BϤˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfifi ÎfifiÛÌÔ

pi.schools.gr

BϤˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfifi ÎfifiÛÌÔ

EXOFYLLO_BORDO 5-12-01 14:17 ÂÏ›‰· 1

To ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi:

1. ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi µÈ‚Ï›Ô ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË «µÏ¤appleˆ ÙÔ ËÌÂÚÈÓfi ∫fiÛÌÔ».

2. ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi µÈ‚Ï›Ô ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË «µÏ¤appleˆ ÙÔ ËÌÂÚÈÓfi ∫fiÛÌÔ:

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ - ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜».

3. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË - ∞’ - µ’ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯ÔÏ›Ԣ (¢È‰·-

Ûηϛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ - ∂Ó‰˘Ì·Û›· - §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜).

4. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË - °’ - ¢’ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯ÔÏ›Ԣ – ∆‡-

¯Ô˜ ∞’ (§·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ - ∞ʇappleÓÈÛË ÛÙË ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÌÒÓ).

5. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË - °’ - ¢’ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯ÔÏ›Ԣ – ∆‡-

¯Ô˜ µ’ (∂ÈηÛÙÈο - ∆ÔappleÈ΋ πÛÙÔÚ›· - º˘ÛÈ΋ ∞ÁˆÁ‹ /∞ÁˆÁ‹ ÀÁ›·˜).

6. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË - ∂’ - Ù’ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯ÔÏ›Ԣ – ∆‡-

¯Ô˜ ∞’ (¢È‰·Ûηϛ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¡ÔËÌ·ÙÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ - ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂Îapple·›‰Â˘ÛË - ∆¯ÓÔÏÔÁ›·).

7. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË - ∂’ - Ù’ Ù¿ÍÂȘ

ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯ÔÏ›Ԣ – ∆‡¯Ô˜ µ’ (º˘ÛÈΤ˜ ∂appleÈÛً̘).

8. ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi µÈ‚Ï›Ô °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ «∞ÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‹ÌÂ-

Ú·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ∞‡ÚÈÔ».

9. ÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi µÈ‚Ï›Ô °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ «∞ÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‹ÌÂ-

Ú·, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ∞‡ÚÈÔ» – µÈ‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ıËÁËÙ‹

10. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ - °˘ÌÓ¿ÛÈÔ -∆fiÌÔ˜ ∞’

(°ÏˆÛÛÈο ª·ı‹Ì·Ù· - ∆ÔappleÈ΋ πÛÙÔÚ›·).

11. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ - °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-∆fiÌÔ˜ µ’

(¢È·appleÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ∂Îapple·›‰Â˘ÛË - ∂ÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ∆¤¯Ó˘: £¤·ÙÚÔ, §·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, µ˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÔÏÈÙÈ-

ÛÌfi˜).

12. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛˆÓ- °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-∆fiÌÔ˜ °’ (Â-

ÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ∂Îapple·›‰Â˘ÛË).

13. ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛˆÓ- °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-∆fiÌÔ˜ ¢’

(º˘ÛÈΤ˜ ∂appleÈÛً̘).

14. √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘ - µÈ‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ ¢¿ÛηÏÔ.

15. √‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ∂˘¤ÏÈÎÙ˘ ∑ÒÓ˘ - µÈ‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ıËÁËÙ‹.

16. ∂appleÔappleÙÈÎfi ∂Îapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ÀÏÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË – ∂appleÈÏÔÁ‹ ·applefi ÙÔ ¢È·ıÂÌ·ÙÈÎfi ÀappleÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ÀÏÈ-

Îfi ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ (¢È·Ê¿ÓÂȘ, ∏¯ËÙÈο ∞گ›·, §ÔÁÈÛÌÈÎfi, ∆·Èӛ˜ µ›ÓÙÂÔ).

B § E ø T O H MEP INO KO M O - ¢ P A T H P IOT HT E

YOYP°EIO E£NIKH AI¢EIA KAI £PHKEYMATøN

AI¢A°ø°IKO INTITOYTO

BϤappleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ

¢HMIOYP°IKE – ¢IA£EMAT IKE

¢PAT HPIOT HT E

°IA T HN EYE§IKT H ZøNH

T OY ¢HMOT IKOY XO§EIOY

ISBN: 960-407-154-8

ÀappleÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ

∂appleȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Îapple·›‰Â˘Û˘ Î·È ∞Ú¯È΋˜ ∂apple·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ ππ

A£HNA 2001

·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ

ŒÚÁÔ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ

·applefi ÙËÓ ∂˘Úˆapple·˚΋ ŒÓˆÛË


_EISAGOGIKATETRADIOY 5-12-01 13:14 ÂÏ›‰· 3

YOYP°EIO E£NIKH AI¢EIA KAI £PHKEYMATøN

AI¢A°ø°IKO INTITOYTO

BϤappleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ

¢HMIOYP°IKE – ¢IA£EMAT IKE

¢PAT HPIOT HT E

°IA T HN EYE§IKT H ZøNH

T OY ¢HMOT IKOY XO§EIOY

A£HNA 2001


_EISAGOGIKATETRADIOY 5-12-01 13:14 ÂÏ›‰· 4

Yapple‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤·:

Ù·Ì¿Ù˘ N. AÏ·¯ÈÒÙ˘, K·ıËÁËÙ‹˜ °ÂÓÂÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ ·ÙÚÒÓ,

Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘.

˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·:

HÚÒ M˘ÏˆÓ¿ÎÔ˘ – KÂΤ, ‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

E˘·ÁÁÂÏ›· M·ÓÔ‡ÛÔ˘, ¢·ÛοϷ, ·appleÔÛapple·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ .I.

EappleÈ̤ÏÂÈ· ÎÂÈ̤ӈÓ:

·Ú·Û΢‹ M¿ÚÎÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ·appleÔÛapple·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ .I.

EϤÓË MappleÂÓ¤ÎÔ˘, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ·appleÔÛapple·Ṳ̂ÓË ÛÙÔ .I.

EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË:

°ÂÒÚÁÈÔ˜ K·Ú·Ì¤ÙÔ˜, ¢¿ÛηÏÔ˜

EappleÈ̤ÏÂÈ· ¤Î‰ÔÛ˘:

HÚÒ M˘ÏˆÓ¿ÎÔ˘ – KÂΤ

Y°XPHMATO¢OTHH

EÓ¤ÚÁÂÈ· 2.2.1.: “AÓ·ÌfiÚʈÛË ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ appleÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡

ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· EÎapple·›‰Â˘ÛË”

Ú¿ÍË 2.2.1.Á: “ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· EÎapple·›‰Â˘Û˘”

T›ÙÏÔ˜ ŒÚÁÔ˘: “ÂÈÚ·Ì·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· EÎapple·›‰Â˘Û˘ / ÈÏÔÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ E˘¤ÏÈ-

ÎÙ˘ ZÒÓ˘ / ZÒÓ˘ K·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛˆӔ

Yapple‡ı˘ÓÔ˜ ŒÚÁÔ˘:

HÏ›·˜ M·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·˜, AÓ·appleÏËÚˆÙ‹˜ K·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ,

AÓÙÈappleÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

TÔ ÂÍÒÊ˘ÏÏÔ ·appleÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ‰ÂÏÊ›ÓÈ ·applefi „ËÊȉˆÙfi Ù˘ Casa Romana appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Kˆ

(ÏÂappleÙÔ̤ÚÂÈ·)

H ‰È·ÎÔÛÌËÙÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÛÙȘ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙ¤˜ ψڛ‰Â˜ ·Ó·apple·ÚÈÛÙ¿ Û¯¤‰È· appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÂ

·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ÂÚ˘ıÚfiÌÔÚÊÔ˘˜ ·ÌÊÔÚ›˜ Ù˘ AÚ¯·˚΋˜ appleÂÚÈfi‰Ô˘ (“·ÌÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ Zˆ-

ÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ AÓ‰ÔΛ‰Ô˘” MÔ˘ÛÂ›Ô Staatliche BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Î·È “·ÌÊÔÚ¤·˜ ÙÔ˘ ZˆÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘

·Ófi˜” MÔ˘ÛÂ›Ô K·ÏÒÓ T¯ÓÒÓ BÔÛÙÒÓ˘)

ISBN: 960-407-154-8


_EISAGOGIKATETRADIOY 5-12-01 13:14 ÂÏ›‰· 5

EPIEXOMENA

ì ∫¿appleÔȘ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ..................................................................7

ì §›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ............................................................................................................9

XO§IKH ZøH

ì TÔ ·Ú¯·›Ô Û¯ÔÏÂ›Ô ..........................................................................................................................13

ì ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· fiÏ· Ù· apple·È‰È¿ ......................................................................................................21

OIKO°ENEIAKO EPIBA§§ON

ì OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ......................................................................................................................................33

A°ø°H Y°EIA KAI KATANA§øTH

ì ÚÔÛ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜ ......................................................................................................43

ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ............................................................................48

ì ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ηٷӷψً..............................................................................................52

MOPºE ∂π∫√π¡ø¡π∞ - M.M.E.

ì M ϤÍÂȘ ÌÈÏÒ, Ì ϤÍÂȘ Áڿʈ. OÈ Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜ ................................................59

ì M.M.E. Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· ........................................................................................................................69

AN£PøO, KOINøNIA KAI A°KOMIOOIHH

ì T· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ apple·È‰ÈÔ‡ ............................................................................................................77

ì ·Ú¿‰ÔÛË Î·È apple·ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ›ËÛË ..................................................................................................79

ì ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ............................................................................................................87

O§ITIMO

ì TÈ Â›Ó·È T¤¯ÓË ..................................................................................................................................95

ì H ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜ ........................................................................................................98

ì £¤·ÙÚÔ Î·È ˙ˆ‹ ............................................................................................................................103

ì ¿ÌÂ ÈÓ·ÎÔı‹ÎË; ........................................................................................................................108


_EISAGOGIKATETRADIOY 5-12-01 13:14 ÂÏ›‰· 6

EITHME KAI TEXNO§O°IA

ì T· Ó¤· ·applefi ÙË °ÂÓÂÙÈ΋ ................................................................................................................115

ì AÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋ Î·È ‰È¿ÛÙËÌ·:T·Í›‰È ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜ ........................................................................120

ì TËÏÂappleÈÎÔÈӈӛ˜ ..........................................................................................................................127

ì ÂÈÛÌÔ› Î·È Ì¤ÙÚ· appleÚÔÛÙ·Û›·˜ ....................................................................................................134

ºYIKO EPIBA§§ON - OIKO§O°IA

ì Τ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ..........................................................................................................143

ì º˘ÛÈÎfi˜ appleÏÔ‡ÙÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È appleÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ................................................................................149

NAPKøTIKA

ì TÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Ì ÙȘ appleÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ....................................................................................................155

A£§HTIMO - O§YMIAKO I¢Eø¢E

ì ÕıÏËÛË Î·È æ˘¯·ÁˆÁ›·................................................................................................................165

ì OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ› ·ÁÒÓ˜ 2004 ............................................................................................................173

OIKONOMIA

ì E˘Úˆapple·˚΋ ŒÓˆÛË, EÏÏ¿‰· Î·È E˘ÚÒ ........................................................................................181

KYK§OºOPIAKH A°ø°H

ì K˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·ÁˆÁ‹ ..................................................................................................................189


_EISAGOGIKATETRADIOY 5-12-01 13:14 ÂÏ›‰· 7

K¿appleÔȘ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜

“K·È ÙÔ‡ÙÔ ÂÓ·ÚÁ¤˜, fiÙÈ apple·Ú’ ÂÌÔ‡ Ô˘‰¤Ó appleÒappleÔÙ ̷ıfiÓÙ˜

(ÔÈ ÂÌÔ› Û˘ÁÁÈÁÓfiÌÂÓÔÈ) ·ÏÏ’ ·˘ÙÔ› apple·Ú’ ·˘ÙÒÓ appleÔÏÏ¿ ηÈ

ηϿ ¢ÚfiÓÙ˜ Î·È ÙÂÎfiÓÙ˜”.

(K·È Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ·applefi Â̤ӷ Ù›appleÔÙ· ‰ÂÓ ¤Ì·ı·Ó fiÛÔÈ ÌÂ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ›

·applefi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ appleÔÏÏ¿ Î·È Î·Ï¿ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó).

øKPATH (Ï¿ÙˆÓ, £Â·ÈÙ. 150e Î·È ÂÍ.)

OÈ Ú·Á‰·›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ appleÔ˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂappleÈÛÙ‹ÌË Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· η٤‰ÂÈ-

Í·Ó Ì ÙÔÓ appleϤÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ÙËÓ ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ appleÔÏ˘appleÏÔÎfiÙËÙ· appleÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ-

ÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ. ∂›Ì·ÛÙ ̿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ “ÌÂÙ·ÙfiappleÈÛ˘ apple·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜”. Aapplefi ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ Ù˘ “ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” ÌÂÙ·ÎÈ-

Óԇ̷ÛÙ ٷ¯‡Ù·Ù· ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ Ù˘ “appleÏËÚÔÊÔÚ›·˜” Î·È ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì¤Û· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·applefi appleÂÓ‹ÓÙ· ¯Úfi-

ÓÈ·. TÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·appleÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘appleÔ¯Úˆ̤ÓÔ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹

Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ì appleÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ÂappleÈappleÙÒÛÂȘ appleÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· appleÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ Ì·ıË-

Ù¤˜ ÙÔ˘. OÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‚¤‚·È· ÁÈ· “·ÛÊ·Ï‹ appleÚfi‚Ï„˔, ÛÙËÓ ÂappleÔ¯‹ Ì·˜, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο appleÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ηÈ

ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ Á›ÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È appleÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. EΛ appleÔ˘ apple·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÂÛÙÈ¿˙·Ì ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ

¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Û‹ÌÂÚ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂappleȉÈÒÎÔ˘Ì appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì·˜.

’ ·˘Ù‹ ÙËÓ appleÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÌÂÙ¿‚·Û˘ ·applefi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·, Ë ÔappleÔ›· ›Ûˆ˜ ‰È·ÚΤÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿, ›ӷÈ

·Ó¿ÁÎË Ó· appleÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔapple›· ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜.

Aapplefi ÙË ÌÈ·, ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÂϤÁ¯Ô˘ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ÏÔÁÈ΋:

o N· ÙÈ appleÚ¤appleÂÈ Ó· Ì¿ıÂȘ.

o N· appleÒ˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÙÔ Ì¿ıÂȘ.

o M¿ı ÙÔ ÁÈ· Ó· ÂϤÁ͈ ·Ó ÙÔ ¤Ì·ı˜ ÛˆÛÙ¿.

o ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Û ·ÓÙ·Ì›„ˆ ‹ fi¯È … ·Ó¿ÏÔÁ·.

Aapplefi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÔÈ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó appleˆ˜ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· appleÚÔÛapple·ı‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ¤Ó· Û¯ÔÏ›Ô

ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ı· ÌappleÔÚ› Ó· ÂappleÈ‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ë ÏÔÁÈ΋:

o TÈ ı¤ÏÂȘ Ó· Ì¿ıÂȘ; EÁÒ appleÚÔÙ›ӈ ·˘Ù¿. EÛ‡ ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤ÏÂȘ;

o Yapple¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÙÚfiappleÔÈ Ì¿ıËÛ˘ Î·È Ì¤ıÔ‰ÔÈ ÛΤ„˘ appleÔ˘ ı· Û ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ.

o A˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› Ù· ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ì¿ıËÛ‹˜ ÛÔ˘.

o TÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ ÁÈ· Û¤Ó·; Ô‡ Û ԉËÁÔ‡Ó;

A˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ appleˆ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Û ÚfiÏÔ ÂÚ¢ÓËÙ‹, ÙÔÓ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎfi Û ÚfiÏÔ ÈÛfiÙÈÌÔ˘

Û˘ÓÂÚ¢ÓËÙ‹ Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ˆ˜ “ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi appleÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ”, ·ÍÈÔappleÔÈÒÓÙ·˜ appleËÁ¤˜ Î·È ÁÓÒÛÂȘ ·applefi

ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔappleÔÈ›ٷÈ. A˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· appleÏ·›ÛÈÔ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô

˘apple¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·Ó¿appleÙ˘ÍË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ̤۷

·applefi ‚Ȉ̷ÙÈΤ˜ appleÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Î·È Ì ÙËÓ apple·Ú¿ÏÏËÏË appleÚÔÛapple¿ıÂÈ· ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜

ÓÔËÌÔÛ‡Ó˘.

’ ·˘Ù‹ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÛÙËÚ›¯ıËÎÂ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ appleÔ˘ ¤¯ÂÙ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. TÔ “BϤappleˆ ÙÔ ÛË-

ÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ”, ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ – ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯ÔÏ›Ԣ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔ

‚È‚Ï›Ô Ì ٷ ΛÌÂÓ· ηٷÍÈˆÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜ appleÚÔÛˆappleÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ appleÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜


_EISAGOGIKATETRADIOY 5-12-01 13:14 ÂÏ›‰· 8

˙ˆ‹˜. TÔ ‚Ô‹ıËÌ· ·˘Ùfi ÁÚ¿ÊÙËΠÁÈ· Ó· ˘appleÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÌappleÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÂÈ ÌÈ· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ – Î·È Ê˘ÛÈο fi¯È ˘appleÔ¯ÚˆÙÈ΋ - ‰¤ÛÌË È‰ÂÒÓ Î·È appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ - ‰È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜

‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ appleÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ·appleÔÙÂϤÛÔ˘Ó ¤Ó· ÁfiÓÈÌÔ ˘applefiÛÙڈ̷ ÁÈ· ÙËÓ appleÂÚ·È-

Ù¤Úˆ ·Ó¿appleÙ˘ÍË Û¯ÂÙÈÎÒÓ appleÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·applefi ÙÔ˘˜ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜1. °È· Ó· ÂappleÈÙ‡¯ÂÈ

·ÎfiÌË appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· appleÚÔÛapple¿ıÂÈ·, ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÎfiappleÈÌÔ Ó· ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· ÒÛÙÂ, ηٿ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹

ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ó· ·appleÔÊ¢¯ı› Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ‰ÈÔÏ›ÛıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÂ Ù˘appleÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·.

EȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ – ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ appleÔ˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ “BϤappleˆ ÙÔ

ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ”:

3 ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÌÈ· appleÔÈÎÈÏ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ: §ÂÎÙÈο, Â͈ÏÂÎÙÈο Î·È ÎÈÓ·ÈÛıËÙÈο apple·È¯Ó›‰È·, ·ÍÈÔappleÔ›ËÛË

Ù˘ T¤¯Ó˘, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È È‰ÂÒÓ, ÂÓÛ˘Ó·ÈÛıËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜,

¤Ú¢Ó˜, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂappleÈÛΤ„ÂȘ, Û¯¤‰È· ÂÚÁ·Û›·˜ (projects), appleÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÍÈÔappleÔ›ËÛË

Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÎÙÏ.

3 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È appleÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ appleÔ˘ ˘appleÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ “·Ó·Î·Ï˘appleÙÈ΋” Ì¿ıËÛË Î·È ˘appleÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ‰È·-

‰Èηۛ˜ appleÔ˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿-

˙ÔÓÙ·È, Ó· ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·È Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó.

3 ÚÔˆı›ٷÈ, ̤۷ ·apple’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔ-

Á¤ÓÂÈ·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ‰È¿ ‚›Ô˘ Ì¿ıËÛ˘, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜.

OÈ appleÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜2 ¤¯Ô˘Ó ηı·Ú¿ appleÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È appleÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ

·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú¯È΋ “ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿˙·” ȉÂÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Û ηÌÈ¿ appleÂÚ›appleÙˆÛË Ó· ˘appleÔηıÈÛÙÔ‡Ó

ÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÙÔ

«appleÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎfi» ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ıˆÚËı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÌfiÓÔ Ì¤Û· ·applefi ÙË Áfi-

ÓÈÌË ·ÏÏËÏÂapple›‰Ú·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ appleÔ˘ ı· ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰È‰·ÎÙÈ΋ appleÚ¿ÍË. EappleÈappleÚfiÛıÂÙ·, ÙÔ

‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi ÌappleÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿Ø ‰ËÏ·‰‹, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ·appleÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ٷ ΛÌÂÓ·

ÙÔ˘ “BϤappleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ”. H ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰È·ıÂ-

Ì·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, appleÔ˘ ·applefi ÙË Ê‡ÛË ÙÔ˘˜ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó, Ì ÌÈÎÚ¤˜ appleÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, ÛÙËÓ

appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ¿ÏÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ (ÂÎÙfi˜ “appleÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡”), Âapple›Î·ÈÚˆÓ ‹ ‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÂӉȷʤ-

ÚÔÓÙÔ˜.

OÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ·˘Ù¤˜ ÓÈÒıÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ù· ÂappleÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÙÔ˘˜

Û¯fiÏÈ·, appleÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·˘ÙÔ‡, ÙÔ˘˜ Î.Î.: Ù. AÏ·¯ÈÒÙË, Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ .I.,

H. M·ÙÛ·ÁÁÔ‡Ú·, AÓÙÈappleÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ .I., I. ·apple·ÁÚËÁÔÚ›Ô˘, X. ·apple·Ú›˙Ô, °. ηÏÈ¿apple·, B. KÔ˘ÚÌapple¤ÙË, . MappleÂ-

ÚÂÚ‹, E. K·Ú·Ù˙È¿, K. MÔ˘ÓÙ¿ÎË, ˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ .I., °. OÈÎÔÓfiÌÔ˘, °, T‡apple· , A. ·apple·˙·Ú‹, ·Ú¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘

.I., E. MappleÂÓ¤ÎÔ˘, . M¿ÚÎÔ˘, I. K¿appleappleÔ, ·appleÔÛapple·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ .I. Î·È °. K·Ú·Ì¤ÙÔ, . T˙·Ì·ÚÁÈ¿, I. KÔ˘ÙÛfiÁÂ-

ˆÚÁ·, B. N›Î·, ª. ∫·ÚÓ‹, ¢·ÛοÏÔ˘˜.

H Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·

1. H Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ - ‰È·ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ “appleÔÏ˘ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡” ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ·applefi Ù·

·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ «appleÚÔ-appleÈÏÔÙÈ΋˜» ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ¢ËÌÔÙÈο ¯ÔÏ›· Ù˘ AÙÙÈ΋˜.

2. XÚ‹ÛÈÌÔ ı· ‹Ù·Ó Ô Î¿ı ̷ıËÙ‹˜ Ó· appleÚÔÌËı¢Ù› ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ (ηٿ appleÚÔÙ›ÌËÛË Ì ϿÛÙȯÔ) ÁÈ· Ó· ÌappleÔÚ› Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ ÙÔ ˘ÏÈÎfi appleÔ˘

appleÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹ ÔÙȉ‹appleÔÙ ¿ÏÏÔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·È ÙÔÓ appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi appleÔ˘ appleÚÔηÏ› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ,

fiappleˆ˜ ·appleÔÎfiÌÌ·Ù· ·applefi ¤ÓÙ˘apple·, ʈÙÔÁڷʛ˜, ·Ú¯ÂÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi ÎÙÏ. O Ê¿ÎÂÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· ÂÌappleÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, ÙfiÛÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô

fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ, Ì ٷ Ó¤· Â˘Ú‹Ì·Ù· appleÔ˘ ı· appleÚÔ·appleÙÔ˘Ó ·applefi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ÂappleÂÍÂÚÁ·Û›· ›ÙÂ ÙˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿-

ÙˆÓ Â›ÙÂ Î·È ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, ÁÈ· Ó· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔappleÔÈÂ›Ù·È Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë appleÈı·Ó‹ ‰È·ÊÔÚÔappleÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ.


_EISAGOGIKATETRADIOY 5-12-01 13:14 ÂÏ›‰· 9

∞Á·appleËÙ¤ Ì·ıËÙ‹, ·Á·appleËÙ‹ Ì·ı‹ÙÚÈ·,

§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜

TÔ ‚È‚Ï›Ô “BϤappleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ” ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ – ¢È·ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¯Ô-

Ï›Ԣ appleÔ˘ ¤¯ÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘, fiappleˆ˜ Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ٷ ΛÌÂÓ·, ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì¿ıËÌ·, ·ÏÏ¿

appleÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË, ÛΤ„Ë Î·È ‰Ú¿ÛË.

TÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ “BϤappleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ” Î·È ¯ˆÚ›-

˙ÂÙ·È ÛÙȘ ›‰È˜ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ’ ·˘Ùfi ı· ‚ÚÂȘ ‰ËÏ·‰‹ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂ:

4 ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ˙ˆ‹

4 ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹

4 ÙËÓ ˘Á›·, ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË

4 ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È Ù· M¤Û· M·˙È΋˜ EÓË̤ڈÛ˘

4 ÙÔÓ ¿ÓıÚˆappleÔ, ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÙËÓ apple·ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ›ËÛË

4 ÙÔÓ appleÔÏÈÙÈÛÌfi

4 ÙȘ ÂappleÈÛً̘ Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·

4 ÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ appleÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘

4 ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Ì·˜

4 ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ OÏ˘ÌappleÈ·Îfi ȉÂ҉˜

4 ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

4 ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·ÁˆÁ‹.

OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È appleÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜Ø fiappleˆ˜ ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, apple·È¯Ó›‰È·, ¤Ú¢Ó˜,

Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋, ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·, ÙÚfiappleÔÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÔ˘,

ÙȘ ȉ¤Â˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· ηٷϿ‚ÂȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÂÏapple›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó Ù·

ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÁÈ· Ó· appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ›˜ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›˜ Ì ¿ÏÏÔ˘˜. AÎfiÌË, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ηıÒ˜

Î·È Ù· ΛÌÂÓ·, appleÏ·ÈÛÈÒÓÔÓÙ·È ·applefi ÂÈÎfiÓ˜ Î·È fiÌÔÚÊ· ÛΛÙÛ·, appleÔ˘ ÛÔ˘ appleÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙËÓ appleÚfiÛıÂÙË ‰˘-

Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì’ ·˘Ù¿, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ οı ÊÔÚ¿.

TÔ ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. MappleÔÚ›˜ ‰ËÏ·-

‰‹ Ó· ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ appleÔ˘ ÛÔ˘ appleÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂȘ, ·apple·Ú·›ÙË-

Ù·, ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ. H ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ οappleÔÈ· ‰Ú·-

ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ∂appleÈappleϤÔÓ, ÌappleÔÚ›˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Ó· οÓÂȘ fiÛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì fiappleÔÈ·

ÛÂÈÚ¿ ·appleÔÊ·Û›ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. AÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ı· ‹Ù·Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙÂ, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜,

ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜.

Ô˘ appleÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ·Û¯ÔÏËı›˜ Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ “BϤappleˆ ÙÔ ÛËÌÂ-

ÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ” fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ, ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘, ̤۷ ‹ ¤Íˆ ·applefi ÙÔ Û¯Ô-

Ï›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘. Τ„Ô˘ applefiÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ı· Â›Ó·È Ó· ‰È·‚¿˙ÂȘ Ì·˙› ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ Ù· ΛÌÂÓ· appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÁÈ· Û¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆappleÔÈ, Ó· Û˘˙ËÙ¿ÙÂ, Ó·

ÌÂٷʤÚÂȘ ÙȘ ÂÌappleÂÈڛ˜ ÛÔ˘ ·applefi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Ó· ‰Â›Ù ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ó· Ì¿ıÂȘ, Ó·

appleÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙ›˜, Ó· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ, Ó· appleÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ, Ó· ÂÚ¢ӋÛÂȘ, Ó· ÂÚÌËÓ‡ÛÂȘ, Ó· apple·›ÍÂȘ, Ó· ÂÎ-

ÊÚ·ÛÙ›˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ, Ó· ÔÓÂÈÚ¢Ù›˜…


1TETR_SXOLIKHZOH 4-12-01 16:06 ÂÏ›‰· 11

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:38 ÂÏ›‰· 13

13

TÔ ·Ú¯·›Ô Û¯ÔÏ›Ô

AÚ¯·›Ô Î·È ‡Á¯ÚÔÓÔ ¯ÔÏ›Ô

1. Ù· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·1…

‹ÌÂÚ·…

O K¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ X›ڈÓ

apple·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ

ÙÔ ÌÈÎÚfi A¯ÈÏϤ·

OÈ Î¤ÓÙ·˘ÚÔÈ, ¿ÓıÚˆappleÔÈ Î·È ¿ÏÔÁ· Ì·˙›,

˙Ô‡Û·Ó ÙË Ì˘ıÈ΋ ÂappleÔ¯‹ ÛÙ· ‰¿ÛË Ù˘

ÂÏÔappleÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

MÂÚÈÎÔ› ·apple’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙË

ÛÔÊ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ appleÔÏÈÙÈṲ̂ÓË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿

ÙÔ˘˜. O appleÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ ‹Ù·Ó

Ô XÂ›ÚˆÓ ÛÙÔ ‹ÏÈÔ appleÔ˘ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜

ÙÔÓ ·appleÂÈÎfiÓÈ˙·Ó appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ¿ÓıÚˆappleÔ,

·ÓÙÈηıÈÛÙÒÓÙ·˜ Ù· ÌappleÚÔÛÙÈÓ¿ ·ÏÔÁ›ÛÈ·

applefi‰È· Ì ·ÓıÚÒappleÈÓ· Î·È ÓÙ‡ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ

Ì ¯ÈÙÒÓ· Î·È ÈÌ¿ÙÈÔ. O A¯ÈÏϤ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ

X›ڈӷ ÂÍÔÈÎÂÈÒıËΠ̠ÙËÓ ¿ÁÚÈ· ʇÛË.

ŒÌ·ı ӷ ΢ÓËÁ¿ÂÈ ˙Ò· Î·È Ó· ·ÓÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ

Ù·Ï·ÈappleˆÚ›Â˜. ·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ ¤Ì·ı ٷ

ηϿ ÙÔ˘ appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: Ó· apple·›˙ÂÈ Ï‡Ú·

Î·È Ó· ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ Ù· ÙÚ·‡Ì·Ù·

Τ„Ô˘, Û‡ÁÎÚÈÓÂ

Î·È Û˘˙‹ÙËÛÂ...

 appleÔÈ· ÛËÌ›· ‰È·Ê¤ÚÂÈ

ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÔ˘ ·applefi

ÙÔ “Û¯ÔÏ›Ԕ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·;

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

£· ‹ıÂϘ Ó· apple‹Á·ÈÓ˜

Û’ ÂΛÓÔ ÙÔ “Û¯ÔÏ›Ԕ;

¢ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·apple¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:38 ÂÏ›‰· 14

14

2.

T· apple·È‰È¿ appleËÁ·›ÓÔ˘Ó

ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô

ŸÙ·Ó ¤Ó· apple·È‰› ÁÈÓfiÙ·Ó ÂÊÙ¿

¯ÚÔÓÒÓ, ÌappleÔÚÔ‡ÛÂ Ó· apple¿ÂÈ

ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. TÔ ÍÂΛÓËÌ·

ÁÈÔÚÙ·˙fiÙ·Ó ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ÌÂ ¤Ó·

appleÏÔ‡ÛÈÔ ÙÚ·apple¤˙È.

TÔ apple·È‰› apple·Ú·Ï¿Ì‚·Ó ¤Ó·˜

˘appleËÚ¤Ù˘, Ô apple·È‰·ÁˆÁfi˜,

Î·È ÙÔ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi

ÎÙ›ÚÈÔ.

O apple·È‰·ÁˆÁfi˜ apple·Ú¤ÌÂÓ ÛÙÔ

Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÛÂ

ÙËÓ appleÚfiÔ‰Ô Î·È ÙË ‰È·ÁˆÁ‹

ÙÔ˘. ÙÔ Ûapple›ÙÈ Âapple¤‚ÏÂapple ÙËÓ

ÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ apple·È‰ÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ

Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ.

‹ÌÂÚ· ¤Ó· apple·È‰› appleËÁ·›ÓÂÈ appleÚÒÙË

ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È …

............................................................

TËÓ appleÚÒÙË Ë̤ڷ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô …

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

ÕÏϘ ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜

ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô Û¯ÔÏ›Ô:

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

ÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ Ù· apple·È‰È¿ appleÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· appleÚÒÙË ÊÔÚ¿

ÛÙËÓ ∞ã Ù¿ÍË Î¿ÓÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ·. TÈ ı· ϤÁ·Ù ӷ ÔÚÁ·-

ÓÒÛÂÙ -ˆ˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ- ÌÈ· ÁÈÔÚ-

Ù‹, ÁÈ· Ó· ηψÛÔÚ›ÛÙ ٷ “appleÚˆÙ¿ÎÈ·”, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· Ù·

ÁÓˆÚ›ÛÂÙ ηχÙÂÚ·; AÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ˙ËÙ‹ÛÙÂ

‚Ô‹ıÂÈ· (ÂÎÙfi˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Û·˜) Î·È ·applefi ÙÔ˘˜ ÁÔ-

Ó›˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ.

3. M¤Û· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙfiÙÂ…

O ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Ì¿ı·ÈÓ ÛÙ· apple·È‰È¿ ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛË.

TÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙˆÓ EÏÏ‹ÓˆÓ ÁÈ· appleÔÏÏÔ‡˜ ·ÈÒ-

Ã√§π∫∏

∑ø∏

Ó˜ ‹Ù·Ó Ô ŸÌËÚÔ˜, appleÔ˘ Ù· ¤appleË ÙÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó οı ›‰Ô˘˜

ÁÓÒÛË. O Ì·ıËÙ‹˜ ¤appleÚÂapple ӷ Ì¿ıÂÈ ·apple¤Íˆ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Ó·

ÙÔ ·apple·ÁÁ›ÏÂÈ ÌappleÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹. O apple·È‰·ÁˆÁfi˜ ·applefi

οappleÔÈ· ·applefiÛÙ·ÛË apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙËÓ ÂͤٷÛË.


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:38 ÂÏ›‰· 15

15

AÚÈıÌËÙÈ΋ Î·È °ÂˆÌÂÙÚ›·

M·˙› Ì ٷ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù· apple·È‰È¿ Î·È ÔÈ

Ó¤ÔÈ Ì¿ı·ÈÓ·Ó ÙË ÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË, ‰ËÏ·‰‹

·ÚÈıÌËÙÈ΋. OÈ ·ÚÈıÌÔ› ·appleÔ‰›‰ÔÓÙ·Ó Ì ٷ

ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó ‰‡-

Û¯ÚËÛÙÔÈ. OÈ ‰ÈÎÔ› Ì·˜, ·Ú·‚ÈÎÔ› ·ÚÈı-

ÌÔ›, ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÙÔ MÂÛ·›ˆÓ·. º·›ÓÂÙ·È

fiÙÈ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó

ÎÔ˘Ú·ÛÙÈ΋, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô Ï¿ÙˆÓ·˜ Û‡-

ÛÙËÓ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙÈΛ-

ÌÂÓ·, fiappleˆ˜ Ì‹Ï·, ÁÈ· Ó· ηٷÓÔÔ‡Ó

ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, apple·›˙ÔÓÙ·˜, ÙË ¯Ú‹ÛË

ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ. Aapplefi ÙÔÓ 4Ô ·È. apple.X.

ÛÙÔ appleÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ

Û˘ÁηٷÏÂÁfiÙ·Ó Î·È Ë °ÂˆÌÂÙÚ›·. H

χÛË ÙˆÓ appleÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙÔÓ

ηÓfiÓ· Î·È ÙÔ ‰È·‚‹ÙË. TÔ appleÚÒÙÔ Û˘ÛÙË-

Ì·ÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙË °ÂˆÌÂÙÚ›· Ù˘ ¢ı›·˜ ηÈ

Ù˘ ηÌapple‡Ï˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÙÔ ¤ÁÚ·„Â Ô E˘ÎÏ›‰Ë˜. OÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·.

M¤Û· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Û‹ÌÂÚ· … appleÒ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο;

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ò˜ ¤Ì·ı˜ Ó· ÌÂÙÚ¿˜;

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ‚Ú›ÛÎÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ AÚÈıÌËÙÈ΋˜ Î·È Ù˘ °ÂˆÌÂÙÚ›·˜

ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙˆÓ M·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ;

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:38 ÂÏ›‰· 16

16

AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ E˘ÎÏ›‰Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈ-

ÎÔ‡˜ ŒÏÏËÓ˜ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜. Yapple¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ οappleÔÈ· Á˘Ó·›Î· Ì·-

ıËÌ·ÙÈÎfi˜; °Ú¿„Ù ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó. (∞Ó ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· appleÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›-

ÎÙ˘Ô, ÂÚ¢ӋÛÙ ÁÈ· appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·: www.telemath.gr).

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

4. O ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘

ÛÙ· ·Ú¯·›· ¯ÚfiÓÈ·…

Ã√§π∫∏

∑ø∏

O apple·È‰ÔÙÚ›‚˘, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜

ÙˆÓ ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ, Á‡ÌÓ·˙ ÙÔ˘˜

Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ì ‡ÎÔϘ

·Û΋ÛÂȘ, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ Ì¿-

ı·ÈÓ ٷ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰Úfi-

ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÙ¿

Ù˘ ‰ÈÛÎÔ‚ÔÏ›·˜, ÙÔ˘ ·ÎÔÓÙÈ-

ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ apple¿Ï˘. ÙË Û¯ÔÏÈ΋

ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ EÚÌ‹ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Î·-

Ó·Ó Âapple›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ Èη-

ÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜. H apple·Ú¿‰ÔÛË ¤ÏÂÁÂ

fiÙÈ ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ ÙÔ ¤Î·Ó ¿ıÏËÌ· Ô

HÚ·ÎÏ‹˜, ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰Úfi-

ÌÔ˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ù˘ OÏ˘Ìapple›·˜, ‰Ë-

Ï·‰‹ Ù· ÂηÙfiÓ ÂÓÂÓ‹ÓÙ· ‰‡Ô (192) ̤ÙÚ·. TÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ appleÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈ-

Îfi Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û’ ·˘Ùfi ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÛÙÔ¿˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘.


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:38 ÂÏ›‰· 17

17

‹ÌÂÚ· ˘apple¿Ú¯ÂÈ apple·È‰ÔÙÚ›‚˘; ÔÈÔ˜ apple·›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ apple·È‰ÔÙÚ›‚Ë ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ

Û¯ÔÏ›Ô; ˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi «apple·È‰ÔÙÚ›‚Ë» Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ¿ ÙÔ˘

appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ «Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘» ÙÔ˘. Àapple¿Ú¯Ô˘Ó οappleÔÈ·

·applefi ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ı· ı¤Ï·Ù ӷ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏ›Ô;

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

¢π∞ºø¡ø!... °π∞∆π ∂°ø

∆π ∆ƒøø

5. H ·˘ÛÙËÚ‹ ÙÈ̈ڛ·

ÙfiÙÂ…

O appleÔÈËÙ‹˜ M¤Ó·Ó‰ÚÔ˜ ÛÙ·

“MÔÓfiÛÙȯ¿” ÙÔ˘ ˘appleÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ

“ï Ì‹ ‰·Ú›˜ iÓıÚˆappleÔ˜, Ôé apple·È-

‰Â‡ÂÙ·È”. TÔ Ú‹Ì· Ù‡appleÙˆ, appleÔ˘

ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯Ù˘appleÒ, ‹Ù·Ó ÙÔ appleÈÔ ·Á·-

appleË̤ÓÔ apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ‰·Ûο-

ψÓ, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜

ÙËÓ ÎÏ›ÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ

¯ÚfiÓˆÓ ÙˆÓ ÚËÌ¿ÙˆÓ. °È· Ì·˜, Û‹-

ÌÂÚ· appleÔ˘ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÚ›-

˙ÂÙ·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ „˘¯ÔÏÔÁ›·˜

ÙÔ˘ apple·È‰ÈÔ‡, Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó¿ÚÌÔÛÙË Ë

̤ıÔ‰Ô˜ “ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘”, ˆÛÙfiÛÔ ˆ˜

ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 20Ô‡ ·ÈÒÓ· ‹Ù·Ó ¤Ó·

·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÊÚÔÓËÌ·ÙÈ-

ÛÌÔ‡.

M ÙÔ “͇ÏÔ” ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·Ó ÔÈ ·Ù·-

͛˜ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ‰Â˘ÙÂÚ‡-

ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·. ˘¯Ó¿ ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ ‹Ù·Ó

¤Ó· Ú·‚‰› ‹ ¤Ó· Û·Ó‰¿ÏÈ. ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ

Ô apple·È‰ÔÙÚ›‚˘ ¤‰ÂÚÓ Ì ÙÔ ‰È¯·ÏˆÙfi

ÙÔ˘ Ú·‚‰›.

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 18

18

˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È ÁÚ¿„Ù Ì appleÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜

ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ·

appleÔ˘ ÂappleȉÈÒÎÂÙ·È Ì ÙËÓ ÙÈ̈ڛ·,

¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷʇÁÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 19

19

6. OÈ ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ Ù˘

·›ıÔ˘Û·˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÙfiÙÂ…

º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ‰ÂÓ

¤ÏÂÈapple·Ó ÔÈ ÛÎËÓ¤˜ ·appleÔÁÔ‹Ù¢Û˘, fiÙ·Ó

Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÂÚ¯fiÙ·Ó ·appleÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔ˜.

