Samfundsfag B - KVUC

kvuc.dk

Samfundsfag B - KVUC

Kære selvstuderende i: Samfundsfag B

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Jeg træffes i tidsrummet: 10-16

På mailadressen: je@kvuc.dk

Med venlig hilsen

Jeppe Wolff Ejlskov


for selvstuderende

Hvis du ønsker ændringer, skal det godkendes af din vejleder inden 1. april (sommereksamen)/1. november

(vintereksamen). Tag kontakt til din vejleder.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser:

Termin 2013

Institution

Uddannelse

Fag og niveau

KVUC

stx

Samfundsfag B

Selvstuderende

Eksaminator

Jeppe Wolff Ejlskov

Oversigt over temaer

Titel 1

Titel 2

Titel 3

Titel 4

Velfærdsstatens udfordringer

Markedspartier i det senmoderne samfund

Magtens ansigter

Globalisering og økonomi


Beskrivelse af det enkelte tema (1 skema for hvert tema)

Titel 1

Indhold

Velfærdsstatens udfordringer

Kernestof

Benny Jacobsen og Ove Outzen. Liv i Danmark 2. Columbus. 2009. Kapitel 2:

Velfærdens økonomi. Side 45-77.

Supplerende stof

Berlingske d. 27/6-2011. Prisen for en dansker: 850.000 + DREAM: statistik

Særlige fokuspunkter

Faglige mål:

anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle

samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå

forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber

og enkle teorier

undersøge konkrete økonomiske prioriteringsproblemer i Danmark og

EU og diskutere løsninger

formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde

dansk og fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger

og konkludere

anvende kvantitative og kvalitative metoder

skelne mellem forskellige typer argumenter, udsagn og forklaringer

formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller,

beregninger, tabeller og diagrammer

formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde

og ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for

egne synspunkter og indgå i dialog derom

Fokus på: velfærdsstatsmodeller, velfærdstrekanten, det ottedobbelte velfærdspres,

Welfare/Workfare, Keynes og finanspolitikken, Government/Governance,

globaliseringen og velfærdssamfundet.


Beskrivelse af det enkelte tema

Titel 2

Indhold

Markedspartier i det senmoderne samfund

Kernestof

Benny Jacobsen og Ove Outzen. Liv i Danmark 2. Samfundsfag på B-niveau. Columbus

2009. Kap. 1. Side 5-33.

Ole Hedegaard Jensen. Samfundsfag B&C. Systime 2008. Risikosamfundet. Side

141-149.

Oliver Boserup Skov, Richard Bundsgaard. B-bogen. Columbus. 2009. Side 108-

114 (om Minervamodellen) og side 116-121. (Molins model)

Politiken d. 4/9-2011. Salgvare. Nu skal partierne markedsføres

Supplerende litteratur

Peter Brøndum og Thor Banke Hansen. Luk samfundet op! Columbus 2010. Identitet

i forandring og socialisation. Side 36-42.

Ole Hedegaard Jensen. Samfundsfag B&C. Systime 2008. Metoder i samfundsfag.

Side 8-10.

Film: Dagbog fra midten (uddrag).

Særlige fokuspunkter

Mål:
anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle

samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå

forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og

enkle teorier

sammenligne og forklare sociale og kulturelle mønstre

formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde

dansk og fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger

og konkludere

formidle og tydeliggøre faglige sammenhænge ved hjælp af enkle modeller,

beregninger, tabeller og diagrammer

formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og

ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne

synspunkter og indgå i dialog derom


Fokus på: forandringer fra klassepartier til catch-all partier til enkeltsagsbaserede

markedspartier: valget 2011, fra kernevælgere (class-voting) til marginalvælgere

(issue-voting), spindoktorer, venstre-højre (fordelings)skala, værdiskala, de senmoderne

teoretikere (Beck, Giddens, Habermas og Baumann), Molins model og Minerva

modellen.


