08.05.2014 Views

Mange nye muligheder med Ortho-K - Danmarks Optikerforening

Mange nye muligheder med Ortho-K - Danmarks Optikerforening

Mange nye muligheder med Ortho-K - Danmarks Optikerforening

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

FAGLIGT STOF

14

Mange nye muligheder med Ortho-K

Der er sket store fremskridt indenfor behandling med orthokeratologi i de seneste 5-6 år. I dag kan man ikke

blot behandle myope med høje cylinderværdier, men også hyperope. Samtidig er der kolossal interesse i videnskabelige

kredse for Ortho-K’s evne til at bremse udviklingen af myopi.

Af Claus Suk Yong Jacobsen

Der findes stadig en del myter om

Ortho-K i Danmark, også blandt optikere.

En af dem er, at Ortho-K ikke virker

eller ikke har nogen dokumenteret

virkning.

Det er ikke rigtigt: Den direkte virkning

af Ortho-K er meget veldokumenteret. I

forhold til effekten på synet i dagtimerne

og i forhold til bremsningen af

udvikling af myopi, findes der klare og

entydige målinger fra hele verden.

Det, der stadig mangler, er den videnskabelige

forklaring på, hvordan det at

flytte lyset længere bagud på retina

påvirker øjet hjernen til at sende det

signal, at øjet skal stoppe sin aksiale

vækst.

En pilotundersøgelse udført af professor

Pauline Cho fra Polyteknisk

Universitet i Hong Kong – en undersøgelse,

der stadig mangler at blive udført

med kontrolgrupper og randomisering

– peger på, at reduktionen i

udviklingen af myopi er permanent i

den forstand, at udviklingen af myopi

ganske vist fortsætter, hvis behandling

med Ortho-K afbrydes, men den

fortsætter kun med samme grad af tilvækst

som før Ortho-K.

Myopiudviklingen indhenter ikke det

forsømte, så at sige.

Flere forældre vælger Ortho-K til børnene

En anden myte er, at Ortho-K er en risikabel

procedure. Et stigende antal forældre

i Danmark vælger Ortho-K til

deres børn, fordi behandlingen ikke

blot korrigerer for børnenes myopi,

men samtidig begrænser det synshandicap

deres børn skal leve med resten af

livet.

Ifølge Finn Kristensen, der er partner i

Con-Lens i Horsens, vil forældre ofte

vælge Ortho-K til sig selv, før de tillader

det på deres børn – de skal lige

sikre sig, at det ikke er ubehageligt eller

farligt.

Con-Lens fremstiller hårde linser til

specialtilpasninger og leverer Ortho-K

linser til stort set alle de danske optikere,

der tilbyder Ortho-K.

Finn Kristensens egne døtre har med

stor succes anvendt Ortho-K i årevis.

”Min datter var en af de første, vi lavede

Ortho-K linser til for seks år siden.

Dengang var hun lige knap 15 år gammel.

Hun er 21 i dag. Hun var -3.25

med -1 cylinder. I dag kan hun læse

tekst-tv, selv om hun har haft linserne

af en uge”, fortæller Finn Kristensen.

Den yngre datter fik Ortho-K, da hun

var 11 år, hvor hendes øjne målte -1D.

Datteren er i dag 15 år gammel og måler

stadig -1D.

Tårevæsken omformer epitelet

En tredje myte er, at Ortho-K linsen

virker ved at presse på hornhinden. Den

direkte virkning af Ortho-K er imidlertid

en subtil omformning af hornhindens

epitel ved hjælp af trykket fra

tårevæsken i depotet mellem epitel og

Ortho-K linse.

0,05 mm svarer til en reduktion på

0,25D.

”Med Ortho-K flytter du noget af huden

ud og opmagasinerer det andre

steder på cornea. Du får et fladere område

på cornea, men også en ring rundt

om cornea, der er krummere. Den

krummere ring er det, der gør, at det

perifere syn bliver anderledes”, forklarer

Finn Kristensen.

Det betyder også, at Ortho-K linsen automatisk

udglatter hornhindens epitel,

så cylinder-værdier helt op til 4 korrigeres.

Tårevæsken i depotet mellem

Ortho-K linsen og epitelet udglatter

øjets overflade og skaber en ensartet

kurve.

Varigheden af bæreperiode og omformningens

holdbarhed afhænger i nogen

grad af kvaliteten af det individuelle

øjes epitel, der har forskellig massefylde,

tykkelse, omfang og elasticitet.