AÓÙ›ıÂÙ· Ì ʷÓÂÚ‹ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË

¿ÎÔ˘ÁÂ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔÓ Î·Ïfi Ì·ıËÙ‹

Ó· ϤÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ·, ÂÓÒ ‹‰Ë ›¯Â ÂÍÂÙ¿-

ÛÂÈ ÙË ÁÚ·appleÙ‹ ÙÔ˘ ¿ÛÎËÛË, appleÔ˘ ‹Ù·Ó

¯·Ú·Á̤ÓË apple¿Óˆ ÛÙËÓ Î¤ÚÈÓË ÂappleÈÊ¿-

ÓÂÈ· Ù˘ appleÈӷΛ‰·˜ ÙÔ˘. ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜

Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ appleÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ¯¿Ú·˙·Ó

ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Û˘¯Ó¿ ̤۷ Û’ ¤Ó· appleÏ·›-

ÛÈÔ ‹ ÛÙÔ appleÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ apple·ÙÔ‡Û·˜

ÙˆÓ appleÔ‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜. OÈ appleÈÔ ÙÔÏÌËÚÔ› ÛηÚ-

Ê¿ÏˆÓ·Ó ÛÙËÓ appleÏ¿ÙË ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ

ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ÔÚÔÊ‹.

MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì·˙› Ì ÙÔ fiÓÔÌ· ˘apple¿Ú-

¯ÂÈ Î·È Ë Ï¤ÍË “Ó›ÎË” appleÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÂ

·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

K¿ÓÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ ‹ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Û·˜. E›Ó·È

ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ; °È·Ù›, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÛÔ˘, οappleÔÈÔÈ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜;

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Ò˜ ÎÚ›ÓÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·;

....................................................................................................................................

................................................................................................................................

............................................................................................................................

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 20

20

7. ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ Ì ‰Ú·Ì·ÙÔappleÔ›ËÛË (‹ Î·È Ì fiappleÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÙÚfiappleÔ ı¤ÏÂÙÂ)

¤Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi appleÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ·applefi ÙÔ ·Ú¯·›Ô Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Û¯ÔÏ›Ô.

POTEINø NA XøPITOYME

E OMA¢E KAI OI MIE

NA APOYIAOYN

TO APXAIO XO§EIO

(THN PøTH ∏MEPA,

THN AI£OYA ¢I¢AKA§IA

K.A.) KAI OI YO§OIE

TO Y°XPONO XO§EIO

E ANTITOIXE ENOTHTE!

M’ APEEI O§Y!

MOPø NA KANø

TON AI¢A°ø°O

TO APX∞π√ Ã√§∂π√;

£A ¢OYME! YAPXOYN

PO§OI °IA O§OY.

£A TO YZHTHOYME

KAI £A AOºAIEI

H KA£E OMA¢A!

E°ø £E§ø

NA KANø TO EIPAXTHPI

TH TA•H TO APXAIO

XO§EIO! XM! EIXAN OMø

KAI TIMøPIE!

Ã√§π∫∏

∑ø∏

1. T· ΛÌÂÓ· Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ú¯·›Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Â›Ó·È ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ K·ıËÁËÙ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ·ÓÙÂÚÌ·Ï‹ “TÔ ·Ú¯·›Ô Û¯Ô-

Ï›Ԕ, ÙÔ ÔappleÔ›Ô ÂÎappleÔÓ‹ıËΠÛÙÔ appleÏ·›ÛÈÔ ÙÔ˘ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ apple·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂappleÔappleÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ XXII ¢È‡ı˘ÓÛË-

EÎapple·›‰Â˘ÛË, K·Ù¿ÚÙÈÛË Î·È NÂfiÙËÙ· Ù˘ E˘Úˆapple·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘,Copyright AÚ¯·ÈÔÏÔÁÈο EÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ¢›Ô˘.


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 21

21

ŒÓ· Û¯ÔÏ›Ô

ÁÈ· fiÏ· Ù· apple·È‰È¿

1. Aʛ۷ appleÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ – ¢·ÈÛıËÙÔappleÔ›ËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÂappleÈΛӉ˘Ó·

ηٷӷψÙÈο ·Á·ı¿

EÚÁ·ÛÙ›Ù ÔÌ·‰Èο Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· appleÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù· ÔappleÔ›· ʤÚÔ˘Ó ÂÙÈΤÙ˜

‹ οı ›‰Ô˘˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Î·È appleÚÔÂȉÔappleÔÈÔ‡Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙȘ ÂappleÈ‚Ï·‚›˜ Û˘Ó¤appleÂȘ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ

ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Ë ˘appleÂÚ‚ÔÏÈ΋, ¿ÛÎÔappleË ‹ ·Î·Ù¿ÏÏËÏË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. MappleÔÚ›Ù ӷ Û˘ÌappleÂÚÈÏ¿‚ÂÙ ‰È¿ÊÔÚ·

Ê¿Ú̷η, ÛÎfiÓ˜ appleÏ˘Û›Ì·ÙÔ˜, ¯ÏˆÚ›ÓË Î·È ¿ÏÏ· ›‰Ë ηı·ÚÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Âapple›Û˘, ÙÛÈÁ¿Ú· appleÔÙ¿

ÎÙÏ. ‹ appleÚÔ˚fiÓÙ· ÂappleÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ apple·È‰È¿ Î·È ÂÁ·Ԣ˜.

AÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ appleËÁ·›ÓÂÙ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù¿-

ÛÙËÌ· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ‹ ˙ËÙ‹ÛÙ ·applefi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Ó·

Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ appleÏËÚÔ-

ÊÔڛ˜ Ì ‚¿ÛË Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ

Ûapple›ÙÈ Û·˜. Eapple›Û˘, ÌappleÔÚ›Ù ӷ ÂappleÈÛÎÂÊı›Ù ¤Ó· η-

Ù¿ÛÙËÌ· apple·È¯ÓȉÈÒÓ ‹ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÌ‹Ì· ÂÓfi˜ appleÔ-

Ï˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔapple›ÛÂÙ ÌÈÎÚ¤˜ appleÈӷΛ‰Â˜

‹ ÂÙÈΤÙ˜ Û apple·È¯Ó›‰È· appleÔ˘ ·apple·ÁÔÚÂ‡Ô˘Ó ÙË ¯Ú‹ÛË

ÙÔ˘˜ ·applefi apple·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜.

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Ì›· ‹

appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ê›Û˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ù· ‰ÈÂıÓ‹

ۇ̂ÔÏ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ appleÚÔ˚fiÓÙˆÓ appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓË-

ÌÂÚÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ¢·ÈÛıËÙÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ˘applefiÏÔÈappleÔ˘˜

Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂappleÈÎÈÓ‰˘-

ÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‚Ï¿‚˜ appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· appleÚÔÍÂÓ‹-

ÛÂÈ Ë ÂÛÊ·Ï̤ÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi.

¢ÈÂÚ¢ӋÛÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ appleÔ˘

·˘Ù¿ Ù· appleÚÔ˚fiÓÙ· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· appleÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ó·appleË-

Ú›· (apple.¯. ÙÛÈÁ¿Ú·, appleÔÙ¿, Ê¿Ú̷η Û ÂÁ·Ԣ˜ Î·È apple·È-

‰È¿ ÎÙÏ.) ‹ οappleÔÈ· ‚Ï¿‚Ë ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ.

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 22

22

¢È·ÎÔÛÌ‹ÛÙ ÙËÓ ·Ê›Û· Û·˜ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ appleÚÔ˚fiÓÙˆÓ appleÔ˘ ı· ‚Ú›Ù Û appleÂÚÈÔ‰Èο Î·È ÛÂ

‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ.

2. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô

H ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· appleÂÚÈÔ¯‹. TËÓ appleÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰Â ÛÂ

ͤÚÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. E›Û·È Ô ÌfiÓÔ˜ Ó¤Ô˜ Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ‰Â ÛÔ˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó›˜. Ò˜ ÓÈÒıÂȘ; TÈ ı·

‹ıÂϘ ·applefi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÛÔ˘;

NÈÒıˆ...

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

£· ‹ıÂÏ· Î·È ı· appleÂÚ›ÌÂÓ· ·applefi

ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ ‰¿ÛηÏfi ÌÔ˘ Ó·...

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

..............................................................................................

AÚÓËÙÈο Î·È ıÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· …

Ã√§π∫∏

∑ø∏

§‡appleË, ı˘Ìfi˜, ·ÁˆÓ›·, apple·ÓÈÎfi˜, ‰˘ÛÊÔÚ›·,

·Ì˯·Ó›·, ·Ó›·, ·appleÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ·,

Êfi‚Ô˜, ·ÓÙÈapple¿ıÂÈ·, ·appleÂÏappleÈÛ›·,

¯·Ú¿, ·Á·ÏÏ›·ÛË, ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË, ÈηÓÔappleÔ›ËÛË,

·Á¿appleË, Û˘Ìapple¿ıÂÈ·, ÂÌappleÈÛÙÔÛ‡ÓË, ·‚‚·ÈfiÙËÙ·,

·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÛÙÔÚÁ‹.


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 23

23

3.KÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË 1

KÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Û ¤Ó·Ó ηıÚ¤ÊÙË appleÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ÁÚ¿„ÂȘ Û ¤Ó· ¯·ÚÙ› ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È ÙÔ Âapple›ıÂÙfi

ÛÔ˘ ‹ ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ¿ÏÏË ÊÚ¿ÛË ı¤ÏÂȘ. £˘Ì‹ÛÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂappleÈÙÚ¤appleÂÙ·È Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ ÙÔ ¯·ÚÙ› fiappleÔ˘

ÁÚ¿ÊÂȘ Ô‡Ù ÁÈ· ¤Ó· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂappleÙÔ. £· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ ÌfiÓÔ Ì˜ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, fiÛÔ ÁÚ¿ÊÂȘ.

Ò˜ ÛÔ˘ Ê¿ÓËÎÂ; ◊Ù·Ó Î¿ÙÈ Â‡ÎÔÏÔ ÁÈ· Û¤Ó·; Œ¯ÂȘ ÛÎÂÊı› fiÙÈ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ appleÔ˘, apple·Ú’

fiÙÈ appleÚÔÛapple·ıÔ‡Ó, Â›Ó·È apple¤Ú· ·applefi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÁÚ¿„Ô˘Ó Ì ¢¯¤ÚÂÈ·; A˘Ùfi ÙÔ˘˜ appleÚÔÍÂÓ›

¿Á¯Ô˜ ηÈ, οappleÔȘ ÊÔÚ¤˜, ·appleÔÁÔ‹Ù¢ÛË.

4. ÚÔÛapple·ıÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¿Á¯Ô˜ appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ‰˘ÛÎÔÏ›·

ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË

°È· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ, ¤ÛÙˆ Î·È Û ÌÈÎÚfi ‚·ıÌfi, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ appleÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ë ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙËÓ ·Ó¿-

ÁÓˆÛË Û appleÔÏÏ¿ apple·È‰È¿, ÌappleÔÚ›˜ Ó· ۯ‰ȿÛÂȘ ÙËÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿-

Û¯ÂȘ Û’ ·˘Ù‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘.

ÕÓÔÈÍ ¤Ó· ·applefi Ù· ‚È‚Ï›· ÛÔ˘ Î·È ‰È¿ÏÂÍ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÛÂÏ›‰·. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÁÚ¿„ Û ¤Ó·

¯·ÚÙ› ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‹ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÏÏ·Á¤˜ appleÚÔÛÂÎÙÈο ηÈ

Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο: ·ÓÙÈηٿÛÙËÛ fiÏ· Ù· ¿ÏÊ· “·” Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ· ¤„ÈÏÔÓ “” ÎÈ fiÏ· Ù· “” Ì ÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·

“·”. K¿Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ “˘” ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÔ “ˆ”. ŸappleÔ˘ ‚ϤappleÂȘ “Ú” ÁÚ¿Ê “Û”.

K·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiappleÔ Ô Û˘ÌÌ·ıËÙ‹˜ ÛÔ˘ ı· ‰È·Ï¤ÍÂÈ Ì›· ÛÂÏ›‰· ·applefi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô Î·È ı· ÙËÓ

Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙȘ ÂÍ‹˜ ÙÚÂȘ (3) ·ÏÏ·Á¤˜: ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· “Ë” Ì ÙÔ “Ì”, fiÏ· Ù· “·” Ì ÙÔ

“” Î·È ı· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ‰‡Ô Û‡Ìʈӷ οı Ϥ͢ appleÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ. ŒÙÛÈ, ÁÈ· apple·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ·, ·ÓÙ› ÁÈ· ÎÏ, ÎÚ, ÛÎ, Ûapple, ÎÙÏ. ı· ÁÚ¿„ÂÈ ÏÎ, ÚÎ, Θ, apple˜ ÎÙÏ.

AÓÙ·ÏÏ¿ÍÙ ÙÒÚ· ÛÂÏ›‰Â˜ Î·È appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ

ÙÔ˘ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÙÔ˘.

EÎÊÚ¿ÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜.

¢˘ÛÎÔÏÂ˘Ù‹Î·Ù ӷ ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂÙ Ì ¢¯¤ÚÂÈ·;

NÈÒÛ·Ù ̋appleˆ˜ ÙËÓ ÂappleÈı˘Ì›· Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÙ ÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ·;

£˘ÌÒÛ·ÙÂ; NÙÚ·apple‹Î·ÙÂ; ·˜ Ê¿ÓËΠÁÈ· Ï›ÁÔ appleˆ˜ ÁÂÏÔÈÔappleÔÈËı‹Î·ÙÂ;

Ò˜ ı· ÓÈÒı·ÙÂ, ·Ó οappleÔÈÔ˜ Û·˜ appleÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Û ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Û·˜;

Œ¯ÂÙ ˘applefi„Ë Û·˜ fiÙÈ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ appleÔ˘ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ

ΛÌÂÓÔ, fiappleˆ˜ ‰˘ÛÎÔχÂÛÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÒÚ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜;T· apple·È‰È¿

·˘Ù¿ οÓÔ˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏÔ ¿Á¯Ô˜,

ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·, ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹ Î·È ·appleÂÏappleÈÛ›·.

1. E˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ Î. . ÔÏ˘¯ÚÔÓÔappleÔ‡ÏÔ˘, ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ·ÓÂappleÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹

·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 24

24

5. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢·ÈÛıËÙÔappleÔ›ËÛ˘ Û ı¤Ì·Ù· ÎÈÓËÙÈÎÒÓ appleÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ

5·. MÂ ÙÔ Á¿ÓÙÈ!

ºfiÚÂÛ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ¯ÔÓÙÚ¿ appleÏ·ÛÙÈο Á¿-

ÓÙÈ· ‹ apple¿ÓÈÓ· Á¿ÓÙÈ· ÎËappleÔ˘ÚÈ΋˜ Î·È appleÚÔ-

Ûapple¿ıËÛ ӷ ÁÚ¿„ÂȘ ÌÈ· apple·Ú¿ÁÚ·ÊÔ, Ó·

‰¤ÛÂȘ Ù· ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÛÔ˘, Ó· ÎÔ˘ÌappleÒÛÂȘ ÙÔ

appleÔ˘Î¿ÌÈÛfi ÛÔ˘ ‹ Ó· ÂÎÙÂϤÛÂȘ ‰È¿ÊÔÚ˜

¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÏÂappleÙ‹˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-

Ù·˜. Ò˜ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È; TÈ ÓÈÒıÂȘ;

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

5‚. K¿Ó ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ, ·Ó ÌappleÔÚ›˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿

ÛÔ˘, ÁÈ· Ó· ‰È·appleÈÛÙÒÛÂȘ ·Ó ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì ۈ̷ÙÈ΋ ·Ó·appleËÚ›· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ› ·Ó·appleËÚÈÎfi

·Ì·Í›‰ÈÔ ÌappleÔÚ› Ó· Â͢appleËÚÂÙËı›. N· ÂÓÙÔapple›ÛÂȘ Ù· ÂÌapplefi‰È· Î·È Ó· Ù· ηٷÁÚ¿„ÂȘ. ÙË

Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘, Ó· appleÚÔÙ›ÓÂÙ appleÈı·Ó¤˜ χÛÂȘ.

ÔȘ apple·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó

·˘ÙÔ› ÔÈ Û˘Ó¿ÓıÚˆappleÔ› Ì·˜.

Ã√§π∫∏

∑ø∏

AÓ ÙÔ Ûapple›ÙÈ ÂÓfi˜ apple·È‰ÈÔ‡ appleÔ˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ·Ì·Í›‰ÈÔ ·apple¤¯ÂÈ ‰¤Î· ÏÂappleÙ¿ Ì ٷ applefi‰È· ·applefi ÙÔ Û¯Ô-

Ï›Ô, ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ¤ÚıÂÈ:

E‡ÎÔÏ· ÂappleÂȉ‹...

____________________________________________________________________________________

¢‡ÛÎÔÏ· ÂappleÂȉ‹...

____________________________________________________________________________________


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 25

25

(YappleÔÏÔÁ›ÛÙ apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fiappleˆ˜ Â›Ó·È Ë appleÚÔÛappleÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ, Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ·˘-

ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÔÈ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤Ó˜ Ú¿Ìapple˜ ÁÈ· Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·Ì·Í›‰ÈÔ ÛÙÔ appleÂ˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ù·

apple·ÚηÚÈṲ̂ӷ Ô¯‹Ì·Ù· Î.¿).

fiÛÔ Â‡ÎÔÏË ‹ ‰‡ÛÎÔÏË ı·

¢∂¡ ª√ƒø π√ °ƒ∏°√ƒ∞!

Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Î·È Ë Â͢appleËÚ¤ÙËÛ‹

∂À ∆√À§∞Ãπ∆√¡

ÙÔ˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;

ª∂ ∫∞∆∞§∞µ∞π¡∂π!

Yapple¿Ú¯Ô˘Ó ÛοϘ appleÔ˘ appleÚ¤appleÂÈ

Ó· ·Ó¤‚ÂÈ;

Yapple¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚ-

ʈ̤ӷ ıÚ·Ó›· Î·È apple¿ÁÎÔÈ;

MappleÔÚ› ÙÔ ·Ì·Í›‰ÈÔ Ó·

ÌappleÂÈ Î·È Ó· οÓÂÈ ÛÙÚÔÊ‹

̤۷ ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·;

............................................

............................................

............................................

˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙÔ ¢È¢ı˘-

ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ˘˜

‰·ÛοÏÔ˘˜ Û·˜ ÙÈ ÌappleÔÚ›ÙÂ

Ó· οÓÂÙ ۯÂÙÈο Ì ·˘Ùfi

ÙÔ ˙‹ÙËÌ·.

O ¢‹ÌÔ˜ appleÒ˜ ÌappleÔÚ› Ó·

‚ÔËı‹ÛÂÈ; Ò˜ ı· ÌappleÔÚÔ‡-

Û·Ù ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ - ¢-

·ÈÛıËÙÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ù· ÙÔappleÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi;

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:39 ÂÏ›‰· 26

26

6. ŒÎÊÚ·ÛË Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È È‰ÂÒÓ

°Ú¿„ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, ¤Ó· appleÔ›ËÌ· ‹, ·ÎfiÌ·, ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ οÙÈ Ì ı¤Ì· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

MÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleÚÔÛapple¿ıËÛÂ:

ñ N· ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

ñN· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËı›˜ ÁÈ· οappleÔÈÔ˘˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ appleÔ˘ ÂÌappleÔ‰›˙Ô˘Ó ÙËÓ Âapple·Ê‹,

ÙËÓ ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛË Î·È ÙËÓ ·ÏÏËÏÔ·appleÔ‰Ô¯‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ.

ñN· ‰ÂȘ ÙË ˙ˆ‹ Ì ٷ Ì¿ÙÈ· ÂÓfi˜ apple·È‰ÈÔ‡ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

ñ MappleÔÚ›˜ Âapple›Û˘ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ appleÔ›ËÌ· ÂÓfi˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ˘ ÁÈ· Û¤Ó· Ì·ıËÙ‹

Ì ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Ó·appleËڛ˜.

TÔ K¿ÏÂÛÌ·

Ã√§π∫∏

∑ø∏

ÕÁÓˆÛÙ ʛÏ ÌÔ˘

ŸÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ,

·˜ Â›Ó·È Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜

¤Ó· ·apple¿ÓÙÂÌ·, ÌÈ· ÛÙ¿ÛË,

¤Ó· appleÏËÛ›·ÛÌ· ÛˆÛÙfi.

MËÓ appleÚÔÛappleÂÚ¿ÛÂȘ ‚È·ÛÙÈο,

‰ÂÓ Í¤Úˆ Ó· Û ÊÙ¿Ûˆ.

MËÓ „Èı˘Ú›ÛÂȘ apple›Ûˆ ÌÔ˘

οÙÈ appleÔ˘ ı¤Ïˆ Ó· ͯ¿Ûˆ.

ÏËÛ›·Û¤ Ì ·appleÏ¿, ·ÓıÚÒappleÈÓ·.

AÓ ¤¯ÂȘ ·appleÔڛ˜,

Û˘˙‹ÙËÛ¤ Ù˜ ·ÓÔȯٿ.

MappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘

ηÈ, ›Ûˆ˜, Ì·˙› Ó· ‚Úԇ̠¿ÎÚË.

PÒÙËÛ Â̤ӷ fi,ÙÈ ı˜

ÎÈ fi¯È ÙÔ Û˘ÓÔ‰fi ÌÔ˘.

•¤Úˆ appleˆ˜ Ë ÂÈÎfiÓ· ÌÔ˘

Û οÓÂÈ Ó· Û·ÛÙ›˙ÂȘ.

›ÁÔ˘Ú· fï˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ‰È¿ÏÂÍ· ÂÁÒ.

ŒÙ˘¯Â Ó·’Ì·È ¤ÙÛÈ.

M‹appleˆ˜ ÂÛ‡ Ó· ‰È¿ÏÂ͘

Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, Ù· ¯¤ÚÈ·,

ÙÔ ÛÒÌ· Î·È Ù· applefi‰È· ÛÔ˘;

ŸÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ…..

¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ·Ó¿˜

K·Ï·Ì¿Ù·


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:40 ÂÏ›‰· 27

27

7. ˘ÓÂÎapple·›‰Â˘ÛË

Ò˜ ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÂÛ‡ ÙË Ï¤ÍË Û˘ÓÂÎapple·›‰Â˘ÛË; (TÔ Î›ÌÂÓÔ “ŒÓ· Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· fiÏ·

Ù· apple·È‰È¿” ·applefi ÙÔ “BϤappleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ” ÌappleÔÚ› Ó· Û ‚ÔËı‹ÛÂÈ).

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:40 ÂÏ›‰· 28

28

8. BÈÔÁÚ·ÊÈο ‰È¿ÛËÌˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

˘ÁΤÓÙÚˆÛ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ‰È¿ÛËÌˆÓ appleÚÔÛÒappleˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ·

‚È‚Ï›ˆÓ, ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. MappleÔÚ›˜ Ó· ÂappleÈϤÍÂȘ, ·Ó ı¤ÏÂȘ, οappleÔÈÔ ·applefi Ù· appleÚfiÛˆapple·

ÙÔ˘ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î·, appleÔ˘ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ Â›¯·Ó οappleÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜.

M appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÚ·Û˘ ‹ / Î·È ·ÎÔ‹˜

ŸÌËÚÔ˜ (Ù˘ÊÏfi˜)

P¤È TÛ·ÚϘ (Ù˘ÊÏfi˜)

Ù›‚È °Ô˘fiÓÙÂÚ (Ù˘ÊÏfi˜)

ŒÏÂÓ K¤ÏÏÂÚ (Ù˘ÊÏÔΈʋ)

§ÂÔÓ¿Ú‰Ô˜ ŸÈÏÂÚ

(¢È¤appleÚÂ„Â Î·È Ù˘ÊÏfi˜)

T˙ÔÓ M›ÏÙÔÓ (¢È¤appleÚÂ„Â Î·È Ù˘ÊÏfi˜)

§Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˜ MappleÂÙfi‚ÂÓ

(MÂÁ·ÏÔ‡ÚÁËÛÂ

Î·È ˆ˜ ΈÊfi˜)

·Ó·ÁÈÒÙ˘ KÔ˘ÚÔ˘ÌappleÏ‹˜

BÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ (T˘ÊÏfi˜)

M ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·appleËÚ›·

ºÚ·ÁÎÏ›ÓÔ˜ PÔ‡Û‚ÂÏÙ

(apple·Ú·appleÏËÁÈÎfi˜)

Ù‹‚ÂÓ XfiÎÈÁÎ (Ô‚·Ú‹ ÎÈÓËÙÈ΋

·Ó·appleËÚ›·)

KÚ›ÛÙÔÊÂÚ PÈ‚ (ÙÂÙÚ·appleÏËÁÈÎfi˜)

ÿÙ˙·Î ¤ÚÏÌ·Ó (apple·Ú·appleÏËÁÈÎfi˜)

¿Ú· MappleÂÚÓ¿Ú (ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·appleËÚ›·)

M ۇӉÚÔÌÔ ¢E (ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋

appleÚÔÛÔ¯‹ Î·È ˘appleÂÚÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·)

PfiÌappleÈÓ °Ô˘›Ïȷ̘

M·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ – ‰˘ÛÏÂÍ›·

§ÂÔÓ¿Ú‰Ô˜ ÓÙ· B›ÓÙÛÈ

KÚ›ÛÙÈ·Ó X·Ó˜ – ÕÓÙÂÚÛÂÓ

°Ô˘fiÏÙ NÙ›ÛÓÂ˚

°Ô˘›ÓÛÙÔÓ TÛfiÚÙÛÈÏ

ÕÏÌappleÂÚÙ A˚ÓÛÙ¿ÈÓ

ÕÁηı· KÚ›ÛÙÈ

TÔÌ KÚÔ˘˙

T˙ÔÚÙ˙ °Ô˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ

N¤ÏÛÔÓ PÔÎʤÏÂÚ

T˙ÔÓ §¤ÓÔÓ

°Ô‡appleÈ °ÎfiÏÓÙÌappleÂÚÁÎ

MÂ ÂappleÈÏË„›·

N·appleÔϤˆÓ

B›ÓÛÂÓÙ B·Ó °ÎÔÁÎ

IÔ‡ÏÈÔ˜ K·›Û·Ú·˜

ÈfiÙÚ ÿÏÈÙ˜ TÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ

TÛ·ÚϘ NÙ›ÎÂÓ˜

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:40 ÂÏ›‰· 29

29

9. AÎÚÔÛÙȯ›‰·

BÚ˜ appleÔÈ· ϤÍË ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙËÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰· ( apple·Ú¤ÓıÂÛË

Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Ϥ͢).

1. _ _ _ _ _ _ _ (7)

2. _ _ _ _ _ _ _ _ (8)

3. _ _ _ _ _ _ _ _ _ (9)

4. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (10)

5. _ _ _ _ _ (5)

6. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (13)

7. _ _ _ _ _ _ _ (7)

8. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (10)

9. _ _ _ _ _ _ _ (7)

10. _ _ _ _ _ _ (6)

11. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (10)

12. _ _ _ _ _ _ _ _ (8)

13. _ _ _ _ _ _ (6)

ª

ƒ

º

• √ ø


1. XÒÚÔ˜ ÂÎapple·›‰Â˘Û˘ Î·È ÌfiÚʈÛ˘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

£ ∂

§

2. MappleÔÚ›˜ Ó· ‚·ÛÈÛÙ›˜ Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ¿ÙÔÌÔ.

ª

3. H ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÎÔ‹˜.

4. ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ EÏÏ¿‰·˜.

5. §¤ÁÔÓÙ·È Î·È ¤ÙÛÈ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ·ÎÔ‹˜.

6. OÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ÔÈ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

7. ŸÏ· Ù· apple·È‰È¿ ÙË ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÎÈ fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË.

8. Ÿ¯È ÌfiÓÔ “¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ”, ·ÏÏ¿ Î·È “Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜”...

9. TÔ Ï¤Ì ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· appleÔ˘ “‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó”. ¢Èη›ˆÌ· ÛÙË ...

10. ÕÏÏË Ï¤ÍË ÁÈ· ÙÔÓ fiÚÔ “ÂÓۈ̿وÛË”.

11. O Ù‹‚ÂÓ XfiÎÈÁÎ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ·Ó·appleËÚÈÎfi ·Ì·Í›‰ÈÔ Î·È ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ...

12. O ..., Ë ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛË Î·È Ë ·ÏÏËÏÔ·appleÔ‰Ô¯‹ ·appleÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË

ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· fiÏ· Ù· apple·È‰È¿.

13. H ŒÏÂÓ K¤ÏÏÂÚ, Ù˘ÊÏÔΈʋ ‰·ÛοϷ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜, ¤¯·Û ÙËÓ ·ÎÔ‹ Î·È ÙËÓ fiÚ·Û‹ Ù˘

Û ... ÌfiÏȘ ‰Âη¤ÍÈ ÌËÓÒÓ.

À


¡

Ã√§π∫∏

∑ø∏


1TETR_SXOLIKHZOH 5-12-01 13:40 ÂÏ›‰· 30

30

10. «Â›Ù» ÙÔ fiÓÔÌ¿ Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ÁÏÒÛÛ·.

˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ.

2

Ã√§π∫∏

∑ø∏

“MÂÙ·‰ÒÛÙ” ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙË ÓÔËÌ·ÙÈ-

΋ ÁÏÒÛÛ·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ˘.

2. ∆Ô ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ·˘Ùfi appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ ¤ÚÁÔ ∂∂ ÙÔ˘ .π.: «¡fiËÌ· ÛÙËÓ ∂Îapple·›‰Â˘ÛË».


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 4-12-01 16:50 ÂÏ›‰· 31

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 5-12-01 13:19 ÂÏ›‰· 33

33

OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

1. T· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ù· ‰Èο ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ¿ÏψÓ

ŸÏÔÈ Ì·˜, οı ̤ڷ, ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ· Û˘-

Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ¿ÏÏÔÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ¿ÏÏÔÙ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·.

ŸÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì Ì ÏfiÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈԇ̠ϤÍÂȘ, ÁÈ· Ó·

‰Â›ÍÔ˘Ì appleÒ˜ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ’ ·˘Ù¿ appleÔ˘ Ì·˜ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó.

ÈÔ Î¿Ùˆ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ:

X·Ú¿, Â˘Ù˘¯›·, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·,

ÈηÓÔappleÔ›ËÛË,

ÛÙÔÚÁ‹, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ·ÊÔÛ›ˆÛË.

ÕÁ¯Ô˜, ·Ó·ÛٿوÛË,

Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ·, ηٿappleÏËÍË,

·ÓËÛ˘¯›·, ÙÚfiÌÔ˜, apple·ÓÈÎfi˜.

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 5-12-01 13:19 ÂÏ›‰· 34

34

OÚÁ‹, appleÈÎÚ›·, ·Á·Ó¿ÎÙËÛË,

·applefiÁÓˆÛË, ÂÓfi¯ÏËÛË,

ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜, ¯ıÚfiÙËÙ·, Ì›ÛÔ˜.

§‡appleË, apple›ÎÚ·, ·ÎÂÊÈ¿, ηًÊÂÈ·,

·appleÔÁÔ‹Ù¢ÛË, ÌÂÏ·Á¯ÔÏ›·,

ÌÔÓ·ÍÈ¿, ·appleÂÏappleÈÛ›·, ηٿıÏÈ„Ë.

E˘¯·Ú›ÛÙËÛË, ¯·Ú¿, ¢ÂÍ›·,

ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜, ÈηÓÔappleÔ›ËÛË,

¢ÊÔÚ›·, Â˘Ù˘¯›·.

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì ϤÍÂȘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. Τ„Ô˘ οappleÔÈ-

˜ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ appleÔ˘ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ÓÈÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ·˘Ù¿ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿

ÙÔ˘ Î·È Û˘ÌappleÏ‹ÚˆÛ ÙȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ.

AÈÛı¿ÓÔÌ·È ¯·Ú¿ fiÙ·Ó ..........................................................................................................................

................................................................................................................................................................


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 5-12-01 13:19 ÂÏ›‰· 35

35

MÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ·appleÔÁÔ‹Ù¢ÛË fiÙ·Ó ................................................................................

................................................................................................................................................................

NÈÒıˆ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi fiÙ·Ó......................................................................................................................

................................................................................................................................................................

ŒÓ· appleÚfiÛˆappleÔ ÌappleÔÚ› Ó· ·ÈÛı·Óı› appleÏËÁˆÌ¤ÓÔ fiÙ·Ó ........................................................................

................................................................................................................................................................

NÈÒıˆ ÈηÓÔappleÔ›ËÛË fiÙ·Ó. ....................................................................................................................

................................................................................................................................................................

K¿appleÔÈÔ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·ÈÛı·Óı› ˙‹ÏÈ· fiÙ·Ó ............................................................................................

……………………………………………………………………………. ..............................................................

ŒÓ· appleÚfiÛˆappleÔ ÌappleÔÚ› Ó· ·ÈÛı·Óı› ÓÙÚÔapple‹ fiÙ·Ó ..............................................................................

……………………………………………………………………………................................................................

NÈÒıˆ ÛÙÔÚÁ‹ fiÙ·Ó ..............................................................................................................................

................................................................................................................................................................

MÂÚÈÎÔ› ¿ÓıÚˆappleÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÌÔÓ·ÍÈ¿ fiÙ·Ó ....................................................................................

................................................................................................................................................................

°Ú¿„Â, ·Ó ı¤ÏÂȘ, Î·È ¿ÏϘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÁÈ· οappleÔȘ η-

Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ. MappleÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· οıÂ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. °È· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

Τ„Ô˘ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ appleÔ˘ Û ¤Î·Ó ӷ ÓÈÒÛÂȘ ı˘Ìfi.

ñ °È·Ù› ·ÈÛı¿ÓıËΘ ¤ÙÛÈ;. ............................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 5-12-01 13:19 ÂÏ›‰· 36

36

ñfiÙ ÛÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë

·˘Ùfi;

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

......................................

ñÔȘ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÔ˘; ................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

ŸÏ· ·˘Ù¿ appleÔ˘ ¤ÁÚ·„˜ ‰Â›Í’ Ù·, ·Ó ı¤ÏÂȘ, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÛÙ· ·‰¤ÚÊÈ· ÛÔ˘. Z‹ÙËÛ¤ ÙÔ˘˜ Ó·

Û˘ÌappleÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ›, ·Ó ÂappleÈı˘ÌÔ‡Ó, ·Ó¿ÏÔÁ˜ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ. ˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·

appleÔ˘ appleÚÔοÏÂÛ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛÙ· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ÚÔͤÓËÛ Û fiÏÔ˘˜ apple·ÚfiÌÔÈ·

Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·; ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË appleÔ˘ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, appleÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ÌappleÂȘ

˘appleÔıÂÙÈο ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂȘ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. MappleÔÚ›˜ ÙÒÚ· Ó·

‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘; M ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiappleÔ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË

ı¤ÛË ÛÔ˘ Î·È Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó Ù· ‰Èο ÛÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·.


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 5-12-01 13:20 ÂÏ›‰· 37

37

2. OÈ Î·ÓfiÓ˜

ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·

∫¿ı ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ

ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ηÓfiÓ˜.

ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·applefi

ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ appleÔ˘ appleÚÔ-

Ûapple·ı›Ù ӷ ÙËÚ›Ù ÛÙËÓ

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜; OÈ Î·Ófi-

Ó˜, Û˘Ó‹ıˆ˜, Á›ÓÔÓÙ·È

ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙË

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ-

·˜.

˘˙ËÙ‹ÛÙ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜

Û·˜:

·) ÔÈÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜

appleÔ˘ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÙË-

Ú›Ù ÔappleˆÛ‰‹appleÔÙÂ.

‚) AÓ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó οappleÔÈÔÈ Î·ÓfiÓ˜ appleÔ˘, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ı· ÌappleÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó.

Á) ÔÈÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓfiÓ˜ appleÚÔÙ›ÓÂÙÂ; TÈ ı· Â͢appleËÚÂÙÔ‡Ó;

3. ·È¯Ó›‰È· ÚfiψÓ.

XˆÚÈÛÙ›Ù Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ıˆڋÛÙ fiÙÈ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· ·appleÔÙÂÏ› ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙËÓ

ÔappleÔ›· Ô Î·ı¤Ó·˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÚfiÏÔ (apple.¯. ÙÔ˘ apple·Ù¤Ú·, Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜, ÙÔ˘ ÁÈÔ˘, Ù˘ ÎfiÚ˘, ÙÔ˘ ÌÂ-

Á¿ÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ·‰ÂÚÊÔ‡ ÎÙÏ.).

˘˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÍÙ Û ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ appleÔ˘ ı· ¤¯ÂÈ

Û¯¤ÛË Ì ÌÈ· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ “ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·”.

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 5-12-01 13:20 ÂÏ›‰· 38

38

°È· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

“T· ‰‡Ô apple·È‰È¿ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ˆÌ¿-

ÙÈÔ. TÔ ¤Ó· apple·È‰› ÁÚ¿ÊÂÈ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· ÙËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Î·È appleÚÔ-

Ûapple·ı› ÊÈÏfiÙÈÌ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ. TÔ ¿ÏÏÔ Î¿ıÂÙ·È ÌappleÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ

˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹ apple·›˙ÔÓÙ·˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο apple·È¯Ó›‰È· Ì ‰˘Ó·ÙÔ‡˜

‹¯Ô˘˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Î·È ÙËÓ appleÔÚ›· ÙÔ˘ apple·È¯ÓȉÈ-

Ô‡, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔÓ/ÙËÓ ·‰ÂÚÊfi/‹ ÙÔ˘ , appleÔ˘ ÙÔ apple·Ú·Î·Ï› Ó·

ÙÔÓ/ÙËÓ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÈ.

TÔ appleÚÒÙÔ apple·È‰›, οappleÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı˘ÌÒÓÂÈ Î·È ÌÈÏ¿ ¿Û¯ËÌ·

ÛÙÔ ¿ÏÏÔ appleÔ˘ apple·›˙ÂÈ. TfiÙ ·˘Ùfi˜/·˘Ù‹ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ apple·È¯Ó›‰È ÁÈ·

Ï›ÁÔ Î·È ÙÚ¤¯ÂÈ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÎÏ·›ÁÔÓÙ·˜ Î·È Î·ÙËÁÔÚÒÓÙ·˜

ÙÔÓ/ÙËÓ ·‰ÂÚÊfi/‹ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¤‚ÚÈÛÂ. H ÌËÙ¤Ú· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·...”

ÎÂÊÙ›Ù ÁÈ· Ï›Á· ÏÂappleÙ¿ ÙÔ ÚfiÏÔ appleÔ˘

ı· ÂappleÈϤÍÂÙÂ Î·È appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ ÂÍÔÈ-

ÎÂȈı›Ù Ì ·˘ÙfiÓ. ¡ÈÒÛÙÂ, ÁÈ· apple·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ·, ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ apple›ÂÛË ·applefi ÙÔ

‰È·ÁÒÓÈÛÌ· Î·È ·applefi ÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿

ÙÔ˘ / Ù˘ ·‰ÂÏÊÔ‡/‹˜.

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 5-12-01 13:20 ÂÏ›‰· 39

39

√Ù·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ apple·È¯Ó›‰È, ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ ÙÔ Í·Ó·apple·›ÍÂÙÂ:

·) AÏÏ¿˙ÔÓÙ·˜ ÚfiÏÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ “appleÂÚ¿ÛÂÙ” ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·applefi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜. A˘Ùfi

ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ appleÒ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¿ÏÏ· appleÚfiÛˆapple· Û οı appleÂÚ›ÛÙ·ÛË.

‚) TÚÔappleÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. °È· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

“TÔ appleÚÒÙÔ apple·È‰›, apple·Ú’ fiÙÈ ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È ·applefi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô, ‰Â ÌÈÏ¿ÂÈ

¿Û¯ËÌ· ÛÙÔÓ / ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊfi / ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ÁÈ·Ù› ÛΤÊÙÂÙ·È fiÙÈ, ·Ó ı˘-

ÌÒÛÂÈ ı· Â›Ó·È Û ÙfiÛÔ Î·Î‹ ‰È¿ıÂÛË appleÔ˘ ‰Â ı· ÌappleÔÚ› Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.. AÓ apple¿ÏÈ ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔÓ / ÙËÓ ·‰ÂÏÊfi / ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ Ó·

ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔÓ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙfiÙ ·˘Ùfi˜/·˘Ù‹...

AappleÔÊ·Û›˙ÂÈ ÏÔÈapplefiÓ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›ÛÂÈ ‹ÚÂÌ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÚÔÙ›-

ÓÂÈ ÛÙÔÓ / ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊfi / ‹ ÙÔ˘ Ó· ‚¿ÏÂÈ ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÎÔ‡-

ÁÂÙ·È Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘ apple·È¯ÓȉÈÔ‡ ‹ Û˘˙ËÙÔ‡Ó fiÏÔÈ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú·, ÒÛÙ ӷ

‚ÚÔ˘Ó ÌÈ· χÛË ÎÙÏ.”

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡


2TETR_OIKOGENEIAKOPERIBALLON 5-12-01 13:20 ÂÏ›‰· 40

40

AÓ¿ÏÔÁ·, ı· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ apple·È‰ÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜.

AÊÔ‡ apple·›ÍÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· Ó· ÂappleÈϤÍÂÙ ÂΛÓÔ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË

Û·˜, ÔÈ “‹ÚˆÂ˜” Ì ÙȘ Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·appleÔʇÁÔ˘Ó ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË.

·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ˘applefiÏÔÈappleÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ.

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ·Ó·ÊÂÚı›Ù Û appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯ÂÙ ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ηÈ

Û˘˙ËÙ‹Û٠٘. ÎÂÊÙ›Ù ηٷÛÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯ÂÙ appleÂÈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜: “...·Ó ›¯· ÛÎÂÊÙ›

appleÈÔ appleÔχ, ·˘Ùfi ‰Â ı· ÙÔ Â›¯· οÓÂÈ…” ‹ “… ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯· appleÂÈ ·˘Ùfi Î·È Â›¯· appleÂÈ Î¿ÙÈ

¿ÏÏÔ…” ‹ “·Ó ‰ÂÓ Â›¯· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÌÔ˘ ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·…”.

