profilavis - Odder Gymnasium

odder.gym.dk

profilavis - Odder Gymnasium

Tillæg til Odder Avis d. 1. februar 2012.

Odder

Gymnasium lærer

man noget

og bliver til noget.

Læs side 2

Skolen er et rart

sted at være.

Læs side 3

Undervisning er i

top tre i en landsdækkende

undersøgelse.

Læs side 6

Forskellige

mentorordninger

skal samle

alle op.

Læs side 7

Naturfag skal

være sjovt.

Læs side 8


ODDER GYMNASIUM 2012

HØJ

FAGLIGHED

Hygge i pyramiden

Af Lars Bluhme

Rektor

Studenterne i både 2010 og 2011 kom fra Odder

Gymnasium med et gennemsnit på 7,3. I den nye

karakterskala svarer det til godt over middel og det

er markant højere end landsgennemsnittet på 6,9.

Er eleverne på Oder Gymnasium så klogere end gennemsnittet?

Ja, det kan man faktisk godt sige, og det

er der flere årsager til.

Gymnasiet er et bevidst valg for de fleste. Efter

grundskolen – og for mange betyder det også efter 10.

klasse – vælges gymnasiet af de elever, som er glade

for at gå i skole. De er glade for at lære noget, glade

for at lave lektier (naturligvis indenfor rimelighedens

grænser), glade for at deltage i klassediskussionerne,

glade for gruppearbejde og glade for at blive fagligt

udfordret.

Når så disse elever mødes af dygtige og engagerede

lærere, som elsker at lære fra sig, kan det næsten kun

gå godt.

Stor opbakning hjemmefra

Langt de fleste af eleverne på Odder Gymnasium har

stor opbakning hjemmefra. Det betyder også en del.

At der er tid og rum til at lave lektier, at der er respekt

om det at gå i skole, at det er forståelse for at

det er de unges primære arbejde og at man evt. kan

diskutere faglige og aktuelle problemstillinger over

middagsbordet.

Odder Gymnasium har på den måde en privilegeret

beliggenhed med sit optageområde i Odder, Beder,

Malling, Mårslet og Samsø.

Odder Gymnasium er det vigtigt at hver

elev yder sit bedste i faglig og læringsmæssig

henseende. Det betyder ikke at alle skal

kunne lige meget, for talent og forudsætninger

er meget forskellige, men skolens

mål er at man skal stå lidt på tæer. Det må

gerne være lidt svært, for så lærer man

mest og tilfredsstillelsen er større.

Så baggrunden for de fine eksamensresultater er også

de høje faglige udfordringer og ambitioner.

Men der er også fokus på at nogle elever behøver

mere hjælp end andre. At løfte sig fra karakteren 2

til karakteren 4 er lige så flot som at løfte sig fra karakteren

10 til karakteren 12, når der bag begge præstationer

ligger et ønske om at lære noget og yde en

indsats.

Tilbud om lektiecafe

Til støtte for de elever, som måtte have lyst til det,

har Odder Gymnasium tilbud om lektiecafe om

eftermiddagen to gange om ugen hvor både ældre

elever og lærere står til rådighed. Der er tilbud om

ekstra undervisningstimer i udvalgte fag, og der er

også mulighed for at få tilknyttet en mentor – enten

en lærer som kan være til faglig hjælp, en elev som

kan hjælpe med lektielæsningen generelt eller en vejleder

som bare hjælper mere generelt med at få struktureret

hverdagen og få prioriteret den pågældende

elevs indsatsområder.

Så ved at gøre de dygtige dygtigere og ved at gøre de

mindre dygtige dygtige opnår Odder Gymnasium at

alle får det

meste ud af deres evner

og dermed står med de bedste kort når det gælder

videre uddannelse. Og det er dét der kan aflæses på

karakterstatistikken.

