nr. 1

dofoj.dk

nr. 1

',$il il :il''1

udi

@stjylland

DANSK oniruolocrsK FoRENTNG - innus AMT


Udgivet af Danek Ornlthologlsk Forenlng

l,okalafdellngen for lrhus Amt.

2. Arga.ug nr. 1 februar l9?4.

Indhold sf ortegnel-se :

side oJ: Brev til afle Sorarrne. Ved Arsskiftet. H.Pinstruc

side o4: Fra Viborgvej

side o5: Fra vor boghylde. J.Eskifdsen

side o6: lokalrapporten eftertret 1973.

side 14: Lokalitetsregisterl C.Bech, J.Eskildsen

side 16: OprAb fra Randers. C.Jeppesen

side 17: For6rslokaliteter omkring Randers. F.tr'alk, P.V.Jensen

side 2o: Glade Bjergirisker ved Brabrand so. J.Greger.sen

side 22: Tuno. N.Hannow, tegninger H.U.Jensen

side 25: Pramiekonkurrencer, tegneserier mm.

side 26: Kryis og tvrers'en I Pusleri med gevinst.

side 28: Forirsnroqram- desrrder'1ast vcdlrot nvarsirf

side l4: Hjarno - ogsa ostjysk vadehav. K.Mol-ler Pedersen

side 41: For5rstreek over NO-Djurslancl. G.Gutldvang, P.Thomsen

side 45: Var du med?- referater fra efterArets ture.

m'(ny

vi

5

Y

I'

(t^

./// l

'ltz

/r,,r.. ]v

I redaktionen: U1f M.Berthelsen, Torben Bogeskov,

Peder Jacobsen, Peter Thomsen, 01e Thorup.

2


ev til a,lle Soravne,

Et tilbageblik , .. .

Nu er endnu et Ar g5et.

9 -

Aret f97l

^--

har !'eeret et seerdeles lndbringende

'',r f or DOF's orr', lt hol oger i Arhus amt.

)n1 h:r v+rp' l r*oet. qf on rtrpFi stc. aktitet.

Ifa161e programmet har der veret ikke rnindre end

.-c orsl'rrn..in,e-. hvnral noo-e s-.vk4F? ef blevet

aflyst. Vestkystturen i oktober havde ikke ti1-

qtrp*L:lic tilslrrninc no t^ qan.lroqtrrro hrr ni

Cet seneste mLttet udgA -Disse oliekrise-tider

krezor ofr^. Der trr arrangereL 25 maCer, men i

GrenA har nan nAttet sarme forelragene. K;eld

Harrsen sarmede totaft nzdedeltagere til sit foredrrg

om Hjelm Fuglestation. Lad os habe, at

. it,urL-onen bedrei i det osLdjurske. EndelLg er

don rfhnld+ l. loiro (Anhnli i niskcr os.Jpren

i No.re i a'1.^14-^-or'cn. ) . et frrgl esLernmekursus

i Arhus og en studiekreds i Randers.

lld oven dissp a-rcrpomertor or "jcr hlevet Staf-

1.et eh st,?r-e nno'ekt - nnrett,elsen af kontoret

pA Viborgvej, og dette baner efter min m:ning

vejen for en mere selvstanQig og inCadvendt styring

af loka-Iafdelingen i Arhus ant, og ikke som

hidfiI en sl,vrirp fra Fplredvei i Kabenhawt.

Kontakben mellem lokalbestyrelsen og rnedlernmerne

an rrol noqi hl orret q1-vnkoi i fitrl- f arozv o--lgne ar.

Medlemstallet er steget i 1973, og det ma vel

ses som et resultat af det ogede arbejde 1 amtet,

Vi har nu tilrned f6et vores eget lokalblad,

"^laravnen", oer efLer min mening st6r fuldt pA

hojde rned "Fcl lorn i Lhol ogen" . "Soravnen" bringer

meget godt stof, men af og ti1 er der efter min

opfattelse ogsA mindre hetdige indslag, som f.eks.

arl iklen om Aflrs-nr.icktpt i nn 2 Dan clqoe fir

man jo blast hovedeL fuldt af i "FC". Jeg synes

ogse, at interviewet med Ladefoge,l var fidt af en

svlpser.

lau u!5 il.llnr/kkc JrJ^^c rfausL h6ho1

^r

ur.-, at lOkal-

arhcirlot i 1a7L Lrn hlirro l icoeA fnrrsil^ *c -JarI og

rrel l rrlloi qnm arlro vLJusu ida+ ' I i6+ uqu Piaurfs

d^hl ^ ar. 3'

Ved nytirsskiftet I973-I97 4,

llanq

Direl-n,rn

3


l|lhr0fUllEl 2$

Ja, sA lykkeales tlet endeligt t !

Efter en 1a.ng og trengselsfyldt tid siden dannelsen af lokalforeningen,

fAr vl nu tag over hovetlet. 0g det kan vl ikke nindst takke

to af lokalforeningens menlge rnecllenner for ! |

Uncier hele clen nedrivnings- og opbygni-ngskampagne, der har varet

fra lokalet blev lejet i slutningen af septenber og til- den officielle

inclvierse d,en 22.januar har naler wi1-ly Mo11er og Flenming

christensen utrattel.igt arbejdet pa at skabe den smukke og praktiske

ra.nme onkring vort frentidige hjen.

som en ringe tak for deres uvurderlige indsats, har r-okar-foreningen

til-buctt tlen begge grati.s deltagelse pa vore alnindelige busture

1'resten af 1974.

santiaiig skal det bemarkes, at Jarn Eskilclsen har fungeret son

lndpisker for cle mere dovne kroppe, og at hans ssster har hjulpet

ved bl.a. at sy hynder ti1 sofaarrangenentet.

Nu er clet din tur - aret er ttlg, aler skal benytte r-okaret. vi haber

at se clig rneget ofte, sAvel i son uclenfor kontortlden, der er

fastsat tll tirsdage fra r-6-2o. Men stik blot forbi. son of-cest

skal aler nok vise sig ancire ned lyst ti1 en fuglesnak, og ventiden

kan jo bl.a. fordrives neil cle nys ankornne tidsskrifter.

Det er ideenr at vi her skal udbygge vore alnindelige aktiviteter

med stualiekrealse, forelisning af snAfl1n, ]ysb111eiler og ik_

ke nindst en ornithologisk hyggesnak.

Vel nstlt -- lokalbestyrelsen,/pt.

4


Riget fattes pen€ie , og de ialt 8,-kr pr. mecllem

::om lokalforeningen nrodtag:r pr.5r ti1 :lakning r-f

loka1t arbe;de rakker ikke 1angt. I de senesta mancdor

h'=r 1ok:l oectvn.-lser- i srmrrl .a id. med mange

n;"ro=o'*u

"^j1"";;;;;;i ";

;i;' r"d='t;";";';?'

f orrge akt ivitetcn. Vore r'Lnae niCler rekke: Cog

kn:,ct f-iI opsi aL fylde reol6rne pi V_ibor6'vej ned

bzger og tiCsi-^krifter til glede for.de besogende,

se skul.le drr have trlot et ririge bidrafr ti1 driften,

akorionisk e11er mat--rlelt , nodtaqes ,lette med

s'..rrs1e tak, n.\'.n. I okiilbes: -,.ce1sen.

I'RA VOR BOGHYLDE.

MeC anskaffelsen af nve loka-

1er i irhus har vi ialvsaet

fial pf alriirroninoqnonl-on uvr dar

, uvr

gerne srul1e bevieke endnu

storre interesse blandt 'vore

medlen:rre-r' for at falge vore

arrangementer. nn af de aktiviteter,

der hidtil har varet

forbeholdt vore kobenhavnsk;

venner,er det voksende bibliotek

og det har fremkaldt mangen

misu:rdelsens mine. Men nu

har vi chancen for at gore dem

kunststykket efter ved i vbre

lokaler at oprette et bibliotek-

lar na1.rrrlimriq lanolfra

kan fA sA stort et omfang som

Fpl I adrro vsJJ ic mah e^n l'-h im -1,^

r lLcrr ovnt

rdn nc

^arr

et vist behov. Men vl bliver

nodt til at klare os uden bevillinger

af nogen art , kun

stottet af vore bvtteforbindefser

rned Soravnen og dobhel

Iekscmn]:rer i llpl Iodrroiq

ruuvrJ!

bibliotek.Vi har alferede fra

den konto startet i det srnA

os bri nseli dci: fal ocndo an

fortegnelse af "bibliotekets"

omfang pr. Jl .12.1971 .

Men skal vore dramme blot ti1-

nermelsesvis gA i opfyldelse,

mdr vi soge stotte hos vore

medleruner. Har du baser om

fugle/natur, som ikke findes

i fortesnelscr- no som du alligevel

aldrig leser i ,vil de

finde stor anvendelse for den

mpopt stanra qlrrF of'lmsono

dor rri'l lrrrrno harrrffo ww! dom venr n3

vu

Vlborgvej - samtidig rned at du

selv indirekte vlI kunne udu"r,:c

-l'o':rk

1rt n/'ni-^-tn*:sk: i.ibkrzfti.

t ,'ernpm \/ii,nr:'-

vej. Som bekenit h-,Ider vi en

..-^-+l

Jtsq]lLrat3 i r h^il iilqu J r't--- 1f r=,., hrrnv, rlrr

er yders! velkommerr til b1.a,

a.t benytie biblicteket,

Tidssklifter i-nteresserer vi

ns in rl l o mec=t fnr n- u5 r,.1r h,-r

'

du veret nedlen I nogen tid u-

den dog at vere interesseret i

at beholde DOFs pr-rplikationer

lengere end det lager. at leese

dem , mA du meget [erne tanke

p, oer - vi .ri1 vare lykkelige

aftagere.De+u samfire galder andre

ti'isskrifter.

Endel ig skulle det lel va're o-

verf1adigt at nrvne,at vi ogsir

er rneget interssserede j starre

ting, der direkte har kalakter

af gaver.

Med a.ndre ord: lad os sarrLr en

skabe et veerdrfuldt bibliotek

for os allesammenl

Vi ses pi Viborgvej ! l: I I

/Jarn Eskildsen

5


I

2:78

IOKALFAPPORT for 1. j.uli _ Jl. decenbet I97J

. Fol-gence-har yrlet bidrag tir- eI'terd.rsrappo.ren: r,iichaer Aniier

(1.4,, C-Laus -oech (CB), _Torben Boge;kov (13), U].f Berthel_

gen (UB), Per 'rf . Buchwal_d (?rIB), Fleilming Cfr,.istense"-(tr'dj,-

tlans.Chr:istophersen (HC), HeLlring ElgJ.rd-(HE), Jorn Eskild_

sen (JE), Georg Guldvatrg (cc), ,r6ns 6re.4ersen'f .lcl. jrri.r,

Hammershairnb (JH), Einn tund Henriksen (FlH), :,tiei; Hanio.i

_(_1{11

), Jorgen laursen (,ll), f:-nn.B. I.logensen'(f'lfrl), poul Ha}J

Ilortensen (puu), Jan Madsen (JM), Hani pinstrup (Hp). xnrr.t

Pedersen,![f),_Jorn Rasmussen (;n), Ole Thoru; (Ol),'p"te..

Thonsen (PI ) . Endelig er ben.7 r,tet nota rer f ra Da:.,sk'Orni Lho_

1o6isk Forening, 0stjylland (DoF).

Yi har: bemarket, at ai


Efter en meget varm sommer val vejreL indtif slutningen af

nl,tnher nr>oot af rnlioo rr'in4Fn-hnld ncd mcsen snl --- ao -o -ro8€ ri

nedbor. Derirnod bleste det kraftigt hele novenber fra nord og

nordvest. De forste 14 dage af decenber var meger kolde med

temperaturer ned ti] +f5-2ooC. Til1i-ge ned kom der en del sne,

hwilkct hcrrirlzpflc. at 3ia:per- Sirkehal-e m. v. blev Set i StOrre

tal i- brlerne.

Islon:

an-fho.l co+ I onnort '

-i I I ^ I !fffv faPlrsu,y^^s!;

^--^n,.1-l-^.-.

Sule :

!-!p::lcrvi-

Ir'i cLoh a i'.a .

Rgfd{unl

(qr c'errqno.

