Slagelse Kommune sætter fokus på ældres syn - Danmarks ...

optikerforeningen.dk

Slagelse Kommune sætter fokus på ældres syn - Danmarks ...

FAGLIGT STOF

6

Slagelse Kommune sætter fokus

på ældres syn

En foredragsrække på pleje- og aktivitets-centre arrangeret af Slagelse Kommunes Ældreråd i slutningen af 2008 og efterfølgende

ophængning af synsprøvetavler skal minde de ældre, samt pårørende og personale, om vigtigheden af at blive testet for nedsat

synsevne og udfald i synsfeltet.

Claus Suk Yong Jacobsen

Omkring 400 ældre medborgere i

Slagelse Kommune deltog i foredrag og

debatmøder med øjenlæge Jørgen

Bruun-Jensen i det sidste kvartal af

2008. En af de væsentligste konklusioner

blandt de fremmødte er, at danske optikeres

standard for synspleje ligger betænkeligt

under det tilsvarende tilbud

på sammenlignelige markeder i Europa.

Under møderne kom det frem, at flere

ældre danskere havde fået konstateret

tegn på alvorlige øjensygdomme som

AMD og glaukom hos optikere i udlandet,

sygdomstegn der kunne og burde

være blevet opdaget af deres danske optikere

og medført henvisning til en øjenlæge.

I eksempelvis England, Frankrig og

Spanien er det almindelig rutine at undersøge

synsfelt og udføre trykmålinger

som en del af synsprøven.

I debatrunden efter de fire møder i

Slagelse Kommune trådte flere ældre

medborgere frem og berettede om,

hvordan de var blevet opmærksom på

deres øjensygdom ved besøg hos udenlandske

optikere.

En ældre kvinde havde for eksempel

fået konstateret glaukom ved besøg hos

sin engelske optiker.

”Hvorfor undersøger optikeren ikke

synsfeltet, når du siger det er så vigtigt?”

lød spørgsmålet til foredragsholderen,

øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen

fra de mange rystede ældre, som havde

svært ved at forstå at man som kunde

skal bede udtrykkeligt om en sådan undersøgelse

hos optikeren.

”Når vi har talt med vore ældre medborgere,

så opfatter de optikerne som en

del af vores sundhedstilbud, og der er

tillid til den optimale behandling hos

optikerne. Når det går op for folk, at

sådan forholder det sig ikke hos alle optikere

– at man ikke gennemfører disse

synsfelts-undersøgelse konsekvent – så

begynder man at tænke: Er det bare en

brilleforretning?”, udtaler formanden for

Slagelse Kommunes Ældreråd, Birgit

Jørgensen.

5.6 procent skal henvises til øjenlæge

Møderækken med øjenlæge Jørgen

Bruun-Jensen kom i stand på

Ældrerådets initiativ. Ældrerådet er et

udvalg bestående af folkevalgte, der er

nedsat af Folketinget for hver enkelt

kommune og fungerer som høringspart i

sager, der vedrører ældre.

Kampagnen om ældres syn i Slagelse

Kommune er en del af en bredere informations-kampagne,

der også omfatter

kost, hørelse og diabetes.

Synet blev sat på dagsordenen, fordi

flere medlemmer af Slagelse Kommunes

Ældreråd selv havde erfaringer fra deres

omgangskreds, som pegede på betydningen

af at spore øjensygdomme tidligt i

forløbet.

Det er almindeligt kendt, at jo tidligere

alvorlige øjensygdomme konstateres,

desto mere effektivt kan udviklingen

behandles, men alligevel er forebyggende

foranstaltninger stadig en sjældenhed

blandt danske optikere og en

praksis, der kan medføre kritik fra øjenlæger.

Ifølge øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen,

der citerer en endnu ikke offentliggjort

undersøgelse baseret på undersøgelser

af synsfeltet udført af 18 optikere på

1022 personer, er 5.6 procent blevet

henvist til øjenlæge.

Jørgen Bruun-Jensen beklager dog, at

undersøgelsen ikke har fuld repræsentativitet,

fordi en del øjenlæger ikke har

ønsket at give oplysninger.

Øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen og Birgit Jørgensen, formand for Slagelse Ældreråd.


FAGLIGT STOF

7

”Nogle øjenlæger mener, at optikere

ikke skal lave synsfelts-undersøgelse, så

en del øjenlæger har boykottet projektet.

En hel del øjenlæger – cirka halvdelen

– har svaret på mine spørgsmål i

forhold til undersøgelse”, siger øjenlæge

Jørgen Bruun-Jensen.

Jørgen Bruun-Jensen mener også, at

optikeres tilbageholdenhed med synsfelts-undersøgelse

kan bero på frygt for

kritik og modstand fra de lokale øjenlæger.

Øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen instruerer de ældre på Plejecentret i Antvorskov i Slagelse

Kommune i at kontrollere synet.

