem årets gang og temperaturens ændring gennem

Du skal kunne:

året

- beskrive solens betydning for temperaturvariationen

- beskrive strålingsbalancen

- forklare betingelserne for nedbørsdannelse

- beskrive forskellige nedbørstyper og deres dannelsesmekanisme

- finde og forklare hydrotermfigurer fra forskellige steder i verden

- klassificere et steds klima- og plantebælte (efter Vahls metode)

- forklare vandets kredsløb

- forklare begreberne permeabilitet og porøsitet

- forklare grundsvandsdannelse samt betingelserne for dannelse af grundvand

- beskrive de forskellige parametre der indgår i vandbalanceligningen

- forstå og forklare betydningen af et vandløbs opland

- kunne forklare og forstå Geoeksperimenterne: "Måling af vandføringen i Kagsåen"

og "Jordbundens betydning for Grundvandsdannelsen og landbrug"

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/øvelser/ eksperimenter / opgaver /arbejdsgrupper

Ekskursion: Besøg på Avedøre spildevandscenter

Titel 1 D

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 2 A

Vand projektarbejde

Projektarbejde i grupper indenfor emnerne:

- Københavns søer

- Det Døde Hav

- Det Kaspiske Hav

- Great Barrier Reef

- Victoriasøen

21 lektioner

Projektarbejde, selvvalgte emner inden for hovedområdet vand

Projektarbejde, selvstændig litteratursøgning, PP – fremlæggelse (mundtligt)

Energi (biologi)


Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Litteratur:

”Biologi til tiden”, Lone Als Egebo m.fl., Nucleus forlag, 2. Udgave, 4. Oplag,

2007: side 19-50

Eksperimentelt arbejde:

- Kostanalyse Winfood4.0 Kost og energibalance

- Blodsukkermåling ved forskellige kosttyper

- Fysiologiske forskelle på mænd og kvinder (højde, T/H –forhold, peakflow,

puls og blodtryk i hvile og under arbejde)

29 lektioner

Kroppen på arbejde:

- Energibalance

- Basalstofskifte

- Hvilestofskifte og arbejdsstofskifte

- Aerob og anaerob respiration

- BMI

- Fødens næringsstoffer (kulhydrat, fedtstof og protein) og energiindhold

- Kostanbefalinger

- Fordøjelsessystemets struktur og funktion

- Enzymer

- Åndedrætssystemets struktur og funktion

- Hjerte-blodkredsløb – struktur og funktion

- Regulering af blodsukkerkoncentrationen, herunder insulin og glukagon

- Diabetes

- Kondition og styrketræning

Klasseundervisning,eksperimentelt arbejde, brug af programmet Winfood 4,0, individuelt

arbejde, gruppearbejde

Titel 2 B

Energi (kemi)

Indhold Litteratur :

Aurum 1, K.R.Kristiansen, G.Cederberg: side 121-131+142-164+96-114+119

Alkoholer: kemi – teknologi –miljø af Gunnar Cederberg og Kim R. Kristiansen,

1.udg. 1.oplag 2003: side 17-19, 33-36

Eksperimentelt arbejde - Laboratorieøvelser:

- Heptans reaktion med dibrom

- Blandbarhedsøvelse – molekyle eller salt?

- Ophedning af natron

Omfang

Særlige fokuspunkter

24 lektioner

- Molekylers opbygning og kovalentbinding

- Polære og upolære molekyler

- Alkaners fysiske og kemiske egenskaber

- Alkoholer: fremstilling ved gærring og fysiske egenskaber (kp)


Væsentligste

arbejdsformer

- Navngivning af simple organiske molekyler

- Enkelte organiske reaktioner: forbrænding og addition til alkener.

- Mængdeberegninger, stofmængde og molarmasse (n=m/M)

Klasseundervisning og eksperimentelt arbejde

Titel 2 C Energi (geografi)

Indhold J. Mangelsen m.fl.: Geografforlaget: ”Naturgeografi - vores verden” side: 187-191,

193, 197- 201, 61-79, 281-289, 240-242.

Løse sider om ”Grundlæggende geologiske principper og arbejdsmetoder” samt

om materialekredsløbet.

Geoeksperiment: "Strålingsbalancen"

Omfang 25 lektioner

Særlige fokuspunkter

- forstå og forklare den geologiske tidsskala

Du skal kunne:

- forklare og beskrive hvordan jordens indre er opbygget

- forstå og forklare den geologiske cyklus / materialekredsløb

- beskrive og forklare teorien om pladetektonik og hvilke beviser der er for at teorien

er sand

- forklare hvad der sker ved konstruktive, destruktive og bevarende pladerande

- finde de forskellige pladerande på et kort

- beskrive olie og naturgasdannelse

- kende forskel på kildebjergart og reservoirbjergart

- forklare hvad en oliefælde er

- skelne mellem energireserver contra energiresurser

- beskrive udviklingen i Danmarks energiforbrug og sammenligne med andre landes

energiforbrug

- beskrive prisudviklingen for olie

- forklare det globale kulstofkredsløb

- skelne mellem fossile energikilder og vedvarende energikilder / fornybare energityper