Fortsætter i uddannelsessystemet

Og rigtigt mange af eleverne fra Odder Gymnasium

fortsætter i uddannelsessystemet. Også her i et omfang

langt over gennemsnittet. Statistikkerne laves

efter en periode på 27 mdr. efter studentereksamen.

Altså 2 1 /4 år efter eksamen, så der er taget højde for

udlandsrejser og såkaldte ”fjumreår”. Her fremgår

det at eleverne fra Odder Gymnasium i højere grad

end gennemsnittet søger ind på universiteter og andre

højere læreranstalter. For studerende til bacheloruddannelserne

var tallet på landsplan for alle de

elever som blev studenter i 2007 61,3% mens det tilsvarende

tal for Odder var 72,10%. Ser vi over en længere

årrække på de studerende, der er nået til kandidatstudierne,

er de sidste otte års tal på landsplan 2,20%

i alt mens det for Odder er 3,10%.

2


ODDER GYMNASIUM 2012

TRIVSEL

& LÆRING

Af Lars Bluhme

Rektor

Alle gymnasier skal med jævne mellemrum lave en såkaldt

elevtrivselsundersøgelse. En måling som baseres

på en lang række spørgsmål til eleverne, og resultatet

siger derfor noget om hvorledes eleverne oplever det at

gå på gymnasiet.

Der er spørgsmål om undervisningen, om lærerne, om

ledelsen, om det sociale miljø, om elevernes egen motivation,

om udstyret og om bygningerne.

På alle disse punkter placerer Odder Gymnasium sig meget

fornemt. Der udregnes samlet point på en skala fra

0 til 100. Odder Gymnasium scorer 80 point, hvilket ligger

inden for kategorien ”særdeles godt” og er som sådan

langt over gennemsnittet.

Ved siden af undervisningen, som beskrives i en anden

artikel, er eleverne yderst tilfredse med det sociale miljø

Odder Gymnasium.

Alt dette mærkes tydeligt i hverdagen. Når man træder

ind på skolen, siges det ofte, at der er en god stemning.

Lidt svært at definere, som stemninger nu engang er,

men nogle af af punkterne til højre på siden kan give en

forklaring.

Det er naturligvis vigtigt i sig selv at eleverne trives godt

i de tre år på deres arbejdsplads. Men det giver også en

bedre læring.

Stå foran de andre kræver mod

I et miljø med trivsel og tryghed er det muligt at afprøve

grænserne for ens evner og kapacitet – netop fordi der er

noget at falde tilbage på alle de gange, hvor man må øve

sig. Man lærer f.eks. rigtigt meget ved selv at prøve at

fremlægge en problemstilling eller en opgave for de øvrige

elever i klassen. Men at stå foran de andre kræver mod

og sikkerhed for at man kan have tillid til hinanden.

Energi og lyst til at fokusere i timerne

At have det sjovt i frikvartererne sammen med de andre

fra ens klasse eller sammen med nogen fra andre klasser

og årgange giver energi og lyst til at fokusere i timerne og

betyder i det hele taget at det er godt at gå i skole.

Og elevtrivselsundersøgelsen viser at eleverne på Odder

Gymnasium synes at det er godt at gå i skole.

I øvrigt laves der også undersøgelser af lærernes og de

øvrige medarbejderes trivsel og også her ligger Odder

Gymnasium i toppen. Der er sikkert også en sammenhæng

mellem god trivsel hos eleverne og god trivsel hos

lærerne. Når man er så tæt på hinanden i hverdagen kan

det ikke undgå at smitte af.

De følgende udsagn

giver lidt flere detaljer om

elevernes trivsel og læring:

I parentes er nævnt procent af alle

elever. Odder Gymnasium placerer

sig højere end gennemsnittet på

alle punkter.