√π∫√°∂¡∂π∞∫√

∂ƒπµ∞§§√¡


3TETR_AGOGHYGEIAS 4-12-01 16:56 ÂÏ›‰· 41

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:47 ÂÏ›‰· 43

43

ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ

ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜

1. ÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÔ˘ ÁÈ· ‰‡Ô

Ë̤Ú˜.

∏̤ڷ:_______________________________

ÚˆÈÓfi: ______________________________

_____________________________________

_____________________________________

¢ÂηÙÈ·Ófi: ___________________________

_____________________________________

_____________________________________

°Â‡Ì·: _______________________________

_____________________________________

_____________________________________

∞appleÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi: ________________________

_____________________________________

_____________________________________

¢Â›appleÓÔ:_______________________________

_____________________________________

_____________________________________

∏̤ڷ:_________________________________

________________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:47 ÂÏ›‰· 44

44

ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ÌÂÙ·appleÔÈË̤ӷ Î·È Ù· Óˆapple¿ appleÚÔ˚fiÓÙ· appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÛÔ˘;

¡ˆapple¿

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

ªÂÙ·appleÔÈË̤ӷ

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

2.

∞ ¢HMIOYP°HOYME

OMA¢E ME TH BOH£EIA

TOY ¢AKA§OY

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜

Û ÔÌ¿‰Â˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ

Ù· ÌÂÙ·appleÔÈË̤ӷ Î·È Ù· Óˆapple¿

appleÚÔ˚fiÓÙ· appleÔ˘ ηٷӷÏÒÓÔ˘ÌÂ

Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ Â›‰Ô˜

Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Ì·˜.

∆· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚÒÌÂ

Ù· apple·Ú·Î¿Ùˆ ÌÂÙ·appleÔÈË̤ӷ appleÚÔ˚fiÓÙ·

∆· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙÚÒÌÂ

Ù· apple·Ú·Î¿Ùˆ Óˆapple¿ appleÚÔ˚fiÓÙ·

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:47 ÂÏ›‰· 45

45

3. ÔÈ· ·applefi Ù· apple·Ú·Î¿Ùˆ appleÚÔ˚fiÓÙ· Â›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ Ì·˜ Î·È Û appleÔÈ· Û˘¯ÓfiÙËÙ· ‚‰ÔÌ·‰È·›·;

apple›ÙÛ·

Û·Ï¿Ù·

ÛÔÎÔÏ¿Ù·

Á¿Ï·

appleÔχ

appleÔχ

appleÔχ

appleÔχ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

„ˆÌ›

appleÔÚÙÔοÏÈ·

̷ηÚfiÓÈ·

ÎÚ¤·˜

appleÔχ

appleÔχ

appleÔχ

appleÔχ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

„¿ÚÈ

fiÛappleÚÈ·

Ï¿‰È

apple·ÁˆÙ¿

appleÔχ

appleÔχ

appleÔχ

appleÔχ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

Ï›ÁÔ

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

ηıfiÏÔ˘

4. ∂›ÛÙ ˘apple‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ οappleÔÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ·ÓıÚÒappleˆÓ, ÁÈ·

apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ ‹ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·ıËÙÒÓ, Î·È appleËÁ·›ÓÂÙÂ

ÁÈ· „ÒÓÈ·.

∞. ∆È ı· ÂϤÁ¯·ÙÂ; (ªappleÔÚ›Ù ӷ ÂappleÈϤÍÂÙ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·applefi ÌÈ· ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ).

¢ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÙ ÙËÓ ·apple¿ÓÙËÛË Û·˜.

∆È ÂϤÁ¯Ô˘ÌÂ

°È·Ù›;

n ∆ËÓ appleÚԤϢÛË ÙÔ˘˜........................................................................................................

n ∆Ë Û˘Û΢·Û›· ÙÔ˘˜........................................................................................................

n ∆ËÓ appleÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ......................................................................................................................

n ∆ËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘˜ ......................................................................................................

n ∆ËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜....................................................................................................................

n ÕÏÏÔ (appleÔÈÔ) ......................................................................................................................

..............................................................................................................................................

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:47 ÂÏ›‰· 46

46

∂À∆ÀÃø

√À ƒ√∂•∞

∆∏¡ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞

§∏•∏

B. Ò˜ ı· ÂϤÁ¯·Ù ÙËÓ appleÔÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Ì ÙÈ ÎÚÈÙ‹-

ÚÈ· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÈ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÛÙȘ

·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂappleËÚ·ÛÙ› ·applefi ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô appleÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿

ηÈÚÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ÓÂÔÊ·Ó‹ (ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ӷ) appleÚÔ˚fiÓÙ·;

·. Ôχ

‚. §›ÁÔ

Á. ∫·ıfiÏÔ˘

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏

Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙ÂÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË;

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

·›ÚÓÂÙ οappleÔÈ· ̤ÙÚ· appleÚÔʇϷ͢;

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

................................................................................................................


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:47 ÂÏ›‰· 47

47

˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÓÂÔÊ·ÓÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó

Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ ‹ Ì ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ÌÈ· ÂappleÈÛÙÔÏ‹

appleÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘apple¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙÚÔʛ̈Ó.

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:48 ÂÏ›‰· 48

48

·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÂÏÏËÓÈ΋

ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹

¢È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Ù˘ apple·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜

1. ŸÙ·Ó ·ÎÔ‡Ù ÙÔÓ fiÚÔ «ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹» ÙÈ Û·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘;

∞ÊÔ‡ ÂÓÙÔapple›ÛÂÙ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ «µÏ¤appleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ», ÛÂ

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Û appleÂÚÈÔ‰Èο ‹ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (apple.¯. ÛÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ www.nut.uoa.gr ‹

http://health.in.gr/diaita ‹ http"//health.gourmet.gr) Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜

‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó·Ó apple›Ó·Î· Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·applefi ·˘Ù¿.

MÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:48 ÂÏ›‰· 49

49

2. ∆È ÌappleÔÚ›Ù ӷ ·apple·ÓÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔ Ê›ÏÔ Û·˜ appleÔ˘ ¤¯ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·appleÔڛ˜;

¢ÂÓ ÌappleÔÚÒ Ó·

ηٷϿ‚ˆ ÁÈ·Ù› Á›ÓÂ-

Ù·È ÙfiÛË Ê·Û·Ú›· ÁÈ·

ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹!

∆È Â›Ó·È ·˘Ùfi appleÔ˘

ÙËÓ Î¿ÓÂÈ ÙfiÛÔ

‰È¿ÛËÌË;

°È·Ù› ϤÁÂÙ·È

ÌÂÛÔÁÂȷ΋;

∆Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ

ÙÚÒÓÂ;

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

3. ∞ÊÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›Ù Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô appleÚfiÁÚ·ÌÌ·

Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Û·˜ ÛÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î·, Ó· ¯ÚˆÌ·Ù›ÛÂÙ Ì appleÚ¿ÛÈÓÔ Ù· ÛÙÔȯ›·

Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ appleÔ˘ appleÂÚȤ¯ÂÈ.

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ applefiÛÔ “appleÚ¿ÛÈÓË” (ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ) Â›Ó·È Ë ‰È·ÙÚÔÊ‹ Û·˜.

¢Â˘Ù¤Ú· ∆Ú›ÙË ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ÌappleÙË ·Ú·Û΢‹ ¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:48 ÂÏ›‰· 50

50

4. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÙ ÙËÓ «H̤ڷ Ù˘ MÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜” ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

∞. √Ú›ÛÙ ÌÈ· Ë̤ڷ appleÔ˘ ı· ÙËÓ ÔÓÔÌ¿ÛÂÙ “∏̤ڷ Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜” Î·È ÔÚÁ·ÓÒ-

ÛÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ªËÓ Í¯¿ÛÂÙ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ˘applefiÏÔÈappleÔ˘˜

Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ (·Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó).

µ. ∞ÊÔ‡ ÂÓÙÔapple›ÛÂÙ ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ó· Ù· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ‚Ú›-

ÛÎÔÓÙ·˜ appleÚˆÙfiÙ˘appleÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜.

4 ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ٷ ˘ÏÈο Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, ʤÚÙ ٷ Î·È ÂÎı¤ÛÙ ٷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

4 ∆Ô Û˘ÓÙ·ÁÔÏfiÁÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜. ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔ-

ÏfiÁÈÔ ÛÙË Ù¿ÍË Û·˜ appleÔ˘ ı· ÙÔ apple¿ÚÔ˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜.

4 ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ ‹ ÌÈ· ·Ê›Û· ÌÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ ÔappleÔ›Ô,

ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ı· ÌÔÈÚ¿ÛÂÙ ÛÙ· ˘applefiÏÔÈapple· apple·È‰È¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿

Û·˜, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ.

4 ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ¤Ó· ΈÌÈÎfi ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ì appleÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ appleÔ˘ ÙÚ¤ÊÔÓÙ·È

Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ appleÔ˘ ÙËÓ ·ÁÓÔÔ‡Ó Î·È appleÚÔÙÈÌÔ‡Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-

ÎÔ‡ ›‰Ô˘˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹ (apple.¯. ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ê·ÁËÙfi ÎÙÏ.).

4 ºÙÈ¿ÍÙ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ì ˘ÏÈο ·applefi ÙË “ÌÂÛÔÁÂȷ΋ apple·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹”. ªÈ·

Ù¤ÙÔÈ· ȉ¤· ·appleÔÙÂÏ› Ë apple·Ú·Î¿Ùˆ Û‡ÓıÂÛË.

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:48 ÂÏ›‰· 51

51

4 ˘ÏϤÍÙÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Î·È Ì·ÁÂÈÚ¤„Ù ÙȘ! ƒˆÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ‹ fiappleÔÈÔ ¿ÏÏÔ appleÚfi-

ÛˆappleÔ ı¤ÏÂÙÂ, ‚Ú›ÙÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ù˘ “·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜”.

∆ËÓ Ë̤ڷ Ù˘ «ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜», ·ÊÔ‡ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ʷÁËÙ¿ Î·È ÁÏ˘Î¿, apple¿ÓÙ· ÌÂ

ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ «ÌÂÛÔÁÂȷΤ˜» ÓÔÛÙÈÌȤ˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È

‰ÔÎÈÌ¿ÛÙ ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜.

(ªË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Û·˜, ·Ó Û·˜ ÙË ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó).

4 ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ apple·ÚÔÈ̛˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∞ÊÔ‡ ‚Ú›Ù apple·ÚÔÈ̛˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂ

οappleÔÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· (apple.¯. ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô) Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ó· ÙȘ apple·-

ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.

4 ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È Ù· ª.ª.∂. ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ÌÈ· ÂÎappleÔÌapple‹ ÁÈ· ÙÔ ÙÔappleÈÎfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ‹

ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ‰È·ÙÚÔÊ‹, ÂappleÈϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ÂΛӷ appleÔ˘ ı·

appleÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó Î·È ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ.

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:48 ÂÏ›‰· 52

52

ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡

ηٷӷψً

1. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÙ appleÔȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ apple·È¯ÓȉÈÒÓ ‹

¿ÏÏˆÓ appleÚÔ˚fiÓÙˆÓ Í¤ÚÂÙÂ.

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

........................................

...√Ãπ À∂ƒµ√§∂!

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ÂappleÈϤÍÂÙ οappleÔÈÔ ·applefi Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ appleÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ó· ÙÔ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ

ÛÙËÓ Ù¿ÍË, (Ì ‰Ú·Ì·ÙÔappleÔ›ËÛË ‹ ¿ÏÏÔ ÙÚfiappleÔ), ÌË ÏÂÎÙÈÎfi, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· Ì·-

ÓÙ¤„Ô˘Ó appleÔÈÔ appleÚÔ˚fiÓ Â›Ó·È.


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:48 ÂÏ›‰· 53

53

2. ∂Ú¢ӋÛÙ appleÔÈ· ·applefi Ù· apple·È¯Ó›‰È· Û·˜ ·appleÔÎÙ‹Û·Ù ÂappleËÚ·Ṳ̂ÓÔÈ ·applefi

οappleÔÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È appleÔÈ· fi¯È.

ªÂ ÙËÓ ÂappleÈÚÚÔ‹ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘

·applefiÎÙËÛ·

∞ÓÂappleËÚ¤·ÛÙÔ˜/Ë ·applefi ‰È·Ê‹ÌÈÛË

·applefiÎÙËÛ·

˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ apple·Ú·apple¿Óˆ apple›Ó·Î˜ ÙÈ Û˘ÌappleÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂÙÂ;

3. ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Û·˜ Ó· ηٷÁÚ¿„ÂÙ ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ì ٷ ÔappleÔ›· ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ apple·È¯Ó›‰È· (apple.¯.

Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÁÔÓ›˜, Ì ʛÏÔ˘˜, ‰È·ı¤ÛÈÌ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο ÌËӇ̷ٷ ÎÙÏ.).

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

˘˙ËÙ‹ÛÙ ·ÎfiÌË applefiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¤appleÂÛÂ Ë ÂappleÈı˘Ì›· Û·˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰ÒÚÔ Ì ÙÔ ‰ÒÚÔ appleÔ˘ ÙÂ-

ÏÈο apple‹Ú·ÙÂ. £ÂˆÚ›Ù fiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂappleÈÏÔÁ‹˜ ‰ÒÚˆÓ Ì ٷ apple·È‰È¿;

ÔÈ· ÛÙÔȯ›· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ ˘applefi„Ë ÙÔ˘˜;

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:48 ÂÏ›‰· 54

54

4.

£YMH£EITE OE ºOPE

A°OPAATE KATI OY, MO§I

TO XPHIMOOIHATE, XA§AE.

YZHTHTE APOMOIE EPITøEI

ME TOY YMMA£HTE A. ø

ANTI¢PAATE EEI KAI OI °ONEI

A ’ AYTE

TI EPITøEI;

5. ‡Ìʈӷ Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘appleÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ appleÔ˘ ‰È·‚¿Û·Ù ÛÙÔ Û¯Â-

ÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô «µÏ¤appleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ», ÙÈ ÛΤÊÙÂÛÙ ӷ οÓÂÙ Û appleÂÚ›appleÙˆ-

ÛË appleÔ˘ ÙÔ appleÚÔ˚fiÓ appleÔ˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ù ‰ÂÓ ·ÓÙ·appleÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·apple·Ú·›ÙËÙ˜ appleÚԉȷÁڷʤ˜;

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

6. ∞ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜, Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ Ì ı¤Ì· ÙȘ

·ÓÙȉڿÛÂȘ appleÔ˘ appleÚÔοÏÂÛÂ Ë ·ÁÔÚ¿ οappleÔÈÔ˘ appleÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (apple.¯. ÂÓfi˜ appleÔ‰‹Ï·ÙÔ˘), ÙÔ

ÔappleÔ›Ô ‹Ù·Ó ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi ‹ ¯¿Ï·Û ·Ì¤Ûˆ˜. ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ÙȘ

appleÚÔÛapple¿ıÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, appleÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜

Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Û·˜ ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘appleÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ.

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏

7. ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ (‹ ÌÈ· ·Ê›Û·) Ì ÙÔ ÔappleÔ›Ô ı· ηٷÙÔapple›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÁÈ·

Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘appleÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ˘appleËÚÂۛ˜ ÛÙȘ

Ôappleԛ˜ ÌappleÔÚ› Ó· ·apple¢ı˘Óı› οappleÔÈÔ˜ ÁÈ· ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‚Ô‹ıÂÈ·.

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ¿ÛÂÙ ÛÙ· apple·È‰È¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜.


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:48 ÂÏ›‰· 55

55

7+1 Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ apple·È¯ÓȉÈÒÓ

, ¡· ‰È·‚¿˙ÂȘ appleÚÔÛÂÎÙÈο ÙȘ appleÚÔÂȉÔappleÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ

ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ appleÚÔʇϷÍË Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ apple·È¯ÓȉÈÔ‡.

, ¡· appleÚÔÙÈÌ¿˜ apple·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ Û‹Ì· ∂U(CE), appleÔ˘ appleÈÛÙÔappleÔÈ›

fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÚËı› ÔÈ ·apple·Ú·›ÙËÙ˜

appleÚÔ¸appleÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¯Ú‹ÛÙË.

, ¡· appleÚÔÙÈÌ¿˜ apple·È¯Ó›‰È· ·applefi Ê˘ÛÈο ˘ÏÈο, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÍÈο

¯ÚÒÌ·Ù· ‹ ¿ÏϘ ÂappleÈΛӉ˘Ó˜ Ô˘Û›Â˜.

, ¡· appleÚÔÙÈÌ¿˜ apple·È¯Ó›‰È· appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ÂappleȉÈÔÚıˆıÔ‡Ó

‡ÎÔÏ·, fiÙ·Ó ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó.

,

ªËÓ

apple·Ú·Û‡ÚÂÛ·È ·applefi appleÏÔ‡ÛȘ Î·È appleÔχ¯ÚˆÌ˜

Û˘Û΢·Û›Â˜. ˘¯Ó¿ ÎÚ‡‚Ô˘Ó “ÛÎÔ˘apple›‰È·”. ¢È¿ÏÂÁÂ

apple·È¯Ó›‰È· appleÔ˘ ı· Û ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÛÔ˘

Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ.

,

ªËÓ Í¯ӿ˜ Ó· ˙ËÙ¿˜ ÂÁÁ‡ËÛË, fiÙ·Ó ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ¤Ó· ·ÎÚÈ‚fi

apple·È¯Ó›‰È.

,

ªËÓ apple·Ú·Û‡ÚÂÛ·È ·applefi ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ˘¯Ó¿ ·˘Ùfi appleÔ˘

‚ϤappleÂȘ Â›Ó·È appleÔχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·applefi ·˘Ùfi appleÔ˘ appleÚ·ÁÌ·ÙÈο

·ÁÔÚ¿˙ÂȘ.

,

ª¿ıÂ,

appleÚÈÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ apple·È¯ÓȉÈÔ‡, fiappleˆ˜ Î·È Î¿ıÂ

¿ÏÏÔ˘ appleÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Ó· ÚˆÙ¿˜, Ó· ÂÚÂ˘Ó¿˜, Ó· ˙ËÙ¿˜

ÙË ÁÓÒÌË ¿ÏψÓ, ÒÛÙ ӷ Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi appleÔ˘

·ÁÔÚ¿˙ÂȘ.

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


3TETR_AGOGHYGEIAS 5-12-01 14:49 ÂÏ›‰· 56

56

8. ¡· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÙËÏÂÔappleÙÈ΋ ‹ Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎappleÔÌapple‹ (apple.¯. ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi

‰ÚÒÌÂÓÔ) Ì ı¤Ì· : “7+1 Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ apple·È¯ÓȉÈÒÓ”.

ÙËÓ ÂÎappleÔÌapple‹ ÌappleÔÚ› οappleÔÈÔ˜ Ó· οÓÂÈ ¤Ó· “ÚÂappleÔÚÙ¿˙” ÚˆÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¿Ó

·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜. °È· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ηÓ›˜ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ:

∂§E°XETE AN TA AIXNI¢IA

OY AIPNETE EINAI AO ºYIKA

Y§IKA XøPI TO•IKA XPøMATA

ãH A§§E EIKIN¢YNE

OYIE;

∑HTATE E°°YHH,

OTAN A°OPAZETE

ENA AKPIBO AIXNI¢I;

∞°ø°∏

À°∂π∞ ∫∞π

∫∞∆∞¡∞§ø∆∏


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 4-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 57

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 59

59

ªÂ ϤÍÂȘ ÌÈÏÒ,

Ì ϤÍÂȘ Áڿʈ...

ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÌÔ˘

1. ªappleÔÚ›˜ Ó· appleÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÂȘ appleÔÈÔ Â›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙ· apple·Ú·Î¿Ùˆ ΛÌÂÓ·; ∂›Ó·È

ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi˜-appleÂ˙ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜, appleÔÈËÙÈÎfi˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜, ηıËÌÂÚÈÓfi˜ ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ;

§fiÁÔ˜

∂›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘

“ªÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙÔÓ ‹Û˘¯Ô,

ÙÔ ‚·ı˘ÛÎÔÙÂÈÓfi, ı·ÌappleÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó

‰ÂÈÏ¿, ·¯Ófiʈٷ Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ·

Û’¿appleÂÈÚÔ˘˜ Ì·Á¢ÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜,

·Ì¤ÙÚËÙ˜ Â͈ÙÈΤ˜, apple·Ú·Ì˘ı¤ÓȘ

˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. ∞ÛÙ¤ÚÈ· appleÔÏÏ¿.

ª˘ÚÈ¿‰Â˜ ·ÛÙ¤ÚÈ·.º·Ó·Ú¿ÎÈ·

¯Ú˘Û·ÊÈ¿ appleÔ˘, Ì ÙȘ ÙÔÛÔ‰Ô‡ÏÈΘ

Ï¿Ì„ÂȘ, ˙ˆÁÚ·Ê›˙Ô˘Ó ÛÙ· ÌÂÓÂͤÓÈ·

‚ÂÏÔ‡‰· Á·Ï¤Ú˜, ÁÈÚÏ¿ÓÙ˜,

¿ÙÈ·, οÛÙÚ· Î·È ıÂÚÈ¿ apple·Ú¿ÍÂÓ·…”

∫·ÏË̤ڷ °ÈÒÚÁÔ.

-∫·ÏË̤ڷ! ¿ÌÂ;

-ŒÙÔÈÌÔ˜ ›۷È;

-¡·È! ·›ÚÓˆ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· ÌÔ˘

Î·È Ê‡Á·ÌÂ!

-ŒÎ·Ó˜ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ;

-∂!  ÌÂÚÈΤ˜ ¤¯ˆ ·ÎfiÌË ·appleÔڛ˜,

·ÏÏ¿ ÙȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙȘ ¤Î·Ó·.

-∂Û‡;

-∫È ÂÁÒ Î¿appleˆ˜ ¤ÙÛÈ.

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 60

60

§fiÁÔ˜

§Â˘Îfi ¿Û¯· ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·

ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ¿Û¯· ¤Î·Ó·Ó fiÛÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘

¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜. ∆Ô ¯ÈfiÓÈ, appleÔ˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙËÓ apple·ÙÚ›‰· Ì·˜

ÙÔ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Ù˘ ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿˜,

ʤÙÔ˜ ¤appleÂÛ ¿ÊıÔÓÔ, ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔÛ‡Ó˘,

ȉ›ˆ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ºÏÒÚÈÓ·˜. ŒÙÛÈ Â›Ó·È appleÔÏÏÔ› ·˘ÙÔ› appleÔ˘ ÛÔ‡‚ÏÈÛ·Ó

ÙÔÓ Ô‚ÂÏ›· ̤۷ ۠ϢÎfi ÙÔapple›Ô ηÈ, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ¤apple·ÈÍ·Ó

Î·È Ï›ÁÔ ¯ÈÔÓÔapplefiÏÂÌÔ.

“…ÃÙ˘apple¿Ù ÙÔ˘˜ ÎÚfiÎÔ˘˜ ÙˆÓ ·˘ÁÒÓ Ì ÙË ˙¿¯·ÚË. ªfiÏȘ ÙÔ Ì›ÁÌ· ›ӷÈ

¤ÙÔÈÌÔ appleÚÔÛı¤ÙÂÙ ÎÔÚÓ ÊÏ¿Ô˘Ú Î·È Î·ÙfiappleÈÓ ¯˘Ìfi ÏÂÌÔÓÈÔ‡. µ¿˙ÂÙÂ

ÙÔ Ì›ÁÌ· Ó· ‰¤ÛÂÈ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Û ÌappleÂÓ Ì·Ú›. ªfiÏȘ apple¿ÚÂÈ ‚Ú¿ÛË,

appleÚÔÛı¤ÙÂÙ ٷ ·ÛappleÚ¿‰È· ¯Ù˘appleË̤ӷ Û appleÔχ ÛÊȯً Ì·Ú¤Áη…

∂›Ù ‚Ú·‰È¿˙ÂÈ

∂›Ù ʤÁÁÂÈ

ª¤ÓÂÈ Ï¢Îfi

∆Ô ÁÈ·ÛÂÌ›

∂›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘

2. Œ¯ÂȘ apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÁÚ·appleÙfi Î·È ÛÙÔÓ appleÚÔÊÔÚÈÎfi

ÏfiÁÔ; ÔȘ;

ª√ƒº∂

∂π∫√¡ø¡π∞

ª.ª.∂.

¢È·ÊÔÚ¤˜

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

√ÌÔÈfiÙËÙ˜

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 61

61

3. ªÂ ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô appleÂÙ¿ˆ.

ŒÓ· ÁÓˆÛÙfi Î·È ·Á·appleË̤-

ÓÔ Û‡ÓıËÌ· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜

Ì·˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È appleˆ˜ “ªÂ

¤Ó· ‚È‚Ï›Ô appleÂÙ¿ˆ”. ·-

ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ ÛÙËÓ Ù¿ÍË

Û·˜ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô appleÔ˘ ·Á·apple¿-

Ù appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. (∞ÊËÁËı›ÙÂ

appleÂÚÈÏËappleÙÈο ÙÔ appleÂ-

ÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘, ‰È·‚¿ÛÙÂ

·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù·, apple›Ù appleÒ˜

ÓÈÒÛ·ÙÂ, fiÙ·Ó ‰È·‚¿Û·ÙÂ

ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î¿ÙÈ appleÔ˘ Û·˜

ÂÓÙ˘appleˆÛ›·ÛÂ ÎÙÏ.).

∂∆∞

ª√¡√ √À!...

∏ÀÃ∞∞,

∂π∆∂§√À,

∞√ ∂∂¡∞!

∆√

∫∞§√!...

4. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Âȉ‹ÛÂȘ... ∞ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜, Ó·

Û˘ÓÂÓÓÔËı›Ù ÒÛÙ ÙÔ Î¿ı ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û·˜ Ó· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ

ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ·applefi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ηӿÏÈ (ÙÔ ¤Ó· ηٿ appleÚÔÙ›ÌËÛË Ó·

Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈÎfi). ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Û˘ÌappleÏËÚÒÛÂÙ ÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î· Î·È Ó·

οÓÂÙÂ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ.

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 62

62

¯fiÏÈ·

∫·Ó¿ÏÈ:

flÚ· ‰ÂÏÙ›Ô˘:

¢È¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÏÙ›Ô˘

∞ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÊË̛ۈÓ

∂›‰ËÛË 1Ë

∂›‰ËÛË 2Ë

∂›‰ËÛË 3Ë

∂›‰ËÛË 4Ë

∂›‰ËÛË 5Ë

∂›‰ËÛË 6Ë

¯fiÏÈ·

∫·Ó¿ÏÈ:

flÚ· ‰ÂÏÙ›Ô˘:

¢È¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÏÙ›Ô˘

∞ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÊË̛ۈÓ

∂›‰ËÛË 1Ë

∂›‰ËÛË 2Ë

∂›‰ËÛË 3Ë

∂›‰ËÛË 4Ë

∂›‰ËÛË 5Ë

∂›‰ËÛË 6Ë

¯fiÏÈ·

ª√ƒº∂

∂π∫√¡ø¡π∞

ª.ª.∂.

∫·Ó¿ÏÈ:

flÚ· ‰ÂÏÙ›Ô˘:

¢È¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÏÙ›Ô˘

∞ÚÈıÌfi˜ ‰È·ÊË̛ۈÓ

∂›‰ËÛË 1Ë

∂›‰ËÛË 2Ë

∂›‰ËÛË 3Ë

∂›‰ËÛË 4Ë

∂›‰ËÛË 5Ë

∂›‰ËÛË 6Ë


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 63

63

4 ˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ apple›Ó·Î˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û·˜, ÙÈ Û˘ÌappleÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂÙÂ; ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ-

Τ˜ fiϘ ÔÈ Âȉ‹ÛÂȘ; Œ¯Ô˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ; ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿; ÔȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÂappleÈϤ-

ÁÔ˘Ó Ù· ηӿÏÈ· Ó· appleÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó appleÚÒÙ˜; ªÂ appleÔÈÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ appleÚÔÛapple·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹-

ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ;

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.

__________________________________


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 64

64

5. µÚ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÔ˘ ¤Ó· ı¤Ì· Ù˘ ÂappleÈηÈÚfiÙËÙ·˜ fiappleˆ˜ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È

Û ٤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. ¡· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ

ı¤Ì· Û οı ÂÊËÌÂÚ›‰·1.

£¤Ì·:......................................................................................................

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ 1) ........................................ 2) ............................................................

ƹƤà ........................................................................................................................

ÂÏ›‰· appleÔ˘ ........................................................................................................................

‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ........................................................................................................................

ı¤Ì· ........................................................................................................................

ÃÒÚÔ˜ appleÔ˘ ........................................................................................................................

‰È·Ù›ıÂÙ·È ........................................................................................................................

(ÛÂÏ›‰Â˜ - ........................................................................................................................

ÛًϘ Î.¿.) ........................................................................................................................

√ÌÔÈfiÙËÙ˜ ........................................................................................................................

ÛÙËÓ ........................................................................................................................

apple·ÚÔ˘Û›·ÛË ........................................................................................................................

¢È·ÊÔÚ¤˜ ........................................................................................................................

·applefi ÙȘ ........................................................................................................................

¿ÏϘ ........................................................................................................................

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ........................................................................................................................

ª√ƒº∂

∂π∫√¡ø¡π∞

ª.ª.∂.

fiÛ· Î·È ........................................................................................................................

appleÔÈ· ÛËÌ›· ........................................................................................................................

Â›Ó·È appleÂÚÈÙÙ¿ ........................................................................................................................

Î·È ¯ˆÚ›˜ ........................................................................................................................

ÂӉȷʤÚÔÓ ........................................................................................................................

1 ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ Î. ∂. ªappleÂÓ¤ÎÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 65

65

£¤Ì·:......................................................................................................

∂º∏ª∂ƒπ¢∞ 3) ........................................ 4) ............................................................

ƹƤà ........................................................................................................................

ÂÏ›‰· appleÔ˘ ........................................................................................................................

‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ........................................................................................................................

ı¤Ì· ........................................................................................................................

ÃÒÚÔ˜ appleÔ˘ ........................................................................................................................

‰È·Ù›ıÂÙ·È ........................................................................................................................

(ÛÂÏ›‰Â˜ - ........................................................................................................................

ÛًϘ Î.¿.) ........................................................................................................................

√ÌÔÈfiÙËÙ˜ ........................................................................................................................

ÛÙËÓ ........................................................................................................................

apple·ÚÔ˘Û›·ÛË ........................................................................................................................

¢È·ÊÔÚ¤˜ ........................................................................................................................

·applefi ÙȘ ........................................................................................................................

¿ÏϘ ........................................................................................................................

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ........................................................................................................................

fiÛ· Î·È ........................................................................................................................

appleÔÈ· ÛËÌ›· ........................................................................................................................

Â›Ó·È appleÂÚÈÙÙ¿ ........................................................................................................................

Î·È ¯ˆÚ›˜ ........................................................................................................................

ÂӉȷʤÚÔÓ ........................................................................................................................

ÁÈ· Û¤Ó· ........................................................................................................................

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 66

66

6. ªappleÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ Î·È Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ÌÈÎÚ¿ ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›· Î·È ·applefi ÙÔÓ

ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù‡appleÔ;

AappleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ‚È‚Ï›·

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

∞appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ Ù‡appleÔ

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

ª√ƒº∂

∂π∫√¡ø¡π∞

ª.ª.∂.

ÔȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂÓÙÔapple›˙ÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ;

-

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 67

67

7. ∂appleÈϤÍÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Û·˜ ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ¤Ó· appleÂÚÈÔ‰ÈÎfi. •ÂÊ˘ÏÏ›˙ÔÓÙ¿˜ Ù·, ÂÓÙÔapple›ÛÙÂ

Ù· ›‰Ë ÙˆÓ Âȉ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ appleÂÚȤ¯Ô˘Ó. ∆È Û˘ÌappleÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂÙÂ;

∂ÊËÌÂÚ›‰·

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÂÚÈÔ‰ÈÎfi

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8.  ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ·Ú¤-

ÛÂÈ Ó· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂ-

ÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ ·applefi ÙÔ

Ú·‰ÈfiʈÓÔ ‹ ÙÔ ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi

ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ∫¿appleÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ

appleÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ·appleÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË

ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚ϤappleÔÓÙ·˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·,

Î·È ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË ÛÙËÓ

ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÌappleÂÈÚ›·

Î·È ·applefi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘ÙÔ‡˜ ÙÚfiappleÔ˘˜.

˘˙ËÙ‹ÛÙ appleÔÈÔÓ ·applefi ÙÔ˘˜

‰‡Ô ÙÚfiappleÔ˘˜ appleÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜

Î·È ÁÈ· appleÔÈ· ı¤Ì·Ù·.

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 68

68

9. ˘ÌʈӋÛÙ ÌÈ· Ë̤ڷ (apple.¯. ∫˘Úȷ΋) Ó· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ fiÏÔÈ (ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜,

Î·È Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ ·applefi ÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙÔ˘) ÙËÓ ›‰È· ÂÎappleÔÌapple‹, ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·

apple·È‰ÈÎfi appleÚfiÁÚ·ÌÌ·. ÚÔÙ›ÓÂÙ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Ó· ÙÔ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·˙›

Û·˜, ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ٷ ıÂÙÈο Î·È Ù· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›·

appleÔ˘ ÂÓÙÔapple›Û·Ù ے ·˘Ùfi. AÎfiÌË, ·Ó appleÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· οappleÔÈ· ÙËÏÂÔappleÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ÂÓÒ ÙËÓ

apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ, οÓÙ ˘appleÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙˆÓ appleÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, ÙËÓ

ÂͤÏÈÍË Ù˘ appleÏÔ΋˜ Î·È ‰ÒÛÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ Ù¤ÏÔ˜.

ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ appleÚfiÁÚ·ÌÌ·,

ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ appleÚÔÛˆappleÈ΋ Û·˜ ¿appleÔ„Ë, ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Û·˜ Î·È ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜

ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙˆÓ ˘appleÔÏÔ›appleˆÓ.

ª√ƒº∂

∂π∫√¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:48 ÂÏ›‰· 69

69

ª.ª.∂. Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·

1. °Ú¿„ Á‡Úˆ ·applefi ÙË Ï¤ÍË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ ÁÈ· Û¤Ó·.°Ú¿„ ÙȘ appleÚÒÙ˜ ÛΤ„ÂȘ

appleÔ˘ ÛÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘, fiÙ·Ó Ï˜ ÙË Ï¤ÍË ·˘Ù‹.

∆∏§∂√ƒ∞∏

∫Ô›Ù·Í ÙÔ ‰ÈappleÏ·Ófi ÛΛÙÛÔ.

∆È Ó· Ù˘ ϤÂÈ ¿Ú·ÁÂ; ........................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ·, ÚˆÙÒÓÙ·˜ ÙÚ›·

·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ËÏÈÎÈÒÓ, ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·

ÙË Ì·Ì¿ ÛÔ˘, ÙÔÓ apple·appleappleÔ‡ ÛÔ˘ Î·È ¤Ó· Ó·Úfi ¿ÙÔÌÔ.

°Ú¿„ ے ¤Ó· ʇÏÏÔ ¯·ÚÙ› ÙË Ï¤ÍË ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙÔ

ΤÓÙÚÔ Î·È ˙‹ÙËÛ¤ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÔ˘ ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ

ÁÈ’·˘ÙÔ‡˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï¤ÍË.

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:49 ÂÏ›‰· 70

70

∞applefi ÙË Û‡ÁÎÚÈÛË appleÔ˘ οÓÂȘ ÙÈ Û˘ÌappleÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‚Á¿˙ÂȘ;

∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ............................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ......................................................................................................................

............................................................................................................................................................

........................................................................................................

......................................................................................................

....................................................................................................

..................................................................................................

..............................................................................................

............................................................................................

ÁÈ· Ù· Ó·ڿ ¿ÙÔÌ· ........................................................

....................................................................................

..................................................................................

..............................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

ª√ƒº∂

∂π∫√¡ø¡π∞

ª.ª.∂.

2. Yapple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÈÁ̤˜ appleÔ˘ ÓÈÒıÂÙ ӷ Û·˜ «‚ÔÌ-

‚·Ú‰›˙ÂÈ» Ë ÙËÏÂfiÚ·ÛË;

ªÂ appleÔÈ· appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·; ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙÂ

Ù· ·apple·Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›·, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·-

ÛοÏÔ˘ Û·˜, Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈ΋

Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:49 ÂÏ›‰· 71

71

3. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘

3.1 ÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î· Ó· ηٷÁÚ¿„ÂȘ Ù· appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· appleÔ˘ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜

ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È appleÔÈ· Â›Ó·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜.

∂ÎappleÔÌapple‹ ¢È¿ÚÎÂÈ· ∂ÎappleÔÌapple‹ ¢È¿ÚÎÂÈ·

¢Â˘Ù¤Ú·

__________________________________________________

________________________________________________________________

∆Ú›ÙË

____________________________________________

________________________________________________________

∆ÂÙ¿ÚÙË

____________________________________________

________________________________________________________

¤ÌappleÙË

____________________________________________

________________________________________________________

·Ú·Û΢‹ ____________________________________________

________________________________________________________

¿‚‚·ÙÔ

____________________________________________

____________________________________________

________________________________________________________

∫˘Úȷ΋

__________________________________________________

____________________________________________

________________________________________________________

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:49 ÂÏ›‰· 72

72

3.2 fiÛ˜ Î·È appleÔȘ ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË;

∏̤ڷ flÚ˜ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ë̤ڷ˜ (appleÚˆ›, ÌÂÛË̤ÚÈ ÎÙÏ.)

¢Â˘Ù¤Ú·....................................................................................................................................

∆Ú›ÙË ........................................................................................................................................

∆ÂÙ¿ÚÙË ....................................................................................................................................

¤ÌappleÙË ....................................................................................................................................

·Ú·Û΢‹ ..............................................................................................................................

¿‚‚·ÙÔ ..................................................................................................................................

∫˘Úȷ΋ ....................................................................................................................................

‡ÓÔÏÔ ˆÚÒÓ ..........................................................................................................................

3.3 ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜, appleÚÔÛapple¿ıË-

Û ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÂȘ Ù· ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ÂÛ‡ η٤ÁÚ·„˜ ÌÂ

Ù· ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘.

∆ÂÏÈο ηٷӷÏÒÓÂȘ appleÔχ ¯ÚfiÓÔ ·applefi ÙË ˙ˆ‹

ÛÔ˘ ÌappleÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË; £· ÌappleÔÚÔ‡Û˜

Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË ·ÓÙ›

Ó· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË;

4. ÔȘ ·applefi ÙȘ ÂÎappleÔÌapple¤˜ appleÔ˘ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›˜

ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó appleÔχ Î·È appleÔȘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ;

ª√ƒº∂

∂π∫√¡ø¡π∞

ª.ª.∂.

ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó appleÔχ

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

......................................................................

ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:49 ÂÏ›‰· 73

73

ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ

..........................................................................................................

.......................................................................................................

...................................................................................................

.............................................................................................

5. ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ appleÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û·˜

ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı›ÙÂ; ÈÚÈÛÙ›ÙÂ

Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÂappleÈϤÍÙ ÌÈ· ·Á·appleË̤ÓË

Û·˜ ÂÎappleÔÌapple‹. ∞Ó Â›¯·Ù ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· apple·-

ڤ̂ÂÙ ÛÙÔ˘˜ ˘apple‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔappleÙÈÎÔ‡

ÛÙ·ıÌÔ‡ Î·È Ó· ÂappleËÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ·appleÔÊ¿ÛÂȘ

appleÔ˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Â›‰Ô˜, ÙÔ appleÂÚȯfiÌÂÓÔ, ηÈ

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÎappleÔÌapple‹˜, appleÔÈ· ÛÙÔÈ-

¯Â›· ı· ÂappleÈı˘ÌÔ‡Û·Ù ӷ apple·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó, Ó·

‰È·ÊÔÚÔappleÔÈËıÔ‡Ó ‹ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó. ˘˙Ë-

Ù‹ÛÙ ٷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÛÙȘ

˘applefiÏÔÈapple˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Û·˜.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ª√ƒº∂

∂π∫√π¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


4TETR_MORFES_EPIKOINONIAS 5-12-01 16:49 ÂÏ›‰· 74

74

6. ·È‰Èο appleÂÚÈÔ‰Èο

˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË apple·È‰Èο appleÂÚÈÔ‰Èο. ¢Â›Ù ÙË ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È appleÚÔÛ¤ÍÙ ÙËÓ

ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛ‹ ÙÔ˘˜. ¯ÔÏÈ¿ÛÙ ٷ ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ıˆÚ›Ù appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·.

AÓ ‹Û·ÛÙ ÂÛ›˜ ÔÈ ˘apple‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÓfi˜ apple·È‰ÈÎÔ‡ appleÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡, appleÔÈ· ı· ‹Ù·Ó Ù·

ı¤Ì·Ù· appleÔ˘ ı· Û˘ÌappleÂÚÈÏ·Ì‚¿Ó·Ù ے ·˘Ùfi Î·È ÁÈ· appleÔÈÔ ÏfiÁÔ;

TÈ ı· ϤÁ·Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ appleÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÛÙËÓ Ù¿ÍË;

N· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ appleÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ÁÚ¿„Â٠ΛÌÂÓ·, Ó· Ù· appleÏ·ÈÛÈÒÛÂÙ Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜

‰ÈΤ˜ Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎfiÓ˜. £· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·appleÔÊ·Û›ÛÂÙ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜: ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿-

ÎÙ˘, Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜, ˘apple‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË, ˘apple‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·, ÁÈ· ÙË

‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÎÙÏ.