- forklare strålingsbalancen herunder hvad der forstås ved drivhuseffekt

- skelne mellem forskellige drivhusgasser

- kunne forklare og forstå geoeksperiment: "Strålingsbalancen"

Væsentligste

arbejdsformer

Klasseundervisning/øvelser/ opgaver /arbejdsgrupper/ projektgrupper / eksperimenter

Titel 2 D

Indhold

Energi, projektarbejde

Projektarbejde i grupper indenfor emnerne:

- Palmeolie

- Diabetes

- Energi og forbrænding - biogas

- Indtagelse af alkohol

- Kroppens forbrænding – kulhydrater

- Kroppens forbrænding – aerob, anaerob og kondition


Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 3 A

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

25 lektioner

Projektarbejde med selvvalgte emner indenfor hovedområdet energi

Projektarbejde, selvstændig litteratursøgning, skriftlig opgave

Fødevarer (biologi)

Litteratur:

”Biologi til tiden”, Lone Als Egebo m.fl., Nucleus forlag, 2. Udgave, 4. Oplag,

2007: side 14-15, 85, 89, 101-111, 149-157, 162, 172-181

Noter om ABO – og Rhesussystemet

Eksperimentelt arbejde:

- Blodtypebestemmelse

- Mikroskopering af plante – og dyreceller, mitose og osmose

37 lektioner (inklusiv repetition)

Genetik og genmodificerede fødevarer

- Mitose og meiose

- DNA opbygning og funktion

- Den genetiske kode

- Proteinsyntese

- Kromosomer

- Dominant og recessivt

- Homozygot og heterozygot

- Fænotype og genotype

- Genmutationer

- Nedarvning af monogene sygdomme

- Blodtypebestemmelse – ABO - og Rhesussystemet

- Gensplejsning

- Gensplejsede fødevarer

Klasseundervisning, eksperimentelt arbejde, gruppearbejde, individuelt arbejde

Titel 3 B Fødevarer (kemi)

Indhold Litteratur :

Aurum 1, K.R.Kristiansen, G.Cederberg: side 220-238 + 196-218+173-181

Kend Kemien 1, H.Parbo, A.Nyvad, K.K.Mortensen: side 201-215

Kost og ernæring, B.Schou: side 32-39

Eksperimentelt arbejde - Laboratorieøvelser:

- Fedt i chips

- Fremstilling af fugtighedscreme

- Eddikesyreinholdet i husholdningseddike

- Chloridindholdet i havvand


Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

24 lektioner

- Kulhydrater (saccharider, stivelse og cellulose.)

- Proteiner (aminosyrer)

- Fedtstof (triglycerider, mættet, umættet)

- Titrering og mængdeberegninger

- pH-beregning af stærke syrer

- Redox kemi og spændingsrækken

Klasseundervisning og eksperimentelt arbejde

Titel 3 C Fødevarer (geografi)

Indhold J. Mangelsen m.fl.: Geografforlaget: ”Naturgeografi - vores verden” side: 299-308,

171-179, 313-319, 120-127, 256-257.

E. Sanden m.fl. Geografforlaget: ”Alverdens Geografi” side: 156-162

Geoeksperiment: "Demografisk Transition"

Geoeksperiment: "Fødevareproduktion og -forbrug i Mali"

Omfang 25 lektioner

Særlige fokuspunkter

- forklare hvad der forstås ved fødselsrate og dødsrate

Du skal kunne:

- forklare Blackers model for demografisk transition herunder de forskellige faser

for Danmarks udvikling

- forklare opbygningen af alderspyramider

- forklare hvad der forstås ved primære, sekundære og tertiære erhverv

- kunne forklare de forskellige faser i Fourasties erhvervsudviklings teori

- sætte erhvervsudviklingen for Danmark ind i Fourasties erhvervsudviklingsteori

- beskrive og forklare udviklingen i dansk landbrug herunder mekaniseringen,

specialisering og det industrialiserede landbrug

- beskrive og forklare Den grønne Revolution og konsekvenser heraf

- kunne forklare og forstå øvelserne: "Demografisk Transition" og "Fødevareproduktion

og -forbrug i Mali"

Væsentligste Klasseundervisning/eksperimenter/ opgaver /arbejdsgrupper

arbejdsformer

Titel 3 D

Indhold

Fødevarer, projektarbejde

Projektarbejde i grupper indenfor:

- Ris

- Hvede

- Majs

- Cassava

- Olivenolie

- Soja

- Jordnødder

- Kartofler

- Oksekød

- Mælk


Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

Titel 4

Indhold

Omfang

Særlige fokuspunkter

Væsentligste

arbejdsformer

- Fjerkræ

- Æg

- Svinekød

- Tomater

- Kaffe

- Cacao

- Fisk produceret ved fiskeopdræt

15 lektioner

Projekter med emner indenfor hovedområdet fødevarer

Projektarbejde, selvstændig litteratursøgning, PP – fremlæggelse (mundtligt)

Evalueringsopgaven/repetition

Kursisterne har dd. ikke valgt emner

Vand, energi og fødevarer

Projektarbejde, skriftligt arbejde

More magazines by this user
Similar magazines