::jilt:-:ji:-:

Grdgds:

Sadgds:

Gra-irand:

Biergand:

AIrtneq4q I

Pibeand:

Stor skaflesluger:

I7 /TL

g/ o8

16/.Io

29/17

L)/ ]a

2?/ o9

rci/n

19/07

2slto

22/.12

18/II

24/}r

Io/.I2

2',1/"r2

25/.r2

28/,L2

rr/12

g/.oB

L7/.oB

L5/o9

16/.aY

2a/Io

t1 /1)

II/oB

ci/tn

2i/o7

26/oB

I

1

1o

1

1

l

1

1

loo

I

3

1

I

4

15

+

I

5

l1

1

j

la j

4oo

47

2

2

6

I

Fornes (HC)

r.ys1n3 ii'Joro (un, r1.r /

krrqfro H in rd I t;{; I

Brabrand Sz (KP)

Flere overvintrende pa

Djursland (HE)

Has.nore (H-u /

tr'ornes (HC )

Fornas (HC)

Kysing Fjord - kom flyvende

no laode sio j.nde i

_*Q*.- --o '

vestenden (GG)

Horsens Fjord (JG, Pm{)

Anho-Lt ( oaukende J (1'IA /

Kyslng I'JOro t"tJj, c,fl/

Fornas (HC )

Sydd jursJ-and. (Jr)

Bralorand So ( JI, )

Hinge So (JL)

-LJra rrano )c (du./

Kysing F jord (GG, IIP)

Brabrand Ss (GG)

Hasenore (HE, Jf)

Hasenore (HE, JL)

Brabrand So (I'C )

Gedved (HP)

Skarrd e rb o rg ( 0T )

Tjele langso (DOF) - set

^^ vP

+il urf a^^ fnrindar

Borun.i\iose (JIJ - overt

riekkend e

Kysing Fjord (0f)

Iqo rke Ker' ( 0T )

Ringe Ss (CB)

Brabrand So - fuglen der

\/? r en hlrr sei -ennem he-

1e sommeren (GG)

7


-

ill-e skal_Ieslug,er :_ 22/}2

Kongeorn:

Rsd glente:

Hvepsev5ge:

81& kerhog:

Duehog:

zo1 tz

foht

tB/oB

aT/oB

19/oB

LI/o9

25/c:9

5-I9/o9

g/o9

21/o9

L/t"o

e/t2

Ia/oa

5/oB

19/aB

I7/II

24/rt

15/r2

'1 5

r7

I

l-

6

A

,

+

I

t_

t-

I

l_

1

1

1

l

I

1

Kysing Fjord (TB, JH)

Kysing Fjord. (Gc, Hp)

Stubbe So - forsogte at

trekke ud mocl SII rnen for_

svandt senere mod N (Jl)

Hasenore (liA, HE, Jl)

Flojstrup (cc, Hp)

Sal-ten langso (GG)

/

\ ^^ \'\r

/^^ \

\

,,

\uu,/

Brabrand So (FC, FBM)

Stubbe So (Gc, Jt)

Bred.ningen v. Randers' (JR)

T1l-st (0T) fnrn

lYlOSso (J!J - brun

Hasensre (MA, HE, Jl) -

fuglen,/ der var en ad.

han, er forste fund fra

Djursland

Tuno (NH) - fuglen var

brun og fandtes dsd

Brabrand. So (FC)

Stubbe So (cG, Jt)

lange So (HE)

Orbek Plantage (HE)

I

,thfr/U


Fiskeorrr:

i'ano ref alk:

t -- --a^ I r-.

r'/r!Sfatnr

A ft enfalk:

T 6 rnfalk :

r srlr v!vu. .

1/oB

LB/oB

rY/ o6

2B/oB

4/ o9

6/ o9

B/o9

Io/o9

25/o9

IB/to

z9/.o9

28/),o

rc'/ ]o

21/12

2/ o9

26/12

21/ o9

Li -l-e prastekrave: 2o/oa

HvidbrTstet lri:St. z 14/o7

St,rarrdhiejle: 9/o9

I-ljeile: L/o9-Io/tt

6-t6/t o

28/Lo

1

t

1

I

2

2

2

1

1

l_

1

1

t_

1

9

I

I

1

14

i -5oo

12oo

26oo

Anso Enge (18)

Hasenore (ILA,

Salten Langso

Ramterr So (JI'I)

Ebeltoft (JE)

viby J. (PT)

Ra.nten Ss (JM)

Salten trangso

Salten Langso

Salten Langso

Mosso (tr'C)

HE, Jt)

(cc 1

HE)

AA\

FBM)

Stubbe So (HE) - arten

forilodes at overvintre

i omrAdet, da det er l.

vinter i trek den ses

namten (HC)

Kysing I' jord (cG, PIIB)

Lystrupvej (TB )

Fornes (HC) - han

Brabrand So (JG) - det

er nange

Skejby (TB) - nuligvis

af t enfalk

Ri-ng So (CB)

Alro (TB, JH)

Hasenore (GG, Jl)

D;r.ir'sland (UC) - lot


Stenvender:

Enkel_tbekkasln:

Skovsneppe:

Svalekfire:

Rsd.ben:

9qrtklire:

Islandsk rvfe:

Sortgrt r,.ff e:

Dvergryle:

A]nindelig ryle:

Krumnebbet rvfe:

Sancliober:

Kar'l-ober:

Brushane:

Ifl rrd o.

Alrnindel-ie kiove:

Hvidvinset m&ee:

Dvergm6ge:

Ri-de:

trrinndl-o-nno.

Ki rketrol o .

Skovhornugl-e:

27/oa

16/Io

z!/ ro

r/r2

B/12

4/rr

\9/o7

I1/o9

25/oB

6/.o9

II/o9

26/oB

a/o9

r\/oa

rr'/11

26/oB

II/o)

g/ o9

I\/o9

76/t o

a/o9

't 't /'t ^

17 /11

IB/oB

1I/Io

4/o9

2/.o7

a2/07

>/ 09

t-5n o

1

4

I

t-

t-

1

7

f4

]

jo-+o

l

I7

1

)'7 C

t8t

jo

I

5

t_

I

t_

b

I

1

I

21o

2B

f

I

I

Hasenare (Jl)

Kysing Fjord (pr,i'lB, GG)

i ovrigt

-

meget f3 fugle

Fo1le (JL)

f'orstha.ren (GG,

AtSer (rc)

Kalo Vig' (?rt"B) - det

na vef vere isfandsk

Anirolt - et,:a:: set i

,carringsspil i juli nA_

ned uden at der fandtes

nogen tegn ,.,4 ;-ngel (GG)

I'ioesgdrd Str-and (Hp)

Kysing Fjord (Kp)

Fornes (HC)

K;-sing I'jord (TB, Bra'crand So (eC "TH) )

Kysing Fjord (Kp)

Ring Sz - s j.-:Id en g.;s t

i lt.idtjylla"a (Ce)'

Itysing Fjo:d (CB)

Kyslng Fjord (KP)

tr'ornes (KP)

Ring Se - sjelden gcst

i lviidt jylland ( CB )

Kysing Fjord (Kp)

Hasenore (GG, Jl)

Kysing Fjord (Kp)

Kysing l'jord - sent

(P,[8, Gc)

Kysing Fjor.d - sent

her (cB)

tr'orn:..s (HC )

Fornes (HC )

tr'orna:s (HC )

Forna:s (HC )

Brabrand Sz (pI)

Anholt (tviA )

idorsminde (GG, pT)

Brabrand So (FC)

Brabrand So (GG)

1()


l{at ravn:

Mrr'.ca

r-:rFr.

i l en.

IJ o,4 o l .:.'iro .

" ,. "- .-*- .

Landsvaie:

r!6!rvurv.

IlaLvn:

i{oddekrige:

Skovsicade:

'n^

r6ico.

Ska:Anejse:

Vands ter:

22/o6

9/o9

2o/oa

t5/.o9

2;/.o9

)o/ o9

IB/t o

6 /.)-o

2/Lr

1'7 /11

17/to

g/o9

g/ o9

16-28/o9

''_1"_n

t_

1

1

1

I

1

l

46

14 oo

ioo

I

I

l-oo

2-?:/Io t-4

ill i;il

a7

l

2

Stodov Bakker, Helge-

NE:S (CJ I,)

Hasenzire (GG, Jl)

Brabranal So (GG)

Bredningen v. Randers (JR)

Volup Enge v. Randers (JR)

Kysing Fjord (P,fB, FBM)

Saften langso (l'livt)

Arten rar 7nglet taLrigt

nB holo li':nelend

no her

r'iF+ rrpnse frrol e rA vingerne

(GG)

Ansz Snge (iB, JH)

irioesgdrd Straad (P.IB )

Stubbe So (GG, JL)

hasenore (d!,

Hasenore (GG, JL) - de

firlr n4 ) +amov

I-lasenore (CC, ;r,) - ae

+nav r'3 I fino

Hansted Skov (HP)

Ranrt en ( Jl., )

Dju.rsland set dagligt i

det sene eiterAr - nok

nlndre invasion (HC)

Kon .e:da I Pl en tap e - en

r,c.,rtr.onl i ry roriornlrr

--*-*.---lngefse:

aben rede olaceret

ovenpS en ridligere

d-nssel redc i panmef

hvid;:ran - indeiroldt 2

juv. (cB)

Brabrand so (Fc' FBll) -

at arten nu igen traffes

her harrnonerer godt med.

et den er gAet stl;:r:l


Mi-steldrossel: ll/o9 Saften lrangso - clet er

lkke mange der er set i

Ar i Midtjylland (GG)

BlAhals: z9/o8-16/o9

Brabrand. Sa - lietaf J

ringmerket (Fc, FBli)

Munk:

i,liels lohrsve j , Viby -

en hun/juv. set gennem

hele december - 2. gang

pA I vintre at murrk er

llarkpiber:

llrrid

rrincl-ior*.

Riersrri:iq+iFr+.

Sll-kehale:

Kerneblder:

sti-11its:

T2

B/o9

9/ o9

3/o7

L2/oB

12/o9

13/o9

I4/)-o

16/ ro

Stor t rnskade: 6/7o

6/Io

7 /La

27 /1o

28/.to

3nr

24/.rr

1/.r2

8/12

rr/.t2

15ft2

\5n2

26/t 2

Rodr.ygget tornskade:

t7"t

!7 /rr

IB/II

I

2

25

b25

2

2

1

I

2

4

I

l-2 I

t_

1

f

1

1

t_

I

l

I

1

par

,-7

Atr

i e oLt a oo-f nrra nri n *

, ,.. _ren_

de her

Hasenore - et ynglepar (;f,)

Anholt - antagellg -irengang

(l4A, GG)

Viby - overtrakkende i

flok (cc)

Hasensre (CC, ,f f,)

Katrinedal Da,-.brug (TB)

Fo-rnes (HC )

Hansteal Skov (gf )

lystrup A (UE)

Lyngb-,'gd.rd A (JI)

Plnds I'iolle (FBI,j)

'Meget rrnge i.nvasion -

de forste fugle set I

beg;rnfls]5sn af novenber

rnen i -t,erioden 1ndtil-

1I/I2 er iklLe obser.-

veret starre koncentrationer.

F5 gange er set

ffol..ire;:d 6;odt 5o

Brabrand Sz (FC)

Ans6. nnge (TB, JH)

Brabrand So (I'C )

Ornereden (Pi/B )

Stubbe By (Hn)

lisrre6 v. Al-um (.tR)

Ulstrup, I{ofs (HE)

Oilder-enge (UB)

Stubbe So (TB, JH)

Brabrand So (cG)

Syddjursland (Jl)

Brabrand So (Jf)

Brabrand So (Jc)

tr'ussingo Skov (JR)

Strand.ker (JH)

Anso Enge (TB, JH)

Grundfor Moffe (FC)

Fornes (HC)


Gronsi-sken:

B i ergi risk :

Grislsken:

Dompap:

nov.-dec.

26/)2

28/12

28/Io

1tr/11

21/1^

2o

I7

4L

Ira landsve:rl1 22/12

1

Sne s purv:

zD/ Lt I

Forrnoclet ynglefugl pA

Anholt - 1 par der var

nama* ,,rar j

rrrs6s u ururrSs

d6 d8^ D4D 2/.7 L/

(cc\

| \vv /

ArlrLrs lJomKlrr-e (dG,

lJra o rano 5a ( J [i .,

Kysing Fjord. (GG, HP)

Som gronsisken forrnodes

det at grAsisken yngler

pA Anholt idet der hartes

fugle i parringsflugt

- t- f \

1/ I \v\j) ^^

Hasenore (H.uJ

Pinds Molle (HE)

trakkend.e pA Hasenore

er meget us::civanligt -

ogsA p& landsbasis (JI,)

Kyslng.E'Jord trr, JH/

Brabrsnd So (JG)

T\A- cl?r,1'l o i arr,-i e+ ?o t.(r i c6 -.+6nh6p

vi:re

i Ky sing F,l ord . Ilre -.'1 set en Stel-fersand

fg det I:onl:r'et c,n T'4. forela-t en beskrivelse-.

S6rlan 6n skal- aia Aerne ti] SU.

-lotater trl f orArslalrllorten 'ior I.,-l+ skal i-ildsendes a-f lersenest

d. 1o. juli. Det er gildende fcr ..erlcden I' jan'''a,'- Jo. J*ni.

Geors Guldvang, JargerL laur.sen. perer Thonsen

f{e,qg hva's6,

r3


lufialltelsrgllster

VIL IU V,€Rtr MED???

VAR MEII I !

MID TIL AT SKABE ET OSTJYSK

LOKALITETSREGTSTER

for Arhus Amt !

Det er besluttet at lave en

onslrrukturering af det nu foraldede

lokal_itetsreglster, der

gf opstAet som grundldg' for

"Storre Danske F,rglelokaliceber''"

ArcejdeL vil nu foregA i

de l"okal-e {rupper, der indsamler

nateria_Leb, biaTbejd-er oeb

og videresenCer det til et

Hovedregister. Ovenover alting

strAler

e. cenural-16 "i qF6n-ilan

i koder ( ind i EDB ';b;j;;;-"d;;i"i;;;;

) skal kunne henvise

ti1 hrror nan kan finde oplysninger

om en lokalltet - aa;elbot?niske

, entomologiske son

ornithologiske, med andre ord.

opsLar der en sicuabion , hvoi

en lokalitet er truet 'af et

efl-er andet vore meclmennesker

finder pA , kan vi lynrurtigt

glve en biologisk beskrivefEe

9g samtidig en vurd.ering af

lokaliteten"Det er hovedtanken

nen derudover kan et god.t register

give rnange and-re fordele

. Har du set "SyCvestjyl-

1and.s Fuglelokaliteter"

-Her ?

har man samlet f52 fugleloka

liteter i Ribe Amt og beskrevet

den efter monstret fra

" Store danske fuglelokalite-

!9" " I blot meget rneget grund-r-gere

. Tank over hvad. en bog

t4

om ostJyske fuglelokaliteter,

k.l give af fordet_e for

selv.Vi

dif

i'rsrer uafladeligt klal

ger fra bl-.a. Randers-ornithologerroer

ixxe ran se pA f Lgle

tord_L de ikke kendei nolle

gode steder at tage hen . Vi

forsoger fra Arhui at hjelpe

sA godt som muligt, men d6t Lr

s\,-€rt, nar man ikke kender om_

r5.det , _selvom det hjalp at fA

en randhusianer ind i besty_

refsen. Men nu kan afle hjalfe

?1f9 : .Send oplysnin;cr ino 6m

oe rokataEeLer, du .ar oesflgt"

ug tro lkke aL vedkom:-uend e du

fuJ-gtes med sidste gang vil

sende sine oplysninger indl I

Det eksempel er alt for a.l-nindeligt

til at vi vi1 have det

gentaget her i Afle skaf ...ere

med og vil atle i-kke vare med?