Ensidigt fokus på visus kan koste

ældre synet

Informationsmøderne i Slagelse Kommune,

afholdt under overskriften ”Senior

– pas godt på dit syn”, beskæftigede

sig med de mest almindelige

årsager til dårligt syn hos ældre:

Cataract, AMD, Glaucom og Diabetes.

”Vores syn består af 2 dele – synsstyrke

og synsfelt”, understregede øjenlæge

Jørgen Bruun-Jensen for de fremmødte.

Samtidig påpegede han, at danske optikeres

ensidige fokus på visus medfører

en betydelig forøgelse af risikoen for alvorlige

øjensygdomme.

”Vores store problem i Danmark er, at

vi kun undersøger synsstyrken. Hvis vi

finder normal synsstyrke, tror vi at alt er

godt. Men havde vi også undersøgt

synsfeltet, kunne vi måske have opdaget

en alvorlig synstruende sygdom”, siger

Jørgen Bruun-Jensen.

Øjenlægens budskab gik lige ind hos

de fremmødte ældre medborgere.

”Mange blev chokeret over, at man

kunne gå rundt og have en øjenlidelse

uden at vide af det – at det skal gå så

galt, før man bliver klar over det, fordi

hjernen kompenserer, og fordi sygdommen

kommer snigende”, siger ældrerådsformand

Birigit Jørgensen.

Tilkendegivelser fra de ældre på møderne

var, at de følte sig ansporet til at

få undersøgt deres syn, også med hensyn

til synsfeltet, men det var ifølge ældrerådsformanden

også ”en fremmed

størrelse” at skulle gå ind i en klinik og

bede om en bestemt ydelse.

”Når kunden kommer ind til optikeren

og får lov til at gå ud med en stor synsfeltsdefekt,

så er det et stort ansvar den

optiker har påtaget sig”, siger øjenlæge

Jørgen Bruun-Jensen.

”Danske optikere svigter deres kunder”

En af de store hindringer for en bred

folkelig forundersøgelse af synsfeltsudfald

og andre tegn på alvorlige øjensygdomme

er selvfølgelig manglen på øjenlæger

og de lange ventelister hos de

eksisterende øjenlæger.

England har samme problem med

øjenlægemangel, men har løst det ved

at øjenlægerne har overladt kontrol af

nogle glaucompatienter til optikere. Der

er tale om den store gruppe af glaucompatienter,

som stabiliseres over tid, men

stadig har behov for regelmæssig kontrol.

Samtidig er det i England bestemt ved

lov, at optikeren ved undersøgelse af en

patient, som falder ind under risikogrupperne

for glaucom, skal udføre en detaljeret

undersøgelse af synsnerve papillen,

trykmåling og synsfeltundersøgelse med

tærskelværdi kontrol.

”Det er en 20 år gammel lov, og det

siger noget om, hvor langt fremme

England er i forhold til Danmark”, siger

øjenlæge Jørgen Bruun-Jensen.

En lignende bestemmelse gør sig i

princippet gældende i Danmark, idet optikeren

i kraft af autorisationen forpligter

sig til at henvise kunder med tegn på

bl.a. synsfeltsdefekter til øjenlæge.

Således lyder § 3 i ”Bekendtgørelse om

optikervirksomhed”:

”Personer med pludseligt opståede

synsnedsættelser, synsfeltsdefekter, skelen,

dobbeltsyn eller vedvarende synsproblemer,

skal altid henvises til læge.”

Det krav skal læses i forhold til ”Lov

om autorisation af sundhedspersoner”,

der er den overordnede lovgivning for

alt sundhedspersonel.

Optikerautorisationen hører ind under

denne lov, der i § 1 siger ”Lovens formål

er at styrke patientsikkerheden og


FAGLIGT STOF

8

fremme kvaliteten af sundhedsvæsenets

ydelser.”

Hos optikervirksomheder i området

som Profil Optik i Skælskør og Profil

Optik i Slagelse – der begge havde sendt

en optiker til at deltage i møderne – er

undersøgelse af synsfeltet og andre relevante

målinger i forvejen indlagt som en

del af den almindelige synsprøve.

Men kun omkring 5 optikervirksomheder

i hele Slagelse Kommune havde

valgt at tage imod invitationen til informationsmøderne

med Jørgen Bruun-

Jensen, der var sendt ud til optikere,

øjenlæger og politikere i området.

”Mange udtalte deres skuffelse over,

at danske optikere ikke er bedre i forhold

til deres optikere i udlandet. Der er

et stort spring fra niveauet i Danmark til

andre lande, vi gerne vil sammenligne os

med, og det må være dybt frustrerende

for danske optikere”, siger øjenlæge

Jørgen Bruun-Jensen, der ikke mener at

danske optikere fuldt ud efterlever autorisationens

krav.

Synsfeltsundersøgelse indgår i optikerens

grunduddannelse, men ude i butikkerne

er der ofte praktiske og faglige

begrænsninger med hensyn til at foretage

disse vigtige undersøgelser.