Beskrivelse af det enkelte tema

Titel 3

Indhold

Magtens ansigter

Kernestof

Oliver Boserup Skov, Richard Bundsgaard. B-bogen. Columbus. 2009. Hvor ligger

magten? Side 14-68.

Morten Hansen Thorndal. Sociologi ABC. Columbus 2008. Kap 7.2 Børn og unge –

og deres socialisation. Side 142-146. Kap 7.3 Politik og medier. Side 147-150. Kap

8.2. Medier og meningsdannelse – tre teoretikere. Side 159-162

Oliver Boserup Skov, Richard Bundsgaard. B-bogen. Columbus. 2009. Menneskerettigheder

– et ønske om retfærdighed. Side 75-77.

Supplerende stof

Berlingske d. 22/8-2011. Magten koncentreres og bliver mindre synlig.

Michel Foucault. Surveiller et Punir. 1975. Overvågning og straf: Foucault citat

udvalgt af Rune Engelbreth Larsen (om Panoptikon).

Max Weber: tekstuddrag

Særlige fokuspunkter

Faglige mål:

anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle

samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå

forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og

enkle teorier

formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og

ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne

synspunkter og indgå i dialog derom

formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde

dansk og fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger

og konkludere

Fokus på: deltagelsesdemokrati/konkurrencedemokrati og magtens mange (både

synlige og usynlige) ansigter – de mange magttyper: direkte, indirekte, bevidsthedskontrollerende,

strukturel/institutionel, diskursiv magt/nysprog, EU og magt, me-


dialisering/den redigerede virkelighed, mediemagt (synopsis), Habermas, Weber

og Foucault.


Beskrivelse af det enkelte tema

Titel 4

Indhold

Globalisering og økonomi

Kernestof

Oliver Boserup Skov, Richard Bundsgaard. B-bogen. Columbus. 2009. Kap. 3.2.

Samfundsøkonomiske mål. Side 127-138. Det økonomiske kredsløb og konjunktur-uret.

Side 139-143. Økonomisk politik – hvordan kan man styre samfundsøkonomien?

Side 144-154. EU og økonomisk politik – hvem kan egentlig gøre hvad?

Side 155-160. Globaliseringen – velstandsskaberen, der klemmer de offentlige finanser?

Side 179-184.

Hans Branner. Global Politik. Columbus 2009. Forskellig slags magt (hård og blød

magt). Side 24-29. Globalisering – hvad, hvordan og for hvem? Side 128-129, Side

134-139 (Globaliseringens dimensioner), Side 140-145 (globalister og skeptikere).

To grundopfattelser: Idealisme og realisme. Side 83-93.

Richard Florida. Den kreative klasse. Forlaget Klim. Forord til 2. udgave af bogen.

Side 15-27.

Zygmunt Bauman. Kopisæt: Uddrag fra bogen "Frihed", tekst 4 og 5.

Særlige fokuspunkter

Mål:
undersøge og sammenligne samfundsmæssige problemstillinger i forskellige

lande, herunder sammenhængen mellem nationale og globale forhold

dokumentere viden om sammenhænge mellem nationale, europæiske og

globale udviklingstendenser

undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU

og globale forhold

forklare samfundsmæssige problemstillinger ved anvendelse af begreber og

enkle teorier

formulere fagligt funderede problemstillinger, indsamle, vurdere og bearbejde

dansk og fremmedsproget materiale til at undersøge problemstillinger

og konkludere

formulere faglige sammenhænge på en struktureret og nuanceret måde og

ved anvendelse af fagets taksonomi og terminologi

på et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne

synspunkter og indgå i dialog derom

Fokus på: hård og blød magt, realisme, og idealisme globalisering, EU og finanspolitikken,

sammenhængen mellem nationale og globale/europæiske forhold: f.eks.

Europagten, finanskrisen, interdependens. Økonomiske kernebegreber og ulighed.

More magazines by this user
Similar magazines