ª√ƒº∂

∂π∫√¡ø¡π∞

ª.ª.∂.


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 4-12-01 17:56 ÂÏ›‰· 75

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:04 ÂÏ›‰· 77

77

∆· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·

ÙÔ˘ apple·È‰ÈÔ‡

1. ˜ “ηÏË̤ڷ” Û fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜. (∑ËÙ‹ÛÙ ·applefi ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ Ù˘

ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ).

∞Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘ apple·È‰È¿ ·applefi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ì¿ı appleÒ˜ ϤÓ ÂΛ ÙË Ï¤ÍË “ηÏË-

̤ڷ”.

∫·ÏË̤ڷ!

ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

§Eø NA °PAæOYME

O§E TI “∫∞§∏ª∂ƒ∂”

MAZI KAI NA ºTIA•OYME

ENA OMOPºO

π¡∞∫∞.

•EPETE OY

MOPOYME

NA BPOYME

ºøTO°PA-

ºIE;

ªOPOYME

NA BPOYME KAI

ºøTO°PAºIE AO

O§§E EPIOXE

TOY KOMOY KAI NA

TI KO§§HOYME

ANø.

ªOPOYME

NA BPOYME

TO “¢IA¢IKTYO”

◊ KAI TO

TOYPITIKO °PAºEIO

OY EXOYME

E¢ø KONTA...


£EIO MOY

EXEI KANEI O§§A

TA•I¢IA KAI EXEI

Y°KENTPøEI O§§E

∞¡∞ª¡∏∆π∫∂

∫∞ƒ∆∂. £A TI

ZHTHø.

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:04 ÂÏ›‰· 78

78

2. ¡· οÓÂÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ Î·È Ó· ‚Ú›Ù ÔÌ·‰Èο apple·È¯Ó›‰È· ·applefi fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ¡· Ù· apple·›ÍÂÙÂ

Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

3. ∑ËÙ‹ÛÙ ·applefi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ·applefi ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ó· Û·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ÙÚ·-

ÁÔ‡‰È·, ›Ù apple·Ú·‰ÔÛȷο Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ¿ÏÏ· appleÔ˘ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· ϤÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂappleÂ-

Ù›Ԣ˜ (apple.¯. ÁÂÓ¤ıÏÈ·).

4. ÙË ‡Ì‚·ÛË ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ apple·È‰ÈÔ‡ (ı· ÙËÓ ‚ÚÂȘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÏÈ-

ÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ∆’ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡) ‰È·ÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È fiÙÈ fiÏ· Ù· apple·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ›Û· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. πÛ¯‡-

ÂÈ, fï˜, ·˘Ùfi ÛÙËÓ appleÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·;

ñ ∆È appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˙ˆ‹˜ ¿ÏÏˆÓ apple·È‰ÈÒÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ;

ñ ¡· ÂÚ¢ӋÛÂÙÂ Î·È Ó· ‚Ú›Ù appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôappleԛ˜ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ apple·È‰ÈÒÓ Î·Ù·ÛÙÚ·-

ÙËÁÔ‡ÓÙ·È.

ñ ÔÈÔ˜ ÌappleÔÚ› Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· apple·È‰È¿;

ñ °ÓˆÚ›˙ÂÙ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ appleÔ˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ٤ÙÔÈ· ı¤Ì·Ù·; (UNESCO, ACTION AID Î.Ïapple.). ∆È

ı· ϤÁ·Ù ӷ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·;

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:04 ÂÏ›‰· 79

79

·Ú¿‰ÔÛË Î·È

·ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ›ËÛË

1. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ٤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ̤۷ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ¤ıÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ÂappleÔ¯‹.

˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›Ù ËÏÈÎȈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· appleÔ˘ appleÈı·Ófiٷٷ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó.

ÃEIMøNA:

................................................

................................................

................................................

ANOI•H:

................................................

................................................

................................................

∫A§OKAIPI:

................................................

................................................

................................................

º£INOøPO:

................................................

................................................

................................................

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:04 ÂÏ›‰· 80

80

2. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÛÔ˘ appleÂÚ›Á˘ÚÔ apple·ÚÔÈ̛˜ ‹ ̇ıÔ˘˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‹ ÙȘ

ÂappleÔ¯¤˜. ÿÛˆ˜ ÔÈ apple·appleappleÔ‡‰Â˜ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ó· ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¢Ë-

ÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, Ì ٷ ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÙÂ, ÂÌappleÏÔ˘Ù›-

˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ Ì ۯÂÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜. TÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈfi Û·˜ οı ̋ӷ ı· ·Ó·ÓÂÒÓÂÙ·È.

3. Τ„Ô˘ οappleÔÈ· ¤ıÈÌ· appleÔ˘ ¤¯ÂȘ ‚ÈÒÛÂÈ. £˘Ì‹ÛÔ˘ Ì appleÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ¤¯ÂȘ ˙‹ÛÂÈ Î¿appleÔÈÔ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ıÈÌÔ Î·È Û appleÔÈÔ ÁˆÁÚ·ÊÈÎfi ¯ÒÚÔ. ÔÈ· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È,

fiÙ·Ó ı˘Ì¿Û·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ›·;

ŒıÈÌÔ °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋ appleÂÚÈÔ¯‹ ˘Ó·›ÛıËÌ·

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

4. ÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ı˘ÌËı›˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÔ˘ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ appleÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ηÈ

ÙËÓ ˘ÏÔappleÔ›ËÛË ‰‡Ô Âı›ÌˆÓ appleÔ˘ Ù· ıˆÚ›˜ ͯˆÚÈÛÙ¿. °Ú¿„ ϛÁ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

ÛÔ˘ ·˘Ù‹.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5. ∆Ô ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ï·˚΋ apple·Ú¿‰ÔÛË. ÔÏϤ˜ ·applefi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜

ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Â›Ó·È apple·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Û ·˘ıÂÓÙÈΤ˜ Ï·˚Τ˜ ‰ÈËÁ‹ÛÂȘ.

Œ¯ÂȘ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ;

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏

•Â¯ˆÚ›˙ÂȘ οappleÔÈ· ·applefi ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜;

·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙËÓ Ù¿ÍË ÛÔ˘ (ÏfiÁÔ˜, apple·ÓÙƠ̷̂, Û¯¤‰ÈÔ Î.Ï.apple.) ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:04 ÂÏ›‰· 81

81

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 82

82

5. ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ·ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ›ËÛË: ¢‡Ô ¤ÓÓÔȘ ÁÈ· ÙȘ Ôappleԛ˜ appleÔÏÏ¿ ¤¯ÂÙ appleÏËÚÔÊÔÚËı› ·applefi

ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î. ªÂÚ·ÎÏ‹ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “µÏ¤appleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ”. ÿÛˆ˜ fï˜ ¤¯ÂÙ ·ÎÔ‡ÛÂÈ

Û¯ÂÙÈο Î·È ·applefi ¿ÏϘ appleËÁ¤˜. ˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó ı¤ÏÂÙ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Î·È ÛËÌÂÈÒÛÙ Ϥ-

ÍÂȘ-ÊÚ¿ÛÂȘ appleÔ˘, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¤ÓÓÔȘ.

·Ú¿‰ÔÛË

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

·ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ›ËÛË

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

6. ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË ¿ÚÂÛ ȉȷ›ÙÂÚ· Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· appleÔÈ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Ì ÂÈηÛÙÈΤ˜ Û˘Óı¤-

ÛÂȘ, ΢ڛˆ˜ ÎÔÏ¿˙. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ‰‡Ô Ù¤ÙÔȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂χÙË appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÈÔ Î¿Ùˆ:

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 83

83

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, appleÂÚÈÔ‰Èο, ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ ·ÏÏÔ‡,

ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï·˚΋ apple·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙËÓ apple·ÁÎÔÛÌÈÔappleÔ›ËÛË. ¢ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ‹ÛÙ ‰‡Ô Û˘Óı¤ÛÂȘ (ÎÔÏ¿˙) Û˘ÌappleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· appleÔ˘

‚ڋηÙÂ. ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ Û˘ÌappleÏËÚÒÛÙ ÙȘ Û˘Óı¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 84

84

7. §·¯Ó›ÛÌ·Ù· ϤÁÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Ù· ·Î·Ù·ÓfiËÙ· appleÂÚÈapple·È¯ÙÈο appleÔÈ‹Ì·Ù· appleÔ˘ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó

Û˘¯Ó¿ ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ÛÙÔ apple·È¯Ó›‰È. ¡· ÌÂÚÈο:

∞ ÌappleÂ-Ìapple·-

ÌappleÏÔÌ

∆Ô˘ ΛıÂ

ÌappleÏÔÌ

∞ ÌappleÂ-Ìapple·-

ÌappleÏÔÌ

∆Ô˘ ΛıÂ

ÌappleÏÔÌ

ªappleÏÈÌ-

ÌappleÏÔÌ.

ŒÓ· ‰‡Ô

ÙÚ›·

‹Á·

ÛÙËÓ Î˘Ú›·.

ªÔ˘ ’‰ˆÛ’ ¤Ó·

Ì‹ÏÔ.

ª‹ÏÔ

‰·ÁΈ̤ÓÔ.

∆Ô ’‰ˆÛ·

ÛÙËÓ ÎfiÚË.

ŒÎ·Ó ¤Ó’

·ÁfiÚÈ.

∆Ô ’‚Á·ÏÂ

£·Ó¿ÛË.

ÎÔ‡apple· ηÈ

Ê·Ú¿ÛÈ.

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏

•¤ÚÂȘ ¿ÏÏ· Ï·¯Ó›ÛÌ·Ù·;

ÔÈ·; ƒÒÙËÛ οappleÔÈÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Ó· ÛÔ˘ appleÔ˘Ó Ù· Ï·¯Ó›ÛÌ·Ù· Ù· ÔappleÔ›· ¯ÚË-

ÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÂΛÓÔÈ ÛÙ· apple·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘˜. ∑‹ÙËÛ¤ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙ· Ì¿ıÔ˘Ó Î·È Ó· Ù· ÌÂ-

ٷʤÚÂȘ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 85

85

8. ·Ú·‰ÔÛȷο apple·È¯Ó›‰È·1:

ÔÈ· apple·È¯Ó›‰È· ¤apple·È˙·Ó apple·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ appleÂÚÈÔ¯‹ ÛÔ˘ Î·È appleÔÈ· apple·›˙Ô˘Ó ÙÒÚ·; ÂÚÈÁÚ¿„ÙÂ

fiÛ· ·applefi ·˘Ù¿ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ Ù· apple·›ÍÂÙÂ, ·Ó ¤¯ÂÙ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ∑ËÙ‹ÛÙÂ

·applefi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ó· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó.

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

∂MEI A§IOTEPA AIZAME

AMAPIZA, TO KOPOI¢O, KPYºTO-

KOYTI, TO MANTH§I, ∂¡∆√µ√§∞. ªOPEITE NA MOY

∞! HTAN O§Y øPAIA. TA E•H°HETE §I°O, °IATI

¢∂¡ KATA§ABA TIOTA.

A§IA H§EKTPONIKA

AIXNI¢IA EINAI;

1 ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ Î. ∂. ªappleÂÓ¤ÎÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜.

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 86

86

10. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ (ÛÂ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ‰ÈÛÎÔı‹Î˜,

appleÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ‰È·‰›ÎÙ˘Ô) ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì·˜ ·applefi

‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ (ÂÏÔapplefiÓÓËÛÔ, ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·,

£ÂÛÛ·Ï›·, ◊appleÂÈÚÔ, ª·Î‰ÔÓ›·, £Ú¿ÎË, ∫Ú‹ÙË, ¡ËÛÈ¿ ∞ÈÁ·›Ô˘, ¡ËÛÈ¿

πÔÓ›Ô˘, ∫‡appleÚÔ, fiÓÙÔ Î.Ï.apple.).

ÃÔÚ‡ÔÓÙ·È Î¿appleÔÈ· ·applefi ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·; ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰·Ûο-

ÏˆÓ Û·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ (Â¿Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯Ô-

ÏÂ›Ô Û·˜), ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÙ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÙÂ Î·È Ó· ¯ÔÚ‡ÂÙ ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-

ÛÙÈο ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

¯Â‰È¿ÛÙÂ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÙ ¤Ó· “ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈÎfi Ù·Í›‰È” ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘ÙÔ‡˜

ÙÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ̤۷ ·applefi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ˘˜ apple·Ú·‰Ô-

ÛÈ·ÎÔ‡˜ Ì·˜ ¯ÔÚÔ‡˜.

√ÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Î·È ÛÙËÓ

ÙÔappleÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ·˘Ùfi ÙÔ “ Ù·Í›‰È”. ªappleÔÚ›Ù ӷ ÙÔ appleÏ·ÈÛÈÒÛÂÙ Ì ÔÚÈṲ̂ӷ apple·-

Ú·‰ÔÛȷο apple·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Á‡ÛÂȘ ·applefi οappleÔȘ appleÂÚÈÔ-

¯¤˜. ·Ú·Î·Ï¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ Ó· apple·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË ‚Ô‹-

ıÂÈ¿ Û·˜ – fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· - ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰¤ÛÌ·Ù·. (∏ ‰Ú·ÛÙË-

ÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·Ûı› Ì ÙËÓ «H̤ڷ MÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¢È·ÙÚÔÊ‹˜»).

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏

11. ¢Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiappleÔ appleÔ˘ ˙›ÙÂ, fiappleˆ˜

ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔappleÈÎÔ‡˜ ·Á›Ô˘˜, ‹ÚˆÂ˜, ıÚ‡ÏÔ˘˜ ‹, ·ÎfiÌ·, ÂÎÎÏËۛ˜, apple·Ú·‰ÔÛȷο ÎÙ›-

ÛÌ·Ù·, Ê˘ÛÈο ÌÓËÌ›·, ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÂÓÈο appleÔ˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∆ÔappleÈ΋ πÛÙÔÚ›·.

ªappleÔÚ›Ù ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ʈÙÔÁڷʛ˜, Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·applefi ÁÔÓ›˜ Î·È apple·appleappleÔ‡‰Â˜, ¤ÓÙ˘apple·,

˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ΛÌÂÓ· ÎÙÏ.

∞ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ ¤ÚÂ˘Ó¿ Û·˜ Ó· Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Û·˜,

‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ¤Ó· Ê¿ÎÂÏÔ Ì ı¤Ì·: “ÙÔȯ›· appleÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÙfiappleÔ

ÌÔ˘”.


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 87

87

HÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ›

˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜

1. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ·applefi ·‡ÚÈÔ apple·‡Ô˘Ó Ó· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Ù·

ËÏÂÎÙÚÔÓÈο apple·È¯Ó›‰È· ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. Ò˜ ı· ¤ÓȈı˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÔ ¯ÚfiÓÔ appleÔ˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÊȤڈÓ˜ ÛÙÔÓ ˘appleÔÏÔ-

ÁÈÛÙ‹ Î·È ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο apple·È¯Ó›‰È·, appleˆ˜ ı· ÌappleÔÚÔ‡-

Û˜ Ó· ÙÔÓ ·ÍÈÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ÙÒÚ· appleÔ˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂȘ

˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ·Á·appleË̤ÓÔ ÛÔ˘

ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi apple·È¯Ó›‰È; ÂÚ›ÁÚ·„¤

ÙÔ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Î·È ÂÍ‹ÁËÛ ÙÔ˘˜

ÏfiÁÔ˘˜ appleÔ˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ

ͯˆÚ›˙ÂȘ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 88

88

∆È ı· ‹ıÂϘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· Ì¿ıÂȘ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. ÚÔÛ‰ÈfiÚÈÛ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ appleÔ˘ ‰È¤ıÂÛ˜ ÙËÓ appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· οappleÔȘ ·applefi ÙȘ

apple·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

¢PATHPIOTHTE

XPONO

¢Â˘Ù¤Ú· TÚ›ÙË TÂÙ¿ÚÙË ¤ÌappleÙË ·Ú·Û΢‹ ¿‚‚·ÙÔ K˘Úȷ΋ ‡ÓÔÏÔ

MÂϤÙË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ

MÔ˘ÛÈ΋

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi apple·È¯Ó›‰È

‹ apple·È¯Ó›‰È

ÛÙÔÓ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹

·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË

ÙËÏÂfiÚ·Û˘

·È¯Ó›‰È ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ

˘Ó¿ÓÙËÛË-apple·È¯Ó›‰È

Ì ʛÏÔ˘˜

BfiÏÙ·

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏

˘˙‹ÙËÛË Ì ÁÔÓ›˜

·‰¤ÏÊÈ· Û˘ÁÁÂÓ›˜

⁄appleÓÔ˜

ÕÏÏÔ


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 89

89

4. OÈ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û¯ÂÙÈ-

ο Ì ÙÔ˘˜ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜. °Ú¿„ ÙËÓ appleÚÒÙË ÛΤ„Ë appleÔ˘ ÛÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘.

M ÙÔÓ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹ ı¤Ïˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ appleÚ¿ÁÌ· appleÔ˘ ÌappleÔÚÒ Ó· οӈ Ì ÙÔÓ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹ Â›Ó·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AÓ ı· ¿ÏÏ·˙· οÙÈ ÛÙÔÓ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹ ı· ‹Ù·Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AÓ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈÓfiÓÙÔ˘Û·Ó Î·È Ì ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙfiÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E¿Ó ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· apple·›Íˆ ¤Ó· apple·È¯Ó›‰È ÛÙÔÓ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹ ...…ÙÔ appleÚÔÙÈÌÒ ·applefi ÙÔ Ó·...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TÈ ı· appleÚÔÙÈÌÔ‡Û˜ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ó· οÓÂȘ

ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂϤÙË ÛÔ˘, ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÔ˘;

AÚ›ıÌËÛ ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜,

Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÔ˘.

………..N· ·ÎÔ‡Ûˆ ÌÔ˘ÛÈ΋

……….N· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙËÏÂfiÚ·ÛË

……….N· ÙÂÚÌ·Ù›Ûˆ ÙÔ ·Á·appleË̤ÓÔ ÌÔ˘

ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi

………..N· Û˘Ó·ÓÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘

...………..N· apple·›Íˆ οappleÔÈÔ ÂappleÈÙÚ·apple¤˙ÈÔ

apple·È¯Ó›‰È

….......……..ÕÏÏÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:05 ÂÏ›‰· 90

90

5. ∞˜ ˘appleÔı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ apple·›˙ÂȘ ÙÔ ·Á·appleË̤ÓÔ ÛÔ˘ ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈÎfi apple·È¯Ó›‰È Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌÂ›Ô ˆ˜

;

appleÚÔ˜ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘. EΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¯Ù˘apple¿ ÙÔ ÙË-

ϤʈÓÔ Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚfi˜ ÛÔ˘ Ê›ÏÔ˜/Ë ÛÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó·

apple·˜ ·Ì¤Ûˆ˜ Û ÎÔÓÙÈÓfi ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙÂ

Ì ÙËÓ ˘applefiÏÔÈappleË apple·Ú¤· ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎappleÏËÍË ÁÈ· ¤Ó·

Ê›ÏÔ / ÌÈ· Ê›ÏË Û·˜, appleÔ˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ. TÈ ı· ¤Î·Ó˜ Û’

·˘Ù‹ ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË Î·È ÁÈ·Ù›;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6. XÚËÛÈÌÔappleÔÈ›˜ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÔȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ appleÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÌappleÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ, ·ÍÈÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏

BÚ›ÛÎÂȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

AÓ Ó·È appleÔȘ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:06 ÂÏ›‰· 91

91

7. TÈ Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó· ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô (Internet);

°È· ̤ӷ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Â›Ó·È

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙȘ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ

XÚËÛÈÌÔappleÔÈ›˜ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô;

N·È …………………. Ÿ¯È ……………….

ŸÙ·Ó ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ›˜, appleÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ì·˙› ÛÔ˘ ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∆È Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ó·˙ËÙ¿˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏


5TETR_ANTHROPOS_KOINONIA 5-12-01 17:06 ÂÏ›‰· 92

92

8. ŒÏÂÁ¯Ô˜ appleÔÈfiÙËÙ·˜ appleÏËÚÔÊÔÚ›·˜

ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· apple¿ÓÙ·. fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó·

apple·È‰› Ó· ÂappleÈϤÍÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÙÈ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ; ÚÈÓ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛΤ„Ô˘ fiÙÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰›ÏËÌÌ· ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁÂ›Ù·È Î·È Ì ÙËÓ ÂappleÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÂÓÙ‡appleˆÓ appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Û’ ¤Ó· appleÂÚ›appleÙÂÚÔ. TÈ ˘apple¿Ú¯ÂÈ, applefiÛÔ ÂÓ-

‰È·Ê¤ÚÔÓ Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó·, ÙÈ ÂappleÈÙÚ¤appleÂÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ, ÙÈ ÌappleÔÚ›˜ ‹ ÙÈ ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂȘ.

˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ ÔÌ·‰Èο ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

9.

AºHE TH ºANTAIA

OÀ E§EY£EPH KAI

EPI°PAæE ø £∞ ∏£∂§∂

TON “TE§EIO”

YO§O°ITH.

¢E £E§ø O§§A !

NA °PAºEI KAI

NA ¢IABAZEI °IA MENA

KAI NA H°AINEI

TO XO§EIO,

OTAN BAPIEMAI…

∞¡£ƒø√,

∫√π¡ø¡π∞

∫∞π ∞°∫√-

ªπ√√π∏∏

°È· ̤ӷ Ô Ù¤ÏÂÈÔ˜ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ................................................................................................

........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................


6TETR_POLITISMOS 4-12-01 19:47 ÂÏ›‰· 93

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:22 ÂÏ›‰· 95

95

∆È Â›Ó·È ∆¤¯ÓË;

1. O ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª˘Ù·Ú¿˜ appleÚÔÙ›ÓÂÈ:

“¢Â›ÙÂ

Ù· ÎÔ˘ÚÂÏÈ·Ṳ̂ӷ

Û‡ÓÓÂÊ·, ηıÒ˜ ‰‡ÂÈ

Ô ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ ·applefiÁÂ˘Ì·”.

“¢Â›Ù ÙÔ ·apple¤Ó·ÓÙÈ ‰¤ÓÙÚÔ, ηıÒ˜

‚Á·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ‚Ï·ÛÙÔ›

appleÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË”.

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:22 ÂÏ›‰· 96

96

∂πƒ∏¡∏

“¢Â›Ù ÙÔ˘˜

Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜

Ì ÙȘ Û¯ÈṲ̂Ó˜

·Ê›Û˜ ηÈ

Ù· appleÔχ¯ÚˆÌ·

Û˘Óı‹Ì·Ù·”.

“¢Â›Ù ٷ appleÚfiÛˆapple·

ÙˆÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ, ηıÒ˜

appleÂÚÓÔ‡Ó ·applefi ÙȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ

ÙˆÓ appleÂ˙ÒÓ”.

√§π∆πª√

“£· ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÌÈ· ηϋ ·Ú¯‹ Î·È ˘apple¿Ú¯ÂÈ ÂÏapple›‰· Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù ٷ ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂappleÔ¯ÒÓ”


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:22 ÂÏ›‰· 97

97

2. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ¤Ó· ÌÈÎÚfi appleÂÚ›apple·ÙÔ fiÏÔÈ Ì·˙›. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ appleÚÔÛ¯ÙÈο fi,ÙÈ ˘apple¿Ú-

¯ÂÈ Á‡Úˆ Û·˜. ∂ÛÙÈ¿ÛÙ ÙËÓ appleÚÔÛÔ¯‹ Û·˜ Û οÙÈ appleÔ˘ Û·˜ Û˘ÁÎÈÓ› ‹ Û·˜ οÓÂÈ È‰È·›ÙÂ-

ÚË ÂÓÙ‡appleˆÛË.

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· fiÛ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· apple·Ú·ÙËÚ‹Û·ÙÂ,

apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ “ÂÈÎfiÓ˜” ÂΛӘ appleÔ˘ Û·˜ ÂÓÙ˘appleˆÛ›·Û·Ó. ¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ

fiÏÔÈ Ì·˙› ÙËÓ Î¿ı “ÂÈÎfiÓ·”. ÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ ÙËÓ ·appleÔ‰ÒÛÂÙ Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋.

ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ¿ Û·˜, ÂappleÈϤÍÙÂ Î·È Îfi„Ù ·applefi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ η-

ıÂÓfi˜ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· appleÔ˘ ıˆÚ›Ù fiÙÈ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÌappleÂÚÈÏËÊı› ÛÂ

Ì›· ÔÌ·‰È΋ Û‡ÓıÂÛË (ÎÔÏ¿˙), ÙËÓ ÔappleÔ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜. ¢ÒÛÙÂ

¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ appleÔ˘ appleÚÔ‹Ïı ·applefi ÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ ·appleÔÙ‡appleˆÛË ÙÔ˘

appleÂÚÈapple¿ÙÔ˘ Ù˘ Ù¿Í˘ Û·˜.

3. ªÈ· ̤ڷ ÌÂ Û˘ÓÓÂÊÈ¿, ‚Á›Ù ·applefi ÙËÓ

·›ıÔ˘Û· Î·È apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ Ì appleÚÔÛÔ¯‹ Ù·

Û‡ÓÓÂÊ·. ÚÔÛ¤ÍÙ ٷ Û¯‹Ì·Ù· ηÈ

ÙȘ Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ appleÔ˘ appleÈı·-

ÓfiÓ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó. ∞Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ

‹ÏÈÔ˜ ‰Â›Ù ٷ apple·È¯Óȉ›ÛÌ·Ù·

ÙˆÓ ·ÎÙ›ÓˆÓ ÙÔ˘ ÌÂ Ù· Û‡Ó-

ÓÂÊ·. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ̤۷

ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ٷ

‰Èο Û·˜ Û‡ÓÓÂÊ·, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜

¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ appleÚÔ-

Ù›ÌËÛ‹˜ Û·˜ (Ì ÌÔχ‚È·,

ÎÚ·ÁÈfiÓÈ·, Ú¢ÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·-

Ù·), ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·applefi Ù·

¯ÚÒÌ·Ù· appleÔ˘ ›‰·ÙÂ, Û¯ËÌ·Ù›-

˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÌÔÚʤ˜...

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:22 ÂÏ›‰· 98

98

∏ ªÔ˘ÛÈ΋ ›ӷÈ

ÙÚfiappleÔ˜ ˙ˆ‹˜

1. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÛÙ· ‚È‚Ï›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È ÛÙ· ·ÓıÔÏfiÁÈ· (fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ) appleÔÈ‹Ì·Ù·

appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÔappleÔÈËı›.

2. ªÂÚÈο appleÔχ ÁÓˆÛÙ¿ ÌÂÏÔappleÔÈË̤ӷ appleÔÈ‹Ì·Ù· ›ӷÈ:

l ŒÓ· ÙÔ ¯ÂÏȉfiÓÈ... (appleÔ›ËÛË: √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, ÌÔ˘ÛÈ΋: ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË).

l ÙÔ appleÂÚÈÁÈ¿ÏÈ ÙÔ ÎÚ˘Êfi... (appleÔ›ËÛË: °ÈÒÚÁÔ˘ ÂʤÚË, ÌÔ˘ÛÈ΋: ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË).

l ªËÙ¤Ú· ÌÂÁ·Ïfi„˘¯Ë... (appleÔ›ËÛË: ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÔψÌÔ‡, ÌÔ˘ÛÈ΋: °È¿ÓÓË ª·ÚÎfiappleÔ˘ÏÔ˘).

l ∆Ô˘ ÌÈÎÚÔ‡ ‚ÔÚÈ¿... (appleÔ›ËÛË: √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, ÌÔ˘ÛÈ΋: ª›ÎË £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË).

°ÓˆÚ›˙ÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ÌÂÏÔappleÔÈË̤ӷ appleÔÈ‹Ì·Ù·; •¤ÚÂȘ appleÔÈˆÓ appleÔÈËÙÒÓ Î·È appleÔÈˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ

›ӷÈ;

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

√§π∆πª√

3. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷

ÛÙË ÌÂÏÔappleÔÈË̤ÓË appleÔ›ËÛË (∂χÙË, ƒ›ÙÛÔ˘, µÚÂÙÙ¿ÎÔ˘,

°Î¿ÙÛÔ˘ Î.¿.). ªappleÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·Ê›Û·,

ÂÌappleÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ¿˜ ÙË Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ·. ∞Ó

˘apple¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ·ÍÈÔappleÔÈ‹ÛÙ ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘appleÔ-

ÏÔÁÈÛÙ‹ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∆È ı· ϤÁ·Ù ӷ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿-

ÛÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÊȤڈ̷ ÛÙȘ ¿ÏϘ Ù¿ÍÂȘ;


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:22 ÂÏ›‰· 99

99

∂Xø MIA I¢EA! ∞ Zø°PAºIOYME EMEI

TO PO°PAMMA °IA TO AºIEPøMA. ∂IH

§Eø NA °PAæOYME TA OIHMATA

’ ENA EN£ETO.

§Eø NA ºTIA•OYME

KAI MIA AºIA!

ø A ºAINETAI

H I¢EA;

∫A§A, £A EINAI

KATA§HKTIKH EK¢H§øH,

EI¢IKA AN KAOIO

AO MA AI•EI MOYIKH!

4. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ‰È·‚¿˙Ô˘Ì ¤Ó· appleÔ›ËÌ· appleÔ˘ Ì·˜ ·Ú¤ÛÂÈ appleÔχ, Ì·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ë ‰È¿-

ıÂÛË Ó· ÎÈÓËıԇ̠ۇÌʈӷ Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi appleÔ˘ ÁÂÓÓȤٷÈ, ηıÒ˜ ÙÔ ·apple·ÁÁ¤ÏÔ˘ÌÂ.

∞ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜, ‰È·‚¿ÛÙ ¤Ó· appleÔ›ËÌ· appleÔ˘ ı· ÂappleÈϤÍÂÙ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂ÓÒ Î¿appleÔÈÔ˜

‰È·‚¿˙ÂÈ ÙÔ appleÔ›ËÌ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿, appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ ÎÈÓËı›Ù ÛÙÔ ¯ÒÚÔ, Ô Î·ı¤Ó·˜ Û‡Ì-

ʈӷ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ú˘ıÌfi. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÍÈÔappleÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· appleÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó

ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜ (ÎÚÔ˘ÛÙ¿, Ú˘ıÌÈο, ÌÂψ‰Èο ÎÙÏ.), appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ “ÂappleÂÓ‰‡ÛÂÙ” ÙËÓ Î›ÓËÛ‹

Û·˜ Ì ‹¯Ô˘˜.

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 100

100

ŸÙ·Ó fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ, ÒÛÙ ӷ

·appleÔ‰ÒÛÂÙ ÙÔ appleÔ›ËÌ· ÔÌ·‰Èο Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ‹¯Ô˘˜ appleÔ˘ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙÂ, ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙÂ Î·È ı· ÂappleÈ-

ϤÍÂÙÂ. ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÂÌappleÏÔ˘Ù›ÛÙ ÙËÓ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ¿ Û·˜ Ì ÂÓ·ÏÏ·Á¤˜ (apple.¯. ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ¤Ó· apple·È‰›

·applefi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ô ‹¯Ô˜ appleÔ˘ apple·Ú¿ÁÔ˘Ó Ù· fiÚÁ·Ó· ·applefi ÙÔ˘˜ ˘applefiÏÔÈappleÔ˘˜, ÎÈÓ›ÛÙ fiÏÔÈ

Î·È ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó· ÌfiÓÔ fiÚÁ·ÓÔ Î·È Î¿appleÔÈÔ apple·È‰› appleÔ˘ ·apple·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙÔ appleÔ›ËÌ· ÎÙÏ. ÌappleÔÚ›Ù ӷ ·ÍÈÔappleÔÈ-

‹ÛÂÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÙËÓ apple·‡ÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜). ªfiÏȘ ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ·˘Ùfi appleÔ˘

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·ÙÂ Û·Ó ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Î·È apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·, ÌappleÔÚ›Ù ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÙ ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÎÚÔ˘ÛÙ¿ fiÚÁ·Ó· ηÈ

Ó· Û˘Óı¤ÛÂÙ Ì ·˘Ù¿ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û·˜.

π‰¤Â˜ ÁÈ· ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó·

1 ›ÛÙÚÔ.∏ ϤÍË appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ Ú‹Ì· Û›ˆ

appleÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÚ·ÓÙ¿˙ˆ, ÎÔ˘ÓÒ appleÔχ ‰˘Ó·Ù¿. ∂›Ó·È

ÎÚÔ˘ÛÙfi fiÚÁ·ÓÔ. O ‹¯Ô˜ ÛÙ· fiÚÁ·Ó· ·˘Ù¿ apple·Ú¿ÁÂ-

Ù·È Ì ÙËÓ ÎÚÔ‡ÛË, ÙÔ ¯Ù‡appleËÌ· ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘.

∆Ô ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó Î·È ÔÈ ∞Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÛÙȘ ıÂ-

·ÙÚÈΤ˜ apple·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· Û˘Óԉ‡ÂÈ Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘

¯ÔÚÔ‡. ªappleÔÚ›Ù ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ۯÂÙÈο ‡ÎÔÏ· ·˘ÙÔ-

Û¯¤‰ÈÔ Û›ÛÙÚÔ, ·Ó Û ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ͇ÏÈÓË ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ·

(appleÂÚ›appleÔ˘ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ¯¿Ú·Î·) ηÚÊÒÛÂÙ ‰‡Ô -

ÙÚ›· ηapple¿ÎÈ· ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ, ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ÚÔ‰¤Ï˜

ÎÙÏ., ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿

Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ηÚÊÈÔ‡ Î·È Ó· apple·Ú¿ÁÔ˘Ó ‹¯Ô.

√§π∆πª√

ÕÏÏ· ÎÚÔ˘ÛÙ¿

1 °ÂÌ›ÛÙ ÎÔ˘ÙÈ¿ ·applefi ·Ó·„˘ÎÙÈο Ì ¿ÌÌÔ, ÌÈÎÚ¿ ‚ÔÙÛ·Ï¿ÎÈ· ‹ ¯·ÏÈοÎÈ·, ÎÏ›ÛÙ ٷ ηϿ

Î·È ÎÔ˘Ó‹ÛÙ ٷ. Œ¯ÂÙ ÎÈfiÏ·˜ ¤ÙÔÈÌÔ ¤Ó· ÔÚÁ·Ó¿ÎÈ.

1 ÃÙ˘apple‹ÛÙ ‰‡Ô ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‹ ¤Ó· ·apple’ ·˘Ù¿ Û appleÔÙ‹ÚÈ· appleÔ˘ Ù· ¤¯ÂÙ ÁÂÌ›ÛÂÈ

Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ appleÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡. ªappleÔÚ›Ù ӷ Û˘Óı¤ÛÂÙ οappleÔÈÔ Ú˘ıÌfi;

1 ªËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ‹¯ÔÈ ÌappleÔÚ› Ó· apple·Ú·¯ıÔ‡Ó Î·È ·applefi ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Ì·˜ (Ì ¯Ù‡-

appleËÌ· ÙˆÓ appleÔ‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ ÎÙÏ.).

1 ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ‹ ηٷÛ΢¿ÛÙÂ Î·È ¿ÏÏ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· appleÔ˘ “ÁÂÓÓÔ‡Ó” ‹¯Ô, ‰ËÏ·‰‹ “˯ÔÁfiÓ·”

ÛÒÌ·Ù·, fiappleˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È.


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 101

101

5. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·ÎÚfi·ÛË

∞ÎÔ‡ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ (ηٿ appleÚÔÙ›ÌËÛË ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÈ·). ÙÔ

Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ˘apple¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ·applefi ¤ÚÁ· ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘-

ÛÈ΋˜ appleÔ˘ ÌappleÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙË ‰ÈÛÎÔı‹ÎË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‹ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡

ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜ ‹ ÙÔ˘ ÛappleÈÙÈÔ‡ ‹ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙË-

Ù·. ˘ÁÎÂÓÙÚˆı›Ù ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ appleÔ˘ ·ÎÔ‡ÙÂ Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜

ÂχıÂÚË. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰ÈËÁËı›Ù ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ appleÔ˘ Û·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘, ÌfiÏȘ

ÙÔ ·ÎÔ‡ÙÂ. ªappleÔÚ›Ù ·ÎfiÌË Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙȘ Û˘˙Ë-

Ù‹ÛÂÙÂ, ·appleÔÙ˘appleÒÓÔÓÙ¿˜ Ù˜ ηÙ¢ı›·Ó ÛÙÔ ¯·ÚÙ›.

∑ˆÁÚ·Ê›ÛÙ ÂχıÂÚ· Î·È ·˘ıfiÚÌËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ηÓfiÓ˜ Î·È appleÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜, ·ÊÔ‡ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ ˙ˆ-

ÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ Û˘Ó‰˘¿ÛÂÙ ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ· Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹-

ÛÂÙ Ì ÙË Ê·ÓÙ·Û›· Û·˜, Û˘ÏÏÔÁÈο, ÌÈ· ‰È΋ Û·˜ ÈÛÙÔÚ›·, appleÔ˘ ı· Û˘ÌappleÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÂÈ ÙȘ ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ apple·È‰ÈÒÓ. ∞ÊËÁËı›Ù ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· appleÔ˘ Û˘Óı¤Û·ÙÂ,

‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ οı ÛÙÈÁÌ‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ¿.

∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÂÎÊÚ¿ÛÙ Ì appleËÏfi (‹ ¿ÏÏÔ Â‡appleÏ·ÛÙÔ ˘ÏÈÎfi) ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ‹ ÌÈ·

ÔappleÔÈ·‰‹appleÔÙ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ appleÔ˘ ÊÙÈ¿Í·ÙÂ, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜, ·Ó ÂappleÈı˘Ì›ÙÂ,

Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·.

ÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ÙÒÚ· Ó· ·appleÔ‰ÒÛÂÙ ÙË ‚·ÛÈ΋ ˘applefiıÂÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Û·˜ Ì ÙË

ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜, ¯ˆÚ›˜ ηıfiÏÔ˘ ÏfiÁÔ.

ÙÔ ÂapplefiÌÂÓÔ ‚‹Ì·, appleÚÔÛı¤ÛÙ ‹¯Ô ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Û·˜. ˘Óı¤ÛÙÂ

ÔÌ·‰Èο ÙË ‰È΋ Û·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜, Ì ·˘ÙÔÛ¯¤‰È· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·-

Ó·, Ì ‹¯Ô˘˜ apple·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘˜ ·applefi ˯ËÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ Û·˜, ÌÂ Ê˘ÛÈÎÔ‡˜

‹¯Ô˘˜ (fiappleˆ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘) ‹ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ applefiÏ˘ (ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈ-

Ó‹ÙÔ˘ appleÔ˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ÎÙÏ.), appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·applefi ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Û ̷ÁÓËÙfi-

ʈÓÔ, ηıÒ˜ Î·È Ì ·appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ÌÔ˘ÛÈο ΛÌÂÓ·. ŒÙÛÈ ı· ¤¯ÂÙ ÂappleÂÓ‰‡ÛÂÈ

ÌÔ˘ÛÈο, ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜.

˘Ó¯›ÛÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, Ì ڢıÌÈ΋ ΛÓËÛË Î·È, ›Ûˆ˜, Ì ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È.

ª¿ÏÏÔÓ ÙÒÚ· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·appleÔ‰ÒÛÂÙ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÌappleÂÈÚ›· Ì ı·ÙÚÈÎfi

‰ÚÒÌÂÓÔ. ∆È Ï¤ÙÂ, Ó· ÙÔ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ Û ÌÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô;

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 102

102

√§π∆πª√

∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ¤ÚÁˆÓ appleÔ˘ appleÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¯È΋ ÁÓˆÚÈÌ›·

Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋

1. «√È Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂappleÔ¯¤˜» ÙÔ˘ µÈ‚¿ÏÓÙÈ.

2. «ªÈÎÚ‹ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋» ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ.

3. «Für Elise (°È· ÙËÓ ∂Ï›˙·)» ÙÔ˘ ªappleÂÙfi‚ÂÓ.

4. «∂Ï·ÊÚ‡ ÈappleappleÈÎfi» ÙÔ˘ Èapple¤.

5. «Rondo alla Turka (ƒfiÓÙÔ ·Ï¿ ∆Ô‡Úη)» ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ.

6. Ô˘›Ù· ·applefi ÙÔÓ «∫·Ú˘ÔıÚ·‡ÛÙË» ÙÔ˘ ∆Û·˚ÎfiÊÛÎÈ.

7. «øÚ·›Ô˜ °·Ï¿˙ÈÔ˜ ¢Ô‡Ó·‚˘» ÙÔ˘ °Èfi¯·Ó ÙÚ¿Ô˘˜ (ÁÈÔ˘).

8. «√ ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ Ûapple·ıÈÒÓ» ÙÔ˘ ∞Ú¿Ì Ã·ÙÛ·ÙÔ˘ÚÈ¿Ó.

9. ÃÔÚˆ‰È·Îfi ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ¿ÓˆÓ ·applefi ÙËÓ fiappleÂÚ· «∆ÚÔ‚·ÙfiÚ» ÙÔ˘ µ¤ÚÓÙÈ.

10. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ·applefi ÙÔÓ «∫Ô˘Ú¤· Ù˘ ‚›Ï˘» ÙÔ˘ ƒÔÛ›ÓÈ.

11. ÕÚÈ· ÙÔ˘ º›ÁηÚÔ ·applefi ÙÔÓ «∫Ô˘Ú¤· Ù˘ ‚›Ï˘» ÙÔ˘ ƒÔÛ›ÓÈ.

12. ∆Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ·applefi ÙÔ ÎÔÓÙÛ¤ÚÙÔ ÁÈ· ÎÈı¿Ú· , «∞Ú·ÁÎÔ˘¤˙», ÙÔ˘ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ.