Der er et godt socialt

sammenhold i klassen (76%)

Jeg føler mig tryg i

min klasse (86%)

Stemningen i min klasse er

præget af respekt og forståelse

for hinanden (78%)

Jeg kan få hjælp og støtte

fra mine klassekammerater

(82%)

Skolen er et rart sted at være

(87%)

Skolen gjorde meget for at vi

skulle føle os godt tilpas, da

vi startede (81%)

Skolen laver gode arrangementer

fx fester, café, frivillig

idræt eller andet udenfor

skoletiden (87%)

Jeg har kontakt med elever

fra andre klasser (73%)

Der er et godt socialt

sammenhold i klassen

3


ODDER GYMNASIUM 2012

ODDER

GYMNASIUM

– SET FRA ELEVPERSPEKTIV

Amalie H. Jørgensen

Elev fra 3.a

Har man lyst til at tilbringe tre år på et uddannelsessted karakteriseret

ved hierarkisering, ligegyldighed og uambitiøsitet

er Odder Gymnasium ikke det rigtige valg. Ønsker man

derimod at tage sin studentereksamen på et gymnasium, hvor

fællesskabet er afgørende og eleverne rent faktisk har noget

at skulle have sagt, så er Odder Gymnasium måske værd at

kigge nærmere på.

På det støt voksende gymnasium er elevtrivslen i fokus.

Hvis man behøver hjælp, hvad enten problemet omhandler

SU-forvirring, personlige problemer eller lektiefrustrationer,

står lærere samt studievejledere altid klar til at give

råd og vejledning. Derudover spiller skolens kompetente

elevråd en central rolle for det samlede elevhold, idet de

taler for vores, elevernes, sag og ofte får ønsker realiseret.

De har eksempelvis skaffet gymnasiet en Nindento Wii og

står for et morgenidrætsarrangement med efterfølgende

(gratis) morgenmad til alle interesserede.

Sammenhold på tværs af årgange

Samtidig har elevrådet stor interesse i at skabe sammenhold

på tværs af årgange, da man normalt omgås sin egen

og parallelklasserne mest. Det har resulteret i, at der til

næste gymnasiefest bliver afholdt en såkaldt bogstavfest,

hvor de tre a-klasser, i-klasser etc. mødes og spiser sammen

inden festen. Den afslappede stemning til netop de

månedlige arrangementer som gymnasiefester og musikog

fredagscaféer skaber en god mulighed for os til at lære

nye mennesker at kende og blande sig på tværs af de normale

omgangskredse.

Det gode sociale liv afspejler sig på engagementet i skoletimerne

og dertil vores karakterer. Langt de fleste tager

skolearbejdet seriøst og kommer velforberedte til timerne.

Hvis man har brug for ekstra hjælp til afleveringerne eller

bare har lyst til at bruge en eftermiddag på skolen og gøre

lektielæsningen lidt mere hyggelig med kagespisning og

godt selskab, så er enten elev- eller lærerstyret lektiecafé

en mulighed hver tirsdag og torsdag.

Fællesarrangementer for hele e skolen

I starten af 1.g sørger gymnasiet for at

holde introarrangementer for de

nye elever, så de kan blive rystet godt sammen og er klar til tre

års skolegang med hinanden. Der bliver ydermere afholdt fællesarrangementer

for hele skolen som eksempelvis aktivitetsdage

og biografaftener, hvor alle er velkomne til at komme og

få sjove og rare oplevelser i knap så formelle omgivelser som

vanligt. Stemningen på skolen er generelt god og man omgås

hinanden positivt. I frikvartererne samles mange elever i pyramiden

eller sidder i klasselokalerne og hygger sig med god

musik på skolens smartboards.

Flere udenlandsrejser

Odder Gymnasium gør en indsats for at ”følge med tiden”,

hvilket har ført til, at gymnasiets studieretningslinjer er blevet

moderniseret i løbet af de sidste par år. Der er bl.a. blevet oprettet

en bioteknologiklasse og på de sproglige linjer er flere udenlandsrejser

blevet udbudt, bl.a. til spansklinjen, som de sidste

to år har været en uges tid i Málaga, hvor skolen har kontakt til

en sprogskole. Studieturene giver os et godt kendskab til andre

kulturer og rig mulighed for at udfordre os selv både sprogligt

og personligt. Disse udlandsrejser, både den ”obligatoriske”

studierejse i 2.g og sproglinjernes ekstra rejse i 3.g, bidrager ligeledes

til at forbedre det tidligere nævnte sociale fællesskab.