”De fleste optikere har den opfattelse,

at autorisationen er lavet for at beskytte

optikerne, men det er faktisk omvendt.

Autorisationen er lavet for at beskytte

patienterne. Det handler om patienternes

sikkerhed. En af mine konklusioner

er, at mange danske optikere rent fagligt

svigter deres kunder”, siger Jørgen

Bruun-Jensen.

Paspåsynet–heleåretrundt

Slagelse Kommunes Ældreråd har med

deres tiltag sat fingeren på et ømt punkt

blandt danske optikere og på en generelt

overset sundhedsproblematik.

Efterfølgende har regionalradioen i

Skælskør reageret med et indslag, hvor

de interviewede ældre medborgere om

deres syn.

Center for Ældre og Center for

Sundhed har også oplyst, at de opsøgende

sygeplejersker gerne ville vide

mere om ældres synspleje, og øjenlæge

Jørgen Bruun-Jensen har været ude at

undervise sygeplejerskerne, så de kan

være mere opmærksomme på tegn i

hverdagen på behov for synskontrol.

For eksempel kan det, at en ældre

medborger sjældnere forlader hjemmet,

være et tegn på synsnedsættelse, ligesom

faldulykker kan hænge sammen

med nedsat syn.

I øjeblikket har Ældrerådet stillet forslag

om udarbejdelse af en pjece, som

skal indgå i kommunens generelle brochuremateriale.

Øjenlæge Jørgen Bruun-

Jensen har allerede udformet indholdet,

men en beslutning på politisk niveau laderstadigventepåsig.

Det mest synlige resultat efter det sidste

foredrag og debatmøde den 18. november

sidste år er de mange synsprøvetavler,

der hænger på samtlige

pleje- og dagcentre i Slagelse Kommune.

De første 16 tavler skabte så stor positiv

opmærksomhed blandt de ældre, at

Slagelse Ældreråd besluttede selv at betale

for yderligere 50 synsprøvetavler,

som skal supplere de allerede ophængte

og sikre, at alle ældre har adgang til at

teste sig selv ved brug af tavlerne og de

tilhørende vejledninger.

Overordnet set er Slagelse Kommunes

Ældreråd meget tilfreds med responsen

på informations-kampagnen om ældres

syn.

”Vores ærinde har været at skubbe til

en positiv udvikling på området – og

skabe noget viden om dette område. Vi

er jo plastret til med optikerforretninger

i alle store byer, så forsyningsmæssigt

SYNSPRØVE-TAVLE

Hvad skal vi med en Synsprøve-tavle?

kunne man godt få det indtryk, at det er

et område, der har meget opmærksomhed,

men det gælder jo kun synsstyrken”,

siger ældrerådsformand Birgit

Jørgensen.

Øjenlæge Jørgen Bruun-Jensens budskab

om synsfeltets betydning for god

synspleje er kommet så godt gennem, at

Slagelse Kommunes initiativ har affødt

rosende bemærkninger i Danske

Ældreråd, som er landsorganisationen

for de lovbefalede ældreråd i kommunerne.

Det er ikke noget nyt, at synet er centralt

for menneskers helbred og velbefindende,

eller at synet ofte overses –

selv i en tid med stærkt fokus på helse

og wellness. Men som noget nyt er behovet

for aktiv synspleje på vej ind i de

almindelige borgeres bevidsthed.

Eller som ældrerådsformand Birgit

Jørgensen udtrykker det:

”Det er egentlig kun omkring nytår

der er fokus på, at vi skal passe på synet

– det burde jo være hele året rundt.

1. Den skal få os til at huske, hvor vigtigt det er, at passe godt på sit syn.

2. Det vigtigste er, at prøve højre øje og lukke for venstre øje og derefter

prøve venstre øje og lukke for højre øje.

3. Brug dine bedste afstandsbriller.

4. Brug samme afstand til tavlen, hver gang du prøver højre og venstre øje.

5. Hvilken række kan du læse med højre øje og hvilken række med venstre

øje?

6. Er dit syn lige godt på højre og venstre øje?

7. Hvis synet er dårligt på det ene eller begge øjne – må det undersøges.

8. Næste gang du prøver – kan du så læse den samme række, som sidst?

9. Hvis synet er blevet dårligere på det ene øje eller begge øjne –

så er det vigtigt med en øjenundersøgelse.

10. Tal med nogen du kender – hvis du har brug for hjælp ved

Synsprøvetavlen.

Hvor skal vi hænge Synsprøvetavlen?

• På en væg, hvor alle har mulighed for at se den – hver dag.

• Godt med lys på tavlen.

• Men ikke lys bagfra – eller lys fra siden, der blænder.

• Placeres i øjenhøjde – for en stående person.

• Den må – om nødvendigt - støves af.

Med venlig hilsen fra Ældrerådet i Slagelse kommune.

More magazines by this user
Similar magazines