13. ∞appleÔÛapple¿ÛÌ·Ù· ·applefi ÙËÓ «∫¿ÚÌÂÓ» ÙÔ˘ ªappleÈ˙¤ (ÙË ¯·Ìapple·Ó¤Ú· Ù˘ ∫¿ÚÌÂÓ, ÙËÓ ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ∂Ûη̛ÏÈÔ).

14. «5Ô˜ √˘ÁÁÚÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜» ÙÔ˘ ªappleڷ̘.

15. «ªÈÓÔ˘¤ÙÔ» ÙÔ˘ ªappleÔÎÂÚ›ÓÈ.

16. «√ ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ʈÙÈ¿˜» ÙÔ˘ ¡ÙÂÊ¿ÏÈ·.

17. «∆Ô Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ ÙˆÓ ˙ÒˆÓ» ÙÔ˘ ·ÈÓ ·Ó˜.

18. «·È‰È΋ Û˘Ìʈӛ·» ÙÔ˘ ÿÈÓÙÓ.

19. «∞ÏÏËÏԇȷ» ·applefi ÙÔ «ªÂÛÛ›·» ÙÔ˘ äÓÙÂÏ.

20. ÃÔÚˆ‰È·Îfi ÙˆÓ ÛÎÏ¿‚ˆÓ ·applefi ÙËÓ fiappleÂÚ· «¡·ÌappleÔ‡ÎÔ» ÙÔ˘ µ¤ÚÓÙÈ.

21. ∂Ì‚·Ù‹ÚÈÔ ·applefi ÙËÓ fiappleÂÚ· «∞˝ÓÙ·» ÙÔ˘ µ¤ÚÓÙÈ.

22. «πÙ·ÏÈÎfi ηappleÚ›ÙÛÈÔ» ÙÔ˘ ∆Û·˚ÎfiÊÛÎÈ.

23. «∂ÏÏËÓÈÎÔ› ¯ÔÚÔ›» ÙÔ˘ ηÏÎÒÙ·.

24. «ÔÓ¿Ù· ˘applefi ÙÔ ÛÂÏËÓfiʈ˜» ÙÔ˘ ªappleÂÙfi‚ÂÓ.

25. «ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÔÏfiÌ‚Ô˜» ÙÔ˘ µ·ÁÁ¤ÏË ·apple·ı·Ó·Û›Ô˘.

26. «ªappleÔÏÂÚfi» ÙÔ˘ ƒ·‚¤Ï.

27. «√ appleÚ›ÁÎÈapple·˜ πÁÎfiÚ» ÙÔ˘ ªappleÔÚÔÓÙ›Ó

28. «∏ÚˆÈ΋ ÔψӤ˙·» ÙÔ˘ Ôapple¤Ó.

29. «√ ªÔω¿‚·˜» ÙÔ˘ ̤ٷӷ.

30. «√ √Úʤ·˜ ÛÙÔÓ Õ‰Ë» ÙÔ˘ ŸÊÂÓÌapple·¯.


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 103

103

£¤·ÙÚÔ Î·È ˙ˆ‹

1. ∞˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ ı·ÙÚÈΤ˜ Ì·˜ ÁÓÒÛÂȘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÙˆÓ ı·ÙÚÈÎÒÓ

¤ÚÁˆÓ Ù˘ ·ã ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙÔ˘˜ ı·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ‚ã ÛÙ‹Ï˘:

¢ÂÓ appleÏËÚÒÓˆ, ‰ÂÓ appleÏËÚÒÓˆ ñ

ñµ·Û›Ï˘ ƒÒÙ·˜

ÕÌÏÂÙ ñ ñ∞ÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘

ŸÚÓÈı˜ ñ ñªÔÏȤÚÔ˜

√ ∞Ú¯ÔÓÙÔ¯ˆÚÈ¿Ù˘ ñ ñ√˘›ÏÏÈ·Ì ·›ÍappleËÚ

·Ú·Ì‡ıÈ ¯ˆÚ›˜ fiÓÔÌ· ñ ñ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜

√ µ˘ÛÛÈÓfiÎËappleÔ˜ ñ ñπ¿Îˆ‚Ô˜ ∫·Ìapple·Ó¤ÏÏ˘

¡· ˙ÂÈ ÙÔ ªÂÛÔÏfiÁÁÈ ñ ñ ÕÓÙÔÓ ∆Û¤¯ÔÊ

¤ÚÛ˜ ñ ñÔÊÔÎÏ‹˜

∞ÓÙÈÁfiÓË ñ ñ ¡Ù¿ÚÈÔ ºÔ

°ÓˆÚ›˙Ô˘Ì appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· οappleÔÈÔ ·applefi ·˘Ù¿ Ù· ¤ÚÁ·;

2. Œ¯ÂÙ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ı·ÙÚÈΤ˜ apple·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ›Ù Ì ÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ›Ù Ì ÙËÓ ÔÈÎfiÁÂÓÂÈ¿

Û·˜ ›Ù Ì ¿ÏÏÔ˘˜; ÔȘ;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 104

104

____________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

______________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

__________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________________

√§π∆πª√

3. ∆Ô ı¤·ÙÚÔ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ÂappleÈ-

ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ ·Ó·appleÙ‡ÛÛÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ

ı·ً Î·È ÛÙÔÓ ËıÔappleÔÈfi. √ ËıÔappleÔÈfi˜ fi,ÙÈ Ï¤ÂÈ Î·È

οÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹, ÙÔ Ï¤ÂÈ Î·È ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı·ً.

√ ı·ً˜, ÂÓÒ Í¤ÚÂÈ fiÙÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ‚ϤappleÂÈ ‰ÂÓ

Â›Ó·È ·ÏËıÈÓfi, ÙÔ ıˆÚ› ·ÏËıÈÓfi.

°È· Ó· ‰Â›Ù applefiÛÔ appleÔχ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ÂappleÈÎÔÈÓˆ-

Ó›· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ·applefi ÙÔ Û¯‹Ì· Ù˘ ÛÎËÓ‹˜ ηÈ

ÙË ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ Î·ıÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÊÙÈ¿ÍÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË

Û·˜ ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ı¤·ÙÚÔ, fiappleÔ˘:

f ∏ ÛÎËÓ‹ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È Á‡Úˆ

Á‡Úˆ ı· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ηı›ÛÌ·Ù·.

f ∏ ÛÎËÓ‹ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÛÙÚ·Ê› ηٿ 90

ÌÔ›Ú˜. ŒÙÛÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë appleÏÂ˘Ú¿ Î·È ÔÈ ËıÔappleÔÈÔ›

ı· ¤¯Ô˘Ó ÌappleÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ (ηٿ ̤وappleÔ)

‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÎÔÈÓfi οı ÊÔÚ¿.

“H£√√π√

∏ª∞π¡∂π ºø!”


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 105

105

f ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ·ÎfiÌË Ì ÙË ÛÎËÓ‹ Û ÌÈ· ÛÙ·ıÂÚ‹ ı¤ÛË Î·È fiÏ· Ù· ηı›ÛÌ·Ù· ·apple¤Ó·ÓÙÈ.

ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ οı ÊÔÚ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, apple·›ÍÙ οÙÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂÙÂ

fiÙÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È Ô ÙÚfiappleÔ˜ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ËıÔappleÔÈÔ‡˜.

4. ∞applefi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ ...̇ıÔ ‹ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ¢È·ÌÔÚÊÒÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ

ÛÎËÓÈÎfi ·applefi οÙÈ appleÔ˘ Û·˜ ÂÌappleÓ¤ÂÈ, Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ, Û·˜ ‰È·ÛΉ¿˙ÂÈ, ÙÔ ı·˘Ì¿˙ÂÙÂ, ÁÈ· apple·-

Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ‚˘ıfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ‹ ¤Ó· ÙÛ›ÚÎÔ ‹ ¤Ó· ÙÚ¤ÓÔ ‹ ¤Ó·Ó ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ.

∂ÍÔappleÏ›ÛÙ ÙÔ “ÛÎËÓÈÎfi” Û·˜ Ì ˘Ê¿ÛÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ˘ÏÈο, ÁÈ· Ó· ·appleÔÏ·‡ÛÂÙ ÙÔ apple·È¯Ó›‰È.

√ ¯ÒÚÔ˜ appleÔ˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÛ·Ù ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ ‰Ú¿ÛË.

∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÌappleÔÚ›Ù ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙÂ Î·È ·ÏÏÈÒ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·applefi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· appleÔ˘ ı· Û·˜ “Ù·Íȉ¤„ÂÈ”

Î·È ‡ÛÙÂÚ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ٷ ÛÎËÓÈο.

∆È ÈÛÙÔÚ›·;

ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· appleÔ˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙȘ ϤÍÂȘ: “ªÈ· ÊÔÚ¿ ÎÈ ¤Ó·Ó ηÈÚfi Û ÌÈ· Ù¿ÍË... Ì·ÁÈ΋” …”

ªÈ· ¿ÏÏË È‰¤· Â›Ó·È Ó· apple›Ù ·˘ıfiÚÌËÙ· ÙÚÂȘ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ‰Â Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ÂÓÓÔÈÔÏÔÁÈο ÌÂٷ͇

ÙÔ˘˜. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› (ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ¤Ó·˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÏÔ˜ Î.Ô.Î.)

Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÌÈ· ÈÛÙÔÚ›· appleÔ˘ Ó· appleÂÚȤ¯ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ.

ªIA ºOPA

KI ENAN KAIPO...

...E MIA TA•H

“MA°IKH” ...

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 106

106

5. ∆È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ apple·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ·Ó¤‚ÂÈ (ÛÎËÓÈο, ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÎÙÏ.);

∂ÚÁ·ÛÙ›Ù ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈο Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ۯÂÙÈο ÛÙÔȯ›·.

ÔȘ ÌÔÚʤ˜ ∆¤¯Ó˘ (ÏÔÁÔÙ¯ӛ·, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÌÔ˘ÛÈ΋ ÎÙÏ.) Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á›· ÌÈ·˜ ı·ÙÚÈ΋˜ apple·Ú¿ÛÙ·Û˘;

¿ÚÙÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·applefi ¤Ó·Ó ËıÔappleÔÈfi ‹ ÛÎËÓÔı¤ÙË ‹ οappleÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ¿ÓıÚˆappleÔ appleÔ˘ ·Û¯Ô-

ÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ.

6. flÚ· ÁÈ· ı·ÙÚÈÎfi apple·È¯Ó›‰È

ÃÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ÛÒÌ·, ÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ

¤ÎÊÚ·Û‹ Û·˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÌÔÚʈı›Ù ÛÂ:

√§π∆πª√

E ŒÓ· ¯ÚÒÌ·.

E ÕÓÔÈÍË, ÃÂÈÌÒÓ·, ∫·ÏÔη›ÚÈ,

ºıÈÓfiappleˆÚÔ.

E ÏËÁˆÌ¤ÓÔ appleÔ˘Ï›.

E ÔÙ¿ÌÈ.

E ÃÙ·applefi‰È appleÔ˘ ΢ÓËÁ¿ÂÈ.

E ∞ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ appleÔ˘ ÌÂٷʤÚÂÈ

¤Ó· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó˘Ì·.

E ÃÈfiÓÈ appleÔ˘ apple¤ÊÙÂÈ.

E ª‡Á· appleÔ˘ appleÈ¿ÛÙËΠ·applefi

ÌÈ· ·Ú¿¯ÓË.

E §Ô˘ÏÔ‡‰È appleÔ˘

·Óı›˙ÂÈ.

E ·È‰› Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Û·˜,

ÂÓÒ ÙÔ Î˘ÓËÁ¿ÂÈ ¤Ó·˜

‰ÂÈÓfiÛ·˘ÚÔ˜ …

E ∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ.


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 107

107

7. µÚ›Ù ·applefi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È appleÂÚÈÔ‰Èο appleÔȘ apple·È‰ÈΤ˜ ı·ÙÚÈΤ˜ apple·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ apple·›˙Ô-

ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ appleÂÚ›Ô‰Ô. ∞Ó ÂappleÈϤÁ·Ù ӷ apple¿Ù Û οappleÔÈ· ·apple’ ·˘Ù¤˜, appleÔÈ· ı· ‹Ù·Ó ηÈ

ÁÈ·Ù›;

8. ∆Ô ı¤·ÙÚÔ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫¿ı ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈ΋ applefiÏË Â›¯Â Î·È ¤Ó·Ó ÙÔ˘Ï¿¯È-

ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ı¿ÙÚÔ˘.

‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÙfiappleÔ ÛÔ˘ ÙÈ ¯ÒÚÔÈ Î·È appleÔÈ· ı·ÙÚÈο Û¯‹Ì·Ù· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó;

9. ÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· ˘apple‹Ú¯·Ó Ù· ıˆÚÈο, ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· appleÔ˘ Ù· apple·Ú·¯ˆÚÔ‡ÛÂ Ë applefiÏË

ÛÙÔ˘˜ ¿appleÔÚÔ˘˜ appleÔϛ٘, ÁÈ· Ó· apple¿Ó ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ. ‹ÌÂÚ· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ; Ò˜ appleÚÔ-

ÌËı‡ÂÙ·È Î·Ó›˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·;

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:23 ÂÏ›‰· 108

108

¿ÌÂ ÈÓ·ÎÔı‹ÎË;

1. ∞ÊÔ‡ apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ Ù¿ÍË, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ÛÎÂÊı›Ù ÙÈ ı· ı¤-

Ï·Ù ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ apple·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (˙ˆ-

ÁÚ·ÊȤ˜, ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ‰ÂÓÙÚÔÊ˘Ù‡ÛÂȘ ÎÙÏ.) appleÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ÌappleÔÚ› Ó· appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈËı›

·˘Ù‹ Ë ·ÏÏ·Á‹;

˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ.

∆¿ÍË

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÔÏ›Ԣ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

√§π∆πª√

∞‡ÏÂÈÔ˜ ÃÒÚÔ˜

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:24 ÂÏ›‰· 109

109

2. Τ„Ô˘ ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ appleÔ˘ ÛÔ˘ appleÚÔͤ-

ÓËÛ ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿. Èڛ˜ Ó· ÙÔ ‰ÈËÁËı›˜,

·applefi‰ˆÛ¤ ÙÔ Ì fiappleÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù·

ı¤ÏÂȘ. ¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· appleÂÚÈÁÚ¿„ÂȘ

ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ì ÙÔ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎfi

ÛÔ˘ ¤ÚÁÔ. ∞appleÏÒ˜, ·applefi‰ˆÛ ÙȘ ÂÓÙ˘appleÒÛÂȘ

Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÌÂ

fiappleÔÈ· ¯ÚÒÌ·Ù· ı¤ÏÂȘ.

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ fiÏ· Ù·

¤ÚÁ·, Û ¤Ó·Ó apple›Ó·Î· Î·È ÔÓÔÌ¿ÛÙ ÙÔÓ

“ªÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ·Ó¿ÌÓËÛË”. ∫¿ÓÙ ÙÔ ›‰ÈÔ

ÁÈ· ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜. ¯ÔÏÈ¿ÛÙÂ

Ù· ¯ÚÒÌ·Ù· appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ıËÎ·Ó appleÂ-

ÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·Ó¿-

ÌÓËÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜.

3. ∞ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜, ÂappleÈϤÍÙ ¤Ó·Ó apple›Ó·Î· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ appleÔ˘ Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Â›ÙÂ

·applefi ÙÔ˘˜ apple›Ó·Î˜ appleÔ˘ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ÛÂÏ›‰·, ›Ù ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “µÏ¤appleˆ

ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ” Ì ٷ ΛÌÂÓ· ›Ù ·applefi ÔappleÔ˘‰‹appleÔÙ ·ÏÏÔ‡. ·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔÓ (ˆ˜

appleÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì·, Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, Ù· ˘ÏÈο Î.¿.). ∞ÊÔ‡ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹

ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ ηÈ, Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÔÙÚÔapple›· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, Ó· Ù· apple·-

ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË. ¢ÔÎÈÌ¿ÛÙ ӷ appleÂÚÈÁÚ¿„ÂÙ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Û οappleÔÈÔÓ appleÔ˘ ‰ÂÓ

ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ‚ϤappleÂÈ.

ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ ÊÙÈ¿ÍÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÔÌ·‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ, ‰·ÓÂÈ˙fiÌÂÓÔÈ ·applefi

·˘ÙfiÓ ÙÔÓ apple›Ó·Î· fiappleÔÈ· ÛÙÔȯ›· ı¤ÏÂÙ (ı¤Ì·, ¯ÚÒÌ·Ù· ÎÙÏ.). ˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÈ ı· ÂappleÈϤÍÂÙÂ

(ı¤Ì·, ÌÔÚʤ˜, Û¯‹Ì·Ù·, Ú˘ıÌÈ΋ Âapple·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ, ¯ÚÒÌ·Ù· ÎÙÏ.) ηÈ

·appleÔÊ·Û›ÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiappleÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û·˜, ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο appleÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹-

ÛÂÙ (ÌÔχ‚È·, Ú¢ÛÙ¿ ¯ÚÒÌ·Ù·, “¿¯ÚËÛÙ· ˘ÏÈο”, fiappleˆ˜ Û˘Û΢·Û›Â˜, ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, apple·ÏȤ˜

ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÎÙÏ.).

ŸÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‰È·Ù‹ÚËÛ οÙÈ ·applefi ÙÔÓ apple›Ó·Î·

appleÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÂÚ¤ıÈÛÌ·. ÔȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Û¿˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È,

apple·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÔÌ·‰ÈÎfi ¤ÚÁÔ;

£¤ÏÂÙ ӷ ‚¿ÏÂÙ ‹¯Ô Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ; £· ÌappleÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋

ÈÛÙÔÚ›·; ∆È ı· ϤÁ·Ù ӷ ·appleÔ‰ÒÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ı·ÙÚÈο;

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:24 ÂÏ›‰· 110

110

¡. ∂ÁÁÔÓfiappleÔ˘ÏÔ˘, «ÔÈËÙ‹˜ Î·È ÌÔ‡Û·»,

∂ıÓÈ΋ ÈÓ·ÎÔı‹ÎË

∞. ∞ÛÙÂÚÈ¿‰Ë, «ÂÈÚ·È¿˜», ∂ıÓÈ΋ ÈÓ·ÎÔı‹ÎË

√§π∆πª√

¢. ª˘Ù·Ú¿, «∫·ıÈÛÙ‹ ·ÓÙÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹»

°. °·˝ÙË, «ÂÈÚ‹Ó˜ - √‰˘ÛÛ¤·˜»


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:24 ÂÏ›‰· 111

111

4. ÈÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜

Î·È appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ ·Ó·-

ηχ„ÂÙ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜

Ù˘ ∆¤¯Ó˘ (appleÈÓ·ÎÔı‹Î˜,

ÌÔ˘Û›·, ·›ıÔ˘Û˜ ÂÎı¤-

ÛÂˆÓ Î.¿.) appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

ÛÙËÓ appleÂÚÈÔ¯‹ Û·˜. ƒˆÙ‹-

ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÁÈ· Ù·

¤ÚÁ· Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜

appleÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û οıÂ

¯ÒÚÔ. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡

ÂappleÈϤÍÂÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ appleÔ˘ Û·˜

·Ú¤ÛÂÈ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, apple·-

ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË, ÛÙȘ

¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ÙÔ Í¯ˆÚ›-

Û·ÙÂ. ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ Âapple›Û˘

ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘. ∞Ó ˙ÂÈ, appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙›

ÙÔ˘ Î·È appleÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË.

5. ˘˙ËÙ‹ÛÙÂ, ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ, Î·È ÂappleÈϤÍÙ ¤Ó· ı¤Ì· appleÔ˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ

(·applefi ¤Ó· Ì¿ıËÌ· ‹ ·applefi ÔappleÔ˘‰‹appleÔÙÂ), ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı¿Ï·ÛÛ·, ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂÙ·-

ÊÔÚ¤˜, appleÏÔ›·, ÌÈ· Ì¿¯Ë ‹ Ù· ηٷÛÙÚÔÊÈο Ù˘ ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÎÙÏ.

∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ Û ‚È‚Ï›·, appleÂÚÈÔ‰Èο, ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, appleÒ˜

¤¯Ô˘Ó ·appleÔ‰ÒÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ (˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ, ÁχappleÙ˜ ÎÙÏ.), ·applefi fiÏÔ ÙÔÓ

ÎfiÛÌÔ, ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÈÎfiÓ˜ ·applefi

ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‹ apple·ÚfiÌÔÈÔ ı¤Ì·.

[ ·Ú·ÙËÚ›Ù ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ·applefi„ÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ; ˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜.

[ ªappleÔÚ›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi

appleÏ·›ÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î·È Ó· Ù· Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂÙ ÌÂ

ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜;

[ £¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ˘appleÔı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ appleÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ·˘ÙÒÓ;

√§π∆πª√


6TETR_POLITISMOS 5-12-01 17:24 ÂÏ›‰· 112

112

6. ŒÓ·˜ apple›Ó·Î·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ

ÁÂÌ¿ÙÔ˜ T¤¯ÓË Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi.

ºÙÈ¿ÍÙ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ ¤Ó·Ó apple›Ó·Î· (appleÔ˘ ı· ÙÔÓ ·Ó·ÓÂÒÓÂÙÂ Û˘Ó¯Ҙ) ÌÂ

·appleÔÎfiÌÌ·Ù· ·applefi ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÓÙ˘apple·, Ì ÂÎÙ˘appleÒÛÂȘ ·applefi ÙÔ ‰È·‰›-

ÎÙ˘Ô Û¯ÂÙÈΤ˜ ÌÂ... «Ù¤¯Ó˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜», Ì ˘ÏÈÎfi ·applefi ÌÔ˘Û›·, ¯ÒÚÔ˘˜

∆¤¯Ó˘ Î·È appleÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜, appleÔ˘ ¤¯ÂÙ ÂappleÈÛÎÂÊÙ› ›Ù ÌfiÓÔÈ Û·˜

›Ù Ì ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜, ηıÒ˜ Î·È ·applefi appleÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯ÂÙÂ

apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ.

∞Ó ı¤ÏÂÙÂ, οı ̋ӷ, ÌappleÔÚ›Ù ӷ ÂappleÈϤÁÂÙ ·applefi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ apple›Ó·Î· ÙÔ˘ appleÔ-

ÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ ı¤Ì· (¤ÚÁÔ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi ‹ appleÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÙÏ.) appleÔ˘ ÂÓÙ˘appleˆÛ›·Û ÙÔ˘˜

appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÙ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·

ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Û·˜, ·applefi ‚È‚Ï›·, ¿ÏÏ· ¤ÓÙ˘apple· ‹ ·ÎfiÌË Î·È

·applefi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. £· ÌappleÔÚÔ‡Û·ÙÂ, ·Ó ÂappleÈı˘Ì›ÙÂ, Ó· Û˘Óı¤ÛÂÙ Û ¤Ó· Ó¤Ô

apple›Ó·Î· ÙȘ appleÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ appleÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· οı ̋ӷ.

√§π∆πª√


7TETR_EPISTHMES 4-12-01 19:06 ÂÏ›‰· 113

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:41 ÂÏ›‰· 115

115

T· Ó¤·

·applefi ÙË °ÂÓÂÙÈ΋

º·›ÓÂÙ·È appleˆ˜ Ù· Ó¤· ·applefi ÙË °ÂÓÂÙÈ΋

ı· Â›Ó·È fiÏÔ Î·È appleÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·...

1.

Ãı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¿ÎÔ˘Û·

ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ÙËÏÂfi-

Ú·ÛË ÁÈ· ÙË °ÂÓÂÙÈ΋.

∞! ∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘, fiappleÔÙÂ

·ÎÔ‡ÂÈ Ù¤ÙÔȘ Û˘˙Ë-

Ù‹ÛÂȘ, ϤÂÈ : “¿ÂÈ

¯¿Ï·ÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜!”.

∫È fï˜ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜

Ì·˜ ›apple fiÙÈ Ë ÂappleÈÛÙ‹ÌË

ÌappleÔÚ› Ó· appleÚÔÛʤÚÂÈ

ÙfiÛ· appleÔÏÏ¿!

øPAIA! ∞˜ ÂÚ¢ӋÛÔ˘-

Ì Û ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ηÈ

appleÂÚÈÔ‰Èο. ›ÁÔ˘Ú·

ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ Ï¤ÓÂ

ÁÈ· ÙË °ÂÓÂÙÈ΋.

∫·Ï‹ ȉ¤·! §¤ˆ Ó· ÂÙÔÈÌ¿-

ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔ-

ÏfiÁÈÔ Ì ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ

ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·.

∂›Ó·È ¤Ó· Âapple›Î·ÈÚÔ ı¤Ì·

Î·È ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó

appleÔÏϤ˜ ·applefi„ÂȘ.

•¤ÚÂÙ ÙÈ appleÚÔ-

Ù›ӈ;

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:41 ÂÏ›‰· 116

116

¡· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ,

ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÈ appleÈÛÙ‡ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜.

∞ÊÔ‡ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ Û ÔÌ¿‰Â˜, ·˜ ·Ó·-

Ï¿‚ÂÈ Ë Î¿ı ÔÌ¿‰· Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ apple¤ÓÙÂ

¿ÙÔÌ· ηÈ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηٿ ÔÌ¿‰Â˜,

fiappleˆ˜ Ì·˜ ϤÂÈ Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, Ó·

ÂappleÂÍÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÙȘ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ.

ªƒ∞µ√ ª∂°∞§∂!

¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë È‰¤· Ì·˜

ı· ·Ú¤ÛÂÈ ÛÙÔ

‰¿ÛηÏÔ.

›ÁÔ˘Ú· .

∆È ı· ÚˆÙ¿Ì fï˜;

√È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ì·˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ›ӷÈ

appleÔχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜, ÁÈ· Ó· ÌappleÔÚÔ‡Ó

Ó· ·apple·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó. ¡· ÌË Ì·˜ appleÔ˘Ó

ÌfiÓÔ Û·Ó ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ·:

“¿ÂÈ ¯¿Ï·ÛÂ Ô ÎfiÛÌÔ˜!”

¡· ÙÔ˘˜ ÚˆÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ·˜

appleÔ‡ÌÂ, ÙÈ ÁÓÒÌË ¤¯Ô˘Ó

ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· appleÔ˘ ¤¯ÂÈ

Ô ¿ÓıÚˆappleÔ˜ Ó· ηıÔÚ›˙ÂÈ

ÙÔ Ê‡ÏÔ ÙÔ˘ apple·È‰ÈÔ‡

appleÔ˘ ı· ÁÂÓÓËı›.

∞Û’ ÙÔ ∫ˆÛÙ¿ÎË.

ªÂÚÈÎÔ› ·applefi Ì·˜

‰ÂÓ ı· ’¯·Ó

ÁÂÓÓËı› appleÔÙ¤.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

§Eø NA

OP°ANø£OYME

§I°O.

µ‹Ì· 1Ô: ∫·ıÔÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜

µ‹Ì· 2Ô: ∫·ıÔÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜.

µ‹Ì· 3Ô: ∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Ì ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ Û·Ê›˜

Î·È Û‡ÓÙÔ̘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.

µ‹Ì· 4Ô: ∫·ıÔÚ›˙Ô˘Ì applefiÛÔÈ Î·È appleÔÈÔÈ ı· apple¿ÚÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡-

ÍÂȘ (ÌappleÔÚ› Î·È fiÏÔÈ).

µ‹Ì· 5Ô: ¢È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ì applefiÙ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÔÈ Û˘ÓÂ-

ÓÙ‡ÍÂȘ.

µ‹Ì· 6Ô: ˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Î·È ·appleÔÊ·Û›˙Ô˘ÌÂ

appleÒ˜ ı· ÙȘ ÂappleÂÍÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ∫¿ÓÔ˘ÌÂ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ Î·È ‚Ú›ÛÎÔ˘ÌÂ

ÔÌÔÈfiÙËÙ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙȘ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ.

µ‹Ì· 7Ô: ∫·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ì fiϘ ÙȘ apple·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Ì·˜ Î·È ÙȘ ·apple·-

ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘¯ÓfiÙËÙ·.

µ‹Ì· 8Ô: ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì Û fiÏË ÙËÓ Ù¿ÍË Ù· ·appleÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘

¤ÚÂ˘Ó¿˜ Ì·˜, ·ÎÔ‡ÌÂ Î·È ÙȘ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È Û˘˙ËÙ¿ÌÂ

ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿.


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:41 ÂÏ›‰· 117

117

∂KTO AO THN APAANø ªπ∫ƒ∏

EPEYNA £A MOPOYAME NA

APOYME YNENTEY•H KAI

AO KAOION EITHMONA

EI¢IKO TO £EMA.

∞˘Ù‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿

ı· Û·˜ ·Ú¤ÛÂÈ appleÔχ!

AOY,

EY TI £A H£E§E

NA OY¢AEI,

OTAN ME°A§øEI;

2. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ Ë °ÂÓÂÙÈ΋ ›¯Â ‹‰Ë ηÙÔÚıÒ-

ÛÂÈ ·applefi apple·ÏÈ¿ apple.¯. ·applefi ÙÔ 1800 Ó· ˙Ô˘Ó ÔÈ

¿ÓıÚˆappleÔÈ 200 - 220 ¯ÚfiÓÈ·. ’ ·˘Ù‹ ÙËÓ appleÂÚ›-

appleˆÛË Ô appleÚÔapple¿appleappleÔ˘˜ ÙÔ˘ apple·appleappleÔ‡ ÛÔ˘, appleÔ˘

›¯Â ÁÂÓÓËı› ÙÔ 1805, ı· ˙Ô‡Û ۋÌÂÚ·.

ÔÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ·applefi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·

Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ÛÔ˘ ‰ÈËÁËı›;

ÔÈÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ ·applefi ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÙfiappleÔ˘

Ì·˜ ı· ›¯Â ÁÓˆÚ›ÛÂÈ; ∆È ı· ‹ıÂϘ Ó· Ì¿ıÂȘ

ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜; ∞applefi appleÔÈÔÓ ‹Úˆ· ı· ÂappleÈı˘ÌÔ‡Û˜

Ó· apple¿ÚÂȘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË; ∆È ı· ÙÔÓ ÚˆÙÔ‡Û˜;

·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙËÓ Ù¿ÍË (Ì ‰Ú·Ì·ÙÔappleÔ›ËÛË)

ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË appleÔ˘ ı· ¤apple·ÈÚÓ˜.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:41 ÂÏ›‰· 118

118

3. ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÓÒÛˆÓ.

√ ∫ÒÛÙ·˜, Ë ª·Ú›· Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ apple·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ¤Ó· apple·È¯Ó›‰È ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ Ù˘-

¯·›ÓÂÈ Ë ÂÍ‹˜ ÂÚÒÙËÛË:

∞applefi ÙÈ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ÙÔ DNA;

∞applefi ÙȘ Âapple·Ó·Ï‹„ÂȘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ

ÌÔÓ¿‰ˆÓ appleÔ˘ ϤÁÔÓÙ·È ÓÔ˘ÎÏÂÔÙ›‰È· ηÈ

¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·applefi ¯ËÌÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜

fiappleˆ˜: Ë ∞‰ÂÓ›ÓË, Ë °Ô˘·Ó›ÓË, Ë £˘Ì›ÓË

Î·È Ë ∫˘ÙÔÛ›ÓË.

∞applefi Âapple·Ó·Ï‹„ÂȘ

·ÌÈÓÔͤˆÓ.

ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ;

√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Î·È Ë ª·Ú›·

‹ Ô ∫ÒÛÙ·˜; °È·Ù›;

________________

________________

________________

________________

________________

¢∏ª∏∆ƒ∏

ª∞ƒπ∞

∫ø∆∞

________________

________________

________________

______________

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

4. Ù· “Ó¤· ·applefi ÙË °ÂÓÂÙÈ΋» ‰›ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙÔȯ›·:

·. √ ηٿ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÁÔÓȉ›ˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘

‚. √ ηٿ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘

Á. √ ηٿ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î˘ÙÙ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ˘

‰. √ ηٿ appleÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¯ÚˆÌÔÛˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒappleÔ˘

ªappleÔÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‚¿ÏÂȘ ·applefi ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:41 ÂÏ›‰· 119

119

5. ∞applefi Ù· “Ó¤· ·applefi ÙË °ÂÓÂÙÈ΋” ÌappleÂډ‡ÙËÎ·Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ , ÓÔ˘ÎÏÂÔÙ›‰È·, ·ÙÙ·ÚÔ, ÁÔÓ›‰È·, ı˘Ì›-

ÓË, ÁÔ˘·Ó›ÓË, ΢ÙÔÛ›ÓË, ÎψÓÔappleÔ›ËÛË. ª‹appleˆ˜ ÌappleÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ͯˆÚ›ÛÂȘ;

6. ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Î·È Û˘ÌappleÏ‹ÚˆÛ ٷ ÛηÏÔapple¿ÙÈ· ·applefi ÙË «ÛοϷ» ÙÔ˘ DNA. °È· Ó· ‚ÚÂȘ ÙË ÛˆÛÙ‹

ÛÂÈÚ¿, Û˘Ì‚Ô˘Ï¤„Ô˘ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ «∆· Ó¤· ·applefi ÙË °ÂÓÂÙÈ΋» ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô «µÏ¤appleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi

ÎfiÛÌÔ».

7. ∞π¡π°ª∞:

ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ï˘Û›‰·, ·ÓÂÌfiÛηϷ ÌÂÁ¿-

ÏË. ¡· ÙÔ ‰Ô‡Ì ‡ÎÔÏ·,fï˜, ‰ÂÓ ÌappleÔ-

ÚÔ‡ÌÂ. ∞ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÌfiÚÈÔ ‰Â

˙ԇ̠∆È Â›Ó·È;

∞ £

∞ £

£ ∞°

...........

...........

...........

° ...........

∞ ...........

£ ...........

∞ ...........

° ...........

∫ ...........

° ...........

∫ ...........

£ ...........

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:41 ÂÏ›‰· 120

120

∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋

Î·È ¢È¿ÛÙËÌ·:

∆·Í›‰È ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜

1.∆· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ appleÏ·ÓËÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ· οappleÔÈÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ıÂÔ‡. ∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙË ª˘ıÔÏÔÁ›·

appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜. (∂͈ÙÂÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿,

ۇ̂ÔÏ· ÎÙÏ.).

ŸÓÔÌ· ıÂÔ‡

∂ÚÌ‹˜

∞ÊÚÔ‰›ÙË

°Ë

ÕÚ˘

¢›·˜

∫ÚfiÓÔ˜

√˘Ú·Ófi˜

ÔÛÂȉÒÓ·˜

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

ÏÔ‡ÙˆÓ·˜


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:42 ÂÏ›‰· 121

121

2. Ò˜ Û·˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë È‰¤· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ËÏÈ·Îfi Ì·˜ Û‡-

ÛÙËÌ·; ªappleÔÚ› οappleÔÈÔ˜ ·applefi Û·˜ Ó· apple·Ú·ÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È Î¿appleÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘˜ appleÏ·Ó‹Ù˜

Ì ÙÔ˘˜ ‰ÔÚ˘ÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜;

¡· ·appleÔ‰ÒÛÂÙÂ, fiÛÔ appleÈÔ Î·Ï¿ ÌappleÔÚ›ÙÂ, Ì ˘Ê¿ÛÌ·Ù· ‹ ¯·ÚÙfiÓÈ· Ù· ¯ÚÒÌ·Ù·, ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜

Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ οı appleÏ·Ó‹ÙË. (˘Ì‚Ô˘Ï¢ı›Ù ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î›ÌÂÓÔ ÛÙÔ ‚È-

‚Ï›Ô «µÏ¤appleˆ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ»). ∞Ó ÌappleÔÚ›ÙÂ, ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÂÙÂ Î·È Ì ÙË

Ì˘ıÔÏÔÁ›· ·applefi fiappleÔ˘ apple‹Ú·Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜.

3. ÔȘ Ù·Èӛ˜ Ì ı¤Ì·Ù· ·applefi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ; Ù·Ú ∆ÚÂÎ; ¢È¿ÛÙËÌ· 1999; ÕÏϘ…

______________________________________________________________________________________________________

4. ∞Ó ÌappleÔÚÔ‡Û·Ù ӷ apple¿Ù ¤Ó· Ù·Í›‰È Û ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ appleÏ·Ó‹ÙË, appleÒ˜ ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi; Ò˜ ı· ı¤Ï·ÙÂ

Ó· Â›Ó·È Ô appleÏ·Ó‹Ù˘ appleÔ˘ ı· ÂappleÈϤÁ·Ù (ÌÔÚÊ‹, Ê˘ÛÈÎfi appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÎÙÏ.);

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:42 ÂÏ›‰· 122

122

5.  ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ·‰Ô‡Ï˜ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÙ Ӣ¯ÙÂÚÈÓ‹ ·appleÔÙ‡appleˆÛË ÙÔ˘

¤Ó·ÛÙÚÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ ·applefi ÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ‹ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ÛappleÈÙÈÔ‡ Û·˜.

∞ӷηχ„Ù ÙËÓ Ô‡ÏÈ·, ÙË ªÈÎÚ‹ Î·È ÙË ªÂÁ¿ÏË ÕÚÎÙÔ, ÙÔÓ Ô-

ÏÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌappleÔÚ›ÙÂ. (›ÁÔ˘Ú· οappleÔÈÔ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜

ı· ͤÚÂÈ Ó· Û·˜ appleÂÈ). ∂ÊԉȷÛÙ›Ù Ì ¯·ÚÙÈ¿ Î·È ÌÔχ‚È·, ˙ˆ-

ÁÚ·Ê›ÛÙ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÂÎı¤ÛÙÂ

Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Û·˜.

ŒÓ· ÌÈÎÚfi Ì˘ÛÙÈÎfi! √È Ó·˘ÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ „·Ú¿‰Â˜

ͤÚÔ˘Ó appleÔÏÏ¿ ÁÈ· Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·. ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜!

6. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· Âapple›ÛÎÂ„Ë Û’ ¤Ó· ·ÛÙÂÚÔÛÎÔapple›Ô, ·Ó ¤¯ÂÙÂ

ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. µÚ›Ù οappleÔÈÔÓ appleÔ˘ Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ

·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ÚˆÙ‹ÛÙ ÙÔÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·

appleÚ¿ÁÌ·Ù·. ∞Ó ÌappleÔÚ›ÙÂ, ηÓÔÓ›ÛÙÂ Î·È ÌÈ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ apple·Ú·Ù‹-

ÚËÛË ÙÔ˘ Ô˘Ú·ÓÔ‡ (apple¿ÓÙ· Ì οappleÔÈÔÓ appleÔ˘ Ó· ͤÚÂÈ).

7. °·Ï·Í›Â˜

ÙËÓ ·appleÂÚ·ÓÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘

Û‡Ìapple·ÓÙÔ˜ Ù· ¿ÛÙÚ· ‰ÂÓ ÂÌ-

Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÔÌÔÈfiÌÔÚÊË ‰È¿Ù·-

ÍË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ-

ÓÙ·È Û ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·ÛÙÚÈΤ˜

appleÔÏÈÙ›˜ appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È

Á·Ï·Í›Â˜.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

ÙÔ Û‡Ìapple·Ó Û‹ÌÂÚ· appleÚ¤appleÂÈ

Ó· ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó apple¿Óˆ ·applefi

100 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Á·Ï·-

͛˜ Î·È Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ appleÂÚÈ-

Ï·Ì‚¿ÓÂÈ apple¿Óˆ ·applefi 100 ‰ÈÛÂ-

ηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÛÙÚ·.


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:42 ÂÏ›‰· 123

123

ªÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ Á·Ï·Í›·

 ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ οı Á·Ï·Í›·˜ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi

ÙÚ›· ·ÚÈ· ÙÌ‹Ì·Ù·: ¤Ó· ÏÂappleÙfi ‰›ÛÎÔ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·applefi

¿ÛÙÚ·, ·¤ÚÈ· Î·È ‰È·ÛÙËÌÈ΋ ÛÎfiÓË, ¤Ó·Ó ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÊ·ÈÚÔ-

Âȉ‹ apple˘Ú‹Ó· appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ¿ÛÙÚ· ÌfiÓÔ Î·È, Ù¤ÏÔ˜,

¤Ó· ‰È¿¯˘ÙÔ ÛÊ·ÈÚÈÎfi ʈÙÔÛ٤ʷÓÔ ·appleÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·applefi

·Ú¯¤ÁÔÓ· ¿ÛÙÚ·, appleÔ˘ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· fiÚÈ· ÙÔ˘ Á·Ï·Í›·.

√È Á·Ï·Í›Â˜ ÌappleÔÚ› Ó· ›ӷÈ: apple·Ú¿ÍÂÓÔÈ, ·Î·ÓfiÓÈÛÙÔÈ,

ÂÏÏÂÈappleÙÈÎÔ›, ÛappleÂÈÚÔÂȉ›˜.

·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Á·Ï·Í›Â˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› appleÔ˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÎfiÓ˜.

ÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ ‰ÒÛÂÙ ʷÓÙ·ÛÙÈο ÔÓfiÌ·Ù· Û’ ·˘ÙÔ‡˜.

∞Ó ¤¯ÂÙ appleÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙȘ Ôappleԛ˜ ÌappleÔ-

Ú›Ù ӷ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·applefi ·˘Ù¤˜ ›ӷÈ:

http://www.geocities.com/CapeCanaveral/orbit

http://www.astro.princeton.edu/~frei/G

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:42 ÂÏ›‰· 124

124

8. °Ú¿Êˆ ÁÈ· ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·.