Lærer og personale yder en stor indsats

Hvis gymnasiet skal beskrives på få sætninger kan det siges,

at det er et sted med både fest og farver, men også seriøsitet og

rige udviklingsmuligheder. Generelt gør lærere og personale

en stor indsats for at ruste os til oplevelser senere i livet samt

give os tre indholdsrige år. På trods af risikoen for at lyde klichépræget

skal det nævnes, at Odder Gymnasium er et sted,

hvor alle er velkomne – og føler sig velkomne. Personligt har jeg

haft tre lærerige og festlige år, hvor jeg har forbedret mit faglige

niveau, lært at sætte ting i et større perspektiv og ikke mindst

haft mange gode oplevelser både på og uden for gymnasiets

institutionelle rammer. Jeg vil således til sommer mer sige farvel til

dette gymnasium som en klogere og stærkere pige med mange

gode ting i rygsækken. Jeg vil slutte af med en anbefaling til

mulige nye elever og sige, at I roligt kan tage jeres studenterek-

samen på Odder Gymnasium.

Eleverne bliver rustet godt sammen

4


IKT

SOM SPRINGBRÆT

TIL LÆRING

ODDER GYMNASIUM 2012

Yago Bundgaard

Pædagogisk leder

Odder Gymnasium tager undervisningen udgangspunkt

i at engagere den enkelte elev, og skolens brug

af Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)

handler om at skabe engagement. Teknologien bruger

elever og lærere som et springbræt til at gøre undervisningen

nærværende og komme tættere på virkeligheden.

Gymnasiet har i løbet af de seneste par år opsat interaktive

tavler i alle klasselokaler, nedlagt computerlokaler

og besluttet, at alle elever i stedet skal medbringe enten

bærbare eller iPads i den daglige undervisning. Med et

stærkt trådløst netværk giver dette mulighed for at IKT

bliver en naturlig del af dagligdagen på skolen og at den

bliver brugt til at gøre fagligheden stærkere og lettere at

engagere sig i, fordi den kommer tættere på den enkelte

elev.

I dagligdagen bruger lærere og elever IKT på forskellig

vis. Skolens interaktive tavler er meget mere end en god

projektor. Den giver lærere og elever mulighed for hurtige

skift mellem forskellige læringsformer og forskellige

måder at formidle på. Når undervisningen inddrager

den interaktive tavle er det enkelt at vise et element på

et website, et oplæg fra iTunes eller et virtuelt biokemisk

eksperiment.

Men tavlen er også elevernes. Her kan man samles om

at løse opgaver, diskutere billedanalyser eller fremvise

projekter, og tavlens indhold kan gemmes og åbnes derhjemme

enten før næste time, eller når der skal repeteres

til eksamen.

Skype med eksperter

ÅRSTIDENS

FRUGTMARKED

FAST LAV PRIS

20

10

10 STK.

STK.

Teknologien bruges af lærere og elever til komme i dialog

med mennesker, der spiller en rolle i deres fag. Det

giver nye vinkler på det, der står beskrevet i skolebogen.

Fra sin iPad eller bærbare kan eleven f.eks. Skype med

eksperter, der ved noget særligt om det projekt, han eller

hun er i gang med at skrive - uanset om denne ekspert

sidder på DTU i København, er EU-parlamentariker i

Bruxelles eller er forfatter langt ude på Djursland.

Det kræver lidt ekstra af alle

IKT på Odder Gymnasium handler således om at udfolde

den pædagogiske grundholdning, som skolen bygger på:

at engagement skaber læring. Elever og lærere udvikler

og bruger IKT til at gøre den faglige fordybelse spændende

og faglige formidling lettere. Det kræver lidt ekstra af

alle. Både af lærerens forberedelse, skolens udstyr og af

elevens selvstændighed. Men det lykkes, og på skolen er

der ingen, der kan forestille sig en hverdag uden.