Typisk vil en Ortho-K patient begynde

med at bære Ortho-K hele natten hver

nat. I nogle tilfælde vil det ikke række

til en komplet synskorrigering.

Eksempelvis kan en patient, der har -7D

opnå -2D i hverdagen med Ortho-K i

begyndelsen, men efter en periode


FAGLIGT STOF

bringes yderligere ned til 0.

Nogle oplever, at de efter en periode

med Ortho-K skal bære linserne sjældnere,

helt ned til hver tredje nat, for at

opleve perfekt syn i de vågne timer.

Der er med andre ord en semi-permanens

i behandlingen eller i hvert fald

en tendens til, at epitelet beholder den

fladere struktur i længere tid. Nogle

undersøgelser peger på, at stroma bliver

omdannet efter længere tids brug

af Ortho-K.

15

Hvordan Ortho-K bremser udviklingen

af myopi

Men den mest interessante virkning er

selvfølgelig Ortho-K’s dokumenterede

virkning på udviklingen af myopi. Et

stort sæt af undersøgelser viser, at

Ortho-K i gennemsnit halverer den hastighed,

hvormed myopi udvikler sig

hos børn og unge.

Den udbredte opfattelse er, at Ortho-K

er en af flere måder at korrigere for

myopi. Behandlingen korrigerer ikke

blot for myopi, men bremser samtidig

udviklingen af myopi hos børn og unge.

Myopi er forårsaget af hornhindens for

skarpe krumning i forhold til for høj

vækst i øjets aksiale længde.

Virkningen af Ortho-K behandling kan

direkte måles på den aksiale længde:

Øjet holder op med at vokse så meget,

hvilket ifølge den nyeste forklaringsmodel

hænger sammen med, at epitelet

omdannes på en måde, der får lyset til

at ramme retina mere nøjagtigt i den

perifere del.

Det sender et signal til hjernen om, at


FAGLIGT STOF

16

den aksiale vækst skal bremses, fordi

øjet så at sige er langt nok allerede.

Almindelige kontaktlinser korrigerer for

krumningsfejl på hornhinden, men

bremser ikke udviklingen af myopi.

Det betyder for eksempel, at et barn

med -1,25D i 15-års alderen kan ende

som -3,25D som 21-årig, hvor hun

uden behandling formentlig kunne

være endt med omkring -7D.

Ortho-K udfordrer forskerne

Der er stadig et element af spekulation

med hensyn til omfanget af den individuelle

reduktion. Komparative undersøgelser

af udviklingen af myopi i udvalgte

grupper viser klart, at

udviklingen samlet set følger en ret

stabil kurve.

Samtidig er kurven langt stejlere for de,

der korrigeres med almindelige linser,

altså bløde kontaktlinser, formfaste

kontaktlinser og silikone-hydrogeler.

Hvor meget de enkelte Ortho-K bærere

vinder på behandlingen er sværere at

dokumentere, fordi Ortho-K typisk

påbegyndes tidligt i barnets liv, så snart

der konstateres myopi.

Når behandlingen først er i gang, er det

svært at få lov at afbryde den tilstrækkelig

længe til at måle på udviklingen

af myopi uden Ortho-K, for det indebærer

jo et forventeligt tab i forhold til

den samlede bremsning af myopien.

En fremskrivning på baggrund af eventuelle

tidligere journaler giver ikke et

videnskabeligt akkurat billede, så dette

er stadig et område, hvor forskningen

halter bagud.

Men man må formode, at udviklingen

vil følge det gennemsnitlige niveau for

myopiudvikling, og at der altså er tale

om cirka 50 procent reduktion af den

permanente synsfejl, når en person er

ude over udviklingsalderen.

”Man tester flere forskellige steder i

verden for at dokumentere virkningen

af Ortho-K. Forskningen styres fra

Austin University i Texas, hvor der også

køres en kontrolgruppe. Man måler

krumningen på cornea og den aksiale

længde. Undersøgelserne har blandt

andet vist, at når du dividerer den aksiale

længde med krumningen og får 3

eller derover, så vil 85 procent af 4700

testklienter udvikle myopi”, siger Finn

Kristensen.

Han peger på flere enkelttilfælde, hvor

der tilsyneladende er opnået ikke blot

et fuldstændigt stop af øjets abnorme

forlængelse, men også en reduktion af

myopien.

”Når man kan bevise, at man kan reducere

den aksiale længde, så er det bevist,

at man kan reducere myopien”, siger

Finn Kristensen som forklaring på

den enorme interesse for Ortho-K i videnskabelige

kredse.