Godtrirer er spillereglerne:

Karto Leket samles i vo re n.ve

tokaler pA_ Viborgvej i Arhus,

hvor vi vil ben.yLre sranrardi_

serede skenaer . lu skaf blot

udfylde et skema for hver gang

d.r nar v:ereL pA en lokatitSu I

eller hvis du kerden Jen sac_

deles godt kan du nojes med et

sammenfattende skerna. Det sen_

der du ti1 Viborgvej 2! i Arhus"

Vl vif komme inC i en arbejdsrytme,

s6. dit skema automatask

konmer det rigtige stecr

hen i karboteket.N6.r dei sA er

indsendt tilstrakkelig nange

skemaerrvj_1 virder gld-rrsrecie

os ned _o1 bearbejde dec lose_

-Ll-t " -h'r3 stanbcn vil.i je


godt efrer om der skufle vare

s ipldenhedan hlendt vnolofrro-

'I n--dD i n06. .f .c er inberesserer

i ar sadannj opIJSninger

kommer i forkerte hander .

Det bedste vif nok vare on du

sendbe sjalden. eder sarsKildb

efler fori al det personl-Lgu

ti I le r-c\'1hl i.e adminisbra_

Lorer -for kac,o.ek u" den uirg

er sikker : Ingen vil- vare j_-

s Land Eil- aL kiki{e ind p& Vi-

'bonovci

nnda i lrrnrnroLu ar

find.e sjaldne ynglefugle . Fir

vi onlvs-ins"er oa sAdanne vil_

de vere under 1es og sla og

vif ikke kunne findes i karto-

Eeket.Men afle kan komme og se

hvad vi ellers har om lokali-

Lel.enna- - S:ml.id lo l


t-

Vi iler ned at bringe nedenstSende

spontane indlag.Brevskriverens

ad.resse er tilfojet, og

vi h6ber, at mange af bladetslasere

vil fA lyst til at kontakte

Carsten Jeppesen.

Lokalbestyrelsen er et villist

mell-emled og "JORAVNEN" gfaCer

sig til et referat af anitrengelsetne.

(red.)

0PrrB!

tandsrs

HAIIO _ ER DER NOG]N ?

l{,ar du lkke lagt mrerke ti1 , at

det ovrige Jstjylland er ofevet

aktiviseret ?? SkaJ opfat_

telsen af, a1: Randers'ornithologer

er nogle slove padler

stadig stA ved nagt ?? r(an vi

faCe det sidde pA-os ??

Lenge har du kunnet l_.ruge den

undskyldning, at der i[ke er

ncgle steder at se pA fugle,

sA den tlng.mA vi tr_.fterE se

at fA af vejen 1 en fart. Hval

om vi en rlag sarnledes for pA

et fandkort at se hvilke foki_

1 i I=!:., der mul i ov j s


F'orf,,rslokaliteter

I sidste nuruner af S0RAVNEN

sLrorr Rrik ll.lrninonc ioo Iidt

n r hrri'lrc 3rrs. F man kunne

forv:r:te at se omkrinl Randers

isar ved efLerS"rstide. D:t afsluttedes

med en bemerkning

rr. -t nmrilel -'.r mest interessant

on forAret.

Derfor falger nu 1irlt om forir:frrsl

e fr.. de tr^ 1otrnt

*.or- ' t"

ieo -

onia.te sidst: Flad_

bro skov, Bjerre€.rav Mose og

f'ussingo.

T,r rr.,' i tets- oo a rrsl isten f o-

regiver p5 ingen mide at veere

frr'l d rnmmrn I den mznol onnc rri -

den om ornrSCerne skyldes bIa.

^t -i" oe ?n'q' qf qkt ive ornithol.sar

- honn- q letsteds i

SIRAVNEN. ) Listen Fortalfer

hr^r ULUL, rrvau hrrnl i^ -

Jcd -^1,. -crv hqn rr.r nr

f

la_ .!

vet omkring Randers gennern 5-

rene 196'l-71, idet de mest almin,lol

ip: fuslF )oo er U,jeIadt.

FLADBRO SKOV

Onradet indehrlder defs Gudenhe-

no NznrcAe' mcd tilhorende

pnoA { farlrinqrris 6mlznin- rLil^r t!16 flrr

sudeniien)

og rorskove (fortrinsvis

ornkring NarreAen) dels selvc

r'l:dhrr sknv. der erIidt o-

wcr 5O h: nrrerrro i.nde I ovskov

med ret unge trekul turer og fA

ha i qf ammod o 1-rror

Ner Ffaobro kro findes fugtige

omrider ned kraftis underskov.

D4 nrrano>noan mallem qknrren no

engene ned nod G,rden6en findes

et storre pilekrat.

Fladbro skov er temmel ig befar-

.lat n

6rG.

o -

qinnrnp v

holrooorhod

rrpd Ro-ders. og fnrdi oer findes

campingplads , golfbane og

kro i omr5det.

Andefugle: Fouragerende i Gu-

AfiEel-ses I det iarste for8.r:

Knopsvane ( fAtall iq ), GrAcnd

(^n deI), Troldant (fg), Hvin-'

ana (ri),

Stor/Toppet Skalle-

^1,,-.- f -, -i-^- | ?nal

- | u.vsr \ rla^ lilar ' /vv / no e'l lers

do a"l mindol ioo es+.pr Ynslen-

Ce findes enkelte Grdander.

Qnrrf

'ry

nol o. n"!r.fr lV h>r ie " funde:

ynglenoe, men,purvehag og

IVrsv"oe ses i v'o'aLiden. Leddenbenet

MusvS.ge ses forst pi

Arol ao T,*nka-f'ellr nr '. -++-^-r

I'vu vA I ta- uuoa"qu

vad er enke'll-l ciliohod

Vandhzns: Pl ishane yngler fA-

T:---5---=;-.

^ *:& ucrra6u, u6

ue V:nd r ik_

"rarns

dar or eof u nnoln fi

--v6r: ra 6arr6s. -or+a

\r^i

vduYr ^4,, uf.ac; -f ^ . \I v i l L^ ug ^ uf - D.)uuct

n^ hL^l +h^1:

'..

Aa.a11 ^:.^ --- -r -_

Jrr6fsl r sffqr '

r r --^ cel skov_

srenne. Radhen op Mr.rdderklire.

+.," Ugler: Natugle og S


Spurvefugle: En mindre koloni

af Digesval-er findes vest for

skoven. Skovskade yngler, onend

fAtalligt. AI1e vore mejser er

ynglefugle. Halemejse treffes

jamligt, men er j-kke truffet

ynglende. Sangdrossel og So1-

sort yngler alnindeli-gt, mens

Ringdrcssel er set pA trek ved

enkelte lejligheder. Bynkefugl

vnpler fita l 1 iot. I i.oeledes

Nattergal.

Greeshoppesanger har jeg hort

med nr t i I i ekscrr'l qrpr ni ys ar erL

tur. Rorsanger, Kersanger og

Sivsanger er vidt udbredt. Stor

T,-nrclzo,la troffac

J-

revnliSt til

slutningen af apri1, ligeledes

Gransisken og Grirsisken. Torni"risk,

Gronirisk, itilits sant

Karnebider yngier i skoven os

Rarspurv er udbredt veC 6erne.

BJ.ERREGRAV MOSC

ve, Rodben, Mrdderklire. Brushrno

or nf*o non* r _ epreesente_

ret. Vibe yngler flere steder.

SpurvefuAle: Mosen er ynglested

for en virkelig stor bestand af

vore vandtilknyttede sangere:

Nattergal, Rorsanger , Karsanger

og Sivsanger traffes overa1t

i nosen og Grashcppesanger

kan ofte hores, nu og da flere

Mosen rurn:ner store kratbevoksede

onrAder, der sjalCent betrades

af rnennesker, og der er

store rouligheder for at treffe

mange andre end de her na'rnte

smAfugle. For et par 5r siden

fandt nan en pungnejserede fra

Sret for, men ingen havde set

noget til- fuslene. I de sarrme

6r var mosen en-logret folt besogt

af Srhusianske ornitholorer,

der lyttede til en lavisana:er.

Her er virkelig en m)-

se fuld af overraskelser og si

sandefis et besag vard.

Her er tale om efi typisk no,se

med rnange torvegrave, tat buskbevoksning

og en de1 rar.Igennem

nosen lober Skalsien. Mcsen

og omkringliggende arealer

roed enge og narker omfatter adski-lIj-ge

hurdrede hektarer.

Iappedykkere: Toppet Lappedykker

yngler overalt i mosen, 1igeledes

Gristrubet Lappedykker.

do? dno a7 T9Tt I tto

Andefu,qle: Knopsvane og GrA;rnd

rrnol on f'l oro qf odor no Trffcland

mAske ogsa. I jagtti'ien er

mosen tomt for andefugle. Jagten

er meget intensiv i mosen.

Ellers traffes de fleste ande-

IUq-Le alm1ndelr.qt.

Rovfugle: Spurvehoe, ltrrsv5ge og

T".rnfalk ses ofte. Rarhog samt

Liddenbener MusvAge treffes p&

trak.

Vandhans: Granbenet Rorhone og

ETiEhZi'E-yngler begge talrigt.

Vadefug]e: H.ie.j1e ses i storre

floEE-p5-f oi6istrakket . Err ceI

Dobbeltbekkasiner ses. oa des-

'r'l .n sm6f l-oke af Stor'Resnspo-

18

it:ttt I tt tt; tel

*] vlf

*: ' 'r'

...r |i.

'3rr^

t'

f'*


FUSSINGO

T nmrid ot. I i ooor lr.rcc r rrDfr1e3 i - - ^^ -s ^R pd

2l.2 ha, der flere steder er omp-

vet af rarskov mens narker

nr ska\rp >ndrc si.p'lcr oin noi

t -l brelden. Fussing skovd i -

strikt omfaLter skovarealer pA

TnOO h2 nvpr\rc ia^dtr bfandSkov

...""',''o" mei ncset varicdo horrnrsninopn

TvTrd west I i os+r F uss iro Mal I c

vei Skals e.

ry

T,ennpdvkill-. Prn,lora q^n

''l

'.r"e L.r:n' c +'A ; 'l .- ,Jsr irlet vi hioer

lreseren vil ul e.i1 i g3 S i g

me{l at lase afslu',ningen p:! sj -

de 41.

GRUND FJORD re13.

v-

-fe_-=

rrrxrsf -f ^f.- u6rs -f ^ u..^-+ rrvcr r dr.

a-

Nat tergal , Kersanger , Rorsanger ,

Sivsangerr Gul Vipstjert,Hvi.d

1/i ncl- iar* v ParchrlFrr

t rlvl

::e=:::a::-::::::::-:__

YnglaTUgltr cnkcllp

ar.

Lille Lapl'edykker, Taffeland,

Troldand , Kno psvane , Ro rhone , muligvis

Plettet Rcrvagtel 19?1.

19


Brabrand sa rurLdt pA cykel - sidst i december I9j3, 3_4 sraders

IrlT", overskyet og vind.fra vest. Der har varet en peri6de

Kul-de, med

men nu er del piny mitdt med t;ige og fugt. piiekrattet

under vanl, hvilket er

Graanderne har fundet ia ai og

mindst

derfor ogsi

loc. 0m et par dage er de fredet og kan da rykke ,ra tif

Lacvarana i qaor

Nu er der snart ikke_neget tilbage af i,by eng. pAnogle af de re_

:!:I:lC"

og tilbageblevne plertei stir :n araise forite_Ars pi_

-LesKud - om fd Ar er.resterne af engen utvivlsorot pilekrat, og

det er niske ogs& godt. risse 1e'miiger vil alrigev5i-"ia"iA'oJ.

re passe engens tidligere personale; vadefuglene og de andr6.SA

ma snefugle som Nattergal og Kersanger heleie f5 gi\,m .i -pif" _

krat og urtevegetation. Oppe til hojre tigger resier.re ni O

gamle-bondegard. Engang vai her tanalig idlr mea g"*"""r.autrr*g".,

og.vldtstrakte gronne- enEe mel et I,afd af vaCefugie. Ved vintqr_

tld Ia her store flokke -af

Sangsvan_^r og andre svommefugle.

holdt .[.en

oversvammefserne fri for-is sA fanse rler ikke rrar rro6lys _

rende frost. Nu dekker 1os"ep1.as"ri-";;t;; ;;i"t;;;";*og"5"r,

brutalt_ flyttet ti1 fordel for de store skralddyngEr. ner er mager

og krager i tusindtal og der er en stank ....-

""

videre ud mod soen. ule ver amundingen gresser Rorhonsene rangs

bredderne. De er glade for, at vejret ei blevet mildere. Soener

isfri nu..Nog1e Sangsvaner os Stoie Skalleslugere sorger for en

snule variation I aet gr5. Da soen var tiliset, havde-skrrjteloberne

dette hverv. Nu for-Li Dode 5 engene. jjagaernefroppe"r on_

kring i kanten af oversvornmelserne, oo et sted'favbrkragerne et

magtigt hus over en MusvAge, der haz'anbragt sig -i toppen af en

mast..Ovre mol syd stAr den valdise kran, der siialforvandl,een_

gen 1i1 motorve jsnermir:g.