BYENS SPORTSBUTIK

KOM IND I

BUTIKKEN OG SE

VORES STORE UDVALG AF CONVERSE SKO

5


ODDER GYMNASIUM 2012

ELEVERNE

ELSKER

GYMNASIET

Hans Jørgensen

Journalist, Odder Avis

Eleverne på Odder Gymnasium

har en god hverdag, og samtidig

lærer de noget.

Begge dele kan rektor Lars Bluhme

dokumentere, og det passer ham

godt.

- Måske er der endda en sammenhæng

mellem de to ting, siger han.

Gymnasiet ligger ganske højt, når

det sammenligner elevernes karakterer

med tal fra andre gymnasier.

Og i en ny trivselsundersøgelse siger

eleverne, at de har det godt. Især

lærerne og undervisningen får flotte

karakterer, når eleverne skriver i karakterbogen.

Samlet svarer karakteren fra eleverne

til beskrivelsen: Særdeles godt.

Når rektor kigger nærmere på tallene,

er der andre gode ting at læse.

- Lærerne er samlet nummer fire, og

på undervisningen er vi nummer

tre, siger Lars Bluhme.

Men undersøgelsen handler ikke

kun om tal. Mere vigtigt er det måske,

at gymnasiet kan se, hvor det

skal oppe sig.

- Det gælder bl.a. på de fysiske forhold og udstyret, og det

er to forhold, der allerede arbejdes på at forbedre.

Ros til lærerne

Trivselsrapporten er også blevet diskuteret på gymnasiet.

Den viser bl.a., at lærerne er både engagerede og gode til

at formidle, har en høj faglig viden og er godt forberedte.

- De er også gode til motivere eleverne og fortælle dem,

hvordan de klarer sig, og samtidig har de humor.

Vi har snakket med eleverne, og de kan godt genkende

rapportens billede. Man kan jo mene meget om statistikker,

og det gør jeg selv som gammel humanist og historiker.

Men hvis undersøgelsen afspejler den oplevede virkelighed,

så er det ikke så ringe, siger Lars Bluhme.

Lærerne har også taget godt mod undersøgelsen.

- De er rigtigt glade for den. Man

bliver jo altid glad, når man bliver

rost. Men den dialog, der kommer

ud af det, giver også noget. Det er

godt at sætte ord på og ikke bare tal.

Så kan man komme videre. De data,

vi har fået, kan være med til at sætte

en diskussion i gang og få os til at

komme videre. Det er et rigtigt godt

redskab, siger rektor.

Gymnasiet har i de seneste år haft

en naturlig udskiftning i lærerkorpset,

så det i dag er forholdsvis ungt.

Det har også betydet, at der har været

en intern diskussion af, hvad god

undervisning er.

Kender eleverne

Samtidig har stedet en god størrelse,

som ifølge Lars Bluhme kan være en

forklaring på, at undervisningen i

Odder er bedre end andre steder.

- Det er nemmere, når man kender

den enkelte elev. Samtidig er lærerne

enige om, hvad en god skole er.

De unge vil gerne have, at det er lidt

svært. Der må gerne være nogle forventninger

til dem. Det er forskelligt, hvor eleverne står,

og det finder vi ud af på det første halve års grundforløb.

Derefter handler det om at bygge oven på.

- Der er faglig forskel mellem lærer og elev, men samtidig

er der respekt og tolerance. Vi skal være i øjenhøjde. Det

er også vigtigt med ny teknologi, at vi kommer ud af huset,

og så er det meget vigtigt, at eleverne har det sjovt,

siger Lars Bluhme

Kærlighedsgaver

TIL DIN VALENTINE

Til hende

149,- Til ham

149,-

BRUNO BANANI - Not for everybody

GÅGADEN 27 · 8300 ODDER · TLF. 86 54 00 45

Spar 40%

på alt GOSH makeup

Gælder ikke Oh My Gosh neglelakker 5 ml.

