DOS BULLETIN - Dansk Ortopædisk Selskab

ortopaedi.dk

DOS BULLETIN - Dansk Ortopædisk Selskab

Acta Orthopaedica. Artiklerne i Acta er nu også umiddelbart tilgængelige

på nettet.

Hvad angår generalsekretærposten er der valg til denne post næste år i

Oslo, ved kongressen. Dansk Ortopædisk Selskab indstiller Bjarne Møller-Madsen

til posten. Indstillingen blev accepteret af generalforsamlingen

med akklamation. Dansk Ortopædisk Selskabs bestyrelse vil gerne

indstille Steen Bach Christensen som æresmedlem i NOF grundet hans

store arbejde inden for foreningen. Indstillingen blev accepteret med

akklamation.

Hvad angår optagelse af Estland i NOF, anbefalede Cody Bünger denne.

Optagelsen kunne initialt være på et afgrænset åremål, hvorefter der

skulle evalueres med henblik på et evt. varigt medlemsskab. Bent Duus

støttede Cody Büngers indlæg. Hakon Kofoed kunne oplyse, at økonomien

generelt var dårlig i de baltiske lande. At de lokale ortopæder har

et meget stort ønske om at få en nærmere tilknytning til Europa. Hakon

Kofoed fandt en tilknytning positiv. Der var ikke yderligere kommentarer,

dirigenten bad bestyrelsen om at udforske mulighederne, og herefter

vende tilbage til Dansk Ortopædisk Selskabs medlemmer.

c) Beretning fra arbejdsgrupper og øvrige udvalg

DOS Traumeudvalg:

Formanden for udvalget, Kjeld Hougaard, oplyste at udvalget havde revideret

diskussionsoplægget som havde været offentliggjort på Internettet

de sidste 2 år. Primo 2005 blev der via møde i Kirurgisk Forum nedsat

en redaktionskomité. Redaktionskomitéen vil være færdig med sit arbejde

den 15.06.05. Der vil blive givet et referat i DOS Bulletinen.

Niels Dieter Röck støttede Kjeld Hougaard i vigtigheden af, at Dansk

Ortopædisk Selskab var aktiv i den kommende struktur af traumemodtagelserne

i de forskellige regioner.

DRG udvalget: Formanden for udvalget, Svend E. Østgaard, orienterede

og understregede, at beløbsrammen inden for DRG taksterne lå fast, det

vil sige at nye DRG takster medfører reduktion i andre. DRG taksterne

afspejler forbrug. Her oplyste Svend E. Østgaard, at det er sengeafsnittene

samt skade/modtagelses afdelinger der er mest belastende for bud-

12

More magazines by this user
Similar magazines