Kære selvstuderende i samfundsfag C Herunder ser du et ... - KVUC

kvuc.dk

Kære selvstuderende i samfundsfag C Herunder ser du et ... - KVUC

Kære selvstuderende i samfundsfag C

Herunder ser du et forslag til materiale, der kan udgøre dit eksaminationsgrundlag.

Køb Jacobsen og Outzen; ”Liv i Danmark”. Tjek holdets side på fronter hvor jeg vil

uploade materiale og fællesinformationer.

Jeg træffes efter aftale på S1

På mailadressen: ju@kvuc.dk

Med venlig hilsen

Jonas Uhrskov


Eksaminationsgrundlag for selvstuderende

Hvis du ønsker ændringer, skal det godkendes af din vejleder inden 1. april (sommereksamen)/1. november

(vintereksamen). Tag kontakt til din vejleder.

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser:

Termin 2013

Institution

Uddannelse

Fag og niveau

KVUC

HF

Samfundsfag C

Selvstuderende

Eksaminator

Jonas Uhrskov

Oversigt over temaer

Titel 1

Titel 2

Title 3

Partierne, vælgerne og spillet om magten

Velfærdsstaten under pres

Levevilkår, livsformer og livsstil


Beskrivelse af det enkelte tema (1 skema for hvert tema)

Titel 1

Indhold

Partierne, vælgerne og spillet om magten

Kernestof

Jacobsen og Outzen; ”Liv i Danmark”, s. 42-56 (ideologier og partier), s. 56-68

(demokrati og magt) og s. 69-83 (Det danske politiske system)

Friisberg; ”Politik ABC”, s. 35-41 (Partiernes adfærd)

Supplerende stof

Thornings krise

Se eller læs statsministerens nytårstale 2013

Ritzau 01.01.13: ’Professor: Thorning tager chancer med nytårstale

Pol. 05.01.13: 2013 kan blive værre end 2012 for statsministeren

Tre grundlæggende betingelser for kampen om magten i Danmark

Inf. 17.07.10: Markedsdemokratiets institutioner

Berl. 04.04.11: Danskernes holdninger har ligget fast i 30 år

Berl. 02.05.11: Dansk politik har et stort hul på midten

De blå arbejdere

Pol. 17.11.10 Debat: Bjarne sidder tungt på magten

Pol. 22.12.12: Jeg frygter, at rød blok får ti år i mørket ... igen

JP 21.09.12: Thorning taber på vitale områder

Har Thorning gjort noget galt?

Pol. 20.07.12: Socialdemokraterne skal ikke være mere venstreorienterede

Inf. 28.11.12: Jante kvæler Thorning

Særlige fokuspunkter

Faglige mål:

– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og

kulturelle mønstre

– undersøge konkrete politiske beslutningsprocesser

– formulere samfundsfaglige spørgsmål og opsøge, anvende og kritisk vurdere

informationer til at dokumentere enkle faglige sammenhænge

Fokus

Med udgangspunkt i en artikelsamling om regeringen og statsministerens vælgermæssige

krise er formålet med forløbet at undersøge hvordan det danske politiske

system fungerer, herunder hvad demokrati er, magt, politiske ideologier, partierne,

partiadfærd, vælgerne og vælgeradfærd.


Beskrivelse af det enkelte tema

Titel 2

Indhold

Velfærdsstaten under pres

Kernestof

Jacobsen og Outzen; ”Liv i Danmark”, s. 84-101 (markedet, konjunktursvingninger,

finanskrisen, det økonomiske kredsløb, lempelig og stram finanspolitik, arbejdsmarkedspolitik,

opkvalificerings- og strammerstrategi, flexicurity) og s. 103-

130 (Velfærdsstatens historie, velfærdsstatsmodeller, ydre og indre ”klemmer”)

Supplerende stof

Artikelsamling: Gør velfærdsstaten os lykkelige?

Pol.: ’Hvad griner danskerne egentlig ad’

Inf. 19.03.03: 'Faber est suae quisque fortunae'

Pol. 25.09.05: Samfundsindretning: Store stygge ulighed

Pol. 13.02.05: Højere skatter gør folk lykkeligere

Debatten om velfærdsstatens økonomiske succes:

Inf. 03.02.11: Vi lever i et velfærdskrater

Ugebrevet A4 22.05.11: Velfærdsstaten styrker Danmark i globaliseringen

Konkurrenceevnen:

”Redegørelse om vækst og konkurrenceevneredegørelsen 2012”, læs: vækstudfordringen,

Vækst og velstand, Produktivitet og Arbejdsudbud (og gerne andre afsnit

du finder interessante!). (findes på nettet:

http://www.evm.dk/arbejdsomraader/vaekst-og-konkurrenceevne/redegoerelsenom-vaekst-og-konkurrenceevne/vaekst-og-konkurrenceevne/kapitler-pdf-ker-2012

Særlige fokuspunkter

Faglige mål:

– anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre for

aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå

– undersøge konkrete prioriteringsproblemer i velfærdssamfundet

– formidle viden om faglige sammenhænge ved anvendelse af faglige begreber

– påvise i konkrete eksempler betydningen af EU og globale forhold for de politiske

handlingsmuligheder

Fokus:

Velfærdsstaten er populær, men der er også en udbredt bekymring for om vi har

råd til den. Med dette udgangspunkt er fokus i forløbet hvad velfærdsstaten er,

hvordan den nordiske model er særlig, spørgsmålet om der er en forbindelse mellem

danskernes økonomiske tryghed og lykke, dernæst gennemgås de indre (ældrebyrden,

overførsler, forventninger mm.) og ydre klemmer (den globale konkurrenceevne

og krisen) og spørgsmålet om velfærdsstatens positive og negative økonomiske

konsekvenser diskuteres – og sammenlignes.


Beskrivelse af det enkelte tema

Titel 3

Indhold

Levevilkår, livsformer og livsstil

Kernestof

Jacobsen og Outze; ”Liv i Danmark”, s. 9-25 (det senmoderne samfund, socialisation)

og 26-41 (levevilkår, social mobilitet og livsstil)

Supplerende stof

Pol. 20.10.12: Her er det nye danske klassesamfund

WA 2.11.12: Et spørgsmål om klasse?

Ugebrevet A4 16.01.13: Skoler er delt op på rige og fattige forældre

Inf. 08.11.11: Individualiseringen er 00'ernes virkelige værdikamp

Pol. 15.03.10: Fattigdom er mangel på anerkendelse

Særlige fokuspunkter

Opfyldelse af læreplanens formål og faglige mål

– anvende og kombinere viden om sociologi, økonomi og politik til at redegøre

for aktuelle samfundsmæssige problemer og løsninger herpå

– undersøge sammenhænge mellem relevante baggrundsvariable og sociale og

kulturelle mønstre

– formidle og analysere på fagets taksonomiske niveauer med anvendelse af fagets

terminologi

Med udgangspunkt i livsformsanalysen og livsstilsanalysen ser vi på identitetsdannelse

og socialisation i det senmoderne danske samfund og på nutidens sociale og

kulturelle forskelle i Danmark, herunder spørgsmålet om social og økonomisk

differentiering og ulighed og på om man i dag overhovedet kan tale om et klassesamfund.

More magazines by this user
Similar magazines