- OGSÅ FOR DE UNGE

Pause læs:

• spændende gadgets

• “De unge” fra Gymnasiet

Kunne du tænke dig at være

med i ungdomsredaktionen?

Så kontakt:

Rasmus Blicher

på 76 27 24 14

Rosensgade 15, 8300 Odder, 86 54 10 11, www.odderavis.dk

6


ODDER GYMNASIUM 2012

Hans Jørgensen

Journalist, Odder Avis

Nogle gange er en ældre elev bedre til at forklare

tingene end en lærer. Det er Trine Alslev Hansen og

Lasse Kallin Sørensen enige om.

Hun går i 3.y og har bioteknologi og matematik, mens

han går i 1.k og har samfundsfag og engelsk. Nogle

gange kan det godt knibe lidt med matematikken

og nogle af de andre fag. Det er her, Trine kommer

ind i billedet.

Hun er mentor for Lasse og to andre drenge, der

en gang om ugen får lidt ekstra hjælp. Nogle gange

mødes de alle sammen, og andre gange hjælper

hun drengene en ad gangen. De fleste gange bruger

de gymnasiets lektiecafe som mødested.

- Matematik er nok ikke mit yndlingsfag. Nogle

gange hjælper Trine mig også, hvis jeg har opgaver

i tysk eller dansk. Der er stor forskel på 10. klasse,

her skal man selv tage en del mere ansvar, siger

Lasse.

Han er en af de elever, der egentlig er fagligt dygtig,

men godt kan have svært ved at få lavet tingene. Og så

er det det rart at blive skubbet i gang med et ugentligt

møde, som han skal forberede sig til.

Snakker om alt

Samtidig er tonen en anden, når man får hjælp fra en

ældre elev, end hvis man får det fra en lærer.

Vi snakker jo også om alle mulige andre ting. Mig og

Lasse vender alt muligt forskelligt. Formen er en anden.

Det er noget helt andet at snakke med en elev end med

lærerne, og det er rart. Det er noget andet

end den almindelige lektiecafe, og det er

super hyggeligt, siger Trine.

- Ja, og jeg får noget ud af det fagligt,

tilføjer Lasse.

For Trine betyder mentorordningen ekstra forberedelsestid,

men til gengæld får hun et tilskud til SU’en.

Gymnasiet har forskellige måder at hjælpe eleverne på.

TRINE

HJÆLPER

LASSE

Et par gange om ugen er der lektiecafe, hvor eleverne

kan få hjælp af 3.g’ere eller bare sidde og lave lektier.

Desuden er der tre slags mentortilbud. Det ene handler

om hjælp fra elev til elev, det er sådan et, Trine og Lasse

er med i.

Man kan også koble en lærer sammen med en elev i

nogle timer, hvis der er et mere konkret emne, man vil

tage op. Det kan f.eks. være undervisning i at bruge en

lommeregner.

Endelig har gymnasiet allieret sig med en fhv. skolelærer,

der kan hjælpe med at strukturere hverdagen, lægge

ører til problemer og måske ringe om morgenen til de få

elever, der har brugt for den slags støtte.

Favner bredt

Lektiecafeen er for alle, mens det er nogle enkelte

elever, der nyder godt af de forskellige

mentorordninger.

Når gymnasiet har lavet disse ordninger, så

skyldes det bl.a., at man favner bredere end for

10 år siden.

- Vi stiller store forventninger til eleverne. Så må

vi også prøve at holde dem i hånden og spænde

et sikkerhedsnet ud under dem, der har brug

for det. Samtidig skal vi huske at udfordre de

elever, der er skrappe, og det gør vi også, siger

rektor Lars Bluhme.

At være mentor er også en udfordring.