ªÂ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘Ú·Ófi˜, ·ÛÙ¤ÚÈ·, Ù·Í›‰È, ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· appleÔ›ËÌ· ‹ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ appleÔ˘ Ó· ÙȘ

appleÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. ¡· ÂÎı¤ÛÂÙ ٷ appleÔÈ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ΛÌÂÓ¿ Û·˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

°Ú¿Êˆ ÁÈ· ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Î·È Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ·.

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:43 ÂÏ›‰· 125

125

9. ∆Ô ÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ ÙÔ˘ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜

√ƒπ∑√¡∆π∞

1. Ï·Ó‹Ù˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô apple¤ÌappleÙÔ˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿, ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·applefi ·¤ÚÈ·. √È ·Ú-

¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ıÂfi ÙÔ˘ ‰ˆ‰ÂοıÂÔ˘.

2. §¤ÁÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ appleÔ˘ ˙Ô˘Ó Ù· “¿ÙÔÌ·”. ∂›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ˜ ·applefi apple˘Ú‹Ó˜ Î·È ËÏÂÎÙÚfiÓÈ·.

3. Ï·Ó‹Ù˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô appleÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi˜ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ.

4. ∂›Ó·È Ô ¤‚‰ÔÌÔ˜ appleÏ·Ó‹Ù˘ ÙÔ˘ ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∫Ú¿ÙËÛ “ÂÊÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙ· Ù· Ì˘ÛÙÈ-

ο ÙÔ˘ οو ·applefi ÙË ıÔÏ‹ apple¿¯ÓË appleÔ˘ ÙÔÓ ÛÎÂapple¿˙ÂÈ” (ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋).

5·.“ÙÔ Á˘ÌÓfi Ì¿ÙÈ Ë ÂappleÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Ì·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÙÂÏ›ˆ˜…”

5‚. ∆· ¿ÛÙÚ·, ÔÈ appleÏ·Ó‹Ù˜, ÔÈ Á·Ï·Í›Â˜ Â›Ó·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ ̤ÚÔ˜ ·appleÔÙÂ-

ÏÂ›Ù·È ·applefi ÙÔ “Ù›appleÔÙ·”.

∫∞£∂∆∞

1. ŒÓ·˜ ·applefi ÙÔ˘˜ ·ÂÚÈÒ‰ÂȘ Á›Á·ÓÙ˜ Ù· ÎÚ¿ÙËÛ ÂÊÙ·ÛÊÚ¿ÁÈÛÙ·.

2·. ∏ ‡ÏË appleÔ˘ ·appleÔÙÂÏ› Ù· ÛÒÌ·Ù¿ Ì·˜ “οËΔ Î·È ·Ó·Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÁÈÁ¿ÓÙÈˆÓ ÎfiÎ-

ÎÈÓˆÓ ¿ÛÙÚˆÓ. ŸÏÔÈ Ì·˜ ‰ËÏ·‰‹ ›̷ÛÙ … ÛÎfiÓË

2‚. ∞applefi ÙË ‚·Ú˘ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ô‡Ù ÙÔ Êˆ˜. Àapple¿Ú¯Ô˘Ó appleÔÏϤ˜ Ù¤ÙÔÈ-

˜… ÙÚ‡apple˜ ÛÙÔ Û‡Ìapple·Ó.

3. ∆Ô Û‡Ìapple·Ó ·appleÔÙÂÏÂ›Ù·È ·applefi ÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Î·È ÙÔ …(ÛÙËÓ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋).

4·. ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ fiÙ·Ó ÁÂÚÓ¿ÂÈ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Á›Á·ÓÙ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ó·˜ ¿ÛappleÚÔ˜…

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:43 ÂÏ›‰· 126

126

4‚. ‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª˘ıÔÏÔÁ›· Ô ıÂfi˜ ÙÔ˘ appleÔϤÌÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÎfiÎÎÈÓÔ˜ appleÏ·Ó‹Ù˘ ÙÔ˘

ËÏÈ·ÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

5. ŒÓ· ‰È¿ÛËÌÔ ÌÂÁ·ÙËÏÂÛÎfiappleÈÔ fiappleÏÔ ÙˆÓ ·ÛÙÚÔÓfïÓ.

6. ∏ ÁË Â›Ó·È ¤Ó· Á·Ï·˙ÔappleÚ¿ÛÈÓÔ ‰È·ÛÙËÌfiappleÏÔÈÔ, appleÔ˘ Ì·˜ ÌÂٷʤÚÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÈÒÓ˜ ÙÒÚ· ̤۷

ÛÙÔ ·¯·Ó¤˜…

...∞∂ ∫∞∆ø Ã∂ƒπ ª√À, •∂ƒ√°∫∂º∞§∂! ∞§∏£∂π∞

§∂ø! ∂πªπ ∞√À ∞§§√À °∫∞§∞•π∞,

¡∆∂¡ ∂πªπ ª∞∫∞ƒ∞!

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

10. ∞Ó ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÛÙ›ÏÂÙ ÌËӇ̷ٷ Û fiÓÙ· appleÔ˘ ˘appleÔıÂÙÈο ˘apple‹Ú¯·Ó Û ¿ÏÏÔ˘˜

appleÏ·Ó‹Ù˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û·˜, appleÔÈ· ·applefi ·˘Ù¿ ı·

ÂappleÈϤÁ·Ù ӷ Û˘ÌappleÂÚÈÏ¿‚ÂÙÂ; ˘˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È Î·Ù·Ï‹ÍÙ ÛÙ· apple¤ÓÙ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ·,

ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜.

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:43 ÂÏ›‰· 127

127

∆ËÏÂappleÈÎÔÈӈӛ˜

1.

√È ·appleÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈÎÚ·›ÓÔ˘Ó... ÔÈ appleÏËÚÔÊÔڛ˜ appleÏËı·›ÓÔ˘Ó

ªÂÚÈο ·applefi Ù· apple·Ú·apple¿Óˆ ̤۷ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆappleÔÈ

̤¯ÚÈ ÙÔ 1970. ªappleÔÚ›˜ Ó· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÂȘ;

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:43 ÂÏ›‰· 128

128

2.

µÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¤ÙÔ˜ 2020. ∂›Û·È ۯ‰ȷÛÙ‹˜ Ì¤ÛˆÓ ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞appleÔÊ·Û›˙ÂȘ Ó· apple¿-

ÚÂȘ ̤ÚÔ˜ Û ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘

ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ fiappleˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙȘ apple·Ú·apple¿Óˆ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Û¯Â‰›·Û ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ appleÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ

‰È·ÁˆÓÈÛÌfi.

∫·Ï‹ ÂappleÈÙ˘¯›·!

∆Ô ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:43 ÂÏ›‰· 129

129

3. ∆· ̤ÏË Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘˜ ¤Ó·Ó

ÎÒ‰Èη. ∞Ó·˙‹ÙËÛ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÔ˘ ηÈ

ÁÚ¿„ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ì ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ÙˆÓ ºÈÏÈÎÒÓ.

∞ÓÙ¿ÏÏ·Í Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ Ù· ÌËӇ̷ٷ Î·È ·appleÔΈ‰ÈÎÔappleÔ›ËÛ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·

appleÔ˘ apple‹Ú˜. ∂›Ó·È ÔÚıÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ; °È·Ù› ‰Â ı· ÌappleÔÚÔ‡Û ӷ ›ӷÈ; ÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ

ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ apple¿ÏÈ ¯ˆÚ›˜ ÔÚıÔÁÚ·ÊÈο Ï¿ıË.

4. ªappleÔÚ›˜, ·Ó ı¤ÏÂȘ, Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ¤Ó· ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ì˘ÛÙÈÎfi ÎÒ‰Èη. ∫¿ı ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ˘

·ÏÊ·‚‹ÙÔ˘ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÙÔ ·appleÔ‰ÒÛÂȘ Ì ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ۇ̂ÔÏÔ ‹ Ì ¤Ó· ¿ÏÏÔ

ÁÚ¿ÌÌ· ‹ ·ÚÈıÌfi. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, appleÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ÁÚ¿„ÂȘ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ì‹Ó˘Ì· ·ÎÔ-

ÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎÒ‰Èο ÛÔ˘. ¢ÒÛ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘. ∆È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó,

ÁÈ· Ó· ÌappleÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ ·appleÔΈ‰ÈÎÔappleÔÈ‹-

ÛÔ˘Ó; ª·, ‚¤‚·È·, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÛÔ˘ ÎÒ‰Èη!

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:43 ÂÏ›‰· 130

130

5. ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÚ·Ì̤ÓË Î·È Ì ÁÚ·ÌÌÈ΋ µ

π‰ÂÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÚ·ÌÌÈ΋˜ µã

ÈÔ apple¿Óˆ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È È‰ÂÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·1 Ù˘ ÁÚ·Ì-

ÌÈ΋˜ µã, appleÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÁÚ·Ê‹ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Û·Ó ÔÈ

∞¯·ÈÔ› Î·È ·appleÔÙÂÏ› ÙËÓ appleÚÒÙË ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜

ÁÏÒÛÛ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·applefi ȉÂÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ë ÁÚ·Ê‹ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ

Î·È Û˘ÏÏ·‚ÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ÛËÌ›· appleÔ˘ ÙÔ Î·ı¤Ó· ‰‹ÏˆÓÂ

ÌÈ· Û˘ÏÏ·‚‹).

Τ„Ô˘ ÌÈ· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· appleÔ˘ ı· appleÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÂÈ fiappleÔȘ ϤÍÂȘ ı¤ÏÂȘ ·applefi ÙÔÓ apple›Ó·Î·. °Ú¿„ ·˘Ù‹

ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂȘ Û ϤÍË ÁÈ· ÙËÓ ÔappleÔ›· ͤ-

ÚÂȘ ÙÔ È‰ÂfiÁÚ·ÌÌ· ‰Â ı· ÙË ÁÚ¿ÊÂȘ Ì ÁÚ¿ÌÌ·Ù·

·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô È‰ÂfiÁÚ·ÌÌ·.

·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ... ÛÙÔ ¤Ó· ¯¤ÚÈ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ ...

ÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ÂÓÙ¿ÍÂȘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓfi ÛÔ˘ fiÛ· appleÂ-

ÚÈÛÛfiÙÂÚ· ȉÂÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÌappleÔÚ›˜.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤Ó·Ó apple›Ó·Î· ÛÙËÓ Ù¿ÍË Û·˜ Ì ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ appleÔ˘ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó Ì ۇÁ¯ÚÔÓË

ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÚ·Ê‹ Î·È Ì ÁÚ·ÌÌÈ΋ µã.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

1. √ apple›Ó·Î·˜ Ì ٷ ȉÂÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· appleÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ÙÔ ÂÎapple·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ appleÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ «ª∂§π¡∞ - ∂Îapple·›‰Â˘ÛË Î·È

ÔÏÈÙÈÛÌfi˜», ·applefi ÙË ÛÂÈÚ¿ «√ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ·˜», ·applefi ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ «ª˘ÎËÓ·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜» Î·È ·applefi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô

Ù˘ ∂‡Ë˜ ›ÓË «ÙËÓ ·ÎÚfiappleÔÏË ÙˆÓ ª˘ÎËÓÒÓ».


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:43 ÂÏ›‰· 131

131

6. ∆‹ÏÂ…ÎÈ ¿ÏÏ·!

∏ ϤÍË «Ù‹Ï» ÛÙ· AÚ¯·›· EÏÏËÓÈο Â›Ó·È Âapple›ÚÚË-

Ì· appleÔ˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì·ÎÚÈ¿. ∆Ô ÙËÏÂ- ˆ˜ appleÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi

ÌÈ·˜ Ϥ͢, ‰›ÓÂÈ Û ·˘Ùfi appleÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi Ù˘ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘

·applefiÛÙ·Û˘. ¡· ÌÂÚÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ì appleÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi

ÙÔ ÙËÏÂ-:

ªappleÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ;

∆ËÏÂÁÚ¿ÊËÌ· ∆ËÏÂÛÎfiappleÈÔ

∆ËÏÂÊ·Îfi˜

∆ËÏÂηıÔ‰‹ÁËÛË

∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ∆ËÏ‚fi·˜

∆ËωȿÛÎÂ„Ë ∆ËÏÂÎapple·›‰Â˘ÛË

∆ËÏÂÚÁ·Û›· ∆ËÏ·ÁÔÚ¤˜

∆ËÏÂ˚·ÙÚÈ΋ ∆ËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘apple›·

MappleÔÚ›˜ Ó· ÙȘ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ;

∆ËÏÂÁÚ¿ÊËÌ·

∆ËÏÂÊ·Îfi˜

∆ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

∆ËωȿÛ΄Ë

∆ËÏÂÚÁ·Û›·

∆ËÏÂ˚·ÙÚÈ΋

∆ËÏÂÛÎfiappleÈÔ

∆ËÏÂηıÔ‰‹ÁËÛË

∆ËÏ‚fi·˜

∆ËÏÂÎapple·›‰Â˘ÛË

∆ËÏ·ÁÔÚ¤˜

∆ËÏÂÔÌÔÈÔÙ˘apple›·

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:44 ÂÏ›‰· 132

132

7. ÔȘ ¿ÏϘ ϤÍÂȘ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ Ì appleÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ «ÙËÏÂ-»; ∫¿ÓÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ

ÛÙ· ÏÂÍÈο Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ٤ÙÔȘ ϤÍÂȘ.

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

8. ∂›Ó·È ‹Úˆ·˜ Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ appleÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi ÙÔ ·Ú¯·›Ô Âapple›ÚÚËÌ·

«Ù‹Ï»; ÔÈÔ˜ ›ӷÈ;

∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘;

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

9. ¢ÈÔÚÁ·ÓÒÛÙ Ì ÙÔ ‰¿ÛηÏfi Û·˜ ÌÈ· Âapple›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ √.∆.∂. ‹ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘

applefiÏ˘ Û·˜ (·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ) Î·È ˙ËÙ‹ÛÙ ·applefi οappleÔÈÔÓ ÂȉÈÎfi Ó· Û·˜ ‰Â›ÍÂÈ Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·-

Ù· ÙËÏÂappleÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ appleÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó.

√ÚÁ·ÓÒÛÙ ÙËÓ Âapple›Û΄Ë, appleÚÈÓ apple¿ÙÂ. ∆È Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Ì¿ıÂÙÂ;

ª‹appleˆ˜ appleÚÈÓ ÙËÓ Âapple›ÛÎÂ„Ë ı· ‹Ù·Ó ηχÙÂÚ· Ó· ¤¯ÂÙÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Î¿-

appleÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÙËÏÂappleÈÎÔÈӈӛ˜;

ÔȘ ·appleÔڛ˜ Û·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ appleÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·;

∆È ÛΤÊÙÂÛÙ ӷ οÓÂÙ ηٿ ÙËÓ Âapple›Û΄Ë;

Ò˜ ı· χÛÂÙ ÙȘ ·appleÔڛ˜ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›;

ªÂÙ¿ ÙËÓ Âapple›Û΄Ë, ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (ÙËÓ ›‰È· ‹ ÙȘ ÂapplefiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜) ÙÈ ı· οÓÂÙ ٷ ÛÙÔÈ-

¯Â›· appleÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÙÂ; £· Ù· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ - ÂappleÂÍÂÚÁ·ÛÙ›Ù ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜;

£· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÙÔ ˘ÏÈÎfi appleÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÙÂ;


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:44 ÂÏ›‰· 133

133

10. «˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ» (Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ Ì ÁÚ·Ì̤˜) ÙÔ appleÈÔ Î¿Ùˆ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·.

∞Ó ÌappleÔÚ›Ù ÔÓÔÌ¿ÛÙ ٷ ̤ÚË, ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ fiappleˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È, ÙÔ˘ ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ‹. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË ‚Ô‹-

ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Û·˜, ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ ÙˆÓ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Û·˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ·˘Ù¤˜ ÙȘ

ÔÓÔ̷ۛ˜ ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο, ÛÙ· ∞ÁÁÏÈο ( οappleÔȘ ·applefi ·˘Ù¤˜ ), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ οı ÌÔÓ¿‰·˜.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:44 ÂÏ›‰· 134

134

ÂÈÛÌÔ› Î·È Ì¤ÙÚ·

appleÚÔÛÙ·Û›·˜

ªOPOYME NA ANTIMETøIOYME

ENA EIMO;

ªOPOYME NA POETOIMA-

TOYME øTA, °IA NA ANTIME-

TøIOYME ENA EIMO!

¢H§A¢H; ø

£A POETOIMATOYME;

ªOPOYME NA KATATPøOYME

ENA XE¢IO ANTIMETøIH

TOY EIMOY TO ITI MA

KAI TO Ã√§∂π√.

ø £A TO KANOYME AYTO,

∆ƒ∞∆∏°∂ ª√À;

¡A ¢IABAOYME

TI APAKATø O¢H°IE.

∂ªƒ√, ª∞ƒ!

§√π√¡! ∆ƒ∞∆∏°∂,

∞∫√§√À£∏∆∂ ª∂!...

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:44 ÂÏ›‰· 135

135

√‰ËÁ›Â˜1 appleÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛË ÙˆÓ ÛÂÈÛÌÒÓ

n ∂ÓÙÔapple›ÛÙ Û οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÛappleÈÙÈÔ‡ Û·˜ ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ÛËÌÂ›Ô ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô

ı· ηٷʇÁÂÙ Û appleÂÚ›appleÙˆÛË ÛÂÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ÌappleÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi

ÙÚ·apple¤˙È ‹ ÁÚ·Ê›Ô, οو ·applefi ÙÔ ÔappleÔ›Ô ÌappleÔÚ›Ù ӷ ηٷʇÁÂÙÂ, ‹ ¤Ó·˜ ÂÛˆ-

ÙÂÚÈÎfi˜ ÙÔ›¯Ô˜ ·applefi ÙÔÓ ÔappleÔ›Ô Ù›appleÔÙ· ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· apple¤ÛÂÈ Î·È Ó· Û·˜ ¯Ù˘apple‹-

ÛÂÈ.

n √ÚÁ·ÓÒÛÙ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Û·˜ ·Û΋ÛÂȘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ “∂º∆ø, ∫∞§À-

∆√ª∞π, ∫ƒ∞∆π∂ª∞π”, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∫·Ï˘Êı›Ù οو

·applefi ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÙÚ·apple¤˙È ‹ ÁÚ·Ê›Ô, ÎÚ·ÙËı›ÙÂ Î·È appleÚÔÛٷ٤„Ù ٷ Ì¿ÙÈ·

Û·˜ appleȤ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ appleÚfiÛˆapplefi Û·˜ apple¿Óˆ ÛÙÔ ÌappleÚ¿ÙÛÔ ÙÔ˘ ¯ÂÚÈÔ‡ Û·˜.

∞Ó ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î¿appleÔÈÔ ÙÚ·apple¤˙È ‹ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂΛ ÎÔÓÙ¿, ηı›ÛÙ ÛÙÔ apple¿ÙˆÌ·

Ì ÙËÓ appleÏ¿ÙË ·ÎÔ˘ÌappleÈṲ̂ÓË Û’ ¤Ó·Ó ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ›¯Ô Ì·ÎÚÈ¿ ·applefi apple·Ú¿ı˘Ú·,

‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ‹ „ËÏ¿ ¤appleÈappleÏ· appleÔ˘ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· apple¤ÛÔ˘Ó apple¿Óˆ Û·˜.

n ∞appleÔÊ·Û›ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ¤Ó· “Û‡Ó‰ÂÛÌÔ

Âapple·Ê‹˜” Ì οappleÔÈÔ Û˘ÁÁÂÓ‹ ‹ Ê›ÏÔ Û ¿ÏÏË applefiÏË.  appleÂÚ›appleÙˆÛË Î·Ù·ÛÙÚÔ-

ÊÒÓ appleÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È appleÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÙËÏÂʈӋÛÂÙ Û ¿ÏÏË applefiÏË. ª¤ÏË

Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ appleÔ˘ ‰Â ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È appleÈÔ Â‡-

ÎÔÏÔ Ó· ÂappleÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ “Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Âapple·Ê‹˜” apple·Ú¿ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Ûapple›ÙÈ.

˘Ì‚Ô˘Ï¤„Ù ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Ó· apple¿ÚÔ˘Ó Ù· apple·Ú·Î¿Ùˆ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜:

4 ¡· ÛÙÂÚÂÒÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, Û‡ÓıÂÙ· Ì Á˘·ÏÈο Î·È ¿ÏÏ· „ËÏ¿ ¤appleÈappleÏ·.

4¡· ÙÔappleÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û‡ÚÙ˜ ‹ ¿ÏϘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÛÙ· ÓÙÔ˘Ï¿appleÈ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ·.

4 ¡· ‰¤ÛÔ˘Ó Ì ۇÚÌ·Ù· ÙÔ ıÂÚÌÔۛʈӷ ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô. ∞Ó Ô ıÂÚÌÔۛʈӷ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ apple·Ù¿ÚÈ, Ó· ‚¿-

ÏÔ˘Ó Û‡ÚÙË ÛÙÔ appleÔÚÙ¿ÎÈ appleÔ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ apple·Ù¿ÚÈ.

4¡· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÚÒÙˆÓ µÔËıÂÈÒÓ ÛÙÔ ÙÔappleÈÎfi apple·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡

Ù·˘ÚÔ‡.

4 ¡· ÂÎapple·È‰Â˘ÙÔ‡Ó ·applefi ÙËÓ ÙÔappleÈ΋ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ YappleËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ ÙÚfiappleÔ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ apple˘ÚÔÛ‚Â-

ÛÙ‹Ú·.

1. √È appleÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ appleÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·applefi ÙÔ˘˜ ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜, ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ Ù·˘ÚÔ‡,

·applefi ÙÔ ∆Ì‹Ì· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, http://www.magnet.gr/volsocwork

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:44 ÂÏ›‰· 136

136

µÔËı‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ Ó· ÂÙÔÈÌ¿-

ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔ˘Ù› ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· ÙÔ

Ûapple›ÙÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ÙÔ ÔappleÔ›Ô appleÚ¤appleÂÈ

Ó· appleÂÚȤ¯ÂÈ:

l ∫Ô˘Ù› ÚÒÙˆÓ µÔËıÂÈÒÓ Î·È ·Ó·Áη›·

Ê¿Ú̷η.

l ∫ÔÓۤڂ˜ Î·È ·ÓÔȯًÚÈ ÁÈ· ÎÔÓÛ¤Ú-

‚˜.

l ∆Ô˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ï›ÙÚ· ÓÂÚfi ÁÈ· οıÂ

¿ÙÔÌÔ.

l ÚÔÛٷ٢ÙÈο ÚÔ‡¯·: ·‰È¿‚ÚÔ¯Ô,

ÎÔ˘‚¤ÚÙ· ‹ ˘appleÓfiÛ·ÎÔ (sleeping bag).

l ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Î·È Ê·Îfi appleÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘Ú-

ÁÔ‡Ó Ì Ìapple·Ù·Ú›Â˜.

ª∞£∂... ∂π∆∂§√À,

ª∞ª∞, ¡∞ Ã∂πƒπ∑∂∞π

ø∆∞ ∆√¡

Àƒ√µ∂∆∏ƒ∞!

l ∞apple·Ú·›ÙËÙ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÁÈ· ̈ڿ (appleÈapple›Ï·,

apple¿Ó˜, ÌappleÈÌappleÂÚfi), ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜ (Ìapple·ÛÙÔ‡ÓÈ, apple¿Ó˜) ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈ-

Τ˜ ·Ó¿ÁΘ ‹ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· appleÔ˘ ‰ÂÓ ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó.

l °Ú·appleÙ¤˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ appleÒ˜ Î·È ·applefi appleÔ‡ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÔÈ ‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·

ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ªappleÔÚ› Ó· Û·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ó· Ù· ÎÏ›ÛÂÙÂ.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:44 ÂÏ›‰· 137

137

∏ÀÃπ∞! ∞º∏∂ ∆√¡!

∂ª∂¢ø¡∂π ∆π ∞∫∏∂π

«∂º∆ø, ∫∞§À∆√ª∞π,

∫ƒ∞∆π∂ª∞π» √À ∂ª∞£∂

∆√ Ã√§∂π√!

∆È Î¿ÓÔ˘Ì ÌfiÏȘ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ...

H ∂º∆ø, ∫∞§Y∆√ª∞π, ∫ƒ∞∆π∂ª∞π! ªÂÙ·ÎÈÓËı›Ù ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ‚‹Ì·Ù· ÛÙÔ appleÈÔ ÎÔÓÙÈÓfi

·ÛʷϤ˜ ÛËÌ›Ô. ·Ú·Ì›ÓÂÙ ̤۷ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ, ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ, Î·È ‚Â-

‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÌappleÔÚ›Ù ӷ ‚Á›Ù ·applefi ÙÔ Ûapple›ÙÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ·Ú·Ì›ÓÂÙ ̷ÎÚÈ¿ ·applefi Ù·

apple·Ú¿ı˘Ú·.  appleÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‹ Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ÁÚ·Ê›· Â›Ó·È appleÈı·ÓfiÓ Ó· ·ÎÔ‡ÛÂ-

Ù ÙÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi ʈÙÈ¿˜ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· apple˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ÌappleÔÚ› Ó· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηٿ

ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰ÔÓ‹ÛˆÓ.

H ∞Ó Â›ÛÙ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ, ÎÚ·ÙËı›ÙÂ Î·È apple·Ú·Ì›ÓÂÙ ͷappleψ̤ÓÔÈ appleÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ

Û·˜ ÌÂ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ.

H ∞Ó Â›ÛÙ ÂÎÙfi˜ ÛappleÈÙÈÔ‡, ‚Ú›Ù ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ̤ÚÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·applefi ÎÙ›ÚÈ·, ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÎÔÏfiÓ˜

ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∫·ı›ÛÙ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜.

H ∞Ó Â›ÛÙ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, apple›Ù ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔ-

ΛÓËÙÔ Û ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ̤ÚÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·applefi ÎÙ›ÚÈ·, ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÎÔÏfiÓ˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷-

ÙÔ˜. ·Ú·Ì›ÓÂÙ ̤۷ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:44 ÂÏ›‰· 138

138

ªfiÏȘ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ...

8 ∂ϤÁÍÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ÙÚ·‡Ì·Ù·. ÚÔÛٷ٢ı›Ù ·applefi appleÂÚ·ÈÙ¤-

Úˆ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÊÔÚÒÓÙ·˜ Ì·ÎÚ‡ apple·ÓÙÂÏfiÓÈ, appleÔ˘Î¿ÌÈÛÔ Ì ̷ÎÚ‡ Ì·Ó›ÎÈ, ÁÂÚ¿, ÎÏÂÈÛÙ¿ apple·-

appleÔ‡ÙÛÈ· Î·È Á¿ÓÙÈ· ÂÚÁ·Û›·˜.

8 ÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ appleÚÔÛʤÚÂÙ ÚÒÙ˜ µÔ‹ıÂȘ Û ·˘ÙÔ‡˜ appleÔ˘ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·˘Ì·ÙÈ-

Ṳ̂ÓÔÈ.

8 ∂ϤÁÍÙÂ Â¿Ó ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ʈÙȤ˜ Î·È Û‚‹ÛÙ ÙȘ.

8 ∫Ï›ÛÙ ÙËÓ apple·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ Áη˙ÈÔ‡-Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ·appleÔÊ˘Á‹ ‰È·ÚÚÔ‹˜.

8 ∫·Ù‚¿ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ∂¿Ó ‰È·appleÈÛÙÒÛÂÙ fiÙÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘-

Û΢¤˜, fiappleˆ˜ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÛÙÂÚÂÔʈÓÈÎfi, ÂappleÈÙÚ·apple¤˙ÈÔ ÊˆÙÈÛÙÈÎfi, ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ÔıfiÓ˜

˘appleÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÎÙÏ., ¤¯Ô˘Ó apple¤ÛÂÈ ÛÙÔ apple¿ÙˆÌ· (Ûapple·Ṳ̂Ó˜ ‹ ¿ıÈÎÙ˜) ‹ Â¿Ó ËÏÂÎÙÚÈο ηÏÒ-

‰È· ¤¯Ô˘Ó Ûapple¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÔ‚¿ Î·È Âͤ¯Ô˘Ó ·applefi ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ·appleÔÛ˘Ó‰¤ÛÙ ÙȘ Û˘Û΢¤˜ ·applefi

ÙȘ appleÚ›˙˜ ÙÔ˘˜. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‚¿ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜, ÛÈÁÔ˘Ú¢-

Ù›Ù fiÙÈ ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ‚Ï¿‚˜ ÛÙ· ËÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ ÙˆÓ ÙÔ›¯ˆÓ ηÈ, ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÂϤÁÍÙÂ

Ì›·-Ì›· ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜.

8 µÁ›Ù ·applefi ÙÔ Ûapple›ÙÈ ‹ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÒÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙȘ ∫∞§∂, fiÛÔ „ËÏ¿ Î·È ·Ó

›ÛÙÂ. ∞Ó ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·, ˘apple¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÁÎψ‚ÈÛÙ›Ù Û ÌÂÙ·-

ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË.

8 ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ÊÔÚËÙfi Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÁÈ· Ô‰ËÁ›Â˜.

¯Â‰È¿ÛÙÂ Î·È apple·Ú·Ì›ÓÂÙ Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·

ÂÈÛÌÔ› ÌappleÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Ô‡Ó ÔappleÔ˘‰‹appleÔÙÂ Î·È ÔappleÔÙ‰‹appleÔÙ ¯ˆÚ›˜ appleÚÔÂȉÔappleÔ›ËÛË. ∂Ó‹ÏÈ-

Θ Î·È apple·È‰È¿ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó, fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡, ·ÊÔ‡

appleÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ηٷÛÙÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ «¯¤‰ÈÔ ∞ÓÙÈÌÂÙÒappleÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÌÔ‡» ÌÂ

‚¿ÛË ÙȘ apple·Ú·Î¿Ùˆ Ô‰ËÁ›Â˜:

2 ∂appleÈϤÍÙ ¤Ó· ‹ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÛÊ·Ï‹ ÛËÌ›· Û οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÛappleÈÙÈÔ‡ Û·˜. ∫¿ÓÙ ·Û΋-

ÛÂȘ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ “∂º∆ø, ∫∞§Y∆√ª∞π, ∫ƒ∞∆π∂ª∞π” Û οı ÛËÌ›Ô.

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞

°Ú¿„Ù ÙËÓ ÙÔappleÔıÂÛ›· ·ÛÊ·ÏÒÓ ÛËÌ›ˆÓ Û οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÛappleÈÙÈÔ‡ Û·˜:

ÀappleÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÁÔÓÈÒÓ: ....................................................................................................................

ÀappleÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ apple·È‰ÈÒÓ: ..................................................................................................................


7TETR_EPISTHMES 5-12-01 17:44 ÂÏ›‰· 139

139

·ÏfiÓÈ: ................................................................................................................................................

∫Ô˘˙›Ó·: ..............................................................................................................................................

ÕÏÏ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·: ....................................................................................................................................

2 ∂appleÈϤÍÙ ¤Ó· Û˘ÁÁÂÓ‹ ‹ Ê›ÏÔ Û ¿ÏÏË applefiÏË ˆ˜ “Û‡Ó‰ÂÛÌÔ Âapple·Ê‹˜”.

‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Âapple·Ê‹˜: ......................................................................................................................

∆ËϤʈÓÔ: ......................................................................................................................................

2 ∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ÙÔ ∫Ô˘Ù› ŒÎÙ·ÎÙ˘ ∞Ó¿Á΢

∆ÔappleÔıÂÛ›· ÎÔ˘ÙÈÔ‡ ̤۷ ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ: ..............................................................................................

∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙˆÓ ÂȉÒÓ appleÔ˘ ÂÌappleÂÚȤ¯ÂÈ: ............................................................................

ªÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ù› ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ: ................................................................................................

2 ¢È‰¿ÍÙ Û οı ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ appleÒ˜ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÙȘ apple·ÚÔ¯¤˜ ÓÂÚÔ‡, (Áη˙ÈÔ‡ -Ê˘ÛÈÎÔ‡

·ÂÚ›Ô˘, ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ) ηıÒ˜ Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜.

∆ÔappleÔıÂÛ›· appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙÔ Áο˙È, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi ηıÒ˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋

·ÛÊ¿ÏÂÈ· ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜: ..................................................................................................

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

2 ¡· ÂϤÁÍÂÙÂ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÙÔappleÔıÂÙËı› Û‡ÚÙ˜ ‹ ¿ÏϘ ·ÛÊ¿ÏÂȘ ÛÙ· ÓÙÔ˘Ï¿appleÈ·, Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ‚È-

‰ˆı› ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜, ¤appleÈappleÏ· Ì Á˘·ÏÈο Î·È „ËÏ¿ ¤appleÈappleÏ· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ‹ Â¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚˆı› ηϿ

Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· appleÔ˘ ÌappleÔÚ› Ó· apple¤ÛÔ˘Ó (ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ‚È‚Ï›·, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ˘appleÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÎÙÏ.).

∫·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿

∂π∆∏ª∂

∫∞π

∆∂á√§√°π∞


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:58 ÂÏ›‰· 141

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 143

143

Τ„ÂȘ

ÁÈ· ÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ

1. ¯¤‰ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ¤Ó· «appleÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi» ı¤Ì·.

ÙÔÓ ÙfiappleÔ ÛÔ˘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÂı›ÛÌ·Ù·, ÁÓÒÛÂȘ Î·È appleÏËÚÔÊÔڛ˜ appleÔ˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤Ì-

ÌÂÛ· Ì ÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. √ÚÈṲ̂ӷ ·apple’ ·˘Ù¿ ÌappleÔÚ›Ù ӷ Ù· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÙ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ Âȉ‹-

ÛÂȘ ‹ ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ÙÔappleÈο ηӿÏÈ·, ‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ¤ÓÙ˘apple· Ù˘ appleÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜, Û˘-

˙ËÙÒÓÙ·˜ ‹ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ appleÔ˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÁÂÓÈÎfi-

ÙÂÚ· Ù· Ó¤· ÙÔ˘ ÙfiappleÔ˘ Û·˜, ÂappleÈϤÍÙ ¤Ó· «appleÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi» ı¤Ì· (apple.¯. ÓÂÚfi, ˙Ò· ·appleÂÈÏÔ‡ÌÂÓ· ÌÂ

ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ÎÙÏ.).

∞ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ Û·˜, appleÚÔÛapple·ı‹ÛÙ ӷ appleÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÙÂ

ÙÔ ı¤Ì· appleÔ˘ ÂappleÈϤͷÙ ·applefi ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·ÊÂÙËÚ›· Ë Î¿ı ÔÌ¿‰·. ¡· ¤Ó· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈÎfi apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:

ÙÔ ·ÓıÚÒappleÈÓÔ

ÛÒÌ·

ÙËÓ appleÂÚÈÔ¯‹

ÌÔ˘

À‰¿ÙÈÓÔÈ

∂appleÈÊ·ÓÂȷο

ÓÂÚ¿

√ ·ÎÏÔ˜

ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡

ŒÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡

applefiÚÔÈ

√È ‰ÚfiÌÔÈ

ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡

Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·

∆ÚfiappleÔÈ ÂÍÔÈÎÔÓfi-

ÌËÛ˘ ÓÂÚÔ‡

¡ ∂ ƒ √

µÈÔÏÔÁÈÎfi˜

ηı·ÚÈÛÌfi˜

................

∆Ô ÓÂÚfi

ÛÙÔ ÂÌapplefiÚÈÔ

ÙËÓ

∆¤¯ÓË

ÙË Ï·ÔÁÚ·Ê›·

∆Ô ÓÂÚfi

ÛÙË ª˘ıÔÏÔÁ›·

∆Ô ÓÂÚfi

ÛÙË ıÚËÛΛ·

¡ÂÚfi

Î·È Î·Ù·-

Û΢¤˜

¢ÈÂÚ¢ӋÛÙ fiÛ˜ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ appleËÁ¤˜ appleÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÌappleÔÚ›ÙÂ. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÁÔ-

Ó¤ˆÓ Û·˜. ˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙÂ, ÂappleÂÍÂÚÁ·ÛÙ›ÙÂ Î·È Ù·ÍÈÓÔÌ‹ÛÙ ٷ ÛÙÔȯ›·. √È ÔÌ¿‰Â˜ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÂappleÈÎÔÈ-

ÓˆÓ›Ù ÌÂٷ͇ Û·˜ Î·È Ó· Û˘Ó‰¤ÂÙ ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ù· ÂappleÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·, appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙÂ.

ŸÙ·Ó ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÙÂ Î·È Î¿ÓÂÙ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ÛÙ· ÛÙÔȯ›· appleÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÙÂ Î·È ·ÊÔ‡ ·Ó·-

˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È appleÚÔÙ›ÓÂÙ χÛÂȘ ÁÈ· Ù· appleÈı·Ó¿ appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û·˜,

ÛÙËÓ ÙÔappleÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ì fiappleÔÈÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ ı¤ÏÂÙ (¤ÎıÂÛË, ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·, ı·ÙÚÈο ‰ÚÒÌÂÓ·

ÎÙÏ.).

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 144

144

2. apple·Ù·Ï¿Ù ‹ ÂÍÔÈÎÔÓƠ̂٠ÂÓ¤ÚÁÂÈ·;

ÈÔ Î¿Ùˆ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÓÒÛÂȘ appleÔ˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜, ηıÒ˜ Î·È Î¿appleÔÈ·

̤ÙÚ· appleÔ˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· apple·›ÚÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜1.

ËÌÂÈÒÛÙ Ì à ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ appleÔ˘ οÓÂÙÂ. ∑ËÙ‹ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Û·˜ ÁÈ· Ó· ·apple·ÓÙ‹ÛÂÙÂ.

1. ºÚÔÓÙ›˙ÂÙ ӷ ·ÍÈÔappleÔț٠̠ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiappleÔ ÙËÓ ËÏȷ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÙÔ˘

ÛappleÈÙÈÔ‡ Û·˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·;

¡·È -------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

2. ∞ÓÔ›ÁÂÙ ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· ÌappleÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ Î·È Ó· ÙÔ ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ;

¡·È -------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ÎÏ›ÓÂÙ ٷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ apple·Ú·ı‡ÚˆÓ Î·È ÙȘ ÎÔ˘ÚÙ›Ó˜, ÁÈ· Ó· ÌË Ê‡ÁÂÈ ÁÚ‹ÁÔ-

Ú· Ë ıÂÚÌfiÙËÙ·;

¡·È -------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. ÚÔÛ¤¯ÂÙ ÙȘ ¯·Ú·Ì¿‰Â˜, ÁÈ· Ó· ÌË

ʇÁÂÈ Ë ıÂÚÌfiÙËÙ·;

¡·È -------------------------- Ÿ¯È -----------------------------

¢ÂÓ Í¤Úˆ------------------

5. ∆Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Î·Ù‚¿˙ÂÙ ÙȘ Ù¤ÓÙ˜ ηÈ

ÎÏ›ÓÂÙ ٷ ÂÍÒÊ˘ÏÏ· ÙˆÓ apple·Ú·ı‡ÚˆÓ

ÙËÓ Ë̤ڷ, ÁÈ· Ó· appleÚÔÛٷهÂÙ·È ÙÔ

Ûapple›ÙÈ ·applefi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ;

¡·È -------------------------- Ÿ¯È -----------------------------

¢ÂÓ Í¤Úˆ-------------------

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞

6. ∆Ô ‚Ú¿‰˘ ·ÓÔ›ÁÂÙ ٷ apple·Ú¿ı˘Ú·, ÁÈ·

Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Ú‡̷ٷ Î·È Ó·

‰ÚÔÛ›˙ÂÙ·È ÙÔ Ûapple›ÙÈ;

¡·È -------------------------- Ÿ¯È -----------------------------

¢ÂÓ Í¤Úˆ-------------------


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 145

145

7. •¤ÚÂÙ fiÙÈ ¤Ó·˜ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ ηٷӷÏÒÓÂÈ ÙfiÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiÛË Î·È ¤Ó·˜ ÎÔÈÓfi˜ Ï·ÌappleÙ‹Ú·˜

ʈÙÈÛÌÔ‡; ÃÚËÛÈÌÔappleÔț٠·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·;

¡·È -------------------------- Ÿ¯È ---------------------------

8. •¤ÚÂÙ fiÙÈ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· Â›Ó·È Ë ÔÚÔÊ‹;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. ºÚÔÓÙ›˙ÂÙ ٷ apple·Ú¿ı˘Ú· Ó· Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿, fiÙ·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û‡ÛÙËÌ· „‡Í˘ ‹ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘,

ÒÛÙ ӷ ÌË ¯¿ÓÂÙ appleÔχÙÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. ÙÔ Ûapple›ÙÈ Û·˜ ¤¯ÂÙ ÌfiÓˆÛË Î·È ‰ÈappleÏ¿ Ù˙¿ÌÈ·, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·appleÒÏÂȘ ıÂÚÌfiÙË-

Ù·˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ó· Â›Ó·È appleÈÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. ∫Ï›ÓÂÙ ٷ ÊÒÙ· ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ·apple·Ú·›ÙËÙ·;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. ÃÚËÛÈÌÔappleÔț٠ϷÌappleÙ‹Ú˜ ÊıÔÚÈÛÌÔ‡ appleÔ˘ Â›Ó·È appleÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ·applefi ÙÔ˘˜ Ï·ÌappleÙ‹Ú˜ apple˘-

Ú·ÎÙÒÛˆ˜;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. •ÂÛÎÔÓ›˙ÂÙ ÙÔ˘˜ Ï·ÌappleÙ‹Ú˜ Û·˜, ÁÈ· Ó· ·appleÔ‰›‰Ô˘Ó appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Êˆ˜;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. Œ¯ÂÙ ÙÔappleÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÛappleÈÙÈÔ‡ Û·˜, apple.¯. ÙÔ

„˘ÁÂ›Ô Ì·ÎÚÈ¿ ·applefi ÙÔ ıÂÚÌ·ÓÙÈÎfi ÛÒÌ· Î·È ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. ÃÚËÛÈÌÔappleÔț٠ۈÛÙ¿ ÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜; ∫Ï›ÓÂÙ ηϿ ÙËÓ applefiÚÙ· ÙÔ˘ „˘Á›Ԣ ηÈ

Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

16. •Ô‰Â‡ÂÙ ¿ÛÎÔapple· ÓÂÚfi;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. ÃÚËÛÈÌÔappleÔț٠˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi, ÂÓÒ ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È;

¡·È ------------------------- Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 146

146

18. ∂appleÈϤÁÂÙ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, appleÔ‰‹Ï·ÙÔ, appleÂÚapple¿ÙËÌ· ‹ ̤۷ Ì·˙È-

΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜;

¡·È ------------------------ Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. ÚÔÙÚ¤appleÂÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ Ó· ÌË ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó ¿ÛÎÔapple· ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ;

¡·È ------------------------ Ÿ¯È -----------------------------

20. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÙ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ Ó· Û˘ÓÙËÚÔ‡Ó Ù·ÎÙÈο ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı¤Ú-

Ì·ÓÛ˘, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ‚ÔËı¿ ÛÙËÓ appleÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜;

¡·È ------------------------ Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÙ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ ÁÈ· fiÛ· Ì¿ı·Ù ۯÂÙÈο Ì ٷ appleÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈ-

ÌˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜;

¡·È Û˘¯Ó¿ -------- Ÿ¯È ----------------------------- apple¿ÓÈ· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ٷ appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜;

¡·È ------------------------ Ÿ¯È ----------------------------- ¢ÂÓ Í¤Úˆ - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 ∞applefi ÙÔ «¢ˆ‰ÂοÏÔÁÔ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹», ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô «∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È ÔÈ appleËÁ¤˜ Ù˘: ∆È, appleÒ˜, ÁÈ·Ù›,» ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·ÓÂÒÛÈ̈Ó

ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∫∞∂).