UCe vel SLautrup brydes villaoyens stilhed af nogle krase- der

laver.et forfardeligt spektakel.MAske var det en'spurvehog, so:r,

jeg ikke ndLede at se. Byen har _.t spitdevandsuilabude

pen.

i rJrsua_

Bortset fra en rnusencie TArnfafk fangere ude, er her tilJy_

nefadende lkke meget riv. pludseli€r farer en vandrikse ud

sKJu_l,

af sit

men lkKe hurtigere end dens nysserrighed fAr den ti]

standse,

at

op et par gange cg vrikke rned iialesi-umpen.

ude vest ror soen treffer jeg som altid den store Tornskade ensom

pi sin post 1 toppen af en EI. Et par Tirnfalt


TunQ...

THU}IOS cesagte jeg i i.r'cLre l9ir-65 gerne en J-ille

hvert 5r 1 tiden u1t. juni- med. julj-, onend i 64

- med juni og i 65 i med. og ult. august. I 55 var

t^^^ i

--i-^

i.,t i .

ua6v r Pr Lruu Jur!.

mineds tid

i ! ,.1+ uau. *-; rL4J

ioo ,lar i

Hvad jeg sA den gang, og hvordan oen ellers ser ud, kan I 1ase

om i "feltornithologen" 5rg.11, 1969, hft.2, side 55. Der

er oAsA en kortskitse med de vistieste lokaliteter.

I soimer (7r) tiflragte jeg fid.6n 26/7 - 24/B derovre. Da var

de fleste ynglefugle tavse elfer trukket bort, si udover at

notere trekkende cg rastende fugle - ikke sarlig systematisk -

blev det mest til at notere andringerne i biotop:rne i de forgangne

3 5r.

Son det mAske er bekendt blev oen fredet i 65 ned det udtrykkelige

formil i fredningskenCelsen, at oens karakter af Sbent

landbrugsland onskedes bevaret. Derfor blev fritidsbebyggelse

kun ti-lladt

i gansk begransede omfider, Jels i udkanten af

Thrr-46 Rrr no 4o'l q aqi.or- nrr J6 rr.' uJ :ton:r,lc

'

,Tcg kOm . .. Thr:lno r.- | .. . .! ..- ^-.i ^L:rtrh frr Hrrr r,o .i i',-t ,

- {r,:r : Jf,U- .6 av!.vauqlt LLO LLJW, U.v ,-a L.

noget videre tif sommerhusene vesteructe. De er nemlig gemt

godt bag eksisterende trecr og buske, og husene arterude 1ip.-

p-r 'l

\ :v f vrrolknv cB --h f i L i6^ const. a.ie rA eff or ct

'..J,.lovlvuluu

Daf

dage.

Men siL har marr ol tsA fr,rrrlet ud af , at omr5det syd for b.ven er

uirnerke'. til scnin.rhusgrunde, sE det udstykkes. Det er ca. en

for:jcbf tr.s zf .let hidli.l ipe anLal scrrmerhuse, s5 Odder Kc,mmur:e

og de privirtpersoner, der ljer:er penge pA foretagendet, kan

jee da sA udnerket godt forstEr. Men at Fredningsplanudvalget

g5r med til det ?? ...... De farste, trahytter, er kcrnnet op,

og ser aldefes forferdelige ud - indtiL der on en fo-Ar er

groet skansont skjulencie ptanievakst op.

OvensLAende er nreit .et astetisk opstod. Fcr fuglene er ulykken

til at overse, hvis nan da kan regne rned, at Fredningsmyndig-

2l


i

7c>4 -{

e


Skarv: Hol-dt vist nok kongres pa Tuno Knob, i hvert falcl d. l.

eyg.raa_d"er-her fra Tuna s6.s 1oo sorte tingester i tat k1unp.

Ederfugl: Vist set hver d.ag,nen j-kke altid. tal-t.lo+ pA nord.iiden

til- i hvert fald 9.8., og da yderligere 2J+ pi sydsid.en

hvor vi-nden stod. perog det bliver hurtigere ,

d.ybtrog der er mere_

se jlad-s, sA I!o+ f4.8. , 25o 15.a. og 1/o+ 16.8. -lo+ betyd-er

selvfolgelig over lo.

Spurvehog: Havde mindst 2 hojlydt tiggend.e, flyvefardj-ge unger

.i 'Rorhog: skoven 27.7., og jeg s€r en gamnel, sorn antagelig var-hannen.

En ung fugl trak henover d. 9.9. oe t5.8.-

Hedehog: En garnmel hun mAtte af l_ives 5. B. ( itt


Etorspove: 2o vestpA 4.8., 18 nord. og 1 vest 12.8. on aftenen,

n^+6?6+ lq R

^

Svaleklire:5.8.

Hvitlklire. 29.7.,8.8.,5 d. 9.8.,f2.8. rt4.B. rt5.B.,

Rsdben: 7+ B.B. r9.B. rl d. 2o.8.,21.8.

Mudd.erklire: 6 d. 29 .7 ),2+ t. B, 1o d. 7 .B ,J+ B. B, 14 d. 9. B, to. B

14.8,1o+ l-5.8, 15.B,20.Br2l.Brf o+ 22.8.

Sandlsber: 4 d.6.B.da d.et vist havde bLest nogle dage,!+ d.B.B

Islandsk Ryle: 1o d. 18.8.

Almindelig Ryfe: 15+ d. 5.8. og 2 d.. 22.8.

Tejst: Optalling af hulfer d. 1I.7. gav 12 med" godningsstriber

i Nsrreklint og 1.8. til-svarende I i Ssnderklint ,samt 2o uden

godning. Jevnfor, at jeg i begyndelsen af 5o'erne (

I'FEf,JTORNITHOLOGEN"

st6.r i

) kun tatie 5 hufler i Norreklint.

A1k: f Ad. fra avisbAden 26.l.,sydvest for stenkalven.

MAger spes.: Svartbag, Solv-,Storm- og Hat;emAger sAs regelmassi-gt,nen

aldrig fl-ere end. total foo.SildemAse-kun enk. daqe.

Splitterne: S&s d.7.8,1o B.B,I, ^).B,Io.B,2o t+.8,15.8,2o 25.8,

4o 2J.Brde1s fiskende og d.els pA Revet sammen med mAgerne.

Stor Flagspatte: S&s !.Brog siges at have varet her I vinter.

Mursejler: 5+ 9.Brlo 15.8, "tonsr! lf .Brsige l_oo+.De er ikke til

at tal-l-e nojagtigt nAr de kommer sA spred-t.

land-sval-e: SA jeg fA afrog lokale folk sigerrde er gAet tilbage.Den

bor nok talles ti1 somner ved."gA rundt og sporge-netod-entt.

Digesvale:SA jeg eb par d-age 2oo+ afrog hyppigere forsamlinger

pA loo+r Det afhang lidt af vejr.eb,og rnin aktiviteb. Jeg fandt

2oo+ hul-l-er i Syd.klinten og en mind.re koloni p& sydsidenrog en

pA Io+ hufler i en.1il-fe kli-nt pA nord.sid.en osb for skoven.

Jeg har opgivet looo par for forste hal-vdef af oo'erne,men d.er

var vist efter netoden: Der er X km. kli_nter.

Gerd.esnutte: Var faktisk d.en eneste ai smAfr;slcne,d-or rrar vokalt

aktiv.27.?. og 14.8. noteredes i;-";-;;;;;;;:'""^

Sm6.fug1e: Div. arter observeredes inden for folgende slagte:en

del sangere og mejser samt Fuglekonge rTorniriskrGulspurv. . . . . .

Men antallet m€r selvfolgelig konstateres til forAret, nAr de

atter begynder at synge. '

rmed. siger redaktioneh tak for det overvefdende

materiale, som er tilflydt SORAVI{IN. En del m5 vente

pi trykning incitil naste gang. De stigende trykkeuctgifter

nedforte pA det sidste, at bladet n6tte

ned.skares en halv snes sider.

Enilelig retter vi en tak til tegnerne: Jens Gregersen,

Hans Ulrik Jensen og Hans Pinstrup for at

have stj-Ilet material-e ti1 r&digheden, og en tilsvarende

tak rettes til fotografen, leif Schack-

Ni-e1sen

2A


I-

ORDLEG

PA neste sicle

qg"

tringer vi vor o::aithologiske kryclsord.

l.er der stjur-i et ora-(nunnJr;;ii;-;;r rit rorrstruktsren

kencier. Blanctt de indsendte'iosnlnger, der

skal v@re os i hande senest d.en I5/3, trakker-vi 1od

om. en grati_s placis pA turen til Vejlerne e1ler Skagen

efter eget va1g.

Nedenfor brlgget vl en 1i_11e ordleg ned ganle fugle-

TarTg: Get sA mange clu kan og send dlne iorslag ied

de tilsvarende nurerende fuglenavrle - dog ikke-over

5 pr. navn. Blandt dem ned ilest rtgtige'forslag er

de^1 en gratis plads pA turen ti1 Vejleine eller"Skagen

efter vinderens eget va1g.

v

PR.6MIEKONKURRENCE ! ! !

Hven kan oversatbe folgende

anbikke specialibeLer til de

mere omnose hcnmrrngfgglf

J_ ljogr r-nKens Horeunge

2) ' Haveskadeo'r'+ssm16 6g

4 ) Rendestenssanser

4) LiIIo Ifrrrnclrada

5) Thonas Vinter

5) Grienlandsson

? ) T)rlenool on to

R) Sframocrc

9) Aaletyv

tn lts:nola

Ind.send- bl-or besrrano I se-nc

sel-vom r mAske id;;;;";i;;3

semt l i go n2 lrna - d o1: noorar rri

allioorrol ilrlra mad rr dan ar

nogen d.er er i stand Lil.

Ved.konmende, der ind-send"er d"et

ha icstc entel "oversattel-ser"

viI Pi r:iIsondi nn46ign.

29

.TEIESKOP - fII,BUD !

nt Mirador teleskop 25x6o

cr hi'lliot fil se'l- n^!

vJfti. !c u

an lro'l t nrrt arJ u Lrrn .l o+ m^i

-

A\Ar

folgende okular er lidt

brugt, men iotrrigt i tiptop

stand "

Pr:-s 375,-kr.

henvendelse hos

Knud Pedersen

Borgm. J.Jensensgade I

Booo-Arhus C

fra foreningens officersr@kke...

H&F@l.,r No\ (J ?

tt',Jr$ff::.

*a'rf,nErE, D€7 VtrE

ttcE etQTtqr /\t cgrroE

qsh TiL IIE^LFOTE lri{-

sl E Eur$rg

tAr€ laoaEt t-rCts t R

r>

;2

2;t


[nrf,r$[roffaln

Februar

M/de tirsdag den 12. februar pi $lkebore Seminarium kl. 19.90

Kjeld Hansen fortaller on arbejdet p5. Hjelm Fuglestation. Med

Iysbil}eder. Om d.e mange +tiviteterrder foregAr pA _,ije1m, kan

man lase i Flora & Fauna 1971 hefte 1.

M/de onsdag den 13. febmar pl Naturhistorisk Muszum, Arhus kl. 19.30

Kjeld. Hansen - Hjelm tr'ugfestation. Se Sllkeborg d. 12. februar.

Ekslrursion lprdag den 16. februar til Brednad M/lle, Vestbirk Sd m. m.

Modested ved Brad"strup rutebil-sLarion kl. fl.oo (der afgAr bus

fra Si-l-keborg k1. 12.2o). Turen forventes afsluttet ca. l-6.oo.

Der er gode muligheder for nange andefugle, Sangsvaner, Lapped.ykkererlsfugtm.m.

Nogle Ar kan der i soerne ses KanadagAs.

Ehskursion ldr4ag den 16. februar til Brabrand Sd.

Modested: Viby Ringvej, hvor denne forer cver .Erhus i. ved

Aby Eng, k1. 10. Mulighed for en spadseretur i vlnterlandskabet

og mange vinterfuglg.

Emnemdde onsdag den 27. febrtrar pi Naturhistorisk Museum,

Arhus kl. 19.30

Rovfuglene og uglerne i Ostjyllald vif her bllve sat i cenbrum

Vi skaf hore narmere om rovfugleoptallinger i Midt- og bstjyl-

1and, om ugfeoptalfinger syd for Arhus samt pA Djursland , om

rovfuglenes reproduktionsevne n.m. og vl skal son konklusion

forsoge ar koordinere frerntidige undersogelser af de t,o fuglefanil-ier.Endnu

er planerne ikke helt klarermen flg. indleg i'o-.

rventes afhold.t:

Jorgen Laursen:Ugleundersogelser pA Djursland.

Peter Thonsen:Ugleundersogelser pA GyJling Nas.

Jorgen Laursen:Rovfugleoprallinger i Arhus-skovene.

Carsten Jonassen: Rovfugleoptallinger i Silkeborg-skovene.

Jdrn Eskild.sen:Prod-uktionstal for d-anske rovfuEle.

Jdrn Eskildsen:Oplag til- konklusion.

28


M/de torsdag den 21. februar p6. Kulturhuset i Randers kl. 19.30.

9-

-Ta-c l{i nlzahrr Anhrrc haFAhhar om fuglene i Ostafrika og viL vise

mange skanne I vshi Il-eder.

Marts

Mdde torsdag den 7. marts

pA Sikebors Seminarium kl. 19.30

Jens Kirkeby - Ostafrika. Se Randers d. 2f. febr.

Mpde onsdag den 13. marts pi Naturhistorisk Museum, Arhus kl. 19.30

Palfe Uhd JepsenrVildrbiologisk StacionrKalo,om Hvinandens levevis.,ufter

d-ette fored-rag beretter P.U.J. om en tur ti-l- Isl-and.

o.- 1r'qon ma^-6 lvsbilleder.

l-

Dansk Ornithologisk Forenings Arsm/de

week-enden den 16. -1?. marts 19?4 pi Hotel Mercur i irhus.