- Jeg får selv meget ud af det. Jeg har lært, at jeg

nogle gange skal finde forskellige måder at forklare tingene

på. Det er tre helt forskellige drenge, jeg arbejder

med. Samtidig får jeg repeteret det, jeg har lært tidligere.

Jeg får noget ud af det både pædagogisk og fagligt,

men det er også lidt hårdt. Jeg har aldrig troet, at jeg var

god til at undervise andre. Men om det er det, jeg vil,

ved jeg ikke, siger Trine.

Hun håber at komme i gang med at læse molekylærbiologi

efter sommerferien, mens Lasses tanker går i retning

af at blive revisor eller noget lignede, der har med

økonomi at gøre.

Ole Spliid

40 42 61 60

Helle Spliid

40 42 61 60

Henrik Bo

40 81 13 10

KØRESKOLEN

VI TILPASSER

OS GYMNASIETS

RINGETIDER

OG SATSER PÅ

MINDST MULIGT

FRAVÆR

SPLIIDS KØRESKOLE • SPLIIDS KØRESKOLE • HENNING’S KØRESKOLE •

• HENRIK BO’S KØRESKOLE • MORTENS KØRESKOLE

Morten Brendstrup

26 24 86 54

Henning

Olesen

40 44 19 30

Studierabat

Fri træning

Kun

199,-

Gratis oprettelse

2000 kvm

fitness åbent

24 timer/døgnet

Mere end 70 hold

om ugen

Fysioterapi

& massage

Måling af

fysiologisk alder

Senoir Træning

Træning for børn

Personlig træner

Odder Fitness Center

Højgårdsvej 9A

8300 Odder

86 54 58 48

www.odfit.dk

7


ODDER GYMNASIUM 2012

NATURFAG

2012

Så er byggeriet godt i gang

Af Lars Bluhme

Rektor

Udviklingen inden for udstyr og lokaler til fysik,

kemi, biologi og bioteknologi går lynhurtigt og det

er oftest på de områder at skolerne har svært ved at

følge med.

På den anden side er det vigtig at være up to date

netop inden for disse fag fordi de unges interesse er

afhængig af at kunne arbejde med tidssvarende materialer

og i moderne bygninger. Det giver ikke mening

at uddanne sig i omgivelser, der var moderne for 20

år siden hvis man ønsker at komme ud at studere og

arbejde med teknologierne som de er i dag.

Odder Gymnasium er derfor i disse måneder i gang

med en større ombygning og udvidelse af skolens

naturfagsafdeling.

Naturfag skal være sjovt

Der bygges et nyt, fælles eksperimentarieområde,

hvor det er formålet

at de forskellige naturvidenskabelige

fag alle

skal kunne opleve naturvidenskaben

eks perimentelt. Visionen er, at det nye område

skal kunne tillade alle de naturvidenskabelige fag at

boltre sig, udføre forsøg, lade sig inspirere og samtidig

have rum til fordybelse.

De øvrige – mere traditionelle lokaler – får en stor

opgradering og modernisering, således at de både

indretningsmæssigt, udstyrsmæssigt og sikkerhedsmæssigt

bliver ført op til dagens standard.

Naturfag skal være sjovt og hvis man kan kombinere

leg og læring er man nået langt. Og det er værd at

huske at det ikke kun er børn som har brug for at lege

– hvis man som både ung og voksen beskæftiger sig

med noget der er sjovt, interessant og udfordrende

kommer læringen faktisk af sig selv.

Sciencedag

Den årlige Sciencedag på Odder Gymnasium i september

er udtryk for det samme. Her samles alle

gymnasiets 1g elever med elever fra afgangsklasserne

fra skolerne i Odder, Beder, Malling og Mårslet

og beskæftiger sig med eksperimenter inden for de

naturvidenskabelige fag. 1g eleverne er lærere for

gæsterne og begge grupper har stor fornøjelse af arrangementet.

Når det lykkes ser det faktisk ud som

om eleverne leger.

8

More magazines by this user
Similar magazines