ÙȘ apple·Ú·apple¿Óˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÔÈ ıÂÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ

¢ÓÔÔ‡Ó ÌÈ· Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿ ÊÈÏÈ΋ ÛÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ªÂÙÚ‹ÛÙ ÙȘ ıÂÙÈΤ˜ ·apple·ÓÙ‹ÛÂȘ appleÔ˘ ¤¯ÂÙÂ

‰ÒÛÂÈ, Û˘Û¯ÂÙ›Û٠٘ Ì ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹-

ÛÙ ÙÚfiappleÔ˘˜ Ó· οÓÂÙ ÙË ÛÙ¿ÛË Û·˜ appleÈÔ ÊÈÏÈ΋ ÛÙÔ

appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞

∂ÚÁ·ÛÙ›Ù ÔÌ·‰Èο Î·È ÊÙÈ¿ÍÙ ¤Ó· ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi

Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ì Î›ÌÂÓÔ, ÛΛÙÛ·, ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜, ÂÈÎfiÓ˜

ÎÙÏ. ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 147

147

3. ∏ “Ûapple·Ù·ÏÔ‡appleÔÏË” Î·È Ë “ÔÈÎÔÓÔÌÔ‡appleÔÏË”

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ appleÔ˘

ÌfiÏȘ ·apple·ÓÙ‹Û·ÙÂ, ·ÏÏ¿ ηÈ

¿ÏϘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ÛΤ„ÂȘ,

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ¤Ó· ı·ÙÚÈ-

Îfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ı·

appleÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ appleÔϛ٘

‰‡Ô applefiψÓ, Ù˘ “Ûapple·Ù·ÏÔ‡appleÔ-

Ï˘” Î·È Ù˘ “ÔÈÎÔÓÔÌÔ‡appleÔ-

Ï˘”. ÙË ÌÈ·, ÙËÓ “ÔÈÎÔÓÔ-

ÌÔ‡appleÔÏË”, ÔÈ appleÔϛ٘ ‰È·¯ÂÈ-

Ú›˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

(¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó appleÔ‰‹Ï·Ù·,

‰ÂÓ ·Ó¿‚Ô˘Ó ¿ÛÎÔapple· Ù· ÊÒÙ·,

·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ-

¿˙ÔÓÙ·È, ‰ÂÓ appleÂÙÔ‡Ó Ê·ÁËÙ¿

Î.¿.), ÂÓÒ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, ÙË “Ûapple·-

Ù·ÏÔ‡appleÔÏË”, οÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù·

·ÓÙ›ıÂÙ· (·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó appleÔÏÏ¿

appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ù· ¯ÚÂÈ¿˙Ô-

ÓÙ·È, ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈÔ‡Ó ¿ÛÎÔapple· ÙËÓ

ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î.¿.).

ªfiÏȘ ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÙ apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÂ

ÙÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ê›-

ÏÔ˘˜ Û·˜.

∫∞∆π ª√À £Àªπ∑∂π

∞À∆√ ∆√ ∫∏¡π∫√!

4. √È ‚ÈfiÙÔappleÔÈ Ù˘ appleÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÔ˘

ºˆÙfi: ª·ÓÔ‡ÛÔ˘ ∂.

∆Ô «ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ¿ÎÈ» ÛÙË ¢‹ÏÔ

ÙË ª‡ÎÔÓÔ , ÛÙË ¢‹ÏÔ, ÛÙË ¡¿ÍÔ, ÛÙËÓ ¿ÚÔ,

ÛÙËÓ ∞ÓÙ›apple·ÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È Û ÌÂÚÈο ·ÎfiÌ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘

∞ÈÁ·›Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘appleˆÛȷ΋ Ë apple·ÚÔ˘Û›· ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡

ÂÚappleÂÙÔ‡, appleÔ˘ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È «ÎÚÔÎÔ‰ÂÈÏ¿ÎÈ», ‹ «ÎÚÔÎÔ-

‰Â›ÏÈ». ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ›‰Ô˜ Û·‡Ú·˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ¿-

Ù·È ÌfiÓÔ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘.

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 148

148

√ ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ ∞ÈÁ‡appleÙÈÔÈ ÔÓfiÌ·˙·Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û·‡Ú˜ «¯¿Ì„˜» (∂˘Ù¤ÚappleË

69 & ªÂÏappleÔ̤ÓË 154).

∞Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˙Ò· ‹ Ê˘Ù¿ appleÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‚ÈfiÙÔappleÔ˘˜ Ù˘

appleÂÚÈÔ¯‹˜ Û·˜. ∞applefi appleÔÈÔ˘˜ apple·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜; ∆È Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜;

5. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó appleÂÚ›apple·ÙÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜ ‹ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË appleÂÚÈÔ¯‹ Û·˜, ·Ó·Î·-

χ„ÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù ٷ ·ÏÛ‡ÏÈ·, ÙÔ˘˜ ΋appleÔ˘˜, Ù· ڤ̷ٷ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌappleÔÚ›

Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› ¯ÏˆÚ›‰· (Û‡ÓÔÏÔ Ê˘ÙÒÓ) Î·È apple·Ó›‰· (Û‡ÓÔÏÔ ˙ÒˆÓ).

 ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô ÌÈÎÚfi˜ ‹ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ appleÚ¿ÛÈÓÔ˘; ª‹appleˆ˜

Â›Ó·È ÂÁηٷÏÂÈÌ̤ÓÔ˜; ∆È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÂΛ; ÔÈ· ‰¤ÓÙÚ· Î·È ÁÂÓÈο

appleÔÈ· Ê˘Ù¿ ¤¯ÂÈ; ∆· ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ; ªappleÔÚ›Ù ӷ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÙ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·;

ª‹appleˆ˜ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó appleÔ˘ÏÈ¿ ‹ ¿ÏÏ· ˙Ò·; ∆È ÌappleÔÚ›Ù ӷ ‰È·appleÈÛÙÒÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ Â‰·ÊÔapple·Ó›‰·

ÙÔ˘ (Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·, ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ· ÎÙÏ.);

ÀÈÔıÂÙ‹ÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÒÚÔ ‹ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘, ÊÚÔÓÙ›ÛÙ ÙÔÓ, ÊÙÈ¿ÍÙ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ appleÈӷΛ-

‰Â˜, ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∂appleÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔappleÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜

Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ appleÔ˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο.

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 149

149

º˘ÛÈÎfi˜ appleÏÔ‡ÙÔ˜,

ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È appleÔÏÈÙÈÛÌfi˜

1. ÔȘ appleËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ apple·Ú·Î¿Ùˆ Û˘Û΢¤˜, ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó;

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 150

150

2. ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘

ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

µÚ›Ù appleÔ‡ Â›Ó·È Ô ÌÂÙÚËÙ‹˜ Ù˘ ¢.∂.∏.

ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Û·˜. ÈÚÈÛÙ›ÙÂ

Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ‰·Ûο-

ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Û·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÙ ÛËÌÂÈ-

ÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· appleÔ˘ ηٷӷÏÒÓÂ-

Ù ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ Î·È ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙÂ

ÙÔ˘˜ ÌÂÙÚËÙ¤˜ (Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘ ÛappleÈ-

ÙÈÔ‡ ÙÔ˘ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ) ÁÈ·

‰‡Ô Ì‹Ó˜, οÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÌÈ· ÊÔÚ¿

ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· appleÚÔÛapple·ı‹-

ÛÙ ӷ appleÂÚÈÔÚ›ÛÂÙ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘

ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙÔ Ûapple›ÙÈ.

(˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù›ÙÂ Î·È ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ

«Ûapple·Ù·Ï¿Ù ‹ ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·»

·applefi appleÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÂÏ›‰Â˜). ªÂÙÚ‹ÛÙÂ

apple¿ÏÈ ÌÂÙ¿ ·applefi ‰‡Ô Ì‹Ó˜ Î·È ‰È·appleÈÛÙÒÛÙÂ

ÙȘ appleÈı·Ó¤˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË

ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞

3. ‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÂappleÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô “¯ÚfiÓÔ˜ ˙ˆ‹˜” ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ÔÚ˘ÎÙÒÓ appleÚÒ-

ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ÔÚ˘ÎÙÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ, fiappleˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ appleÂÙڤϷÈÔ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ô ¿Óıڷη˜ Î.¿.,

‰ÂÓ ÍÂappleÂÚÓ¿ ÙȘ ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó¿ÏÔÁ· ‚¤‚·È· Î·È Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ηٷӿψۋ˜ ÙÔ˘˜.

°È· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ·Ó ÔÈ appleÔÛfiÙËÙ˜ ¿ÓÙÏËÛ˘ ÙÔ˘ appleÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ¤ÌÂÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÛÙ· Âapple›apple‰· ÙÔ˘

1989, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ›¯·Ì appleÂÙڤϷÈÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· Û·Ú¿ÓÙ· ·ÎfiÌË ¯ÚfiÓÈ·.

∞˜ Ï¿‚Ô˘Ì ٷ ̤ÙÚ· Ì·˜ ¤ÁηÈÚ·!

∂ÙÔÈÌ¿ÛÙ ¤Ó· Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ, ÌÈ· ·Ê›Û·, ÌÈ· Ú·‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎappleÔÌapple‹, ÌÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ‹ fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ı¤-

ÏÂÙÂ, ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ appleÚfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÍ¿ÓÙÏË-

Û˘ ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ applefiÚˆÓ.

∂ÚÁ·ÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Î·È appleÚÔÙ›ÓÂÙ ÙÚfiappleÔ˘˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÊÈÏÈΤ˜

appleÚÔ˜ ÙÔ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.


8TETR_FYSIKOPERIVALON 4-12-01 18:54 ÂÏ›‰· 151

151

¢∏ª√π√°ƒ∞º√

∂∫ƒ√ø√

∫Àµ∂ƒ¡∏∏

∂∫ƒ√ø√

√π∫√§√°π∫ø¡

√ƒ°∞¡ø∂ø¡

∞§√

√§π∆∏

4. ŒÙÔ˜ 2030. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË, ÔÈ Ê˘ÛÈÎÔ› applefiÚÔÈ

ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·È.

·›ÚÓÂÙ ̤ÚÔ˜ Û ÌÈ· ‰ËÌfiÛÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ‹ Û ÌÈ· ÂÎappleÔÌapple‹ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·.

∂ÚÁ·ÛÙ›Ù ÔÌ·‰Èο Î·È ‰È·Ï¤ÍÙÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ¤Ó· ÚfiÏÔ, ÁÈ· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿-

ÊÔ˘, ÙÔ˘ ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, οappleÔÈÔ˘ ˘appleÔ˘ÚÁÔ‡, ÂÓfi˜ ÂÎappleÚÔÛÒappleÔ˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ-

΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ‹ ÂÓfi˜ ·appleÏÔ‡ appleÔÏ›ÙË Î·È ÂÙÔÈÌ¿ÛÙ ٷ ÂappleȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ appleÚÔÙ¿ÛÂȘ

Û·˜ ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË.

∞ÊÔ‡ appleÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÙ ηٿÏÏËÏ· ÙÔ ÚfiÏÔ Û·˜, Ó· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÙ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË.

ºÀπ∫√

∂ƒπµ∞§§√¡

- √π∫√§√°π∞


9TETR_NARKOTIKA 4-12-01 19:01 ÂÏ›‰· 153

¡∞ƒ∫ø∆π∫∞


9TETR_NARKOTIKA 4-12-01 19:02 ÂÏ›‰· 155

155

TÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ

Ì ÙȘ appleÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜

°ÓˆÚ›˙ˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘, ÓÈÒıˆ fiÌÔÚÊ·

Î·È ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ

1. °Ú¿„ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÛÔ˘ ÁÈ· Ù· appleÚ¿ÁÌ·Ù·, ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‹ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ

appleÔ˘ Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ fiÌÔÚÊ·.

(∞Ó ı¤ÏÂȘ Ó· ‚ÚÂȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ appleÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·, ÎÔ›Ù·Í ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ

«√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·» ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘)

NÈÒıˆ fiÌÔÚÊ· fiÙ·Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡∞ƒ∫ø∆π∫∞


9TETR_NARKOTIKA 4-12-01 19:02 ÂÏ›‰· 156

156

ŸÙ·Ó ÓÈÒıˆ fiÌÔÚÊ·, ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÈÚ¿˙ÔÌ·È ÌÂ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(°Ú¿„Â fiÏ· Ù· appleÚfiÛˆapple· appleÔ˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙË ¯·Ú¿ ÛÔ˘).

2. Τ„Ô˘ Î·È ÁÚ¿„ ÙÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ÂΉËÏÒÓÂȘ ÙË ¯·Ú¿ ÛÔ˘.

¡∞ƒ∫ø∆π∫∞

∆Ë ¯·Ú¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ÂΉËÏÒÓˆ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9TETR_NARKOTIKA 4-12-01 19:02 ÂÏ›‰· 157

157

3. ÔÈ· appleÚ¿ÁÌ·Ù· Û ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÔ‡Ó;

ÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Ì·È fiÙ·Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· fiÙ·Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4. Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙ÂȘ ÙË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· ‹ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÔ˘;

ŸÙ·Ó ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Ì·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ŸÙ·Ó ·Á¯ÒÓÔÌ·È . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡∞ƒ∫ø∆π∫∞


9TETR_NARKOTIKA 4-12-01 19:02 ÂÏ›‰· 158

158

5. ∆È ı· ¤Î·Ó˜ ÁÈ· οappleÔÈÔ ·Á·appleË̤ÓÔ ÛÔ˘ appleÚfiÛˆappleÔ appleÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.  appleÔȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ

ÓÈÒıÂȘ ¿‚ÔÏ·;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.  appleÔȘ appleÂÚÈappleÙÒÛÂȘ

ÓÈÒıÂȘ Êfi‚Ô;

¡∞ƒ∫ø∆π∫∞

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


9TETR_NARKOTIKA 4-12-01 19:02 ÂÏ›‰· 159

159

7. fiÙÂ Î·È Ì appleÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒappleÔ˘˜ ÓÈÒıÂȘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÂÌappleÈÛÙÔÛ‡ÓË;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8. fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÁÈ· Û¤Ó· ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÛÔ˘; ÔÈ· appleÚ¿ÁÌ·Ù· ÌÔÈÚ¿˙ÂÛ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜

(apple·È¯Ó›‰È·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÛΤ„ÂȘ, ¯·Ú¤˜, χapple˜ Î.¿.);

ªÂ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÌÔ˘ ÌÔÈÚ¿˙ÔÌ·È

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¡∞ƒ∫ø∆π∫∞


9TETR_NARKOTIKA 4-12-01 19:02 ÂÏ›‰· 160

160

9. Τ„Ô˘ appleÔÈÔÈ Î·È applefiÛÔ Û’ ÂappleËÚ¿˙Ô˘Ó, appleÚÈÓ apple¿ÚÂȘ ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· Û¤Ó· ·applefiÊ·ÛË.

ÙÔ apple·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙfiÁÚ·ÌÌ· ÛËÌ›ˆÛÂ, ¯ÚˆÌ·Ù›˙ÔÓÙ·˜ οı ÛÙ‹ÏË Ì fiappleÔÈÔ ¯ÚÒÌ· ı¤ÏÂȘ, ÙÔ

‚·ıÌfi appleÔ˘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Û ÂappleËÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ·Ú·Ù‹ÚËÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÈÛÙfiÁÚ·ÌÌ· ÛÔ˘.

ÔÈÔÈ ‹ ÙÈ Û ÂappleËÚ¿˙ÂÈ appleÔχ;

·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÈÛÙÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. (∆Ô ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÈÛÙfiÁÚ·ÌÌ· ı· ¤¯ÂÈ appleÈÔ appleÔÏÏÔ‡˜ ÈÛÙÔ‡˜)

¡∞ƒ∫ø∆π∫∞

√ ·˘Ùfi˜ ÌÔ˘ √È ÁÔÓ›˜ ∆· ·‰¤ÏÊÈ· √È Ê›ÏÔÈ √È ‰¿ÛηÏÔÈ ÂÚÈÔ‰Èο ∆ËÏÂfiÚ·ÛË ÕÏÏÔ...


9TETR_NARKOTIKA 4-12-01 19:02 ÂÏ›‰· 161

161

10. √ ∫ÒÛÙ·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ ӷ Â›Ó·È apple¿ÓÙ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜. ¢Â ı¤ÏÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È ÙȘ ‰˘-

ÛÎÔϛ˜ Î·È ÙȘ ÛÙÂÓÔ¯ÒÚȘ, ÓÔÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙȘ ·ÓÙ¤¯ÂÈ. ∏ ∂ϤÓË, Ë ¢‹ÌËÙÚ· Î·È Ô Ù·-

Ì¿Ù˘, appleÔ˘ Â›Ó·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ϤÓ fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰Â ı¤ÏÂÈ ÙË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Û˘Ì-

‚·›ÓÂÈ Û˘¯Ó¿ Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Ù·È ‹ Ó· ·Á¯ÒÓÂÙ·È Î·Ó›˜. √È ÁÔ-

Ó›˜ ÙÔ˘˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ϤÓ appleˆ˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ

Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙Ô˘Ì fiÏ· ·˘Ù¿.

∂Û›˜ ÙÈ Ï¤ÙÂ;

˘˙ËÙ‹ÛÙ Û ÌÈÎÚ¤˜

ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú¯Èο, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂ

fiÏË ÙËÓ Ù¿ÍË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·,

appleÒ˜ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›-

˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙȘ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ηÈ

ÙȘ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿-

ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜.

√ÚÁ·ÓÒÛÙ ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi

‰ÚÒÌÂÓÔ, fiappleÔ˘ apple·›˙ÔÓÙ·˜

ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ appleÔ˘ ÂÛ›˜ ı·

·appleÔÊ·Û›ÛÂÙÂ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›ÛÂÙÂ

Û·Ó ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹

Û·Ó ÔÌ¿‰· ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË

ηٿÛÙ·ÛË.

ªappleÔÚ› οappleÔÈÔ˜ Ó· Â›Ó·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜;

∂ÙÔÈÌ¿ÛÙÂ, ·ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ì›· ·Ê›Û· Ì ı¤Ì·:

¡∞ƒ∫ø∆π∫∞

“ ªappleÔÚÒ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙ˆ ÙË ¯·Ú¿, ÌappleÔÚÒ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙ˆ Î·È ÙË Ï‡appleË”


10TETR_ATHLITISMOS 4-12-01 19:38 ÂÏ›‰· 163

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:08 ÂÏ›‰· 165

165

ÕıÏËÛË

Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·

1. ÔÈÔ ·applefi Ù· ÔÌ·‰Èο ·ıÏ‹Ì·Ù· appleÚÔÙÈÌ¿˜ Ó· apple·›˙ÂȘ;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

∆Ô ÔÌ·‰ÈÎfi ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ·appleÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ appleÔÏÏÒÓ ·ÓıÚÒappleˆÓ.  appleÔÈÔ ÔÌ·‰È-

Îfi ¿ıÏËÌ· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È fiÙÈ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û˜ Ó· ·appleÔ‰ÒÛÂȘ ηχÙÂÚ· ˆ˜ apple·›ÎÙ˘;  ÌÈ· ÔÌ¿‰· appleÔ-

‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (Ìapple¿ÛÎÂÙ), appleÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (‚fiÏÂ˚) ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ÔÈ· Â›Ó·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·

ÙÔ˘ ÔÌ·‰ÈÎÔ‡ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ appleÔ˘ Û ÂÓıÔ˘-

ÛÈ¿˙Ô˘Ó;

______________________________

______________________________

______________________________

ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ηÈ

ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÔ˘ appleÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ˘apple¿Ú-

¯Ô˘Ó ÂÓ‹ÏÈÎÔÈ appleÔ˘ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÌÂ

·ıÏ‹Ì·Ù·;

______________________________

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:09 ÂÏ›‰· 166

166

ˆ˜ ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó; ˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜, ˆ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ıÏËÙ¤˜ ‹ apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜

·appleÏ¿ ÙÔ ¿ıÏËÌ·;

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÛÔ˘ appleÔÈÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ (apple.¯.‰È·ÙÚÔÊ‹˜) Î·È appleÔȘ Û˘Ó‹ıÂȘ ˙ˆ‹˜ ı·

appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› οappleÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌappleÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÂÓÂÚÁ¿ Ì ¤Ó· ¿ıÏËÌ·.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂

2. º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ÛÔ˘ appleÚÔÛʤÚÔ-

ÓÙ·È ÔÈ apple·Ú·Î¿Ùˆ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜:

·) N· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙË-

ÏÂfiÚ·ÛË ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· Ìapple¿ÛÎÂÙ ‰˘Ô

ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ.

‚) N· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ¤Ó·

·ÁÒÓ· Ìapple¿ÛÎÂÙ Ù˘ ÙÔappleÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜

Ù˘ appleÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÔ˘.

Á) N· apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙË-

ÏÂfiÚ·ÛË ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ·ıÏËÙÈ΋ Û˘Ó¿-

ÓÙËÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ (·ÁÒÓ·

΢apple¤ÏÏÔ˘).

‰) N· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂȘ Û ¤Ó·Ó

·ıÏËÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÛÔ˘ ÌÂ

ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Ù¿ÍË ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ Û¯Ô-

Ï›Ԣ.

AÓ ˘appleÔıÂÙÈο ÌappleÔÚÔ‡Û˜ Ó·

appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ ‰‡Ô ÂappleÈÏÔ-

Á¤˜ ·applefi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ, appleÔȘ ı· ‹Ù·Ó

·˘Ù¤˜ ηٿ ÛÂÈÚ¿ appleÚÔÙ›ÌËÛ˘;

__________________________________

__________________________________

________________________________

∫√ƒπ∆π∞...!

...∂°ø §∂ø

¡∞ ƒ√∂Ãø

∆∞ ƒ√ÀÃ∞ ∞!


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:09 ÂÏ›‰· 167

167

ÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ appleÚԂϤ„ÂȘ ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂappleÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ¤Ó· Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÛÔ˘ ηÈ

ÙÔ ›‰ÈÔ Ó· οÓÂÈ ·˘Ùfi˜ ÁÈ· Û¤Ó·. K·Ù·ÁÚ¿„Ù ÙȘ appleÚԂϤ„ÂȘ Û·˜ ηÈ, ·ÊÔ‡ ÙȘ ·ÓÙ·Ï-

Ï¿ÍÂÙÂ, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ηٿ applefiÛÔ ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ¤˜.

3. H EÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·applefi ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ¯ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ appleÔ˘ ¤¯Ô˘Ó apple¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û fiϘ ÙȘ OÏ˘-

ÌappleÈ¿‰Â˜. T· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂappleÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Î·-

Ù¤ÎÙËÛ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÔÏ˘Ìappleȷο ÌÂÙ¿ÏÏÈ·.

EÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜ ÔÏ˘ÌappleÈÔӛΘ Ì·˜ Î·È appleÚÔÛapple·-

ı‹ÛÙ ӷ ‚Ú›Ù Û appleÔȘ ÔÏ˘ÌappleÈ¿‰Â˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È Û appleÔÈÔ ¿ıÏËÌ·.

4. apple‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜

A˘Ùfi˜ Ô ¿ÛËÌÔ˜, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 1986, ÓÂÚÔ˘Ï¿˜ ·applefi ÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ Û˘Ó·ÁˆÓ›ÛÙËΠ·ÎfiÌË

Î·È ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ºÂȉÈappleapple›‰Ë Û ʋÌË. Ù· ›ÎÔÛÈ ÙÚ›· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· (ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1873) ¤ÁÈÓ ıÚ‡ÏÔ˜.

K·È ‰ÂÓ Í·Ó¿ÙÚÂÍ appleÔÙ¤. ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, apple¤ı·Ó apple¿ÌappleÙˆ¯Ô˜

ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ, ÛÙȘ 27 M·ÚÙ›Ô˘ 1940.

O apple‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜ ‰ÂÓ ÂappleÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙÔ M·Ú·ıÒÓÈÔ

ÙˆÓ appleÚÒÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ (1896). O Ù·Á-

̷ٿگ˘ ·apple·‰È·Ì·ÓÙfiappleÔ˘ÏÔ˜, appleÔ˘ ›¯Â ÛÙÚ·ÙÈÒÙË ÙÔ

Ó·Úfi M·ÚÔ˘ÛÈÒÙË, Âapple¤ÌÂÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘. “Œ¯ÂÈ

ÁÂÚ¿ appleÓ¢ÌfiÓÈ·, ‰ÂÓ ÌappleÔÚ› Ó· ¯¿ÛÂÈ”, ¤ÏÂÁÂ Î·È Í·Ó¿ÏÂÁÂ. TÂ-

ÏÈο ÔÈ appleȤÛÂȘ ·apple¤‰ˆÛ·Ó Î·È Ô §Ô‡Ë˜ ‰¤¯ıËΠӷ ÙÚ¤ÍÂÈ. ÙȘ

29 M·ÚÙ›Ô˘ ÙÔ˘ 1896, Ë̤ڷ ·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ ‰‡Ô ÙÔ ÌÂÛË̤-

ÚÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔ apple‡ÚÔ §Ô‡Ë Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ‰Âηapple¤ÓÙÂ

·ıÏËÙ¤˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ͤÓÔ˘˜ Î·È ¤ÓÙÂη ŒÏÏËÓ˜.

O §Ô‡Ë˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ȉ¤· ·applefi Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰˘-

ӿ̈Ó, ¤ÙÚÂÍ ˘appleÔ‰ÂÈÁÌ·ÙÈο. ŸÛÔ appleÂÚÓÔ‡Û·Ó Ù· ¯ÈÏÈfiÌÂ-

ÙÚ·, fiÛÔ Ô ·ÙÙÈÎfi˜ ‹ÏÈÔ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙ›apple·ÏÔ˜

ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È fiÛÔ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ K·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ¤ÌÔÈ·˙Â

·ÙÂÏ›ˆÙÔ˜, ÙfiÛÔ ·˘Ùfi˜ ¤ÊÙ·Ó appleÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘.

ÂÚÓÔ‡Û fiÛÔ˘˜ ›¯·Ó ·appleÔÌ›ÓÂÈ. ÙÔ 37Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ apple¤Ú·Û ÙÔÓ A˘ÛÙÚ·Ïfi ºÏ·Î. ÙÔ˘˜ AÌappleÂÏfi-

ÎËappleÔ˘˜ ‹Ù·Ó appleÚÒÙÔ˜. ŸÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙË PÈ˙¿ÚÂÈÔ ¯ÔÏ‹ Ú›¯ÙËΠηÓÔÓÈÔ‚ÔÏÈÛÌfi˜ ·applefi ÙÔ §˘Î·‚ËÙ-

Ùfi, ÛËÌ¿‰È fiÙÈ appleÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó ŒÏÏËÓ·˜ ·ıÏËÙ‹˜. ŒÊÈappleappleÔ˜ Î·È Î·Ù·ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ô ·Ê¤Ù˘1

·apple·‰È·Ì·ÓÙfiappleÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ù¿‰ÈÔ Î·È ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ appleÚÔappleÔÚ‡ÂÙ·È Ô §Ô‡Ë˜. TÔ Ó¤Ô

ÌÂÙ·‰fiıËΠے fiÏÔ ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. EÍ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆappleÔÈ Í¤Ûapple·Û·Ó Û apple·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜. §›Á· ÏÂappleÙ¿

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂

1. AʤÙ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ appleÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· ÂÎΛÓËÛ˘ Û ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È apple·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘.


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:09 ÂÏ›‰· 168

168

·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤Ó·˜ ËÏÈÔη̤ÓÔ˜ Ó·Úfi˜ ̠Ϣ΋

ʷӤϷ, Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 17, Î·È Ï¢Îfi ÎÔÓÙfi

apple·ÓÙÂÏfiÓÈ ¤Ìapple·ÈÓ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. O Ó·Úfi˜

M·ÚÔ˘ÛÈÒÙ˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ appleÚÒÙÔ˜ ÌÂ

¯ÚfiÓÔ 2 ÒÚ˜, 58ã Î·È 50ãã. O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜

‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ô X·Ú›Ï·Ô˜

B·ÛÈÏ¿ÎÔ˜.

¢Âο‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ appleÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ·

ÙÔ ¯Ú˘Ûfi OÏ˘ÌappleÈÔÓ›ÎË, appleÔ˘ ¤ÁÈÓÂ

ıÚ‡ÏÔ˜. O §Ô‡Ë˜ Ù· ·ÚÓ‹ıËΠfiÏ·.

¢¤¯ÙËΠÌfiÓÔ ¤Ó· ¿ÏÔÁÔ ÎÈ ¤Ó·

17

οÚÔ, ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ appleÈÔ Â‡ÎÔÏ·

ÙÔ ÓÂÚfi ·applefi ÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ ÛÙËÓ

Aı‹Ó·.

O “ıÚ‡ÏÔ˜” ÙÔ˘ 1986 ‰ÂÓ Í·Ó¿ÙÚÂÍÂ

Û ·ÁÒÓ˜. Eapple¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ M·ÚÔ‡ÛÈ. MfiÓÔ

ÙÔ 1936 ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁˆÓ˜ ÙÔÓ ı˘-

Ì‹ıËÎ·Ó Í·Ó¿. NÙ˘Ì¤ÓÔ˜ ÙÛÔÏÈ¿˜ Ìapple‹Î appleÚÒ-

ÙÔ˜ ÛÙÔ OÏ˘ÌappleÈ·Îfi Ù¿‰ÈÔ ÙÔ˘ BÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÎÚ·ÙÒ-

ÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. T¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· apple¤ı·ÓÂ. ◊Ù·Ó ÂÍ‹ÓÙ· ÂappleÙ¿ ¯ÚfiÓˆÓ. ŸÌˆ˜, Ë

ÂappleÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ·ı¿Ó·ÙË!

˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÙ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· ÙÔ˘ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˘.

fiÙ ηıÈÂÚÒıËΠˆ˜ ÔÏ˘ÌappleÈ·Îfi ¿ıÏËÌ· Î·È Û ·Ó¿ÌÓËÛË appleÔÈÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfi-

ÙÔ˜; fiÛ· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Â›Ó·È Ë ·applefiÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘;

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂

¯Â‰È¿ÛÙ ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ appleÔ˘ ¤ÙÚÂÍÂ Ô apple‡ÚÔ˜ §Ô‡Ë˜. O §Ô‡Ë˜ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ appleÚÒÙÔ˜

ÙÔ 1896 Û ¯ÚfiÓÔ 2 ÒÚ˜, 58ã Î·È 50ãã. OÈ ¯Ú˘ÛÔ› OÏ˘ÌappleÈÔӛΘ ÙÔ˘ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˘, Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›·

¯ÚfiÓÈ·, Û applefiÛÔ ¯ÚfiÓÔ appleÂÚ›appleÔ˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·applefiÛÙ·ÛË;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:09 ÂÏ›‰· 169

169

Ô˘ appleÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÙ·È ·˘Ù‹ ‰È·ÊÔÚ¿;

˘˙ËÙ‹ÛÙ Û ÔÌ¿‰Â˜ (Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜, ·Ó ˘apple¿Ú¯ÂÈ) appleÔÈ·

‰Â‰Ô̤ӷ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ appleÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ·ıÏËÙÒÓ (‰È·ÙÚÔÊ‹, appleÚÔapplefiÓËÛË,

„˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÎÙÏ.) ·applefi ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ apple‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë.

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

 ÙÈ ÙÂÏÈο ÔÊ›ÏÂÙ·È Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ apple‡ÚÔ˘ §Ô‡Ë;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

ÙÔ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È Á˘Ó·›Î˜. ˘Ó¤‚·ÈÓ ÙÔ ›‰ÈÔ

Î·È ÙÔ 1896;

°È·Ù›;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

fiÛÔ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·applefi ÙfiÙÂ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:09 ÂÏ›‰· 170

170

‡ÁÎÚÈÓ ÙÔ˘˜ ÙÚfiappleÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·Ó Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·

ÙÔ˘ 1896 Ì ·˘ÙÔ‡˜ appleÔ˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2004.

5. TÔ “apple¿ÚÙ·ıÏÔÓ”

TÔ “apple¿ÚÙ·ıÏÔÓ” Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÁÒÓ·˜ ˘appleÂÚ·appleÔÛÙ¿ÛˆÓ

appleÔ˘ appleÚ·ÁÌ·ÙÔappleÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÛÙ· Ù¤ÏË ÂappleÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∆Ô Û‡ÓıËÌ·

Ù˘ ÂÎΛÓËÛ˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Aı‹Ó· Î·È Ô ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi˜ Á›ÓÂÙ·È

ÛÙË apple¿ÚÙË, ÌappleÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰·. O ·ÁÒÓ·˜ ·˘Ùfi˜ Á›-

ÓÂÙ·È, fiappleˆ˜ Î·È Ô M·Ú·ıÒÓÈÔ˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔ-

Ófi˜. A˜ ‰Ô‡Ì appleÔÈÔ Â›Ó·È ·˘Ùfi:

TËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 490 apple.X. Ï›ÁÔ appleÚÈÓ ·applefi ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ M·Ú·ıÒÓ·, ÔÈ

AıËÓ·›ÔÈ Â›¯·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ·applefi ‚Ô‹ıÂÈ·, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›ÛÔ˘Ó

ÙÔ˘˜ ¤ÚÛ˜. ŒÛÙÂÈÏ·Ó ÙfiÙ ÛÙË apple¿ÚÙË ÙÔÓ ËÌÂÚÔ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ (‰ÚÔ̤· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·appleÔÛÙ¿ÛˆÓ)

ºÂȉÈappleapple›‰Ë, ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ·applefi ÙÔ˘˜ apple·ÚÙÈ¿Ù˜. ‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ HÚfi‰ÔÙÔ, Ô ºÂȉÈappleapple›-

‰Ë˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙË apple¿ÚÙË “ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·applefi ÙËÓ Aı‹Ó·”.

O ·ÁÒÓ·˜ “apple¿ÚÙ·ıÏÔÓ” ·appleÔÙÂÏ› ·applefi ÙÔ 1982 ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ appleÚÔÛapple¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ºÂȉÈappleapple›‰Ë,

ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ÚÔ̤ˆÓ ·applefi appleÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. H ‰È·‰ÚÔÌ‹ ıˆÚÂ›Ù·È appleÔχ ‰‡ÛÎÔÏË

·ÊÔ‡ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·applefi ‰‡Û‚·Ù· ÌÔÓÔapple¿ÙÈ· Î·È ‚Ô˘Ó¿, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓıÚÒappleÈÓË ·ÓÙÔ¯‹. TÔ ¤apple·-

ıÏÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÂÏÈ¿˜ ·applefi ÙË apple¿ÚÙË Î·È ÓÂÚfi ·applefi ÙÔÓ appleÔÙ·Ìfi E˘ÚÒÙ·.

2 YappleÔÏÔÁ›ÛÙ ÙË Ì¤ÛË Ù·¯‡ÙËÙ· appleÔ˘ ÙÚ¤¯ÂÈ ¤Ó·˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ô ÔappleÔ›Ô˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ

“apple¿ÚÙ·ıÏÔÓ”, ‰È·Ó‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·applefiÛÙ·ÛË appleÂÚ›appleÔ˘ 250 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Û 28 ÒÚ˜.

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂

2 BÚ›Ù ÛÙÔ ¯¿ÚÙË ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ appleÔ˘ ‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ “apple¿ÚÙ·ıÏÔÓ”. Aapplefi

appleÔÈÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Î·È ·applefi appleÔÈ· ‚Ô˘Ó¿ appleÂÚÓÔ‡Ó;

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:09 ÂÏ›‰· 171

171

6. ›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· Ù· TÛÈÎÏËÙ‹ÚÂÈ·. T· TÛÈÎÏËÙ‹ÚÂÈ· ÔÊ›ÏÔ˘Ó ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜

ÛÙÔÓ KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ TÛÈÎÏËÙ‹Ú· appleÔ˘ ‹Ù·Ó ¯Ú˘Ûfi˜ OÏ˘ÌappleÈÔӛ΢ Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌappleÈ·-

ÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÙÔίfiÏÌ˘, ÙÔ 1912, ÛÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ¿Ó¢ ÊÔÚ¿˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÚÂÎfiÚ

3,37 ̤ÙÚ·.

O KˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ TÛÈÎÏËÙ‹Ú·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ‡ÏÔ ÙÔ 1888. K·Ù¿ ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜

AÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÙÔ 1908 ·Ó‰›¯ıË B’ OÏ˘ÌappleÈÔӛ΢ ÛÙÔ “¿ÏÌ· ÂȘ ‡„Ô˜” Î·È ÛÙÔ

“¿ÏÌ· ÂȘ Ì‹ÎÔ˜ ¿Ó¢ ÊÔÚ¿˜”. ÔϤÌËÛ ÛÙÔ˘˜ B·ÏηÓÈÎÔ‡˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È apple¤ı·ÓÂ

·applefi ÌËÓÈÁÁ›Ùȉ· Û ËÏÈΛ· 25 ÂÙÒÓ.

2 fiÛÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ ·applefi ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ appleÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÔ

∆ÛÈÎÏËÙ‹Ú·˜; Àapple¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ¿ÏÌ· Û ̋ÎÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÊÔÚ¿; ÔȘ ηÙËÁÔڛ˜ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó

Û‹ÌÂÚ· ÛÂ ·˘Ùfi ÙÔ ¿ıÏËÌ·;

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

¢ÔÎÈÌ¿ÛÙÂ (ÌÂ ÙË ‚Ô‹-

ıÂÈ· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ ÙÔ˘

Û¯ÔÏ›Ԣ Û·˜, ·Ó ˘apple¿Ú-

¯ÂÈ, ‹ ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘ Û·˜)

ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ

Û·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡appleÔ˘˜

·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜

·applefi ÙËÓ ÂappleÔ¯‹ ÙÔ˘ TÛÈ-

ÎÏËÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

˘˙ËÙ‹ÛÙÂ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂ-

¯ÓÈ΋ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ıÏËÌ¿-

ÙˆÓ .

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:09 ÂÏ›‰· 172

172

7. Àapple¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜

∂›Ó·È ¿ÓıÚˆappleÔÈ appleÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ͯˆÚÈÛÙfi ·ÁÒÓ· οو ·applefi ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Î·È appleÔ˘,

apple·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Û ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÌÂ

ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜ ÙËÓ ·Ú·ÔÏ˘ÌappleÈ¿‰·.

¢Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó·˙ËÙ‹ÛÙ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ·Ú·ÔÏ˘-

ÌappleÈ¿‰Â˜ (ÂıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·, ¿ÏϘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÙÏ.).

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂

¡∞√ ∏ƒ∞ - √§Àªπ∞


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:09 ÂÏ›‰· 173

173

OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜

2004

1. I‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜, fiappleˆ˜ ÔÈ OÏ˘-

ÌappleÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜, ¤¯ÂÈ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ appleÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ appleÔ˘ ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ.

ÙËÓ appleÂÚ›appleÙˆÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004 ÛÙËÓ Aı‹Ó·

ı· ·apple·ÈÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·applefi ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÏÈ˘. OÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·˘ÙÔ› ı·

appleÚ¤appleÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÁÓÒÛÂȘ (ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, ηϋ ÁÓÒÛË Ù˘ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ IÛÙÔ-

Ú›·˜ Ù˘ appleÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜, ÂappleÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÎÙÏ.)

ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ı· ÌappleÔÚÔ‡Û˜ Ó· Á›-

ÓÂȘ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜;

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

ÔȘ Â›Ó·È ÔÈ È‰È·›ÙÂÚ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜

appleÔ˘ ıˆÚ›˜ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂȘ ‹ ı· ÌappleÔ-

ÚÔ‡Û˜ Ó· ·appleÔÎÙ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙÂ;

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

∏ «∫ƒÀ∆∏» - √§Àªπ∞

________________________________

________________________________

________________________________

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:10 ÂÏ›‰· 174

174

ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÙÔ̤·˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ appleÔ˘ ı· ÂappleÈı˘ÌÔ‡Û˜ Ó· appleÚÔÛʤÚÂȘ:

·) ÍÂÓ¿ÁËÛË-‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·ıÏËÙÒÓ....................

‚) ÊÚÔÓÙ›‰· Î·È Î·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ....................

Á) ‚Ô‹ıÂÈ· Û ÎÚÈÙ¤˜ ·ÁÒÓˆÓ ....................

‰) YappleÔÛÙ‹ÚÈÍË ·ıÏËÙÒÓ Ï›ÁÔ appleÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ....................

Â) ÕÏÏÔ....................

2. ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔÈ AÁÒÓ˜ ÛÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·.

˘ÌappleÏ‹ÚˆÛ ÛÙÔÓ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î· ÙȘ ϤÍÂȘ: ‡ıÈ·, IÛıÌfi˜, AapplefiÏψӷ˜, OÏ˘Ìapple›·, ÛÙÂÊ¿ÓÈ

apple‡ÎÔ˘, ÛÙÂÊ¿ÓÈ ·ÁÚÈÔÛ¤ÏÈÓÔ˘, N¤Ì·, ¢›·˜, ÎfiÙÈÓÔ˜, ÛÙÂÊ¿ÓÈ ‰¿ÊÓ˘, ÿÛıÌÈ·, NÂ̤·, ¢›·˜.

A°øNE TOO £EO EA£§O

OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ›

¢ÂÏÊÔ›

ÔÛÂȉÒÓ·˜

ÛÙÂÊ¿ÓÈ

·ÁÚÈÔÛ¤ÏÈÓÔ˘

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂

ÙÔ ¯¿ÚÙË Ù˘ EÏÏ¿‰·˜ ÂÓÙfiappleÈÛ ٷ ÛËÌ›· appleÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ·ÁÒÓ˜.

‹ÌÂÚ· ·Ó·‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·applefi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜;


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:10 ÂÏ›‰· 175

175

3. MÂÛÔÛÙȯ›‰· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡

1

2

3

4

6

7

5

8

9

10

11

12

(OPIZONTIA)

1. TÔ ÂappleÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ appleÚÒÙÔ˘ appleÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ OÏ˘Ìappleȷ΋˜ EappleÈÙÚÔapple‹˜ ÙÔ 1896.TÔ ÌÈÎÚfi

ÙÔ˘ fiÓÔÌ· ‹Ù·Ó ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ◊Ù·Ó appleÔÈËÙ‹˜ Î·È appleÂ˙ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·-

ÁˆÁ‹ ÙˆÓ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ Aı‹Ó· ÙÔ 1896 ˘apple‹ÚÍ ηıÔÚÈÛÙÈ΋.

2. AÁÒÓ˜ Ù˘ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ KfiÚÈÓıÔ.

3. Yapple¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù¤ÙÔÈÔÈ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜.

4. ÕıÏËÌ· ÙˆÓ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÒÓ ÛÙÔ ÔappleÔ›Ô ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ appleÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó appleÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ Ù·

·˘ÙÈ¿ ÙÔ˘˜, ·applefi ÙÔÓ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi ‹¯Ô.

5. TÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ ÔÊ›·˜ ·ÎÔÚ¿Ê· Î·È Ù˘ ÕÓÓ·˜ BÂÚÔ‡ÏË.

6. Yapple¿Ú¯ÂÈ Î·È Ù¤ÙÔÈ· ÎÔχ̂ËÛË.

7. AÁÒÓÈÛÌ· apple¿Ï˘ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜, ¯ˆÚ›˜ Á‡ÚÔ˘˜ Î·È ¯ÚÔÓÈÎÔ‡˜ appleÂ-

ÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜.

8. E˘Úˆapple·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· fiappleÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 1952.

9. Yapple¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁÒÓ˜, ·ÓÔȯÙÔ‡ Î·È ÎÏÂÈÛÙÔ‡ …

10. °È’ ·˘Ù¿ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜.

11. TÔ ¤apple·ıÏÔ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· OÏ˘Ìapple›·.

12. M’ ·˘ÙfiÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È Ë OÏ˘Ìappleȷ΋ ºÏfiÁ·.

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:10 ÂÏ›‰· 176

176

4. ·È¯Ó›‰È ÚfiψÓ

XˆÚÈÛÙ›Ù Û ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜.

H appleÚÒÙË ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È ÔÏ˘ÌappleÈÔӛΘ ·applefi ÙËÓ

·Ú¯·›· EÏÏ¿‰·. H ‰Â‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È ·ıÏË-

Ù¤˜ appleÔ˘ apple‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒ-

Ó˜ ÙÔ˘ 1896. H ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ı· Â›Ó·È ÔÏ˘ÌappleÈÔÓ›-

Θ ÙˆÓ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ Aı‹Ó·˜ ÙÔ

2004.

ŒÙÔ˜ 2007. OÈ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÙËÓ

Ù¿ÍË Û·˜. AÊÔ‡ Ô Î·ı¤Ó·˜ Û˘ÛÙËı› (ÙfiappleÔ˜ ηٷ-

ÁˆÁ‹˜, ¿ıÏËÌ· ÎÙÏ.) Î·È Î¿ı ÔÌ¿‰· apple·ÚÔ˘ÛÈ¿-

ÛÂÈ ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ Ù˘, ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë Û˘-

˙‹ÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. OÈ ÔÌ¿‰Â˜

ÌappleÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· appleÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· appleÔ˘

·ÓÙÈÌÂÙˆapple›˙Ô˘Ó, ÁÈ· Ù· ÎÔÈÓ¿ ÛËÌ›· Î·È ÙȘ ‰È·ÊÔ-

Ú¤˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Â-

ÎÙfi˜ ·applefi ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒ-

Ó˜, ÛÙÔ˘˜ ÔappleÔ›Ô˘˜ apple·›ÚÓÔ˘Ó

̤ÚÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ˘appleÔ‰Ô¯‹ appleÔ˘ ÙÔ˘˜

οÓÔ˘Ó ÛÙËÓ apple·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿

ÙËÓ Ó›ÎË, ÁÈ· ÙÔ ¤apple·ıÏÔ appleÔ˘ apple·›Ú-

ÓÔ˘Ó ÎÙÏ.).

£· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› οı ÔÌ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ·applefi appleÚÈÓ, ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔȯ›· ÁÈ·

ÙÔ˘˜ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ‡˜ AÁÒÓ˜ Ù˘ ÂappleÔ¯‹˜ Ù˘.

AÓ·˙ËÙ‹ÛÙ ۯÂÙÈο ÛÙÔȯ›· Û ‚È‚Ï›·, appleÂÚÈÔ‰Èο ‹ Î·È ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ·Ó ¤¯ÂÙÂ

ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·.

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂

5. OÏ˘ÌappleÈ·ÎÔ› AÁÒÓ˜ Î·È T¤¯ÓË

TÔ ÔÏ˘ÌappleÈ·Îfi ȉÂ҉˜ ·appleÔÙ¤ÏÂÛ appleËÁ‹ ¤ÌappleÓ¢Û˘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓ

ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. °È· apple·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô NÈÎfiÏ·Ô˜ °‡˙˘ Î·È Ô NÈÎËÊfiÚÔ˜ §‡ÙÚ·˜, ·˘ÙÔ›

ÔÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ˙ˆÁÚ¿ÊÔÈ ÙÔ˘ 19 Ô˘ ·ÈÒÓ· (¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ı· ‰ÂȘ Î·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “BϤappleˆ

ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÎfiÛÌÔ” Ì ٷ ΛÌÂÓ·), ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛ·Ó ÙÔ ¢›appleψ̷ Î·È ÙÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi

ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙˆÓ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 1896.


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:11 ÂÏ›‰· 177

177

TÔ ¢›appleψ̷ ÙˆÓ OÏ˘ÌappleÈ·ÎÒÓ AÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 1896 ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ô N. °‡˙˘, Ô ÔappleÔ›Ô˜ appleÂÚÈÁÚ¿-

ÊÂÈ ·˘Ùfi appleÔ˘ ·appleÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜: “…EȘ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ Î·È ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈappleÏÒ-

Ì·ÙÔ˜, Ì·ÎÚ¿Ó, Ù· Âapple› Ù˘ AÎÚÔapplefiψ˜ ÂÚ›appleÈ· ÙÔ˘ ·ÚıÂÓÒÓÔ˜. ÂÚ› ·˘ÙfiÓ ‚·›ÓÂÈ Ï·Ìapple·‰Ë-

ÊÔÚ›·…,Ù˘ ÔappleÔ›·˜ ÌfiÓÔÓ Ù· ÊÒÙ· Î·È ÔÈ Î·appleÓÔ› Ê·›ÓÔÓÙ·È. ŸappleÈÛıÂÓ ÙÔ˘ ·ÚıÂÓÒÓÔ˜ ‰È·ÛÎÔÚappleÒÓ

ÙÔ˘˜ apple˘ÎÓÔ‡˜ ηappleÓÔ‡˜, ·Ó·Ê·›ÓÂÙ·È ˘„Ô‡ÌÂ-

ÓÔ˜…̤Á·˜ ÊÔ›ÓÈÍ. EȘ ÙÔ ÂÌappleÚfi˜ ̤ÚÔ˜ ηÈ

·ÚÈÛÙÂÚ¿…Ë EÏÏ¿˜. Aapple¤Ó·ÓÙÈ ·˘Ù‹˜ Ë

ÂÌ„˘¯ˆı›۷ ÕappleÙÂÚÔ˜ N›ÎË, ʤÚÔ˘Û·

appleÚÔ˜ ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÎÏ¿‰ÔÓ ÂÏ·›·˜, ¢-

·ÁÁÂÏ›˙ÂÈ ·˘Ù‹Ó” (·Ú¯Â›Ô: E.§.I.A.).

ì

TÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÙˆÓ

OÏ˘ÌappleÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 1896 ÊÈÏÔ-

Ù¤¯ÓËÛÂ Ô N. §‡ÙÚ·˜ (·Ú¯Â›Ô: EıÓÈÎÔ‡

IÛÙÔÚÈÎÔ‡ MÔ˘Û›Ԣ).

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂


10TETR_ATHLITISMOS 5-12-01 18:11 ÂÏ›‰· 178

178

KÔ›Ù·Í appleÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ¢›appleψ̷ Î·È ÙÔ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·È ·Ó·˙‹ÙËÛ ٷ

ÎÔÈÓ¿ appleÚfiÛˆapple· Î·È Û‡Ì‚ÔÏ·. ˘˙ËÙ‹ÛÙ ÁÈ’ ·˘Ù¿.

______________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Ã∞§∫π¡∏ ∫∂º∞§∏

°ƒÀ√ - √§Àªπ∞

(7Ô˜ ·È. apple.Ã.)

6. KÚ˘appleÙfiÏÂÍÔ

BÚ˜ ÙȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ϤÍÂȘ ϤÍÂȘ:

KÔ˘ÌappleÂÚÙ¤Ó, ÎfiÙÈÓÔ˜, ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜, OÏ˘Ìappleȷ΋ ÊÏfiÁ·, ·Ú·ÔÏ˘ÌappleÈ¿‰·,

‡ÌÓÔ˜, ÛËÌ·›·, apple˘ÚÛfi˜.

∞£§∏∆πª√

√§Àªπ∞∫√

π¢∂ø¢∂


11TETR_OIKONOMIA 4-12-01 19:30 ÂÏ›‰· 179

√π∫√¡√ªπ∞


11TETR_OIKONOMIA 4-12-01 19:33 ÂÏ›‰· 181

181

E˘Úˆapple·˚΋ ŒÓˆÛË,

EÏÏ¿‰· Î·È EYPø

1. T· ¢ÚÒ (ΤÚÌ·Ù·) ¤¯Ô˘Ó Ì›· fi„Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘Úˆapple·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÌÈ· fi„Ë

ÂıÓÈ΋, fiappleÔ˘ οı ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ÂappleÈϤÍÂÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Ù· ÔappleÔ›· ı· ·appleÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ fi„Ë.

AÓ·˙ËÙ‹ÛÙÂ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿„Ù appleÔÈ· ı¤Ì·Ù· (ۇ̂ÔÏ·, appleÚfiÛˆapple·, ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÎÙÏ.)

apple·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ fi„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÚÌ¿ÙˆÓ Â˘ÚÒ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

∫¤ÚÌ·Ù· ∆È ·appleÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô‰Ô˜ appleÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›

1 ¢ÚÒ

2 ¢ÚÒ

1 ÏÂappleÙfi

2 ÏÂappleÙ¿

10 ÏÂappleÙ¿

20 ÏÂappleÙ¿

50 ÏÂappleÙ¿

5 ÏÂappleÙ¿

OÈ ·appleÂÈÎÔÓ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ appleÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È; AÓÙÈappleÚÔÛˆappleÂ‡Ô˘Ó Î¿appleÔȘ appleÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ù˘ IÛÙÔÚ›·˜

Ì·˜; ÔȘ; K¿Ó ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË.

2. OÚÁ·ÓÒÓˆ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÔ˘

ÙÔ˘˜ apple·Ú·Î¿Ùˆ apple›Ó·Î˜ appleÚÔÛapple¿ıËÛ ӷ ηٷÁÚ¿„ÂȘ Ù· appleÚÔÛˆappleÈο ÛÔ˘ ¤ÛÔ‰· Î·È ¤ÍÔ‰·

Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ appleÔ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ ·applefi ÙËÓ appleÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú·. ŸÙ·Ó Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ, οÓ ÙȘ

·ıÚÔ›ÛÂȘ Î·È ÙȘ Û˘Û¯ÂÙ›ÛÂȘ. M‹appleˆ˜ Ù· ¤ÍÔ‰· ÛÔ˘ (apple.¯. ·ÁÔÚ¿ ÌÈÎÚÔappleÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ, appleÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ,

apple·È¯ÓȉÈÒÓ ÎÙÏ.) ÍÂappleÂÚÓÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÛÔ˘ (apple.¯. ÌÈÎÚÔappleÔÛ¿ appleÔ˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤-

ÓÂÈ¿˜ ÛÔ˘);

√π∫√¡√ªπ∞


11TETR_OIKONOMIA 4-12-01 19:33 ÂÏ›‰· 182

182

¢Â˘Ù¤Ú· ∆Ú›ÙË ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ÌappleÙË ·Ú·Û΢‹ ¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋

‡ÓÔÏÔ

‚‰ÔÌ·-

‰È·›ˆÓ

ÂÛfi‰ˆÓ

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi
¢
Ó

Ô

Ï

Ô

¢Â˘Ù¤Ú· ∆Ú›ÙË ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ÌappleÙË ·Ú·Û΢‹ ¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋

‡ÓÔÏÔ

‚‰ÔÌ·-

‰È·›ˆÓ

ÂÍfi‰ˆÓ

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi
¢


√π∫√¡√ªπ∞Ó

Ô

Ï

Ô


11TETR_OIKONOMIA 4-12-01 19:33 ÂÏ›‰· 183

183

AÊÔ‡ appleÂÚ¿ÛÂÈ Ë appleÚÒÙË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ˘applefi„Ë ÛÔ˘, ı¤ÏÂȘ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ó·

οÓÂȘ ¤Ó·Ó appleÚÔ¸appleÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· appleÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›;

¢ËÏ·‰‹, Ó· ˘appleÔÏÔÁ›ÛÂȘ ·applefi appleÚÈÓ Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ ‰·apple¿Ó˜ ÛÔ˘; (ÃÚËÛÈÌÔappleÔ›ËÛÂ, ·Ó ı¤ÏÂȘ, ÙÔÓ

apple›Ó·Î· Ù˘ ÂapplefiÌÂÓ˘ ÛÂÏ›‰·˜).

ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂȘ appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰·apple¿Ó˜ ·applefi ¤ÛÔ‰·; Ò˜ ÛΤappleÙÂÛ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆapple›ÛÂȘ ·˘Ù¿ Ù·

ÂappleÈappleϤÔÓ ¤ÍÔ‰·; (£· apple¿ÚÂȘ ·applefi ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÛÔ˘, ı· ˙ËÙ‹ÛÂȘ ·applefi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘;) Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· ο-

ÓÂȘ ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÙÔ ÁÚ¿„ÂȘ (ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ù· ‰‡Ô

Û‡ÓÔÏ· ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ Ó· Â›Ó·È ›Û·, Ó· Â›Ó·È fiappleˆ˜ ϤÌÂ Ô appleÚÔ¸appleÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÈÛÔÛÎÂÏÈṲ̂ÓÔ˜.

AÓ apple¿ÏÈ Ù· ‚‰ÔÌ·‰È·›· ÛÔ˘ ¤ÛÔ‰· appleÚԂϤappleÂȘ Ó· Â›Ó·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·applefi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÍfi-

‰ˆÓ ÛÔ˘, ÙfiÙ ı· appleÚ¤appleÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ (·˘Ù¿ Ù· ÂappleÈappleϤÔÓ ¤ÛÔ‰·) Ó· Ù· ηٷÁÚ¿„ÂȘ Û·Ó Î¤Ú-

‰Ô˜ ÛÙË ÛÙ‹ÏË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ÁÈ· Ó· ÈÛÔÛÎÂÏ›ÛÂȘ ÙÔÓ appleÚÔ¸appleÔÏÔÁÈÛÌfi ÛÔ˘. Τ„Ô˘ ÙÈ ı· Ù· οÓÂȘ

·˘Ù¿ Ù· “Τډ˔; £· Ù· ·appleÔÙ·ÌȇÛÂȘ; £· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÂȘ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ·ÁÔÚ¿;

ŸÙ·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛΤ„Ô˘, ·Ó Û ‚Ô‹ıËÛÂ Ô appleÚÔ¸appleÔÏÔÁÈÛÌfi˜ appleÔ˘ ›¯Â˜

οÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÔ˘. ÔȘ Ë̤Ú˜ ÙÔÓ ÍÂapple¤Ú·Û˜; °È·Ù›; £¤-

ÏÂȘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ Ó· οÓÂȘ appleÚÔ¸appleÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙȘ ˘applefiÏÔÈapple˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜;

OÈÎÔÓÔÌÈÎfi appleÚÔ¸appleÔÏÔÁÈÛÌfi

(ÂÙ‹ÛÈÔ) οÓÔ˘Ó

ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜

Î·È Ù· ÎÚ¿ÙË,

appleÔχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ

‚¤‚·È· Î·È appleÈÔ Û‡ÓıÂÙÔ

·applefi ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘.

√π∫√¡√ªπ∞


11TETR_OIKONOMIA 4-12-01 19:33 ÂÏ›‰· 184

184

¢Â˘Ù¤Ú· ∆Ú›ÙË ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ÌappleÙË ·Ú·Û΢‹ ¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋

‡ÓÔÏÔ

‚‰ÔÌ·-

‰È·›ˆÓ

ÂÛfi‰ˆÓ

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi
¢
Ó

Ô

Ï

Ô

¢Â˘Ù¤Ú· ∆Ú›ÙË ∆ÂÙ¿ÚÙË ¤ÌappleÙË ·Ú·Û΢‹ ¿‚‚·ÙÔ ∫˘Úȷ΋

‡ÓÔÏÔ

‚‰ÔÌ·-

‰È·›ˆÓ

ÂÍfi‰ˆÓ

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi

∞ÈÙÈÔÏÔÁ›·

ÔÛfi
¢


√π∫√¡√ªπ∞Ó

Ô

Ï

Ô


11TETR_OIKONOMIA 4-12-01 19:33 ÂÏ›‰· 185

185

3. ŒÓ· ÂappleÈÙÚ·apple¤˙ÈÔ apple·È¯Ó›‰È

(£· ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘)

∫·ÓfiÓ˜ ·È¯ÓȉÈÔ‡

·›˙ÂÙ·È ·applefi ‰‡Ô (2) ¤ˆ˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ (4) apple·›¯Ù˜ ËÏÈΛ·˜ ¤ÓÙÂη (11) ¤ˆ˜ ‰Ò‰Âη (12)

¯ÚfiÓˆÓ.

Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ apple·È¯ÓȉÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ÓÈÎËÙ‹ ·˘ÙfiÓ appleÔ˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ appleÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ

Ù¤ÏÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù· appleÈÔ appleÔÏÏ¿ ∂˘ÚÒ.

°È· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô apple·›¯Ù˘ ÙÔ appleÔÛfi appleÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ·apple·ÓÙ‹-

ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÒÙËÛË. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ¯¿ÓÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂapplefiÌÂÓÔ

Á‡ÚÔ.

Ù· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· appleÔ˘ Ô apple·›¯Ù˘ appleÏËÚÒÓÂÈ, ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.

ƒ√√Ã∏. √ apple·›¯Ù˘ appleÔ˘ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ 24 ı· appleÚ¤appleÂÈ Ó· apple¿ÂÈ 5 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·

apple›Ûˆ Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂΛ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂapplefiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ (‰ËÏ·‰‹ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË ‰Â ı· ·apple·-

ÓÙ‹ÛÂÈ Î·Ì›· ÂÚÒÙËÛË Ô‡Ù ı· οÓÂÈ ¿ÏÏË Î›ÓËÛË Ì¤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Í·Ó¿ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘).

·›˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ˙¿ÚÈ Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ∂˘ÚÒ (appleÔ˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘

‚È‚Ï›Ô˘).

°È· appleÈfiÓÈ· ¯ÚËÛÈÌÔappleÔÈ‹ÛÙ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ.

∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ

1. ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ∂.∂.; (•·Ó·Ú›ÍÂ).

2. ∆È ‹Ù·Ó ÙÔ ∂∫π√Y; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 1 ∂˘ÚÒ).

3. fiÙ ˘appleÔÁÚ¿ÊÙËÎÂ Ë Û˘Óı‹ÎË Ù˘ ƒÒÌ˘;(∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ).

4. ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ - Í·Ó·Ú›ÍÂ).

5. ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯‹.

6. ÔÈ· ÎÚ¿ÙË ˘apple¤ÁÚ·„·Ó ÙË ˘Óı‹ÎË Ù˘ ƒÒÌ˘; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 1 ∂˘ÚÒ).

7. fiÙ ¤ÁÈÓÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂.; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ - Í·Ó·Ú›ÍÂ).

8. ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ Ԣˉ›·˜; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ).

9. fiÙ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ·applefi ÙÔ ∂˘ÚÒ; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ).

√π∫√¡√ªπ∞


11TETR_OIKONOMIA 4-12-01 19:33 ÂÏ›‰· 186

186

10. ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2001; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 1 ∂˘ÚÒ - Í·Ó·Ú›ÍÂ).

11. fiÛ˜ ‰Ú·¯Ì¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ¤Ó· ∂˘ÚÒ; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 1 ∂˘ÚÒ).

12. ¢Èfi‰È·: Ï‹ÚˆÛ 1 ∂˘ÚÒ.

13. ÿÓÂȘ ¤Ó· Á‡ÚÔ.

14. ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ √.¡.∂.; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ).

15. ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ appleÚÈÓ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ·applefi ÙÔ ∂˘ÚÒ; (¿Ú 5

∂˘ÚÒ).

16. ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ· Ù˘ πÛapple·Ó›·˜, appleÚÈÓ ÙÔ 2002; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 1 ∂˘ÚÒ).

17. ¢ÂÓ ·Ó‹ÎÂȘ Û ÎÚ¿ÙÔ˜- ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂. (Ï‹ÚˆÛ 1 ∂˘ÚÒ).

18. ∞applefi ÙÔ 2002 Ù· ÎÚ¿ÙË- ̤ÏË Ù˘ ∂.∂. ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂıÓÈÎfi ÓfiÌÈÛÌ·. ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜;

•·Ó·Ú›ÍÂ.

19.  ÙÈ ÓfiÌÈÛÌ· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ appleÏËڈ̤˜ ·applefi ÙÔ 2002; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ).

20. fiÙ ˘appleÔÁÚ¿ÊÙËÎÂ Ë Û˘Óı‹ÎË ÙÔ˘ ª¿·ÛÙÚȯÙ; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ).

21. fiÛ· ÎÚ¿ÙË – ̤ÏË ¤¯ÂÈ Ë ∂.∂. Û‹ÌÂÚ·; (∫¤Ú‰ÈÛ˜ 2 ∂˘ÚÒ).

22. ¢ÂÓ appleÏ‹ÚˆÛ˜ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÔ˘. ÿÓÂȘ ¤Ó· Á‡ÚÔ.

23. Ï‹ÚˆÛ appleÚfiÛÙÈÌÔ 3 ∂˘ÚÒ.

24. ‹Á·ÈÓ apple›Ûˆ 5 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ·.

25. ªappleÚ¿‚Ô, ¤ÊÙ·Û˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜!

√π∫√¡√ªπ∞


12TETR_KYKLOFAGOGH 4-12-01 19:57 ÂÏ›‰· 187

∫À∫§√-

º√ƒπ∞∫∏

∞°ø°∏


12TETR_KYKLOFAGOGH 5-12-01 18:28 ÂÏ›‰· 189

189

K˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋

·ÁˆÁ‹

1. √ÚÁ·ÓÒÛÙ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∞ÊÔ‡ ¯ˆÚÈÛÙ›Ù Û ÔÌ¿‰Â˜ Ó·

ÂÚ¢ӋÛÂÙ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ applefiÛ· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ̤۷ Û’ ¤Ó·

·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ì applefiÛ· ı‡Ì·Ù·.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· appleÂÚÈÛÙ·ÙÈο appleÔ˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·ÙÂ, Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ

Ù¿ÍË Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ̤ÙÚ· appleÔ˘ ÌappleÔÚԇ̠ӷ apple¿ÚÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi

ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ appleÔ˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

2.

Xı˜ appleÔ˘ ¤ÏÂÈapple˜ apple‹Á·Ì ÛÂ

¤Ó· apple¿ÚÎÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜

·ÁˆÁ‹˜. ªÔ˘ ¿ÚÂÛ appleÔχ!

∞Ï‹ıÂÈ·! ∆È Ì¿ı·Ù ÂΛ;

¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ

Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÌÂ;

¡ÔÌ›˙ˆ appleˆ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ.

•¤ÚÂȘ Ó· appleÂÚapple·Ù¿˜

ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ;

º˘ÛÈο, ̈Úfi ›̷È;

ÂÚÓ¿ˆ Ù· Ê·Ó¿ÚÈ·, fiÙ·Ó Â›Ó·È

appleÚ¿ÛÈÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ appleÂ˙Ô‡˜ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ˆ

Ó· ÌËÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Î·Ó¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ.

∫À∫§√-

º√ƒπ∞∫∏

∞°ø°∏


12TETR_KYKLOFAGOGH 5-12-01 18:28 ÂÏ›‰· 190

190

ˆÛÙ¿! ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ

·˘Ù¿. •¤ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜

Û˘ÌappleÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ;

¢ÂÓ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜! ŒÓ·˜ ·ÚÈÔ˜ ·applefi ÙËÓ

∆ÚÔ¯·›· Ì·˜ Ì›ÏËÛÂ

ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÏÏ¿

Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘¯ÓfiÙÂÚ˜ ·Èٛ˜

ÙˆÓ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ.

∞Ï‹ıÂÈ·! ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ

2.500 ŒÏÏËÓ˜ ¯¿ÓÔ˘Ó

ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ

Î·È 35.000 ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È

ÛÔ‚·Ú¿. ªappleÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ

οÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi;

ÔÏÏ¿ ÌappleÔÚÔ‡-

Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ.

¢ËÏ·‰‹;

¡· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡ÌÂ

Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜.

Ò˜ ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡ÌÂ;

∫À∫§√-

º√ƒπ∞∫∏

∞°ø°∏

ÙËÓ ÂapplefiÌÂÓË ÛÂÏ›‰· Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÌÂÚÈÎÔ› ‚·ÛÈÎÔ› ηÓfiÓ˜.

ªappleÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ

apple¿Óˆ Û’ ·˘ÙÔ‡˜.


12TETR_KYKLOFAGOGH 5-12-01 18:28 ÂÏ›‰· 191

191

°È· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂȘ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ 1 :

4 ÚÒÙ· ‚Ú˜ ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜, ÁÈ· Ó· ‰È·Û¯›ÛÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ (ÓËÛ›‰· ·ÛÊ·Ï›·˜ ‰È¿‚·ÛË Ì ʷӿÚÈ·).

4 Ù·Ì¿ÙËÛ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ appleÂ˙Ô‰ÚÔÌ›Ô˘. ∞Ó ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ appleÂ˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È Ï›ÁÔ appleÈÔ ¤Íˆ

·applefi ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ·ÏÏ¿ Û ÛËÌÂ›Ô ·apple’ fiappleÔ˘ Ó· ‚ϤappleÂȘ ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·.

4 ∫Ô›Ù·ÍÂ Î·È ¿ÎÔ˘Û appleÚÔÛÂÎÙÈο Á‡Úˆ ÛÔ˘ ÁÈ· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·.

4 ∂¿Ó ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ô¯‹Ì·Ù·, ¿ÊËÛ¤ Ù· Ó· appleÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ∫Ô›Ù·Í apple¿ÏÈ Á‡Úˆ ÛÔ˘ Î·È ¿ÎÔ˘ÛÂ

4 ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÔ˘ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Ô¯‹Ì·Ù·, ‰È¿Û¯ÈÛ οıÂÙ· ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

ªËÓ Í¯ӿ˜:

4 ŒÓ· fi¯ËÌ· ÌappleÔÚ› Ó· appleÏËÛÈ¿ÛÂÈ appleÔχ ÁÚ‹ÁÔÚ·.

4 ªËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ, fiÙ·Ó ‰È·Û¯›˙ÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

4 √È Ô‰ËÁÔ› ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· Ó· Û ‰Ô˘Ó Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó.

4 ŸÙ·Ó Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ, Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È appleÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ· Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.

4 ¡· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi˜, ÂÓÒ ‰È·Û¯›˙ÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

4 µ¿‰È˙ ·applefi ÙËÓ ˘applefiÁÂÈ· ‹ ÙËÓ ˘apple¤ÚÁÂÈ· ‰È¿‚·ÛË, fiappleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ.

4 ÂÚapple¿Ù· apple¿ÓÙ· apple¿Óˆ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜, Û fiappleÔȘ ‰È·‚¿ÛÂȘ ˘apple¿Ú¯Ô˘Ó.

4 ÃÚËÛÈÌÔappleÔ›ËÛ ÙË ‰È¿‚·ÛË Ì ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË appleÔ˘ ÂÓÂÚÁÔappleÔÈÂ›Ù·È Ì ÎÔ˘Ìapple› ·applefi ÙÔÓ appleÂ˙fi (appleÂ˙ÔÊ¿Ó·ÚÔ)

Î·È ‚¿‰ÈÛÂ, fiÙ·Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙÔ appleÚ¿ÛÈÓÔ ·ÓıÚˆapple¿ÎÈ, ·ÊÔ‡ ‚‚·Èˆı›˜ fiÙÈ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ.

4  ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ ¤ÏÂÁÍ ÙËÓ appleÏÂ˘Ú¿ ·applefi fiappleÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù·. ÔÙ¤ ÌËÓ ÍÂÎÈÓ¿˜, appleÚÈÓ ‚‚·Èˆı›˜

fiÙÈ ÌappleÔÚ›˜ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂȘ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiϘ ÙȘ ψڛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.

4 ¡· ·appleÔʇÁÂȘ ÙÔ apple¤Ú·ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ·applefi ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· Ô¯‹Ì·Ù· ‹ ¤ÏÂÁÍ ηϿ, appleÚÈÓ ÙÔ Î¿ÓÂȘ.

4 ŸÙ·Ó ηÙ‚·›ÓÂȘ ·applefi ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, Ó· appleÂÚÈ̤ÓÂȘ appleÚÒÙ· Ó· ʇÁÂÈ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‰È·Û¯›ÛÂȘ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

4 ŸÙ·Ó appleÂÚÈ̤ÓÂȘ ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, Ó· ÛÙ¤ÎÂÛ·È ÛÙÔ appleÂ˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·È fi¯È apple¿Óˆ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷.

4 ªË ‰È·Û¯›˙ÂȘ ÙȘ ÈÛfiapple‰˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ‰È·‚¿ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂϤÁÍÂȘ. Ù·Ì¿Ù· apple¿ÓÙÔÙ appleÚÈÓ ·applefi ÙȘ

ÁÚ·Ì̤˜, fiÙ·Ó Î·Ù‚·›ÓÂÈ ‹ Â›Ó·È ‹‰Ë ηÙ‚·Ṳ̂ÓË Ë Ìapple¿Ú·. ªËÓ apple·›˙ÂȘ appleÔÙ¤ apple¿Óˆ ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘

ÙÚ¤ÓÔ˘.

4 µ¿‰È˙ ÛÙÔ appleÂ˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.

4 ŸÙ·Ó ‰ÂÓ ˘apple¿Ú¯ÂÈ appleÂ˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ‚¿‰È˙ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ‚ϤappleÂȘ Ù· Ô¯‹Ì·Ù·

appleÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È appleÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÔ˘. ∂¿Ó ›ÛÙ appleÔÏÏÔ› Ì·˙›, ‚·‰›˙ÂÙÂ Ô ¤Ó·˜ apple›Ûˆ ·applefi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ.

4 ŸÙ·Ó Û˘Óԉ‡ÂȘ ÌÈÎÚ¿ apple·È‰È¿, Ó· Ù· ÎÚ·Ù¿˜ ηϿ ·applefi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ·applefi ÙË ÛˆÛÙ‹ appleÏÂ˘Ú¿ (fi¯È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘).

4 ŸÙ·Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ›˜ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· Û ‰Ô˘Ó. ¡· ÊÔÚ¿˜ ·ÓÔȯÙfi¯ÚˆÌ·

ÚÔ‡¯· ‹ Ó· ¤¯ÂȘ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈΤ˜ Ù·Èӛ˜ ‹ ¤Ó·Ó ·Ó·Ì̤ÓÔ Ê·Îfi.

∫À∫§√-

º√ƒπ∞∫∏

∞°ø°∏


12TETR_KYKLOFAGOGH 5-12-01 18:28 ÂÏ›‰· 192

192

∫·Ï¿ ÙfiÛ· appleÔÏÏ¿ appleÚ¤appleÂÈ

Ó· appleÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ;

∞! ªË ‚È¿˙ÂÛ·È,

¤¯ÂÈ ÎÈ ¿ÏÏ·!

∫À∫§√-

º√ƒπ∞∫∏

∞°ø°∏

ªÂ ÙÔ appleÔ‰‹Ï·ÙÔ:

4 µÂ‚·ÈÒÛÔ˘ fiÙÈ ÙÔ appleÔ‰‹Ï·ÙÔ Â›Ó·È Û ηϋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ÊÚ¤Ó· – Ï¿ÛÙȯ· - ÊÒÙ· ÌappleÚÔÛÙ¿ ηÈ

apple›Ûˆ - ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú˜).

4 √‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ appleÔ‰‹Ï·ÙÔ:

4 ¢ÂÓ appleÚ¤appleÂÈ Ó· Ô‰ËÁ›˜ apple¿Óˆ ÛÙÔ appleÂ˙Ô‰ÚfiÌÈÔ.

4 ¡· ÎÚ·Ù¿˜ apple¿ÓÙ· ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ Ì ٷ ‰˘Ô ÛÔ˘ ¯¤ÚÈ·, ÂÎÙfi˜ ÎÈ ·Ó appleÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂȘ Û‹Ì·.

4 ¡· ÌËÓ Ô‰ËÁ›˜ appleÔÙ¤ ÎÚ·ÙË̤ÓÔ˜ ·applefi ¿ÏÏÔ fi¯ËÌ·.

4 ŸÙ·Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ›Ù appleÔÏÏÔ› appleÔ‰ËÏ¿Ù˜ Ì·˙›, appleÚ¤appleÂÈ Ó· Ô‰ËÁ›ÙÂ Ô ¤Ó·˜ apple›Ûˆ ·applefi ÙÔÓ ¿ÏÏÔ.

4 ªË ÌÂٷʤÚÂȘ ¿ÏÏÔÓ ÂappleÈ‚¿ÙË ÛÙÔ appleÔ‰‹Ï·Ùfi ÛÔ˘.

4 ∫Ô›Ù·Í apple›Ûˆ ÛÔ˘, appleÚÈÓ ÛÙÚ›„ÂȘ.

4 ÚÈÓ apple·Ú·Î¿Ì„ÂȘ οappleÔÈÔ ÂÌapplefi‰ÈÔ ‹ appleÚÈÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂȘ, ÂȉÔappleÔ›ËÛ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ÙÔ˘˜ ¿Ï-

ÏÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜.

4 ÃÚËÛÈÌÔappleÔ›ËÛ ÙÔÓ appleÔ‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ, fiappleÔ˘ ˘apple¿Ú¯ÂÈ.

4 ¢ÒÛ appleÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ appleÂ˙Ô‡˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜.

4  ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, appleÚfiÛ¯ ̋appleˆ˜ οappleÔÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Í·ÊÓÈ-

ο ÌappleÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘.

4 ÚfiÛ¯Â, fiÙ·Ó appleÚÔÛappleÂÚÓ¿˜ apple·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·, Ì‹appleˆ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Î¿appleÔÈ· applefiÚÙ· ‹

Ì‹appleˆ˜ ÍÂappleÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó appleÂ˙Ô›.

4 ªËÓ Ô‰ËÁ›˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋ Ì ·ÎÔ˘ÛÙÈο.

4 √‰ËÁÒÓÙ·˜ appleÚfiÛ¯ ٷ ˙Ò· appleÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ¿˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÔ˘. ªËÓ Ù· ÙÚÔÌ¿˙ÂȘ.

4 ÙȘ appleÏ·Ù›˜, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ‰›ÓÂȘ appleÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û’ ·˘ÙÔ‡˜ appleÔ˘ Ìapple·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ appleÏ·Ù›· ÂÚ¯fi-

ÌÂÓÔÈ ·applefi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÛÔ˘. ∆Ô ‚Ú¿‰˘, fiÙ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÌ›¯ÏË, appleÚ¤appleÂÈ Ó· ¤¯ÂȘ ÌappleÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ appleÔ‰‹Ï·Ùfi

ÛÔ˘ ¤Ó· Ê·Ó¿ÚÈ (¿ÛappleÚÔ ‹ ΛÙÚÈÓÔ) Î·È apple›Ûˆ ¤Ó· ÎfiÎÎÈÓÔ Ê·Ó¿ÚÈ ÎÈ ¤Ó·Ó ·Ó·ÎÏ·ÛÙ‹Ú·. ∂apple›-

Û˘ appleÚ¤appleÂÈ Ó· ÊÔÚ¿˜ ÚÔ‡¯· appleÔ˘ Ó· ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙÔ Êˆ˜.

1 ∆· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ·appleÔÊ˘Á‹ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ·applefi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∆ÚÔ¯·›·.

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙËÓ Î. . ª¿ÚÎÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ.


12TETR_KYKLOFAGOGH 5-12-01 18:28 ÂÏ›‰· 193

193

∫·È ÙÈ ı· Ù· οÓÔ˘ÌÂ

fiÏ· ·˘Ù¿;

£· Ù· Ì¿ıÔ˘Ì ·apple¤Íˆ;

Ÿ¯È ‚¤‚·È·!

ª·ı·›ÓÔÓÙ·È ·apple¤Íˆ ·˘Ù¿;

Œ¯ˆ ÌÈ· ȉ¤·!

˜ ÙË!

¡· Ì·˙¢Ùԇ̠fiÏÔÈ Ì·˙› ηÈ

Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ì ÌÈÎÚ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ·, fiappleÔ˘ οappleÔÈ-

ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜

Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÂÓÒ Î¿appleÔÈÔÈ

¿ÏÏÔÈ ı· ÙÔ˘˜ apple·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó.

£Â·ÙÚÈÎfi ‰ËÏ·‰‹;

øÚ·›·! ∂ÁÒ Ï¤ˆ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ÌÂ

Î·È ÌÂÚÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È Ó· Ù·

ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∆È Ï¤ÙÂ;

¡· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ì·˜

·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˘˜

Â‰Ò ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô!

¡· ʈӿÍÔ˘ÌÂ Î·È Î¿appleÔÈÔÓ ·applefi ÙËÓ

∆ÚÔ¯·›·, Ó· Ì·˜ Ù· appleÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·!

∫·Ïfi ÎÈ ·˘Ùfi!

∂̤ӷ ı· ÌÔ˘ ¿ÚÂÛ ӷ οÓÔ˘ÌÂ

Î·È ÌÈ· ̷Τٷ Ì ÙËÓ È‰·ÓÈ΋ applefiÏË.

∫À∫§√-

º√ƒπ∞∫∏

∞°ø°∏


12TETR_KYKLOFAGOGH 5-12-01 18:28 ÂÏ›‰· 194

§∂À∫∏

ÂÏ. 194


$

12TETR_KYKLOFAGOGH 5-12-01 18:29 ÂÏ›‰· 195


12TETR_KYKLOFAGOGH 5-12-01 18:29 ÂÏ›‰· 196

∂∫∆Àø∏ - µπµ§π√¢∂π∞:

∆À√∂∫¢√∆π∫∏ ∞.∂.


TETR_MONOFYLLO 5-12-01 13:00 ÂÏ›‰· 2

More magazines by this user
Similar magazines