Ior forste gang i foreningens hi-storie el det blevet overladt

en }okalafle. ing i samarbej le med DOF's hovedbescyrelse at

l-i I no-.-- lmc.ra f nnoni noenq Anqma'lcvsf@6!

s r v!Lr-rr15

Der er vorb h55 au nAr det denne gang er fafd.et i den osLjydske

aflllings Iol af afhoLde Je: spandende arrangementrat vore Iokale

medlernmer vll rnode talstarkt op.

Alrri- :i lligorr har nrosnammet fon et 6rsmod.e varet sA omfattende.Til

gengald har det varet nodvendigt at opkreve et deliager5eblr

pa 15r- kr.rmen i betragtning af nutidige biografhil

lorrrniaan mA in--a.4^* 'ina^ ol h] irra on mooaF hillio rr^nif+

uf rruup!f5Yr rlro arDrlrpuYU D L6s- du urrvu e.r rur6vv vtir+b uu6Iru

for deltagerne.

Pnov-nm-aF rflenil i ssarcs i qaddcl cl sonnc os vi enmoder alIe

om sa ] urri-gt som muligc aE afl-evere ell-er indsende uilneldingshl:nlraJ-ron

no do ltoocroehrrrol- dr doJ-1-o rli I I a]:ta 116r n"l anl*oning.

MPde onsdag den 20 marts i Arhus

Tomy Dybbro beretter om de seneste resultater af ATIASprojektet,

der er bfevet udvidet med et 5r. Til denne afsluttende

fase af den omfattende undersogelse vi1 der b1ive

uddelt udakkede Atlas-kvadrater I Ostjyllandsonr6det.

28


ApriI

Emnempde onsdag den 3. april pi ttaturhistorigk Museum i 4rhus kl. 19.30

Vi rri l nrave Ft oive en beskrivelse af liveb Ved Bl.abl'ohd ca

ve e4 qv! !-!lg ve

,

d.er pi mange mAd,er er truet af nenneskelige indgreb (se b1.a.'

Soravnen Lz +)-+7)rmen vi viI forsoge ac give en ufarvet redegorelse

af soens nuvarende status. Endnu er planerne i stobeskeenrmen

vi forvencer ind.lag fra sAveL ornithologisk,botanisk

nammalogisk som okologisk sid-e.Om alt gAr ve-I vil vi kunne hore

cle politiske aspekter i sagen fra en frenbradende konmunal--

politiker.lMod-eled er: Jdrn Eskildsen.

Ekekursion ldrdag den 6. april til Nord/stdiursland (Fornas m. m. )

Tulen foregAr i privatbiler mcd start fra Agnebe og Havmanden

i AJbgg og fra Rutebilst.atj-onen i Eg!5!grs. - beg-e sceder kl.

o4.1o . Turens pris 1!r- kr. indbetafes tif giro llo96lrloka1-

afd.eli-ngen Viborgvej senesb d. 14.marts.Korende vil fA refunderet

benzinudgifternerog man bedes ved tilmeldingen opgive

hvorvidt man onsker plads i bil eller hvor mange pla-ser man

kan sti-fle til r&d.ighed..

Plgkelejr 10. -15. april pl Anholt.

I lighed. med sidste forAr, vil der atter bllve amangerer en

lejr pA Anholt i pAske I9?4.Den vil i &r falde i tiden 1o. ti}

15. april.

Vi vil sandsynJ-igvi.s igen i -rr leje os ind i det samme somnerh,,a

-iAaf An#fa rri^+^ -i+ -3 -ll^ FAdan et- nnfrrldo rrnnl- hohnrr

uubr Iuvu q9uuv vrJUY -f,6 Pa 4faY uausr qu wPlJrus vvfu usrrvvt

d.og pusler vi med planer on eventueft at J-eje os_ind hel-b ude

ved qFyret",som godt nok ligger temnelig afsides (7 km. pe cykel

langs stranden for at komme derud), men som bil gengald er

oens absolut bedste Ereksted.I det hele taget vil vi d-rage nyt

te af erfaringer fra '?2-Iejren; s&ledes kender vi si at sige

nu hele @en, og hvor vi skal "obse'trakrhvor der er bedst for

rastcnde frrsle.hvorn6r de lokafe hand-lende har Abent etc.etc.

Med hensyn tit hvad der kan forventes ai blive setr henvises

til SORAVNEN nr. I :side 15.

Inueresserede bedes sA hurt:gt som muligt henvende sig til lokalafdefingelns

adresse (Viborgvej 2!,Booo Arhus C.);men se ellers

j- d.e konmende meddelelser on de endelige d.ata.

Cfaus Bech & Preben Veber Jensen

Ekskursiut ldrdag den 20. april til Brabrand Sd.

Modested. og tid som lordag den 16. februar.

Mpde onsdag den 24. april pi Naturhistorisk Museum i Arhus kl. 19.30

Jon Fjelds&, Zoolcgisk Mus.,Kbhvn, redegor for sine omfattende

studier over Lappedykkere, specielt den Nordiske

l,appedykker. tr'oredraget ledsages af lysbilleder.

so


Ekskursion $rdag den 27. april til skegen.

pkskursionen foregErr 1 bus med afgang fra Agnete og Havmanden i

Arhus kl. ol.oo. Der vil blive mulighed for opsamling langs ruten

ad AlO. De endelige tider herfor fremkornmer i meddelelserne . Vl

vil beskaftige os med iagtLagelse af det spendende fugletrek, og

dnr wil hlive leilishcd ri' instrrrki,ion i feltbestemmelse af rovfugle

og trekkende snAfugle. Prisen for Luren er 4o,- kr., der

in^ho+rroe iir oir^ 110961 senest den 4. april, Progran tilsendes

'teder: Peter Thom6en

Maj

BEDEDAOSTUR.TIL NORDTYSKLAND 1()- 12 MAJ.

I qo4aleos-aor'on h4her vi qt k|'nc scnnomfana on cnon4^nde tUf

til -'osv'o-Fo S-a- hvnr ler ar rcilirrhc.l ril at hcsasp flere

spendende lokaliteter. I denne forbindelse har vi trvkt e'b li11e

program, som kar fAs ved henvendelse Lil lokafafdefingen. Heri

forteeffes lidt om fugfefivet i de lokaliteter. vi har tankt os

nullgvis at oesoge. Vi me frernhave besoget pA Fehmarn, hvor der

er cha.nc-r for ^l inter essant.Cugfetrek, ligesom t'lere for os

mere us&dvanlige arter, sA som Rodhovedet And m.fl. forekonmer

:ege1m:essiot, Den Jraktiske gnnnemforelse kommer til at afhenge

af de tif den tid galdende restrlktioner for trafikken. Vi beregner

at overnatte pA vandrehjem pA selve Fehmarn for at gare

turen s6 b111ig som overhovedet nuligt. leder Ulf Berthefsen m.

ft.. Utf kender personligt omrAderne, hvor han har boet i ffere

4r- Np.mero onlvsninpcr fremkommer nss6 i neddelel-serne.

Mdde torsdag den 16. maj pe Sifteborg Seminarium kl. 19.90

Som ol,takt til ekskurslonen til Tranevig mrn. den lB.maj fortelfer

vi lidt :n fuglestemmer. Der vil blive infueret i be-

-+^--^1-^ s Lurtlmerse ir] -c -LuF-Le

c,.-l^

^A pa grunu-irg ^-,,-il-- -+ al

l-'i.,f7ihr^F ryuJ cnoaiolf c

t -p--r-'- Jang.

Claus Bech/ Carsten Jonassen.

Ekslrursion ldrdag den 18. maj til Tranwig og Silkeborg Vesterskov.

Vi mod-es ved Gjessovej ved nedksrslen til Funderhohoe kl.

01.oo. Turen afsluttes hen ad rnorgenstunden. I forbind.el_se med

'buren afholdes der for interesserede et mode pA Silkeborg seminarium

torsdag 16. maj kl. t9.lorhvor vi vil gennengA en d-e1

nf 'le f rslc-rri kan forvenue at fA at Ytare.os don rri l hliVe

, vb ue!

Iejlighed

tif at hore stem.erne pa band.Vi forventer bL.a. arter

som Nattergal og Grirshoppesanger.

Ekslmrsion torsdag den 23. mai (Kr. Himmelfartsdag) uI parkerne ved irtng

Vi mades ved indgangen Lil Mindeparken (overfor Marselisborg slor,

kl.05.oo. og gAr en morgenLur i parrerne for at lytte tiI fuglestemme-iroret,

Ekskursion s/ndag den 23. maj til Fladbro Ss.

FuElestemnietur hvor vi biLde vil kunne h@re skovens og rorenes

fugle.Start ved Fladbro Kro kI. o4.oo Led.er preben Veber Jensen.

81


Juni

Ekskursion onsdag den 5. iruri (Grundlovsdag) til Kasted Mose.

Modested ved ned.korslen tif Kasted Mose ved Kasted vandvark k1.

19.3o. Der vil blive lejlighed tiJ- at hore mange af vore aimindelige

"natsangere". Leder: Jztgen l,aursen.

Ekskursion onsdag den 5. juri (Grundlovsdag) til Bierregrav Mose.

FugJ-estemiletur hvor vi f€rr lejlighed tif at hore nosens nange

spandende fugle.Start Bierregrav Kirke k1. 19.Jo

Leder:Preben Veber Jensen

Ekslmrsion onsdag den 5. iuni (Gnurdlovsdag) til Funderholme

Mod.ested i Lysbro ved- nedkorslen tii Funderholme kl. 2o"oo. Vi

rFgner med at here NabuergalrGr&shoppesan""errKaersanger

mest almj-ndelige andre sangere.

samt d.e

Ekslnrrsion Lfidzg den 8. iuni til Vejlerne i Thy.

T'liohed med tidligere Err afhofder vl ekskkrsion ti-l de skonne

Vejler i Thy, og vil i &r konbinere det med et besog hos Natravnene

i Vester Torup plt. . Iovrigt skuffe der vere gode chancer

for de typiske Vejler-fugle, sA som Rordrum, Dwargn&ge, Plettet

Rorvagtel og hvis vi er lige sA heldige som sidste 5r, ser vi

nAske ogsA Skegmejse. Om vore ti-dligere programmer for en Vejler-tur

kan leses i Sorawren &r9.1,nr.1 og referatet fra denne

tur falger i 5rg.1,n!.2.. Leder, Jens Kirkeby n.fl..

32


Rastende hele 6rct.

Spurvehog, T6rnfalk,

__Musv6ge,

M6ser.

!€!*;-99-rg9!9!q9_Issl9

Ng AYIAFT?

forAr

Krikand , Gr&and , Pibeand, TaffelanC,

Gr&gAs,Vibe,Alm. Ryle,Stor

Tornskade.

1ry!:-ee_rsg!:l4c_Igel9_99Er9r

Fiskehejre, Iivid Stork, Troldand

, Knopsvane , Rsrhog. Stor

Recnspove ( 5o-75 juni/ju1i ),

Mudderklire, Fjordterne rsplitterne,

Mursejler, Landsvale,

Digesvale.

Fi-skehejre raster dagligt i ant:i1

til ca. 5o.

Ire!:-ec_re9!e!qe_Issl:_g!!el:

Troldand, Hvidklire, Star( adskillige

tusinde i rarene).

!IE!:_Sg rastende rgele_yfllgf

-liii"gla,

oE-foi5i---

Spi-dsand, sortand,

Hvlnand (fra med. okt. tr1 pr.

r.aj, ch. 2oo i ma,rts) , Toppet

Skal1es1uger, St or Skalf eslueer

(op ti1 2-1oo i rnarts),Glavand

iianssvane (op ti1 !c i marts),

Knopsvane r Strandskade, MudderkIire,

Vindrossel ( ca. 1oo pA

enEerie i marts).

=Try!=-9 atnrndeJ-rge g-re:!e!g hvert

e-lssler-r\Eg

ar.

Tinksned: B d. 24/j

Sortterne: 1 i mai

Bjergandz 7 c. 979

Klyde: 2 d. 26/t

Slroyni har. . _ 1 A _.

1,

_/g

/

'I A7'l .

Rodstrubet Lom: 1 d. t-j/7

Havorn: f aC. C. 2/4

Strandhjejle: 2 d. 24-26'/6.

Duehog: 1 d. I2-I5/z

Stor Prestekrave: 3 j. t-/3

1A'72 .

Havlit: f j. zt/II

Vandrikse: I C. 26/12

Sortterne, J j. D,/5

Stil1i.ts | 2-1co rastetj,e 7\/12

Duehag: I i. I2-I5/2

Stor Prastekrave: 1 i. 1/l-o

Dvargterne I a d. 2/7 oe i/a

B1A I(erhog: C. 2e/7 og 13/11

Fiskeorn: I d. I1/8 og e/9

lliai'la. ./ ? { 1ala

Islandsk Ryle:en del

bl.andt flere tusinde A1m.Ryle.

Klyde 2 d. rg/i

Snespurv jo-rio i. !-/Ii

Vel Cen nerti6:gende Floes Skov

yngler_bla. Kirkeugle og Skov_

nornugte,mens Vendehals er set

i Floes Skov i 19?1.

Den 5/\o-I971 blev en Spurvehog

hun skucit pd en eng ve.t Grund

lig"9 . -Jagten

pA cenne en€, er

-teJet aJ'en Randers-je{rer, ,let

var.dog ikke lejeren selv, der

skod den;men rnuligvis et fami_

lienedlem.

9q


I

l

I

Hjarlnt0o.o

p:1pr

-' ; i--:3'..

a

=-

,--p*Kfq..

Gonnam E-A An hqr iao iprrnl iof

optalt rastende og ynglend.e

fugle pA Hjarno , nabooen ti1

Alro , hvis fugleliv bfev onhendlct

i sidshe nrlmmer af Soravnen

. Dette vif derfor vare

at opfatte som et supplement

til en samlet oversigt over

fuglearters forekomster i det

Ostjyclske vad.ehav, nemlig Horsens

Fjord.Da afstand.en meffem

d.isse to oer er sA ringe , bor

rnan B.a ud. fra , at d-et er d.e

samrne arterrd.er forekomner pd

u

beg,3e de respektive oer. Da J.