Variationer i epitelet betinger behandlingen

En fjerde myte omhandler den gruppe

af patienter, som kan omfattes af

Ortho-K. Mange opfatter stadig Ortho-

K som en behandling, der udelukkende

retter sig mod myope med ret lave dioptrier

og cylinder-værdier.

Ortho-K som behandlingsform har i det

En ny definition på myopi er forholdet mellem krumning og

aksial længde. En undersøgelse blandt 4700 testklienter viser,

at når den aksiale længde deles med krumningen vil 85 procent

af patienter med værdien 3 eller derover udvikle myopi.


FAGLIGT STOF

18

seneste årti udviklet sig fra at være

mere eller mindre eksklusiv for myope

med op til -5D og 1,5 cylinder til også

at omfatte svært myope med meget

høje dioptrier.

I kraft af den teknologiske udvikling,

øget viden om epitelets modulerbarhed

og større klinisk erfaringsgrundlag, kan

man i dag korrigere for helt op til -8D

og 4 cylinder, selv om dette absolut

ikke er normen.

Epitelet har forskellig tykkelse og massefylde

hos forskellige patienter, og

man vil typisk opleve store udsving i

epitelets fleksibilitet.

For personer med meget elastisk epitel

foregår omformningen hurtigere, men

så falder epitelet også hurtigere tilbage

til sin oprindelige form. Efter en periode

med Ortho-K vil dog selv personer

med meget elastisk epitel kunne bruge

Ortho-K om natten og se klart hele

næste dag.

Personer med mindre elastisk epitel kan

opleve, at de ret hurtigt kan springe

hele nætter over, og i nogle tilfælde får

korrektionen varighed på helt op til 5

dage efter nogle måneders brug.

Typisk foretages korrektion i trin af op

til 5 dioptrier for ikke at overbelaste

epitelet. Når det yderste hudlag på cornea

skubbes, bliver overfladen også

tyndere.

Det, som optikere for alt i verden skal

undgå, er at beskadige epitelet, så der

kommer sår. For nye optikere, der giver

sig i kast med Ortho-K, er det dog ret

let at undgå at gøre skade på øjet.

Hans Bleshøy fra Skive Synsplejeklinik

anbefaler, at man først og fremmest

Det visuelle feedbacksystem

er nøglen til at

forstå, hvordan udfladning

af cornea fører til

forkortelse af øjets aksiale

længde.

sørger for i begyndelsen at holde sig til

myope med -5D eller derunder.

Ortho-K er også for hyperope

Når hornhinden kan gøres mere konkav,

kan den også gøres mere konveks.

Virkningen af Ortho-K er en anelse

mere holdbar på myope end hyperope,

idet epitelet hellere vil fastholde den

fladere form end den mere kurvede.

Ortho-K mod hyperopi er relativt nyt i

Skive Synsplejeklinik, men ikke på verdensplan.

”I 2000 talte jeg med den første person,

der allerede havde lavet Ortho-K til hyperope.

Han havde lavet Ortho-K siden

1991, og han var en af de første”, siger

Finn Kristensen.

Men i Skive Synsplejeklinik – en specialklinik

associeret med Con-Lens – er

der i dag 10 klienter, der bærer Ortho-K

linser til korrektion af hyperopi.

De behandles af Hans Bleshøy, der siden

2003 har behandlet og fulgt 150

Ortho-K patienter udover de mange

andre typer specialtilpasninger, der tilbydes

i Dansk Kontaktlinse Tilpasning.

Samtidig med de øvrige fremskridt indenfor

Ortho-K er det i kraft af kvadrant-teknologi

muligt at indsætte ekstra

cylinder i linsen.

”Med kvadrant-systemet er vi i stand til

at modificere øjet ved at dele øjet op i

fire medianer og modificere hver median

i den facon, vi gerne vil opnå,

altså den tilstræbte styrke”, forklarer

Finn Kristensen.

Con-Lens har som den eneste danske

producent af Ortho-K linser og leverandør

til stort set alle de omkring 25

optikere i Danmark, der i dag tilbyder

behandlingsformen, stor indsigt i

Ortho-K.

Con-Lens driver samtidig specialklinikken

Skive Synsplejeklinik, hvor optometrist

Hans Bleshøy tilbyder Ortho-K

samt en lang række andre speciallinsetilpasninger.

Ortho-K omformer ikke cornea, men presser en del af

epitelet udefter, så der opstår et fladere område på cornea,

omgivet af en krummere ring, der korrigerer det perifere

syn.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!