Greeersens artikel omhandl-ede

ef ber6rsperiodenrvil jeg Iagge

sarlig vagt pA yngleperi-oden.

De enkelte arter vif i det

folgende blive gennemgAeL i

kronol-oeisk ord"en.

Kaj Moller Pedersen

Sten Billes Torv ]-o K

('Z00-

I

Arnus N


Toppet Lappedykker: Arten yng-

laF rkka ian

Pq esrr, !rs]] DeD uv6

ankolia ornoa

affonAnal- n4

^ff

rroldq-idon mFn lren dno gvbvbgg ncqi

onka l ta osnoo J-nmf f vD ac ni d-?n

Pa oJusiCen"

-

Skarv: Denne art ses i flokke

onlral frli q fno ann-i l ]-i l

^o

sfr +r

sep/okt, grund.et ynglepl-ad.sen

nA IISraa Ta*n i_ sensommeren

ses store fl-okke af ungfugl_e

flvvn til no fna dqN lid.t abneno

ha\r- On mnd 'l

fvv nn f frro'l q6re a an er

nfto qaJ: ni on onlznl * i -^ n^

v yu err efl^vf u ud6. uv

f'lestp ef fuolono relocr n'ts

flyve til og fra fjordens yd_erste

Cel gennem d.et lavvanded-e

strEde mel-l-em Alro og Hjarno.

Enkolta frrolo qat fIrrrra morl

redenateriale mod. skove syd

for Snaptun.Mulighed. for reder

her underssEes naste Ar - VArso

kolonj-en bred.er sig jo.

+ Fiskehe jre : Enkelte eksenplarer

ses ]-sar r sensonmeren pa

nordsid.en.

ilvid. Stork: Si-d-ste observati-on

Af-?;'iift=rt stammer .fra sonneren

f95B (nordsid-en). Sid-ste

ynglefund menes at yare i beg.

cf (n'arno

Knopsvane: Hvert Ar yngler der

FFp'ar oftest 1 parrsom sjaldont

hvcoon rad6

nrr]- o+an

b5u! ruuv ^i vu ruu ousut

nen hvert 5.r bruger den gamIe"

-l

T q6q hrrrda danna R po m6h

kun J unger blev flyvefardige.

De andre €rr har antallet af aE

ligget pa 4-6.

Sanssvane: Enkelte er set i d"e

sene vlntermaneoer.

GrAeAs:Enkel-te sna fornationer

qaq nm +'nrrrat no mi nriro 6m

aff anAno1-

v t4rvrr

man nf vr I ocl- nrranf I rrrr-

ende.

-

Gravand:Det er svart at angive

usv

i^+

--i^^+i-^ rreda6u!6Y qlluar ^-+^f -.--l^^^-

JrrbrsP4!

som menes at svinde mellem ,-5

par om Aret. I 1972 sAs sarlig

mangerS par med i a1t 27 unscr-Sas

nftc net tal ni o

bvr.vvv

v+ vv

^m

fnnAnal:- men ossA gnkelte om

efteraret. Ofte op mod 75 eks.

t

i april nAned(tid.lig naj).

.- GrAancl: Yngler med fame og

farre par. I 1967 og 1968 var

antallet pe ca. 15 par, nen

fald-et til hajest I par i ljl?

% L9?)" Noget af forklaringen

ti3,3er i, at man pa sydsiden,

der forhen var en velegnet

yn8leplad.s for denne art, har

ind.rettet en carnpj-ngplaals. At

d.er i dette omxad-e ogse fardes

nange mennesker , isar lystf

i-skere og s@nd.e,gsturi-ster

nasten hele yngleperiod.en, har

si-kkert ogsa varet starkt med.-

vi-rkend-e til- d.enne starke til--

bagegang.Dj-sse forhold. har dog

ikke udelukkend.e ind.vi-rket pA

graand.en, nen ogsa pa arter

som: R@d.ben, Tp" Ska]les1uger,

Stormm6ge, Strandskade, Stor

Prestekrave og Klyd.e.

AtlinEand.Krikand-: Disse arter

yngre-iffiGgere pa @en. De t

sid-ste fund var af Atlingand i

1967. Arterne ses dog hyppigt

om fnrAnet- v t +vw* ispn ne

fv nordsiden"

Flokke pA 1o-2o er d,et al-mind-e1igste.

Pi-beand. Spids and. Taf f eland : Ses

i flokke ned- and.re and.efuele

isar om efterAret (ttygtet ira

jagerens bosse , mAske isar

Alro ). Dog optrad.er d-i-sse tre

arter ikke j- stoffe antalrofte

1o-2orrnen isar Pibeand og Taffeland

kan i visse Ar.optred-e

i flokke pn 5o-70 . Inqen af

arterne er ynglend.e

Hvinand.. Bi erEand. Trofdand: Isar

Hvi-nand.en oE Trolalanden ses om

efterAret i-flokke tiggend.e pA

havetrofte saln:ien med Blishons

og Graander . Dog ses sjeeld.ent

over 25-1o fugle. Bjergand optredor

I qnof c i*l dr^tere , men ses

dog hver vinter i fA eksemplarer.Ingen

af arterne yngler pA

Havlit.Fl-oielsand.Sortand : En

enkel-b Hav1it blev set vinteren

68-59. Flajelsanti og Sortand.

set i mind-re flokke over

36


I

I

havet i tlet sene efter6.r oq

frem til d-en fsrste forArsnAl

ned.. Enkelte Flojelsand_er ses

!98 senere i feld-ni-ngstrrak.

HIgEI:Denne art er ligesom

uraanden aftagend.e som ynglefugl

, men clog ikke i hel_ sA

hoj grad. I 67 ca. 1! parri 68

c-a" I2-:-5 parri 1!6! 12 parrfo

6 par, 1971 6-8 parrL)12- B par

og i 1977 arrslAs d.er at have

ynglet 6-7 par pa oen . AI1e

ynglepar er spredt over hele

kyststrekningenrnen med storst

koncentration pA nordsiden . I

sensomneren samler ungfuglene

og cie ganle sig i flokke p& op

tiI 1oo fugle og f&r yderligere

tilslutning fra andre

fugle (cter er ynglende i narheden

af Hjarno) i begyndelsen

af efter€rret.

Stor Skallesluqer : AntaL o6.

@ert

efterhr

og vinter rnell-em A1:"a og

Hjarno , hvor ogsa langt d,e

.fleste af and.erne opholder

sig"

Toppet Skallesl-uAer: Denne art

@g

fortrinsvis

i 5o-1oo m's afstand. fra

stranclen.Noget mere talrig end

Stor SEalleslugerrog yngler da

ogsa pa oen med. ikke rnindre

enil 12-J-! par spred.t over hel_e

kyststrekningen, d-og hoved.s agelig

pA den syd.J-ige og ostlige

tlel . i,lange andre slutter sis

dog til disses afkom i d.ei

sene efterAr . On forAret ses

ofte op mod. d.e 15o fuele.

Bqvfuele : Ligesom Afro er

Hjarno uhyre fattig pA denne

d.e1 af avifaunaen. Spurvehogen

er kun set een gang-6ilTi-i

sommeren 1969.Trlrnfalk og Mus-

Igee ^ses

enk6T6-la1ce-- oc

Tdrnfal-ken har ynglet p& oen i

de senere Arruden at der dog

er gjort ynglefund i 72 oe 71.

Den menes dog stadig at yngle.

Af and.re rovfugle er d-er kun

set _eenrnernlig en Fiskeornrsom

i forAreb 1969 6SEFiGieaes

36;

fl-ere gange pA den samme dag

(- mellen Hjarno og Snaptun

sKov).

Agerhone. Fasan : Alm.ynglend.e

over hele oenrd.og i lid.t storre

antal end. nornal-t for en

1i-gnende lokalitet i Ostjyl-

Iand - hvilket skyldes, at der

i-kke find-es reve f6. oen.

Gronbqnet Rorhone.Blishone: Af

o:-sse Uo arter yngler kun

forstnavnte pA oen, og end-da

med. kun l-2 par pa nordsi_den.

Denne art er dog ikke blevet

observereb i 71. Blishonen ses

kun i trektid-en , hvor den kan

optrede i store eller mind.re

flokke_, clog sjeld.ent over 1oo

eKsemptarer og nasten altid i

flok ned" Grd.and.(Oftest i farvand,et

mellen Afro os Hierna \

gtrand-skade; t";;; - ";? ;i:;"li

de mest typiske ynglefugle pA

oen, og bestand.en er da oesA

oPPe PA 15-2o par spreclt over

!e1e kysten . PA syd.kysten dog

farye end. for i tiden.Antallei

af ynglepar svinger kun med fA

par fra 5r til Arrog menes ab

vere 18 i 1971 . Til samrnenl_1sning

var det tilsvarende t,al

I, i 67 og IB i SB"Mange fugle

ses i trektiden " Flokke p& oo

mod l5o eks. kan observeres. -

Ii-be : A1n.ynglefqg1. Store f t-okke

ses i september og beg,l/ndelsen

af okt-ober.Op tif fdbo

fug1e.

Stor_Pres_tekrave: Der findes pA

aen t ynglepar , hvilket antal

bar holdb sig konstant siden

starten

i

af und"ersogelsen i 6/

og frern tj-l. I97j . Rederne ai

d-enne art er som hos Strandskaden

spred.t over hele kyststrekningen.

Enkel-te Ar. navnlie

68r/o og /1, s6.s smA fiokke af

denne art i for&rsm6.ned-erne.

H.'jejle: Meget store flokke ses

ofbe i september . I 1971 en

fl-ok pA IJoo" Arten flokkes

ofte samnen rned- Vibe oE ses da

ogsA sarnmen med d.enie fra

sid.st i juli til nidten af ok-


a

:

tober, dog kun i snA fl-okke og

enkel-tvis i yderbegrensningen.

:-=i=jjil:-:=:

Strand h ie i l e: Krrn cnkol ie frrol o

cn- i h^mr'-^^l-^^

us6JrruYaDYll df -f gt ^a+^-

ugl--

Areb"42 fugle sAs i august /o.

I september l97o s&s en enkefb

f I ^t- -^i

zo a,,^t

)) tw6Le. ^

Stenvender: En enkelt set fortraf

tqr-/ no tu^x

Dobbeltbekkasin:Denne art yng-

I en med ha rrvUvuu'yarrIfUvqUq:lio

ioel- /L n- - h^,,^i

ni

nnndcidan

Enkeltbekkasin:Er truffet kun

to gange.September /o sAs 2 af

11 n.rd qin,4hann

r6 u6 ^- "ndonl ui,s!! u!rirrLua. oonodo

1 er rapporteret set i efterrr6t

lull

Sb

"

ReAnspove. Lil-Ie Reqnspove:

F'arql:npl/nto cac c i+l donl- ,rv t ur rr

alligevel nasten hve,'t Ar. Den

store ses derimod hvert 5.r

fcipldanr nm fnnAnof\ *a- z]^lkke

ned nere end i-lo firgle.

Ingen af arten'l" yngl-er.

T,iIlo Knhh rSom Hjejfen

e r ef terdre L s _[ugl , er d.enne

arl forereLs , med flokxe fra

Joo-joo fug1e. Arten ses sjeld.ent

oro efteraret, hyppigere i-

sensonneren. Li1le Kobbersneppe

traffes ofte sanomen rned. store

fl-okke af A1m.Ryle.

Stor Kobbersneppe: Ret sjalden

trekgast.

Svaleklire . Tinksmed . Sortkfi re :

ul_sse rle alcer ses nvert ar

.

1

sensonmeren, men kun i fa eksempl-arer

ofte fra l-1o fugle

af hver art.I 1959 s6.s en flok

Svaleklirer pA llo(ret bernarkelsesvardigt

for denne art).

Hvid klire. Mud-derkl-ire . f s f . R.yIe

ul_sse ar[er ses nypDlgere og a

stome antal end de tre ovennavnterhovedsageligt

om efterd.ret

i smi f_Iokke el-ler samnen

med Al-m.Rylermen sjaldenu over

2o fugle af hver art.

RodDe+: Der yngler 2 par pA

nordsiden og et enkeft par pa

syJsiden hverc Ar.1 yngletiden

ses de hypplgt flyve skrigende

omkring. Ses sjeJ-dent og kun i

fd eksernplarer i traktiden"

37


l

I

I

Alnindelig Ryle: Store fl_okhe

Fes i-fr;--ffi--efterAret os om

for5ret , men iser om for5ret

raster cler pA nordsiden fl_okke

pA op til lloo fugJ-erhvori der

enkeJ.te gange ses en enkeft

ell-er to af d.e to andre Rylearter:

Dvarg- qg Temmi_ncksryle.

DetnA@r

i d.isse store f lokke 'f i_ndes

flere eks. af ovennavnte arter

men clisse er svare at fA sie

pA(teleskob hjelpert I ! ).Arteine

er dog under a1le omstancligheder

fAtallige.

SortgrA R.yfe: 1 eksemplar rapporteret

set forAret 6B(N & U)

Sand.l ober: Meget s.ialdent set j-

omFS-deT; tun enk6tte flokke i

68 oe 7o(t-)-2o fugle).

Brushane:Fital-tiE os ikke set

EveFtE i trektide;.

Klyde: Nogle Ar I ynglepar ,

andre dr 2.) par 197o(I.Gund-elach)

"

De seneste to Ar er d.er

clog kun konstateret I parc

Ingen fugle er set senere end

2o" august"

HatternAge:_ca. 15oo par i /o,

men populationen er faldei

svagt i de senere Ar til- ornkring

12lo par i 7j(nordsiden)

StormmAge: Har nind-re kolonier

pa hele nord-siden . Et sanlet

antal ndL ansLAs til ca. looo

par. Denne art havde en kol-oni

pA sydsiden med- ca.J)o parrmen

denne er efber campingpladiens

fremkornst helt syn-eL [-en.Mange

af d.isse menes d.og at vaie

sogb tiL nordsiden.

Solungge : Kolonien p& nordsiden

er pa melfem 2o og Jo parr

svagt stigende i antal.

Svartbd.g:Ses ofte i ornrAdet.

Havterne:Fra et arrtal ynglepar

pa omkring 4o i 68 faldt antallet

til ca. 25 i .f.o , hvor-

88

efter de i-gen steg stserkt og

i 1971 optaltes 1l-B re ter(Ste;

Asbirk). Koloni-en fi-nd"es p5. de

yderste fladermen aldrig -oversvommed-e

omrAder pA nord-sid.en.

Splitberne:Denne fugl sAs forste

gang yngle i I97o med Io

par. I L97l var antallet oppe

pa I> pa-r, i L972 ca" 2l par ,

oe i 1971 st\ hojt som 52 par.

Kolonien ops cod- i midten af

hattemAgekolonien og har stadio

hrcdi; sio her-Denne udviklino

mA scs snm an mmnlrol xrwrrlvrfb io

mcn samtidis o ond o"* fnamorno fnn

arten , da d-enne er en af de

trredc frrslcrrton ni fIoro af

do andra Ker iaorteaar hrrnn dan

fanhan vnol od o i_ rer store og

tatte koloni-er"

Ringd,ue, Tyrkerd-ue : Aln "

ynglende

Ringduen findes fortrinsvis j-

DAVVYIft ^r-^r,^h

h^hd

Ulgll- Ug

A^

IfUuuv

f r aql-o TrrrLan_

duer find,es ved husene omkrinq

fargelejet.

9og:Et par yngler pA sydsiden"

J!?tygle:1 par yngler i skoven.

Karker:lgle: .Formentlig 2 ynglepar

pa. oen.

Mosehornugle: l- set forAret

al 72

K.sl-ndberg og underbegnede,

sa sentrat det var svarb ab fd

den tilpasset trekket"

M$rseiler: Eks" d-er ses pA oen

ma anses for at vare stre,ifgaster

fra Snapbun , hvor aO-

par yngler"

-skillige

_Landsvale. B.ysval-e, Digesval_e :

Fors@

svale yngler 1 kfinten pA sydsydostsiden

, ca. Bo-loo pai i

67t6\r69rlidt farre i Zo oS 7I

men i 72 oA 21 en smule iti_

gende igen.Bysvalen yngler ved

huse omkring fargelejet , men

dog kun enkelte. Enkel be g-^ngs

ser nan mange Bysvaler onkring

fergelejet og lengere rnod vesimen disse sbamner hovedsagelig

fra den ret store bestand i

Snoni rrn ( i c+n nmLni no don ormle

kobmandsgArd) "

Scor Flagspatte:l

par yngler i

skoven"

rlrnnlrnlza.

..g'

(wnac itVa nr vnola

s i kre vnsl e t.'ogr ar i hvcf c

fal-d ikke seL , men arten ses

i i I 'l anot. hen nA forAreL.

Knqaa Pioo AI Ii lra. Ynvl ando

Kraeer fundet hvert ir.Enkelte

A I lr kan I rracr Hrco coc nf l-a

men yngler ]-KKe pa oen.

Husskad.e. Skovskade: Husskad.e

aln. ynglende . Af Skovskade

vnolor sandsvnliqvis kun eb

anlza lr nrn l MAal"a crri noonda

Pst

. \r'sv!!v

fra Ar til 5.r).

Nsddekriee: Beboerne beretter

om enkel-te fugle ved vinterinvasionen

1968-09.

Karnebider: I se,; ret sent Da

Fft-effi-r97o"

Snespurv: Sandsynligvis en Ar-

I i o vi nte napst - nen kun set

:idl-ig pA vinteren .B og r!"

hI Af 4trrr. -t- -,^Tt thi^ cnrrnrr-frrolo

.y rI


AlIe ovenfor navnte sn&fuEle

er konstateret ynglend.e i sanne_

onfang son pA lignende lo-

KaL.l-teter andetsteds i Ost.irrl_

Iand.. Derimod mA nedennair"nte

a??es . for f&talt-igb ynglende,

erl-er kun ynglende enkelte 6r:

,GrA Flue-

ors aJr$e r | $kovp j_ b er.

er , Cler ses som

eller vintergaster :

.3.lonpag, qrAsisi


fugletrekket

over

N@.DfURSIAND

"

Vi har tidligere behandlet for6rstrmkket ved MoesgArd syd for

$.rhus. (Se SORATINEN l.Arg.nr.t). t Oet folgende vil vi fo""rge

at skildre trakket over NZ-Djursland om for5ret. Da det irnidleitid

gennem de seneste 5r er bfevet stedse vanskelisere at 1nd-

;?']:.u:: ::l:';?ffi uf ""T';i;i":; l:l#1"3i: :*:1";3*3lf i -fl{l3i

som omrAdet byder pA for iagttagelse af forArets landtralkende

fug1e.

Nojere observationer er foretagel gennenr de sidste 1o 64 men

de har overvejende veret koncentieret i rveek-ender oep6helliedage

mellem midten al marts og begyndelsen af maj. besuden hir

antallet af ornithologer varet steitt svingencle.

. ForhAbentlig medvirker denne oversigt tif en oger aktivitet og

lnteresse for iagtLagelse af fugletreeliket over Nd-Djursland, soi

i ornithologisk henseende pA mange m6der har varet iorsont. Den

summarlske oversigt over arterne og deres antaf og forekonst rn6

nodvendigvLs lases og benyttes med storst mulig fbrbehold. Dette

fremg6r ve1 af ovenstdLende.

Veirforhofd: Genereft vil- de bedste observationsbetingelser

I'eere til sLede under og lise elter opklarende vejr med vindretmeflem

Nord og Sydost og vindstyrker mellem O og 4-5 Beaufort.

Vanskelighederne

----

ligger i valget af observationspost' idet trd


,

!

I

skende vindforhofd.

Oftest vi1 det vere gawrligt at skifte observationspost i lobet

af dagen for at folge fuglenes koncentrationer og siledes danne

sig et rimeligt billede af trakforlobet, men ogsE for at notere

sig cle rastende fugle i terranet.

ttede observatlonsposter : (Rakkefolgen starter i

Ae-E'torne ogGEx ffigs kysten til Fornas. Den

er ikke udtryk for posternes "kvalitet". )

I._He jgn_i_En edsbo plantage.

EoJen-er UefTgleEaE -nei veJens nordside, nd.r man korer fra Gjer.

rild/Stokkebro mod Bonnerup. 3 km fsr Bonnerup viser et skilt d

mod en campi-ngplads og posten ligger da 15C-200 n. fra landevejen

og kan ses fra denne. Den minder nermest om en Iil1e gravhaj.

Benyttes isar ti-1 observationer aftrekkende rovfugle, kragefugle

og duer i kraftige N og NV-lige vinde, hvor fuglene ikke

foretager egentligt udtrak, men folger nordky-=ten mod vest.

2._StenvarkeJ Jeq kyet-gn:

I'o1g vejen nord ud af Stokkebro og kor lige ud , hvor vejen g5r

fra ti1 venstre i skovbrynet mod Borurerup, Skilt viser ti1 venstre

mod Bonnerup (post a ligger her). Benyttes isertil morgenobservationer

af sm6fugle, kra.gefugle og duer. Terranet omkring

Stenvarkets garnle nlads og ranoen af plantagen rnod vest afsoges

for rastende fug]e. Bedst i nordlise vlnde.

Folge vejen mod Stenverket. Efter at veere kommet igennen plantagen

Cre jer man * i-- hr jre aC Cen anden' ve j . Ivlan kan cgs6 f aIge

vejen til post 5, cfl fortselte herfra ligeud indtil man fyret.

Posten er vele;net ti-I observationer af nor4iei'Ltrekkei bf.a.

srnifrrgle, kragefugle cg til dels duer. Sldstnavnte raster ofte

talrigt pA rnarkern::.el-e:c byen og r'',rster.. Belst i NO-O-1ige,

gerne'kraftige vinie.

a ._Bekkeg NV_f or_Gj, rrill/Stokt


t-

6 ._Dlget_syd_fpr- Gj err_irg Nederskov j_

Beliggende umiddefbart NV for Veggerslev pA vejen nod Gjerrlld.

Benyttes iser on formiddagen til-observation ai sa-a - tiakkende

efler rastende rcvfugl.e. Sekundeer cbservationspost, der besoges

underve;s neflem tr'crnas og de nordlige postet. (l_+).

7. a) f'ornas Fvr b) yejeg I"4 q9! stor_e antennemgLst(Ryttgrlai)

dul.ivE tlonei -i


Landtnekkencle arter over l{O;Djursland :

Den efterfslgende angiver e angi.ver nogle typiske tr'Eekforhold

og dagcl.fre for arterne, nen vi-dner slet ikke onr, hvor overraskende

trekket kan forlobe i sasmerrsetnine e1ler storrelse.

Rcvfugle: forekonmer mest ved eller efter opklarende vejr. Stigende

temperaturer og god sigtbarhed. Flest fugle nedio april i

N-O-1ige vinde. Raster ofte 1 Gjerrild Neder- og 0verskov.

Itddenbene! lfusvigg rel-ativt f4tal-Iig i forhol-d til andre treeksteder.

Flest med.-ult.apriJ- i antal 5-I5 . Max. 15O-200. Glente:

1-2 6r1igt i narts-april. HrSlgev4g. 0rnrAdet besogec e:AT=

dent j- artens trektj-d (ned.naj-ult.naj) Status ukendt, men arten

vides at vere regelmssig. Rsr}nog/El!_Wi fAtallig i a-

pril-nz.j. i.rligt ses-5-1o. IIg]UC . F5ruclen

J-oka1e fugle ses den kun son sjelden "r-:e1dfrnlfefugl

trel:gest. @,@g flest

nedio narts-rnedio apriJ-. Dagcifre fO-lO. !4a-x 100. Fiskeorn: fAtaIlig,

regelmssig^ primo april-prino naj..!.r1igt iTl-@Ja]}

Flere ynglepar, desuden ses arten trakkende medio marts-ul,t. a-

pril i antal 5-10. l,lax. 2O. Dver4falk: R:t alnlndelig rned,marts

-ult. april.Dagligt 1-1. Ma;. 10-15.

Duer: folger overvejer-de skovstrek-nr.ngerne og foretager oftest

ET-hojt udtrak i- flokke. Raster talrigt iser Ne for Stokkebro /

Gjerril og onkring Stensnark Gods. Hingdue: u1t, februer-med.april

dagligt 4-600. l'lax. 150C-20OC. Huldu_ea Hyppj-gt trekkenCe i

prin. narts-med.anril oftest i flokke af Ringciue. Dagllgt 5-10,

nax.50.

{faeefgCJri Gf4Lrage. og Aililg_i a1rni,nrieli-gt forekor.mende med 1-

too-daFis- E.le JQa 1i t. ffil-o oo . B9e_.j_ f a t a 1 1 i g i' i "

I I . e r r

"

arterne rastel talrigt

lSrn4fugle ; Sir.sleerke: alninCel ig prim. februar-prin.april, dar-

TTl.Vt-fiO-fr H-il-I;5dC . i j aEee r' : i-5 OC d ar1 i gt - rnar t s -med . a p r i 1

max 500. Fodbol-dbanerne og krattene ved den nye skole j- Stokkebro

er gorie rasterpladser, hvor ogsA Ringdrossel ses jrligt.lvlisteldroJsel:

f6taliig.(!-io dagliEtl piTilo ;arTE-neclic apiir.bp

T-iT-256fn ses. Engiiber, Skovpi6er oe Hvid Vipstiert: alrnj-ndeJ-ige

i starkt v-ariererrCe ariTEl[

6YrPUvJUr v. f alerf rr r rr-=rr

5r1ig. Skarpiber: raster talrigt Sten isar i- marts. Fugl-ekonge,

Jernspurv og Rodhals forekommer ofte talrigt rastende o-

veralt i skovene. Ster: Meset almindei-iet trakkende rrim.rnartsned.apriJ-

. 2-5oO dEfiEt.llix. 250C. gg4l-i]rloSi- almincblig martsult

. lpril , dagl igt 2:60C. Max.2-Jobd--K-viTJrf inke: fdtatl igt ,

spredt forekommende mell-em tsogfinker. GraiTrFEl-T6inirlsk,Guf:

spurv, Gronsisken og Rorspurv forekommer alle afmi-ndeligt, dacl-igt

oftest 25-2OC. Bjergirisk, StiJ-Its, Lille Korsneb og Dompap

f orekonner dagr iffiG6-TETEfiTlT .

Skal- vi slutteli,gen fa det tif at gibbe en smule i den hibefuLde

skare af unge feltbi-sser, og mAske endda fA dem ud af starthuJ-1erne,

skylder vi at navne, &t. . . . . .

Vandrefalk, Larkefalk, Aftenfalk (cp til 10) og Sort Glente efterhAnden

er 5r1i-gt forekonrnende, mens Havarn, Kongeorn, Skrigorn

Trane, Sort Stork, Turteldue, Rodtoppet Fuglekonge og Lille

Fluesnapper m.f1. er set en eller fl,ere gange i-ndenfor de senere

Ar

Med hAbet on en god obs., Georg Guldvan€I og Peter Thomsen.

!L1


NI'

"8

VARDUMED?

Ekskursion til Ri-ire so v/Bradstrup

d. zo. auq. I9().

I et smukt vejr travede vi, i-

a-l f 6 ncrs nn cr rrrrdf, 6n dgnng

dejlige so, der plejer at rumne

en heI de1 ander os vafefugle,

som ellers ikke ses alm,

i Midtjyliand, og disse forventninger

slog til.

Vi s5 bl.a.: St. Prastekrave l

li-l-le Prestekrave 1,Vibe 5O-75

Kru-mnebbet R;rle 1 (2.forekoinst

i Midt jyllan ),Al-m. Ryle l,Mu&

derklire samt 5-1o Dobbeltbekkasiner.

Endvldere bor n&vnes

Troldand I5-2O, Pibeand 6, I,i1le

T,enned vkkcr "l 5-2O - I tr' i o rcl terne

og 1 MusvAge.

Desvarre fandtes 1 Agerhzne, 1

lille lappedykker og flere nAger

med I'aku! blyforgiftning" I

Claus Bech & Carsten Jonassen

Ekskursion til B.ierregrav Mose

d.-7.-offi. rqft-

Et tag"-t "C

dj=et veir giorde

sigtbarheden dArlig og dette

var seerl-agt irriterende, da vi

efter moseturen tog ti1 Fus -

si,ng so for at se pa enCer. E1-

lers var luften lun og vi havde

en rar tur gennero Mosen.

Des\rerre var wi nok lidt sent

pe Cen i 5r, for jagten var pe

sit hojeste, og der viste sig

derfor kr.rn et fAtal andefugle:

Knopsvane, Gr6and og Troldand .

Iovrigt sA vi et par TArnfalke

1- Spurvehog, ca.lo Dobbeltbekkasiner,

et halvt hundrede stil-

I i tscr 'l lfernohi der no cn do'l

drosler. Turen endte ved Fussing

su, men ud af disen tonede

sig blot nogle enk. Toppede

T,anncdvkkere- pt nar huldrede

GrAander og nogle Knopsvaner.

I skoven larnede en Spatmejse

det neste af tiden. en enkelt

Tralober ses og 1o Gronsisken.

Preben Veber Jensen.

tL6


L

I

I

Der var modt 7 deltagere op ti1

start i Arhus, og 3 fra Hcbro

stodte ti1 ved TjeIe.

Allerede ved ankomsten til Tjele

sA vi en flok Sadgas pA en

7-400 stykker pA nogle marker

ved goiset. De blev kigget pA

pn ha]v times tid. inCtil det

begyndte at regne, og vi sogte

1y i godsets cafeteria.Heldigvis

klarede det op igen, omend

det tog sin tid.

Da solen atter sklnnede, korte

vi ned tll soen. men den s5 ud

til at vare fuldstandig blest

ren for fugle1iv, thvertfald -

vi sA ingenting. En hurtlg beslutning

blev taget, og vi var

pA vej mod Hald so.

?A en kort gitur ved Non mz11e

p& ostbredden af Hald so sAs

bl.a. I Sangsvaner, 18 overflyvende

Taffelander, 2 Isfugle, 1

Vanlstar, 6 Halemejser og ende

Iie ca. 60 Gronsisken.

Derefter kortes ti1 Niels

ocs krn rrod rroq* hrad d an

rri cilz an -lilla frrr

._ o_.. -*- og sa

Sangsvaner flyve op og

hen over os; desuden s6s l

stere bg I Spurvehog.

Bughvor

konme

Vand-

Al a tFhanrn

vru fuvruv.

A1ro. Vadevand. l-"dec. l97l

Hele 5 ? d-eltage-re modte op. Da

vejrguderne var imod- os , idet

det var bid.end-e koldt os isen

ikke var baredygtig mel Len

nolderne - hlarr dct an maoa1-

kort og meget fugl-efatcig fornojelse.

Af de 1l arter , der

observered-es bgr navnes: KnopsvanelrHvinand

lN+storre fl-ok,

Top. og Stor Skal-lesluger enkelterAlmi-ndelig

Ryle lN, Skarpi-ber

1, Sjagger enkel-be S oe

Snespurv lV"

/UMB

Ekskursion ti1 Odden og Lysbro

lkke de nange fugles tur. Kun

e4 flok pa ca. 80 Stor Skallesluger,

en enkeft Gronspeette

sant en T6rnfalk lysnede noget

op.

Turens '!hit" blev en odden der

sis meget fint p5 nart hold.

Claus Bech & Carsten Jonassen

,{3


-

Langeland

Ekskursion til langeland d.15.

ry

I .

EndeliE fik -^- DOF-Arhus afviklet

en stoire ekskursion , u.len at

den foregik i tige. Men tro nu

ikke at rrvejrgudernet' var med

os. - Nah, de forsynede os med

den moqi nanfolrto ,,,-- hr -.3vgus nogen

af os havde set ! Det var derfor

16 meget slukorede deltagere,

der steg ud af bussen ved

Dovns ktint. hvordet altsA var

menlngen, at lederen PeterThomsen

skulle vise os diverse rovfugle

trakke bort fra Danmark,

men det blev der altsA ikke noget

af.

Vi fik dcg a11igeve1 set en del

forskellige fugle i fat'et af dagen.

Da dette var forteret , ened.es

vi om at gA ud i Kelds nor for

at se pA rastende vadere. Her

sA vi, mens gusen bJ.ev tyndere

for til sid.st at forsvinde ved

10-tiden: Fiskehejre {-6, Pibeand

55, Blishone 50, 11.Kobbersneppe

5, Stor Prestekrave

25-10, Strandhjejle 8, A1n Ry-

\e 50-75, Krurnnebbet Ryle ca 15

Islandsk Ryle 20, Rodben 2 og

Sortklire 2.

Vi gik derefter tilbage, og pa

kfinten indtoE vi vor frokost

og se samtidig 6 Hvepsevl.ge, 3

Spurvehog, 1 T5rnfalk og en o-

verflyvende Bjergvipst jert.

P5 hjemturen besagtes Tryggelev

Nor, men forinden Fjorde vi

hol.dl ved Agab, hvcr vi gennem

bussens ruder sA: li}le lappedykker

5-?, Krikand l, Gravand

l, Musv6ge 1, Hvepsevigellix:ftfalk

1, A1rn. Ryle l5,Krumneebbd

Ryle 5 og Dvergryle 1-5.

Den udnarkede tur sluttede ved

Tryggelev, hvor der foru'len l

Soravne s5s Knopsvane 10, TaffotqnA

2A rI'F^t^an^

|, Spids _

anl 2, Krikand JO, HvepsevAge,

TArnfalk, Musv6ge, I D''rargfalk

og nogle forskellige vaCefugle.

T,irre for afpanp kredsede enFiskearn

i det ficrnc over Skoven.

Torben Baseskov.

Vi startede rned at gA en tur

ti] Guls.tav k1int, hvor vi s5

forskellige smAfugle, b1.a. GuI

Vipstjert og Stenpikker. D,:suden

et par Hvepsev5ger.

Herefter stillede vi trofast op

pA Dovns klint for at se rovfugletrek,

der altsi udeblev.

Derfor blev vores bus pi Peter

Tnoinsens foranledning dirigeret

til Bagenkop efter morgennrod.

h-^,*t fc/uzd l7/tt vt

4?


@rrre r Sk8,ne

Og det skete i de dage, d.a zrkenens

oliesheiker forste gang

lagde deres klamne hrnder ovei

den danske automobilverden, at

hovding BIG CHTEF fi.OLtING HAM-

(for uindviede stakler: peter

Thonsen) anfarte en lO-ta1lie

stor harskare af fanatiske SO-

Rarme med Sydsk€Lne son sit erklarede

m5.1 .

Se, nu har Peter altid haft et

helt specielt forhold ti1 vejrguderne

- dvs. der g5r ikke en

ekskursion uden, at d.e er oppe

at toppes. Denne gang 1od det

d.a he11er ikke ti1. a1 nan havde

indg&et nogen vibenhvile,

thi pi vej over Sjrlland korte

vi ind i et sandt Herrens uvejr

i- forn af den verste snestorn

i mand.s minde. Men der skal nere

end en snistorm ti1 at stoppe

tapre Sorayne - vi strecl 6s

videre og banede endog vej for

Falcks red.nipgskorps, som pent

fulgte vore hjulspor.

I Sk6ne lod det tif, at peter

havCe et bedre forholC ti1 :1e

fokal-e vejrguder, e11er ogs5

havde .le simpelthen fortrui t

Ceres danske kollegers brutafitet.

Hvorom a1t er, si viste

de sig irnidfertid fra en abso-

1ut positi\L omend -cidende kold

Forste stop var en panikrn:1-

ding...En af de kendte Szravne

skreg plu.lsel ig: t'Sto r rovf ug1"

Et hafvt sekund senere var han

og de ovrige foransiddende l-obet

over ende af en hoben vil--

d.e otne-tarstentle Soravne. Det

var en Fjeldv&ge... skont ogsA

roeget pen. Var denne nelding

1i-dt af en fuser. s& blev Vcnbs

enge ti1 gengreld starten pA intet

ninlre end et zrne-f-[ip.

Ikke farre end 6 orne bl_ev ]rer

indfanget i vcre $rofaste kikkerter:

2 adulte Havorne. 1+

dult Kongeorn og J juvenile.

48


Den-ene gamle Havorn og et par

af de unge Kongeorne s5s i- et

norsont danseoptrin sammen rned

en reev orokring et 5dsef piL rnar_

!91. To B15" Kerhoge-hanier, J2

Blisgas og163 Sedges gjorde 1okaliteten

meget populer. NESte

stop blev Krankesjbn , som pA

grund af et kort ophold kun nAede

at frernvise J svanearter i

Sevne anta1, sarnt en enkelt ung

Kongeorn.

Nu sku11e vi til Orup skoir for

om muligL rt s. Lille Flagspel_

te (det kiksede.... ) Vi-mitte

noJes m3d et par hastlge ,qlimt

og larmen fra et f,ar S-rtsp*tter.

Men nu'endrede stemningen

srg: Man krevede stzrre Uyttel

En pragtfuld gamrnel Kongeerrn p&

ve;en dertil gav os yderfigeie

bloC pA tanden, og v1 smuttede

ned i Fyledafen for at se ialt

6 juvenile Koneezrne, ,nen dervar

ogsd andet end orne i cien skanne

Fyledal: Stor Tornskade 1,

Vandstar' 1, Duehog 1-2, Karnebider

6, Isfugl 1 osv.

Ved Ellestadsjdn standsede vi

for at se p4 glenter - der var

ileen, men (ti1 en forandring)

sA .ri en ung H,avarn og 1 Kongeorn.

Vl var imidlertid blevet

si forvante med orne, at en

flok pA ca.2O0 Stor Skallesfuger

i et pragtfuldt lys gl-edede

os nesten nere - nasten 1

Det var ved at blive morkt, og

vi lndskreenkede cpholdet ved

S5vd:sjbn liee fanse nok til- at

fA oje pA den oll-:gi'toriske Kongeorn,

som a1ts5 blev afslut

ningen

-

pA et orne-eventyr.

Hvem k?n vel i vore dage prale

af at ^have

set 17 forskellige

arne p& en enkelt dag. Efter 6n

sdfan tur er der ki;:r eet ti1-

baee at sige:

Itnge leve SydskSnes Sa-onr5,Ce

aq

leenge leve Cets zrne.

Per W. Blrchwald.


Jrerenlejren

i

t

l

I

!

i

I

I

i

I

I

j

I

I

i

i-€>s1

--

WWy2


I-

L

r

Det ud.ebtivende trak skyltes

utvivfsomtrat vi hver dag blev

forfulgb af stifle ve.ir. Rerrbangen.

var dog ikke fugletom

r_oet der var en de1 rastende

fugle. P5. revets sten hoppede

den- l-i-Lle urolige Starpiber

rundt, og pa nogle store sten

ud -for. spidsen af revbangen,

stod til stadighed en [al.i

snes Skarver og en enkelt gang

en Topskarv " Leen8ere inde pE

revet var d.er snAflokke af A1-

mindelige Ryler o1 enkelre af

SortgrA RyIe.I sbiandkanten da

ogs& flokke af Sandfobere oq

Strandnjej.ler . Enkefte Dvarsl

ryler blev ogs& set. I hav6t

udfor revet fA der nange dykanderrhvoraf

Havlitten var den

almindeligste.

I landet bag revet har det

norske mifitar et skydeteran.

Over deLue flaJe omrAd.e trak

store flokke af Sja3Eere og

Vindrosler , foruden en d.el

flokke af Suare, Irisker og

I revets bagland s6.s foruden

urJDs {: -^ -ilrd! -*: u


Rsd-strrrbet LomrGr&strubet Lappedykker,

Nordj.sk Lappedykker,

Havlit.' Ederftrgl, FlojIsand,

Sortand, Storskarv, Topskarv,

Kjove Spes. og Skalleslugere.

PA hjemturen var clet btevet

et fomygende snevejr, en nAnod

fidliooro and '/rr\4 nnnrnrll- rrvrr-rs!urvr ofter

en l-okal nordmand.s udsagr.

Snevejret tog dog af ved midclagstid

. Der var i-nnidlertid,

faldet sA. neget sne, a'; man

kun kunne kore me,1 _yC-^rste

forsigtighed, og det forlsb da

heller ikke ud-en d.ranatik"Der

var et militart koretoj, son

cnrrnnada an fnnqlr+nm ni on of

biferne.

Bortset fra d.erte uhel-d forLob

turen planmassigt og mon i-kke

afle veC- hjenkomsten havde fAet

indfriet d"er:es forventninoaF

D"*Ury*

ti I danna af J:oriqn'l air ni

Jeren?

,/Peder Jacobsen

uu.clslcgld -

suil xa 14@

r,ra"[ ti nterDier^ler ?

EoJdAq€r rrnin tr(chg-

*tet6ii(r$9. b€i30t9r

fflTffi;fr&'

{

l

1

:l

More magazines by this user
Similar magazines